vrijdag 20 december 2013

VERTROUWEN IN JEZUS BOODSCHAP VAN HOOP

“Jezus onze HOOP”


VERTROUWEN IN JEZUS

BOODSCHAP van HOOP:

Durf Mij te vertrouwen. Durf je leven in mijn handen te leggen. Durf alles los te laten en als een kind naar Mij te kijken.
“Niemand heeft ervan gehoord.
Geen oor heeft het vernomen,
en geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.”(Jesaja64: 3)

Ik ben het antwoord op je vragen. Ik ben het. Niet wat jij denkt. Niet wat jij probeert uit te vinden.
Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28)

Dat wil Ik je onderwijzen, mijn kind. Rust in Mij. Laat je gedachten maar gewoon tot rust komen. Laat je denken maar los. Want Ik ben jouw Antwoord. Niet wat jij denkt. Ik ben je Antwoord.

Ik ben er en Ik zal je helpen. Ik ben er voor jou.
Ik spreek tot jou en Ik heb een plan met jouw leven. Ik heb een weg voor jou, die zoveel hoger is. Een weg die zoveel beter is. Een weg waarin je Mij werkelijk zult ontdekken.


  Jesaja 55: 8-12:
 " Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemelen daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen."

Ik heb je niet bedoeld om altijd maar rond te dolen. Je bent geen schaapje dat moet zoeken naar een beetje groen gras. Ik wil je leiden als een Herder.
Ik wil je leven zo besturen, Ik wil je zo richting geven, dat je nooit meer zelf zult hoeven zoeken naar helder water of naar heerlijk fris groen.
 Als je Mij vertrouwt, zul je veel HOOP kennen in je leven. Want Ik ben HOOP!
“Dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
      In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.”(
 Efeziërs1: 9-12)


Zoek Mij, zonder vast te houden aan het oude, zonder vast te houden aan wat anderen je aanbieden. Als je Mij centraal stelt, als je mijn wil zoekt, als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen, dan zul je veel vreugde ervaren, dan begint er iets nieuws! Want Ik ben de God die hoop geeft. Kijk niet meer achterom, luister niet langer naar de stemmen van de dood en het verleden, die je willen tegenhouden. Laat je niet langer aan banden leggen, door de leugens (van de duisternis) die je  hebben geteisterd. 
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”.(Jeremia29:11)

Blijf niet stilstaan bij het oude, 
klamp je niet vast aan het verleden. 
Let op, ik begin iets nieuws. 
Het krijgt al vorm, je kunt het al zien: 
een weg door de woestijn, 
rivieren door de steppe.” 
(Jesaja 43:18)


“Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”(2 Korintiërs 5:17)
Zelfs al ga je door een tijd van ontmoediging en worsteling. Zelfs al heb je tegenslagen, zelfs al denk je dat alles tegenzit, dat het niet gaat zoals je gedacht had. Al denk je dat je uitgestoten wordt. Al denk je dat je niet veel waard bent. Als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen, dan zul je hoop ontvangen.
Want Ik geef hoop in de duisternis.
Wees dus niet bang voor de duisternis.
Ik ben de God van het leven, niet de god van de dood. Die is verslagen door Mij. Ik heb de god van de dood overwonnen, de heerser van de duisternis is door Mij van zijn troon gestoten. Ik ben het die heerst voor eeuwig!
Ik kan je hoop geven, zelfs al heb je pijn. Ik kan je troosten met een hoop die alles te boven gaat. Als je Mij tot je nummer één maakt, zul je vreugde kennen.

“God de Heer vernietigt de dood, voor altijd. Hij droogt ieders tranen. Overal op aarde herstelt hij zijn volk in ere, het is zijn eigen belofte.” (Jesaja 25:8)

Zoals een vader zich over kinderen ontfermt,
zo ontfermt de
heer zich over hen die Hem vrezen.

(Psalm 103:13)

Ik ben jouw Leidsman. Ik ben jouw Herder. Ik zal de weg tonen. Ik zal de weg voor je banen. Als je Mij centraal zet, zal de weg steeds opnieuw, stap voor stap aan jou getoond worden.
Want Ik heb een plan met je leven. Ik heb een goede weg voor je. Een weg waarop je werkelijk Mij zult kennen en waarop je Mij zult bekendmaken aan anderen.
Lucas 12:49: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”


Maar Ik vraag om los te laten. Dat je werkelijk Mij als Leidsman gaat stellen.
Heb vertrouwen in mijn “Voorzienigheid.”
Niet wat mensen over Mij zeggen, maar wat er in mijn Woord over Mij geschreven staat.


We nemen daarbij Maria, mijn Moeder, tot voorbeeld, want Zij was het die Gods Woord steeds weer in Haar opnam en bij zichzelf overwoog. ”Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.” (Luc. 2: 19)

 Want Ik heb een betrouwbaar getuigenis over Mij laten opschrijven in de Bijbel.
HET WOORD GODS:brengt licht en hoop in je leven!

 Ik heb ervoor gezorgd dat je Mij kunt kennen.
Ik heb Me niet verborgen voor de mensheid. Ik heb mijn Woord gegeven, dat je richting geeft. En dat jou naar Mij leidt. Dat jou toont wie Ik ben. Dat je antwoord geeft op je vragen. Dus durf te kijken naar Mij. Durf los te laten. En durf Mij te vertrouwen. Ik ben jou BRON.Een bron van eeuwig leven zelfs die nooit uitgeput raakt!

 Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)
Want Ik zal je geven wat je nodig hebt. Ik zal je geven waar je naar smacht. Ik zal je die rust en die hoop geven. Want Ik heb een plan met je leven.
Ik heb meer voor je in petto dan je ooit kunt bedenken.
Ik heb een veel hogere weg. Een heel andere weg, dan die je ooit hebt gekend. Ik ben de Bron van al wat nodig is. Ik ben de Gever van alles wat werkelijk leven schenkt.

Laat je ook leiden in je leven door mijn moeder MARIA, zegt Jezus ons, Zij is een veilige weg die naar Mij leid en het behaagt Mij ten zeerste indien je deze weg kiest. Niemand kende mij beter dan mijn moeder, Zij was bij mij van het begin tot het allerlaatste ogenblik. Daarom is Zij de uitmuntende gids naar Mij.  Neemt intrek in Haar veilige ARK die je door de stormen van het leven en de wereld zullen leiden en je beschermen tegen het kwade.


“Vertrouw op de HEER met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen.” (Spreuken3: 5-6)
“Mijn kracht, mijn schild is de HEER, mijn hart vertrouwt op Hem: Hij helpt, en mijn hart gaat juichen, ik ga Hem prijzen met mijn lied. De HEER is de kracht van zijn volk, de veilige burcht van zijn gezalfde.”(Psalmen28: 7-8)
Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want de heer uw God trekt zelf met u mee: Hij laat u nooit alleen, Hij laat u niet in de steek.(Deuteronomium 31:6)


“Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat.” (Fillipenzen 3:8)
Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12)
“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Johannes 17:3)
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mattheus 28:20)
“Wij willen de heer liefhebben.
Wij willen moeite doen om Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad verschijnt
zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.”(Hosea 6:3)


MARIA is de KORTSTE de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG om naar JEZUS te gaan.”(H.Grignion de Monfort)
“Jesus light of the world,I trust in you!”


donderdag 21 november 2013

JEZUS KONING DER KONINGEN: CHRISTUS KONINGJEZUS KONING DER KONINGEN: CHRISTUS KONINGJEZUS KONING: de VERLOSSER; de BEVRIJDER; de GENEZER.

Jezus:  “Hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Matteüs 4:23)

 

CHRISTUS KONING

Feest Christus Koning: 

(2016: 20 nov.)

 De datum van dit feest is eenvoudig te bepalen: het hoogfeest van Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november.
Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent.

 

 

Lezing uit het boek Daniël 7,13-14:
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

 Er is verlossing voor de diepste nood,
er is genezing voor de ergste ziekte,
er is bevrijding voor de zwaarste ketenen.
Jezus Christus

Ontdek de naam van de Heer die alles heeft overwonnen…

JEZUS CHRISTUS.

Ik ben de Koning der koningen en de Heer der heren,
de Almachtige.

Ik heb de sleutels van het dodenrijk,
Ik kan sluiten en niemand opent
en Ik kan openen en niemand sluit.

Ik heb de hoogste macht in hemel en op aarde.

JEZUS CHRISTUS

Ontdek de naam van Jezus Christus,
Ontdek de Heer die alles heeft overwonnen voor jou.

Ik ben jouw God, zegt Jezus Christus,
Ik ben je Heer…

Zie niet naar de strijd en de pijn,
zie naar de Heer die alles heeft verslagen voor jou.

Ontdek de kracht van Jezus Christus,
ontdek de liefde van Jezus Christus,
ontdek de genade van Jezus Christus
Ontdek de barmhartigheid van Jezus Christus (WANT:”GOD is barmhartig voor ieder die HEM ERKENT!” Lucas1: 50- zingt MARIA in Haar Magnificat.)

IK BEN JE VERLOSSER.

Zie naar Mij, zie mijn grootheid, zie mijn macht,
zie mijn genade, zie mijn liefde,
ontdek hoe groot Ik ben.

De Heer der heren en de Koning der koningen,
de Almachtige.

De hemelen en de aarde zijn gemaakt door Hem,
die alles weet en alles kan.

De hemelen en de aarde zijn door Hem geschapen,
door Hem bedoeld.

Hij kent alle sterren, alle mensen,
alle engelen, alle demonen, alles wat leeft,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
alles wat was, is en zal komen, HIJ KENT HET.

Alles wat een naam heeft, buigt voor Jezus Christus,
alles wat bestaat, bestaat dankzij HEM.

Niets of niemand kan zich meten met HEM.

Als je Jezus Christus leert kennen,
als je Jezus Christus leert zien,
als je Jezus Christus leert beminnen,
als je Hem ontdekt die ZIJN LEVEN GAF VOOR JOU,
om je te verlossen

als je HEM VINDT, dan verandert alles

Zie Hem, zie HEM, zie zijn liefde voor jou,
zie zijn kracht die alles overwint,
zie zijn goedheid die oneindig is
en ontdek hoe geliefd je bent.

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ,
zegt Jezus Christus.

Als je Mij vindt, als je Mij GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.

 “De Heer doet wonderen voor wie Hem TROUW zijn(Psalm 4:4.)

Jezus leert ons een onvoorwaardelijk geloof in God. Hij toonde ons dat GELOOF de eerste vereiste is om Gods tussenkomst te verkrijgen. Telkens wees Hij zieken na hun genezing op het feit dat zij hun nieuwe toestand te danken hadden aan hun  geloof. In matteus 5:25-34 zien we een vrouw die al 12 jaar lang aan bloedingen leed, ze dacht bij zichzelf, ik hoef om beter te worden enkel maar zijn mantel aan te raken, en toen Jezus dit opmerkte kwam hij onder de indruk van het GROTE GELOOF van die vrouw en Hij zei tot haar:”Houd moed, dochter! Het is uw geloof dat u gered heeft!” En van dat ogenblik af was de vrouw genezen.

In Marcus 10 zien we de genezing van de blinde bedelaar Bartimeüs, ook daar zegt Jezus tot deze man nadat hij hem genezen heeft:” Uw GELOOF heeft u gered!

We zien dus dat HET GELOOF IS DAT REDT!!!
Ook het GELOOF redt ons van de eeuwige ondergang en schenkt onseeuwig leven”:
Joh3: 16:” Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”GEZEGEND is hij die op de Heer VERTROUWT,
en zich veilig weet bij Hem.”(Jeremia 17:7)

ZIE MIJ, zegt Jezus Christus, zie Mij met heel je hart.
Zoek me met alles wat je hebt
en je zult Mij vinden, zegt Jezus.

Want wie zoekt, die vindt,
voor wie klopt zal opengedaan worden (Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

Ik ben er voor jou.

Ik zoek jou ook, zegt God.
Ik zoek je hart, Ik zoek je innerlijk, je binnenste,
IK WIL ER WONEN, zegt Jezus Christus!

Ik wil woning  maken in je innerlijk,
om vandaaruit Mijn licht te laten schijnen
en je leven diepgaand te veranderen.
Lucas 12:49: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”


Zoek Mij ook zegt Jezus, zoek Mij met heel je hart

en je zult Mij geweldig vinden.

En weet dat Ik de God van hemel en aarde ben,
de Heer der heren en de Koning der koningen.

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ, zegt de Heer.

Ik ben de opstanding en het leven.
Zie, Ik was dood, maar Ik leef voor eeuwig.
 (Openbaring1: 18)
En Ik geef leven aan wie Ik wil.

Al was je dood, Ik maak je levend,
al was je gevallen, Ik richt je op,
al was je doof, Ik maak je horend,
al was je slecht, Ik maak je goed...


ZIE MIJ en ontdek Mij, zegt Jezus Christus.
En alles, ja, alles zal veranderen.

Laten we Jezus de EER schenken die Hem toekomt als Koning, en Hem niet opnieuw behandelen als “spotkoning”zoals  vroeger, wat Hij moest ondergaan tijdens zijn doornenkroning!

VERTROUW OP HEM!
“De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.”
 (2Timoteüs  4:18)   Koning Jezus,
U bent de Koning der Koningen
En de Heer der heren
Gekroond bent U
Want U bent Koning
Tot in alle Eeuwigheid
De Enige Ware
Zuivere Rechtvaardige Koning
Aan U alleen komt
Het Koningschap toe

Koning Jezus.

IS JEZUS OOK JOUW KONING?“De HEER is Koning, met verhevenheid bekleed, De HEER is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast, en van oudsher staat uw troon, U bent al van eeuwigheid.”
 (Psalm 93:1-2)Hij is de overwinnaar, Hij is de genezer: “Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee
en nog veel andere zieken
 en legden die aan zijn voeten neer.
En hij genas hen.”
(Mattheus 15:30)
“Waar Hij ook heen ging, naar dorpen of steden of hoeven, ze legden de zieken op de markt neer, en ze vroegen Hem om tenminste de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En wie Hem aanraakte, werd gered”.  (Marcus 6:56)

 Hij is de verlosser, Hij is de bevrijder, Hij is de koning der koningen en de Heer der heren.
Voor Hem buigen alle miljarden engelen en vluchten alle demonen, Hij is de allerhoogste, de Zoon van God, de Messias van Israel, de naam boven alle namen, die gezeten is in Gods majesteit, hoog verheven boven elke naam, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.

Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.” (Jesaja 57:15)
CHRISTUS KONING

donderdag 24 oktober 2013

IS ONZE HOUDING ALS CHRISTEN OPRECHT?


IS ONZE HOUDING ALS CHRISTEN OPRECHT?
  Jezus op het “smalle pad”…Zijn ook wij bereid, dit smalle pad te bewandelen in ons leven in oprechtheid en Jezus te volgen…waar Hij ook gaat? (openbaring14: 4: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat.”)


Beste vrienden, staat u soms wel eens stil bij uw houding als christen? Vraagt u zich wel eens af of u wel de smalle weg bewandelt die Jezus predikt in het evangelie (matteus 7:13-14: JEZUS SPRAK:Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt, er zijn vele mensen die daarlangs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt, er zijn maar weinig mensen die hem vinden.”)  Of bent u liever gewonnen voor het “selfmade”christendom waar men enkel maar datgene neemt wat uzelf goed uitkomt of wat u graag hoort of wat u aangenaam klinkt in de oren? (uit de tweede brief van de apostel paulus aan timoteus: 2tim4:3-4:” Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels..”)  Bent u bereid die smalle weg te gaan die ook Jezus predikt in het woord van God (de enige echte waarheid!) en ook dagelijks te leven volgens dit woord en daarbij ook die radicaliteit te nemen die Jezus ons voorhoud, ja, zelf lijden erbij te nemen, want zelfs dat hoort bij het christen zijn (lucas 6: 40:” Een leerling staat niet boven zijn leermeester, pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.”Matteus16: 24-25:” Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”) Alleen jammer genoeg wordt dit de dag van vandaag weinig of niet meer aanvaard, men is liever uit op een christendom van welvaart en gemakzucht( maar dit is nergens terug te vinden in het evangelie!!!)
 Houden we er een oprechte houding op na of een farizeïsche houding? De Farizeeërs (de kerkelijke gezagdragers van die tijd kan je ze noemen) waren altijd uit op de beste plaatsen in de synagogen en lieten zich graag begroeten door de mensen, m.a.w. ze stonden graag in hoog aanzien bij het volk. Zij legden de mensen zware regels op waaraan ze zich zelf niet hielden. (matteus 23)Jezus was heel erg vertoornd op hen omwille van hun schijnheilige houding die ze tentoon spreiden in hun tijd!
Jezus verweet hen voor huichelaars, blinde leiders, slangengebroed, witgekalkte graven! (zie matteus 24)


Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het
oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je
meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog
van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je
tegen hen zeggen: Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een
balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas
dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Matthëus 7: 1-5)

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig,
ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag
dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door
zonde verleid werd. (Hebreeën 3: 12-13)

“Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde
als een werktuig voor het onrecht, maar stel
uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als
levenden die uit de dood zijn opgewekt en
stel uzelf in dienst van God als een werktuig
voor de gerechtigheid.”(uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 6:13)

 Het KRUIS: HET symbool van ons christen zijn, waar we trots op mogen zijn, in plaats van het te verwerpen!
JEZUS VOLGEN:

Het gebeurt dat je de grootste wilt zijn in je familie of stad. De grootste volgens de criteria van de wereld of van het Evangelie? Door de eerste toe te passen ben je ontrouw aan het Evangelie. Jezus is veeleisend voor zijn volgelingen: "Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn" (Mc.9,35). Jezus volgen legt soms een harde en zelfs pijnlijke levenswijze op. Het zichzelf verloochenen maakt deel uit van het bewandelen van "de smalle weg" waarvan de Heer spreekt (Mt.7,14).


 ”Jezus volgen is de weg van het geluk. Het is geen pad dat overloopt van plezier. Wel van vreugde, maar geen verstrooiing. Gedenk de woorden van Jezus: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen" (Lc.9,23); en Hij voegt eraan toe: "Ja, Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mt.11,30). Het is de wereld die een zwaar juk oplegt. Het overgaan van de wereld naar Jezus is de last van het leven verlichten. Verstevig voortdurend de liefdesband met Jezus.”
zaterdag 5 oktober 2013

FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS: (7 oktober)FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS:  (7 oktober)
MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

“Ik (Maria) ben de Koningin van de Rozenkrans. Ik ben geroepen om de zielen te helpen, hun levensweg tot een weg van rozen te maken. De roos is het symbool van de Liefde. Ik ben de Roos uit het Hemels Paradijs. Hoe meer de ziel naar Mijn Tegenwoordigheid in haar leven verlangt, des te meer kunnen Mijn gesteldheden in haar bloeien.
Voor God is elke levensweg een afgerond geheel. Begin en einde van deze weg sluiten zich aan elkaar, zodat de levensweg vergeleken kan worden met een krans: Van God gaat de ziel uit, naar God moet zij terugkeren, nadat zij de rozen van haar Liefde langsheen haar weg tot bloei heeft gebracht. Zo moet elke levensweg worden tot een krans van Hemelse rozen. Elke weg waarover Ik mag heersen, wordt tot een weg van rozen, een weg van Liefde, en daardoor van Hemelse vruchtbaarheid en eeuwig Heil.
Ieder van jullie is ertoe geroepen, uit te groeien tot een rozentuin van deugdzaamheid. In de mate waarin jullie Mijn woorden in jullie leven toepassen, zullen jullie om jullie heen nieuwe rozentuinen tot bloei brengen, want Mijn woorden zijn Hemelse rozenbollen. Plant hen op en naast jullie levensweg, en de rozentuinen zullen tot uitgestrekte rozenvelden worden, oorden van heiligheid waar Ik het parfum voor Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan bereiden.
Bemin God en al jullie medeschepselen met een zelfverloochenende Liefde, en in jullie zal een Vuur branden dat de doornen der beproevingen zal verbranden voor de verwarming van verkilde harten. Hoe meer doornen van beproeving in jullie kunnen verbranden in het Vuur van de ware Liefde, des te méér wordt jullie weg bezaaid met louter rozenblaadjes als zichtbaar teken dat jullie ziel de handtekening van God in zich draagt.
Ik ben diegene, die deze rozenblaadjes kan omzetten tot het rozenparfum van de ware heiligheid. Volg Mij, verlang naar Mij, en laat Mij de voltooiing zijn van de weg van gelukzaligheid waartoe God jullie heeft geroepen”.

BRON  : onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: sluier van goud.)
 http://www.maria-domina-animarum.net/MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

zaterdag 28 september 2013

OKTOBER – ROZENKRANSMAAND


OKTOBER – ROZENKRANSMAAND:

In het Magnificat jubelt Maria het uit: “En zie van heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij aan mij zijn wonderwerken deed” (Lucas 1, 48).Naast de maand mei is de maand oktober bijzonder toegewijd aan MARIA en dit door wijze van het bidden van de "heilige rozenkrans.” Tijdens de middeleeuwen kende de Mariaverering door o.a het invoeren van het rozenkransgebed een grote bloei en werden talrijke kerken aan haar toegewijd. Vele heiligen hebben het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen bij de gelovigen, denken we maar aan de H. Dominicus,  de H. Grignion de Montfort, de H. Alphonsus Maria de Liguori en nog vele anderen.
Maria heeft zoveel mooie middelen aan de hand gedaan om de mensen naar haar Zoon te brengen. Een ervan is de rozenkrans. De H. Pater Pio, de heilige mysticus, heeft van de rozenkrans gezegd: “Maria heeft haar kinderen een zwaard in de hand gegeven, en dat zwaard is de rozenkrans.”
Paus Paulus VI noemde het “een evangelisch gebed, dat zich richt op de geheimen van de verlossende menswording.” De rozenkrans is een gebed waarvan Christus duidelijk het middelpunt is.

Juist in onze tijd is het belangrijk om dit eenvoudige rozenkransgebed weer ter hand te nemen, ook om het geloof aan de volgende generaties door te geven!

Liefde tot  MARIA  kan zich in ons leven op vele manieren uiten. De heilige rozenkrans is het mariale gebed, dat het meest  aan te bevelen is. Deze devotie geeft ons een samenvatting van de belangrijkste waarheden van het christelijke geloof. Wij beschouwen elk mysterie en zo leert Maria ons het leven van haar Zoon te overdenken. Zij, die nauw verbonden is met Jezus, neemt soms de eerste plaats in; andere keren is het Christus zelf die het eerst onze aandacht trekt. Maria verhaalt altijd over Jezus: over de vreugde van zijn geboorte, over zijn dood aan het kruis, en over zijn glorievolle opstanding en hemelvaart.
De rozenkrans is het meest geliefde gebed van onze Moeder. “Het bidden van de heilige rozenkrans, met de beschouwing van de geheimen(mysteries), de herhaling van het Onze vader en het Weesgegroet, de lofprijzing van de Heilige Drie-eenheid en de bestendige aanroeping van de Moeder Gods, zijn een voortdurende akte van geloof,  hoop en van liefde, van aanbidding en van eerherstel.”
Hier past dan ook de volgende raadgeving:” Bid de rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je zonden.”
DE ROZENKRANS-MYSTERIES:


·                   op maandag en zaterdag: de Blijde Mysteries
·                   op donderdag: de Mysteries van het Licht
·                   op dinsdag en vrijdag: de Droevige Mysteries
·                   op woensdag en zondag: de Glorievolle Mysteries


De Blijde Mysteries:


·                  De boodschap van de engel Gabriël aan Maria
    zie: Lucas 1: 26-38
·                  Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
    zie Lucas 1: 39-56
·                  De geboorte van Jezus
    zie Lucas 2: 1-19
·                  De opdracht van Jezus in de tempel
    zie Lucas 2: 22-35
·                  De terugvinding van Jezus in de tempel
    zie Lucas 2: 41-52


De Mysteries van het Licht:


·                  Het doopsel van Jezus in de Jordaan
    zie Mattheüs 3: 16-17
·                  De bruiloft te Kana
    zie Johannes 2: 3-5
·                  Verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
    zie Markus 2: 5
·                  De gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor
    zie Lucas 9: 35 en Mattheüs 17:2-7
·                  Jezus viert het Laatste avondmaal en stelt de heilige Eucharistie in.
    zie Lucas 22: 19-20


De Droevige Mysteries:


·                  De doodstrijd van Jezus in de hof van olijven
    zie Lucas 22: 39-46
·                  De geseling van Jezus
    zie Mattheüs 27: 20-26
·                  De kroning van Jezus met doornen
    zie Mattheüs 27: 27-31
·                  De kruisdraging van Jezus
    zie Lucas 23: 26-32
·                  De kruisiging en kruisdood van Jezus
    zie Johannes 19: 25-30


De Glorievolle Mysteries:


·                  De Verrijzenis van Jezus
    zie Lucas 24: 1-12
·                  De Hemelvaart van Jezus
    zie Handelingen 1: 6-11 en Lucas 24:50-51
·                  De nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen
    zie Handelingen 1: 12-14 en 2: 3-4
*De Tenhemelopneming van Maria.
     *De Kroning van Maria in de Hemel
    zie Openbaring 12:1

Beloften, verbonden aan het bidden van de Rozenkrans:
15 Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden 
De” zalige Alain de la Roche”(behoorde tot de orde van de H.Dominicus) ontving deze beloften van de H. Maagd:
1.     Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.


2.     Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.


3.     De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.


4.     Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.


5.     De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.


6.     Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.


7.     Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.


8.     De trouwe rozenkransbidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.


9.     Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.


10.   Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.


11.   Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen. (Opmerking: wat men vraagt dient wel in overeenstemming te zijn met de wil van God!).


12.   Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkransbidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.


13.   Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.


14.   De rozenkransbidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.

15.        De rozenkransdevotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding.

“Kinderen bidden de rozenkrans. ”Waar en wie heeft nog de moed om de kinderen dit hoogverheven en genaderijke gebed aan te leren?