zaterdag 30 maart 2013

PASEN

CHRISTUS IS VERREZEN ALELUIA   Ik ben de levende! Ik was dood, 
maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig.”
(Openbaring 1:18a)PASEN:


Matteus28: 1-10:

Opstanding uit de dood:
Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken.  Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat is wat ik jullie te zeggen had.’
     Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.  Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: ‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.”Jezus’lijden eindigde met het lege graf. Na Zijn lijden en sterven volgden overwinning en opstanding, juichen en stralende vreugde! Dat is de boodschap van Pasen: Bij God is het lijden nooit het laatste. Het leven van onze Heer Jezus eindigde niet met Zijn sterven op Goede vrijdag. Na Goede vrijdag kwam de Paasmorgen. Uit de dood brak nieuw leven aan. Ook voor ons leven geldt dat het lijden nooit het laatste is. Evenals lijden en tranen bij Jezus werden veranderd in vreugde, zo zal dit ook bij ons gebeuren. De verrijzenis van de Heer is de belangrijkste waarheid van ons geloof in Christus.
De Opstanding verkondigt ons: JEZUS LEEFT! Christus heeft overwonnen! Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Jezus heeft elke macht van de dood overwonnen. Jezus is Overwinnaar over satan en zonde. Daarom wacht Jezus erop dat we Hem de eer geven en in Zijn overwinning geloven, ook voor ons leven. Stem in, in Jezus machtige overwinning en zie niet op uzelf. Dan zullen in uw leven en dat van anderen de ketenen van zonde en satan verbroken worden, tot eer van het Lam dat de machten van de duisternis heeft overwonnen!
Alleluia  CHRISTUS IS VERREZEN. ZALIG PAASFEEST!!“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.” “Want de Schrift zegt: ‘wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’”
“Want er staat: ‘ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’” (Romeinen 10:9; 11; 13)


Ik ben de levende! Ik was dood, 
maar nu leef ik voor altijd, voor eeuwig.
(Openbaring 1:18a)vrijdag 29 maart 2013

STILLE ZATERDAG

MARIA ONTVANGT HET DODE LICHAAM VAN HAAR ZOON JEZUSSTILLE ZATERDAG:

Maria ontvangt het dode lichaam van Jezus. Na Zijn geboorte, toen Maria  Jezus opdroeg in de tempel voorspelde de profeet Simeon Maria:”En bij u zal het leed als een scherp zwaard door uw hart gaan” (lucas2: 35)
 ZIJN Lijden werdt  Haar lijden.Wat voor pijn moet Maria niet voelen in Haar Onbevlekte Hart nu ze Jezus zo op Haar schoot ontvangt, Haar geliefde kind en God!

Laten we vandaag stil aan de zijde van Maria bij het graf van Jezus , vertrouwvol blijven WAKEN en BIDDEN, overwegend wat geschied is en vertrouwen hebben in wat komen gaat...Weesgegroet Maria vol van genade…JEZUS IN HET GRAF GELEGD.woensdag 27 maart 2013

GOEDE VRIJDAG: HET LIJDEN VAN JEZUS

JEZUS MAN VAN SMARTEN.GOEDE VRIJDAG:
HET LIJDEN VAN JEZUS:Leeft JEZUS in ons hart als de Man van Smarten, die alles in ons leven verandert en alle boeien verbreekt?
Veel, ja alles in ons leven hangt af van onze instelling tegenover het lijden van JEZUS.Deze afbeelding van Jezus als Man van Smarten is niet zomaar een plaatje. Het berust op werkelijkheid! Zo heeft deze Ene geleden, die sterker was als leed en zonde, ja die dat alles heeft overwonnen. Midden in het zwaarste lijden, in vernederingen teleurstellingen en smaad, straalt Zijn gezicht verheven liefde uit. Hij is de schoonste van alle mensen. Zijn Liefde is de Schoonste van alle mensen. Zijn liefde is de sterkste macht, die alles overwint, die ons allen in iedere nood kan en wil helpen en in ons de liefde tot God en onze medemens doet ontbranden.. Wanneer wij het lijden doorleven samen met Jezus, de Man van Smarten, en naast Maria, moeder van Smarten, die trouw onder het kruis stond van Haar Zoon, wordt ons leven vernieuwd.
En JEZUS verlangt ernaar dat wij naderen tot Hem, HIJ spreekt tot ons volgende woorden:
Nader tot Mij. Ik zal je mooi maken en je zuiveren. Ik zal al je wonden genezen. Ik zal je hernieuwen, Mijn kind. Ik ben het die naar je toekwam. Ik heb je gezocht, ziel. Kom en Ik zal je troosten; kom en rust in Mij, Mijn ziel. Kom tot Mij en eet Mij; kom en drink Mij. Hoor de roep van je Verlosser, en je ziel zal leven. Ik bemin je, beminde ziel.  Mijn Bloed werd in stromen vergoten voor jou, voor jouw redding.

Ziel? Kom en deel Mijn mantel met Mij. Ik zal je beschutten. Ik zal je Toevlucht zijn. Ik ben Jezus, en Jezus betekent Redder”.JEZUS GEKRUISIGD

GOEDE VRIJDAG: JEZUS DRAAGT ZIJN KRUISGOEDE VRIJDAG:
JEZUS DRAAGT ZIJN KRUIS:


 O JEZUS, IK AANBID EN IK BEMIN U, OMDAT U DOOR UW HEILIG KRUIS, DE WERELD HEBT VERLOST.”
Wat een beeld – Jezus, Gods Zoon, zwak en ellendig door onze zonde, diep gebogen onder de last van onze zonde sleept Zijn KRUIS door de straten van Jeruzalem naar Golgotha.Steeds weer zakt Hij, diep gebukt onder deze zware last, in elkaar en valt tot 3 x toe. Tot op vandaag roept Hij degenen, die Zijn leerlingen willen zijn je toe:  Kom, neem je  kruis op je en volg Mij. In het kruis liggen kracht, overwinning, vrucht en heerlijkheid verborgen. Omarm daarom je kruis, het komt uit Mijn handen en is geladen met goddelijke zegen. Wanneer je het gewillig opneemt, zul je merken, dat je een kostbare schat draagt. Geloof dat het een groet van Mij is, waardoor je met Mij verenigd en in Mijn beeld, dat louter liefde is veranderd wordt. Weegt uw kruis zwaar, dan weegt ook de zegen zwaar, die daarin verborgen is.


“Jezus heeft wel veel minnaars van Zijn hemels rijk, maar weinig dragers van Zijn Kruis. Velen die graag aanzitten aan Zijn tafel, weinigen die willen meedoen aan Zijn vasten. Allen verlangen zich met Hem te verblijden, weinigen willen voor Hem iets verdragen.”
Joh3:16: "Want God had de wereld zo lief dat Hij  zijn enige Zoon heeft gegeven,opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven heeft!"


JEZUS IS IN ZIJN LIJDEN TOT HET UITERSTE GEGAAN UIT LIEFDE TOT ONS! Zijn ook wij bereid tot het uiterste te gaan uit LIEFDE TOT HEM?JEZUS OMARMT ZIJN KRUISGOEDE VRIJDAG: JEZUS GEGESELD.JEZUS MET DOORNEN GEKROOND

JEZUS AAN DE GESELPAAL.GOEDE VRIJDAG:
JEZUS  GEGESELD:

JEZUS is gegeseld. Zijn lichaam is door bloeddorstige beulen gruwelijk mishandeld zodat het bloed uit ontelbare wonden stroomt. Hij roept u toe met het oog op de zonden van het lichaam: opengereten is er niets meer gezond aan Mij. Deze aanblik van Mij  zou een steen tot tranen kunnen ontroeren. Zo’n afgrijselijk lijden was nodig om de mensen van de onreinheid van hun lichaam te kunnen verlossen. Wekt de aanblik van Mijn geseling in jou ook ontzetting en afschuw van alle begeerten, lusten en zonden van het lichaam?  In mijn wonden is verlossing voor allen, die zich willen laten genezen van de zonden van hun lichaam en die oprecht omkeren! Wil jij zo iemand zijn? Daarvan hangt het af, of je eens in de eeuwigheid een lichaam van schande en ontzetting of een lichaam van heerlijkheid zult dragen.


JEZUS GEGESELD


GOEDE VRIJDAG:
JEZUS MET DOORNEN GEKROOND:
JEZUS MET DOORNENKROON

 Matteus27: 27-29:


  “ Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het pretorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd.”

JEZUS ziet u aan in de ontroerende schoonheid van Zijn lijden onder de doornenkroon. Zijn blik vol ontferming en liefde valt op u. En Hij roept u toe: kom hier bij Mij, wanneer je je  vernedert, gepasseerd of veracht voelt. Nu hoor je bij Mij. Deel Mijn leven van nederigheid en veracht zijn, dan zul je iets van Mijn stralende schoonheid ontvangen. Ja, Jezus, Gods Zoon, vernederd tot een toonbeeld van smaad en hoon, kijkt u smekend aan en vraagt: wil je hier naast Mij staan, wanneer mensen je pijn doen en kwetsen? Antwoord hen met vergevende liefde, zoals ik jou heb vergeven. Dan zul je als Mijn echte leerling gezegend en gelukkig zijn.
Wie JEZUS liefheeft kiest Zijn plaats- de plaats van de nederigheid.

GOEDE VRIJDAG: JEZUS VOOR DE RECHTER

JEZUS VOOR PILATUSGOEDE VRIJDAG:
JEZUS VOOR DE RECHTER:

Matteus 27:11-14:


Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde Hem de vraag: ‘bent U de koning van de Joden?’ Jezus zei: ‘u zegt het zelf.’ Op de beschuldigingen die door de hogepriesters en oudsten tegen Hem ingebracht werden, antwoordde Hij niets.  Toen zei Pilatus tegen Hem: ‘Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?’ Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.”Jezus, met gebonden handen, wordt viermaal voor het gerecht geleid. Hij wordt telkens weer overladen met valse aanklachten, verwijten en hoon. Toch schold Hij niet terug, toen Hij gescholden werd, maar zweeg als een lam, toen Hij voor Zijn rechters stond. Jezus leeft vandaag en kent u, Hij ziet het, wanneer u veel verwijten te incasseren krijgt, onrecht moet lijden of misschien belasterd wordt. Hij roept u toeKom tot Mij, naar de plaats van de rechtszitting, waar Ik aangeklaagd en ten onrechte van veel beschuldigd werd. Daar zul je Mij vinden. Doe niet zoals Mijn discipelen, die voor het oordeel op de vlucht sloegen. Neem de verwijten en aanklachten aan, sla en scheld niet terug. Want wanneer je je niets kunt laten gezeggen, altijd een lelijk antwoord geeft, dan verlies je Mijn nabijheid en liefde. Wie anderen aanklaagt, bekritiseert en veroordeelt, staat aan de kant van de boze, die een aanklager is, Hij beleeft hier al iets van satans rijk van onvrede en bitterheid. Maar wie als een lam onrechtvaardige verwijten, aanklachten en kwaadsprekerij kan verdragen, hoort bij Mij en proeft hier al een stuk hemelse vrede en vreugde.JEZUS VOOR HOGEPRIESTER ANNASdinsdag 26 maart 2013

WITTE DONDERDAG: JEZUS IN GETSEMANE

JEZUS BIDDEND IN DE OLIJFGAARDWITTE DONDERDAG:

JEZUS IN GETSEMANE:Matteus26: 36-46:

   Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’ Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U HET WILT.’  Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘konden jullie niet eens één uur met mij waken?  Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’  Voor de tweede maal liep hij van hen weg en bad: ‘Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbijgaat zonder dat ik eruit drink, laat het dan gebeuren zoals u het wilt.’ Toen hij terugkwam, zag hij dat ze weer sliepen, want ze waren door vermoeidheid overmand. Hij liet hen achter, liep opnieuw wat verder en bad voor de derde maal, met dezelfde woorden als daarvoor. Daarna voegde hij zich weer bij de leerlingen en zei: ‘liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? En dat terwijl het ogenblik nabij is waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die mij uitlevert, is al vlakbij.”Jezus, verzocht door de satan, zeer ontsteld en beangst, bidt en strijdt ten bloede toe – en overwint. Nu kan Hij u in uw aanvechtingen helpen om te overwinnen, Hij wijst u de weg naar de overwinning. Zeg altijd bij alles, wat u onverdraaglijk en zwaar schijnt te zijn:”Ja Vader”(zoals Jezus) Wanneer u Ja Vader zegt tot de wil van God verliest het lijden zijn macht over u en zult u getroost en sterk uit lijden en aanvechtingen tevoorschijn komen.


dinsdag 12 maart 2013

GODS WEGEN ZIJN HOGER DAN ONZE WEGEN

    
     JEZUS SPRAK: “ IK BEN DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN.”(johannes14:6)

 

GODS WEGEN ZIJN HOGER DAN ONZE WEGEN
  


  Jesaja 55: 8-12:
 " Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemelen daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen."


Wij moeten begrijpen.

 Zijn WIL, zal volbracht worden.
Vergeet niet, Hij is God.
Zijn wil is gedaan in de geschiedenis van de volken.
Zijn wil is gedaan in onze levens.
    -Hij kan ons gebruiken.
    -Hij kan ons verstoten.( Maria zegt in La Salette:”Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u afkeert ben ik genoodzaakt hem onophoudelijk voor u ten beste te spreken.”
Ezechiel 39: 23-24:” om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!”)

Wij moeten begrijpen.

 Zijn weg is goed.
 Zijn weg is goed als alles goed gaat voor ons.
 Zijn weg is ook goed, als dingen minder worden in ons leven.

 Conclusie:

Waarom weten we soms niet.
Maar we moeten altijd weten dat wat er ook gebeurd God is met ons.
Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen.

Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten.
Zijn plan was dwaasheid voor de wereld. ( 1 Kor. 1:18 )
Zijn plan is groter dan onze wijsheid. ( 1 Kor. 3:19)


Wij moeten begrijpen:

 Zijn wegen zijn niet onze wegen.
"Zijn weg is een weg van GELOOF". (Hebr. 11:6)
"Wie het woord in acht neemt, vindt het geluk,
en wie op de
heer vertrouwd is zalig".( Spreuken 16:20)
Zijn weg is niet makkelijk, maar wel DE BESTE!

 Hij weet het begin van het einde.
God vraagt hier of wij weten wat één druppel water kan doen. Niemand kan dat weten alleen God, dus als Hij dat weet, weet Hij ook wat er in ons leven gebeurt.
Hij kent het begin van het einde. ( Jesaja 46: 10)
HIJ IS het begin en het einde( Openbaring 22: 13)
JEZUS is de Alfa en de Omega (openbaring22: 13)

Vraag jij je soms ook af wat JEZUS voor jou kan betekenen in je leven: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/waarom-jezus.html

JEZUS is de Alfa en de Omega (openbaring22: 13)