donderdag 25 juli 2013

WEES HEILIG, WANT OOK IK BEN HEILIG...

“WEES HEILIG, WANT OOK IK BEN HEILIG”Heiligheid is een ontzettend belangrijke sleutel als je de beloften van God vervuld wilt zien in je leven. Zonder heiligheid kan God nooit zijn volle goedheid openbaren aan jou en je geliefden.

"Leidt een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: 'Wees heilig, want ik ben heilig."
(1 Petrus 1:16 Leviticus 11:44)

"Laten wij onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God."
(2 Korinthiërs 7:1)

"Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid."
(
Efeziërs 4:24)

Kies nu om rein en zuiver te leven. Heilig jezelf van de onreinheid van deze perverse wereld. Leef heilig zoals Ik heilig ben vraagt God aan jou!
God roept ons om ons te heiligen zoals Hij heilig is. Dat is een geweldig voorrecht. Laat het niet aan je voorbijgaan!
Hou grote schoonmaak in je hart en in je leven. Kies radicaal voor heiligheid, want jouw God is heilig!
God wil komen met zijn heerlijkheid in je leven, maar dat kan niet als je leven vol rommel zit!
Breek met het verleden. Breek met de zonde. Breek met de dood. Stap in het leven! Kies vandaag nog! Het is de enige weg naar echt geluk. De enige weg naar behoud. Jezus en Maria alleen!

HEILIGHEID IN JE LEVEN:VOLG JEZUS EN MARIA


Maria is naast Jezus het voorbeeld bij uitstek van een leven in uitmuntende heiligheid…Maria werd als enige mens onbevlekt ontvangen, wat betekent dat Haar ziel niet de erfzonde in zich draagt.
God had de mens geschapen met de bedoeling een dat hij een heilig leven zou leiden. Onze stamouders (adam en eva) gaven echter toe aan de influistering van de satan om ongehoorzaam te zijn aan God. (genesis3: 1-5) Deze eerste zonde van de mensen wordt de erfzonde genoemd: het gif van de satan werd in de ziel van de eerste mens gegoten en zou alle verdere generaties belemmeren om te leven naar Gods beeld en gelijkenis.
God heeft de heilige maagd Maria voorzien als de Overwinnares van de satan. Aan Haar is alle macht gegeven om de duivel aan de ketting te leggen. Zij is de Uitverkorene die JEZUS, het LICHT DER WERELD aan de mensen moest geven om de wortels te leggen van het Rijk van Christus op aarde. Maria is door God uitverkoren om de satan te onderwerpen (zoals de Bijbel zegt: “Zij is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voet zal verpletteren”-genesis3: 15)

MARIA geheel en al zuiverheid en heiligheid: uit Haar moest Jezus Christus, Gods Zoon geboren worden om de mensheid door Zijn lijden en kruisdood te verlossen van de eeuwige verdoemenis als gevolg van de erfzonde. Om het Verlossingswerk van Jezus voor uzelf tot nut te maken is het noodzakelijk dat U Jezus in uw leven volgt: U moet in Zijn woord geloven als de enige Waarheid van God en Zijn aardse leven zoveel mogelijk navolgen, door te streven naar vervolmaking in alle christelijke deugden en door de liefdevolle aanvaarding van Uw dagelijkse kruisen.
De heilige Maagd Maria heeft de macht gekregen om het Verlossingswerk van Christus in de wereld te voltooien en de satan definitief uit de wereld te verbannen.
Wij kunnen aan dit grote verlossingswerk meewerken door ons dagelijks “toe te wijden” aan MARIA.
Waarom u aan Maria toewijden?
Omdat Maria over de macht van God zelf beschikt, en Zij door Haar uitverkiezing en Haar volmaakte overwinning over de zonde en de bekoring de duivel onder Haar voeten zal vernederen, want God heeft Haar voorbestemd als de Vrouw die de kop van de slang zal verpletteren. Het zijn de zielen die zich totaal aan Maria geven, niet in woorden maar in daden, in het bijzonder door het offer van hun lasten, die als Haar dienaren de satan onder Haar voeten moeten leggen. Maria is de draagster van de macht van God, en de Brug tussen Hemel en aarde. Dit betekent dat Zij door God aan de mensheid wordt voorgehouden als spiegelbeeld van Zijn macht en Liefde, dat Zij alle Genaden uit Gods bron van Leven over de mensenzielen uitstrooit, dat de zielen via Haar naar God moeten gaan(“Maria is de veiligste, de kortste en de zekerste weg om tot Christus te gaan”-H. Grignion de Montfort) en dat de zielen Haar de diepste verering en alle vertrouwen verschuldigd zijn. Wie zich met heel zijn wezen en heel zijn leven aan Maria weggeeft stelt zich daardoor onder de bescherming van het machtigste schild tegen het kwaad, en komt in de echte zin van het woord “thuis” totale toewijding aan Maria is de enige poort naar het ontdekken en vervullen van Uw ware levensdoel, namelijk uzelf ter beschikking stellen voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan! Toewijding aan Maria is in deze laatste tijden de enige WEG die uw leven werkelijk zin kan geven.

Hoe gebeurt een dagelijkse toewijding?
Dit gebeurt door Haar elke dag te zeggen dat U Haar bezit en eigendom wil zijn, Haar al uw handelingen woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, en uw wil op te dragen. Haar elke dag te vragen dat Zij U in alles zou leiden. U aanvaard daarbij eveneens al uw lasten, beproevingen en lijden Opdat Maria deze kan gebruiken voor Haar reddingsplan voor een nieuwe wereld: het Rijk van Jezus Christus. Want zo werkt toewijding: Uw lijden wordt MACHT en LICHT in de handen van MARIA!
Uw dagelijkse toewijding drukt u uit via een toewijdinggebed, zeer van toepassing daarvoor is het dagelijkse toewijding gebed van de H.Grignion de Monfort:
“O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”
Het is niet enkel het uitspreken van de woorden dat belangrijk is, maar ze daadwerkelijk beleven in je dagelijkse leven! Een Maria toegewijde is pas echt toegewijd voor zover hij zijn toewijdingswoorden beleefd in elke vezel van zijn ganse wezen. Echte totale toewijding aan Maria is een levenshouding die berust op een “roepingdoor Maria! De toegewijde stelt als het ware Maria zijn handen, zijn geest, zijn hart en zijn mond, en zelfs zijn hele lichaam ter beschikking en laat Haar deze gebruiken zoals het Haar goeddunkt, zonder enig protest. (Elk protest of ontevredenheid uit uw hart vertraagt Maria’s overwinning en stelt de vestiging van Gods Rijk van geluk en vrede op aarde uit.) Indien u protesteert tegen de beproevingen op uw levensweg, dient U in werkelijkheid niet Maria of  God, doch de satan: hij voedt zich met elk protest van mensen, want hij beschouwt dit als verzet tegen Gods plannen en als opstandigheid tegen Maria als Koningin van Gods Voorzienigheid. Laat daarom uw dagelijks leed niet verloren gaan! Wijd u totaal toe aan Maria, beleef deze toewijding met Uw hele wezen, en aanvaard alles wat Zij U laat toekomen, want Zij is de Koningin van Uw leven.
 Totale toewijding is enigszins te vergelijken met een huwelijk. Voor de Hemel is de band tussen Maria en Haar toegewijde “heilig”. Toewijding is een contract, een heilig Verbond tussen de toegewijde en Maria. De toegewijde is aan Maria volmaakte gehoorzaamheid, onderwerping, volgzaamheid en dienstbaarheid verschuldigd. Dit betekent een gelofte om zonder uitzondering al Uw gebeden, werken, handelingen, gedachten, gevoelens, verlangens, enzovoort, aan Maria op te dragen opdat deze door Haar gebruikt kunnen worden voor de zuivering van de wereld.

Als toegewijde strijdt U hiervoor:
HET RIJK VAN MARIA= het Rijk Gods van Liefde en Vrede op aarde.
Hiertegen strijdt U:
Het rijk van de Satan: bron van alle ellende op  onze aarde.
“MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!” (H. grignion de monfort)Ook zeer belangrijk, en tevens vaak het meest verborgen onderdeel van Uw opdracht is echter onophoudelijk werken aan Uzelf, aan Uw persoonlijke heiliging.
Totale toewijding aan Maria is de meest doeltreffende weg om Uw van God ontvangen talenten en Genaden tot vrucht te brengen. U kunt het zo beschouwen, dat totale Mariatoewijding gelijkstaat met de investering van Uw wezen en Uw leven bij de bank(=Maria) die de hoogste intrest biedt, zodat Uw investering bij Haar het hoogste rendement opbrengt. Bedenk tevens dat de totale zelfofferande van zielen de enige duurzame weg vormt om de ellende uit de wereld te bannen.
Totale toewijding aan Maria betekent: Uzelf en elk detail van uw leven totaal en zonder enige beperking aan Maria geven, zoals in een voortdurende ononderbroken offerande. Zij bezit de macht om uw hele wezen en elke gebeurtenis van uw leven te gebruiken ten dienste van Gods Heilsplan.
Mariatoewijding is een ontdekkingsreis naar het diepste van Uw ziel!
Totale toewijding aan de Allerheiligste Maagd Maria is de Koninklijke Weg naar God!
In dit opzicht moeten wij de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria die strikt wordt nageleefd in het leven van elke dag, beschouwen als het laatste redmiddel voor de zielen en voor de wereld als geheel. De totale, intens beleefde toewijding aan Maria is de laatste bron van het ware Geluk.

Totale toewijding als volkomen gave van Uzelf aan Maria, is het grootste eerbetoon dat U aan de Koningin van de zielen kunt brengen. God verlangt in deze laatste tijden een volmaakte overgave aan MARIA! Om deze reden roep ik U op tot totale toewijding van uzelf aan Maria, en tot onderrichting aan Uw medemens opdat ook hij moge de noodzaak en het Heil van zijn eigen totale toewijding aan Maria moge leren kennen.

Om deze reden kunnen des te meer zegeningen in de wereld (en in uw eigen leven) komen naarmate méér zielen zich totaal aan Maria toewijden en hun toewijding strikt beleven! MARIA is de sleutel van de deur naar de nieuwe wereld: de wereld van het Rijk Gods op aarde(zie blog bericht:nieuwe schepping en nieuwe aarde: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/01/nieuwe-schepping-nieuwe-aarde.html )

 

 

Teksten over de “toewijding aan Maria” afgeleid uit het boekje: “De Tempel van Maria, De onverwelkbare Bloem van Galilea.”van het Maria Domina  Animarum  apostolaat: ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN:

 Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw ja-woord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij toch de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden,vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij toch de genade schenken van een volmaakte kuisheid. Wees gegroet Maria Koningin van de zuiverheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij toch de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid. Wees gegroet Maria Koningin van de Liefde, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij toch de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding. Wees gegroet Maria zonder zonden ontvangen,vol van genade…

Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij toch de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij toch de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij toch de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven. Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade…

Bron:MDA - Apostolaat: zie gebeden; gebed n°785Verenigd in JEZUS en MARIA groet ik U, met Gods zegen, frank.