donderdag 24 oktober 2013

IS ONZE HOUDING ALS CHRISTEN OPRECHT?


IS ONZE HOUDING ALS CHRISTEN OPRECHT?
  Jezus op het “smalle pad”…Zijn ook wij bereid, dit smalle pad te bewandelen in ons leven in oprechtheid en Jezus te volgen…waar Hij ook gaat? (openbaring14: 4: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat.”)


Beste vrienden, staat u soms wel eens stil bij uw houding als christen? Vraagt u zich wel eens af of u wel de smalle weg bewandelt die Jezus predikt in het evangelie (matteus 7:13-14: JEZUS SPRAK:Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar de ondergang leidt, er zijn vele mensen die daarlangs gaan. Hoe nauw is de poort en hoe smal de weg die naar het leven leidt, er zijn maar weinig mensen die hem vinden.”)  Of bent u liever gewonnen voor het “selfmade”christendom waar men enkel maar datgene neemt wat uzelf goed uitkomt of wat u graag hoort of wat u aangenaam klinkt in de oren? (uit de tweede brief van de apostel paulus aan timoteus: 2tim4:3-4:” Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoetkomen en hen naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels..”)  Bent u bereid die smalle weg te gaan die ook Jezus predikt in het woord van God (de enige echte waarheid!) en ook dagelijks te leven volgens dit woord en daarbij ook die radicaliteit te nemen die Jezus ons voorhoud, ja, zelf lijden erbij te nemen, want zelfs dat hoort bij het christen zijn (lucas 6: 40:” Een leerling staat niet boven zijn leermeester, pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.”Matteus16: 24-25:” Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.”) Alleen jammer genoeg wordt dit de dag van vandaag weinig of niet meer aanvaard, men is liever uit op een christendom van welvaart en gemakzucht( maar dit is nergens terug te vinden in het evangelie!!!)
 Houden we er een oprechte houding op na of een farizeïsche houding? De Farizeeërs (de kerkelijke gezagdragers van die tijd kan je ze noemen) waren altijd uit op de beste plaatsen in de synagogen en lieten zich graag begroeten door de mensen, m.a.w. ze stonden graag in hoog aanzien bij het volk. Zij legden de mensen zware regels op waaraan ze zich zelf niet hielden. (matteus 23)Jezus was heel erg vertoornd op hen omwille van hun schijnheilige houding die ze tentoon spreiden in hun tijd!
Jezus verweet hen voor huichelaars, blinde leiders, slangengebroed, witgekalkte graven! (zie matteus 24)


Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het
oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je
meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog
van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je
tegen hen zeggen: Laat mij de splinter uit je oog verwijderen, zolang je nog een
balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas
dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen. (Matthëus 7: 1-5)

Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig,
ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, maar wijs elkaar terecht, elke dag
dat dit vandaag nog geldt, opdat niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door
zonde verleid werd. (Hebreeën 3: 12-13)

“Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde
als een werktuig voor het onrecht, maar stel
uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als
levenden die uit de dood zijn opgewekt en
stel uzelf in dienst van God als een werktuig
voor de gerechtigheid.”(uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen 6:13)

 Het KRUIS: HET symbool van ons christen zijn, waar we trots op mogen zijn, in plaats van het te verwerpen!
JEZUS VOLGEN:

Het gebeurt dat je de grootste wilt zijn in je familie of stad. De grootste volgens de criteria van de wereld of van het Evangelie? Door de eerste toe te passen ben je ontrouw aan het Evangelie. Jezus is veeleisend voor zijn volgelingen: "Als iemand de eerste wil zijn, moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn" (Mc.9,35). Jezus volgen legt soms een harde en zelfs pijnlijke levenswijze op. Het zichzelf verloochenen maakt deel uit van het bewandelen van "de smalle weg" waarvan de Heer spreekt (Mt.7,14).


 ”Jezus volgen is de weg van het geluk. Het is geen pad dat overloopt van plezier. Wel van vreugde, maar geen verstrooiing. Gedenk de woorden van Jezus: "Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen" (Lc.9,23); en Hij voegt eraan toe: "Ja, Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mt.11,30). Het is de wereld die een zwaar juk oplegt. Het overgaan van de wereld naar Jezus is de last van het leven verlichten. Verstevig voortdurend de liefdesband met Jezus.”
zaterdag 5 oktober 2013

FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS: (7 oktober)FEEST O.L.V. VAN DE ROZENKRANS:  (7 oktober)
MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS

“Ik (Maria) ben de Koningin van de Rozenkrans. Ik ben geroepen om de zielen te helpen, hun levensweg tot een weg van rozen te maken. De roos is het symbool van de Liefde. Ik ben de Roos uit het Hemels Paradijs. Hoe meer de ziel naar Mijn Tegenwoordigheid in haar leven verlangt, des te meer kunnen Mijn gesteldheden in haar bloeien.
Voor God is elke levensweg een afgerond geheel. Begin en einde van deze weg sluiten zich aan elkaar, zodat de levensweg vergeleken kan worden met een krans: Van God gaat de ziel uit, naar God moet zij terugkeren, nadat zij de rozen van haar Liefde langsheen haar weg tot bloei heeft gebracht. Zo moet elke levensweg worden tot een krans van Hemelse rozen. Elke weg waarover Ik mag heersen, wordt tot een weg van rozen, een weg van Liefde, en daardoor van Hemelse vruchtbaarheid en eeuwig Heil.
Ieder van jullie is ertoe geroepen, uit te groeien tot een rozentuin van deugdzaamheid. In de mate waarin jullie Mijn woorden in jullie leven toepassen, zullen jullie om jullie heen nieuwe rozentuinen tot bloei brengen, want Mijn woorden zijn Hemelse rozenbollen. Plant hen op en naast jullie levensweg, en de rozentuinen zullen tot uitgestrekte rozenvelden worden, oorden van heiligheid waar Ik het parfum voor Gods Rijk van volmaakte Liefde en Vrede kan bereiden.
Bemin God en al jullie medeschepselen met een zelfverloochenende Liefde, en in jullie zal een Vuur branden dat de doornen der beproevingen zal verbranden voor de verwarming van verkilde harten. Hoe meer doornen van beproeving in jullie kunnen verbranden in het Vuur van de ware Liefde, des te méér wordt jullie weg bezaaid met louter rozenblaadjes als zichtbaar teken dat jullie ziel de handtekening van God in zich draagt.
Ik ben diegene, die deze rozenblaadjes kan omzetten tot het rozenparfum van de ware heiligheid. Volg Mij, verlang naar Mij, en laat Mij de voltooiing zijn van de weg van gelukzaligheid waartoe God jullie heeft geroepen”.

BRON  : onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: sluier van goud.)
 http://www.maria-domina-animarum.net/MARIA KONINGIN VAN DE ROZENKRANS