dinsdag 18 maart 2014

GOD IS BARMHARTIG VOOR IEDER DIE HEM ERKENT

“God is barmhartig voor ieder die Hem erkent” (lucas 1: 50):
We willen aantonen aan de hand van een gebeurtenis  bij de kruisiging van Jezus dat we niet moeten dwepen met Gods barmhartigheid:

“Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht met de woorden: ‘heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Lucas23: 39-43)

We zien hier dus 2 misdadigers die samen met Jezus gekruisigd werden. De ene beseft goed dat zijn straf verdiend is.  Op één van deze beiden werkte de veroordeling als een versterker van al zijn grieven tegen de omgeving die hem dit had aangedaan. Hij lasterde en vloekte tot de dood. De andere daarentegen, werd getroffen door de aanblik van de gekruisigde Jezus en van Zijn Moeder Maria onder het Kruis. Hij kwam tot inkeer en begon Jezus te verdedigen, te loven, en zijn geloof in de Messias uit te spreken door Hem te vragen om een plaatsje in Zijn Rijk. Wat een geloof spreekt hieruit! En dit geloof wordt niet beschaamd. Hij vraagt iets voor de toekomst, hij krijgt alles in het heden: "Vandaag zult gij met Mij in het Paradijs zijn". Jezus aanvaardde deze belijdenis als aanleiding om deze misdadiger al zijn zonden kwijt te schelden en hem nog die dag de Eeuwige Gelukzaligheid te beloven: “Vandaag nog zult gij met Mij in het Paradijs zijn.
Deze gebeurtenis toont ons aan dat we omzichtig dienen om te springen met”Gods barmhartigheid.” Velen menen dat Gods Barmhartigheid hen automatisch als vangnet zal dienen wanneer zij dwalen. Hier bestaat het gevaar dat bekend is als “vermetel vertrouwen.” In Haar Magnificat jubelt Maria het duidelijk uit:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkent!” (Lucas1: 50)  Wacht dus niet tot u “oud bent” om tot bekering te komen, want morgen kan het te laat zijn. Overigens geeft elk bewust uitstel om u te bekeren blijk van berekening en weinig oprechte Liefde. In dit laatste geval zult u weinig aanspraak kunnen maken op Gods Barmhartigheid, bekering is een genade die heel grote gevolgen voor Uw ziel kan krijgen. Gods Barmhartigheid is een regenboog van hoop die wordt gevormd doordat de zon van de Liefde zich vermengt met de tranen die Uw ziel weent om uw zonden.
 Dwepen met Gods barmhartigheid is riskant, dit bewijst ons volgende bijbeltekst: Jezus Sirach5: 6-7:”Gij moet niet zeggen: Zijn barmhartigheid is groot. Hij zal mijn vele zonden wel vergeven! Let wel: er is bij HEM zowel Barmhartigheid als TOORN(!) En op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde”…
In deze context kunnen we ook de boodschap van Maria in La Salette goed begrijpen:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN, ben ik gedwongen de hand van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!” 

 Wanneer God zegt dat Hij de mens heeft gewild als Zijn beeld en gelijkenis, dan betekent dit tevens dat Hij van ieder van u verwacht dat ook u uw medemens Barmhartigheid betoont,("Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden." -mattheus5:7) want Barmhartigheid mogen wij beschouwen als de meest verheven uiting van Liefde: het is Liefde die groeit op de bodem van de vergeving aan een ziel die met schuld beladen is. Het is deze Liefde die alle haat ontwapent en Gods Rijk zal doen bloeien op aarde als in de Hemel.

En onthouden we vooral:Lucas 1:50:”God is barmhartig voor ieder die Hem ERKENT!” zondag 2 maart 2014

STILTE

STILTE:
“De schoonheid van de schepping kan ons tot STILTE brengen.”


Stilte is een  noodzakelijk element in ons geloof. Zonder stilte kunnen we nooit echt naar diepgang evolueren. (bidden en “het woord van God “ lezen en bemediteren doe je het best in de stilte):
” Op elke ziel rust de taak, zich in de stilte en ingetogen bezinning van het eigen hart terug te trekken, want God maakt Zich slechts voelbaar in een hart waarin Hij iets van de Vrede van de Hemel kan terugvinden. Belangrijk is daarbij in de eerste plaats de wil van de ziel, het in zich stil – dit wil zeggen: zo vrij mogelijk van innerlijke stormen – te laten worden. Door elke neiging van de ziel om luid en uitbundig met haar omgeving in verbinding te komen, verplaatst zij het middelpunt van haar gewaarwording naar buiten toe, en verwijdert zij zich van de plaats waar God, het Licht, de Liefde, op haar wacht.

Toen ik mij vroeger regelmatig terugtrok voor een aantal bezinningsdagen in stilte, in een kleine gemeenschap van kluizenaressen die gelegen was in een uitgestrekt natuurdomein, nam ik regelmatig de tijd om tot rust te komen door een wandeling in het bos, om daar te genieten van de hemelse vrede en stilte die er te vinden was.Doch op zeker moment toen ik even halt hield om de natuur te bewonderen, werd die vredige stilte bruusk onderbroken door een overvliegende straaljager, daarbij merkte ik op dat de vogeltjes die vredig in de bomen “Gods lof” zaten te zingen allen verschrikt  wegvlogen! U ziet dat de mens alle stilte uit de wereld heeft verdrongen, probeert u thuis maar eens in volstrekte stilte te bidden of mediteren, u zult wel opmerken hoeveel lawaai er is in de wereld: lawaaierig verkeer, burenlawaai, telefoon of gsm…Geen wonder dat de mens het contact met “het Goddelijke” verliest…
Verhaal:” Enige tijd geleden werd een radiojournalist er op uitgestuurd met de opdracht om ergens in Vlaanderen vijf minuten stilte op te nemen. Maanden is de man overdag en 's nachts in de weer. Maar altijd werd zijn bandopname verstoord door een trein, een wagen een vliegtuig, radio's, sirenes enz. De journalist slaagde er uiteindelijk niet in om zijn opdracht te vervullen  en keerde terug met de constatering dat in Vlaanderen geen vijf minuten stilte meer te vinden zijn. Ons leven is zo jachtig geworden en we worden zo overstelpt door impulsen die van alle kanten op ons afkomen, dat we nergens nog echt tijd voor hebben.  De volgende opdracht roept nog voor de huidige klaar is. We haasten ons voort. Onthaasting is een hot item geworden.”
“Gedachten raken op het pad van de stilte de eeuwigheid aan.”Enkele citaten in verband met STILTE:

De stilte is vol van Gods genade.”

“Open niet je mond vooraleer je zeker bent iets mooier te kunnen zeggen dan de STILTE.”
(Arabisch spreekwoord)

“Het schoonste geluid ter wereld is stilte.”

“De stilte is een lied dat God zingt voor Zijn kinderen. Daarom ook is de stilte het mooiste lied dat er bestaat op aarde.”

 “Hoe dieper en hoe sterker de stilte is hoe luider en hoe krachtiger het antwoord van God straks zal zijn!”

“Min de stilte in uw wezen; min de stilte die bezielt; zij die alle stilte vrezen; hebben nooit een hart gelezen; hebben nooit geknield.” (Guido Gezelle)
“Bidden in stilte; knielen is een houding van respect tegenover God, een uitdrukking van nederigheid.”


“Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.” (Sören Kierkegaard)
“De stilte spreekt.”


“Een naar buiten gerichte geest blijft altijd hunkeren. Een naar binnen gerichte geest vindt rust en stilte.”
“Ware stilte is rust voor de geest, zoals slaap voor het lichaam; versterkend en verfrissend.”

“Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen.”
“Je kunt je weerspiegelingen niet in stromend water zien, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan dingen tot stilte brengen.”
“Door niet te spreken, zie je duidelijker.”
“Denk eraan dat stilte het beste antwoord is.”
“Stilte is het element waarin grote dingen zich verwezenlijken.”
“Er zijn zovele geluiden maar er is slechts één stilte.”
“Je verliest jezelf in het lawaai van de wereld en je vindt jezelf terug in de stilte.”
“Luister niet naar het lawaai en de drukte van de wereld, maar naar de stilte van je ziel.”
In de Bijbel vinden we het mooie verhaal van de profeet Elia die God ontmoet op de berg Horeb, in de stilte van een “zachte bries”: 1Koningen19:11-13:”Maar de heer zei: ‘Ga naar buiten en treed voor de heer op de berg.’ Toen trok de heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de heer uit die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de heer niet. Op de aardbeving volgde vuur. Maar ook in het vuur was de heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: ‘Waarom bent u hier, Elia?”

Elia heeft hier een Godsontmoeting boven op de berg in de stilte van de natuur!
Bergen spelen dikwijls een voorname rol in de ontmoeting tussen God en de mens, zo hadden we hier het verhaal van de profeet Elia die God ontmoet op de berg Horeb. Mozes ontvangt  op de berg Sinaï de stenen tafelen met de 10 geboden van God. (exodus31) De transfiguratie (gedaanteverandering) van JEZUS vond plaats op de top van een hoge berg -berg Tabor.(Mattheus 17:1-9)

In onze huidige tijd, verschijnt Maria als Koningin van de profeten (19/9/1846) op een berg in LA SALETTE(franse alpen), waar ze tot ons spreekt in naam van God en ons een belangrijke boodschap(http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html) mededeelt alsook een profetie (geheim)verkondigt die van groot belang is!

“Kijk eens naar een boom, een bloem, een plant.
Laat je bewustzijn erop rusten.
Wat zijn ze stil, wat zijn ze diep geworteld in ZIJN. Laat de natuur je leren wat innerlijke stilte is.” (eckhart tolle)
“Het is belangrijk om een half uur te mediteren in stilte, behalve als je het druk hebt. Dan is een vol uur nodig.”(H.Franciscus van Sales)
Het doel in de christelijk meditatie is de mysterieuze en stille aanwezigheid van God in de mens toe te laten.

 “De stilte van het hart is nodig om God overal te kunnen horen – in het sluiten van de deur, in de persoon die je nodig heeft, in de vogels die zingen, in de bloemen en in de dieren.”
(Moeder Theresa)
De eerste stap op de weg naar de wijsheid
is stilte,
de tweede luisteren,
de derde onthouden,
de vierde toepassen,
de vijfde voorleven aan anderen
.”(onbekend)"In de STILTE ligt KRACHT en GENEZING!"Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden.(onbekend)

In de vredige stilte van Gods wondermooie schepping, kan men “diepe stilte” ervaren. De natuur met zijn hemelse stilte is een uitgelezen plaats om tot een diepere “godservaring te komen. Hier (foto) het heiligdom van MARIA in LA SALETTE (op 1800 m hoogte in de Franse alpen, een plaats waar hemel en aarde elkaar raken!) enkel al de grootsheid van de natuur, doet je diep stil worden…


Stilte
"Haast, lawaai en onrust,
zijn de kenmerken van een tijd
dat stilte uitgebannen wordt.
We luisteren niet meer van binnenuit:
vanwaar en wie we zijn
en waarnaar onderweg.
Hoe ver moet je gaan om tot rust te komen?
Of kan het ook dichtbij?
Luister naar de stilte,
wacht tot een ander spreekt met woorden
die de jouwe niet zijn.
Luister naar de stilte,
wacht op de stem van je hart
naar wat je beweegt, naar wat je bent.
Luister naar de stilte,
hoor wat God tegen je zegt,
voel de Liefde die ons draagt."