dinsdag 13 mei 2014

WIE IS MARIA?

WIE IS MARIA?

Ter ere van Maria:

Maria is de Moeder van het LICHT 
( Jezus Christus) daarom is het aan te bevelen dat we Maria beter leren kennen: In de “Ware Godsvrucht” van de H.Grignion de Montfort lezen we dat het noodzakelijk is dat men Maria leert kennen:
“Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan. Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen.”
Daarom wil ik graag enkele van de verschillende hoedanigheden (heerlijkheden) belichten die Maria bezit:
1. Moeder van de Messias:


God zou dus Zijn eigen Zoon in de wereld zenden om de vervallen mensheid te redden van de eeuwige dood (de eeuwige teloorgang door het onvermogen om de Hemel binnen te gaan) De Messias (de Gezondene en Gezalfde van God) moest op de wereld komen in een mensengedaante. Zo had God het beschikt, want de Verlossing van de mensenzielen moest alomvattend en volkomen zijn, en dat kon slechts het geval zijn door de Messias te laten verschijnen als een pasgeborene met alle zwakheden vandien, en in een lichaam dat ten prooi zou zijn aan alle normale menselijke behoeften. Alleen zo zou de Christus alle aspecten van het menselijk leven kunnen heiligen door er de verdiensten van Zijn eigen opgeofferd Lijden aan vast te knopen. Maria zou de Moeder worden. Daartoe had Zij het unieke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis gekregen, had Zij Haar ja-woord gegeven (de verzekering jegens God dat Zij dit moederschap wel wilde, want Zij begreep dat het Haar onvergelijkbaar grote Smarten en ontberingen zou opleveren), en had Zij Haar ziel, Hart, geest en lichaam vlekkeloos rein en volkomen vrij van zonden bewaard. Dus werd Zij de hoog uitverkoren Moeder van de Messias.
Deze hoedanigheid heeft Haar nog machtiger gemaakt: de Eeuwige Vader had Haar onmetelijke Genaden geschonken, de Heilige Geest had Haar het Goddelijk zaad ingestort, en de Zoon Zelf had Haar schoot aanvaard als Zijn woning voor negen maanden, en Zich daarna verwaardigt om door Haar als Kind te worden gevoed, opgevoed en geleid. Welke macht geniet de Vrouw die zozeer door God wordt begenadigd dat Zij wordt onttrokken aan de erfzonde, en daarna de Zoon van God mag voeden met Haar moedermelk, Hem als Kind mag opvoeden en Hem bevelen mag geven, en vooral: door Hem volmaakt wordt gehoorzaamd zolang Hij niet aan Zijn openbare Missie voor Gods Rijk is begonnen. Hoe zou God kunnen goedkeuren dat U wantrouwig zou staan tegenover de totale gave van Uzelf aan Maria, terwijl Hij Zelf Haar Zijn Goddelijke Zoon heeft toevertrouwd?
2. MARIA Bruid van de Heilige Geest:

Na de erfzonde ontspoorde de mensheid heel snel en heel diep ten aanzien van de weg die God voor de zielen had voorzien. De mens leefde niet meer volgens Gods Plan, en God wilde de vervallen mensheid de kans geven om de juiste weg naar God terug te vinden en de fatale uitwerking van de erfzonde teniet te doen. Inderdaad: de erfzonde maakte het voor alle zielen onmogelijk om ooit nog de Hemel binnen te gaan. Toen God had beschikt dat Zijn Zoon op de wereld moest komen om de zielen te bevrijden uit deze onmogelijkheid om ooit het Paradijs te zien, en om hen door Zijn prediking Gods enige Waarheid te onderwijzen, koos Hij Maria uit om de Goddelijke Verlosser in Haar moederschoot te ontvangen. Zij stemde hierin toe 
(“Mij geschiede naar Uw woord”)en liet door deze toestemming Haar schoot openen om de Goddelijke kiem in Zich op te nemen. Deze instorting van de kiem van Gods Zoon werd aan Maria toevertrouwd door de Heilige Geest. Om deze reden wordt Zij de Bruid van de Heilige Geest genoemd. Deze hoedanigheid heeft Maria een onvoorstelbare macht gegeven: op Haar woord kan Zij de gaven en Genaden van de Heilige Geest laten storten in de zielen die Zij Zelf daartoe uitkiest. Daarom bezit Maria een absolute macht om van U een heilige te maken, in de mate waarin U daar volkomen aan meewerkt: U kunt Uw eigen ontvankelijkheid voor de heiligheid verminderen door herhaalde onvolkomenheden in de beleving van de deugd en in de overgave aan Maria.
3. MARIA Tabernakel van de Heilige Drievuldigheid:

Een tabernakel is een sacrale verblijfplaats waarin de Godheid huist. Maria is een levend Tabernakel geworden: Zij droeg van meet af aan het rijkst gevarieerde zaad van de Eeuwige Vader in Zich, werd totaal vervuld van de Heilige Geest, en droeg negen maanden lang Gods Zoon in Haar lichaam. Verder draagt Zij voor de eeuwigheid het Hart en de Godheid van Jezus in Haar eigen Hart, en is Zij voor de eeuwigheid volmaakt verbonden met de Heilige Geest. Maria wordt de Zetel van Wijsheid genoemd omdat Zij de Heilige Geest altijd en overal met Zich meedraagt. Zo is Maria met ziel en lichaam Tabernakel van de Drie-Ene God, wat concreet betekent dat Zij volmaakt en tot in alle diepten van Haar Wezen geheiligd is. Mede hierom wordt gezegd dat Maria “vergoddelijkt” is, want Haar hele wezen is doordrongen van de Godheid. Op grond van dit voorrecht is in Maria het Goddelijke en het menselijke in wezen niet meer te scheiden: wanneer U melk toevoegt aan water, hoe kunt U dan deze beide nog van elkaar scheiden?
4.MARIA Brug tussen Hemel en Aarde:


Maria is voorbestemd om brug tussen Hemel en aarde, verbinding tussen God en de zielen, te zijn. Een brug is een bouwwerk dat bedoeld is om een verbinding te slaan, bijvoorbeeld tussen twee oevers van een rivier. De rivier vormt als het ware een kloof die de vlotte overgang van de ene landstrook naar de andere onmogelijk maakt (tenzij op een afwijkende wijze, dus niet te voet of met een wagen of trein, maar zwemmend of in een boot doorheen het water zelf) De brug is dus een verbinding die U moeilijk kunt omzeilen, tenzij U bereid bent tot een extra inspanning. Zo duidt God aan dat Maria moeilijk te omzeilen is wanneer een ziel naar de Hemel wil gaan of zich met de Hemel in verbinding wil stellen. Dit betekent dat Maria U heel behulpzaam kan zijn om Uw gebeden in zuivere toestand bij God te brengen, om U de overgang naar de Eeuwige Gelukzaligheid te vergemakkelijken, en ook om Gods inspiraties op Uw hart over te dragen. Maria is als geen ander geschikt om U veilig naar God te geleiden. Haar macht blijkt hier dus uit Haar boven alles verheven en bevoorrechte positie: Zij is zo goed als onmisbaar voor elke ziel die met God in communicatie wil treden of haar overgang naar de Eeuwige Gelukzaligheid veiliger wil stellen, evenals voor elke ziel die haar op aarde verworven verdiensten tot nut wil maken voor de verdeling van Gods Genaden over de zielen.
Dit betekent niet dat U niet kunt bidden zonder Maria te aanroepen, maar wel dat de doeltreffendheid van al Uw communicatie met God in hoge mate verhoogt wanneer U Maria inschakelt (doorheen Haar Hart naar God toegaat, zoals over een brug die U bespaart dat U doorheen het water zou moeten waden of zwemmen) Doordat God Maria aan de zielen voorhoudt als een Spiegel van Zijn macht en als het voorbeeld van absoluut verheerlijkte mensheid, treedt Haar hoedanigheid van Brug tussen Hemel en aarde nog duidelijker naar voor: het is alsof Zij Zich met uitgestrekte armen vanuit de Hemel naar de aarde buigt om U te helpen bij het overbruggen van die kloof tussen beide die U op eigen krachten niet kunt overbruggen.
5.  Draagster van de Macht van God:

Maria is door God bekleed met Zijn macht. Zij is door de Allerhoogste bestemd om in alles Zijn Vertegenwoordigster, Zijn Gevolmachtigde, te zijn naar de mensenzielen toe. De Goddelijke Mysteries zijn Haar geopenbaard, Zij draagt er alle kennis van. Zij heeft alle macht ontvangen om alle Goddelijke beschikkingen uit te voeren. De Drie-Ene God oefent Zijn scheppende macht uit door de Eeuwige Vader, de verlossende macht door de Zoon Jezus Christus, en de heiligende macht door de Heilige Geest. Maria heeft mij geopenbaard dat God Haar als enige schepsel heeft bekleed met Zijn macht. Als Medeverlosseres heeft Zij deel gekregen aan de verlossende macht, als Bruid van de Heilige Geest heeft Zij deel aan de heiligende macht. De scheppende macht berust bij de Eeuwige Vader, doch in het bijzonder voor de Laatste Tijden (de tijden waarin de definitieve overwinning van “de Vrouw” op de slang (de satan) is voorzien, heeft God Maria bekleed met de herscheppende macht: Zij bezit de soevereine macht om leven te herscheppen, met andere woorden: te veranderen of te genezen.
Zij heeft het eeuwigdurend recht ontvangen om deze macht uit te oefenen op soevereine wijze, dit wil zeggen eigenmachtig, volgens Haar eigen Wil. Dit voorrecht geniet Maria op kracht van Haar Onbevlekte Ontvangenis en van Haar eeuwige zondeloosheid. Deze beide eigenschappen hebben het Wezen van Maria doen beantwoorden aan het ideaalbeeld van het “zijn en leven naar Gods beeld en gelijkenis”: Maria is een schepsel, en dus niet Goddelijk van nature. God heeft Haar echter “vergoddelijkt” in de orde van de Genade. Dit betekent dat Hij Haar het unieke voorrecht heeft geschonken om Zijn Wezen zodanig dicht te benaderen dat, ofschoon Zij geen aandeel had in Zijn Goddelijk Wezen, Zij niettemin is bekleed met de trekken van Zijn Wezen, alsook met de macht die met deze trekken is verbonden.
6. MARIA Middelares van alle Genaden:


Eén van de vele fundamenten van de macht waarmee Maria door God is bekleed, schuilt in Haar eigenschap van Middelares van alle Genaden. Genaden zijn gaven die God schenkt om het leven van de mens op aarde mogelijk of vruchtbaarder te maken. Maria heeft van God de sleutel gekregen tot de schatkamer van Zijn Genaden. Dit betekent dat Zij de totale beschikkingsmacht bezit over het gebruik van deze schatten: Zij beslist welke ziel welke Genaden krijgt, in welke vorm, wanneer, hoe, hoeveel en voor hoe lang. Dit geeft Haar een ongeëvenaarde macht over Uw leven. Macht is het vermogen om het gedrag van anderen te beïnvloeden zodat deze bepaalde dingen anders moeten doen dan zij zelf zouden willen en zij hun gedrag moeten aanpassen bij de wil van diegene die macht uitoefent. Macht is ook het vermogen waardoor het lot van anderen, alsook de beslissingen die zij nemen, op één of andere wijze worden beïnvloed door de wil van diegene die macht uitoefent. Vooral deze laatste punten zijn van toepassing op Maria. Door Haar beschikkingsmacht over Gods Genaden kan Maria in hoge mate Uw gedrag en de loop van Uw leven bepalen. Dat geldt vooral voor de ziel die zich totaal aan Haar toewijdt. Totale toewijding aan Maria, is Haar erkennen als de enige Meesteres van Uw leven en Uw wezen. In dat geval kan Zij Haar macht over U ten volle uitoefenen.
7.MARIA Voorspreekster bij God:

God heeft Maria zo volmaakt gemaakt, en Zij heeft aan dit unieke voorrecht zo strikt beantwoord door een leven van ongeëvenaarde verdiensten, dat elk woord dat uit Haar mond komt, een onvergelijkbare macht op Gods Hart bezit. Voorspraak is de handeling waardoor een ziel (ook Uzelf kunt dit doen) bij God pleit ten gunste van een andere ziel, zodat de zonden, fouten of nalatigheden van die andere ziel geheel of ten dele worden vergoed. God kan Zich door voorspraak laten aansporen tot herziening van Zijn oordeel over een ziel, niet omdat Zijn oordeel ongerechtvaardigd zou zijn geweest (want Zijn oordelen zijn onfeilbaar en dus boven alle mogelijke kritiek verheven), maar omdat Hij kan worden vertederd wanneer een ziel het opneemt voor een andere ziel: dit is een uiting van naastenliefde, en Liefde in al haar vormen is de enige kracht die God beweegt tot al Zijn handelingen, woorden en beslissingen.
Zonden kunnen worden vergoed door de macht van de Liefde. Liefde kan worden betuigd op vele wijzen (plaatsvervangend lijden, opofferen van eigen lijden, toewijding, gebed, verstervingen, boetedoening, offers, ook voorspraak)  Geen enkele mensenziel heeft ooit een groter vermogen bezeten dan Maria om onvoorwaardelijk en vurig lief te hebben. Precies daarom is Zij in staat om Gods oordelen te milderen, en hebben ontelbare zielen die op grond van hun zware zondelast een eeuwige verdoeming door Gods Gerechtigheid zouden verdienen, aan Haar te danken dat hun gerechtvaardigde straf wordt omgezet in een verzoeningsperiode in het vagevuur. Zo bezit Maria een onvoorstelbare macht om het eeuwig lot van zielen te beïnvloeden. Om deze reden alleen reeds staat de mensheid bij Haar diep in de schuld. Niettemin wordt Maria hiervoor weinig dank gebracht!
8. MARIA Meesteres van alle Deugden:

Deugden zijn alle eigenschappen die de ziel samen moet ontwikkelen om een steeds hogere graad van volmaaktheid (heiligheid) te bereiken. Al deze eigenschappen, die in feite stuk voor stuk zaadjes zijn die God in Uw ziel heeft gelegd, maar die slechts rijpen en ontkiemen in de mate waarin Uw eigen inspanningen de ingestorte Genaden ten volle benutten, waren in Maria aanwezig in absolute volmaaktheid. Zij is Meesteres van alle deugden omdat Zij al deze elementen van de volmaaktheid of heiligheid van de ziel reeds als Kind totaal beheerste. Indien Zij niet de absolute volmaaktheid had bezeten, had God Haar niet tot Meesteres van de engelen kunnen aanstellen, noch Haar kunnen kronen tot Koningin van Hemel en aarde. De hoedanigheid van Meesteres van alle deugden maakt Maria tot de meest geschikte onder de verheerlijkte zielen om U te leiden op Uw eigen weg naar de heiligheid, want daartoe bent U als christen geroepen. Wie Maria tot in alle bijzonderheden zoekt na te volgen en Haar stipt gehoorzaamt in Haar begeleidingswerk op zijn levensweg, vindt in Haar de volmaakte Lerares en de volmaakte Meesteres. Zij bezit alles wat nodig is om Uw hele leven en Uw hele wezen te beheersen. Het gezegde dat U onder Maria’s mantel moet blijven, betekent in feite niet anders dan dat U moet bidden dat Zij U met Haar deugden zou bekleden. Onder Maria’s mantel hangt als het ware de volheid van Haar geur van heiligheid, die U des te sterker kan doordringen naarmate U dichter bij Haar komt. Zodra U aan Maria Uw verlangen laat blijken dat Zij Haar Rijk in U zou vestigen, kan Zij in U beginnen met het voltrekken van de wonderen waartoe Zij alle macht heeft ontvangen. Vertrouw op Haar, Zij is de volmaakte Spiegel van God.
9. MARIA Meesteres over bekoring en zonde:
Maria is de enige mensenziel die op geen enkel ogenblik heeft gebogen voor de macht van de satan. Hij heeft Haar voor geen enkele bekoring kunnen doen zwichten. Ik wijs er hier op dat Maria op elk ogenblik de satan in Haar macht heeft gehad. Bij de schepping van Haar levenskiem in Gods Hart is Zij aan de engelen voorgesteld als hun Meesteres. Zij die zich aan deze heerschappij hebben willen onttrekken, zijn gedurende Maria’s hele leven op aarde door Haar vernederd geweest in hun vruchteloze pogingen om Haar ten val te brengen. Nu beleven wij de tijd waarin de definitieve overwinning van de Vrouw op de duivelse slang in de maak is.
Dat deze wereld helemaal in de greep van de satan lijkt, heeft twee redenen: Ten eerste geven de mensenzielen massaal en ongebreideld toe aan de talloze verleidingen van de moderne samenleving, zodat Maria niet kan ingrijpen omdat Gods Wet verordent dat de vrije wil van de mens moet worden gerespecteerd. Ten tweede richt de slang ook veel schade aan doordat zij nu reeds onder Maria’s voet ligt te kronkelen: de duivel ervaart steeds méér Haar onbegrensde macht en tracht vruchteloos, zich daaraan te onttrekken. Hij kronkelt des te méér naarmate méér zielen zich totaal aan Maria toewijden en deze toewijding strikt beleven. Een slang die spartelt, slaat met haar staart, en kan zo nog veel schade aanrichten.
Vanwege Maria’s totale macht over alle zonde en bekoring kan Zij het Geneesmiddel tegen alle bekoring worden genoemd. Wie het gevoel krijgt dat een zwakheid bezig is, hem te doen luisteren naar een bekoring, kan door smekingen tot Maria worden bevrijd. Zij laat dan Haar macht over de satan gelden en kan de bekoorde ziel zodanig “inpalmen” dat deze plots niet meer de behoefte voelt om aan de door de bekoring gewekte behoefte toe te geven. Deze verborgen invloed van Maria op mensenharten mag tot één van de grootste uitingen van Haar macht worden gerekend, want de bevrijding van een ziel uit een bekoring, en daardoor haar vrijwaring van zonde, is een zichzelf steeds weer herhalend wonder. Zo moet U het verstaan wanneer Maria de Toevlucht der zondaars wordt genoemd: wie zich door bekoringen bevuild voelt, of door begane zonden bezwaard, kan Heil en zegen verwachten wanneer hij aan Haar voeten neerknielt en zijn hart voor Haar opent. Vaak wekt Zij in deze ziel ook de passende inspiratie en de nodige moed voor een grondige Biecht.
10. MARIA Meesteres van de zielen:

In november 2005 is Maria begonnen, Zich op een nieuwe wijze te openbaren: Zij noemde  Zichzelf “de machtige Meesteres van de zielen”. Maria Zelf beklemtoont dat Zij deze hoedanigheid nu openbaart als Haar eigenschap bij uitstek voor de Laatste Tijden. Ik laat Haar deze hoedanigheid Zelf toelichten aan de hand van uittreksels uit Haar openbaringen aan mij:
Het is Gods Wil dat Ik in dit uur aan de mensheid bekend word als de Meesteres van de zielen. Als Meesteres van de zielen zal de oneindige macht geopenbaard worden die God Mij over de zielen heeft gegeven en waardoor Ik het Spiegelbeeld van God zal zijn in de harten. Ik regeer de harten die Mij volkomen toegewijd zijn. Als Meesteres van de zielen wil Ik de harten klaarmaken voor het Rijk dat Mijn Zoon op aarde heeft gepredikt en waarvan Hij de standaard in de aarde heeft geplant in Zijn Kruis. Zo wil Ik het werkelijke Goddelijke Leven in de zielen brengen. Mijn macht zal herscheppen wat in puin ligt, want Ik ben de Brug tussen Hemel en aarde.

Een week later openbaarde Maria verder: Het wonder der wonderen, Gods Rijk op aarde, zal er komen wanneer mensenzielen Mijn Liefde in zich tot volmaaktheid weten te brengen en de tussenkomst van Gods Wil afsmeken. Gods ja-woord zal weerklinken zodra Ik als Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van de zielen de volheid van Mijn macht afroep over deze vereniging tussen de Liefde en Gods Wil. Ik ben de Vrouw, in Mij ligt de vrucht van het Rijk, en daarom de macht van de overwinning van het Licht”.
Nog enkele dagen later: Jou draag Ik op, de harten voor te bereiden op het ontvangen en belijden van deze Waarheid: Maria is de soevereine Meesteres van de zielen”.
Nog later sprak Maria: In de aanschouwing van Mijn verpletterende macht als Meesteres van de zielen, zullen ook de ruïnen van vervallen tempels zich oprichten in het verlangen naar Mijn inwoning (onder “tempels” verstaat Maria de zielen; de “ruïnes van vervallen tempels” zijn zielen die door zonde, onverschilligheid, lauwheid enz. ver van het christelijke leven zijn afgedwaald en hierdoor niet meer de echte kracht van het Leven in zich dragen.
Nog later openbaarde Maria: Onder de schepselen is niemand ooit een grotere aanstoot geweest voor de wereld en de satan dan Ik. De satan heeft Mij van in den beginne gehaat vanwege Mijn macht over hem. Ik, een vrouw met mensenbloed, werd hem door God voorgesteld als zijn Meesteres. De Allerhoogste eiste van meet af aan totale onderwerping van ieder wezen aan Mij. Hij verwacht dit nog méér in deze tijden, nu Zijn Heilsplan zich in alle bijzonderheden uitwerkt. Ik ben de Uitvoerster van dat Plan. Daarom verwacht God nu méér dan ooit dat de strijdende Kerk Mij erkent en belijdt als de Meesteres van de zielen. Mij zo te noemen, is een kaakslag aan de satan. Totale onderwerping van een ziel aan Maria maakt hem waanzinnig van machteloosheid. Zeg aan de zielen dat, telkens zij Mij met Liefde en de diepste verering aanroepen als “machtige Meesteres van de zielen”, Ik de duivel gebied om aan Mijn voeten neer te knielen”.
Nog later sprak Maria: De Allerhoogste verlangt in deze laatste tijden de openbaring van de onbegrensde en soevereine macht van Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, als Meesteres van de zielen. Hij wil de macht openbaren die Ik uitoefen over de mensenzielen en over de satan en zijn gevolg”.
Verder openbaarde Zij: Gods Genade van bevrijding van de mensheid wacht op de erkenning van Mij als Meesteres van de zielen”.
Later: Doordat de Allerhoogste de erkenning verlangt van de Draagster van Zijn Goddelijke macht in Haar hoedanigheid van Meesteres van de zielen, en doordat Hij de onderwerping van mensenzielen aan Mij verlangt, geef Ik in deze hoedanigheid en door de uitoefening van de onvergelijkbare macht die Mij is gegeven, aan de mensheid de kans om vele schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid af te betalen. Hierdoor zal de Bron van de Goddelijke Liefde ontsloten worden om in nooit geziene stromen over de mensheid neer te komen. Zo zal de mensheid deze Bron leren kennen als de ware Bron van alle Leven, en zij zal moeten begrijpen dat Ik dit als Meesteres van de zielen voor haar heeft bekomen”.
Maria openbaarde tevens: Zeg de zielen dat zij Mij erkennen en prijzen als de machtige Meesteres van de zielen, en erkennen dat Mijn macht hen van de satan bevrijdt. De Allerhoogste verlangt dat Ik op soevereine wijze Mijn onoverwinnelijke macht over de satan zou tonen. Ik wil dat de zielen eerst en vooral Mijn macht over hen erkennen, alvorens te verkrijgen dat Ik haar ten volle over de satan uitoefen. De satan ligt voor alle eeuwen onder Mijn voeten, Mijn overwinning op hem staat reeds vast vanaf het ogenblik waarop God Mij aan hem heeft voorgesteld als zijn Koningin en Meesteres terwijl hij nog een engel was, maar Ik wil ook de mensenzielen aan Mijn voeten zien, zoals de Allerhoogste het verlangt, door totale en doorleefde toewijding aan Mij. Geef Mij zielen als bodem waarop Ik Mijn Rijk als Meesteres van de zielen kan grondvesten, opdat Ik als Koningin van de Eindtijd het Rijk Gods op aarde kan afkondigen. De totaal vernederde duivel onder Mijn machtige voet, en een leger van dienaren aan Mijn voeten, zullen de trofeeën van Mijn macht zijn. Dan zullen de zielen ervaren waarom Ik de Koningin van de Liefde word genoemd”.
Nog later zei Maria: Ik ben de machtige Meesteres van alle zielen, doch slechts een nietig klein aantal zielen erkent Mij als Meesteres. Behalve God zijn alle wezens, alle dingen, alle zielen aan Mij onderworpen, in de Hemel, op aarde en onder de aarde. In de Hemel word Ik met schroomvolle eerbied begroet, gediend en geprezen. Behalve God ligt het hele, onoverzienbare Hemels Hof aan Mijn voeten. In de hel word Ik vervloekt en gehaat. Op aarde word Ik miskend, geminacht en verwaarloosd. Velen beminnen Mij, doch zeldzaam zijn zij die aan Mijn voeten liggen (Maria doelt hier duidelijk op de totaal aan Haar toegewijden)
In januari 2006 sprak Maria: Ik ben de Meesteres van de zielen. Mij is macht gegeven om alles te veranderen, te herscheppen. Daarom verlang Ik zozeer dat alles aan Mij toegewijd wordt. Wanneer iets onder Mijn voeten wordt gelegd, verandert het onherroepelijk. Wat in overeenstemming is met Gods Plan, wordt onder Mijn voeten geheiligd. Wat niet in overeenstemming is met Gods Plan, wordt onder Mijn voeten vernietigd. Zo heb Ik de macht om nieuw Leven te geven, en om datgene wat Leven bedreigt, aan banden te leggen. Indien de zielen de macht van toewijding aan Mij zouden begrijpen, zouden zij alles aan Mijn voeten leggen, ook zichzelf”.
Aan de hand van deze uittreksels uit de openbaringen van de Meesteres van de zielen moge U duidelijk zijn met welke onovertroffen macht Maria voor de laatste tijden is bekleed. Weet daarom dat Uw totale toewijding aan Haar U onder de heerschappij stelt van een Wezen dat alles in U kan veranderen.
O MARIA, IK BEN GEHEEL DE UWE!BRON: tekst en enkele foto’s: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
http://www.maria-domina-animarum.net/