zondag 29 juni 2014

DE WONDEREN VAN JEZUS ALS TEKEN

DE WONDEREN VAN JEZUS ALS TEKEN!
Jezus loopt over het water


Jezus verrichtte tijdens zijn aardse leven tal van wonderen…Deze wonderen dienden als TEKEN om te laten zien DAT Jezus DE Gezondene van de VADER  is, eveneens dienden ze om Zijn woorden (Woord van God) kracht bij te zetten!

De vier evangeliën laten zien dat zeer veel van alles wat Jezus Christus deed, te maken had met bijzondere wonderen: mensen die al dagenlang dood waren opnieuw tot leven wekken, over water lopen, vijfduizend mensen voeden met slechts vijf broden en twee vissen (broodvermenigvuldiging), veranderde water in wijn, tal van zieken genezen door ze aan te raken, een hevige storm doen ophouden met één woord, tal van mensen bevrijden van demonen, enz…
Dus stuk voor stuk uitzichtloze situaties die opgelost worden door Jezus ( Hij geneest soms zeer ernstige zieken zoals blinden, doven, melaatsen, verlamden…)

Voor wie gelooft is niks onmogelijk!

Psalm4: 4:”God doet wonderen voor wie op Hem VERTROUWEN!”

  JEZUS zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.”
( Lucas 18:27)

“Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij VERTROUWT zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.”(Johannes14: 12-14)

Als je Jezus vindt, als je Jezus GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.
Jezus leert ons een onvoorwaardelijk geloof in God. Hij toonde ons dat GELOOF de eerste vereiste is om Gods tussenkomst te verkrijgen. Telkens wees Hij zieken na hun genezing op het feit dat zij hun nieuwe toestand te danken hadden aan hun  geloof. In matteus 5:25-34 zien we een vrouw die al 12 jaar lang aan bloedingen leed, ze dacht bij zichzelf, ik hoef om beter te worden enkel maar zijn mantel aan te raken, en toen Jezus dit opmerkte kwam hij onder de indruk van het GROTE GELOOF van die vrouw en Hij zei tot haar:”Houd moed, dochter! Het is uw geloof dat u gered heeft!” En van dat ogenblik af was de vrouw genezen.

Om ons een onvoorwaardelijk geloof eigen te maken, nemen we het beste MARIA als voorbeeld. Maria die bij de boodschap van de engel Gabriël Haar onvoorwaardelijk ja- woord aan God schonk:”Mij geschiede naar Uw woord” wat betekent:”Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt.”(Lucas1: 36)


In Marcus 10 zien we de genezing van de blinde bedelaar Bartimeüs, ook daar zegt Jezus tot deze man nadat hij hem genezen heeft:” Uw GELOOF heeft u gered!


We zien dus dat HET GELOOF IS DAT REDT!!!
Ook het GELOOF redt ons van de eeuwige ondergang en schenkt ons eeuwig leven”:
Joh3: 16:” Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Want wie zoekt, die vindt,
voor wie klopt zal opengedaan worden(Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

WEES ALTIJD VOL VERTROUWEN!

“God is mijn redding! Ik vrees niet, ik ben vol vertrouwen: 
de HEER is mijn sterkte en kracht, Hij is mijn redding geworden.” 
(Jesaja 12:2)

Jezus geneest een kromgebogen vrouw (lucas 13:12) vrijdag 27 juni 2014

ONBEVLEKT HART VAN MARIA

ONBEVLEKT HART VAN MARIA:

HEILIG  HART VAN MARIA

derde zaterdag  na Pinksteren,

op de zaterdag na het Hoogfeest van het Allerheiligste Hart van Jezus wordt het feest van het Onbevlekt Hart van Maria gevierd.Vandaag wordt aan de zielen opnieuw een gelegenheid geboden om zich Gods Liefde te herinneren. Maria’s Onbevlekt Hart geeft uitdrukking aan de mate waarin God naar de volmaakte zuiverheid van het hart van een mensenziel verlangt. Het Hart van de Moeder Gods is voor alle tijd en eeuwigheid het symbool van het hart dat:
·                            de Ware Liefde tot volmaaktheid heeft willen brengen, en ook heeft gebracht, door te allen tijde God en Zijn Werken de enige plaats in zijn leven te geven;
·                            hartstochten van welke aard dan ook nooit een kans heeft gegeven. De Koningin des Hemels Zelf definieert hartstochten als elke vorm van liefde – of bij uitbreiding: elke vorm van gevoelens of emoties – die noch op God Zelf noch op Gods Aanwezigheid en Werking in de medeschepselen is gericht, dus in wezen elke gemoedsbeweging die niet tot de Ware, op God gerichte Liefde behoort en die de ziel niet naar God kan leiden. Hartstochten maken onrustig, omdat zij afwijken van de Plannen en verwachtingen, die God jegens de ziel koestert, en het geweten van de ziel dit in het verborgene ook inziet. Zij verhinderen de voltooiing van de Plannen die God ten aanzien van de ziel heeft. Tot de hartstochten behoren agressie, opvliegendheid, ongeduld, onverdraagzaamheid, onvrede, nijd, opstandigheid, hartsgesteldheden die op materiële behoeften zijn gericht...
·                            zich in geen enkel opzicht zo diep door de invloeden uit de wereld en de zintuiglijke indrukken laat raken, dat het niet langer een betrouwbaar werktuig voor Gods Werken zou kunnen zijn.
De Moeder Gods leefde reeds op aarde vanuit een vlekkeloze gesteldheid van gevoelens en bestrevingen. Haar Wil was identiek met de Wil van God. Precies daarom heeft God in een absoluut volmaakte mate en in een absoluut volmaakte vorm door Haar heen kunnen werken, en nam elke ziel die enigszins gevoelig was voor het spirituele, het verhevene, Maria waar als Spiegel van God, als Rustplaats, als Oord van geborgenheid, als genezende Tegenwoordigheid, als Bron van volmaakte Vrede. Zo verlangde God van in den beginne, dat de mensenziel zou zijn: een levende, waarneembare vertegenwoordiging van Zijn Licht en Zijn volmaakte Liefde, met een heiligheid zonder smet. De drie hierboven aangehaalde eigenschappen van het Hart van de Moeder Gods beschrijven in principe deze volmaakte ziel:
Smartvol,onbevlekt hart van Maria

                           Maria was volmaakte Liefde. Men zou kunnen zeggen dat Haar Hart met elke klop de Liefde van God onveranderd doorheen de Schepping liet verder stromen. De Meesteres van alle zielen vergelijkt de Liefde vaak met de stam van een boom, waarvan de takken alle deugden zijn: Alle deugden ontspringen uit de Liefde, en worden door haar gevoed. Maria was zoals een unieke fruitboom, met volkomen ongeschonden stam en buitengewoon vruchtbare takken. De kwaliteit van Haar sappen was zo uniek (omdat Zij uitsluitend en alleen in de bodem van Gods Wil wortel wilde schieten), dat op Haar zielenboom geen ongedierte (= ondeugden en de neiging om toe te geven aan bekoringen) kon gedijen. Daarom was Haar spirituele vruchtbaarheid absoluut uniek, met andere woorden: Haar heiligheid (= vruchtbaarheid voor Gods Heilsplan!) was volkomen, Haar Werken en woorden waren volmaakte uitvoeringen van Gods Besluiten, Haar gedachten, gevoelens en bestrevingen waren volmaakte kopieën van alles, wat in Gods Hart leeft. Precies om deze reden werd Haar de volheid van de Wijsheid en een onbegrensde macht verleend: Zij bezat immers precies de hoedanigheden en gesteldheden van een absoluut en onbeperkt betrouwbaar werktuig tot verwezenlijking van Gods doelstellingen;
·                            Maria was vrij van elke hartstocht, met andere woorden: Haar gevoelswereld was volkomen in overeenstemming met datgene, wat in God Zelf leeft. Derhalve was Haar hele innerlijk leven op een fundament gebouwd, dat exact overeenkwam met datgene, wat God nodig had om Zijn Werken door Haar in volledig intacte vorm te voltrekken. Door de gesteldheid van het fundament van het hart, het gevoelscentrum in de ziel, wordt immers de heiligheid (= de vruchtbaarheid voor de eigen spirituele ontplooiing en voor Gods Heilsplan) bepaald van alles, wat zich in de ziel voltrekt. In Maria was geen enkele drijfveer werkzaam, die niet voor honderd procent door Gods verwachtingen werd bestuurd en door het inzicht in Zijn behoeften werd gevoed;
·                            Maria was soevereine Meesteres over Haar zintuigen, en geen enkele indruk uit Haar omgeving heeft deze heerschappij ooit kunnen breken. In tegenstelling tot de meeste zielen was het Hart van de Moeder Gods zoals een onneembare Vesting. Al datgene wat Zij zag en hoorde, alle indrukken uit de wereld rondom Haar, werd in Haar – heel bewust door Haar Wil geleid – zo verwerkt, dat het ten volle ten dienste van de verwezenlijking van Gods Werken kon worden gesteld: Zij wijdde al Haar indrukken en ervaringen ononderbroken aan God toe, en liet niet toe dat deze Haar innerlijk leven ook maar in het geringste zouden wegleiden van de weg, die Zij voor de voltooiing van Haar levenstaak ten einde toe moest gaan. Haar ziel was meesteres over Haar lichaam, de behoeften van Haar ziel waren de magneten die Haar voortdurend naar God toe trokken; Haar lichamelijke behoeften waren voor Haar, samen met Haar Smarten over elke afwijking van zielen jegens de Liefde, de grondstoffen van Haar eindeloze offers en Haar boetelijden, dat enig was in zijn soort.
Vanuit Haar Hart, dat van in den beginne een vlekkeloze Spiegel van Gods Licht was, onderricht nu de Meesteres van alle zielen Haar Wetenschap van het Goddelijk Leven, met de bedoeling, op Haar beurt zo veel mogelijk zielen om te vormen tot zo getrouw mogelijke kopieën van Haar eigen Hart, Haar eigen zo vruchtbare gesteldheden, Haar eigen zo heilzame levensbeschouwing. Niemand van ons is onbevlekt ontvangen, doch de fundamenten van ons zielenleven kunnen zeker door Maria gezond worden gemaakt en worden bevrucht, in de mate waarin wij Haar in staat stellen, werkelijk Meesteres van onze ziel te zijn. De hele Mariatoewijding, mits deze werkelijk in alle details van het dagelijks leven wordt toegepast, beoogt uiteindelijk dit: Dat het Hart van de Haar toegewijde ziel zo ontvankelijk zou worden, dat Maria als het ware de sappen uit Haar zo vruchtbare zielenboom onbelemmerd in de ziel kan laten overvloeien.
Het feest van vandaag geldt als een uitnodiging om precies dit te doen, respectievelijk om in de ziel juist het verlangen te laten oplaaien om te versmelten met het Hart, dat als een onvermoede opslagruimte van Gods schatten kan worden beschouwd. Totale toewijding aan het Onbevlekt Hart van de Meesteres van alle zielen is de gouden weg naar een volmaakte ontplooiing van ons spirituele potentiaal, en derhalve de gouden weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid.
 BRON tekst:
 Onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van goud)
http://www.maria-domina-animarum.net/
ONBEVLEKT HART VAN MARIA,ontferm u over ons...

zaterdag 21 juni 2014

FEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS


FEEST VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS:
O Allerheiligste hart van JEZUS,
 Ontferm U over ons!
"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."


Het feest van het HEILIG HART VAN JEZUS wordt gevierd de derde vrijdag na Pinksteren.( 2018: 8 juni)


MAAND JUNI: toegewijd aan het HEILIG HART VAN JEZUS:
Zoals mei de ‘Mariamaand’ wordt genoemd, zo word juni ook wel ‘maand van het heilig Hart’ genoemd. Centraal daarin staat het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus, dat gevierd wordt op de derde vrijdag na Pinksteren.
Het hart is al van oudsher het symbool van het wezen, de ‘ziel’ van de mens. “Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijke, maar de Heer kijkt naar het hart”, krijgt de profeet Samuël te horen in het verhaal over de zalving van de jonge David tot nieuwe koning. En de profeet Ezechiël moet aan de Israëlieten verkondigen dat God hun stenen hart zal vervangen door een nieuw hart. In het Nieuwe Testament wordt van Maria gezegd dat ze de woorden van de engel bewaarde ‘in haar hart’. Jezus zelf drukt zijn volgelingen op het hart zich niet te verliezen in wereldse dingen, maar een schat in de hemel moeten zien te verzamelen: “Want waar uw schat is, zal ook uw hart zijn.” En dat hart moet branden van geloof. “Was het niet hartverwarmend zoals Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons opende?”, vragen de Emmaüsgangers zich luidop af als ze zich realiseren dat ze met de verrezen Heer de tafel hebben gedeeld. 
Naarmate het hart in de loop der tijden meer en meer het symbool van de liefde werd, groeide ook de verering voor het Hart van Jezus. De devotie voor het heilig Hart van Jezus groeide in de tweede helft van de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw naar een hoogtepunt. Uit die periode dateren ook de bekende prenten en beelden van Jezus met een brandend hart op zijn borst.De Bijbelse wortels van de H. Hartdevotie zijn te vinden in het Oude Testament waar de profeet Jesaja spreekt: “En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding.” (Jesaja 12:3) Deze profetie wordt door Jezus bevestigd wanneer Jezus op de laatste dag van het loofhuttenfeest zegt: “Heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen, en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: Uit zijn binnenste zullen stromen levend water vloeien.” (Joh. 7:37-38) Op Goede Vrijdag wordt het schriftwoord van Jezus vervuld. Het is dus uit het doorboorde hart van Jezus dat Hij ons Zijn redding schenkt.

Verder verschijnt Jezus zelf in Paray -le- monial (frankrijk) in de zeventiende eeuw (gedurende de jaren 1673-1675) aan de franse kloosterzuster Margaretha Maria Alaqoque (heilig verklaard in 1920) om er de verering van Zijn heilig hart te laten instellen.
verschijning van Jezus aan zuster Margaretha Maria- Alacoque


Hoewel zuster Margaretha-Maria Alacoque reeds in 1675 een feestdag ter ere van het Heilig Hart verlangt, wordt een eerste Heilig Hartliturgie pas in 1765 toegestaan. ( nadat  Paus Clement XIII officieel de verering van het Heilig Hart goedkeurt.) De volledige officiële goedkeuring werd in 1854 door paus Pius IX verleend, de derde vrijdag na Pinksteren werd Hoogfeest van het Heilig Hart. In 1899 wijdt paus Leo XIII de wereld toe aan het Heilig Hart van Jezus.
 De band tussen Hart en Kruis wordt dikwijls uitgedrukt door een bloedend hart, gekroond met een doornenkroon.

Liefde en Kruis. Dat is de boodschap voor ons vandaag.
De H.Paus Johannes Paulus II drukte het zo uit:

 “Het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de schoot van de gezegende Maagd Maria, die het vuur van Gods liefde in de wereld bracht.
Dit Hart van Christus bevat een boodschap voor ons allen. Het spreekt ook tot de hedendaagse wereld. In een maatschappij waar techniek en informatiewetenschappen zich met grote schreden ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles dat Hij hier is, in het innerlijk van de persoon, waar de bestemming van ieder van ons ligt besloten, dood of leven in de breedste zin. Hijzelf geeft ons leven in overvloed, Hij maakt het mogelijk om ons hart, die tot nu toe verhard was door onverschilligheid en egoïsme, te openen voor een verhevener vorm van liefde.
Het Hart van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon altijd kan bereiken: liefde, waarheid, gerechtigheid, genade en barmhartigheid.”


Wie zich toewijd aan het H. Hart van Jezus, vooral de gezinnen, mogen rekenen op een bijzondere genade.
Deze genade wordt samengevat in "de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart":
1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.
O Allerheiligste hart van JEZUS, Ontferm U over ons!

Nieuw leven in Jezus' Hart:De liefde van Jezus' heilig Hart is een gekruisigde liefde en het is dan ook geen wonder dat wij Zijn heilig Hart bijzonder op vrijdagen eren, de dag van Zijn kruisdood, de dag waarop Hij voor ons tot het uiterste ging. Liefde is met het kruis verbonden. Wie liefheeft zal moeten lijden, al was het maar omdat het lot van hen die lijden je raakt. Wie lijdt met liefde, voegt zich in het lijden van Jezus in en zijn lijden krijgt een nieuwe betekenis en waarde. Wie niet liefheeft lijdt ook, maar anders: lijden zonder liefde is een hel. Jezus' Hart wijst hier de weg. Uit de verering van Zijn Goddelijk Hart vloeien dan ook veel genaden naar ons toe en wij leren ons lijden te dragen. En deze verering helpt ons bovendien om steeds meer aan de verlangens van Zijn Hart te beantwoorden."
Ook wordt van oudsher de eerste vrijdag van de maand gewijd aan het Allerheiligste Hart van Jezus.

De dag na het feest van het heilig hart van Jezus word het feest van het Onbevlekte hart van Maria gevierd:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/06/onbevlekt-hart-van-maria.html
 

woensdag 11 juni 2014

VERTROUWEN EN OVERGAVE

VERTROUWEN EN OVERGAVE:
Werp je in de armen van Jezus!

JEZUS spreekt:

Waarom zijn jullie zo gauw verontrust en in verwarring? Vertrouw toch je zorgen aan Mij toe en jullie zullen rust vinden. Waarlijk, zo zeg Ik jullie, als jullie je echt en volledig aan Mij toevertrouwen, dan zullen je gebeden worden verhoord en al je moeilijkheden worden opgelost.”

“Iemand die altijd nog alles bediscussieert en zelf wil doen, heeft nooit wonderen beleefd of verricht die van Mij kwamen; dit geldt zelfs voor de heiligen. Alleen wie zich totaal overgeeft en toevertrouwt aan GOD, werkt samen met GOD! Als jullie merken dat alles nog gecompliceerder wordt, zeg dan met gesloten ogen in je hart en ziel: "Jezus, zorgt Gij voor ons!"En keer je af van het eigen ik, want jullie rusteloos verstand maakt het alleen maar moeilijker om je aan Mij toe te vertrouwen. Doe dit in alle omstandigheden. Doe dit toch en jullie zullen voortdurend, maar in stilte, grote wonderen aanschouwen, die weliswaar aan de buitenkant niet sensationeel lijken, maar voor jullie groot zijn en bovendien het werkelijke vertrouwen in Mij en de liefde voor Mij zullen versterken. Ik, jullie GOD, zal voor jullie zorgen. Dat verzeker Ik jullie!”

“Jullie kunnen niet slapen, willen alles onderzoeken en over alles nadenken, alles weten en over alles meedenken. Daarmee vertrouwen jullie toch alleen op de menselijke kracht van het "eigen ik", of nog erger: op de mens zelf en zijn eigen ingrijpen. Dat staat mijn plannen met jullie in de weg. O, hoe graag wil Ik toch dat jullie je echt aan Mij overgeven, zodat Ik jullie alles kan geven. En hoe verdriet het Mij jullie zo onrustig en vertwijfeld te zien! Dat is precies het doel van Satan, jullie zo onrustig en vertwijfeld maken, en zo jullie afhouden van mijn hulp en liefde, zodat jullie je geheel op het menselijk denken en handelen verlaten. Vertrouw daarom geheel op Mij. Vind rust in Mij! Vertrouw je in alles aan Mij toe. Ik verricht wonderen naarmate jullie je vollediger aan Mij overgeven en jullie jezelf wantrouwen.

Sluit toch de innerlijke ogen, en rust in mijn armen! Als jullie je te veel uitsloven, zullen jullie weinig genaden ontvangen. Maar als jullie je in je gebeden geheel aan Mij toevertrouwen, dan zullen jullie veel genaden ontvangen. Als jullie lijden, vragen jullie Mij om dit weg te nemen, maar dan wel op de manier waarop jullie dat willen. Jullie wenden je weliswaar tot Mij, maar willen wel dat Ik doe wat jullie je zelf voorstellen. Zo lijken jullie op zieken die bij de arts komen voor een behandeling, maar zelf de arts voorschrijven wat hij moet doen. Doe dat toch niet, maar bid zoals Ik het jullie in  het Onze Vader heb geleerd: "Uw naam worde geheiligd!"Dat wil zeggen, moge in mijn nood en moeilijkheden U verheerlijkt worden! "Uw rijk kome!"Dat wil zeggen, moge alles ertoe bijdragen dat uw rijk in ons en in de wereld tot stand komt. "Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel." Dat wil zeggen, beschik toch wat in deze situatie het beste is voor het tijdelijke en eeuwige leven. Als jullie werkelijk tegen Mij zeggen: Uw wil geschiede of zorg toch voor ons, dan grijp Ik in met al mijn almacht en los Ik de moeilijkste situaties op.”
Als je merkt dat het van kwaad tot erger wordt, maak je dan niet ongerust. Sluit weer de ogen van je ziel of van je hart en spreek vol vertrouwen tot Mij: "Uw wil geschiede, zorgt Gij voor mij, O Heer!" En Ik beloof je dat ik als een geneesheer met al mijn goddelijke almacht zal zorgen en ingrijpen, ja dat Ik ook een wonder kan doen als dat nodig is. Als je merkt dat je toestand verergert, alsof je ziek bent, wees dan niet ongerust, sluit je innerlijke ogen en zeg opnieuw tot Mij: "Zorgt Gij voor mij!" Ik beloof je: Ik zal voor je zorgen!


Onrust, bezorgdheid over hoe iets zal aflopen, dingen zelf willen bepalen en doen, dat gaat tegen de ware overgave in. Dat is hetzelfde als wanneer kinderen hevig bij hun moeder aandringen om wat van haar gedaan te krijgen. Als de kinderen alles zelf willen doen, doorkruisen ze of verhinderen met hun plannen, ideeën en grillen zelfs de echte hulp van hun moeder. Sluit toch de ogen van je eigen ik en laat Mij het werk doen. Sluit rustig de ogen en richt jullie innerlijke blik geheel op Mij, en werp zorgen over de toekomst als een verzoeking van je af. Rust eenvoudig in Mij, geloof in mijn goedheid en Ik verzeker jullie dat, als jullie zo tot Mij zeggen: Zorgt Gij voor mij, dat ik getrouw aan mijn liefde, geheel voor jullie zorg zal dragen, jullie zal troosten, bevrijden en leiden.

En als Ik jullie langs een andere weg moet voeren dan jullie zouden willen, dan zal Ik jullie toch onderwijzen. Dan zal Ik jullie toch in mijn armen dragen, want er is geen heilzamer medicijn dan mijn liefdevol ingrijpen. Maar bedenk: Ik zorg alleen voor jullie, als jullie je ogen innerlijk op Mij richten: Dat wil zeggen, als jullie dat werkelijk willen en je volledig aan Mij toevertrouwen en je aan Mij vasthouden.
(BRON tekst: uit openbaringen van Jezus aan don Dolindo Ruotolo, italiaans priester 1882-1970 )


uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de KRACHT van God.” (1Korintiërs2:5)"VERTROUW op Hij DIE IS" (exodus3:13-15)
vrijdag 6 juni 2014

ZUIVERHEID IN DE WERELD VAN VANDAAG! MOGELIJK OF NIET?


ZUIVERHEID IN DE WERELD VAN VANDAAG! MOGELIJK OF NIET?
JEZUS IS DE WEG TERUG NAAR GOD.


Is het mogelijk voor een Christen om rein en zuiver te blijven in een wereld gevuld met geweld, immoraliteit en corruptie? Of is het onvermijdelijk dat de tijdsgeest de heiligen van God zal vermoeien? Het gebeurde met Lot en zijn gezin in Sodom, en het is met grote groepen Christenen rondom de wereld gebeurd. De overweldigende verleidingen van deze boosaardige generatie hebben er al voor gezorgd dat grote getallen Christenen in compromis zijn gaan leven en zich hebben overgegeven aan goddeloze praktijken.
Ik geloof dat het niet alleen mogelijk is om rein te blijven temidden van dit alles, ik geloof dat het mogelijk is om te groeien in heiligheid en zuiverheid, zelfs wanneer de hel deze generatie helemaal overstroomt. Het is niet onvermijdelijk dat Gods volk uit de boot zou vallen, als slachtoffers van de demonische machten die vrij spel hebben op deze aarde.
Er is een geest van goddeloosheid die steeds meer grip krijgt in onze wereld. Veel Christenen leven met een groeiende angst dat ze geen stand zullen houden. We worden voortdurend gebombardeerd met dat wat onzedelijk en immoreel is. Tijdschriften, films en de TV tonen telkens weer scènes met naakt, lust en geweld. Overspel wordt verheerlijkt en men wekt de indruk dat bijna iedereen wel eens vreemd gegaan is. Drugs, alcohol en seksuele vrijheid worden verheerlijkt. Populaire en bekende mensen op TV, en in artikels van krant of tijdschriften scheppen op over de keren dat ze dronken geweest zijn, over hun talrijke echtscheidingen en zijn er trots op dat ze lak hebben aan elke morele code, en het publiek smult ervan! Hoe schaamtelozer hun daden zijn, hoe groter het applaus!
Herders en verkondigers die zich uitspreken tegen deze immoraliteit en vuiligheid worden bespot en belachelijk gemaakt. Op de dag des oordeel zullen deze spotters en lasteraars in stille angst toekijken wanneer al deze mensen opgeroepen worden om voor hun Heilige God te verschijnen om verantwoording af te leggen. Onze Almachtige God zal de hemel doen schudden wanneer Hij hun recht  in hun gezicht de waarheid zal voorhouden. Zij zullen stuk voor stuk beven en schreeuwen om genade wanneer ze oog in oog staan met Degene die ze hebben bespot. Hij zal tegen ze spreken in heilige verontwaardiging: “Datgene dat u tegen de minste van Mijn dienstknechten gedaan heeft, heeft u tegen Mij gedaan!
Echte, eerlijke Christenen moeten nu de boel inventariseren en zichzelf deze belangrijke vragen stellen: “Zijn mijn morele waarden aan het veranderen? Druppelt de goddeloosheid van dit tijdperk langzaam in mijn leven? Word ik getroffen door het spervuur van goddeloosheid om me heen? Ontwikkel ik een honger naar de dingen van deze wereld? Ben ik in negatieve zin aan het veranderen zonder het te weten? Bezit mijn geloof nog een heilig karakter en streef ik daarnaar?”
Jezus verwijst naar Zijn generatie als hij zegt:  “kwaadaardig … goddeloos … pervers”. En lang nadat Christus naar de Vader was opgestegen riep Petrus het uit tegen de zonden van die generatie: “Hun ogen zijn voortdurend op zoek naar overspel en ze zondigen onophoudelijk, ze verleiden onstandvastige zielen en zijn een en al hebzucht. Vervloekt zijn ze! (2 Petrus 2:14)
Deze generatie wordt zo goddeloos en gemeen omdat ze hun geloof en vertrouwen in God kwijtraken. En dat geloof neemt af omdat de Bijbel niet meer beschouwd wordt als levend gevende kracht en omdat het gebed wordt verwaarloosd, we nemen niet meer onze toevlucht tot Maria, die onze Voorspreekster is bij God! Als geloof komt door het horen van de boodschap van Christus, en die boodschap wordt verwaarloosd … dan is het niet zo vreemd dat het geloof van velen zo aan het afnemen is. Maar we redden het, als we terugkeren met hartstochtelijk gebed en een vurig geloof! En een terugkeer nemen tot een vurige en heilige devotie tot de H.Maria!

In deze context verwijs ik graag naar de Blog: De spiegel derWaarheid:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/07/de-spiegel-der-waarheid.html

MARIA KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID BID VOOR ONS.