woensdag 17 september 2014

19 september FEEST O.L.V.van LA SALETTE

19 september FEEST O.L.V.van  LA SALETTE:
(2016: 170 é verjaardag van de verschijning)
De verschijning van MARIA in LA SALETTE op 19/9/1846 (1é officieel erkende verschijning van Maria door de RKK) wordt gekenmerkt door 2 belangrijke feiten dat zijn:

1. de rijke symbolische waarde van de verschijning op zichzelf.
2.de indringende Boodschap, die dient verspreid te worden op uitdrukkelijke vraag van de hemel!

DE SYMBOLIEK van de verschijning van MARIA in LA SALETTE:
Het uiterlijk van de verschijning van Maria:
 Op haar hoofd droeg Maria een KROON van schitterend ROZEN van verschillende kleuren. Uit het hart van elke roos ontsnapten gouden lichtstralen. Ook om de hals droeg de H.Maagd een krans van verblindend schone rozen maar ook een grote zware ketting. In verband met de Zware Ketting En de  Krans van ROZEN Rond Haar hals:
De Moeder Gods was omkranst met twee ketens: Een krans van echte rozen en een ijzeren ketting als symbolen van goed en kwaad. De ijzeren ketting als symbool van de SLAVERNIJ aan het kwade” dat zal overwonnen door de genade van de “ROZENKRANS en gesymboliseerd door een krans van echte rozen waarmee het kwade zal vastgeketend en overwonnen worden!
 Rond de hals was  ook een kleinere ketting met een merkwaardig kruis Op dit kruis, dat ook schitterde was een Christus, de armen op het kruis uitgestrekt. Aan de uiteinden van de dwarsbalk waren een TANG en een HAMER bevestigd die een symbool zijn van de keuze van de mens om te kiezen voor goed of kwaad. (met de hamer kun je de nagels nog dieper kloppen of met de tang kun je nagels verwijderen... aan u de keuze welk voorwerp je gaat gebruiken gedurende je leven!) De kinderen zagen ook dat het licht dat de verschijning uitstraalde van het Kruis kwam! (symbool van Jezus, LICHT van deze wereld) Het meisje Melanie zei over dat Kruis het volgende: “Het Licht dat uitging van de Christus was als schitterende pijlen die mijn hart braken van louter verlangen me met Hem te versmelten. Ik begreep dat Hij ons helemaal niet nodig heeft om te zijn wat Hij is, wat Hij was en wat Hij altijd zijn zal en dat Hij uit onbegrijpelijke liefde voor ons is mens geworden en heeft willen sterven...”

De tranen van Maria in La Salette:

bronzen beeld in L.S. die de wenende MARIA voorstelt aan het begin van de verschijning.

Tijdens Haar verschijning in La Salette, weende Maria onophoudelijk, in verband met de tranen van MARIA geef ik volgende bijbelteksten ter overweging:

Stromen van tranen wellen op uit mijn ogen,
omdat men niet leeft naar uw wet.”
 (Psalm119: 136)

Ach, was mijn hoofd een waterval,
waren mijn ogen een bron van tranen,
dag en nacht zou ik wenen
over de gevallenen van mijn volk.”
(Jeremia 8: 23)

 “Als gij niet luistert, zal ik in het verborgene schreien, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten omdat de kudde van God wordt weggevoerd.”
( Jeremia 13: 17 )

 “Dus kan ik alleen maar schreien, beken van tranen storten mijn ogen, troost en hulp is ver te zoeken. Mijn kinderen zijn verweesd, de vijand heerst over hen!”
(Klaagliederen 1: 16)

één van de zienertjes, het meisje Melanie verhaalde het volgende over de tranen van Maria:
De tranen van onze tedere Moeder verminderden in het geheel niet Haar majesteit van Koningin en Meesteres. Ze schenen Haar veeleer nog schoner te maken, machtiger, liefdevoller, meer Moeder en ik zou me in Haar armen willen werpen en Haar zeggen:”Mijn goede Moeder, ween niet meer!” Maar Ze scheen me te zeggen: “er zijn zoveel mensen die me niet kennen…”
Een moeder zien wenen en zulk een Moeder, zonder alle mogelijke denkbare middelen te gebruiken om Haar te troosten, is dat mogelijk?

Willen wij ook proberen om de tranen van Maria te doen ophouden?

·      Paus Pius XII zei over die tranen: "Zullen de mensen de VERBORGEN TAAL van de TRANEN begrijpen?"

 In verband met  Het KRUIS op Haar Onbevlekt Hart: 

* Hooglied 1:13: "Want Mijn Beminde is Mij een bundeltje mirre dat op Mijn boezem blijft rusten."

    Voorstelling van de verschijning van Maria in L.S. (let op de typische symbolen en ook op Het Licht dat van het kruisbeeld uitgaat!)


DE BOODSCHAP: Maria spreekt in LA SALETTE een zeer krachtige duidelijke, en profetische boodschap uit! Tevens spreekt ze gedurende de ganse tijd in de 1é persoon enkelvoud, ze spreekt in NAAM VAN GOD, zoals ook de profeten spraken in het oude testament!

ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN.” ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.” IK HEB U ZES DAGEN GEGEVEN OM TE WERKEN, IK HEB MEZELF DE ZEVENDE DAG VOORBEHOUDEN EN GIJ WILT HEM MIJ NIET TOESTAAN.” La Salette is een oproep tot bekering, en als nergens anders vraagt Maria op het einde tot 2x toe dat deze boodschap BEKEND gemaakt zou worden aan “GANS HET VOLK.Tot op heden is dit slecht weinig of niet gebeurd, meestal zijn het enkel gewone leken, die gehoor geven aan de oproep van de hemel! Nochtans is de boodschap een krachtig middel om de ogen te openen van de mensen…Aan de boodschap zit ook een geheim(profetie) verbonden die door Melanie bekend werd gemaakt, zoals Maria dit gevraagd had. Op de dag van vandaag zien we tal van voorspellingen van “het geheim van la salette” in vervulling gaan!

Naast de duidelijke boodschap die een OPROEP tot bekering is, doet Maria er nog een andere merkwaardige oproep! De Moeder Gods komt in La Salette volgende mensen oproepen:
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken.
*De APOSTELEN van de laatste dagen.GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN U, MITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS. STRIJD kinderen van het LICHT.
Maria vraagt ons dus om ons te TONEN als de “kinderen van het licht! Jezus zei ons trouwens ook: (Matteus 5:14-16)
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”

LA SALETTE onderscheidt zich van andere verschijningen van Maria door oa:
Maria eigent zichzelf geen titel toe in la salette, Ze zegt niet wie ze is, alles draait rond Haar Zoon, het is overduidelijk met wie we hier te maken hebben! Er is een spreekwoord die zegt: “Goede wijn behoeft geen krans! Zo is het hier ook  in La Salette…  Zo vraagt ze ook in tegenstelling tot andere plaatsen geen kapel ter hare ere (er is wel een basiliek gebouwd, maar dan wel uit noodzaak, omwille van de toevloed van pelgrims…) ze vraagt ook geen speciale gebeden die moeten vervuld worden, enkel datgene dat door alle mensen gekend is en goed te vervullen valt door iedereen. (1 Onze Vader en 1 Weesgegroet, elke dag s’morgens en s’avonds, en wie meer kan doen vraagt ze om meer te doen) Ze stelt JEZUS centraal, ze spreekt voortdurend over Haar Zoon en Ze TOONT Hem ook: Ze draagt een duidelijk Kruis met daarop een levende Christusfiguur, om de hals!
 In het geheim dat aan Melanie gegeven werd zegt Maria:” JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE REDDER DER MENSEN! (Ook hier opnieuw, als nergens anders een duidelijke verwijzing naar Haar Zoon Jezus!)

Ze verschijnt niet als een glimlachend jong meisje, maar wel als een volwassen vrouw die veel verdriet(huilend) heeft (Moeder van Smarten) getooid met zaken die tot de verbeelding spreken: een zware ketting en een mooie krans van echte rozen, een Kruis met hamer en tang! Op geen enkele andere plaats is de manier waarop Maria verscheen zo vol van merkwaardige symbolen. Allemaal zaken waarover Zijzelf niks zegt maar het aan ons overlaat om er eens ernstig over na te denken… Maria richt zich hier in de eerste plaats tot ‘Haar Volk’ en niet zozeer tot de kinderen! Het is een boodschap waarvan ze UITDRUKKELIJK tot 2 X toe zegt: “VERSPREIDT deze boodschap goed aan GANS MIJN VOLK!

De authenticiteit:

De verschijningen van de Moeder Gods zijn geen randverschijnselen maar kaderen in het plan van God met de mens. Steeds heeft God gesproken tot zijn volk via de Aartsvaders en de Profeten in het oude Verbond… en later via Zijn eigen Zoon Jezus Christus, “het mensgeworden WOORD” (Joh 1,16). Uiteindelijk spreekt God nu  bij monde van de “Koningin van de Profeten” in onze tijden (sedert 1846) via de verschijningen van de Moeder Gods en vooral via de Grote Merkwaardige Boodschap gegeven te La Salette… Als Koningin van de Profeten, in naam van God, komt Ze de mensen waarschuwen
Tijdens Haar éénmalige verschijning heeft ze heel wat verteld maar niet altijd dat wat we graag horen...  Maar de hemel heeft er ook voor gezorgd dat zelfs de meest kritische geest de authenticiteit van de feiten in La Salette moet aanvaarden.
 Ik haal hier even aan wat Melito San Miguel zegt: de schrijver van het boek "DE LAATSTE ZEGELS". Hij is een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën.
Hij schrijft: "Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette: Hier is alles duidelijk, helder; Alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publicatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit."  Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook die Boodschap ernstig moeten nemen.
De H.Pastoor van Ars zei reeds in een profetische uitspraak: LA SALETTE heeft veel goed gedaan, het zal nog meer goed doen en LATER zal het dit OVERAL doen en STEEDS MEER!!!
DAAROM ook moet die WAARSCHUWING van de Moeder Gods doorgegeven worden. Het is immers een ultieme oproep om in de komende tijden, nog zovelen te redden, niet van het menselijk verdriet en onheil, dat de mens trouwens zichzelf zal aandoen door zijn egoïsme en verkrachting van de natuur (zie geheim!) maar om in de komende verwarring niet opnieuw God te vervloeken voor wat zal gebeuren…

 Als men zich afvraagt of ook de duivel niet verantwoordelijk kan zijn voor verschijningen (hij kan zich vermommen als een engel van het licht!!!) Dan zien we dat de Mooie Dame in La Salette een kruis draagt met de Christus, waaruit alle licht ontsprong! Het jongetje Maximin antwoorde dan ook op de kritische vraag:’De duivel zal toch wel niet de gekruisigde Christus op zijn borst dragen!!!’

In 1851 dus 5 jaar na de verschijning besluit de Katholieke Kerk bij monde van de lokale bisschop na een zeer grondig onderzoek het volgende: "De verschijning van de H.Maagd te La Salette in 1846 draagt in zich alle kenmerken van de Waarheid en de gelovigen zijn gerechtigd deze als echt en waarachtig te beschouwen..."
In La Salette, ligt de nadruk niet zozeer op wat we moeten DOEN, maar veeleer op hoe we moeten ZIJN als kinderen van God! Als enige verschijningsplaats legt de Moeder Gods op de eerste plaats de nadruk op de EERBIED voor GOD. De eerste zin begint immers met de woorden: “Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN (aan Zijn Schepper) ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan…” Op vele plaatsen vraagt Maria dat men zeer veel zou bidden en boete doen maar in La Salette ligt vooral de nadruk op ons ZIJN! Namelijk een houding van respect voor de Allerhoogste, de Schepper van al wat bestaat door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in ons leven nl: de ALLEREERSTE plaats…
Deze eerbied voor God moet blijken in de eerste plaats door nederigheid (“als mijn volk zich niet wil onderwerpen aan zijn Schepper ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan…”) Deze EERBIED moet ook blijken door het respect voor de naam van God (Hem niet vervloeken voor al wat verkeerd loopt op deze aarde en er de naam van God als vloek bijsleuren!) Ook moet de eerbied voor God blijken uit het respect voor de dag des Heren (Maria zegt hier: Ik heb u 6 dagen gegeven om te werken…) De zondagsrust moet gerespecteerd worden waarbij we ook aandacht tonen voor de eredienst aan God door een “kerkdienst” (eucharistieviering) bij te wonen op deze dag. Ook kunnen we op deze dag waarop we meer tijd hebben dan anders, aandacht schenken aan het WOORD VAN GOD door eens in de bijbel te lezen en iets te overwegen. Het respect tegenover God is dus een belangrijk element in de boodschap van La Salette, daarom is deze boodschap ook van zeer groot belang in onze tijden, want dat respect is bij zeer velen verdwenen/zoek geraakt. EERBIED hebben voor God heeft verregaande gevolgen: barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.” (Lucas1: 50)


Op geen andere plaats spreekt Maria zo een waarschuwende taal en zelfs vermanende taal (wat Haar trouwens ook daarom niet zo geliefd maakt!!) Maar op geen andere plaats spreekt Ze ook zo een hoopvolle bijbelse taal:”Als de mensen zich naar God toekeren zullen de rotsen veranderen in graanhopen en zullen de aardappelen als vanzelf over de akkers verspreid liggen…” Wat een prachtig beeld!!!( de apostel Paulus schreef trouwens ook:”Waar de zonde heeft gewoekerd, daar werd de genade mateloos!”-Romeinen5: 20)
Maar zovelen zijn door deze taal op hun hoogmoedige teen getrapt omdat ze niet kunnen of niet willen aanvaarden dat God zich van ons zou afkeren!
Nochtans lezen we in de bijbel (WOORD VAN GOD!) dat dit wel degelijk het geval kan zijn:

“Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren op hun smeken. Maar Zijn gelaat keert zich tegen hen die kwaad doen.” (1Petrus3:12)

De Heer houdt zich ver
van wie niets van Hem willen weten,
maar Hij hoort het gebed
Van wie naar Hem luisteren.”
(Spreuken15: 29)
Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!” (Ezechiel39, 23-24)


Als enige erkende verschijningsplaats is hier door de Kerkelijke overheid een “religieuze orde” opgericht om die boodschap van Maria over de wereld uit te dragen. Die orde zijn de “Péres et Soeurs missionaires de LA SALETTE” met een 900 tal paters en zusters over een 20 tal landen verspreid.
Het is de enige plaats waar alles direct is neergeschreven en waar de kinderen tot in het oneindige hun verhaal over de verschijning telkens opnieuw zonder enige contradictie  aan ontelbare ondervragers hebben weergegeven en waar niets is bijgewerkt achteraf. Later heeft men bij andere verschijningen de kinderen zoveel mogelijk van de buitenwereld afgesloten (klooster) en de toegang tot hen ten zeerste beperkt! Niet zo in L.S. Hun leven lang hebben ze aan iedereen die het vroeg hun verhaal over de verschijning verteld en dit alhoewel ze in het begin zelfs niet eens de werkelijke betekenis van de woorden begrepen (sommige zinnen waren in het Frans en andere zinnen in de streektaal) Indien iemand hun vroeg hoe ze dit konden (ze waren ongeletterd en hadden ook hun eerste communie niet gedaan omdat ze geen catechese hadden gevolgd) dan antwoorde Maximin: “Dat weten we zelf ook niet…!” Dat de hemel die 2 ongeletterde kinderen die elkaar slechts enkele dagen vooraf heeft uitgekozen om zo een uitgebreide Boodschap door te geven is een wonder op zich dat enkel tot doel heeft om ook de meest ongelovigen van de echtheid te overtuigen. En die echtheid is zo belangrijk omdat de boodschap aanvaard zou worden!
 heiligdom van La Salette op 1800m.hoogte in de Franse Alpen. Het is een plaats waar je heel stil en héél erg onder de indruk komt van de Schoonheid van Gods schepping!!! (De hemel heeft mijn inziens juist hiervoor deze plaats uitgekozen!)


De Boodschap van L.S. kunt u lezen:


Het geheim van L.S.kunt u ook lezen:

Een ander blogbericht over het feest van L.S. 19 sept:

De H.Grignion de montfort en La Salette:
woensdag 10 september 2014

FEEST VAN DE NAAM VAN MARIA

FEEST VAN DE NAAM VAN MARIA: 12 SEPTEMBER:

 
"Heilige naam van maria" 
Op 12 september gedenken wij de hoogheilige naam “MARIA”. Ooit verklaarde de Koningin des Hemels, dat God Zelf Haar deze naam heeft gegeven, en dat deze – in Maria’s moedertaal, het Aramees: “Mèr-i-am” – betekent: “Oceaan van Goddelijke macht, van rijkdom en Glorie”. Wij kunnen het derhalve zo beschouwen, dat God reeds in de naam van deze meest verhevene van alle geschapen wezens de volheid van Haar unieke hoedanigheden heeft verborgen, en in deze naam reeds heeft aangetoond dat het hier in geen geval om een “gewone” ziel gaat.
De Naam MARIA is drager van een buitengewone macht. Telkens hij met eerbied, Liefde en verering wordt uitgesproken, zelfs zachtjes in het verborgene van het hart, worden genaden vrijgemaakt, omdat deze naam Goddelijk Leven in zich draagt. Het uitspreken van de Naam MARIA kan een verduisterde ziel bevrijden, een werk van duisternis verlammen, en de ziel tegen duivelse aanvallen beschermen. Telkens een mensenziel hem vol Liefde en eerbied uitspreekt, vindt dit zijn echo in de Hemel, waar het golven van verheerlijking opwekt en daardoor een nieuwe lichtstraal over de Schepping afroept.
God Zelf noemt Maria Zijn absoluut Meesterwerk. Het eerbiedig en liefdevol uitspreken van Haar Naam vormt een huldiging van dit Meesterwerk. De huldiging van een Goddelijk Werk verhoogt de effecten ervan in en tussen de schepselen. Wanneer wij bedenken dat God Maria de macht en de opdracht heeft gegeven, Zijn Heilswerken in de Laatste Tijden in de individuele zielen naar hun voltooiing te helpen brengen, betekent dit tevens, dat het vaak uitspreken van de Naam MARIA werkt zoals een sleutel op een schatkist, uit dewelke Gods Genaden overvloedig over de weg van onze heiliging worden uitgestrooid. Maria Zelf wijst erop, dat een veelvuldig eerbiedig en liefdevol uitspreken van Haar Naam de grondvesting van Gods Rijk van volmaakte Liefde en volmaakte Vrede helpt bespoedigen.
Precies dat is wat wij onder de “Triomf van Maria” behoren te verstaan: Haar Naam is drager van oneindige Mysteries en van een macht, die geen mensenziel ten volle kan vatten. Het veelvuldig gebruik van deze naam ontsluit de opperste verheerlijking aan het absolute Meesterwerk van God, en opent daardoor de poort naar een volkomen nieuwe wereld. Daar deze nieuwe wereld een volkomen spiegel en uitdrukking van Gods Rijk zal zijn, toont de Meesteres van alle zielen Zich daarbij als Poort van de Hemel. God lijkt de zielen de Naam MARIA aan te bieden als de gouden Poort naar een wedergeboorte in een nieuwe Vrede: In de totale toewijding aan de Meesteres van alle zielen ligt de sleutel naar de grondvesting van Gods Rijk IN DE ZIEL.
Op 3 oktober 2006 mocht Myriam het volgende optekenen:
“Om 22.10 u., tijdens het gebed van het laatste tientje van de Rozenkrans, de Kroning van Maria, zie ik in een visioenbeeld plots in letters van vuur de naam MARIA als een letterwoord, waarbij elke letter van de naam van mijn Meesteres de beginletter vormt van een Latijns woord. Maria zegt:
“Aanschouwt de diepe betekenis van Mijn hoogheilige Naam, hij sluit Mijn ware roeping in zich”:
Maria
Augustissima
Regina
Imperatrix
Animarum
De naam MARIA is dus opgebouwd uit
“MARIA AUGUSTISSIMA REGINA IMPERATRIX ANIMARUM”,
wat betekent:
Maria hoogstverheven Koningin en Heerseres van de zielen
Enkele ogenblikken na dit korte visioen zegt Maria:
“Het uitspreken van deze vijf woorden na elkaar vormt reeds een buitengewoon krachtig gebed”.
Moge deze dag ieder van ons onderdompelen in de oneindige, hoogheilige macht van de Naam MARIA. Telkens een ziel deze uitspreekt, komt een echo naar deze ziel terug, in de vorm van golven van zegening, waarbij de klank van deze Naam zich als het ware om deze ziel heen vleit zoals een ademtocht uit Gods Hart, zoals een bries uit het Eeuwig Paradijs. Laten wij ons dit alles voorstellen als stralen van Licht en Leven voor de hele Schepping, stralen die de ziel in de diepte kunnen zuiveren en genezen, en wel in de mate waarin de ziel Maria daadwerkelijk en onzelfzuchtig liefheeft, onwankelbaar op Haar hoopt in Haar hoedanigheid als Brug naar het Heil van de ziel, en rotsvast in Maria gelooft in de volheid van Haar unieke eigenschappen.
"HOOGHEILIGE NAAM VAN MARIA"
"Dat de Heilige naam van MARIA aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."

BRON: Onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen:Sluier van goud.)

 SMEEKGEBED OM DE MACHT VAN DE NAAM VAN MARIA:

Lieve Moeder Maria,
Door mijn zwakheid gekweld, smeek ik om de openbaring van de bevrijdende macht van Uw zoete Naam, die God als een genezende balsem aan mijn hart heeft toevertrouwd. Moge een sluier van zuiverheid en Hemelse kracht mij omhullen wanneer ik Uw Naam uitspreek, want God Zelf heeft hem gedoopt aan de bronnen van Zijn Heerlijkheid.
Maria, moge Uw Naam mij met vreugde vervullen wanneer ik bedroefd ben.
Maria, moge Uw Naam Uw Aanwezigheid voelbaar maken wanneer ik mij eenzaam voel.
Maria, moge Uw Naam de macht van elke bekoring breken.
Maria, moge Uw Naam mij met kracht vervullen wanneer ik ziek, vermoeid of moedeloos ben.
Maria, moge Uw Naam mijn hart en ziel zuiveren wanneer ik mij besmeurd of zondig voel.
Maria, moge Uw Naam mijn geest verlichten wanneer verwarring mij verstrikt.
Maria, moge mijn hart van Liefde ontvlammen wanneer de Hemelse klanken van Uw allerheiligste Naam mijn mond verlaten om de poort van mijn ziel te openen voor Uw Tegenwoordigheid, want Uw Naam, o Maria, draagt de levenskracht van het zaad van de Eeuwige Lente.
O Maria, ik bemin U.
O Maria, ik hoop op U.
O Maria, ik geloof in U.Amen.


Ooit heb ik Maria gevraagd dat Zij mij krachtdadig zou bijstaan telkens ik zelfs maar Haar Naam zou fluisteren in ogenblikken van nood. De Naam Maria is als een oneindig machtige toverspreuk. Spreek hem met Liefde en verlangen uit, of fluister hem zachtjes, en Zij verschijnt in de kern van Uw wezen in al Haar majesteitelijke schoonheid en macht. Kan een liefhebbende moeder het roepen van haar kind negeren? Hoe zou Maria dan wegblijven wanneer U Haar roept? De Naam Maria is zo sterk geladen met Hemelse kracht dat hij de lust tot zondigen verdrijft, het kwaad op de vlucht jaagt, en zich als een balsem over U heen vleit wanneer U lijdt. Hij brengt Liefde in het hart, bezieling in de geest en heiligheid over de ziel. Hij breekt ziekmakende banden met de wereld en zijn negatieve, verwarring scheppende invloeden. U weet wellicht uit ervaring hoe zalig en zoet het uitspreken van de naam van een geliefde kan zijn. Oneindig groter is de zaligheid en zoetheid die het hart ervaart bij het uitspreken van de Naam van deze Geliefde, wanneer Zij Zich Uw Koningin en Meesteres weet.

Bron-smeekgebed: Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie gebeden nr. 549)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 vrijdag 5 september 2014

GEBOORTE VAN MARIA:


GEBOORTE VAN MARIA: (8 sept.)
Op 8 september vieren wij de “Geboorte van Maria.” Toen de Moeder Gods geboren werd, straalde een bijzonder Licht doorheen de hele Schepping, en beefde de hel. Door deze verschijnselen verkondigde God reeds de macht en verhevenheid die deze ziel voor alle eeuwigheid zou bezitten, evenals Haar roeping als Moeder van het Licht (Jezus Christus.)
Een geboorte is steeds het begin van de levensreis van een ziel op aarde. Deze reis behoort een reis naar het Hart van God te zijn, een reis van heiliging. Een aards leven is in Gods ogen geslaagd wanneer de ziel het Licht van de Waarheid en de warmte van de Liefde langsheen haar weg heeft gezaaid. Dit zaad krijgt elke ziel bij haar ontvangenis in zich uitgestrooid, en zij kan het voortdurend vermeerderen in de mate waarin zij God, Zijn Werken en haar medeschepselen liefheeft. Maria heeft Zich in dat alles onderscheiden: Zij was als het ware de Belichaming van de Liefde en het Licht. Zij werd slechts met deze ene levensopdracht geboren: Zij zou de Messias en Verlosser naar de zielen toe brengen.
Zo gebeurde het. Maria’s ziel werd onbevlekt geschapen, en negen maanden later met een fysiek lichaam verbonden. Haar lichaam werd derhalve reeds door een volmaakt heilige ziel geheiligd, en werd door Maria via de handhaving van een vlekkeloze zuiverheid in stand gehouden als Tempel van Licht zonder schaduwen. Maria’s lichaam:
·                            was zo volledig vervuld van Gods Licht,
·                            werd zo onophoudelijk vanuit Haar vlekkeloos heilige ziel doorstraald, en
·                            werd door een voortdurend gebruik van Haar vrije Wil in volkomen overeenstemming met Gods Wet van Liefde zo totaal ondergedompeld in de Oceaan van Gods Licht,
Dat het heel precies de bedoeling zou verwezenlijken, die God met dit lichaam had: Maria zou met lichaam en ziel, met Hart, geest en Wil het volmaakte Tabernakel van de Allerheiligste Drievuldigheid zijn, de Hemelse Verblijfplaats van de Goddelijke Messias.
Zo werd het Kind Maria geboren als het Grote Teken, de Ochtendzon als Bode van de Middagzon Jezus Christus, de Getuige van Gods bedoelingen met de mensheid en met Zijn Schepping: Maria was de eerste zonnestraal op de ochtend van de volmaakte lentedag, op dewelke de Eeuwige Liefde de grondvesting van Gods Rijk verkondigde. Zij zou de ultieme rechtstreekse Brug van de Eeuwige Lente der Verlossing zijn, en toen iets minder dan een halve eeuw later op Golgotha de Kruisboom zou bloeien, zou Zij van de Middagzon de opdracht ontvangen, elke ziel te begeleiden en te leiden naar de zomer van Gods Rijk op aarde.
Het Kind Maria werd geboren als teken:
·                            dat een mensenziel Gods Licht in zich kan bewaren, kan laten bloeien, en om zich heen kan verspreiden, dat de mensenziel inderdaad kind van het Licht en van de heiligheid kan zijn, en niet als kind van de duisternis en de zonde was bedoeld.
En dat het ware doel van elk mensenleven hierin ligt, dat de ziel een tabernakel en behoedster van het Licht – van Christus – moet zijn. Evenals Maria werd geboren met de bedoeling dat uit Haar Jezus geboren zou worden, zo moet elke ziel zo volkomen één met Maria worden, dat zij dankzij deze vereniging zelf tot tabernakel en behoedster van Christus kan worden. Zij kan dit bereiken door wedergeboorte uit Maria in een nieuw leven van vergeestelijking.
Laten wij op deze grote dag onszelf en ons hele leven aan Maria toewijden, dan kan Zij ons in Zich opnemen en kunnen wij uit Haar opnieuw geboren worden voor een leven, waarin ook wij het Hemels zaad langsheen onze hele levensweg kunnen uitstrooien, en wij door onze hele levenswijze Christus naar de zielen kunnen brengen.
Moge de Hemelse Koningin ons vandaag volkomen in Zich onderdompelen, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden voor een nieuw leven in Liefde, als getuigenis tegen de duisternis.
Moge de Onbevlekte Onschuld vandaag ieder van ons met Zich bekleden, opdat wij de weg naar de ware onschuld terug mogen vinden, die uiteindelijk de enige weg naar het Paradijs is.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)

 geboorte maria: Het zaad van het Paradijs