donderdag 30 april 2015

VAN HEDEN AF PRIJST ELK GESLACHT MARIA ZALIG

 

“VAN HEDEN AF PRIJST ELK GESLACHT MIJ ZALIG”(Lucas1: 48)

O Maria, ik ben geheel de uwe

Over totale Mariatoewijding als Zaad van Heiligheid:

 

Tijdens de vervoering waarin de Allerheiligste Maagd Maria ter gelegenheid van Haar bezoek aan Haar nicht Elisabeth Haar lofprijzing aan God, het Magnificat, uitsprak, openbaarde Zij hoezeer God aan Haar Zijn wonderen had voltrokken en hoezeer de mensheid van alle eeuwen Haar hierom zou verheerlijken. God heeft Maria oneindig boven het gebruikelijke menszijn verheven. In alle Goddelijke Mysteries heeft God Maria een sleutelrol toegekend. Zij is als enige vrij van de erfzonde ontvangen, Zij heeft de Menswording van Jezus Christus en daardoor ook de Verlossing mogelijk gemaakt, Zij heeft door Haar rol als Middelares van alle Genaden en als Voorspreekster een aanzienlijk aandeel in de praktische uitvoering van Gods Barmhartigheid, Zij bezit een onovertroffen macht om de uitoefening van de Goddelijke Gerechtigheid af te remmen, enzovoort. Het ultieme bewijs voor de grootheid en de macht van Maria ligt, zoals mij werd geopenbaard, in het systeem dat God heeft opgebouwd rond de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van de mens aan Maria.
God heeft het zo beschikt dat Maria de Brug zou zijn tussen de Hemel en de aarde. Zij vervult deze functie in vele opzichten. In Gods Voorziening van de toewijding aan Maria ligt ongetwijfeld de gouden sleutel naar het Eeuwig Heil. Even herinneren: totale toewijding aan Maria is de akt waardoor u uw hele wezen (ziel, geest, hart en lichaam), al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, elk detail van uw hele leven, en alles wat met u te maken heeft, met inbegrip van uw relaties, ontmoetingen en bezittingen, aan Maria weggeeft opdat Zij er in de meest absolute zin, zonder enige beperking, over kan beschikken en heersen. Het is een onmetelijke Beschikking van Gods goedheid en Liefde die dit systeem heeft voorzien als een mogelijkheid om de vervulling van Gods Heilsplan voor eeuwigdurende Vrede en Liefde op de wereld te bespoedigen. Gods Heilsplan heeft als uiteindelijke doelstelling: de grondvesting van Gods Rijk op aarde voor een wereld van Geluk en Vrede, en het definitieve einde van alle ellende, alle lijden en alle kwaad. Alle leed dat de mensheid treft, draagt in zich de kracht om de mensheid te bevrijden uit de macht van het kwaad. Lijden, lasten, ziekte, pijn en smart bevatten de sleutel tot vernietiging van datgene wat aan de basis ligt van dit leed: de zonde. Om deze kracht tot effect te brengen, moet dit leed toegewijd (opgedragen en in Liefde aanvaard) worden. Alles wat niet toegewijd wordt, gaat voor Gods Plan van Heil voor de mensheid verloren. U kunt dit alles uiteraard rechtstreeks aan God geven, doch God geeft er de voorkeur aan dat u het via Maria doet, omdat Zij de mensheid vertegenwoordigt bij Hem, en Zij door Haar volmaakte heiligheid de offerande van alles wat u toewijdt onmetelijk kan versterken. Maria’s macht bij God is zo groot dat alles wat uit Haar handen en mond komt, in Gods ogen is als goud. Waarom? Omdat Maria nooit gefaald heeft, en Zij steeds onmetelijk veel reiner is geweest dan alles wat met Haar in aanraking kwam. Maria was de enige mensenziel die de volheid van de Godheid van Jezus Christus in Zich kon ontvangen en dragen omdat Haar heiligheid volmaakt was. Zo is Zij ook de enige die al het menselijke op volmaakte wijze met het Goddelijke kan verbinden, zodat het een absolute en eeuwigdurende waarde krijgt.
Waarin ligt nu het diepste wezen van de totale toewijding aan Maria?
Wat Maria’s grootheid voor de mens onschatbaar maakt, is de macht die Zij over de mens bezit door Haar vermogen om de eeuwige Bestemming van de ziel totaal van richting te veranderen. Wat bepaalt de eeuwige Bestemming, het Heil, van de mensenziel? De staat van genade waarin die ziel verkeert. Deze wordt bepaald door de mate waarin zij in zondigheid of in heiligheid leeft. Doch Maria heeft van God het vermogen gekregen om een gouden poort van Heil te zijn voor de ziel die door de zonde geen uitzicht zou hebben op de Eeuwige Gelukzaligheid, en de Eeuwige Gelukzaligheid te bespoedigen voor de ziel die deze door de sporen van de zonde pas na een langere tijd van goedmaking in het vagevuur zou verdienen. Er wordt vreselijk veel zonde bedreven. Miljarden mensen over de hele wereld zondigen dagelijks, velen van hen zelfs honderden malen per dag. Dit betekent dat de zondenlast van één enkele dag over de hele wereld door geen mens geschat kan worden. Sedert de Kruisdood van Jezus Christus zijn bijna tweeduizend jaar, dus ruim zevenhonderdduizend dagen verstreken. Bedenk dus even welke gruwel aan zonden de mensenzielen samen reeds hebben bereid sedert Jezus de verwoestende gevolgen van de zonde teniet heeft gedaan voor de zielen die deze Hemelse vrucht door hun goede wil in zich tot rijping laten komen. Alle zonden scheppen samen een schuld tegenover de Goddelijke Gerechtigheid (het systeem volgens hetwelk God als eeuwige Rechter oordeelt over de uiteindelijke waarde van alle daden, woorden, gedachten, verlangens en nalatigheden van het hele leven van ieder mens. Die schuld moet gecompenseerd worden, en dat kan alleen door toewijding van al het negatieve dat u overkomt (beproevingen, lijden, lasten, ziekte, pijnen, smarten. Negatieve dingen verwoesten vele levens. Dat zou nooit het geval zijn indien zij toegewijd werden. De gouden regel luidt: de beproeving, last, pijn, enzovoort, ondergaan, ze beschouwen als een geschenk van God dat veel Heil in uw ziel en in andere zielen kan storten, ze daarom met Liefde aanvaarden, en vanuit de diepte van uw hart tot Maria zeggen “Hemelse Moeder, ik onderga dit leed voor u, en leg het in uw handen tot goedmaking tegenover Gods Gerechtigheid voor het Heil van de zielen en de komst van Gods Rijk op aarde”. Dat is een akte van ware toewijding, een daadwerkelijke offerande aan God via Maria. Herhaal deze bij alles wat u als onaangenaam ervaart, zodat toewijden uw tweede natuur wordt. Hoe erger de dingen die u overkomen (of hoe méér u ze als erg aanvoelt), des te zwaarder weegt het offer dat u ervan kunt maken. Anders gezegd: des te groter is de som die u in de schatkist van het Heil stort, de schatkist waarin alle vergoedingen verzameld worden waaruit Maria als de Middelares van alle Genaden put om dingen op aarde te veranderen: een zondaar bekeren, een zieke genezen, een dakloze huisvesting bekomen, en uiteindelijk de harten klaarmaken voor het grote Licht dat hen ertoe zal aanzetten om het Rijk Gods op aarde te helpen grondvesten. Dit is waar God op wacht: offers die de schuld van de mensheid tegenover Zijn Gerechtigheid (de Wet van de Liefde) helpen goedmaken. Om die reden ook worden negatieve dingen niet steeds onmiddellijk weggenomen door gebed: er zijn te veel offers nodig. Maar deze offers worden slechts vóór God gebracht (of in de schatkist der genaden gestort) door toewijding ervan aan Maria.
Waar gaat het bij toewijding werkelijk om? Het wezen, de kern van de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is het afstand doen van uw vrije wil, want het is uw vrije wil die het zaad van de zonde in zich draagt. God heeft de mens een vrije wil gegeven, en respecteert deze te allen tijde. Het is door het verkeerd gebruik van deze vrije wil, dit wil zeggen een gebruik ervan dat niet in overeenstemming is met Gods verwachtingen, dat alle zonde wordt bedreven en alle ellende op deze wereld ontstaat. Niet God heeft schuld aan de ellenden der wereld, doch louter en alleen de mens die zondigt door een niet-heilig gebruik van zijn vrije wil: bij talloze gelegenheden gebruikt de mens zijn vrije wil om verkeerde dingen te doen en na te streven. God grijpt niet in, omdat Hij er in Zijn grenzeloze Liefde van uitgaat dat de mens deze dingen doet omdat Hij geen belang stelt in Gods Liefde. Indien elk verkeerd gebruik van de menselijke vrije wil onmiddellijk door God bijgestuurd werd, zou de mens geen enkele verdienste van heiliging hebben, want dan zou al het goede dat hij doet, slechts volbracht worden omdat God het hem uitdrukkelijk voorschrijft. Uw vrije wil is een instrument dat tegelijkertijd heel kwetsbaar is en heel erg kan kwetsen. Dat betekent dat uw vrije wil u gemakkelijk naar de ondergang kan voeren doordat hij heel beïnvloedbaar is door alles wat werelds en heilloos is, en veel schade kan aanrichten, zowel in uw eigen ziel als in de zielen van uw medemensen. Dat komt doordat de mens verblind is voor vele goede dingen, en sneller de dingen der wereld ziet en volgt dan de dingen des Hemels. Toch is dit alles niet uitzichtloos, doordat u door de totale toewijding van uzelf de mogelijkheid wordt geboden om uw vrije wil, deze broedhaard van zonde, aan Maria weg te geven en Haar te smeken dat Zij deze zou vervangen door de Wil van God Zelf. Dat gebeurt zodra u Haar door uw akte van toewijding en door de bewijzen van Uw bereidheid en verlangen om de regels en geloften van uw toewijding strikt na te leven, aantoont dat u uw hele wezen en uw hele leven volkomen aan Haar uitlevert en dat Zij onbelemmerd in u kan heersen. Zodra Maria in de diepste zin van het woord uw Meesteres is geworden, wordt er slechts één tot slaaf: uw vrije wil. Uzelf, uw ziel, de eeuwige kern van uw wezen, wint onder Maria’s regering de totale en absolute vrijheid, want Zij maakt u vrij van alles wat u tot slaaf van de zonde maakt. Totale Mariatoewijding die daadwerkelijk doorleefd wordt in alle bijzonderheden van uw leven, is het ultieme wapen tegen alle bekoring, en de koninklijke weg naar de heiligheid.
Om het door God beoogde effect te krijgen, moet Mariatoewijding werkelijk doorleefd worden. Het uitspreken van een akte van toewijding heeft op zich slechts de waarde van een uitnodiging aan Maria in uw hart en van het richten van uw eigen hart en geest op de doelstellingen die u beoogt. Om die doelstellingen werkelijk te bereiken, moet u vanaf dat ogenblik onverdroten aan uzelf werken. Totale en onvoorwaardelijke toewijding aan de Allerheiligste Maagd is een weg van heiliging, en daarom tevens een weg van onophoudelijke oorlog tegen uzelf. De heiligheid wordt slechts bereikt door een vrijwel eindeloze reeks overwinningen op uw eigen zwakheden. Een zwakheid is elke gewoonte of neiging in u die macht uitoefent over uw gedrag, denken, voelen of verlangen. Het is een vastgeroeste wijze van reageren die uw gedrag, denken, voelen of verlangen zodanig beheerst dat u er weinig weerstand tegen bezit. U kunt een zwakheid daarom beschouwen als een “opening” in uw afweerlijn tegen bekoringen (aanvallen en listen waardoor de satan tracht, uw gedrag te manoeuvreren in een richting die u van Gods wegen wegleidt. Het is heel belangrijk dat u uw eigen zwakheden leert kennen, u er bewust van wordt. U kunt hen nooit overwinnen indien u hun bestaan niet tegenover uzelf toegeeft. Een zwakheid kan “aangeboren” zijn (als het ware een familiale neiging) of verworven, aangeleerd, in de loop van uw leven ontstaan zijn. Zodra u ze kent, kent u tevens de punten waaraan u in uzelf moet werken om de weg naar de ware heiliging op te gaan. Het is van het grootste belang dat u dit hele proces van zelfontdekking, zelfbewustzijn, zelfkennis en werken aan uzelf dagelijks uitdrukkelijk aan Maria toewijdt: u smeekt Haar dat Zij u wil bevruchten met Haar eigen deugden, Haar persoonlijkheid, Haar volmaakte eigenschappen, dat Zij u wil bezielen met de Gaven van de Heilige Geest, en u engelen ter beschikking wil stellen om uw harde werken aan uzelf te beschermen tegen het dynamiet dat de satan eronder poogt te leggen bij elke gelegenheid die hij krijgt, vooral op ogenblikken waarop u vermoeid, teleurgesteld, verbitterd, bedroefd, neerslachtig of ziek bent.
Het is goed mogelijk dat u niet bij machte blijkt om uw eigen zwakheden te overwinnen. Dat komt doordat zwakheden constant gevoed worden door uw behoeften. Elk verlangen dat door u wordt aangevoeld als een grote behoefte, kan een zwakheid doen ontstaan: u verlangt er zodanig naar dat u het gevoel hebt, het niet te kunnen ontberen. Hierdoor krijgt dit verlangen macht over u, u wordt er de slaaf van. Een kernelement van uw toewijding moet dus hieruit bestaan, dat u dagelijks bidt om de kracht tot beheersing van uw behoeften. Uiteindelijk komt dit neer op gebed om vergeestelijking: steeds meer loskomen van alles wat u aan de wereld bindt. Op eigen kracht is dit heel moeilijk, maar naarmate Maria uw wezen méér beheerst, zal Zij Zelf in u deze strijd voeren. Niets kan aan Maria’s macht weerstaan, doch de basisregel luidt ook hier: uw eigen vrije wil moet het zwijgen opgelegd worden, anders kan Maria Haar allesoverwinnende macht in u niet ten volle ontplooien. Zodra Zij dit wel kan, ligt voor u de weg naar de ware heiligheid open.
De grootste aanwijzing voor de vordering van uw toewijding aan Maria is deze waarbij u als uiteindelijke doelstelling van uw leven ernaar tracht en verlangt, op de dag van uw oordeel te mogen horen hoe God Maria prijst om wat Zij van u heeft gemaakt. Laat Haar alles met u doen wat Zij wil en hoe Zij het wil, onderga Haar werken in u zonder enig verzet doch in de nederigste dankbaarheid en met oneindige liefde, en op de dag van uw oordeel zult u Haar zalig prijzen omdat Zij uw vrije wil tot Haar gevangene heeft gemaakt.
BRON: uit de onderrichtingen van Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie Stormschriften)
"Maria en Haar grote heilige, De H.Grignion de Montfort"

“Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”
GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)DE MEIMAAND; MARIAMAANDMei in het zielenleven: De ziel tussen bloesem en vrucht:


Mei is de grote maand van Mariade maand waarin wij naar Maria kijken als de Belofte van een Nieuwe Lente.”

 

Mei geldt algemeen als de mooie lentemaand. Deze maand situeert zich steeds in grote trekken tussen Pasen en Pinksteren. Bekijken wij toch even de grote symboliek die in dit gegeven verborgen zit.
Pasen is het feest van de Verrijzenis, Pinksteren zouden wij als de bekroning van de Verrijzenis kunnen beschouwen. Voor de ziel is de Verrijzenis haar wedergeboorte, die zij op grond van de kruisweg van haar beproevingen kan verwerven, indien zij haar kruisen op een verdienstelijke wijze draagt, concreet gesproken: indien zij deze niet vervloekt, er niet tegen protesteert, doch hen in Liefde draagt en hen toewijdt, zodat zij vruchtbaar worden. De vrucht komt tot uitdrukking in een wedergeboorte, een nieuw begin voor het ware, Goddelijke Leven. Pinksteren is dan als het ware de bekroning van deze wedergeboorte, doordat de Heilige Geest de wedergeboren ziel naar de volheid van haar ontplooiing wil leiden. Bekijken wij nu even wat in deze tijd van het jaar in de natuur gebeurt:
De natuur beleeft haar wedergeboorte na de dorre winter. De bloesems kondigen de nieuwe vruchtbaarheid aan. De wind en de dieren verspreiden het stuifmeel tussen de bloemen en verhogen zo de vruchtbaarheid van de natuur. De bloemen, bloesems, bomen en planten volgen daarbij eenvoudig automatisch de groeiwetten die door Gods Intelligentie zijn gemaakt en door diezelfde Intelligentie worden bestuurd. De natuur stelt zich geen vragen, zij ondergaat, zij werkt Gods Plan niet tegen. In dit opzicht verschilt zij totaal van de mensenziel, die nochtans als de kroon op de schepping was bedoeld.
De mensenziel heeft een vrije wil, die zij heel vaak zodanig gebruikt dat zij Gods Intelligentie in haar leven weinig kans geeft. Om deze reden komt de ziel vaak nooit tot de vruchtbaarheid die zij op grond van het haar door God geschonken gaven zou kunnen bereiken. De ziel die haar beproevingen op een wijze draagt die helemaal in de lijn van Gods Plannen en Werken ligt, wordt vruchtbaar. Zij draagt als het ware de lentebloesems van de deugd, die haar wedergeboorte voor het Goddelijk Leven bezegelen. In de mate waarin de ziel de weg van de deugd niet verlaat, rijpen de bloesems van haar innerlijke leven geleidelijk uit tot ware heiligheid. Deze ziel stelt haar vrije wil in dienst van Gods Plannen en Werken, zodat de Heilige Geest de kans krijgt, haar bloesems volledig verder te laten uitrijpen tot vruchten voor Gods Rijk. De ziel die helemaal in de deugd leeft en in alles Gods Werken en Plannen wil dienen, leeft in de ware zin van het woord in eenheid met Gods Wil. Deze ziel is een mooie bloesem, die haar stuifmeel door de winden van Gods Geest over haar hele omgeving laat verspreiden, zodat zij daadwerkelijk bijdraagt tot een grotere vruchtbaarheid van zielen. In haar bevrucht ook de ene deugd de andere, zodat zij spoedig bloeit in de weelderigheid van de ziel die haar ware roeping (de heiligheid) ernstig neemt.
Wij zouden het zo kunnen beschouwen, dat in een ziel die via de juiste omgang met de kruisen van haar levensweg tot een wedergeboorte voor het ware Goddelijke Leven komt (Verrijzenis), en die haar nieuw verworven bloesems van deugdzaamheid en heiliging volkomen opent voor de werking van de Heilige Geest (Pinksteren), de atmosfeer van de eeuwige mei heerst, de Eeuwige Lente van de waarlijk bloeiende ziel. Gaan wij nog een stapje verder in deze symboliek:
Mei is de grote maand van Maria, de maand waarin wij naar Maria kijken als de Belofte van een Nieuwe Lente, de Koningin van de Hemelse schoonheid, de eeuwig bloeiende Lente. In deze maand wordt de ziel eraan herinnerd dat de Koningin des Hemels een nooit verwelkende Bloesem is. Haar hele leven was een model van vruchtbaarheid. Zij leidde een leven dat één en al toewijding aan God was, waarin al Haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen bloeiden en zich voltrokken in de diepste eenheid met Gods Wil, en daardoor een maximale vruchtbaarheid voor Gods Plannen en Werken verwierven. Maria was Bloesem en Vrucht tegelijk. Zij leed op een volmaakt vruchtbare en heilzame wijze. Hierdoor kunnen wij stellen dat Zij als het ware elke seconde opnieuw geboren werd, in een eindeloos proces van zelfvernieuwing. Op het spirituele vlak verklaart dit Haar eeuwige jeugd, die in Haar zowel spiritueel alsook zelfs lichamelijk merkbaar was. Maria's hele leven was op absoluut volmaakte wijze ingeschakeld in het Verlossingswerk van de Christus. Tezelfdertijd leefde Zij in volmaakte overvloeiing met de Heilige Geest.

“Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.”


Wij kunnen stellen dat Maria's leven uitdrukking gaf aan de absolute volmaaktheid doordat in Haar op een buitengewone wijze de Werken van de Drie Goddelijke Personen hun volle vruchtbaarheid bereikten, doordat Zij Haar wil volmaakt één maakte met Gods Wil, en Zij de deugd beleefde in elk detail van Haar inwendig leven, van al Haar gesteldheden, en van alles wat van Haar uitging. Maria droeg op volmaakte wijze bij tot de voltooiing van de Werken van:
·                            de Eeuwige Vader (Schepping): In Maria kwam al datgene waarmee God Haar had geschapen, tot onbegrensde volmaakte rijping;
·                            Jezus Christus (Verlossing): In Maria droeg elk detail van Haar leven bij tot de Verlossingswerken van de Christus, vanwege de volmaakte heiligheid van Haar innerlijke leven en van alles wat van Haar uitging;
·                            De Heilige Geest (Heiliging): In Maria werd ononderbroken alles tot vruchtbaarheid gebracht voor de hele schepping, omdat de Heilige Geest in Haar een waardige troon vond, en op volmaakte, ongehinderde wijze door Haar heen kon werken.

Wij kunnen dus zeggen, dat in Maria een ononderbroken proces werkzaam was, waarbij zaad (schepping), bloesem (verlossing) en vrucht (heiliging) voortdurend samen aanwezig waren en onophoudelijk in elkaar overvloeiden: een proces van constante zelfvernieuwing en wedergeboorte, precies zoals de natuur dit in de maand mei beleeft. Het geheim van Maria lag niet alleen in Haar Onbevlekte Ontvangenis. Mocht dit zo zijn, dan zou er voor geen enkele ziel buiten Maria enige hoop op ware vruchtbaarheid en dus op ware heiligheid bestaan. Het ware geheim van Maria lag in de wijze waarop Zij Haar vrije wil gebruikte. Maria werd in elk detail van Haar leven door niets anders gedreven dan door het verlangen om Gods Werken te bevorderen en de verwezenlijking van Zijn Plannen te bespoedigen. Haar spirituele vruchtbaarheid was het resultaat van de totale overgave van Haar eigen wil aan de dienst aan Gods Werken en Plannen, Haar totale zelfverloochening ten bate van Gods Heilsplan. Daarom is Maria de belichaming van de meimaand, het ware symbool van de lente, van nieuw Leven, van ongeremde bloei, van de natuur in haar volle schoonheid en vervuld van de rijkste beloften.
De bloem, boom of plant neemt alles aan, zonder na te denken en zonder protest: elke zonnestraal, elke regendruppel en elke bries. De ziel die zonder na te denken en zonder protest alles aanneemt, bloeit eveneens volgens Gods Wet en op Gods Tijd, omdat zij zich één maakt met Gods Wil. Voor haar zijn de zonnestralen van Gods duidelijk waarneembare Liefde, de regendruppels der beproevingen en de winden als de motor van Gods aanwijzingen, Voorzienigheid en bezieling op haar levensweg zonder uitzondering zegeningen, die alle samen noodzakelijk zijn opdat zij zou bloeien en vrucht zou dragen. De ziel tussen bloesem en vrucht is de ziel in wie de ware Lente niet meer vergaat, omdat zij heeft begrepen waarvoor zij op aarde is: zij vaart geen eigen koers, doch leeft volledig volgens de groeiwetten van haar Schepper, zodat zij met zekerheid door Hem wordt geleid naar de zomer van de ware heiligheid, om voor eeuwig in Hem te bloeien.
Maria is de absolute bekroning van de vruchtbaarheid van een ziel. In Haar leverden de bloesems der deugd de volle rijkdom van het stuifmeel dat nieuw Leven brengt. In deze tijd is Maria als de Meesteres van alle zielen geroepen om deze rijkdom door te geven. Alle onderrichtingen die Zij in deze hoedanigheid aan de zielen schenkt, vormen het stuifmeel waarmee Zij de zielenbodems bevrucht voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Vele zielen tonen zich allergisch voor dit stuifmeel, omdat zij onder de nefaste invloeden van het wereldse denken en verlangen de volheid van het ware Leven niet meer verdragen. Hierin schuilt een belangrijke reden voor het onbegrip en het gebrek aan aanvaarding van vele zielen ten aanzien van deze Werken van de Hemelse Koningin. De ziel die allergisch is voor de Werken die God in de mei van het zielenleven wil volbrengen, kan niet bijdragen tot de rijping van de zomervruchten.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Meditaties: Mariabloempjes.)

Meditatie ter gelegenheid van de meimaand:
(door de Zalige priester Edward Poppe)
We gaan van start met de meimaand, vraag vandaag de genade te mogen begrijpen, dat Maria werkelijk uw geestelijke moeder is. Tracht te begrijpen, dat ‘geestelijke moeder’ hoger staat dan ‘lichamelijke moeder.’ Maria is voor onze ziel, wat onze moeder is voor ons lichaam. Die genade zal ons helpen, om onze geestelijke oefeningen met meer vrucht te doen. Maria is zonder twijfel de heiligste en meest begenadigde heilige in de hemel. Wij moeten dus op een bijzondere manier onze toevlucht nemen tot Maria, want Zij is ‘God het dichtst nabij’ en Zij is bijgevolg ook de ‘allermachtigste Maagd.’ Zij heeft de grootste invloed op het Hart van God. Zij wordt door God boven allen bemind en is dus boven allen machtig. Word goed bewust van deze stelling!
‘Maria, Moeder van God.’ Zij  is de natuurlijke Moeder van een mens, die God is; uit Haar ontving Jezus zijn menselijke leven. Christus is formeel Middelaar, niet door zijn godheid, maar door zijn mensheid. Welnu, die mensheid heeft Hij juist gekregen door Maria. Dat lichaam dat u telkens ontvangt in de heilige Communie, komt uit Maria. Begrijp dus, hoe u leeft door en gebruik maakt van de Vrucht van Maria. Wij zijn waarachtig kinderen van Haar, niet door een soort moederlijke tederheid, maar in waarheid zijn wij Haar kleine Christussen, door het feit dat wij gedoopt zijn. Paulus zegt: ‘Christus leeft in mij.’ Dat is het goddelijke kindschap dat ons met God verbindt als met onze Vader, met Maria als met onze Moeder. Als ge u zo voor Maria aanbiedt, zult ge uw vertrouwen voelen aangroeien…maar ook het bewustzijn van uw eigen nietigheid en vanzelf zult u gaan bidden: ‘O Moeder, zie mij hier, help mij. Ik ben nog steeds die arme zwakkeling; maar bezie veeleer Uw Zoon, die in mij leeft.’ Herleef in u de betrekkingen die Jezus had met Zijn Vader en met Maria. Jezus was onderdanig aan Zijn ouders. Verlies de moed niet, als u deze eenvoudige wijze niet dadelijk begrijpt. Verootmoedig u en vraag de geest van het kindschap. Die geest verkrijgt u niet door redenering, maar door de H.Geest. Die Geest van Jezus, die in ons hart woont, zal ons leren zeggen: ‘Abba, Pater, Vader.’ Hij zal ons ook leren bidden: ‘Maria, Mater. Moeder Maria.’ Dit alles zult u uitdrukken, niet door gevoelens, maar door geloof. Laat deze gedachten u leiden, gedurende de meimaand. Doorleef de ware betrekkingen met Jezus en Maria in uw dagelijks leven. Deze praktijk steunt op een leerstelling en wordt door de heiligen aanbevolen!
Praktisch punt: Houd vanavond een gesprek met Maria. Doe gelijk Jezus deed te Nazareth, zet u aan Haar voeten en erken Haar rechten en weldaden. Beloof Haar, wat uw voornemen bent te gaan doen in de meimaand. Schrijf de voornaamste puntjes op, leg een geestelijk dagboek aan. Als u zo eenvoudig met Maria omgaat, zullen u de vele heerlijkheden van Maria helder worden. Gelijk voor de leerlingen op de weg naar Emmaüs, zullen uw ogen plotseling opengaan.
(BRON: uit “Woorden van leven” van de Z. priester Edward Poppe)

Maria vormt het stuifmeel waarmee Zij de zielenbodems bevrucht voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde.”

Over Maria: zie blog: Wie is Maria:


woensdag 29 april 2015

NAAR JEZUS DOOR MARIA

NAAR JEZUS DOOR MARIA:

(Lezing over de H.maagd Maria, ter ere van de feestdag-28 april, van de H.Grignion de Montfort en de meimaand, maand aan Maria toegewijd.)
De H.Grignion de Montfort de grondlegger van de mariale spiritualiteit, in het bijzonder voor deze Laatste tijden!”


“Het is een grote vergissing, te menen dat men voor Jezus iets terughoudt door zich aan Maria toe te wijden. Voor Jezus is er, behalve het volharden in de zonde, geen grotere belediging en geen grotere pijn denkbaar dan deze, Zijn Moeder te miskennen of Haar niet het eerbetoon, de Liefde en het vertrouwen te bewijzen die Zij in Gods ogen waardig is.
 Jezus heeft zelf de wortels van de toewijding aan Maria gelegd toen Hij vanaf het Kruis de woorden sprak:
“Vrouw, ziedaar uw zoon, zoon, ziedaar uw Moeder“.
Hij vertrouwde met deze woorden de hele mensheid aan Maria toe, en maakte Zijn Moeder op deze wijze tot Brug tussen de zielen en hun eindbestemming: het Hart van God. Totale toewijding aan Maria is derhalve niets anders dan gehoorzaamheid jegens Jezus, en drukt uit dat men Zijn laatste Geschenk aan de zielen apprecieert, het Geschenk dat Hij ons uitgerekend in de laatste fase van de voltrekking van het Verlossingsmysterie heeft bereid. Om welke reden zou de ziel, die van God Zelf een voltooide Brug aangereikt krijgt, absoluut liever zwemmend doorheen het kolkende water van het leven naar God toe spartelen?”
Bron: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie brieven: brief 37)

"Waarom vind je het zo moeilijk om Haar lief te hebben..."

Als „geestelijke vader“ van de totale toewijding aan Maria moet de H. Grignion de Montfort worden beschouwd. De leer van deze heilige is door de Kerk in de hoogste mate erkend.
Vandaar het grote belang van de spiritualiteit van de H. Grignion de Montfort. Vooral zijn boek:”DE WARE GODSVRUCHT” is ons hierin een duidelijke richtingwijzer!
 De H.Paus Johannes Paulus II zei over dit boek:"De lezing van dit boek betekende een beslissend keerpunt in mijn leven. Al vlug stelde ik vast dat er onder de barokke vorm van het boek iets fundamenteels behandeld werd... Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is! Deze devotie is voor ons noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden, Hem innig lief te hebben en trouw te dienenDe waarachtige kennis van Maria en de vertrouwvoller overgave in Haar handen groeit mee met onze kennis van Christus en met onze vertrouwvolle overgave aan zijn persoon. 
Wat meer is: deze volmaakte godsvrucht is onontbeerlijk voor wie zich onvoorwaardelijk aan Christus en het verlossingswerk wil geven. Montfort leert je intreden in het handelen van God, doet je geloof groeien en vruchtbaar maken. De overgave aan Maria in de geest van Montfort, lijkt het beste middel te zijn om met vrucht en werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en ze met anderen te delen."

“O Maria, ik ben geheel de Uwe.”


Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het jawoord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!
De H.Grignion de Montfort schrijft in zijn geestelijke testament “De WARE GODSVRUCHT”het volgende:
 De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk:
door de Allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.
Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men HAAR KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen
Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.
Als we MARIA  toch DE WEG noemen, dan bedoelen we daarmee dat zij de KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG is om tot Christus te komen.
"MARIA IS DE VEILIGSTE, DE KORTSTE EN DE ZEKERSTE WEG OM NAAR JEZUS TE GAAN." In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest. Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden,
 Zoon van God.”(Lucas1: 35)
Indien de wereld dus eens, naar wij met zekerheid mogen aannemen, Jezus Christus VOLLEDIG zal kennen en Zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van het feit dat men de Allerheiligste maagd Maria heeft leren kennen en zich ONDERWORPEN heeft aan Haar heerschappij. Zij immers heeft hem de eerste maal ter wereld gebracht, Zij zal Hem met GLORIE doen verschijnen bij zijn tweede komst!


"De H.Grignion de Montfort, op WEG met Maria naar God en naar de mensen!"


Over het rozenkransgebed zegt de H.Montfort het volgende:
“Het is nauwelijks mogelijk voor mij om onder woorden te brengen hoezeer Maria de rozenkrans waardeert en hoe ze het verkiest boven alle andere devoties. Ook kan ik niet voldoende uitdrukken hoe wonderlijk zij degenen beloont die werken om deze devotie bekend te maken, te vestigen en te verspreiden.”(uit het geheim van de Allerheiligste rozenkrans-de Montfort)

Hier past dan ook de volgende raadgeving:” Bid de rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je zonden.”

“Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden."

UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN (Legioen Kleine zielen):
Jezus spreekt:
" Ik zegen u en vraag uw medewerking om Mijn Rijk in deze wereld bekend te maken en te verbreiden in het hart van de mensen.
Tot hen die twijfelen zeg Ik: misprijst niet wat van Mij komt en wat Ik u in Mijn Barmhartigheid zend om u te herinneren aan uw essentiële plichten tegenover Mij en Mijn Heilige Moeder.
Ik heb u gezegd: al het overige is voor u.
Maar begrijp Mij goed: 
voor u die de kleine zielen vertegenwoordigt.
Voor de wereldvrede:
hervatten van de ROZENKRANS in ELKE parochie door hen die hem hebben laten varen of die hem tot een kwezelachtig ritueel hebben gemaakt. En de herder behoort aan het hoofd van zijn kudde.
Mijn Moeder moet satan overwinnen. En heeft ze haar kinderen niet gezegd altijd te bidden en boete te doen?
Doet ge dat wel?
DAT DE ROZENKRANS DAGELIJKS GEBEDEN WORDT, IS IN DE HUIDIGE TIJD NOODZAKELIJK.
"WAAR VERSCHEIDENEN IN MIJN NAAM VERGADERD ZIJN, BEN IK IN HUN MIDDEN!"
"Ziehier het doel van Mijn Boodschap:
grondiger kennis van Mijn Liefde voor de mensen.
Wat Ik vraag:
offers, gebeden, verstervingen;
een LEVENDIGER MARIA- VERERING;
dat de Rozenkrans overal weer gebeden en gepropageerd wordt.”

Opmerking:
Het Legioen Kleine Zielen van Jezus barmhartig Hart is
Een door de kerk erkende en goedgekeurde geestelijke vereniging.
De boodschappen van Jezus aan Marguerite van het Legioen van de kleine zielen dragen het imprimatur (officiële erkenning vanwege de rkk) en dit door de bisschop van Luik Mgr. G.M.Van Zuylen (4 maart 1971)en zijn opvolger Mgr.Albert Houssiau(22juli 1988.)

 Boodschap 29 september 1966:

Jezus spreekt: “O mijn Moeder,
wie zou u niet liefhebben?

Gij zijt de weg die rechtstreeks naar de hemel leidt,
het lieflijke licht dat onze weg vol valstrikken verlicht.”

Openbaring van Maria op 27 februari 2008 aan het Maria Domina Animarum Apostolaat, over wie Zij is:

 “Ik heb je vroeger reeds geopenbaard waarom de zaterdag aan Mij is gewijd(Maria verwijst hier naar één van de Openbaringen van 14 juli 2007. Ik wil benadrukken dat de Allerhoogste hiermee duidelijk wil maken hoezeer Ik de Brug tussen Hemel en aarde en Hoedster van het Verbond tussen God en de zielen ben. Als joodse vrouw ervoer Ik de traditie dat de sabbat, die overeenkomt met de zaterdag, de dag was waarop het Verbond tussen God en de zielen herdacht en geëerd moest worden.
God heeft Mij voorbestemd om de Ark, de Draagster, het Tabernakel, van het Nieuw Verbond te zijn. Terwijl Jezus, die de Belichaming van het Nieuw Verbond was, aan het Kruis van Golgotha hing te sterven om het Nieuw Verbond te maken tot een eeuwig stromende Bron van Verlossing, scheurde het voorhangsel van de tempel van Jeruzalem middendoor. God toonde hiermee zelfs zichtbaar dat het Oud Verbond nu plaats moest ruimen voor het Nieuw Verbond.
Zoals in Jezus de vervanging van het Oud Verbond door het Nieuw Verbond werd belichaamd, zo is het ook in Mij gebeurd: de joodse vrouw, geboren en opgevoed in de traditie van het Oud Verbond, werd tot Draagster van Hem die het Nieuw Verbond zou grondvesten. Mijn rol als Draagster van het Nieuw Verbond is een eeuwigdurend voorrecht, dat Mij terecht tot Moeder van de Kerk maakt.
Zoals de joden de ark van het Oud Verbond met zich meedroegen, verlangt de Allerhoogste van Mijn toegewijden dat zij Mij, als Ark van het Nieuw Verbond dat eeuwigdurend is, in zich meedragen als het nieuwe allerheiligste, dat altijd en overal Draagster is van het ware Goddelijk Leven. Verheug jullie over deze grote dingen waarin Ik jullie laat delen”.

BRON Openbaring: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie openbaringen, februari 2008)
http://www.maria-domina-animarum.net/


Binnen de Mariale devotie is de “toewijding aan Maria” zeer belangrijk! Op deze manier verrichten we alles door Maria rechtstreeks aan Jezus (al onze gebeden, verdiensten, goede werken, enz…)Om deze toewijding degelijk te beleven is het noodzakelijk dat we deze dagelijks uitspreken in een gebed. Het toewijdinggebed tot Maria van de H.Grignion de Montfort is hiervoor een uitstekend middel:
Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
“O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.”

 Gaan wij naar Maria, vergeten wij dan niet met wie wij te doen hebben. Laten wij van één ding zeker zijn: Om het even hoeveel wij Maria ook trachten te geven, Zij is steeds het duizendvoudige waard, en zodra Zij Zich aan ons geeft, staan wij ondanks onze zelfgave aan Haar meteen duizendvoudig bij Haar in de schuld, want Zij is het Tabernakel van al het Hemelse. Aan de ziel die zich aan Maria weggeeft, geeft Zij Zich op Haar beurt weg, en Haar geschenk zal dat van de Haar toegewijde steeds ver overtreffen.”


Maria is het GROTE TEKEN, de Vrouw die de dageraad laat gloren op het einde van de nacht der zielen. In Haar zijn onmetelijke rijkdommen verzameld, schatten van Goddelijke Mysteries, oceanen van glorie die zichzelf onophoudelijk blijven vermenigvuldigen.”

Maria is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren.” 
(Genesis 3: 15)

MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA” (uitspraak van de H.Grignion de Montfort)
 “God heeft Maria voorbestemd om de Ark, de Draagster, het Tabernakel, van het Nieuw Verbond te zijn.
T.g.v. de meimaand: zie ook blog: mei maand Maria -maand:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/mei-maand-maria-maand.html
GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)

Sint Louis-Marie Grignion de Montfort: Bid de rozenkrans!


''Ik smeek u, bid een rozenhoedje, en indien gij de tijd hebt, elke dag uw Rozenkrans, en gij zult in uw stervensuur de dag en het uur zegenen dat gij naar mij hebt geluisterd.''

(Sint Louis-Marie Grignion de Montfort)