dinsdag 30 juni 2015

WEES WAAKZAAM

WEES WAAKZAAM:

 

Over de slavernij van de zonde


Houd uw lamp brandend, zorg dat uw innerlijke licht niet verduisterd raakt!”

 

Gods Schepping is voortdurend verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad is afkomstig van de gevallen engelen (engelen die in opstand zijn gekomen tegen God, en daarom uit de Hemel verstoten zijn; vanaf dat ogenblik zijn zij “duivels” genoemd. De duivels hebben een eed gezworen dat zij de mens, die bedoeld was als evenbeeld van God, ten val zouden brengen door hem te verleiden tot allerlei zonden. Zonde is alles wat de mens wegleidt van God door Zijn Wet van Liefde te overtreden.
De mens is heel gevoelig voor de verleiding doordat hij God, en ook de ware behoeften van zijn eigen ziel, niet kan zien terwijl hij de wereldse dingen wel ziet. Hierdoor legt hij gemakkelijk voor al zijn handelingen, gedachten en verlangens alle klemtoon op het wereldse. Precies het wereldse vormt echter het terrein dat door de duivels wordt bespeeld om bij de mens de indruk te wekken dat God een niet-bestaande fictie is. Deze misleiding geeft onophoudelijk voedsel aan de bekoringen, en zet de mens ertoe aan om te geloven dat de gedragsregels van de christelijke Leer een uitvinding zijn die geen enkele bestaansreden hebben. Om die reden menen steeds méér mensen dat zelfs de zonde niet eens bestaat. Met andere woorden: vele mensen hebben geen zondebesef meer. Zij kunnen geen onderscheid meer maken tussen goed en kwaad.
In de moderne samenleving wordt bovendien de indruk gewekt dat alles toegelaten moet worden, want dat de mens een vrij wezen is. De “vrijheid” zoals de misleide mens deze ziet, is echter op zichzelf de grootste misleiding van alle, want de ware vrijheid is heiligheid, die de mens losmaakt van alle negatieve invloeden. De “vrijheid” waarop in de moderne samenleving de klemtoon wordt gelegd, is in werkelijkheid de meest verborgen en daardoor de meest gevaarlijke vorm van slavernij die men zich kan indenken: de slavernij jegens de duivel, die door de misleidbaarheid van de mens de macht heeft gekregen om de mens op de meest uiteenlopende listige wijzen te misbruiken voor de verwezenlijking van zijn boosaardige doelstellingen, namelijk de vernietiging van de heiligheid van het mensdom.
Inderdaad, de krachten van het kwaad sporen onophoudelijk de mens ertoe aan, zodanig te leven dat hij door zijn daden, woorden en bestrevingen zichzelf vernietigt. De duivel maakt gretig gebruik van het feit dat de mens de enige Waarheid van God niet met zijn wereldse ogen kan zien, en legt de mens allerlei waangedachten in de geest, die hem steeds verder van God verwijderen. De slavernij van de mens jegens de duivel is dus te vergelijken met een mens die door iemand gedwongen wordt om zijn eigen graf te graven en dan in de zelf gegraven kuil te gaan liggen alvorens doodgeschoten te worden.
Tijdens het graven van zijn eigen graf (de dood van de ziel, en dus de eeuwige verdoeming!) blijft de opdrachtgever doorgaan, de graver in te fluisteren welk zalig gevoel het toch is, de volmaakte vrijheid te bezitten om alles te doen wat zijn hart begeert, want dat de zonde toch niet bestaat, ja zelfs niets anders is dan een leugen waarmee de Kerk druk wil uitoefenen op de arme onwetende ziel. Met een tong van honing kust de duivel de geesten, en zodra zij de honing proeven, begint de vergiftiging van hun ziel in een afschuwelijke bitterheid.
Deze walgelijk bittere nasmaak komt tot uiting in de wroeging, indien de ziel nog in staat is om de genade in zich op te nemen die de Heilige Geest onvermoeibaar over hen laat stromen. Wroeging is een openbaring van het Hemels Licht in de dwalende ziel. Indien deze openbaring niet meer de weg naar het hart vindt (bewustwording van de Waarheid!), zal de bitterheid aan de dag treden door een voor de ziel onbegrijpelijke innerlijke strijd die de gedaante aanneemt van gevoelens van onvrede, aanhoudende droefgeestigheid, agressiviteit, walging over zichzelf, tot en met voortdurende godslastering, want God krijgt de schuld van alles wat in het leven niet meer naar wens verloopt.
Door dit alles wordt het hart van steeds méér mensen verziekt door dezelfde geest van opstandigheid die de volgelingen van Lucifer van engelen tot duivels heeft gemaakt. De mensheid, die door God bedoeld was als de kroon op de Schepping, benadert steeds méér de gedragscode van de duivels zelf, en wordt tot aanstoot voor Gods Gerechtigheid.
De Schepping blijft slechts gezond wanneer zij volkomen leeft volgens de Wet van God (dus de eeuwige Waarheid.) Alles wat hiervan afwijkt of deze Wet overtreedt (de zonde!) verstoort de Schepping. De mens heeft in zijn ziel oorspronkelijk een systeem ingebouwd gekregen dat hem moest dienen tot gids en Licht naar zijn uiteindelijke bestemming: de Eeuwige Gelukzaligheid na een leven in heiligheid. Dit systeem is het geweten. Precies dit geweten wordt door de krachten van het kwaad dag na dag verder verdoofd, tot het gewoon levenloos wordt en afsterft. Dit is het begin van ongeremde zondigheid. De enige weg terug naar het ware Leven in God, is deze van veelvuldig en intens gebed (dat de communicatiekanalen met God opnieuw zuivert), gebruikmaking van de Sacramenten (eerst Biecht, daarna regelmatige Communie), toewijding van uw hele leven aan de Heilige Maagd Maria, en de vaste wil om uw eigen zwakheden te leren herkennen en bestrijden.
Bedenk, mens van God: In de hoogmoed die sedert de erfzonde zozeer je gedrag richting geeft, is het je zo eigen, je boven al je medeschepselen te willen verheffen en voor niets ter wereld te willen onderdoen, doch in je verblinding word je dag na dag op de knieën gedwongen en in boeien geslagen door je grootste, doch onzichtbare vijand die luistert naar de namen “zonde, bekoring, verleiding, misleiding, dwaling”. Je wilt over alles heersen, doch bent ten prooi aan de meest vernederende vorm van slavernij: slaaf te zijn van jezelf, want zowel de overwinning als de ondergang schuilen in jezelf. De ondergang is het graf dat je graaft door je gehoorzaamheid aan de influisteringen van de satan. De overwinning is de glorie die je verwerft door de vrijheid van een volkomen gehoorzaamheid aan de Goddelijke Wil door de uiteindelijke overwinning op je eigen zwakheden door te luisteren naar de ene Waarheid van God, die je de wetten van de ziel wil leren kennen en volgen vanaf je geboorte tot het uur waarop je wordt geroepen tot het Eeuwig Leven.
BRON: onderrichtingen Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Stormschriften) 


De wijze en de dwaze maagden.” (Zie Matteüs 25: 1 – 13)zaterdag 27 juni 2015

MARIATOEWIJDING EEN ZEGEN VOOR DE WERELD!

BLOEMEN VOOR DE BLOEM DES HEMELS:

De onovertroffen zegen van Mariatoewijding voor de wereld 

De mensheid beleeft duistere tijden. Nooit in de mensengeschiedenis is de duisternis in de zielen zo erg geweest. De eindstrijd tussen de Hemelse machten en de machten van het kwaad voltrekt zich om u heen, voor uw ogen onzichtbaar doch in volle hevigheid. Aan MARIA is de macht gegeven om de duivel aan de ketting te leggen. Zij is de uitverkorene, die Jezus, het Licht der wereld, aan de mensen moest geven om de wortels te leggen van Gods Rijk op aarde. Maria is door God uitverkoren om de macht van de satan te breken (zoals de Bijbel zegt: Zij is de Vrouw diede kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren-Genesis3: 15)
Hoewel Zij daartoe de macht bezit, mag Maria dit niet doen zonder de uitdrukkelijke instemming vanwege de mensheid, omdat God de mens een vrije wil heeft gegeven en daarom vόόr elk Hemels ingrijpen aan de mens een teken van instemming vraagt.

Het teken van instemming bij uitstek is uw toewijding aan Maria.


"Totus Tuus Maria, O Maria, ik ben geheel de uwe!"

Toewijding aan Maria betekent, uzelf aan Haar geven opdat Zij u naar de Eeuwige Zaligheid zou kunnen leiden en de offerande van al uw offers, handelingen en gebeden zou kunnen gebruiken om tegenover Gods Gerechtigheid de genaden van Verlossing en Heil af te betalen en de wereld te zuiveren van het kwaad.
Zodra u zich aan Maria toewijdt, behoort u Haar volkomen toe. Vanaf dat ogenblik is Zij uw Meesteres. Alles wat u bent, heeft, doet, denkt, spreekt, voelt en verlangt, is dan Maria’s bezit. Alleen indien u uzelf aan Haar geeft als Haar totaal bezit en eigendom, kan Zij Haar macht volkomen laten gelden en met u alles doen wat nodig is voor uw eigen Heil, voor de redding van andere zielen en voor de bevrijding van de wereld uit de greep van het kwaad.
Totale toewijding is te vergelijken met een huwelijk. Voor de Hemel is de band tussen Maria en de aan Haar toegewijde ziel heilig. De toegewijde ziel is Maria volmaakte gehoorzaamheid, volgzaamheid en dienstbaarheid verschuldigd. Dit betekent een gelofte om zonder uitzondering al uw gebeden, werken, handelingen, woorden, gedachten, gevoelens enz., aan Maria op te dragen, en indien dit nodig is zelfs met overgave en Liefde te lijden. Zodra u uzelf totaal aan Maria hebt gegeven, wordt u geacht, alles in uw leven zonder meer te aanvaarden als een uiting van de Goddelijke Wil. In ruil voor uw zelfgave aan Maria bekomt Zij u de genaden van kracht, een grote innerlijke Vrede en de onvoorwaardelijke belofte van de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel. Dit alles maakt het verbond tussen Maria en de aan Haar toegewijde tot het grootst mogelijke geschenk van God aan de ziel. Het enige wat van u wordt verwacht, is totale inzet en trouw.
Een eerste vereiste om Maria waarlijk volkomen te kunnen dienen, is een betrachting van grote zuiverheid en heiligheid. Wees rein van hart (zuivere, deugdzame en positieve gevoelens), van geest (deugdzame en positieve gedachten), en van lichaam (kuisheid, soberheid in eten en drinken, enz..Uw toewijding maakt u tot tempel van Maria, de Allerzuiverste en Allerheiligste. Zorg dus dat uw geest, hart en lichaam elk ogenblik klaar zijn voor een heilig huwelijk (een Hemelse Bruiloft) met Haar.
Uw toewijding aan Maria betekent meteen dat u de krachten van het kwaad als uw grote vijand erkent en uw medewerking aan de vernietiging van hun plannen tot de voornaamste betrachting van al uw handelingen (uw grote levensdoel) maakt. Om een vijand te kunnen bestrijden, moet u eerst zijn werkwijze leren kennen. De kern van de strijd vanwege de krachten van het kwaad tegen de Hemelse machten (waartoe ook uzelf vanaf uw toewijding gerekend wordt) bestaat hierin, dat zij Gods Waarheid voor de ogen van de mensen trachten te versluieren. De satan put zijn grote macht uit het feit dat mensen verblind zijn voor Gods Eeuwige Waarheid, en derhalve gemakkelijk misleid worden. Hij misbruikt dit door de gevoelens, gedachten en handelingen van mensen voor zijn eigen doelstellingen in te schakelen en de mensen zo tot zijn speelbal te maken. Wees daarom steeds op uw hoede, want het leven in deze moderne wereld zit meer dan ooit vol verleidingen. De satan tracht u op zeer listige wijze van Jezus en Maria weg te leiden. Gevaarlijke wapens daartoe zijn bijvoorbeeld de televisie en andere communicatiemedia.
Het aardse leven van een ernstig aan Maria toegewijde ziel kan zwaar zijn, omdat deze de lasten draagt van de talrijke mensen die niet bidden, niet offeren en hun lasten niet in blijmoedigheid en aanvaarding aan de Hemel opdragen. Doch daar gaat het precies om: het christelijk Heilsmysterie is een Mysterie van Verlossing door lijden. Door uw leed, pijnen, lasten, ziekten, verdriet, offers, boete, vasten enzovoort, worden zielen gered, want in Maria’s handen worden dit alles bloemen van genaden tot Verlossing van zielen uit de duisternis van het kwaad en de zonde. Bedenk echter: wegen de lasten van een kort leven op tegen de schatten die u daarvoor zult krijgen in de Eeuwigheid? Heeft uw hart rust bij de gedachte dat Jezus en Maria alle lijden voor de wereld zonder u moeten dragen?
Mariatoewijding kan de edelste weg naar de heiliging vormen. Voor zover het van Maria afhangt, zal Zij u in zo hoge mate uit de wereld weghalen dat u reeds op aarde in uw hart een voorsmaak van het Hemels leven zult proeven. Wanneer Maria Haar toegewijde bekijkt, moet Zij als het ware Zichzelf zien als in een spiegel. Maria vormt en kneedt de Haar toegewijde ziel naar Haar model, zolang en in de mate waarin deze Haar volkomen toebehoort. Maria legt niemand iets op, doch hoe totaler u uzelf in Haar handen legt, des te meer zal Zij over u heersen, tot Heil van uw ziel. Laat Maria de spiegel van uw ziel oppoetsen. Zij zal u dermate zuiveren dat u steeds méér zult schitteren. U wordt dan een “licht” voor uw omgeving. Er wordt gezegd dat iemand steeds sterker gaat lijken op diegene die hij innig liefheeft. Zo geldt ook dat, wanneer u totaal in Maria opgaat, dit door uw omgeving niet onopgemerkt zal blijven.
Sommigen vrezen dat zij Jezus tekort doen indien zij zich totaal aan Maria geven. Niets is minder waar, integendeel. Jezus heeft Zijn Moeder aan ons gegeven en verwacht dat wij Haar zeer diep vereren en voor alles via Haar tot God gaan. Zij is uw grote Voorbeeld. Het is een zware belediging aan Jezus indien u Haar miskent.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Mariatoewijding.)
http://www.maria-domina-animarum.net/


"Bloemen voor de Bloem des Hemels Maria."


Toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

Zie ook: blog: toewijding aan Maria als levenstaak:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2016/05/toewijding-aan-maria-als-levenstaak.htmlvrijdag 26 juni 2015

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND: 27 juni

 MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:

27 juni


 

Het Mariafeest van vandaag herinnert de zielen aan het feit dat de Moeder Gods hen in elk denkbaar opzicht als hulp, als houvast, als ondersteuning is gegeven. De mate waarin de ziel dit geschenk tot haar nut aanwendt, hangt er eigenlijk van af, in hoeverre zij Maria’s roeping, haar eigen ware bestemming en de wegen erheen juist heeft begrepen.
De ziel die het leven beschouwt als datgene, wat het schijnbaar is – een aaneenschakeling van wereldse gebeurtenissen – zal ertoe neigen, vooral naar Maria toe te gaan wanneer het haar aan iets ontbreekt dat met de zorgen van het dagelijks leven in verband staat. Zij gaat dan tot Maria 'omdat men toch nooit weet, het kan toch wel geen kwaad', en verwacht vanuit een eerder oppervlakkig denken en verlangen één en ander van Maria’s tussenkomst, dat zich dan bij voorkeur op zichtbare wijze in haar leven zou moeten uitwerken.
De ziel daarentegen, die werkelijk heeft begrepen waar het in het leven om gaat – haar eigen heiliging en haar vruchtbaarheid voor de verwezenlijking van Gods Heilsplan – ziet heel goed in, dat Maria aan de zielen is gegeven om hen het Hart van God binnen te leiden, precies zoals Jezus ook niet Zijn wonderen deed met de bedoeling, zielen in de stoffelijke en lichamelijke zin van het woord te helpen en te genezen, doch om hen via het kanaal van het tastbare en het waarneembare te helpen ontsluiten voor datgene, waar het echt om gaat: de spirituele groei door besef van Gods Tegenwoordigheid en Werken.
De bijstand van de Moeder Gods ontplooit zich het meest doeltreffend – wanneer wij ons de ware zin en doelstelling van het menselijk leven voor ogen houden – in de moeilijkheden op de weg van de heiliging. Geen ziel wordt door God in de wereld gezonden met de bedoeling, hier iets werelds te verwezenlijken, doch met de bedoeling, zich te heiligen, d.w.z. zich spiritueel zodanig te ontplooien, dat zij Heil, Licht en Liefde om zich heen verspreidt, om het even wat zij doet (beroepsmatig of op enig ander vlak. Gods Voorzienigheid tekent voor elke ziel het ontwerp van een weg, en rust de ziel met het oog op de voltooiing van die weg volgens Zijn opvattingen uit met gaven, talenten, bekwaamheden en dagelijkse genaden. De levenstaak van de ziel bestaat dan hierin, het Goddelijk ontwerp op de vruchtbaarst mogelijke wijze te verwezenlijken. Geen ziel kan deze taak uit zichzelf volkomen bevredigend volbrengen.
Precies daarom heeft God door de mond van Christus de Moeder Gods aan de zielen toevertrouwd, en omgekeerd. Uiteindelijk is Jezus ook slechts in de wereld gezonden om de zielen voor de voltooiing van hun ware levenstaak uit te rusten door te trachten, hen tot het ware inzicht over Gods Wet te brengen. Concreet betekent dit, dat Jezus Zijn Moeder en de zielen slechts met het oog op dat ene doel voor alle eeuwen naar elkaar toe wilde voeren: opdat Maria voor de zielen de Gids op de weg naar de heiliging, naar de ontsluiting van de Verlossingswerken van Jezus in hen, zou kunnen worden, en de zielen de spirituele rijpheid zouden bereiken om Maria als dusdanig te herkennen en te aanvaarden.
Maria, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND.

Maria als Moeder van Altijddurende Bijstand: Zij is er steeds, in alle levenssituaties tastbaar nabij en niettemin vaak in de ware zin van het woord een onbekende, want vele zielen zoeken Haar slechts als levenshulp wanneer het hen om de oplossing van hun wereldse problemen gaat. Zowel Maria als elke afzonderlijke ziel zijn echter tot veel grotere dingen geroepen. Zalig diegenen, die Maria werkelijk vinden. Om de hulp, tot dewelke Zij geroepen is en die Zij elke ziel zo graag geeft – omdat Zij hier door God toe geroepen is en Zij weet hoe belangrijk deze voor het Eeuwig Geluk van de zielen is – wordt relatief weinig tot Haar gebeden. Voor de ziel die zich werkelijk voor Maria openstelt, kan Maria waarachtig zijn als een zachte bries, die een dwarrelend blad zachtjes met zich mee voert en het precies daar stil neervlijt, waar het behoort te zijn om het Plan te vervullen, dat God nog met dit blad heeft.
De Altijddurende Bijstand is de ononderbroken ondersteuning en aanvulling in de zwakheden en leemten, die de ziel kan en wil begeleiden tot in de Eeuwigheid, waar Gods Hart klopt als Bron van de Liefde die alles grenzeloos en tijdloos in Zich bergt.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen:Sluier van goud.)

"MOEDER MARIA, ONZE ALTIJDDURENDE BIJSTAND."
GEBED:
Moeder van altijddurende bijstand
Maria, ik kniel met een groot
en kinderlijk vertrouwen
voor uw beeltenis neer
Nog nooit heeft iemand tevergeefs
tot U zijn toevlucht genomen.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon
U als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Laat mij niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder, zie dan vol goedheid
en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij
van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u nu met alle aandrang smeek...
Ik beloof u dankbaarheid en liefde
alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel,
gij kunt mij helpen,
gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen,
O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.
Amen
zaterdag 20 juni 2015

MARIA, MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND

MARIA, Moeder van Altijddurende Bijstand: (27 juni)

Maria onze Altijddurende Bijstand

Maria’s ongeëvenaarde macht maakt Haar tot de aangewezen Helpster in al uw noden. Zij staat al Haar kinderen (dus alle mensenzielen) heel hun leven lang bij, doch Haar bijstand wordt pas vruchtbaar in de mate waarin deze werkelijk wordt verlangd en aanvaard. Bijstand wordt niet opgedrongen, hij wordt pas gegeven indien u daar om vraagt. Daarom geniet vooral de totale toegewijde van Maria het volle effect van Haar altijddurende bijstand: voor hen die Haar volkomen toegewijd zijn en hun toewijding in alle aspecten van het dagelijks leven werkelijk beleven, is Maria zonder onderbreking de grote Hulp op hun levensweg. Van echte toewijding is pas sprake wanneer u Maria bij elk detail van uw leven betrekt. Maria’s macht als Moeder van altijddurende bijstand berust op Haar vermogen om alle mensen die Haar hulp inroepen, tegelijkertijd bij te staan, en dit te doen op een onovertrefbare wijze. Zij is ook de enige die volkomen en onbeperkt toegang heeft tot de verborgen diepten van alle zielen. Precies om deze reden is Zij de enige die u in alle aspecten van uw leven (ook uw innerlijk leven) kan leiden en helpen. Er is geen enkel terrein van uw leven waarop Maria niet de volmaakte hulp zou kunnen bieden, want alle macht en wijsheid zijn Haar in handen gegeven. Zij kan alles, Zij weet alles, en Zij is tot alles bereid, indien het in overeenstemming is met Gods Plan.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: de tempel van Maria.)

"MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND"
GEBED:

Moeder van altijddurende bijstand
Maria, ik kniel met een groot
en kinderlijk vertrouwen
voor uw beeltenis neer
Nog nooit heeft iemand tevergeefs
tot u zijn toevlucht genomen.
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon
u als mijn moeder gegeven
en hebt gij mij als uw kind aangenomen.
Laat mij niet ongetroost van u heengaan.
Voortdurend heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder, zie dan vol goedheid
en medelijden op mij neer
en verkrijg voor mij
van uw goddelijke Zoon de gunsten,
waarom ik u nu met alle aandrang smeek.
Ik beloof u dankbaarheid en liefde
alle dagen van mijn leven,
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel,
gij kunt mij helpen,
gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen,
O machtige, o goede, o getrouwe Moeder Maria.
Amen.

Feest O.L.V. van Altijddurende bijstand, 27 juni,zie ook:
dinsdag 16 juni 2015

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND NOVEEN.

UITLEG OVER NOVENEN:

Het woord noveen komt van het Latijnse novena en novem, dat negen betekent. Een noveen bestaat uit gebeden of is een godsdienstoefening gedurende negen opeenvolgende dagen. Het is een devotie die gebaseerd is op de negen dagen dat de apostelen tussen Hemelvaart en Pinksteren in gebed bijeen waren. Er bestaan vele novenen, die o.a. gebeden worden ter intentie voor het verkrijgen van bepaalde gunsten zoals de genezing van een zieke, voor de wereldvrede, of om uitkomst in moeilijke omstandigheden enz. Er zijn ook novenen ter voorbereiding op een hoogfeest zoals Pasen en Pinksteren.
Hallo goede vrienden, “verenigd in Jezus en Maria”, opnieuw wil ik u graag een noveengebed aanbieden…  Toen ik  in 2009 de Jezus en Maria groepen opstartte via internet (toen op het nu reeds verdwenen netlog…) en ik het gebed even onder de aandacht bracht, was er een persoon die mij toen zei:”Inderdaad Frank. We moeten met z’n allen terug leren bidden.” Ik vermoed niet dat de mensen afkerig staan t.o.v. het gebed, maar we zijn het kwijtgeraakt, er is teveel in de plaats gekomen!
 Graag wil ik een persoonlijke ervaring vanuit mijn jeugd delen: Thuis werd er in de meimaand elke avond een moment vrijgemaakt om met het ganse gezin te bidden. Elke activiteit werd er door ieder even gestaakt (de T.V. ging zonder pardon uit!) om ons  samen in het salon te verzamelen. Onze moeder had bij het kruis en het Mariabeeld een kaars ontstoken en  ze ging voor in het bidden van een tientje
 (= 1 onze vader en 10 weesgegroetjes) Voor deze dagelijkse gebedsoefening ben ik nu nog altijd mijn ouders erg dankbaar. Dankzij het gebed in mijn dagelijkse leven heb ik al aan heel wat moeilijkheden het hoofd kunnen bieden tijdens mijn aardse levenstocht… U ziet dat het als ouders of grootouders belangrijk is om uw kinderen (of kleinkinderen) leert te bidden. Het kan ze altijd goed van pas komen tijdens hun leven, je geeft ze iets mee waarop ze terug kunnen vallen in tijden van nood of gewoon als weg naar geloofsverdieping, die bij iedere mens immers op gelijk welke leeftijd tot stand kan komen! (wat ook bij mij het geval is geweest – en daarbij is het gebed altijd een immense KRACHT geweest voor mij…) 


 
"Onderschat nooit de KRACHT van het GEBED!"

NOVEEN TOT ONZE-LIEVE-VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:

Moeder van Altijddurende Bijstand


Elk jaar van 19 tot en met 27 juni:


De eerste dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij, ondanks het lijden, mijn ziel te bewaren in het vertrouwen, de rust en de kalmte. Leer mij te zeggen en iedere dag te herhalen: "Ziehier de dienstmaagd (of: dienaar) des Heren, mij geschiede naar Uw Woord." Leer mij mijn lijden te aanvaarden zoals Gij met Jezus en voor Jezus. Leer mij blootgesteld te zijn aan tegenspraak, opdat Uw Zoon gekend zou zijn, bemind door allen, en opdat Gij gekend en bemind zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij, en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   1 Eer aan de Vader...

De tweede dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, Leer mij edelmoedig alles te aanvaarden wat de Heer mij te dragen geeft, en volledig op Hem te vertrouwen. In moeilijke omstandigheden wil ik altijd mijn toevlucht bij U zoeken. Druk mij in Uw armen zoals Gij Uw Kind Jezus in de armen drukte om het te beschermen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie. O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De derde dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij in mijn leven steeds het fundamentele en het noodzakelijke te zoeken. Leer mij steeds te luisteren naar de Heer, en in Zijn dienst te staan. Leer mij met vertrouwen en liefde de eisen en de verlangens van de eeuwige Vader te aanvaarden, zelfs zonder te begrijpen, en mij er met edelmoedigheid aan te onderwerpen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De vierde dag:
 
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand met Jezus Uw goddelijke Zoon en met allen die lijden, kinderen en moeders die lijden, en voor allen die zullen lijden, leer mij de beledigingen te vergeven en Gods wil te aanvaarden. Geef mij moed, edelmoedigheid en overgave aan Gods Voorzienigheid. O Moeder, ik vraag vergiffenis bij al het lijden dat Jezus en Gij, mijn tedere Moeder, voor mij hebt ondergaan. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De vijfde dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, als ik Uw icoon bekijk, Uw droevig aangezicht, dan straalt dat gelaat ook zoveel tederheid en liefde uit; eveneens de wil om de zending die de Heer U toevertrouwde, te vervullen, en de aanmoediging om, koste wat kost, samen met Jezus tot het einde te gaan! Ik smeek U om vergiffenis voor de grote pijn die ik U aandeed door mijn fouten en lafheden. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

Maria, moeder van altijddurende Bijstand.


De zesde dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, dank U omdat Gij altijd voor ons de Boodschapster van de Heer zijt. Gij die komt en terugkomt, onvermoeibaar, om ons te herinneren aan de weg van het Licht, de Waarheid en de Liefde. Dank U, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt; Moeder van de herders, de schapen en de lammeren die Gij wilt verzamelen opdat, zoals Jezus het verlangt, er maar één kudde en één herder zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De zevende dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, smeek de Eeuwige Vader dat Hij de stortvloed van genaden, die Jezus  voor 
ons verdiend heeft door Zijn lijden en kruisdood, over ons, arme zondaars, uitstort. Aanvaard onze armzalige gebeden, onze offers en inspanningen, ons verlangen en onze goede wil U lief te hebben, om U steeds meer te beminnen omwille van hen die U niet genoeg beminnen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De achtste dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, doe mij inzien dat mijn leven hier op aarde maar een doorgang is naar de eeuwigheid; dat mijn leven een tijd van beproeving is, ook een beproeving van de liefde die, dankzij de verdiensten door het lijden van Uw Zoon en Uw lijden, voor mij de deuren zullen openen naar het geluk zonder einde in Uw gezelschap en in de glorie van de Vader. O Moeder, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood! O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De negende dag:
 
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Gij zijt ook de Morgenster, de deur van de Hemel, en Gij zijt er om ons te leiden naar Jezus, onze Verlosser. O Moeder van Barmhartigheid, Gij zijt ook de Onbevlekte, O.L. Vrouw van de Hoop, het Vertrouwen en de Vrede, want Gij zijt de Moeder van de Liefde. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand:


GEBED TOT MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:


Moeder van Altijddurende Bijstand, 
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor 

uw beeltenis neer. 
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. 
Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. 
Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. 
In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt. 
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Maria, ook ik ben uw kind. 
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven 
en hebt gij mij als uw kind aangenomen. 
Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen,
die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. 
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan. 
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, 
heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer 
en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, 
waarom ik u thans met alle aandrang smeek. 
Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, 
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen, o machtige, o goede,
o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand
Amen.
Feest van Maria MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND: 27 juni:

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTANDdonderdag 11 juni 2015

HEILIG HART VAN JEZUS
2018:8 juni: feest van het Heilig Hart van Jezus:
t.g.v. deze feestdag:
Enkele schietgebeden tot het Allerheiligste Hart van Jezus:

De Heilige Augustinus beveelt de SCHIETGEBEDEN aan ook in de drukste bezigheden om zo met God verenigd te blijven:

-       " Leer mij Heer uw wil te volbrengen, want Gij zijt mijn God."
- "Heilig Hart van Jezus, ik geloof in uw Liefde voor mij."
- "Hart van Jezus, op u vertrouw ik."
- "Hart van Jezus, brandend van Liefde voor ons, ontvlam ons hart van liefde tot u."
-" Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde."
- " Heilig Hart van Jezus, ik geef mij aan u door Maria."
- "Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart."
- "Goddelijk Hart van Jezus, bekeer de zondaars, red de stervenden, bevrijd de zielen uit het vagevuur."
- " Allerheiligste Hart van Jezus, bescherm onze gezinnen."
- " O mijn Jezus barmhartigheid!"
- " Mijn God, bewerk dat de zielen één zijn in de Waarheid en de harten één in de Liefde."
- " O Allerheiligste Hart Van Jezus,
voor u leef ik,
voor u sterf ik,
de uwe ben ik in leven en dood."LITANIE VAN HET HEILIG HART :

Litanie van het Heilig Hart van Jezus:

Heer, ontferm U over ons Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons
Christus, aanhoor ons Christus, verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, Heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader, ontferm U over ons
Hart van Jezus, door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het Woord van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, oneindige majesteit, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heilige tempel van God, ontferm U over ons
Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste, ontferm U over ons
Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, vol goedheid en liefde, ontferm U over ons
Hart van Jezus, peilloze diepte van alle deugden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig, ontferm U over ons
Hart van Jezus, Koning en middelpunt van alle harten, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Godheid in alle volheid woont, ontferm U over ons
Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld, ontferm U over ons
Hart van Jezus, dat ons allen deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, mild voor allen, die U aanroepen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid, ontferm U over ons
Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden, ontferm U over ons
Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd, ontferm U over ons
Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood, ontferm U over ons
Hart van Jezus, met een lans doorstoken, ontferm U over ons
Hart van Jezus, bron van alle troost, ontferm U over ons
Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, ontferm U over ons
Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening, ontferm U over ons
Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars, ontferm U over ons
Hart van Jezus, heil van hen, die op U hopen, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoop van hen, die in U sterven, ontferm U over ons
Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen, ontferm U over ons
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
Jezus, zachtmoedig en nederig van Hart, Maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart.

Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, sla uw blikken op het Hart van uw zeer beminde Zoon en op de lofprijzingen en voldoeningen, die Hij U heeft gebracht in naam van de zondaars. Laat U verzoenen en schenk vergiffenis aan hen, die uw barmhartigheid afsmeken, in de Naam van dezelfde Jezus Christus, uw Zoon, die met u  leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.Feest van het Heilig Hart van Jezus

"HEILIG HART VAN JEZUS, IK HOOP EN IK VERTROUW OP U."dag na het feest van het heilig hart: feest van het Onbevlekte hart van Maria: