donderdag 27 augustus 2015

DE BOOM VAN HET KRUIS

DE BOOM VAN HET KRUIS:
"Verhef uw dagelijkse kruisen..."


(onderrichting van Maria)
“Lieve zielen, Ik kom jullie ertoe oproepen, het kruis van jullie dagelijkse beproevingen te verheffen. Laat Mij het kruis van de beproevingen des levens vergelijken met een fruitboom. Zolang jullie de beproevingen beschouwen als lasten waarvan jullie tegen wil en dank het slachtoffer zijn, is jullie kruis een boom die op jullie ligt en onder wiens last jullie verpletterd worden.
Zie het beeld: deze boom drukt jullie ter aarde, dit wil zeggen: hij houdt jullie vast aan wereldse, aardse manieren van voelen, denken, waarnemen en ervaren. Zodra jullie de beproevingen in Liefde aanvaarden, en ze voor Jezus en Mij dragen, verheffen jullie het kruis van jullie beproevingen. Jullie verheerlijken dan de gekruisigde Christus in al Zijn Werken van Verlossing, en Mij, de Moeder van Smarten en Medeverlosseres, die oneindig veel inniger met het Kruis verbonden ben dan jullie zich kunnen voorstellen.
Zielen, een liggende boom kan niet bloeien en geen vruchten dragen, want hij is niet in de grond geworteld. Zo is ook het kruis der dagelijkse beproevingen onvruchtbaar zolang het als een last op jullie ligt. Zodra jullie de beproevingen met Liefde aanvaarden en ze aan Mij toewijden als liefdegaven aan de Verlosser en de Medeverlosseres, wordt jullie kruis verheerlijkt en verheven, het schiet wortel in de grond van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart, en het krijgt lentebloesems en zomervruchten.
Zie toch hoe God alles heeft voorzien als geschenken van volmaakte Liefde. Zodra jullie de kruisen van het dagelijks leven met Liefde en in innige eenheid met Jezus en Mij dragen, brengt jullie boom vruchten voort. Deze vruchten bevatten ook zelf nieuwe zaden, die op hun beurt zielentuinen kunnen bevruchten.
De ziel die haar dagelijks kruis verheft, legt voor zichzelf een tuin aan in het Land van de Eeuwige Lente, en zaait op aarde het Hemels zaad van nieuwe fruitbomen. Hoezeer verlangt God naar de dag waarop Hij de wereld ziet veranderen in één enkele, alomvattende boomgaard. Het zaad is jullie gegeven, en het wordt gevoed telkens de ziel zich volkomen aan Mij geeft.
Wees van Mij, zoals Ik sedert Mijn Onbevlekte Ontvangenis van jullie ben. Richt jullie kruis op, opdat het een bloeiende fruitboom wordt die de engelen in verrukking brengt, want geen engel is ooit getooid geweest met de lentebloesems en de zomervruchten uit het zaad van het Heilig Kruis”.

BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(zie Openbaringen 2009)

"Laat uw kruis wortel schieten in de grond van Mijn Smartvol en Onbevlekt Hart,dan krijgt het lentebloesems en zomervruchten."

woensdag 12 augustus 2015

MARIA TEN HEMELOPNEMING

Tenhemelopneming van Maria

De diepe betekenis van de Opneming van Maria in de Hemel met ziel en Lichaam
(het feest van
15 augustus) 

Elke ziel wordt in de wereld gezonden om een leven te leiden, waarvan begin en einde door God worden vastgesteld, helemaal volgens Zijn Eeuwig Heilsplan voor alle zielen. Wanneer de ziel haar tijd op aarde heeft “vol gemaakt”, moet zij al datgene hebben benut, wat God haar aan gaven, talenten en vermogens heeft meegegeven, en datgene wat zij dagelijks aan genaden heeft ontvangen. Zij moet uit dit alles de maximale vruchtbaarheid hebben gehaald voor haar eigen heiliging en voor de bevordering van Gods Werken voor het Heil van de hele schepping. Dan volgt het Goddelijk oordeel over het voorbije leven van de ziel: De balans van een leven wordt opgemaakt, en aan de hand daarvan wordt haar zijnstoestand voor de Eeuwigheid vastgesteld.
Toen voor de Allerheiligste Maagd Maria de voorbeschikte tijd op aarde was vervuld, vonden enkele unieke gebeurtenissen plaats. God had Haar voor alle tijden met unieke voorrechten bedacht, omdat Haar rol binnen het Goddelijk Heilsplan eenmalig was: Zij was de enige geschapen ziel, die met de Godheid verbonden zou worden in ziel en lichaam. God had Haar het voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis geschonken, waardoor Zij vrij van de erfzonde en haar verregaande uitwerkingen werd ontvangen voor een leven, waarin Zij de Moeder van de Godmens, de Christus, de Verlosser zou zijn. Op de door God vastgestelde tijd nam de Heilige Geest Haar tot Zijn Bruid, de Goddelijke Kiem van Jezus Christus werd in Haar Schoot gestort, en Zij droeg de Mensgeworden Godheid negen maanden lang in het allerheiligste Tabernakel van Haar Moederschoot. Zij leidde een vlekkeloos heilig leven, niet bevlekt door de geringste zonde of ondeugd, en toonde Zich daardoor een leven lang de absolute Meesteres over alle kwaad, alle duisternis, elke bekoring en ontmoediging, en dus de absolute Meesteres over Zichzelf, daar Zij Zichzelf niet de geringste afwijking van de allerheiligste levenswijze als de Moeder van de Christus toestond.
God wilde Zijn uitverkoren Dochter niet op dezelfde wijze tot Zich nemen als de andere zielen, omdat Zij nooit de paden der zonde had betreden en dus met een volmaakt onbevlekte ziel deze aarde kon verlaten. Haar verdiensten waren absoluut uniek, want Zij had dit leven in volmaakte heiligheid niet ten geschenke gekregen, Zij had er elke minuut voor gestreden, en zelfs veel harder dan de gemiddelde ziel. Zodra de satan had gemerkt dat deze ziel iets ongenaakbaars in Zich droeg, want dat Zij aan al zijn manipulaties en inspiraties glansrijk weerstond, beproefde hij Haar nog oneindig veel meedogenlozer dan hij dit bij alle andere zielen pleegt te doen. Haar macht over de satan, zijn gevolg en al zijn werken was zo oneindig, dat in de hel geleidelijk aan het vermoeden rijpte (absolute zekerheid hierover werd de duivel niet vergund) dat deze Vrouw wel eens de Moeder van de Messias kon zijn. De beproevingen werden nog zwaarder. Deze beproevingen, evenals Maria’s ongeëvenaarde kennis over de zonden en Haar doorzicht in de zondigheid der zielen, vormden samen de loodzware last van Maria’s Smarten.
God had beoogd, Maria in het lichaam nooit te laten sterven, doch Haar zonder enige verandering in de Hemel op te nemen. Maria drong er echter bij God op aan, dat Zij de overgang naar het Eeuwig Leven zou maken zoals alle andere zielen, omdat zelfs de Goddelijke Verlosser doorheen de dood was gegaan. God wist Zijn Liefde vorm te geven door Maria te laten “inslapen”. Zij gleed weg in een toestand van diepe verrukking, en werd met Lichaam en ziel ten Hemel opgenomen.
Maria onderging voor Gods Troon geen oordeel, want Zij had bij Haar Onbevlekte Ontvangenis (dus bijna vijftig jaar voor Jezus aan het Kruis zou sterven) reeds het “voorschot” op de Verlossing ontvangen, daar Zij van de erfzonde gevrijwaard was. Doordat Zij een absoluut heilig leven had geleid, diende geen balans van Haar leven te worden opgemaakt.
Wanneer een leven op aarde ten einde loopt, wordt de ziel naar Gods Troon gebracht voor het levensoordeel. Het lichaam blijft echter op aarde. Bij Maria werd ook het Lichaam ten Hemel opgenomen. De reden hiervoor ligt in de Goddelijke Wijsheid en Gerechtigheid besloten:
Normaal kleven aan het stoffelijk lichaam de sporen van allerlei zonde en ondeugd. Bij Maria was dit niet het geval. Zelfs Haar lichaam moest tot voorwerp van de grootste verering worden, want in Haar was het tot een instrument van macht over de duisternis geworden. Maria had in Haar lichaam namelijk:
·                            Alle bekoringen overwonnen.
·                            Alle behoeften die boven het levensnoodzakelijke uitstegen, volkomen beheerst.
·                            Van alle gehechtheden afstand gedaan, teneinde een leven te kunnen leiden in dienst van Gods Heilsplan.
Elke vezel van Maria’s Wezen, Haar lichaam zowel als Haar Hart (al Haar gemoedsgesteldheden, Haar Smarten vanwege de zonde, Haar volmaakte Liefde), Haar geest (elke van Haar gedachten was op de vervulling van Gods Plannen gericht) en Haar ziel (die geen enkele beschadiging door zonde of ondeugd had gekend) verliet deze wereld even vlekkeloos als in het ogenblik van Haar Onbevlekte Ontvangenis. Maria werd door God in de volheid van Haar Wezen ten Hemel opgenomen omdat Zij volmaakt één was gebleven met Gods Wil en hierdoor in alles, zelfs in Haar geringste gedachten, gevoelens en verlangens, in elk gesproken woord en in elke handeling de volmaakte uitvoering had gewaarborgd van datgene, wat God door Haar leven op aarde wilde bewerken.
In Maria waren het beeld en de gelijkenis met God volmaakt geworden. Door Haar Opneming in de Hemel wilde God getuigen van Zijn grenzeloze Liefde en Barmhartigheid, en Zijn onbegrensde erkenning voor de ziel die zich volmaakt in Hem laat opnemen en op aarde niets anders doet dan Zijn Werken. Maria was op aarde de volmaakte Spiegel van de Goddelijke Liefde, zuiverheid, schoonheid, macht en vruchtbaarheid. Van Haar Wezen mocht geen vezel vrijgegeven worden aan het bederf van de levenloze natuur, want Maria is voor eeuwig één met de volheid van het Goddelijk Leven. In Haar Tenhemelopneming met Lichaam en ziel wilde God aantonen dat datgene wat door de ziel op aarde wordt nagestreefd, door Hem na het aardse leven wordt voltooid en vereeuwigd.
Maria leefde slechts voor de voltooiing van de vruchtbaarheid in het Goddelijk Leven. God bekrachtigde dit, door Haar totaal in de volheid van het Goddelijk Leven op te nemen. Meteen bij Haar intrede in de Hemel zou Hij Haar niet aan het oordeel onderwerpen, doch Haar voor de eeuwigheid boven alles verheffen, met de hele Hemel als getuige.
In Maria’s Opneming ten Hemel stelt God het uiterste Teken voor de vrucht die de ziel erft wanneer zij de heiligheid in zich laat voltooien door zichzelf totaal op te offeren voor de volmaakte overwinning van Zijn Wil, die alles tot Leven wekt.

BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (zie onderrichtingen: edelstenen der genaden)
http://www.maria-domina-animarum.net/

"Maria werd door God in de volheid van Haar Wezen ten Hemel opgenomen omdat Zij volmaakt één was gebleven met Gods Wil."


zaterdag 8 augustus 2015

DE EEUWIGE LENTE VAN DE ZIEL

DE VRUCHTEN VAN DE EEUWIGE LENTE:

Onderrichting over de ongekende vruchtbaarheid van totale Mariatoewijding 

Maria, de Koningin van Hemel en aarde, heeft het in Haar Openbaringen als Meesteres van alle zielen vaak over de Eeuwige Lente, de toestand van leven die Gods Rijk op aarde zal kenmerken. De Eeuwige Lente is een gesteldheid waarin de ziel het ware Goddelijk Leven, de ware Liefde, de volkomen innerlijke vrede, de ware heiligheid in zich draagt. Het Rijk Gods op aarde is geen begrip dat buiten u staat, het is een toestand die binnen in de zielen gegrondvest moet worden. Jezus Christus heeft het Rijk Gods op aarde gebracht als een zaad dat moet kiemen om open te bloeien als een bloem die zich snel uitzaait. De Meesteres van alle zielen leert u dat de ware grondvesting van Gods Rijk op aarde zich zal voltrekken zodra de zielen het zaad van Christus in zichzelf tot rijping weten te brengen en daardoor Haar, Maria, de kans geven om de allesomvattende macht die Haar door God voor deze Laatste Tijden is geschonken, aan te wenden om de satan, de vorst der duisternis, voor de ogen van de hele schepping onder Haar voet te verpletteren. In dat uur zal de hele schepping zien dat God een God van volmaakte Liefde is, dat Jezus Christus de ware Verlosser is, en dat Maria door God is uitverkoren om Zijn Werken te bekronen. Maria leert u, dat in dat uur de satan en zijn hele gevolg aan Haar voeten zal belijden dat de God van het Licht de strijd tussen Licht en duisternis heeft gewonnen, en dat Zij, Maria, de Meesteres van ALLE zielen is, met inbegrip van alle verdoemde zielen. De overwinning van het Licht over de duisternis staat vast.
Wat wij in onze tijd ervaren, zijn de stuiptrekkingen van de duisternis. Maria beklemtoont dat Haar voet nu reeds op de helse slang rust, en dat deze laatste precies daarom zo driest is: het wild verzet tegen de macht van Maria, die Gods Licht vertegenwoordigt. In augustus 2007 zei de Meesteres van alle zielen op aanschouwelijke wijze:
“De helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen”.
Maria verklaart hiermee tevens waarom de duisternis ondanks de almacht van het Licht schijnbaar nog steeds de wereld beheerst: het uur van de definitieve grondvesting van Gods Rijk op aarde wordt niet vertraagd door God, noch door de Vertegenwoordigster van Zijn macht in deze Laatste Tijden (Maria), doch uitsluitend door de talloze mensenzielen die veelvuldig voor de duisternis blijven kiezen.
Daarom geeft Maria de zielen een vier-punten-plan waarmee zij de Eeuwige Lente in zich tot bloei kunnen brengen en daardoor definitief de grondvesting van Gods Rijk op aarde waar kunnen maken. Het uitgangspunt definieert Maria als volgt:
“Tot elke ziel zeg Ik: Leer de vijand kennen, en leer zijn strategie herkennen, anders kun je de oorlog niet winnen en wordt het land van de ziel bezet”. Het is de plicht van elke ziel, haar hele leven te wijden aan de overwinning op de duisternis, opdat Gods Gerechtigheid zich in een zodanige mate met de overmaat aan zonden der mensheid moge verzoenen, dat Gods Barmhartigheid de grondvesting van Gods Rijk op aarde kan voltrekken. Daartoe moet elke ziel een vruchtbaar leven leiden. Een vruchtbaar leven is een leven dat verdiensten oplevert die de balans doen overhellen naar de overwinning van Gods Licht over de duisternis, omdat dit leven God te kennen geeft dat de ziel naar Zijn overwinning verlangt. Om de hoogst mogelijke vruchtbaarheid te bereiken, moet de ziel de volgende vier punten verwezenlijken:
1. Leert uw vijand kennen
De grote vijand van het Heil van de ziel is de satan, die na zijn verdrijving uit de Hemel de eed heeft gezworen, dat hij alle zielen in zijn macht zou trekken om hen van God weg te leiden en Gods Werken te verwoesten. Ontelbaar zijn de zielen die hun leven in dienst van de werken van de satan hebben gesteld, vaak omdat zij niet in zijn bestaan geloven en dus niet beseffen dat zij in hun hele levenswijze ongemerkt door hem gemanipuleerd worden. De macht van de satan over deze wereld is zo groot geworden omdat talloze zielen achteloos zijn werken doen. Zo heerst en verwoest hij, met ontelbare mensenzielen als slaven.
2. Herken de strategie van uw vijand
Maria heeft in vele onderrichtingen en openbaringen de werkwijzen van de krachten der duisternis aan de kaak gesteld. In de eerste plaats deed Zij dat in de Stormschriften en in de Openbaringen van de Meesteres van alle zielen. In de onderrichting die nu vóór u ligt, geeft Zij u nog een andere benadering. Elke ziel kan de strategieën van de vijand der zielen om zich heen en in zichzelf leren herkennen. Hij leidt de ziel van God weg via diverse wegen. Ziehier de voornaamste:
* de ziel wordt verblind voor Gods Waarheid. De zielen worden vergiftigd tegenover alle christelijke leerstellingen, zodat zij deze niet meer navolgen, en steeds méér kiezen voor de regels van de wereld boven deze van God. De satan zorgt ervoor dat de ziel deze beslissing rechtvaardigt door de stelling dat alles wat Gods leerstellingen betreft, ontastbaar is, terwijl het wereldse met de zintuigen vastgesteld kan worden. Spoedig gelooft de ziel nog slechts datgene wat zij met eigen ogen kan zien. De belangen van God worden beschouwd als hinderpalen op de weg naar het genot, en uiteindelijk als totaal onbestaande. De tekenen die God in het hart stelt, worden genegeerd, en zintuiglijke indrukken worden beschouwd als de enige realiteit. Alle religieuze gevoelens worden geleidelijk als onwerkelijk ervaren, want de praktijk van het dagelijks leven spreekt het belang en de realiteit van dergelijke gevoelens tegen.
* de ziel wordt “verkracht”. De kinderziel is van nature spontaan, ongecompliceerd, wil op natuurlijke wijze Liefde geven, en verwacht ook spontane Liefde en begrip vanwege haar leefwereld. Zij wordt in deze houding en verwachtingen echter heel snel bedrogen, en moet spoedig ervaren hoe kil en liefdeloos haar leefwereld kan zijn. Zo wordt de Liefde als drijvende kracht in de ziel geleidelijk vermoord. De ziel verliest hierdoor een groot gedeelte van haar houvast. De wereld begint haar vijandig toe te schijnen, en de ziel komt in conflict met zichzelf omdat zij meent dat zij naïef, en dus in de ogen van haar medemens belachelijk of waardeloos is. De ziel begint (soms bewust, soms onbewust) een nieuwe levensbeschouwing aan te hangen: zij begint zich aan te passen bij de denk- en gedragspatronen van de wereld, en ontwricht en verloochent hierdoor haar eigen ware natuur, de aard en ingesteldheid die God haar bij haar schepping heeft gegeven. Om deze reden stellen wij vast dat spontaan en natuurlijk gedrag, spontane emoties enzovoort, bij volwassen mensenzielen onderdrukt worden: het kinderlijke, het zuivere uit Gods hand, wordt ontmoedigd.
* de ziel wordt verontreinigd. De verontreiniging begint met alle invloeden die dagelijks vanuit de wereld op de ziel afkomen, en die niet verenigbaar zijn met Gods belangen en verlangens. De verontreiniging wordt oncontroleerbaar zodra de ziel zich bij al die invloeden begint aan te passen en daardoor zelf ook de wereldse gesteldheden in zich wortel laat schieten. Zij begint nu op haar beurt spontane Liefde in anderen af te straffen, en het leven “berekenend” te benaderen. De ziel stelt geen spontaan gedrag meer, zij zoekt eerst welk werelds voordeel of nadeel een gedraging haar kan opleveren, en past haar gedrag aan bij het resultaat van die overweging. Werelds voordeel of nadeel betekent daarbij: de mate waarin een gedraging de ziel materiële winst, prestige, macht of genot kan opleveren.
* de ziel leert conflict en strijd als normaal beschouwen. De wereld ademt een geest van harde competitie, concurrentie, strijd om prestige en rangorde in alles wat voor een werelds leven belangrijk lijkt: rijkdom, positie binnen de samenleving, beroep. Hier worden inderdaad de hoogmoed en het egoïsme, en daardoor de strijd en het conflict als levenshouding geboren. De waarde van een ziel en haar leven worden afgemeten volgens wereldse belangen en maatstaven: Hoe ver heeft de ziel het gebracht op het gebied van rijkdom, bezittingen en eigendom, scholingsgraad, aanzien qua beroep, lichamelijke schoonheid, beroemdheid (in de wereld van sport, kunst, wetenschap, bedrijfsleven, politiek, televisie.) Om aan de eisen van de wereld, en haar eigen behoeften in dat verband, te kunnen voldoen, vervalt de ziel in allerlei zonden en ondeugden: materialisme, criminaliteit, gevoelloze strijd, uitbuiting, bedrog, ongecontroleerde erotiek.
* de ziel wordt afgestraft in het goede. In deze strategie toont de satan zich van zijn listigste zijde. Hij doet dit op verschillende wijzen. De ziel die zich in woord en daad inzet voor Gods Werken, zelfs in de eenvoudigste taken van het dagelijks leven, ontmoet reacties die haar doen twijfelen of zij soms niet in dwaling verkeert, daar zovele zielen een totaal andere levensstijl hanteren en de mentaliteit van de wereld zo sterk afwijkt van hun eigen ingesteldheden en betrachtingen. Zeer agressief wordt de satan op dit punt in de volgende twee mikpunten van zijn verwoestingswerk, die ik afzonderlijk wil belichten omdat zij zo specifiek zijn:
(1) de aanvallen op de ziel die Hemelse Waarheden verkondigt. Sommige zielen zijn er door God toe geroepen om aspecten en elementen van Gods Waarheid te verkondigen die nooit eerder verkondigd zijn. Tegenover hen gaat de satan buitengewoon listig te werk, en wel des te heviger naarmate de verkondigde kenniselementen hem schade kunnen berokkenen. Hier vermomt de satan zich op onbeschaamde wijze als “hoeder van Gods Waarheid”(!). Hij schildert de verkondigende ziel af als een ernstig dwalende ziel die door de duivel geïnspireerd wordt(!), Onbetrouwbaar en ongeloofwaardig is, geen onderscheidingsvermogen bezit, fabels en fantasieën verkondigt, en hierdoor afscheidingen binnen de Kerk van Christus veroorzaakt. Hier hult de satan zich dus in het kleed van een engel die de arme zielen moet beschermen tegen een “onbeschaamde bedrieger” of een “ketter”.
Deze strategie heeft de satan doorheen de Heilsgeschiedenis toegepast tegenover alle zielen die door God waren geroepen voor de verkondiging van aanvullende kenniselementen van de zo rijke en omvattende Waarheid van God. De satan werkt hier als de duivel van de vervolging, die te allen prijze wil verhinderen dat grote Waarheden verspreid raken, omdat zij zijn werken van verwoesting en verblinding kunnen ontmaskeren. Door deze strategie berooft de satan de zielen van talloze genaden. De zielen die zich ertoe lenen om door deze vervolgingen de satan te dienen, zijn zielen die door hem worden misleid tot het geloof dat zij de mensheid weldaden bewijzen. Vanzelfsprekend moeten de zielen leren onderscheiden welke verkondigingen echt en welke vals zijn. Verder is het belangrijk, te weten dat echte Hemelse openbaringen gegrondvest zijn op een basis van kenniselementen die reeds kerkelijk erkend zijn. Dit brengt ons bij het volgende punt in de strategie van de duisternis, waarin deze stelling gestaafd kan worden met voorbeelden:
(2) de aanvallen op Maria en Haar grootheid. Sedert enkele eeuwen bereiken geregeld nieuwe kenniselementen van Gods Waarheid de zielen via Maria. Maria is steeds het grote mikpunt van de haat van de satan geweest, omdat Gods Plan voor de schepping van Haar Onbevlekte ziel en Haar voorbestemming om Meesteres van de engelen te zijn (met inbegrip van Lucifer/de satan en zijn gevolg, die toen nog engelen waren) één van de aanleidingen vormde voor de opstand van Lucifer/de satan en zijn aanhangers, en daarop van hun verdrijving uit de Hemel. Maria is voorbestemd om in elke afzonderlijke ziel de Verlossings- en Heiligingswerken van God te voltooien. Hierdoor is Maria samen met Jezus Christus en in eenheid met Hem, de absolute tegenpool van de satan. Om deze reden gaat de satan woest tekeer tegen zielen die door God zijn geroepen om Maria naar de zielen te brengen en Waarheden over Haar unieke verhevenheid en macht te verkondigen.
Wijzen wij daarom op twee van de meest treffende voorbeelden van verkondigingen over Maria, die door zwaar misleide zielen hevig bekritiseerd worden omdat zij, zodra zij door zielen als juist erkend worden, de satan zware schade kunnen toebrengen: Maria als Medeverlosseres, een vaststaande Waarheid over Maria die u in alle geschriften van het Maria Domina Animarum Apostolaat uitvoerig gedocumenteerd vindt, en Maria als Meesteres van alle zielen: de geschriften van het apostolaat, met inbegrip van de Openbaringen van Maria in die hoedanigheid, verwijzen naar vele erkende elementen in de Heilsgeschiedenis, die reeds de Waarheid van Maria als Meesteres van alle zielen en als Voltooister van Gods Heilsplan aantonen, onder andere het Boek Genesis waarin reeds naar Maria wordt verwezen als de Vrouw die samen met Haar volgelingen de satan zal verpletteren, de uitspraak waardoor Jezus aan het Kruis de zielen aan Maria gaf, de kerkelijke erkenning van Maria als Koningin van Hemel en aarde, Haar erkende rol als Middelares en Voorspreekster, en zovele andere.
De satan vermomt hier zijn haat jegens Maria door zielen ertoe aan te zetten, Maria af te schilderen als hindernis voor Jezus, en de vurige toegewijden van Maria en de zielen die geroepen zijn om Haar nog zo weinig gekende grootheid te verkondigen, af te schilderen als “ernstig dwalende zielen die afscheiding brengen in de Kerk van Christus” en als “grondleggers van een sekte”. Voor hen (net zoals voor hun inspirator, de satan) is Maria een indringster in de Kerk van Christus, en alle verkondiging over Haar grootheid een verzinsel van de duisternis om Gods Waarheid te verkrachten. De satan bedient zich hier van de stelling dat deze zielen Jezus Christus opzij schuiven als de enige Leraar, en Maria op ketterse wijze verafgoden. De zielen die de satan in deze stelling volgen, verloochenen de door God gemaakte eenheid van werken en willen tussen Jezus en Maria, en tussen de Heilige Geest en Maria. Laten wij nooit vergeten: Het geschenk van de kennis over de ware grootheid van Maria, en de navolging van Maria als Gods Voorbeeld voor de volmaakt uitgerijpte ziel, zijn zo onmetelijk groot, dat zij in de satan alle verwoestingsdrang wekken, omdat hij weet dat de rijping van dit Hemels zaad in de zielen het einde van zijn rijk op aarde betekent.
De ziel drijft dus steeds verder af van Gods wegen en intenties, en raakt zo diep in haar nieuwe levensstijl – de gewoonten der wereld – verworteld, dat zij het werelds leven als de norm begint te beschouwen, en elke vorm, uiting of impuls van spiritueel leven, of elke vorm van contact met het Goddelijke, als een abnormaliteit, een afwijking, een hersenspinsel of zelfs een geestesstoring afdoet. Het leven wordt steeds holler, inhoudslozer, en de ziel verliest:
·                            Al haar oorspronkelijke zuiverheid, de eigenschap die haar maakt tot beeld en gelijkenis van God en die haar in staat moest stellen om Gods Licht over haar omgeving uit te stralen en Gods Liefde doorheen haar hart naar haar leefwereld te laten doorstromen;
·                            Haar innerlijke vrede, de ware Vrede van Christus, die slechts leeft in de ziel die inwendig weet dat zij Gods Wegen volgt en bezig is, bij te dragen tot de verwezenlijking van Zijn Plannen;
·                            Het Ware Geluk. Geluk kan ook reeds tijdens uw leven op aarde bloeien, zolang uw hart met God verenigd blijft en de invloeden der wereld niet de kans krijgen om u inwendig aan te tasten.

3. Wijd u totaal aan Maria toe
Zodra de ziel haar spirituele vijand heeft herkend, en heeft begrepen via welke wegen deze haar van haar eeuwige bestemming bij God tracht weg te leiden, opent zich voor haar de deur naar een totaal nieuw leven – of, wellicht nauwkeuriger gezegd – naar een terugkeer naar het leven dat God Zelf bij haar schepping in haar had gelegd. God schenkt de zielen in deze Laatste Tijden de gouden weg terug uit de duisternis: de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria als de Meesteres van alle zielen. De totale toewijding van een ziel aan Maria is een open deur naar het Licht. De mogelijkheid van Mariatoewijding is een onschatbaar Goddelijk geschenk. De totale toewijding van uw hele leven en van uw hele wezen (al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, uw geestelijke vermogens met inbegrip van uw onderbewustzijn, al uw ogenblikken van vreugde en verdriet, hartenpijn, smart, ziekten, pijnen, kwetsuren in het gemoed, teleurstellingen, vermoeidheden, lasten, ongemakken, en uw vrije wil) aan Maria, de Koningin van Hemel en aarde en Meesteres van alle zielen, is in Gods ogen zo groot dat de meeste zielen de waarde en het belang ervan voor hun eigen Zielenheil en voor Gods Heilsplan nauwelijks beseffen.
Totale toewijding van de ziel aan Maria is een hoogheilig verbond waarbij de ziel jegens Maria afstand doet van zichzelf en alles wat van haar uitgaat, opdat Maria deze allesomvattende offerande volgens Haar goeddunken zou kunnen gebruiken voor de voltooiing van Gods Heilsplan met de definitieve overwinning op alle duisternis, die de schepping van God op onrechtmatige wijze beheerst. Maria heeft van God de macht ontvangen om de strijd van het Licht tegen de duisternis te leiden en de overwinning van het Licht te bezegelen. God heeft beschikt dat de onbegrensde macht van Maria als een explosie van Licht doorheen de schepping zal rollen, met als enige voorwaarde: de overgave van de vrije wil van mensenzielen aan Maria, en via Haar aan God. Zodra Maria onverdeeld Meesteres van uw wil kan zijn, wordt uw hele wezen in Haar handen tot instrument voor de strijd tegen de duisternis, kan de door Jezus bewerkte Verlossing in u voltooid worden, wordt u geheiligd, en bent u waarlijk kind van God.
Totale toewijding aan Maria eindigt niet met het uitspreken van een akte van toewijding en het dagelijks herhalen van een toewijdingsgebed, wel integendeel: dit alles is slechts het begin van de naleving van het heilig verbond tussen uw ziel en God via een totale dienst aan Maria. De Meesteres van alle zielen moet Gods Heilsplan voltooien door de noodzakelijke menselijke inbreng in dit Plan te vertegenwoordigen. Daartoe moet Zij voldoende menselijke offers in de schaal van de Goddelijke Gerechtigheid kunnen leggen, opdat Gods Barmhartigheid de nog openstaande schuld van de mensheid jegens God zou kwijtschelden. In het uur waarin dit geschiedt, krijgt Maria groen licht om Haar grenzeloze macht ten volle te openbaren: God heeft beschikt dat Zij dan de satan en zijn hele gevolg vóór de ogen van de hele schepping aan Haar voeten op de knieën zal bevelen, voor de totale overgave van de duisternis. Dit, en niets minder, is de inzet van uw toewijding aan Maria, want Zij wil deze triomf SAMEN met u bewerken.
4. Maak uw toewijding aan Maria vruchtbaar
Totale toewijding aan Maria zaait de Eeuwige Lente in uw ziel. Om waarlijk vruchten op te leveren, moet dit zaad tot bloei komen. Maria’s macht is grenzeloos. Van u verwacht Zij inspanningen op vier vlakken, opdat Haar macht u waarlijk moge herscheppen tot een zielentuin in een Lente die nooit meer voorbij gaat:
(1) Voer uw gebeden naar hun maximale vruchtbaarheid. Gebed is communicatie met God, in de BEIDE richtingen: U spreekt tot God, maar Hij spreekt ook tot u, op een niveau dat veel hoger staat dan uw zintuiglijke waarneming. Elk woord dat u inwendig spreekt, bijvoorbeeld wanneer u een handeling of een situatie in Maria’s handen legt om deze toe te wijden, moet eveneens beschouwd worden als gebed. U kunt uw gebeden veel extra kracht bijzetten door u te verbinden met alle zielen op alle bestaansniveaus:
·                            De engelen. De engelen bidden en smeken voortdurend voor de hele mensheid. In Gods ogen is het iets groots wanneer u zich bij deze gebeden en smekingen aansluit door uitdrukkelijk de engelen te vragen dat zij uw gebed in hun eigen gebeden zouden opnemen. De verbinding tussen het gebed van een engel en dat van een mensenziel, is voor God veel waardevoller dan de som van deze beide gebeden afzonderlijk. Heel groot en krachtig, is de verbinding van de toewijding van uw lijden met het gebed der engelen. Engelen kunnen niet lijden, want zij hebben geen stoffelijk lichaam. Zij betreuren dit zwaar, omdat zij weten hoe groot lichamelijk lijden in Gods ogen is en welke waarde het heeft voor de vervulling van Gods Werken. Wanneer u elk lijden, elke vermoeidheid, elke last, in korte woorden en vanuit een oprecht en aanvaardend hart toewijdt aan Maria en u zegt Haar dat u die toewijding wil laten opnemen in de gebeden van de koren der engelen, schept u daardoor een machtig wapen voor de strijd van het Licht tegen de duisternis.
·                            De zielen in het vagevuur. Sluit met de zielen in het vagevuur een klein verbond. Vraag hen regelmatig dat zij allemaal samen dagelijks één uur van hun louterend lijden zouden opofferen aan Maria, die ook Koningin van het vagevuur is, in vereniging met uw eigen gebeden, voor de bespoediging van de grondvesting van Gods Rijk op aarde. Hierdoor helpt u de voltooiing van Gods Werken vervroegen, u vergroot het Heil van uw eigen ziel, en u bespoedigt de loutering van de zielen in het vagevuur, die hierdoor uitgenodigd worden tot een toewijding aan Maria voor de allergrootste van Gods doelstellingen.
·                            Uw medemensen. Ik herinner aan de Ketting van Licht waartoe Maria heeft opgeroepen, en aan het gebedsverbond dat u kunt sluiten met medemensen (gebed 291 zie onder.) Gebed in vereniging met een medemens is heel waardevol, omdat het delen van intenties een bijkomend element van naastenliefde bevat. Naastenliefde is groot in Gods ogen.
(2) Betracht een bijzondere relatie tot al uw medeschepselen. Elke medemens draagt Jezus en Maria in zich. Wat de dieren betreft: jegens hen is elke mensenziel vertegenwoordigster van God. Het is dus uw plicht, Gods Tegenwoordigheid om u heen voelbaar te maken. Hoe?
·                            Wees een zon voor uw medeschepselen. Soms draagt u onbewust wolken om u heen, die in uw tegenwoordigheid beletten dat het zonlicht van God uw medeschepsel kan beschijnen. Wanneer uw aanwezigheid is als een zon, kan uw medeschepsel in uw tegenwoordigheid openbloeien als een bloem in het zonlicht. U wordt vooral een zon voor uw medeschepselen door blijmoedigheid, zachtmoedigheid en oprechte vriendelijkheid, zodat uw medeschepselen zich bij u geborgen voelen. U sterkt door dit alles de zielen in de ware Liefde.
·                            Draag het levend water van God in uw medeschepselen. Regen is noodzakelijk voor de vruchtbaarheid van de bodem. Van u wordt verwacht dat u bent als een beek die helder, zuiver water doorheen de harten van uw medeschepselen laat vloeien, door hen te bemoedigen wanneer het ware leven uit hen dreigt weg te vloeien. Zonder water kan het zonlicht geen regenboog scheppen. Maria stelt de regenboog vaak voor als het symbool van de hoop.
·                            Verspreidt de bries van de Heilige Geest over uw omgeving. Een bries verkwikt, en brengt nieuwe lucht over een grond. Van u wordt verwacht dat u de Waarheid van God helpt verspreiden en de nevelen der verwarring en verblinding uit de tuin van uw medemens helpt wegblazen. U sterkt hierdoor de zielen in het ware geloof, het vertrouwen en de volharding op de kruisweg van het leven.
(3) Betrek Maria bij ALLES. U kunt al uw handelingen, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens, zelfs de meest banale, waardevol en vruchtbaar maken binnen Gods Heilsplan door Maria erbij te betrekken. Zeg bij alles wat u doet: “Maria, Meesteres van mijn hele wezen en van mijn leven, ik deel dit met u”. Houd u voor ogen dat Maria aanwezig is bij alles wat u doet, elk ogenblik van de dag en de nacht, en dat alles wat van u uitgaat (handelingen, woorden, gedachten, verlangens enz.) in Haar Hart overvloeit. In Maria’s Hart wordt dit alles oneindig versterkt en als zuiver goud in de schatkamer der Goddelijke Genaden neergelegd. Voor God is alles oneindig waardevol zodra het uit Maria’s handen komt. De Meesteres van alle zielen biedt de zielen het voorrecht van de beide volgende, buitengewone toewijdingen: U kunt Haar vragen dat Zij:
·                            Uw levensweg opnieuw bewandelt. U vraagt dat Maria over uw levensweg loopt vanaf het ogenblik van uw geboorte, en daarbij alle onkruid, glas en steenslag van uw grond verwijdert (dus: alles wat in uw leven verkeerd is gelopen en al uw negatieve reacties, protest enz.), zuivert en heiligt, alle stukken moerasgrond (dus: elk uur van uw leven dat niet vruchtbaar is geweest, en alle hardnekkige gehechtheden) verandert in vruchtbare grond, en uw weg bezaait met bloemen (tekenen van Haar aanwezigheid.) U moet deze smeekbede tot Haar richten in een gesteldheid van oprecht berouw over alle fouten die u ooit hebt begaan, en van oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.
·                            Het boek van uw leven herschrijft. Maria vergelijkt uw leven met een boek. Alles wat u ooit hebt gedaan of nagelaten, wordt met uw handschrift in dit boek geschreven. U kunt het boek van uw leven aan Maria overdragen (dus: uw hele leven overgeven aan Haar macht.) Zij zal dan alle schrijffouten corrigeren en bepaalde woorden schrappen (dus: de effecten van uw verkeerde beslissingen rechtzetten), in Haar eigen prachtige handschrift deze stukken herschrijven (dus: God duidelijk maken dat u hebt verlangd dat Zij in uw leven zou binnentreden), en zelfs bepaalde bladzijden met uw verlangens naar de toekomst toe, uit het boek scheuren om ze te vervangen door bladzijden met als titel: “de verlangens van mijn Meesteres(dus: Uw verkeerde verlangens vervangen door de Hare, die heilig zijn.) Na afloop van uw leven overhandigt Zij uw levensboek aan God, die het nu niet langer zal beschouwen als het levensboek van een zondige ziel, doch als het boek van een ziel die zich onder Maria’s heerschappij heeft gesteld. Maria zegt:
God zal het boek zien, aan de buitenzijde Mijn parfum ruiken, binnenin Mijn handschrift herkennen, en het tevreden sluiten en wegbergen” (met andere woorden: een gunstig oordeel over uw leven vellen.)
Ook hier geldt, dat u deze toewijding aan Maria moet verrichten in een gesteldheid van oprecht berouw over alle fouten die u ooit hebt begaan, en van oprecht verlangen naar totale zuivering en wedergeboorte.

(4) Laat Maria u omvormen tot een bewuste transformator. Maria Zelf was gedurende Haar leven op aarde een transformator. In feite is een transformator een apparaat dat elektrische spanning omzet naar een ander spanningsniveau omdat dit voor de beoogde toepassing nuttig is. Maria trok alles wat Zij waarnam, in Haar Hart om het daar onmiddellijk “om te vormenen in veredelde vorm aan God op te dragen. Vraag Haar dat Zij deze houding ook in u tot bloei brengt. U kunt ALLES vruchtbaar maken voor Gods Heilsplan. Enkele voorbeelden:
·                            Offer slapeloosheid op voor het wekken van zielen die spiritueel ingeslapen zijn.
·                            Offer hoofdpijn op voor zielen wiens geest te actief en wiens hart gesloten is.
·                            offer oogklachten op voor zielen die spiritueel verblind zijn
·                            Offer buikklachten op voor zielen die te veel aan het wereldse gehecht zijn.
·                            Bent U landbouwer? Offert uw werk op om zielen de genade te bekomen, “omgeploegd en ingezaaid te worden” voor een grotere vruchtbaarheid.
·                            Offer honger en dorst op voor zielen die leeg zijn aan zielenvoedsel.
·                            Offer een valpartij op opdat “gevallen” zielen opnieuw overeind mogen raken.
Laat uw verbeelding werken in alles wat u overkomt. U zult er verbaasd over staan, hoeveel dingen u in verband kunt brengen met het Heil van zielen.
Ware vruchtbaarheid is de toestand waarin uw leven steeds weer nieuwe gewichten op Gods weegschaal legt. Zonder Maria zal het u veel moeite kosten om op deze wereld een verschil te maken. In eenheid met Maria heerst een oneindig machtige Bondgenote, Beschermster en Gids in de kern van uw ziel. God wacht erop, dat u het grote verbond dat u zoals elke ziel met Hem hebt gesloten, ook door Maria de Meesteres van alle zielen laat ondertekenen en uitvoeren, opdat het aan de duisternis kan worden voorgehouden als uw gelofte om slechts God toe te behoren.
BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie onderrichtingen: Korte onderrichtingen: De Vruchten van de Eeuwige Lente)
Uit een openbaring van Maria aan het MDA-apostolaat-
8 augustus 2006:
“De wereld kan niet opgebouwd worden tot het Rijk Gods door de genezing van ziekten en de bevrijding van zielen uit hun lichamelijke lasten, doch louter en alleen door de onophoudelijke toewijding van ziekten, lasten en vermoeidheden aan Mij. Geen grotere verheerlijking van Mijn macht als Meesteres van de zielen is mogelijk dan deze, dat de zielen aan Mijn voeten met Vrede van hart en met blijmoedige overgave belijden dat zij bereid zijn om voor Mij alles te lijden, louter uit Liefde. In deze gesteldheid brengt de ziel de absolute bekroning van de Liefde tot uitdrukking: totale zelfverloochening om Mij te behagen en te dienen. Er is geen grotere getuigenis tegen de duisternis, en er is geen grotere verdienste voor de ziel. Gods Gerechtigheid kan door niets volkomener bevredigd worden dan door de totale zelfverloochening van de ziel tot en met het lichaam ten dienste van de Meesteres van de zielen en ter verheerlijking van het Kruis van Jezus Christus”.


GEBEDSVERBOND:

Help een ketting van Liefde vormen: Bid tot Maria dat Zij u helpt, een gebedsverbond te sluiten met een medemens van uw keuze, en vraag dat Zij u daarbij dagelijks begeleidt. Zo kunt u elkaars leven verlichten, en elkaar helpen in de groei van uw zielen.

291. GEBEDSVERBOND MET EEN MEDEMENS:


Lieve Moeder Maria, Brug tussen Hemel en aarde,
Omdat ook ik een bloem wil zijn in de kroon van Liefde die bij het Kruis tussen Jezus en u is ontstaan, smeek ik u, uw sluier te willen spreiden over mijn ziel en de ziel van....... (naam), met wie ik onder uw ogen een verbond van wederzijdse bijstand en gebed wil sluiten.
Help mij, elke dag te bidden voor zijn/haar Zielenheil en al zijn/haar noden.
Help mij, elke dag offers te brengen tot ondersteuning in al zijn/haar moeilijkheden.
Help mij, in navolging van Jezus mijzelf te verloochenen voor zijn/haar welbevinden naar ziel, geest, hart en lichaam.
Help mij, door al mijn woorden en daden voor hem/haar een bloem van vreugde, bemoediging en geluk te zijn.
O Moeder van de Schone Liefde,
God heeft gewild dat het levenspad van....... (naam) en mijn eigen levenspad elkaar zouden kruisen.
Ik smeek u als Hemelse Getuige, zijn/haar hand in de mijne te willen leggen, opdat wij onze zielen met elkaar kunnen verbinden om samen te groeien naar de Hemelse deugden. Moge ons verbond worden bevrucht door de allerzuiverste Liefde die u elke dag als bloemen in onze harten zult storten.
Slotgebed: 3 x Weesgegroet...

Een gebedsverbond dat zich steeds verder vertakt doordat ieder het op zijn beurt met een ander mens sluit, kan uitgroeien tot een heel machtig wapen in de strijd tegen het kwaad. Het is een onderlinge overeenkomst om voor elkaar te bidden, zodat steeds méér gebeden wordt naarmate de ketting langer wordt, en bovendien vormt het een uiting van naastenliefde. Wanneer u zich opgenomen voelt in een ware gebedsketting, kan dit voor u een stimulans worden om steeds méér te bidden, en steeds méér vreugde te scheppen in gebed. Het kan u ook bemoedigen in perioden van zware beproevingen, door de wetenschap dat uw intenties en moeilijkheden voortdurend mede opgenomen zijn in de gebeden van uw “gebedspartner(s)”
“De Eeuwige Lente is een gesteldheid waarin de ziel het ware Goddelijk Leven, de ware Liefde, de volkomen innerlijke vrede, de ware heiligheid in zich draagt.”
Toewijdingsgebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.maandag 3 augustus 2015

10 SLEUTELS TOT HEILIGHEID

DE 10 SLEUTELS TOT ONTSLUITING VAN DE HEILIGHEID IN DE ZIEL:


"De SLEUTELS  van de heiligheid in de ziel..."


Maria de Meesteres van alle zielen leert de zielen dat de vervolmaking als mens niet wordt bereikt door passief op Gods ingrijpen in de wereld te zitten wachten, doch slechts door Gods Wijsheid in het eigen leven toe te passen en zich onophoudelijk in te spannen om de wegen der heiliging te volgen, ongeacht wat er ook moge komen. 

Op 3 juni 2006, de vooravond van Pinksteren, verkondigde de Allerheiligste Maagd Maria in Haar hoedanigheid als de Meesteres van alle zielen de volgende openbaring:
Ik geef je Mijn Tien Sleutels tot ontsluiting van de heiligheid in de ziel om haar tot bron van Licht voor de wereld te maken. De ziel kan zich van deze Tien Sleutels bedienen door de richtlijnen te volgen die Ik haar voor ieder ervan geef. Het inbouwen van deze richtlijnen in het dagelijks leven, zal de ziel naar de volmaaktheid leiden en haar in staat stellen om het aanschijn van de wereld te helpen veranderen. Bedenk dat de volharding in het naleven van deze richtlijnen voor de ziel de ware Weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid opent ”.
Ziehier de 10 Sleutels, met Maria’s onderrichtingen die ik met u mag delen. Herleest ze veelvuldig, zij zullen uw leven en uw Zielenheil veranderen.
1.                    Uitboeting van alle sporen van zonden van het hele leven. Elke zonde maakt een wonde in de ziel. Deze wonde kan pas genezen na vergeving in het Sacrament van de Biecht, individueel tegenover de priester. Na de vergeving laat de zonde echter nog een spoor in de ziel achter. Dit spoor is vergelijkbaar met een litteken. Dit litteken vormt als het ware een resterende hindernis in de doorstroming van Gods Liefde, de ware levenskracht in de ziel. Daarom moet uw ziel zich van alle sporen van zonden trachten te ontdoen, opdat zij zich totaal zou kunnen ontplooien en al haar door God geschonken vermogens ten volle zou kunnen benutten.

Hoe? Door oprecht berouw over elke zonde van uw leven. Na een levensbiecht (eventueel in meer dan één maal) kan de uitwissing van al deze sporen pas volledig worden door:
·                                               het verrichten van eerherstellende boete.
·                                               Het toewijden van offers met deze intentie aan Maria.
·                                               Vurig gebed met deze intentie.
·                                               Een veelvuldig en eerbiedig gebruik van de Sacramenten.
2.                    Vergeving aan, en verzoening met, alle medemensen die u ooit, vanaf uw kinderjaren tot de dag van vandaag, op welke wijze dan ook schade, pijn of verdriet hebben berokkend, of u op één of andere wijze hebben gekwetst.

Hoe? U moet in uw hart met al deze medemensen in het reine komen. Verder zult u:
·                                               Steeds een geest van verdraagzaamheid en mildheid betrachten.
·                                               Geen enkele medemens oordeelt noch veroordelen.
·                                               Geen enkele wrok koesteren over enige gebeurtenis of medemens.
·                                               Gebed, offers en boete verrichten als akten van vergeving en verzoening, en om de genade van deze gesteldheid te bekomen.
3.                    Loskomen van uw eigen verleden. Door herinneringen, en door met uw hart en geest te veel in het verleden te leven, kan uw ziel verhinderd worden om vruchtbaar te zijn in uw verdere leven. U moet uzelf uit deze gesteldheid laten bevrijden.

Hoe? Door:
·                                               Uw verleden uitdrukkelijk en intens toe te wijden aan Maria (“Maria, wees de Meesteres van mijn hele leven, ik geef u al mijn voorbije uren, vanaf mijn geboorte tot vandaag”)
·                                               Uzelf ervan te overtuigen dat het verleden voorgoed voorbij is, dat het vandaag geen enkel belang meer heeft, en dat het slechts bestaat uit een reeks gebeurtenissen die God toen voor uw leven en ontwikkeling nodig heeft geacht.
·                                               Te bidden en offeren om deze beide intenties vruchtbaar te maken.

4.                    Onthechting van wereldse invloeden. Dit zijn alle gewoonten, behoeften die niet levensnoodzakelijk zijn, banden met de wereld, alle materialisme, alle overtollige aandacht voor het lichamelijke, alle genotzucht.

Hoe? Door:
·                                               Een sober en eenvoudig leven waarin God en Maria centraal staan.
·                                               De contacten met de wereld (bezoeken, praatjes met mensen, televisie, kranten en andere media...) zoveel mogelijk te beperken.
·                                               Via intens gebed en boetedoening tot Maria te smeken dat Zij al het overtollige van deze banden zou doorsnijden.
·                                               Reclameboodschappen te leren zien als valstrikken voor de ziel en bronnen van misleiding en bekoring.
·                                               Maria te smeken dat Zij Zelf over uw lichaam en zijn behoeften zou heersen en dat u een grote zelfbeheersing mag leren in materiële en lichamelijke verlangens.

5.                    Aanvaarding van alle kruisen en beproevingen. Al uw kruisen, beproevingen, tegenslagen, pijnen, ziekten, vermoeidheden en lasten aanvaarden zonder protest of verzet, en ze uitdrukkelijk toewijden aan Maria, staat gelijk met het aanvaarden van alles wat Gods Voorzienigheid voor u beschikt.

Hoe?
·                                               Wees ervan overtuigd dat alle lijden, elke beproeving, elk kruis van uw leven de ware dragers zijn van alle genaden voor uw Eeuwige Gelukzaligheid.
·                                               Leer elke van harte aanvaarde beproeving zien als een volmaakte akt van Liefde tot Jezus en Maria en als een genadevolle deelname aan de Kruisweg en Kruisiging van Jezus en de Smarten van Maria, die de ware vrijheid van de zielen voor de eeuwigheid mogelijk hebben gemaakt.
6.                    Bestrijding en bevrijding van eigen zwakheden. Tracht vooral in beproevingen uw eigen gedrag, uw eigen reacties, uw gedachten en gevoelens te observeren. U zult veel leren over uw gebreken of zwakkere kanten. Werk vervolgens aan hun uitroeiing.

Hoe? Door:
·                                               Deze zwakheden met Vuur aan Maria’s voeten neer te leggen en Haar te smeken om de kracht om ze te bestrijden: (“Maria, Meesteres van alle deugden, schenk mij inzicht in mijn zwakheden, fouten en tekortkomingen, en wil deze samen met mij bestrijden”)
·                                               Te bidden om een groter vermogen tot liefhebben. Elke zwakheid berust in de diepte op een tekortkoming in de Ware Liefde.
7.                    Bestrijding van alle uitingen van eigenliefde. Uw ziel leeft niet voor zichzelf, doch slechts voor het Heil van de zielen als geheel. Leer uw eigen behoeften achter te stellen bij God en de medemens, door zelfverloochening en bestrijding van alle zelfzucht, egocentrisme en egoïsme.

Hoe? Door:
·                                               Betrachting van nederigheid: leer uzelf te beschouwen als minder belangrijk dan uw medemens.
·                                               Betrachting van gehoorzaamheid: leer u neer te leggen bij de beschikkingen van Gods Voorzienigheid in uw leven. Door alle gebeurtenissen spreken God en Maria in uw hart.
·                                               Beoefening van zelfverloochening, door eerst te zorgen voor uw medemens en pas daarna voor uw eigen behoeften.
·                                               Uzelf totaal aan Maria toe te wijden. Diep doorleefde, totale toewijding aan Maria vormt een uitgelezen leerschool in zelfverloochening, want u leert Haar behoeften te zien en voor Haar te leven.
8.                    Bevorderen van het goede. Op elke ziel rust de verplichting om met Gods Plannen mee te werken.

Hoe? Door:
·                                               Alle negatieve gesteldheden die in uw hart naar medemensen toe heersen, te bestrijden. Vermijdt alle laster, roddel, achterklap, verdachtmakingen, afgunst, jaloersheid, nijd, wrok, wrevel, haat en slechte gedachten (alles wat afwijkt van de ware naastenliefde)
·                                               Uw medemensen te stimuleren in het stellen van goede handelingen, het koesteren van goede gedachten en gevoelens, en het vermijden van negatief geladen woorden.
·                                               Alle uitingen van het kwaad in uw leven en in de wereld te bestrijden, bij voorkeur door gebed, boete, offers, verstervingen, en door toewijding van mistoestanden en dwalende mensen aan Maria.
9.                    Bevorderen van vrede van hart bij uzelf en bij de medemens.

Hoe? Door:
·                                               Een zon te zijn voor uw medemensen, door hen te benaderen in oprechte blijmoedigheid en zachtmoedigheid in uw hele optreden, spreken, en wijze van leven.
·                                               In alles een positieve ingesteldheid te betrachten: Bemoedig uw lijdende of bezwaarde medemens, stel hem gerust, leer hem te geloven in God en in de macht van Maria, geef hem voortdurend nieuwe hoop. Zorg ervoor dat uw aanwezigheid voor uw medemens steeds een positief verschil maakt. Vermijdt alle pessimisme.
·                                               Door aanhoudend te bidden om vermeerdering van uw Liefde:
Naarmate uw Liefde tot God en Maria vuriger wordt, wordt uw hart rustiger, vredevoller, vertrouwensvoller en vreugdevoller, en bedaren de hartstochten (alle gevoelens die onrustig maken omdat zij van Gods Plannen en verwachtingen afwijken.) Bovendien zullen ook uw geloof en hoop zo sterk worden dat alle onzekerheden en twijfels uit uw eigen hart gebannen worden. Uw medemens zal zich aan uw vertrouwen optrekken en zich ook zelf méér openen voor de genade om de weg van het Heil te volgen.

10.              Bevorderen van de eenheid en de vrede. De ziel die eenheid en vrede brengt, leeft in Christus. Wie verdeeldheid, onenigheid, ruzie en onvrede brengt, of mensen tegen elkaar opzet, dient slechts de plannen van de satan. Wees ook zeer waakzaam voor gedragingen of uitspraken waarmee u aanleiding kunt geven tot misverstanden, of die verwarring stichten: alle verwarring schept onvrede in de harten en kan een kloof tussen mensen veroorzaken. Vermijd het uitlokken of bevorderen van wantrouwen tussen mensen, en geef uw medemens geen aanleiding om wantrouwig te worden tegenover een andere medemens (tenzij een waarschuwing in dit verband duidelijk noodzakelijk is – in dit geval mag u niet nalaten, deze ziel toe te wijden aan Maria: O Maria, bevrijd deze ziel uit de duisternis.”)

Hoe? Door:
·                                               Een positieve instelling tegenover elke medemens te betrachten.
·                                               U niet te laten verleiden tot ruzies.
·                                               U niet te laten beïnvloeden door negatieve oordelen over een ziel.
·                                               Inspanningen om elk misverstand klaar en duidelijk uit de weg te ruimen, elke onenigheid onmiddellijk bij te leggen, en verzoening te brengen tussen mensen die in verdeeldheid leven.
·                                               Indien een rechtstreekse tussenkomst in dit verband moeilijk of niet zonder risico is: intens te bidden tot, en offers en boete op te dragen aan, Maria als de Koningin van de Vrede.
Heiliging is de vrucht van:

Een ononderbroken kruistocht tegen alles wat uw ziel van God verwijdert, en van
een totale overwinning op uzelf.

BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (Zie onderrichtingen: korte onderrichtingen: sleutels tot heiligheid)

Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.
Gebed is spreken met God. Gebed blijft bij vele mensen beperkt tot vragen. Maar een grote vorm van gebed is ook danken. Vergeet nooit dat Maria de Middelares van alle Genaden is, en dat vele dingen die u verkrijgt, door Haar rechtstreekse tussenkomst op uw weg komen. Vergeet nooit welke macht Zij over u heeft, en prijs Haar om Haar goedheid.


 GEBED: DRIE WEESGEGROETEN VOOR HEILIGING:


 


Lieve Moeder Maria, onbevlekte Koningin van Hemel en aarde en hoogverheven Meesteres van de Goddelijke Mysteries der zaligheid,
Wil uw zegel drukken in mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel, opdat ik voor eeuwig uw dienares/dienaar en uw eigendom mag zijn.
Maria, nooit verwelkende schoonheid uit Gods Tuin, omhul mij met het kleed der engelen (Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade...)

Maria, geurige Bloem der opperste heiligheid, vervult mijn hart met de nectar der Hemelse Liefde (Wees gegroet Maria Koningin van de Heiligheid, vol van genade...)

Maria, allermooiste Bloesem der volmaakte deugden, bekomt mijn ziel de Eeuwige Lente, Maria helpt ons te groeien in de deugden die u het dierbaarste zijn. (Wees gegroet Maria Koningin van de deugden, vol van genade...)

  
Maria leert de zielen dat de vervolmaking als mens  niet wordt bereikt door passief op Gods ingrijpen in de wereld te zitten wachtendoch slechts door Gods Wijsheid in het eigen leven toe te passen.”