zondag 20 september 2015

JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE REDDER DER MENSEN

“ JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE  REDDER DER MENSEN”

MARIA spreekt deze woorden uit in Haar éénmalige verschijning in het geheim van LA SALETTE:

“Jezus de redder der mensen.”

Deze stelling vinden we overduidelijk terug in het Johannes- evangelie:
(het hoofdstuk en de desbetreffende vers zijn telkens aangegeven)

1:4: “In het Woord (=Jezus) was het leven, en het leven was het licht voor de mensen.”
1:12:” Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.”

3:16: “Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM GELOOFT niet verloren gaat, maar EEUWIG LEVEN bezit.

3:36:”  Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op Hem rusten.”

5:21-23:  Want net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag rechtspreken. Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft gestuurd.”
5:24:”Jezus sprak: Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. “

6:28-29:”  Toen vroegen ze (=de joden) Hem: "Wat wil God dan dat we doen?" Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd." 

Jezus sprak : “ Er staat geschreven bij de Profeten: En allen zullen onderricht ontvangen van God. Wie naar de Vader heeft geluisterd en bij Hem in de leer is geweest, komt naar Mij toe” (Johannes 6:45)

6:68-69: Simon Petrus zei tegen Jezus: " Uw woorden geven eeuwig leven. Wij geloven werkelijk dat U de Messias bent, de Zoon van de levende God."

6:33-35:” Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen, is het echte brood van God. ‘Toen zeiden ze tegen Hem: Heer, wilt u ons dan altijd van dat brood geven?’ Jezus antwoordde: "IK BEN ... dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.” 

6:37-40: “Maar iedereen die de Vader aan Mij geeft, zal naar Mij toe komen. En Ik zal niemand die naar Mij toekomt, wegsturen. Want Ik ben niet uit de hemel gekomen om te doen wat Ik Zelf wil, maar om te doen wat God wil. Want Hij heeft Mij gestuurd.En Hij wil dat er niemand verloren gaat van de mensen die Hij Mij heeft gegeven. Hij wil dat Ik hen allemaal op de laatste dag uit de dood terugroep en weer levend maak. Want mijn Vader wil dat iedereen die Mij ziet en in Mij gelooft, het eeuwige leven zal hebben.” 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid.
Joh.6:57-58: “De levende Vader heeft Mij gestuurd en Ik leef door de Vader. Zo zal ook iedereen die van Mij eet, door Mij leven. Dit is het echte brood dat uit de hemel gekomen is. Het is niet hetzelfde brood als het manna dat jullie voorouders hebben gegeten, want zij zijn gestorven. Maar iedereen die van dít brood eet, zal eeuwig leven."


6:54-56:” Maar als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, hebben jullie het eeuwige leven. En dan zal Ik jullie op de laatste dag uit de dood terugroepen en weer levend maken. Want mijn lichaam is het enige echte eten en mijn bloed is het enige echte drinken. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met Mij en ben Ik één met jullie.”
"LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS"14:6-7:”  Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.”

"JEZUS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN!"
10:27-28:” Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.”


JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN

ALLEEN JEZUS!


Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren.Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.


ENKEL JEZUS, niet Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!
JEZUS CHRISTUS IS DE ENIGE EN WARE  REDDER DER MENSEN”JEZUS ROEPT DE MENSEN OP IN HEM TE GELOVEN:

 

 Jezus riep luid: "Als je in Mij gelooft, geloof je eigenlijk in Hem die Mij heeft gestuurd!  En als je Mij ziet, zie je Hem die Mij heeft gestuurd!  Ik ben gekomen om een lamp te zijn in deze wereld. Iedereen die in Mij gelooft, kan in het licht leven. Hij hoeft niet langer in het donker te blijven. Als mensen horen wat Ik zeg maar het niet geloven, veroordeel Ik hen niet. Want Ik ben niet op aarde gekomen om mensen te veroordelen. Ik ben gekomen om mensen te redden.Mensen die niets van Mij willen weten en niet naar Mij willen luisteren, zullen op de laatste dag veroordeeld worden door de woorden die Ik heb gezegd. Want Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen.  En Ik weet dat zijn woorden eeuwig leven geven. Wat Ik zeg, zeg Ik precies zoals de Vader wil dat Ik het zeg."

(Johannes 12:44-50)zondag 6 september 2015

FEEST VAN KRUISVERHEFFING

 KRUISVERHEFFING:


 

(14 september)

“God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis.”

Op 14 september gedenken wij de Kruisverheffing. De Hemel wil de zielen eraan herinneren dat het Kruis een teken van verheerlijking is. Jezus Christus heeft door Zijn Dood aan het Kruis het doodsvonnis, dat door de erfzonde over de zielen was geveld, veranderd in een belofte van Eeuwige Gelukzaligheid voor elke ziel die met haar eigen kruisen precies omgaat zoals Jezus dit heeft gedaan: in aanvaarding, zonder protest, in toewijding aan Gods Heilsplan, liefdevol, en in de onwankelbare overtuiging dat zij de zielen Heil brengen en dat zij hen erbij kunnen helpen, Gods Werken naar hun voltooiing te voeren.
God verheft in ons hart het Kruis als Teken van de overwinning over de duisternis. De ziel die het Kruis van Christus met het Vuur van een oprechte Liefde tot God, tot Zijn Werken en Plannen in haar eigen hart brandt, vertrouwt daardoor geleidelijk alle kruisen van haar eigen levensweg toe aan het Vuur van Gods Hart, want deze ziel heeft de roep van de lijdende Christus gehoord, om Hem gezelschap te houden bij het volbrengen van de Verlossingsdaad. In dit Vuur brengen ook onze eigen kruisen, in het bijzonder deze welke wij aan Maria toewijden en samen met Haar dragen, Licht en warmte voor de hele Schepping voort.
Het Verlossingswerk van Christus is in elke ziel pas waarlijk volbracht wanneer in de ziel het Kruis is verheven, vrijwillig, in Ware Liefde, vol hoop en in de innigste toewijding. De Meesteres van alle zielen nodigt ons er vandaag toe uit, naar het Kruis van Haar Zoon op te kijken, en wel vanuit Haar Hart, dat daarin niet de schandelijke menselijke veroordeling zag, doch het eeuwige onverwoestbare Teken:
·                            Van de overwinning van de Liefde over de duisternis, ook in het leven van elke ziel in alle eeuwen;
·                            Van de overwinning van de toewijding over de ellende, de uitzichtloosheid en de zinloosheid van alle beproevingen.
·                            Van de verzegeling van elk leven dat wordt geleid in onvoorwaardelijke Liefde, met Gods Zegel als Belofte van de Eeuwige Heerlijkheid.
Het Kruis was het Zegel op het Nieuw Verbond, dit Godsgeschenk dat de zielen wilde leren:
·                            Dat de kruisen absoluut noodzakelijk zijn, want dat zij de eenheid met Christus in de ziel bezegelen, en derhalve “aanvullen wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus”, zoals de H. Paulus het zo treffend formuleerde.
·                            Dat precies de kruisen de stormrammen zijn, die de ziel uit haar kerker van duisternis kunnen bevrijden, en wel in de mate waarin de ziel hen onvoorwaardelijk aanvaardt.
Lieve zielen, er is geen andere weg naar het Heil dan deze van de bruiloft tussen onze eigen kruisen en het Kruis van Christus, het Teken van de verheerlijking door de beproevingen en dankzij de beproevingen. Laten wij vandaag een eresaluut brengen aan de Boom van ons Eeuwig Heil. Deze Boom is door Jezus ingewijd, en wacht op onze overgave, opdat hij moge kunnen bloeien als standaard van Gods Rijk. Zolang de ziel haar kruisen niet ten volle aanvaardt, blijven deze dood hout. Tot levende, bloeiende bomen worden zij doordat de ziel hen zonder protest aanvaardt en met Liefde tot God en tot haar medeschepselen als offerande met het Kruis van Christus laat versmelten, bij voorkeur via oprechte toewijding aan Maria, de Moeder van het Kruis en Koningin van Golgotha.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT:
(Zie  onderrichtingen: sluier van goud)

“De Boom van ons Eeuwig Heilhet KRUIS van Christus.”vrijdag 4 september 2015

NOVEENGEBED tot O.L.V.VAN LA SALETTE

NOVEENGEBED tot O.L.V.VAN LA SALETTE: van 11 tot en met 19 september:Moeder Maria in La Salette verschenen als de Koningin van de profeten. Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert, in uw boodschap van La Salette waar u ons zegt dat u onophoudelijk voor ons TEN BESTE spreekt bij Jezus uw Zoon.
Bid voor ons H.Moeder van God opdat wij gedurende onze aardse pelgrimstocht, ons zouden ONDERWERPEN aan God. Dat onze ganse levenshouding er één zou zijn dat we in alles God op de éérste plaats zouden stellen in onze gehele  levenshouding.
Leer ons naar uw voorbeeld om altijd een nederige en eerbiedige houding  aan te nemen tegenover onze God en Schepper.
Help ons om de weg te gaan die Jezus uw Zoon ons aanreikte, leid ons in Zijn voetsporen, zodat we allen waarachtige KINDEREN VAN HET LICHT zouden zijn of worden.
Leer ons ook Moeder om uw tranen die gij weent voor ons in La Salette,  te begrijpen. Schenk ons vurige apostelen in deze laatste dagen die uw licht en het Licht van Jezus uw Zoon die de enige en ware redder is der mensen, laten schitteren in de duisternis van onze huidige wereld.

Schenk ons de kracht en de moed om gehoor te geven aan uw oproep in La Salette, om uw boodschap goed bekend te maken aan gans uw volk! Geef ons ook de nodige genaden om een vurig geloof te bezitten dat ons verlicht in deze duistere dagen.

O.L.V. van LA SALETTE bid voor ons…
Onze Vader…
3x weesgegroet:
weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade…
weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade…
weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade…
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Op 19 september vieren we dan het feest van de verschijning van Maria in La Salette:

Maria in La Salette: “IK BEN MET U EN IN U MITS het GELOOF HET LICHT is dat u verlicht in deze duistere dagen.”…STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT


donderdag 3 september 2015

ZIE IK MAAK ALLES NIEUW

JEZUS BELOOFDE ONS:
ZIE IK MAAK ALLES NIEUW!

"IK MAAK ALLES NIEUW"
DE BIJBEL, het geschreven Woord van God, geeft ons HOOP met de woorden:

“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen, en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.
    En Hij die op de troon zetelt, zei: Zie, Ik maak alles nieuw.” Hij zei ook:  "Schrijf dit op. Want mijn woorden zijn waar. Ik zal doen wat Ik heb gezegd." (Openbaring 21:4-5)

 Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13)

 “Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.” (Openbaring 21: 1, 3-4) 

 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.”(Ezechiel 36:25-29)
"Een nieuwe mensheid, een nieuwe aarde, een nieuwe Schepping, waar we allen een nieuw hart en een nieuwe geest geschonken zullen krijgen van onze God!"Iedereen die dan leeft, zal de Schepper eren en gehoorzamen en in overeenstemming met zijn vereisten leven.
De goddelozen zullen  „afgesneden” zijn:

 Spreuken 2:21-22:
Want de rechtschapenen zullen het land bewonen 
en de deugdzamen mogen er blijven,
maar de goddelozen worden uit het land weggevaagd 
en de trouwelozen worden er uitgeroeid.”

In Gods nieuwe wereld zal iedereen Gods heerschappij respecteren.
In die nieuwe wereld zal de mensenmaatschappij verenigd zijn in de aanbidding van DE  WARE GOD.
(= JEZUS CHRISTUS)

 “Daarna zag ik een groep mensen die zó groot was dat niemand hun kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid: "Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit, en dankzij het Lam!"
(Openbaring7: 9-10)

“De zevende engel blies op zijn trompet. En stemmen in de hemel riepen luid: "Vanaf nu is het koningschap van de wereld van de Heer en zijn Gezalfde! Hij zal voor eeuwig Koning zijn!"
(Openbaring11: 15)

 Aanbidt u de Schepper van hemel en aarde?
De cruciale vraag is: brengen wij de nodige veranderingen 
(= Jezus Christus volgen!) aan in ons levenom waardig geacht te worden een deel van die „nieuwe aarde” en de „nieuwe hemelen” te zijn?

"We danken U, Almachtige Heer God, die is en die was en die komt, dat U de macht heeft genomen en Koning bent geworden.  De volken wilden niets van U weten. Maar nu is de tijd gekomen dat U hen zal straffen. Nu zult U gaan rechtspreken over de doden. Nu is de tijd gekomen dat U uw dienaren zal belonen: uw profeten, de gelovigen en alle mensen van hoog tot laag die ontzag voor U hebben. En nu is de tijd gekomen dat de mensen die de aarde vernietigen, zelf vernietigd zullen worden."  Gods tempel in de hemel ging open, zodat de kist van het verbond te zien was. Het begon te bliksemen, te rommelen en te donderen. En er was een aardbeving en een zware hagelbui.”
(Openbaring 11: 17-19)

HET LIED VAN HET LAM:
"Almachtige Heer God, wat U doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat U doet, is rechtvaardig en goed, Koning van de gelovigen! Iedereen moet ontzag voor U hebben. Iedereen moet U eren en uw naam prijzen. Want alleen U bent heilig! Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor U op de grond laten vallen, omdat ze hebben gezien dat U rechtvaardig rechtspreekt." (Openbaring 15:3-4)

Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft.  Wie overwint zal dit allemaal krijgen.” (Openbaring 21: 6-7)


Zie ook blogbericht de nieuwe schepping en de nieuwe aarde:"ALLE GLORIE AAN ONZE ALMACHTIGE GOD, ONZE KONING!"