dinsdag 30 mei 2017

DE HULP VAN MARIA
DE HULP VAN MARIA:

Talloze zielen roepen tot Mij om hulp. De grootste hulp die Ik hen kan geven, is deze van hun heiliging door de volheid van Gods Waarheid.”


Ik ben één en ondeelbaar. Talloze zielen roepen tot Mij om hulp. De grootste hulp die Ik hen kan geven, is deze van hun heiliging door de volheid van Gods Waarheid. Deze hulp willen zij echter niet. De ziel die tot Mij roept om hulp in allerlei dagelijkse beslommeringen, doch afwijst wat Ik zou willen geven en wat als enige van belang is, is vergelijkbaar met een mens die een medemens op bezoek vraagt doch slechts een hand binnenlaat en het overige van de bezoeker buiten wil laten staan, of nog erger: die het geschenk van de bezoeker aanneemt doch daarna de deur voor de bezoeker sluit. Hoe kan dat bezoek hem dan werkelijk verheugen? Hoe kan het waarlijk iets voor hem betekenen?
Het uur heeft geslagen, waarin de zielen los moeten komen van alle wereldse verleidingen en gehechtheden, en de terugweg moeten beginnen naar het Goddelijk Leven dat voor hen was voorzien vóór de erfzonde. Dat is wat Ik de zielen breng: de bagage voor deze terugweg. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen. Wie dit niet aanneemt, zal nooit de ware vrede vinden, want hij stoot de volheid van Gods Waarheid af, en het is slechts Gods Waarheid die vrij en gelukkig maakt. 
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 4 juni 2007)

“Het uur heeft geslagen, waarin de zielen los moeten komen van alle wereldse verleidingen en gehechtheden, en de terugweg moeten beginnen naar het Goddelijk Leven dat voor hen was voorzien vóór de erfzonde. zondag 21 mei 2017

DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID


DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID:

Maria de reis van uw leven laten besturen in blinde overgave!


Met Maria in het hart draagt de ziel de opgaande lentezon in zich, die zoals bekend de vruchtbaarheid van de velden prikkelt en de belofte van de zomeroogst brengt. In de ziel zou dit concreet betekenen: Maria bewerkt de ziel inwendig  zodanig dat deze steeds dichter bij de vruchtbaarheid van de ware heiligheid kan komen.
Maria vergeleek ooit de volkomen geslaagde, volledig vruchtbare toewijding aan Haar met het rijden in een auto. De ziel geeft slechts gas, aan het stuur zit echter Maria.Steeds weer zal het de ziel voorkomen alsof Maria op het punt zou staan, de auto in een afgrond te sturen of een bocht te missen. Wanneer de ziel dan het gaspedaal loslaat en naar het stuurwiel grijpt om de koers bij te sturen, blijkt dat het haar aan geloof en vertrouwen ontbreekt. Indien zij gas blijft geven en Maria verder laat sturen, bewijst zij haar blinde overgave. Dit is de les: Maria kent de weg veel beter dan de ziel. De ziel mag harerzijds geen enkel moment nalaten gas te geven, want dat zou betekenen dat zij de reis die God voor haar heeft voorzien, liever niet voortzet, of dat zij twijfelt of de weg voor haar wel de juiste is.

BRON: uit de publicatie”Zomerbries” van het Maria Domina Animarum Apostolaat.

“Laat in blinde overgave Maria jou op de juiste weg sturen, Maria kent de weg van de reis die God heeft voorzien voor de ziel veel beter!”zondag 14 mei 2017

MARIA DE VOLLE MAAN IN DE NACHT

MARIA, DE VOLLE MAAN IN DE NACHT:


Onderrichting van Maria: 
"Vele zielen die teleurgesteld of geschokt zijn door bepaalde gebeurtenissen of ervaringen uit hun dagelijks leven, blijven hierover praten. Ik wil deze zielen erop wijzen dat zij hierdoor in wezen de werken der duisternis verheerlijken. Inderdaad, elk gesprek met een negatieve inhoud geeft uitdrukking aan toestanden die ten minste ten dele door de satan in de hand zijn gewerkt. De ziel die over negatieve dingen blijft praten, staat toe dat niet slechts de besproken toestand duisternis in zich draagt, doch dat bovendien deze duisternis het eigen hart steeds opnieuw verduistert. Hoe anders is het wanneer negatieve gevoelens aan Mij toegewijd en daarna losgelaten worden, alsof de betreffende ervaring nooit had plaatsgevonden. Ik ben de Volle Maan in de nacht. Ik kan elk hart bevrijden van de duisternis die wereldse ervaringen erin hebben uitgestort. De volle maan weerspiegelt Gods zonnestralen boven een landschap dat in duisternis is gehuld. Dit is precies wat Ik doe boven het landschap van verduisterde zielen: Ik zuiver hen met de waarneembare tegenwoordigheid van God.
Zielen, kijk niet zo vaak naar het verduisterd landschap van de wereld om jullie heen, houd jullie ogen gevestigd op Mij, jullie Hemelse Meesteres, Mijn schoonheid, Mijn zuiverheid, het Licht van God dat Ik op volmaakte wijze over jullie wil uitspreiden als een deken van heiliging. Hoe meer jullie naar Mij kijken, des te kleiner zal jullie behoefte worden om de satan te eren door uit jullie gesprekken te laten blijken hoe belangrijk jullie zijn werken van duisternis vinden".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 12 juli 2008)

“Maria, de volle maan weerspiegelt Gods zonnestralen boven een landschap dat in duisternis is gehuld.”
vrijdag 12 mei 2017

VOLMAAKTE HEILIGHEID


Wandeling in de Onbevlekte tuin van Maria:

 VOLMAAKTE HEILIGHEID:

“In de onbevlekte tuin van Maria vind je de volmaakte heiligheid.”
 

 

Ziehier de diepe bedoeling van de kennismaking met de Onbevlekte Tuin:

De 12 GOUDEN REGELS voor de volmaakte navolging van Maria:

1.Onthecht u steeds méér van al het wereldse en uw schijnbehoeften, van seksuele behoeften, van de zucht naar lof en eer, van de zucht naar genot, geld en materiële bezittingen, en van ijdel werelds tijdverdrijf.

2.Wordt u bewust van uw persoonlijke zwakheden, en bestrijd deze met kracht. Het uiteindelijk doel is dit, dat u steeds intenser op Maria zou lijken.

3.Leef met de innerlijke blik constant op de eeuwigheid gericht; maak het Hemelse tot middelpunt van ALLES in uw leven. Sta niet stil bij de gebeurtenissen en ervaringen van uw dagelijks leven. Leef totaal voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde. Herinner uzelf ook aan Maria’s verzoek (Openbaringen van de Meesteres van alle zielen) om dagelijks 3 Weesgegroeten te bidden, telkens gevolgd door de smeking “Laat het Rijk Gods nu op aarde komen”

4.Bid veelvuldig om Vuur in uw hart, opdat uw Ware Liefde (voor God/ Maria en voor uw medeschepselen) mag vergroten.

5. Verloochen uzelf, en richt al uw werken, gedachten, woorden en bestrevingen op de dienst aan Maria, zoals zijzelf dit deed jegens God, en doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria. Leef in de diepten van uw hart met en voor Maria, kijk niet naar reacties van mensen, en vrees ook hun reacties niet.

  6.Wees altijd en overal een bron van steun, bemoediging en vredelievendheid. Bevorder zo de eenheid tussen de zielen.

7.Wees altijd en overal een warme en tedere bron van zachtmoedigheid. Weet dat oprechte zachtheid vrede en vreugde in de harten brengt, en ook uw eigen innerlijke rust en vrede vergroot.

8.Betracht de opperste zuiverheid van gevoelens, gedachten, handelingen en woorden. Elke onreinheid ontkracht de Werken die God door u wil doen, en vertraagt daardoor de komst van Zijn Rijk van Liefde en Vrede.

9.Aanvaard alle kruisen en beproevingen van uw dagelijks leven, leer oprecht tevreden te zijn met alle wendingen van uw lot.

10.Word heldhaftig in de vergevingsgezindheid. Elk gebrek aan vergeving houdt ellende vast in de wereld en in uw eigen leven.

11.Betracht een positieve gesteldheid van hart en een positieve uitstraling. Elke negativiteit en onvrede in uw zielsgesteldheid brengen duisternis, onrust en somberheid in uw eigen gemoed en dat van uw medemens. Wees een bron van Licht en Vrede. Wees blijmoedig, in het bewustzijn dat uw levensweg gemaakt wordt zoals hij is omdat hij in die vorm het beste is voor uw Eeuwige Gelukzaligheid en het Heil van anderen. Innerlijke onrust wijst op een relatief verlies aan vertrouwen op God/ Maria.

12.Betracht de eenvoud in alles: kleding, voorkomen, gedrag... Zo zult u, zoals Maria, ertoe bijdragen dat uw medemens zich bij u goed voelt in de mate waarin hij werkelijk Gods nabijheid zoekt.

 

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Boeken:  de gouden weg naar het paradijs)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 

Maria, onze hemelse moeder..doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria.
 

vrijdag 5 mei 2017

MARIA NODIGT UIT

MARIA NODIGT UIT: Laat u in brand steken door de H.Geest!


Maria: "Vandaag nodig Ik de zielen uit om zich te herinneren aan de opdracht waartoe Jezus hen heeft uitgestuurd: dat zij zich door het Doopsel hebben laten reinigen om een leven in navolging van Christus te leiden. Tot voltooiing van deze opdracht nodig Ik de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.
De Heilige Geest cirkelt onophoudelijk boven het water van Mijn Jordaan, speurend naar zielen die verlangen naar het ware Vuur, naar het ware Licht, om nadat zij uit het water zijn gestapt, het Lam Gods te volgen op alle wegen die het Licht voor hen zal beschijnen (Maria bedoelt hier duidelijk de dingen die de Goddelijke Voorzienigheid op ieders levenspad brengt.)
De Heilige Geest is Mijn Hemelse Bruidegom, Hij is nooit ver van Mij vandaan, ja Hij is steeds in Mij. Wie zich in de Jordaan van Mijn Hart onderdompelt, baadt in het reinigend water van de deugd en in het Vuur van de Waarheid van God. Laten de zielen zich vastberaden onderdompelen in Mij, opdat Ik hun dorst naar Gods Waarheid kan lessen en hun zodanig kan wassen dat zij voor de wereld onherkenbaar worden.
De Heilige Geest verlangt naar hen, want vuur zoekt steeds materiaal dat brandbaar is. Zalig de ziel die zich in brand laat steken, want haar Licht en haar warmte zullen God zelf naar haar toetrekken. In haar heeft de Allerhoogste Zijn welbehagen, want zij gaat de wegen van het Goddelijk Lam.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 8 januari 2007)

“Ik nodig de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.”
donderdag 4 mei 2017

DE WAARDE VAN BEPROEVING


DE WAARDE VAN EEN BEPROEVING:

Blijf volhouden in je beproeving, bid om kracht hiervoor!"De ziel ziet nooit de werkelijke waarde van een beproeving terwijl zij nog bezig is, deze beproeving te ervaren. In het Eeuwig Leven zal de ziel van elk van de doorstane beproevingen de volledige achtergrond kennen, alsook datgene waartoe zij heeft gediend en de waarde en betekenis die zij heeft gehad. De grootste akte van geloof die een ziel kan stellen, is deze: dat zij elke beproeving verwelkomt met dankbaarheid en zonder enig protest. Op deze wijze zegt de ziel in feite tot God: “ik geloof en vertrouw dat deze beproeving mij wordt geschonken als een kostbare parel uit Uw hand, die bijdraagt tot de onvergankelijke, eeuwigdurende rijkdom van mijn ziel.” Begrijp en weet dat elke beproeving voorbij gaat, doch dat de verdienste ervan voor eeuwig blijft leven. Zalig de ziel die deze kennis in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 3 april 2007)

Zalig de ziel die de ware kennis van beproeving in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”
Zie ook over beproeving: blog beproeving:


dinsdag 2 mei 2017

DE ERVARINGSWERELD VAN HET GODDELIJKE LEVEN

DE ERVARINGSWERELD  VAN HET GODDELIJKE LEVEN:

Maria onderricht:
"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis te werk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere. Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:
1.Liefde
2.offerbereidheid en boetvaardigheid
3.nederigheid en eenvoud
De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slavin van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.
Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der Genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor Mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in Mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in Mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 29 februari 2008)

“Maria draagt in Haar het Licht der wereldde Geest van Wijsheid en heiligheid.