zondag 27 augustus 2017

JESUS AND MARY CIRCLE

WORLDWIDE JESUS AND MARY CIRCLE:Are you on facebook, you are welcome to the "Jesus and Mary" Circle:

https://www.facebook.com/groups/1878482362471857/

THE WORLDWIDE JESUS AND MARY CIRCLE

zaterdag 26 augustus 2017

HET GELUK IS EEN GESCHENK VAN GOD


HET GELUK IS EEN GESCHENK VAN GOD:


Onderrichting door Maria:
"Het Geluk is een geschenk van God. Hij zaait het in elke ziel, doch het bloeit slechts op in de mate waarin de ziel het zaad voedt door zich voor God open te stellen. Het Geluk hoeft niet door uiterlijke omstandigheden bepaald te worden, want de ervaring van het Geluk is een innerlijke gesteldheid, die zich diep in het hart ontwikkelt.
Geluk is een vrucht van de stroming van de Ware Liefde in het hart. Daarom geef Ik de zielen deze gouden sleutel tot het Ware Geluk: Sta niet stil bij het verleden. Alles wat in het leven van de ziel is gebeurd vóór het huidige ogenblik, behoort tot het verleden. Het leven op aarde is vervuld van pijnen, tranen en lasten. Daarom wordt het verleden gemakkelijk tot het terrein van wrok, wrevel, hartenpijn, teleurstelling en ontevredenheid. Het verleden is ook het zaaibed van de gewoonten, die de ziel vasthouden in bepaalde patronen van denken, voelen en handelen.
Zielen, sta niet stil bij wat is geweest, doch kijk steeds naar de volgende stap, en tracht van die stap het beste te maken. Leef zodanig dat elke volgende stap, elk volgend woord, elke volgende gedachte jullie dichter bij de vervulling van jullie levensopdracht moge brengen.
De toekomst is het terrein van de hoop. De herinneringen aan het verleden kunnen de stroming van de Ware Liefde in de ziel vertragen en soms zelfs tot stilstand brengen. Zodra de Ware Liefde niet meer stroomt volgens het ritme dat door Gods Hart wordt bepaald, vervliegt in de ziel de ervaring van het Ware Geluk. De hoop voor de toekomst, daarentegen, is in staat om de stroming van de Ware Liefde en daardoor de ervaring van het Geluk in de ziel te herstellen. De hoop is het vertrouwen, de stille zekerheid dat God bezig is met het zaaien van nieuw Leven in de akker van de ziel. Dit vertrouwen opent het hart voor de leiding door de Heilige Geest.
Ik ben de Middelares van alle Genaden. Ik bezit de macht om dit hele proces te begeleiden. Geef Mij jullie verleden, tot en met de allerkleinste herinnering, opdat Ik het in de hoogheilige grond van Mijn Hart kan begraven. In deze grond wordt alles, wat niet van God komt, onwerkzaam gemaakt, en overleeft slechts de geur van Mijn heiligheid, die de ziel kan ontsluiten voor de Ware Hoop en het Ware Geluk.
Daarom is de totale toewijding van de ziel aan Mij, Meesteres van alle zielen, de koninklijke weg naar de ervaring van het Goddelijke in jullie leven, want het Goddelijke komt tot uiting in het Licht van de hoop, en de warmte van de Liefde, die samen de ziel openen in het Geluk van de overvloeiing in Gods Hart". 
BRON:Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 31 augustus 2008)

Ik ben de Middelares van alle Genaden. Ik bezit de macht om uw omvorming te begeleiden. Geef Mij jullie verleden, tot en met de allerkleinste herinnering, opdat Ik het in de hoogheilige grond van Mijn Hart kan begraven.”

woensdag 23 augustus 2017

ALLES HEEFT EEN BETEKENIS

ALLES HEEFT EEN BETEKENIS:
 
MARIA, Schatbewaarster van alle genaden.


Alles heeft een betekenis, ook ziekte. Men moet daar dus iets mee doen. Zolang iemand ziekte ervaart als een last, zal ze hem irriteren of deprimeren. Zodra hij er echter zin in kan vinden, is zij niet langer zijn vijand, doch een instrument, een soort vermogen dat hij God ter beschikking kan stellen.
Ziekte kan de ziel heiligen, en lichamelijk lijden kan karakter, persoonlijkheid en levensvisie veranderen. Zodra de mens er zin in vindt, laat het hem groeien. Hij leert inzien dat alle lichamelijk leed slechts tijdelijk is. Wat lang duurt naar wereldse maatstaven, is nietig in vergelijking met het leven van Eeuwige Gelukzaligheid dat de mens wacht als hij zijn leven leidt zoals God dat van hem verwacht. Aan God offers brengen in Liefde, moet men hier en nu doen, alleen hier op aarde krijgt men die kans. De eerste vreugde vindt de mens in het besef dat zijn leed, gedragen met Liefde en geduld, in gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, zijn naasten genade kan geven. Daar zorgt Maria voor, als Schatbewaarster van alle genaden. Ook Maria Zelf kan men er aldus mee verheugen, want Zij kan er Haar andere kinderen mee helpen. Indien de zieke echter knorrig loopt om zijn ziekte, prikt hij een nieuwe doorn in Haar Smartvol Hart. Zij heeft reeds zoveel geleden om de zondige wereld. Wanneer de mens Maria zijn leed aanbiedt als een geschenk, zal Zij ongetwijfeld aan zijn zijde blijven, zoals Zij dat bij Jezus langsheen Zijn Kruisweg heeft gedaan, en Haar Tegenwoordigheid zal hem de kracht geven om zijn kruis te dragen.
"Maria zal aan uw zijde blijven en u kracht schenken om uw kruis te dragen."


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie gebeden gebed nr.51)


zaterdag 19 augustus 2017

KETTING VAN GEBED JEZUS & MARIA


WERELDWIJDE KETTING VAN GEBED VAN DE “JEZUS & MARIA GROEP”:

"Laat ons een vloedgolf van LICHT vormen!"


Hallo, goede vrienden verenigd in “Jezus en Maria”, graag wil ik een oproep lanceren voor intens gebed, aan allen die op een of andere wijze  verbonden zijn met deze “Jezus & Maria-groep. In Vlaanderen (België) heb ik een groep op facebook alsook een emailkring, via deze weg kreeg ik de afgelopen maanden steeds meer vraag om gebed, omdat mensen persoonlijk of uit hun naaste omgeving moeilijkheden  ondervinden of doormaken. We beleven in onze huidige tijden in de wereld zeer duistere tijden. Toch moeten we onszelf er van overtuigen dat de overwinning van het LICHT zal zijn, de duisternis kan niet overwinnen, hij kan enkel slechts tijdelijk voor veel onrust en moeilijkheden zorgen. Om deze duisternis het hoofd te bieden is er veel gebed nodig (een vloedgolf van LICHT!) Waar u zich ook bevind ter wereld en lezer bent van deze blog, roep ik u op om u aan te sluiten tot deze KRING VAN GEBED, laten we voor elkaar bidden (voor alle mensen van deze Jezus & Maria-kring) en dit naar het voorbeeld van de eerste christenen, die één van geest en één  van hart waren. Maria is de leidster en bezielster van deze wereldwijde gebedskring. Bieden we onze gebeden aan, aan onze hemelse Moeder want Zij leid de strijd tegen de duisternis in deze tijden, Zij zal voor ons allen ten beste spreken bij Haar Zoon Jezus Christus.Op deze manier proberen we een dam te vormen tegen de woekering van het kwaad in onze omgeving en in onze wereld, wil daarom vanaf heden deze intentie aan uw dagelijks gebed toevoegen aub. Laten we als DE KINDEREN VAN HET LICHT handelen zoals van ons verlangd word, en dit tot meerdere eer en Glorie van God.

Verenigd in “Jezus en Maria” groet ik u van harte, Frank.

P.S: Deel deze blog aub om zoveel mogelijk mensen te bereiken, om deze kring zo groot mogelijk te maken!


“O MARIA, neem mijn gebed in Uw hart, voor zovele mensen.”

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten wil ik smeken om de kracht en de Liefde om samen met U van harte deze grote belijdenis voor God neer te leggen, tot ontkrachting van alle duisternis.
1 x Onze Vader.

3 x Weesgegroet Maria:

Weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade...
Weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon,vol van genade...
Weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade... 
donderdag 17 augustus 2017

JEZUS EN MARIA


JEZUS EN MARIA:
Kent u ze werkelijk zoals ze zijn?Veel  mensen zitten opgezadeld met enkel een éénzijdig beeld van zowel Jezus als Maria. Dit ligt vooral aan de hedendaagse prediking, waar men slecht enkel een éénzijdig beeld naar de gelovige toe brengt.
JEZUS: Word nogal dikwijls voorgesteld als een brave goeie sinterklaasachtige figuur. Wanneer we eens een gans evangelie van a tot z lezen dan kom je tot de vaststelling, dat de werkelijkheid echter anders is. Wanneer mensen de radicaliteit van Jezus voorgeschoteld krijgen, dan schrikken ze zich soms een aap! Ik heb persoonlijk al te horen gekregen van mensen aan wie ik de radicaliteit van Jezus voorhoud dat mensen dan zeggen: zoiets hebben we nog nooit gehoord! (Toch een hiaat in de verkondiging van het woord van God, dat mensen die regelmatig naar de eucharistieviering gaan, na decennia lang achterover vallen als ze plots horen over de radicaliteit van Jezus…) Ze schrikken dat die lieve goede en brave Jezus zoals ze hem jarenlang voorgeschoteld gekregen hebben ook anders kan zijn. Het is natuurlijk gemakkelijker om in dienst te staan van een lieve Sinterklaasgod, dan in dienst van een God die de mensen stoort in hun gemoedsrust!
Zo zien we dat Jezus zeker geen watje was, bij het optreden van de zuivering van de tempel, en dat hij ons zelfs durft te zeggen dat hij ons kan verloochenen bij zijn vader!

 Bij de tempelreiniging zien we dat  Hij kwaad wordt:
Johannes 2: 13-16:” Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep(!)en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’


Ja, en die lieve Jezus durft ons zelfs te zeggen indien wij hem bij de mensen zouden gaan verloochenen dat Hij ons ook zal verloochenen bij Zijn Vader.  Straffe taal nietwaar!
 Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat ik je niet ken.”(Matteus 10:32-33)
MARIA: Ook hier zitten we met hetzelfde euvel! Men stelt Maria meestal voor als de nederige kleine dienstmaagd, die ze het liefste ergens in een verloren hoekje duwen,  waar ze moet blijven zitten en zwijgen! Al eens nagedacht aan Maria als een sterke Joodse vrouw die uitmuntend onderricht was in het woord van God (ze is de moeder van Jezus Christus, het mensgeworden WOORD VAN GOD!) en die in ALLES in Haar leven voorrang heeft gegeven aan Gods werken en plannen!
Maria spreekt meestal in duidelijke en krachtige taal. Dit zien we in Haar Magnificat:

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht Mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan.
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.”
(Lucas 1:46-55)

“Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.Maria spreekt vooral duidelijke taal die niks aan de verbeelding overlaat! Een taal die ons doet denken aan de oude profeten. Ook daarom noemen we Maria Koningin van de Profeten.
Zo zien we bij de 1 é door de rkk erkende verschijning van Maria,  in La Salette (Franse Alpen op 19/9/1846) Maria ook in dezelfde krachtige en duidelijke taal ons wenend een boodschap verkondigen:  Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN  ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.” Maria vraagt er uitdrukkelijk tot 2x toe om deze boodschap GOED BEKEND te maken aan gans Haar volk... Meestal zijn het enkel maar gewone leken die aan deze oproep gehoor gegeven hebben…in de kerk spreekt men liever over een Maria die niet stoort en die ons niet lastig komt  vallen met een vermanende of zelfs kwetsende taal! Men verkondigt en hoort liever nietszeggende lieve vriendelijke woordjes van de H.Maagd! Het is dan ook een flagrante ongehoorzaamheid, dat men geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de hemel om deze boodschap BEKEND te maken! (Men heeft de verschijning en haar boodschap wel erkend als zijnde strokend met de Waarheid, maar achteraf heeft men alle middelen gebruikt om de Maagd van La Salette het zwijgen op te leggen, ja om hem zelfs in de doofpot te stoppen!) Meestal verdraait men dan ook de woorden van de H.Maagd of geeft men er een andere betekenis aan dan hoe de boodschap werkelijk bedoeld is. Een boodschap van de Koningin der profeten verwerpt men liever dan er naar te handelen, zo deed men ook met de woorden van de oude profeten, en deed men met de woorden en daden van Jezus Christus! (Men heeft J.C. trouwens niet ter dood gebracht omdat men zijn daden toejuichte of omdat men hem graag hoorde spreken! Men stoorde zich aan het feit dat hij wonderen deed op de sabbat, en ook de verwijten die hij maakte aan de Joodse”kerkelijke gezagdragers” waren in het verkeerde keelgat terechtgekomen!)

Men luistert liever naar fabeltjes over de H.Maagd of naar vriendelijke nietszeggende boodschappen van vermeende Mariaverschijningen, dan het oor te luisteren te leggen naar een erkende boodschap, en zoals verwacht word, daar naar te handelen. Het “mij geschiede naar uw woord” van Maria word zelden nagevolgd…jammer!

Een oprechte Christen aanvaardt alle woorden van zowel Jezus als Maria En raakt niet verstoord noch geschokt bij het horen van hun taal.

MARIA DE KONINGIN DER PROFETEN doet in duidelijke taal een dringende oproep in LA SALETTE
donderdag 3 augustus 2017

MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

 MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN:(gedachtenis; 2017:2 sept.  zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus )

Het past volkomen binnen Maria’s opdracht ten gunste van de zielen, dat Zij Diegene zou zijn, die zielen troost schenkt. Zij is de Moeder der moeders, onder wier hoede Jezus Zelf alle mensenzielen heeft gesteld. De mensenziel is op grond van de erfzonde in elk opzicht heel verzwakt en kwetsbaar. Om deze reden zal elke ziel in de loop van haar aardse leven onvermijdelijk geregeld droefheid ervaren. Droefheid ervaart de ziel niet slechts bij bepaalde wereldse verliezen, deze gevoelsgesteldheid kan eveneens optreden – al is het niet steeds bewust – wanneer de ziel over zichzelf, respectievelijk over datgene, wat zij als ziel is, niet tevreden is. Deze laatstgenoemde vorm van droefheid zou men een “stil wenen van het geweten” kunnen noemen.
Om het even of het gemoed door levensinvloeden van buitenaf, als wel door innerlijke morele of spirituele processen betrekt, de Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen, daar het er hierbij om gaat, Licht te brengen waar de duisternis bezig was, wortel te schieten. Licht brengen, betekent: de ziel ontsluiten voor nieuwe inzichten in de Waarheid. Een ziel die beseft dat haar verdriet en haar beproevingen in haar leven een plaats moeten hebben, omdat deze precies haar persoonlijke bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan vormen en de vruchtbaarheid van haar leven wordt bepaald door de mate waarin zij Christus navolgt, laat zich door haar lijden niet langdurig deprimeren: Zij beseft, dat de duisternis pas het laatste woord heeft wanneer de ziel niet echt in de macht en de uiteindelijke overwinning van het Licht gelooft.
De Hemelse Koningin is ertoe geroepen, zielen die zich onbeperkt aan Haar weggeven, innerlijk zo om te vormen, dat in deze zielen gemakkelijker de gesteldheden post vatten, die deze ziel vruchtbaarder maken, dit wil zeggen: die de ziel gemakkelijker tot gedragswijzen brengen, die de verwezenlijking van haar spirituele levensroeping bevorderen. Een ziel die zo is ingesteld, dat zij de opdrachten, waartoe zij in dit leven ter bevordering van Gods Werken is geroepen, precies zo kan en wil vervullen, zoals God dit van haar verwacht, zal een vrede van hart ontwikkelen, die haar als het ware “immuun maakt” tegen langdurige depressiviteit. Precies daar voltrekt zich het grote wonder, dat de Troosteres van de bedroefden in zovele zielen volbrengt nadat deze hun leven vastberaden in Haar dienst hebben gesteld.
De Troosteres van de bedroefden is niet zomaar een moeder, die haar kind in elk uur van nood in haar armen sluit, Zij is tevens de Meesteres, die in Haar dienaar of dienares de zielenbodem zo omvormt, dat de bloemen van de vreugde, van de innerlijke Vrede en de ware hoop er in een zodanige mate in opschieten, dat het onkruid van duistere stemmingen niet gemakkelijk meer de tuin van het gemoedsleven overwoekert.
Ware heiliging is een kwestie van innerlijke reiniging, voortdurende innerlijke omvorming en sterking tegen elke ontwikkeling en elk proces in de ziel, die de vruchtbaarheid van het leven in dienst van Gods Werken negatief beïnvloeden. De begeleiding van deze omvorming is de essentie van de voornaamste opdracht van de Meesteres van alle zielen. Als Troosteres van de bedroefden tracht de Koningin des Hemels zielen zo uit te rusten, dat zij steeds beter opgewassen zijn tegen de voortdurende aanvallen van het kwaad, dat, zoals bekend, de harten tracht te ondermijnen door zijn duistere gevoelens in hen wortel te laten schieten. Een bedroefde ziel is immers een ziel, wier slagkracht spoedig vermindert, zodat zij gemakkelijker ten prooi valt aan zijn listen en niet langer zijn werken dwarsboomt door het Licht en de warmte van haar blijmoedigheid en haar hoop.
Laten wij vandaag vol vertrouwen ons hart neerleggen aan de voeten van de Troosteres van de bedroefden, opdat Zij ons moge reinigen van elk spoor van ontmoediging en van morele uitputting, en wij elke hoek van ons hart, die om welke reden dan ook sedert langere tijd is verduisterd, opnieuw mogen laten strelen door de zonnestralen van het vertrouwen, de bemoediging en de overtuiging dat God ons graag gelukkig ziet. Een tuin, boven dewelke zelden een wolk haar water uitstort, wordt onvruchtbaar. Zo ook moeten er soms tranen zijn, opdat het hart niet zou verharden.
Onze Hemelse Moeder wacht erop om dit wonder vandaag aan ieder van ons te voltrekken, opdat wij ons opnieuw over Gods Werkzaamheid in ons leven mogen kunnen verheugen. Deze Werkzaamheid kan zich immers onder de meest uiteenlopende gedaanten vertonen, en niet elke van deze gedaanten worden door de ziel meteen als geschenk herkend. Het is Maria’s vurigste verlangen, elk hart zodanig te beheersen, dat dit in zijn tranen niet zou verdrinken, doch door hen tot een nieuwe vruchtbaarheid zou kunnen komen.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie onderrichtingen: sluier van goud)

“De Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen.”