zondag 8 oktober 2017

DE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUSDE WEDERKOMST VAN DE CHRISTUS:

 
"Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk."

Het uur van de vervulling van de Belofte van de Wederkomst van Christus hangt niet in de eerste plaats af van God, maar van de mens. Jezus’ woorden "Gij kent dag noch uur" zijn al te vaak aanleiding geweest om werkloos af te wachten tot Gods uur voor de Wederkomst zal slaan. Hoed u voor de valstrik van ongeduld, ijdele speculatie en ongezonde nieuwsgierigheid. Bedenk dat God de mens niets oplegt. De Wederkomst van Jezus is een vaststaand Goddelijk Raadsbesluit. De verwezenlijking ervan ligt echter in onze handen. De mens rekent in jaren en dagen, God daarentegen neemt Raadsbesluiten die slechts één doelstelling hebben: de verwezenlijking van Zijn Plan voor de concrete verwezenlijking van het Heil voor de mensenzielen. Het uur waarop Zijn Raadsbesluiten in vervulling gaan, wordt bepaald door de vervulling van de voorwaarden die daartoe noodzakelijk zijn. Gods omvattende Wijsheid begrijpt volkomen dat zelfs rechtstreeks Goddelijk ingrijpen aan zijn doel voorbij kan schieten indien de mens niet klaar is om de vruchten van dat ingrijpen in zich tot rijping te laten brengen. Om die reden brengt God vele van Zijn Plannen pas tot uitvoering zodra de mensenharten Zijn voorbereidende Werken en ingevingen in voldoende mate in zich opgenomen hebben of zich daartoe althans bereid tonen.

Oppervlakkigheid in de beleving van het christen-zijn is de grootste vijand van de grondvesting van Gods Rijk op aarde, de zogenaamde 'Wederkomst van de Christus'

De Christus moet wederkomen in elk individueel hart, door de eigen actieve strijd van elke ziel tegen de duisternis in zichzelf.
Het Werk van Maria als Meesteres van alle zielen kan deze verdieping  helpen ontsluiten door een volhardende strijd tegen de oppervlakkigheid die zo veel zielen in deze moderne tijden in de greep houdt.
Geen ziel leeft voor het werelds leven, zij leeft uiteindelijk slechts voor het Eeuwig Heil en voor de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken.

 De harten moeten zich klaarmaken om Gods Rijk in zich te laten vestigen God trapt geen deuren in, Hij wacht steeds tot de mens zijn hart opent om Hem uit vrije wil binnen te laten. De juiste gesteldheid van hart is deze waardoor de mens als een magneet God naar de wereld kan trekken. Om God 'naar de wereld te trekken', moet de mens het voor God aantrekkelijk maken om hier te leven. Hoe kan de mens verwachten dat Jezus opnieuw in de wereld komt, indien hij niet eerst de bodem klaarmaakt om de Goddelijke Vrucht te ontvangen? Vele mensen verwachten dat God door de Wederkomst alle ontsporingen in de wereld zal rechtzetten, en op basis van die verwachting zijn zij geneigd om werkloos af te wachten tot de dag aanbreekt waarop Hij vóór hun deur verschijnt. In werkelijkheid is het zo dat de mens zelf de voorbereidingen voor die Komst moet treffen in zijn eigen hart. Het Messiaanse tijdperk bestaat reeds in de harten die zich volkomen aan God hebben gegeven en Zijn Wet in zich hebben laten branden als de enige Bron van al hun vreugde en als de doelstelling van al hun werken en woorden. Om het Messiaanse tijdperk waarlijk te laten aanbreken in de wereld als geheel, moeten zo veel mogelijk harten werkelijk gelijk gestemd zijn met het Hart van God Zelf.

Het uur van een totale bereidheid van alle harten hiertoe, zal nooit komen. Waar God op wacht, is een vuur van verlangen dat voldoende sterk is om de Hemel in beroering te kunnen brengen. Precies daarom zoekt Hij door de Werken van Zijn Geest zielen te heiligen: Hoe groter het getal der heiligen op aarde, en hoe krachtiger de ontboezemingen en uitingen van hun gezamenlijke Liefde, des te groter wordt het tegengewicht van Gods eigen stem en hartslag op aarde tegenover de mateloze onverschilligheid en de gruwel van de zonde. De tijd is nabij, ook naar Gods maatstaven, en het Goddelijk Raadsbesluit voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde moet vervuld worden. Om die reden onderneemt God in deze tijden meer pogingen dan ooit voordien om zielen te vinden die zich totaal aan de voltooiing van Zijn Werken geven. Daartoe stort Zijn Geest nu meer genaden dan ooit uit in een wereld die het nochtans minder dan ooit verdient. En daartoe werkt ook Maria in deze tijd meer dan ooit in de harten om dienaren te vormen die Haar vrijwillig in staat stellen om de Haar toevertrouwde opdracht uit te voeren: de voltooiing van de Verlossing in de zielen en de definitieve overwinning op het kwaad. Dat is het grote Werk waardoor Maria, tezelfdertijd Goddelijke Moeder en mens, het Messiaans tijdperk op aarde moet inluiden. Maria moet de mensheid klaar maken om Haar Zoon Jezus te ontvangen als Koning van Zijn Rijk op aarde, en Zij moet dit kunnen doen door een combinatie van Haar onoverwinnelijke macht die deze van God zelf is, en Haar verdiensten als de volmaakte mens. Indien Zij slechts Haar macht als Gezante van God zou aanwenden om de satan onder Haar voeten te leggen, zou het Messiaans tijdperk slechts het Rijk van Gods overwinning op het kwaad zijn. Doordat Zij echter tevens Haar macht als volmaakt heilige mensenziel zal uitoefenen, zal Gods Rijk op aarde kunnen komen omdat de mensheid ernaar heeft verlangd en zelf daartoe eerst de zuivering heeft ingeluid van de grond waarop de troon van dit Rijk gevestigd zal worden. Om deze reden is het van het grootste belang dat de mensheid Maria erkent als de Medeverlosseres van de zielen.

Om de overwinning van Maria op het kwaad tot inleiding van het Messiaans tijdperk te verwezenlijken, is het zo belangrijk dat elke christen voor zichzelf het besluit zou nemen om zich daadwerkelijk te heiligen, en in dit besluit te volharden.

De grondvesting van het Rijk van Christus op aarde is voor God de uiteindelijke doelstelling van al Zijn Werken, maar voor de mens is deze gebeurtenis de Genade der genaden. Zij moet dus verdiend worden, want de Wet der Goddelijke Gerechtigheid moet vervuld worden. Het Messiaans tijdperk kan, gezien de steeds groeiende zondelast die op de wereld drukt, uitsluitend ingeleid worden door een tussenkomst van overgrote Barmhartigheid van God. De taak van Maria en de belofte van Haar overwinning, op grond van de verdiensten van de Kruisdood van Christus, is daarvan reeds de grootste uiting. Het is echter in het belang van de zielen dat zij zelf een zo groot mogelijke verdienste kunnen voorleggen voor het bekomen van die genade. Om die reden roept God de mensheid dringend op tot zuivering van de zielen. In de mate waarin de mensheid de inspanningen tot die zuivering voor zichzelf achterwege laat, is God binnen de uitwerkingen van Zijn Wet van Gerechtigheid genoodzaakt om de mensheid een zuivering op te leggen.  Hij doet dit niet uit wraakzucht voor de zonde, doch omdat dit de enige weg is die het binnen de naleving van Zijn Eeuwige Wet mogelijk maakt om de Genade der genaden tot verwezenlijking te brengen.

De noodzaak tot zuivering is nu meer dan ooit herkenbaar in vele tekenen: natuurrampen, steeds meer ziekten die ondanks de modernisering van de geneeskunde steeds moeilijker te genezen zijn (tenzij tot op zekere hoogte door middelen die strikt met Gods natuur en Zijn bedoelingen in harmonie zijn), toenemend falen van technologie en wetenschap met als gevolg steeds groeiende chaos, enzovoort. Ik moet benadrukken dat deze ontwikkelingen niet aan Gods Werken toe te schrijven zijn, doch louter voortvloeien uit het onevenwicht dat de schuldenlast van de mensheid in de Schepping heeft veroorzaakt. De mensheid volgt steeds méér de inspiraties van de duisternis, en kwaadwilligheid beheerst talloze harten.

 De mensheid moet zich verenigen in goedmakende offers, boetvaardigheid en gebedAlles wat een tegengewicht kan vormen tegen de zware schuldenlast van de mensheid jegens Gods Gerechtigheid, is een goedmakend offer. Hiertoe behoren alle beproevingen, lasten, pijnen, smarten en ziekten die met Liefde en zonder opstandigheid aanvaard en toegewijd worden. De komst van het Rijk Gods kan bespoedigd worden door zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een leven van gebed, toewijding en liefdevolle aanvaarding van alle kruisen op hun levensweg. Er ligt dus voor u als christen een roeping klaar om mensen over deze Waarheid te onderrichten en hen te ondersteunen in het navolgen van die levenswijze. Niemand kan zich christen noemen en tegelijk nalaten om Christus te volgen in woord en daad. Bepalend is niet alleen het aantal mensen die een leven leiden van offerbereidheid, boetvaardigheid en gebed, doch ook de intensiteit waarmee zij dit leven leiden. Heiliging is niet de vrucht van het aantal beproevingen en gebeden, doch louter van de Liefde waarmee deze gedragen en toegewijd worden. Om Gods Hart te laten ontvlammen van verlangen naar Zijn Wederkomst, is Vuur nodig, en het ware Hemels Vuur is dat van de Liefde en de totale, onvoorwaardelijke toewijding.

 De mensheid moet Maria erkennen als MedeverlosseresDe mensheid is in weinige zaken zo verstard als in het aanvaarden en erkennen dat de Heilige Maagd Maria de Medeverlosseres naast Jezus is. Sommigen menen dat het een blaam aan Jezus als Verlosser is wanneer Maria Medeverlosseres wordt genoemd. Integendeel is het een zware blaam aan Jezus wanneer een ziel niet  erkent dat Maria haar samen met Jezus heeft verlost. Maria is Medeverlosseres vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis. Zij heeft dit unieke voorrecht van God gekregen omdat Zij voorbereid moest worden op het dragen van de Verlosser in Haar schoot. Toen Zij Haar uitverkiezing tot Moeder van de Messias bekrachtigde door Haar bekentenis "Mij geschiede naar Uw woord", is Haar taak als Medeverlosseres werkelijk begonnen. Bij de geboorte van Jezus begon de concrete vormgeving van die roeping, want Maria is toen een onafgebroken lijdensweg opgegaan. De volmaakte eenheid met Jezus in het Verlossingsoffer is ook (althans voor de ogen van geopende zielen) zichtbaar geworden tijdens de Passie. Erkennen dat Maria de Medeverlosseres is, betekent erkennen dat niet alleen God (door Jezus als de Godmens), maar ook een mensenziel (Maria) de duivel heeft overwonnen. Het kwaad kan niet definitief overwonnen worden (dus Gods Rijk niet op aarde gevestigd worden) zolang niet erkend wordt dat Maria, een mensenziel, als Medeverlosseres de satan heeft overwonnen. Zij heeft hem onder Haar voeten gehad vanaf Haar Onbevlekte Ontvangenis, en hij heeft nooit de geringste overwinning op Haar behaald (want Zij is als enige mens volmaakt heilig, dus volkomen vrij van zonden geweest). Door Haar leven van Smarten in volmaakte vereniging met Christus (die als Mens uit Haar vlees en bloed gevormd was!) heeft Maria Haar functie als Medeverlosseres voor eeuwig bezegeld in het eeuwig Verlossingsoffer van Golgotha, waar het fundament van Gods Rijk op aarde is gebouwd als Goddelijke Belofte van de komst van het Messiaans tijdperk. Indien de mens Maria’s eigenschap als Medeverlosseres niet erkent, betekent dit dat hij ervan uitgaat dat alleen God Zelf in de Persoon van Christus de macht van de duivel heeft gebroken, doch het is precies door de erkenning van de medeverlossende macht van Maria (een mens) dat de vestiging van het Rijk Gods op aarde moet worden ingeluid: Volgens Gods Belofte zal het Rijk Gods op aarde ingeluid worden door de Triomf van het Onbevlekt Hart van MariaZij is voorbestemd om de kop van de slang te verpletteren, en Haar voet zal de kop van de satan raken door Haar erkenning als Medeverlosseres. Dit betekent dat vanaf dat ogenblik de breuk in de macht van het kwaad op aarde zichtbaar zal worden. Ziehier dus het derde luik van uw roeping om de komst van het Messiaans tijdperk te bespoedigen: bidden voor de erkenning van Maria als Medeverlosseres, en uw medemens onderrichten over de noodzaak daarvan.
Hoe bereidt u de harten voor op de juiste gesteldheid om de verwezenlijking van Gods Rijk op aarde te bespoedigen? Wat verwacht God van de mensheid opdat Jezus Christus kan wederkomen voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde?

 *Algemene bekeringdus totale verandering van leven, denken en voelen. Bekering is 'zich naar God keren', in eenheid met Gods Wetten en Voorschriften leven. Concreet betekent dit: elke dag opnieuw aan uw eigen zwakheden werken en uw behoeften zodanig vorm geven dat zij u niet tot zonde verleiden. Hoe sneller het getal aangroeit van de zielen die leven met de blik op God en de eeuwige dingen, des te sneller zal God oordelen dat de volheid der tijden gekomen is voor de grondvesting van Zijn Rijk van Liefde en Vrede onder ons.
*Vergeving tot het uiterste toe. De wereld verstikt in conflicten, onvrede, onenigheden en oorlogen. Waar geen oorlog op grote schaal woedt, heersen talloze conflicten op kleine schaal: binnen de gezinnen, tussen de generaties, tussen allerlei bevolkingsgroepen, tussen buren, enzovoort. Elke vorm van conflict kan pas tot een oplossing komen wanneer alle betrokkenen elkaar van harte kunnen vergeven. Wanneer de vergevingsgezindheid onder de mensen totaal wordt, zijn de harten klaar voor het Messiaans tijdperk. Oefent u in het vergeven aan ieder die u heeft misdaan of door wie u zich verkeerd behandeld voelt. Bid om de kracht om dit te kunnen. Een wereld zonder aanslepende conflicten zal het gevolg zijn, en het uiteindelijk resultaat hiervan is de totale machteloosheid van de satan.
 *Bestrijding van het materialisme in uUw hart kan niet klaar zijn voor de Wederkomst van Jezus zolang u vasthoudt aan stoffelijke dingen, geld, goederen en bezit, en deze dingen de voorrang geeft op de behoeften aan de onvergankelijke dingen des Hemels (de ware noden van de ziel voor het Eeuwig Leven.) Ik heb het reeds vaak gehad over het niet te overschatten belang van vergeestelijking: de gesteldheid van leven waarbij de klemtoon niet ligt op het lichaam maar op de ziel.
 *Mariatoewijding: De koninklijke weg naar eenheid met God in hart en ziel is de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van uw hele wezen en leven aan Maria. Ik verwijs hier graag naar de tekst:  Totale toewijding aan Maria een feest voor uw ziel:

“ totus tuus ego sum  Maria."
 
”O Maria, ik ben geheel de Uwe.” *Evangelisatie en wedergeboorte van de Kerk.
 De enige juiste waarden in Gods ogen zijn deze zoals Jezus zelf ze heeft ingesteld en de jonge Kerk onmiddellijk na Zijn Hemelvaart ze in stand heeft gehouden. Alle modernisme in de Kerk versnelt de afdwaling van de mensheid van God. Werk er door uw gedrag aan mee dat de Kerk terugkeert naar haar wortels. Een terugkeer naar de gesteldheid van de eerste christenen is dus van uitermate groot belang. Streef naar eenheid van geest en van hart met uw medechristenen.
Bestrijding van alle kwaad door gebed en door zelf een voorbeeld van navolging van Christus te worden. Van het grootste belang is het opnieuw invoeren van gezamenlijk gebed binnen het gezin. Het gezin is het fundament van de samenleving. Om de samenleving als geheel te heiligen, moet eerst en vooral elk gezin geheiligd worden. Bestrijd ook alle afgoden: Deze zijn in deze tijd heel talrijk, maar ook listig verborgen onder verleidelijk glinsterende sluiers zoals o.a. New Age-bewegingen met al hun uitwassen zoals tovenarij en occultisme. Ook alle materialisme behoort tot de moderne afgoden, want het maakt geld en materieel bezit tot een god.
*Bestrijding van egoïsme en zelfzuchtLeer uzelf geven voor God en uw medemens. Wie op zichzelf betrokken is, heeft geen open hart dat de vestiging van Gods Rijk toelaat. Boetvaardigheid en offerbereidheid zijn de mooiste uitingen van naastenliefde, want door uzelf genietingen te ontzeggen, bekomt u veel Heil en zegen voor uw medemensen. Een leven in ascese (boetvaardigheid en onthechting) en van wegcijferen van uzelf, ontwikkelt een immense kracht om de Wederkomst van Christus, de Genade der genaden, over de wereld af te roepen.
*Zuivering van uw hele wezen in lichaam, gedachten, gevoelens en woorden. Bestrijd met Vuur en volharding elke onzuiverheid in uzelf. Indien u verlangt naar een wereld vol bloemen waarin het Jezus behaagt om te wonen, maak dan eerst uzelf tot een bloem, opdat uw geur zielen kan aantrekken en uw zaad zich kan uitzaaien.
*Totaal en blind vertrouwen op GodGod verhoort uw gebeden slechts in de mate waarin u op Hem vertrouwt en tegen alle beproevingen in weet te volharden in het geloof. Vertrouw blind dat God slechts het Heil van de mensheid op het oog heeft, en werk eraan mee opdat Hij Zijn Plan op de beoogde tijd ten uitvoer kan brengen.
*Verlangen naar de komst van het Messiaans TijdperkGod kan Zijn Rijk pas op aarde vestigen zodra de mensheid Hem in voldoende mate tekenen heeft gegeven van de daadwerkelijke wil om de wereld te zien veranderen naar Gods inzichten. Bid vurig voor de Wederkomst en de grondvesting van Zijn Rijk.

Speculeren over de Wederkomst van Christus is geen christelijke houding. Geeft God de kans om Zijn Mysteries te vervullen, door gebed, oprecht verlangen, en door uzelf klaar te maken, want U kent dag noch uur. Begrijp wel dat deze Genade der genaden betaald wordt met de noodzaak van intense zuivering. Wie het meest over de Wederkomst spreekt, is er vaak het minst klaar voor, want hij laat alles van God afhangen en vergeet zijn eigen ziel te heiligen. God respecteert de vrije wil, en de Mensenzoon zal niet komen alvorens het zaad van de heiligheid in zoveel mogelijk harten wortel heeft geschoten. Gods vreugde over Zijn Rijk op aarde kan slechts volkomen zijn indien Hij weet dat de mens werkelijk in deze vreugde wil delen. Gods Rijk van Liefde en Vrede kan nooit bloeien indien de mens niet zelf de bodem ervan voorbereidt.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (Zie inleiding & onderrichtingen: Boeken:  StormschriftenII nr. 56)

 “Maria is de Dageraad, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt.” (H.Grignion de Montfort)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten