donderdag 19 april 2018

MARIA ONZE RICHTINGWIJZER


MARIA ONZE RICHTINGWIJZER:Gedachtenis aan de H.Grignion de Montfort (28 april)

Enkele kernelementen van zijn spiritualiteit, uit zijn boek “De Ware Godsvrucht”:

MARIA is onze “RICHTINGWIJZER” NAAR JEZUS

“Maria is de KORTSTE, de ZEKERSTE, en de VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan.”  - De moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden!

Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest.Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”
(Lucas1: 35)

GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria

Volkomen navolging van Maria
=
volkomen navolging van Jezus Christus.

“Moge het Rijk van Jezus Christus komen DOOR het Rijk van Maria.”“We geven nooit meer eer aan Jezus door Maria te eren! We gaan enkel naar Maria omdat Zij de WEG is die ons naar het doel leid: Jezus Haar Zoon.”


*Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook moet deze worden voltooid.
*Op het einde van de tijden zullen zoekende mensen om Haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de allerheiligste Maagd zal hun honger naar Gerechtigheid verzadigen.


*Vooral in de eindtijd zal de macht van Maria over de duivelen zeer groot zijn. Zij zal de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen en het is Haar taak grote heiligen te vormen en op te voeden die leven zullen tegen het einde van de wereld.

Bij de eerste komst van Jezus Christus is Maria bijna niet op de voorgrond getreden want anders zouden de mensen, in hun gebrekkige kennis ivm de persoon, zich misschien te sterk en te zinnelijk aan Haar hebben gehecht en daardoor van de Waarheid zijn afgedwaald. Maar…bij de tweede komst van JEZUS  MOET de H.GEEST Maria duidelijk aan de wereld openbaren en deze “door HAAR BEMIDDELING”tot de kennis, liefde en dienst van Jezus Christus brengen. 
Wanneer de H.Geest Maria in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de H.Geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verbonden met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid MARIA.

Wanneer Maria eenmaal in een ziel heeft wortel geschoten, dan doet Zij er wonderen van genade zoals Zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar gelijke nooit  heeft gehad noch ooit zal hebben in zuiverheid en in vruchtbaarheid.


Tijdens zijn predikmissies die hij in Frankrijk hield beveelde hij overal de bemediteerde rozenkrans met de mysteries aan, want zo zal Zij weer de harten van het volk veroveren, wat sommigen ook denken of zeggen.

Bid de rozenkrans!

''Ik smeek u, bid een rozenhoedje, en indien gij de tijd hebt, elke dag uw Rozenkrans, en gij zult in uw stervensuur de dag en het uur zegenen dat gij naar mij hebt geluisterd.''


Zie ook: Waarom Maria?


Naar Jezus door Maria:

EEN LEVEN IN EN MET MARIA:

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2017/10/een-leven-in-en-met-maria.html
“Maria is de KORTSTE, de ZEKERSTE, en de VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan.”  - De moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden!Toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

Slotbeschouwing:

De H.Paus Johannes Paulus II zei over dit boek (De Ware Godsvrucht.):"De lezing van dit boek betekende een beslissend keerpunt in mijn leven. Al vlug stelde ik vast dat er onder de barokke vorm van het boek iets fundamenteels behandeld werd... Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is! Deze devotie is voor ons  noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden, Hem innig lief te hebben en trouw te dienen. De waarachtige kennis van Maria en de vertrouwvolle overgave in Haar handen groeit mee met onze kennis van Christus en met onze vertrouwvolle overgave aan zijn persoon. Wat meer is: deze volmaakte godsvrucht is onontbeerlijk voor wie zich onvoorwaardelijk aan Christus en het verlossingswerk wil geven. Montfort leert je intreden in het handelen van Goddoet je geloof groeien en vruchtbaar makenDe overgave aan Maria in de geest van Montfort, lijkt het beste middel te zijn om met vrucht en werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en ze met anderen te delen."

De Ware Godsvrucht van Montfort is een schat die niet verborgen mag blijven... en die ter beschikking moet komen van zoveel mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven en levenskunst.

Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het jawoord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten