vrijdag 16 juli 2021

GEESTELIJKE STRIJD

 

 

 

    GEESTELIJKE STRIJD:                                            "Geestelijke oorlogsvoering."

 

Veel gelovigen ervaren in onze huidige tijden  veel geestelijke strijd in hun innerlijke leven.

 

Er is momenteel een ‘geestelijke zuivering en loutering’ aan de gang. God wil ons geestelijk zien wedergeboren worden. Hij wil ons herscheppen  zoals Hij ons geschapen heeft, naar Zijn beeld dus. Hij wil ons bekleden met de nieuwe mens.

God laat toe dat we op de proef gesteld worden, dat er een strijd is op geestelijk vlak tussen de duisternis en het licht in ons. Hierdoor wil hij ons tot geestelijk sterke burchten maken, die klaar zijn om de fundamenten van Zijn Koninkrijk te worden!

Probeer vooral om kalm te blijven in zo’n periode, maak tijd om tot rust te komen in stilte. Maak voldoende tijd vrij om regelmatig te bidden, het gebed is een ontoegankelijke burcht voor de duisternis, het is onze KRACHT om stand te houden. Het proces van de geestelijke wedergeboorte, kunnen we toewijden aan Maria.

Zij zal u hierin geestelijk leiden.  Zij is de ideale weg om naar Christus te gaan! Bid ook om de H.Geest, op voorspraak van Maria om uw geestelijk leidsman te zijn…

 

“De ware zin van ons christelijke leven bestaat in het verwerven van de H.Geest.”

(H.Serafim van Sarov.)

 

Blijft ten allen tijde uw VERTROUWEN  stellen op Gods Voorzienigheid, want deze is onfeilbaar!

 

We zullen oorlog voeren in de geest als nooit tevoren.

We zullen opstaan ​​en winnen met woedende liefde. Satan en zijn trawanten voeren felle aanvallen uit op meerdere fronten tegelijk…maar:

 

We ontwaken, staan ​​op en nemen een heroïsch standpunt in, gevolgd door een heroïsche aanval. We gaan niet terug, we zullen niet terugtrekken.

Zelfs als de oorlogsmist desoriënterend is. We zullen in geen geval opgeven! We zullen meedogenloos voorwaarts marcheren…

 

God vecht met ons en Zijn legers bewegen voor ons uit en  wij bewegen mee met hen… met de ogen gericht op ons doel: geluk en voorspoed in eeuwigheid!

 

Ja, ik weet het zegt God, de strijd is uitputtend, en vergt veel van jullie krachten er vallen slachtoffers, maar houd vol en blijft VERTROUWEN! Mijn redding komt op tijd, ze komt op de juiste tijd, op Mijn tijd.

 

"Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd."

(1 Timoteüs 6:12) 

 

 

 

"Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen."

(2 Korintiers 5:17)"Jezus zei: 'Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien."

(Johannes 3:3)

 

 

"Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten."

(Deuteronomium 31:6)

 

"Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen."

(Openbaring 3:5)

  

 

woensdag 14 juli 2021

DE STEM DER GERECHTIGHEID

 

 

DE STEM VAN DE GERECHTIGHEID:Profetie

 

De Heer spreekt:

 

De tijd is nu gekomen om Mijn Gerechtigheid uit te oefenen want de straf voor deze trouweloze generatie staat aan jullie deuren; Ik zal Mijn bevelen naar de letter uitvoeren; wanneer je een donderslag zult horen, dan zal Mijn Stem gehoord worden, donderend in jullie oren, luid weerklinkend tot aan de uiteinden van de aarde; weet dan dat de wereld en allen die daarin wonen de Stem van Gerechtigheid zullen horen: Het kwaad zal de dood brengen naar vele naties..

Bid en wees niet bevreesd of angstig, maar jullie die eindeloze jaren lang gespot hebben met Mijn Woorden en Mijn profeten met jullie tong sloegen, wees op je hoede! Want jullie hebben leugens gebruikt om jullie leugens te rechtvaardigen, jullie hebben Mijn Woorden inderdaad begraven in jullie eigen graf; ja, inderdaad, jullie hebben Mijn Woorden verdraaid; maar jullie zonden hebben een kloof veroorzaakt tussen jullie en Mij; en nu zal de Gerechtigheid niet teruggehouden worden; Ik zeg jullie, dat jullie komende dagen bitter zullen zijn wanneer Ik jullie zal confronteren... Bid en sta je oogleden niet toe dat zij zich in slaap sluiten!

 

Het Beest zit achter jullie aan, jullie vullend met zijn leugens en achtervolgt jullie in de stilte van de nacht om niet te worden onthuld; als een donkere schaduw die in het duister zwerft, zet hij valkuilen voor jullie neer; zijn mond is gevuld met obsceniteiten, en met al het onrecht dat hij jullie heeft aangedaan, generatie en zijn jullie je nog steeds niet bewust van zijn kwade bedoelingen... en zijn slechtheid? Hoeveel waarschuwingen moet Ik nog meer tonen?

 

De aarde zal beven en beven - en elk kwaad dat torenhoog  is gebouwd, zal instorten in een puinhoop en begraven worden in het stof van de zonde! Daarboven zullen de hemelen beven en de grondvesten van de aarde zullen wankelen! Bid dat de Hand van de Vader niet naar beneden zal komen in de winter.

De eilanden, de zee en de continenten zullen onverwachts door Mij worden bezocht, met donder en Vlam; luister goed naar Mijn laatste waarschuwende woorden, luister nu er nog tijd is.  Heffen jullie allemaal je gezicht op en zoek in de hemelen naar Mijn Heilig Gezicht om te overdenken! Hef uw ogen op naar de hemel en u zult niet omkomen.

En van mijn kant kijk Ik met Mijn Ogen neer op de wereld van vandaag, natie na natie doorzoekend, ziel na ziel afspeurend naar wat warmte, naar wat vrijgevigheid en naar wat liefde, maar zeer weinigen genieten van Mijn gunst; zeer weinigen nemen de moeite om een ​​heilig leven te leiden; en de dagen vliegen voorbij en de uren worden nu geteld voor de grote vergelding.

 

BRON: onbekend profeet (uit de wereldwijde profetengemeenschap)

 

 

 

"Als ik de donder hoor, klopt mijn hart in mijn keel.

Het bonst van angst.

 Hoor het dreunen van de donder,

het geluid van Gods stem als Hij spreekt!

 Hij laat de bliksemstralen langs de hemel flitsen.

Ze flitsen tot het eind van de aarde.

 Zijn stem dreunt achter hen aan.

Hij dondert met machtige stem.

Het blijft bliksemen terwijl Hij dreunend spreekt.

 Wonderlijk is het als Gods stem dondert.

Hij doet machtige dingen die wij niet begrijpen.

 Hij laat het sneeuwen op aarde.

Hij laat de stortregen neerkletteren.

 De mensen kunnen niet verder werken.

Ze begrijpen dat Hij die dingen doet."

(Job 37:1-7) Berouw! En vraag de Vader om toe te geven.

 

 

Denk twee keer na voordat je oordeelt; denk meer dan twee keer na voordat je de werken van de Heilige Geest veroordeelt; Ik zal niemand sparen die de Heilige Geest bespot en Hem regelrecht lastert. Justitie zal ze naar de onderwereld sturen.

 

"De storm komt uit Gods voorraadkamer.

De wind brengt kou mee.

 Door de adem van God bevriest het water.

Rivieren veranderen in ijs.

 Ook maakt Hij de wolken zwaar van water.

Het zonlicht splijt de wolken weer uiteen.

 De zon schijnt over de hele aarde

en doet wat Hij beveelt.

 Soms straft Hij de aarde ermee,

soms is het een zegen.

Maar altijd is het volgens Gods bedoeling.

 Luister hier alsjeblieft naar, Job.

Let op Gods wonderen.

 Begrijp jij hoe God de bliksem stuurt?

Begrijp jij hoe Hij zijn licht over de aarde laat schijnen?

 Begrijp jij hoe de wolken zijn opgehangen?"Begrijp jij iets van de wonderlijke dingen die de volmaakt wijze God doet?

(Job 37:9-16)

 


 

 

  

 

 

 

 

 

vrijdag 9 juli 2021

PROFETIE

 

 

  PROFETIE:

Graag even wat verduidelijking over profetie:"De profeet weet het: zijn zending zal tegenspraak uitlokken. Maar zijn zending komt niet van hem. Daarom moet de profeet, wat de reactie van het volk ook zal zijn, standhouden en spreken." (Ezechiël 12)

 

De gave van profetie is een belangrijke gave van de H.Geest. De gave van profetie maakt het mogelijk voor God om door mensen heen te spreken, om zijn wil bekend te maken en ons te versterken.  Jammer genoeg zijn in ons huidig christendom vele gelovigen niet meer vertrouwd met deze gave. Meestal beoordeelt men dan ook onjuist wat er geprofeteerd word. Het gevaar dat hierin schuilt (als men voorbeeld de profetie verwerpt) is dat men onwetend een zonde tegen de H.Geest begaat…Jezus waarschuwde ons hiervoor om daarvan af te zien, want: Zonde tegen de heilige geest is een onvergeeflijke zonde, een toestand waaruit geen terugkeer mogelijk is.

Jezus sprak: 'Daarom zeg Ik u: Elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven

( Matteüs 12:31-32)

 

Wie de Geest lastert, maakt zichzelf tot vijand van God.


" Jullie zijn ontrouw aan God! Weten jullie niet, dat je geen vriend kan zijn van de wereld én van God? Als je dus een vriend van de wereld wil zijn, ben je vanzelf een vijand van God.

(Jakobus 4:4)

  

"Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht; van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien; die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht." (Ezechiël 12: 2)

 
Gods stem is  genadig, maar kan ook pijnlijk confronterend en verbijsterend scherp zijn.

De stem van God is levensveranderend en bevrijdend… als je het vuur van zuivering toestaat.

Maar als je Gods stem alleen wilt horen op de bekende lieflijke manier, is er gevaar dat je in misleiding terechtkomt.

 


Gods scherpe mes is de enige remedie die ons kan helpen. Gods scherpe mes dat gevolgd wordt door de zalvende olie van Zijn Liefde. Maar als je alleen de zalvende liefdeolie van Zijn liefde wil zal je altijd ziek en zondig blijven. Alleen als je het scherpe en het harde mes wilt (het zwaard van Gods woord) kun je verlost – genezen worden!Het WOORD GODS is een ZWAARD.Het Zwaard dat de duisternis vaneenscheidt en het LICHT van GOD laat schijnen. Hij geeft het je. Gebruik het! Elke dag. Telkens wanneer je het nodig hebt.  Zonder Gods wapen red je het niet in de geestelijke strijd. De duisternis probeert voortdurend Gods licht in jou te doven. Leer daarom het Zwaard te gebruiken.

 

Want het Woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.”  

(Hebreeën 4: 12)

 

 Ook het woord gesproken door een profeet is krachtig en vol vuur! Het is als een hamer die slaat om nieuwe wegen open te breken…

 

 

“Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.”

(Jeremia 23:29) 

“De stem van de HEER splijt ceders,

de HEER splijt de ceders van de Libanon.

 

De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,

de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven.”

(Psalm 29:3-6)

 

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde;

Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.”

(Matt. 10:34)“Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard.

(Openbaring 1:16)

 

 

 

Hoe herken je een ware en een valse profeet? Valse profeten spreken alleen wat mensen fijn vinden om te horen.

Ze strelen het gehoor van de mensen en zeggen altijd dat alles ‘vrede, vrede’ is terwijl er zonde is in de harten van de mensen. Valse profeten zullen zeggen wat mensen aanvaardbaar vinden, zodat ze een plaats van aanzien krijgen bij de mensen.

Een ware profeet spreekt Gods stem, onbesmet door de kritiek en de meningen van mensen. Hij zegt wat God zegt. Niets meer en niets minder. Een ware profeet kan de ene keer ontzettend, genadig, bewogen en genezend spreken, zodat iedereen een diepe ervaring heeft van de goedheid van God. Maar als God hem een woord geeft dat als een hamer is die rotsen moet verbrijzelen, als God duisternis moet ontmaskeren in zijn volk, zal een ware profeet ook deze krachtige en pijnlijke woorden spreken, los van wat de mensen ervan vinden.Een ware profeet is iemand die spreekt met een tweesnijdend zwaard… en dat voelt niet altijd heel erg prettig voor ons vleselijke denken en ons ego dat zo snel beledigd is. Mensen kennen dat niet meer. De stem die kwaad kwaad noemt, is dermate zeldzaam dat wanneer iemand eens kwaad kwaad noemt de halve christelijke wereld staat te roepen  van verontwaardiging!

 

"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!” (Romeinen 12:2)

 

God is waarheid en heeft niets te maken met leugen. Licht zonder een spoor van duisternis. Mensen zijn zo gewend aan valse profetie en een afgezwakt evangelie, dat wanneer iemand een helder geluid van waarheid en bekering laat horen, ze denken dat het de duivel is die spreekt. Dit is eigen aan misleidinghet licht wordt als duister gezien en het duister als licht.

 

 

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad;

die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;

die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.”

(Jesaja 5:20)

 

Duisternis walgt van Gods stem.

Zo is het ook met het ware geluid van God. Mensen die oprecht verlangen naar licht, herkennen het en zijn er blij mee. Mensen die water bij de wijn doen, die niet willen dat het licht sterk en fel schijnt, worden misselijk als ze waarheid horen.

 

Ze ervaren een innerlijke afkeer van de heldere waarheid en doen alles wat ze kunnen om de waarheid weg te duwen.

 

En zoals steeds het geval is zullen de dragers van het echte geluid van zuiverheid en waarheid beschuldigd, verweten en verworpen worden 

(Lukas 13:34)

 Maar het weerhoudt God er niet van om te spreken. Hij zal spreken, spreken, spreken, spreken… En Hij zoekt mensen die willen luisteren, luisteren, luisteren… en doen.

Hoe herken je Gods stem? Wat is ware profetie? Let op de heiligheid en waarheid. Let op ontmaskering van kwaad. Let op de overtuiging van zonde die komt. God voedt ons op tot heiligheid.

Gods stem brengt overgave aan God

Een ware profeet spreekt met als enig doel: de wil van God. Niets anders. Ware profetie wordt gekenmerkt door een diepe overgave aan God en een diep afleggen van het eigen ik voor HEM, het jagen naar ZIJN EER en ZIJN heerlijkheid, waarbij het eigen ik, en desnoods het eigen leven, opgeofferd wordt.Er is een diepe, onuitsprekelijke verheerlijking van HEM en HEM ALLEEN.

De geesten van valse profetie lijken wel erg gezalfd en geestelijk, maar deze geestelijkheid wordt -diep verborgen- gedreven door eigenbelang, eigen eer, eigen behoefte, eigen aandacht. Echt geld is soms heel moeilijk te onderscheiden van vals geld. Wat helpt is het briefje tegen helder licht houden, dan zie je het verschil.

Mensen willen altijd peis en vree, lief en wel, fijn en mooi… Maar God wil geen halfzacht, slap volk, Hij wil mensen die gelouterd zijn door zijn zuivere en zuiverende woord. Hij wil mensen die hebben toegestaan dat het zwaard hen doorboort, reinigt en bevrijdt. Hij wil zonen en dochters die heilig en ongeveinsd ontzag voor Hem hebben en die op een gezonde manier beven voor Hem.

 ( = “een Godvrezend volk.”)  Zodat we niet zomaar meedoen met leugen, bedrog, namaak, misleiding en vroom gezemel.God wil ons diep louteren en vormen, zodat zijn licht helder zal schijnen in ons.

De duisternis probeert altijd het licht te doven. Daaraan herken je ook de geest van valse profetie, die stem probeert altijd de stem van God af te zwakken. Herken het. Let erop. Is er een stem die het eenvoudige, sterke, scherpe woord van God in je wil verzwakken en doven? Dan weet je dat de duisternis actief is.De meeste christenen hebben veel meer duisternis in zich dan ze beseffen. Je herkent het ook aan een onwilligheid om te horen. Ze worden gekenmerkt door een geest van vroomheid en ongezeglijkheid. Ze willen de hele tijd praten en horen nooit wat de Geest van God echt zegt.

Mensen bouwen hun leven op de leugens van de vijand die hen in slaap sust en een valse gerustheid geeft.  Het is angstwekkend voor velen om de waarheid te horen.Open je hart. Onderzoek jezelf in welke mate er trots en eigenzinnigheid is. Vraag aan de Geest van God om met een diep vuur te branden in je.

 

 

BRON:Onbekend.

 

"Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest." 

(2 Petrus 1:21)

 

"Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten." (Amos 3:7)

  

"Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest."

 (1 Johannes 4:13)

  “De ware zin van ons christelijke leven bestaat

 in het verwerven van de H.Geest.”

(Citaat H.Serafim van Sarov.)

BID allen vurig om de Geest, want zonder hem lopen we verloren! 

Bid tot de H. Geest,  om onderscheidingsvermogen! Zeer belangrijk in onze huidige tijden, want de duisternis is bezig met een groots offensief van dwaling en misleiding in onze maatschappij, ja tot zelfs in de kerk!

Dit offensief van dwaling en misleiding heeft tot doel Gods scheppingsorde teniet te doen, de duisternis wil het in de harten van de mensen vernietigen! Waardoor het Vaderhart van onze hemelse Vader diep gekwetst wordt! Mens hoedt u om hieraan mee te werken.Het kwaad wil  hiermee een massale opstand van de mensheid uitlokken jegens  God onze Schepper!

Onthoud:

God laat niet met zich spotten, wat een mens zaait zal hij ook oogsten.”

(Galaten 6:7)

“Wie verderf zaait, zal verderf oogsten!!!”

 


 

vrijdag 25 juni 2021

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD

 

SODOM EN GOMORRA:

 

EEN WAARSCHUWEND VOORBEELD!

  Profetie:


Verwoesting van Sodom en Gomorra 

(Genesis 19:24)

 Goede vrienden, de laatste decennia’s worden we dikwijls  opgeschrikt door gruwelen der mensheid, die  ons allen diep schokken! Ook de hemel vindt deze daden gruwelen! (De gruwelen der mensen doorboren het hemelgewelf!)

 

 God is onthutst over de manier waarop de mensheid functioneert. Het is een wereld zonder geloof met als gevolg dat de meerderheid der mensen leven volgens ongelovige waarden.

Het RESPECT voor wat God heeft geschapen (de mens, de natuur en het dierenrijk…) is ver te zoeken.

 

De huidige wereld leeft in een sfeer van gruwelen, losbandigheid , geweld en wanorde, daarbij komt in ons huidig tijdperk ook nog het "egoïsme."

 (De liefde voor de naaste, lijkt wel volledig verloren zijn gegaan!) Het begint erg sterk te lijken op ‘de dagen van Lot.’ We zien duidelijk waar een verlies aan geloof is, is er een verlies van het geweten. Een Goddeloze maatschappij, verandert geleidelijk aan in een gewetenloze maatschappij.

 

In de tijd van Sodom en Gomorra, was de zonde der mensen uitermate groot! God zei:"Er wordt luid geklaagd over wat de mensen in Sodom en Gomorra doen. Want ze doen er verschrikkelijke dingen. Ik wil gaan kijken of het inderdaad zo erg is als Ik gehoord heb. Ik wil het weten." (Genesis 18:20-21)


Het losbandige en gruwelijke  volk van Sodom en Gomorra in de dagen van Lot.”


 God zendt engelen naar de steden om Lot en zijn familie weg te leiden uit de steden. Zij waren de enige rechtvaardigen die gevonden werden, en werden dan ook gered. Het oordeel van God over de zondige steden luidde hen te vernietigen samen met hun inwoners!

 

Onze huidige wereld bevindt zich ook in een  Sodomitische toestand” want veel mensenkinderen kennen God niet meer (men heeft zich afgekeerd van hun Schepper en loochent zijn bestaan. Men heeft Gods scheppingsorde  vernietigd en met de voeten getreden! De huidige mensheid, komt op een nooit geziene wijze, in opstand tegen God, en misbruiken hun vrije wil compleet,  en dit zal niet zonder gevolg blijven!

 

En degenen die zeggen dat God in zijn liefde en barmhartigheid dit alles wel door de vingers zal zien zitten op het verkeerde spoor! Laat u dus niet vangen, door een bepaalde theologische denkwijze die u enkel maar een éénzijdig beeld van God voorschotelen,  hen kan schuldig verzuim worden aangerekend, en God zal dit op de gepaste tijd ook doen!

 

Jezus Sirach 5: 6-7:”Gij moet niet zeggen: Zijn barmhartigheid is groot. Hij zal mijn vele zonden wel vergeven! Let wel: er is bij HEM zowel Barmhartigheid als TOORN(!!!)

En op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde”…

 

 De mensheid geeft zich over aan allerlei zondenOndanks de oproep van God door Maria in LA SALETTE, dat de mensheid zich moest onderwerpen aan God.

In feite is enkel maar het tegenovergestelde gebeurd: Men heeft zich steeds meer en meer afgekeerd en de zondigheid  der mensen is er enkel maar op toegenomen.

Het gevolg van deze toestand, werd in het geheim van La Salette voorspeld:

God zal de mens aan zichzelf overlaten en zal gesels zenden die elkaar langer dan 35 jaar zullen opvolgen. God gaat slaan op een manier zonder weerga.

Wee de bewoners der aarde! God gaat Zijn toorn uitputten en niemand kan zich onttrekken aan zoveel gesels tegelijk.” Deze tijd is nu wellicht al aangebroken. Wat kunt u doen?

 Begeef u in de ARK VAN MARIA. Dit is een spirituele ark.

 WANT:

 Het is NU in deze laatste tijden God die nu

aan MARIA de opdracht heeft gegeven om

een SPIRITUELE ARK te bouwen waarin allen zullen

verenigd worden die zich ook nu in deze duistere

tijden afkeren van het Kwade en zich naar God toekeren..

 

En kijkt niet achterom, naar wat achter u ligt, de toekomst ligt voor u, in Gods hand! Lot’s vrouw keek tijdens hun vlucht achter zich, en ze veranderde in een zoutpilaar, wat haar in de onmogelijkheid bracht om voor zich uit te kijken en verder mee te vluchten met haar familie, een nieuwe toekomst tegemoet! Ze zag niet langer uit naar hetgeen God voor hen had voorbereid, hetgeen wat ze achter liet scheen haar belangrijker dan wat God voor hen klaar had. Onthoudt deze les, zodat je ook deze fout niet maakt… (Jezus leerde ons ook: “Wie zijn hand aan de ploeg slaat, en achterom kijkt, is niet geschikt voor het Rijk Gods.”- Lucas 9:62)

 

De Ark van MARIA: Zie blog:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2016/12/de-ark-van-maria.html

 

 

 

 

 

DE DAG WAAROP DE MENSENZOON ZAL KOMEN:

 

DE DAGEN VAN NOACH EN LOT:

 

Jezus sprak: “In de tijd van de  Mensenzoon zal precies hetzelfde gebeuren als in de tijd van Noach.  We lezen in Genesis 6:5-6: "De Heer zag dat de mensen op de aarde erg slecht waren. Alles wat ze bedachten en deden was slecht. Daarom had de Heer er spijt van dat Hij de mensen had gemaakt. Hij had veel verdriet over wat ze deden." En Noach kreeg de opdracht “de Ark” te bouwen…Noach was in die tijd de enige die leefde zoals God het wou.


Ondanks de spot van zijn omgeving, werkte Noach ijverig verder aan zijn opdracht die hij van God had gekregen, namelijk een ark bouwen...

 De mensen gingen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden, tot op de dag dat Noach in de boot ging. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. En er zal hetzelfde gebeuren als in de tijd van Lot. De mensen hadden het druk met eten, drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen.  En op de dag dat Lot uit Sodom vluchtte, regende er vuur en zwavel uit de hemel en ze werden allemaal gedood.  Hetzelfde zal gebeuren op de dag waarop de Mensenzoon zal komen. Als je die dag op het dak van je huis bent, moet je niet naar binnen gaan om spullen op te halen. En als je in het veld bent, moet je niet eerst naar huis teruggaan.  Denk aan wat er met de vrouw van Lot gebeurde! ...  Als je probeert je leven te redden, zul je het verliezen. Maar als je je leven opgeeft, zul je juist leven krijgen.” (Lucas 17:26-33)

 

In de dagen van Noach zei God tot Noach:” "De mensen zijn slecht en bedenken van jongs af alleen maar slechte dingen.” (Genesis 8:21) En er kwam WATER die de ganse aarde zuiverde…

In de dagen van Lot zei de Heer: “ "Er wordt luid geklaagd over wat de mensen in Sodom en Gomorra doen. Want ze doen er verschrikkelijke dingen.” (Genesis 18:20)

 En er kwam VUUR uit de hemel die beide steden en hun inwoners vernietigde.

 In de dagen van Lot was er Abraham die bij de Heer ten beste sprak  voor de rechtvaardigen onder het volk. (Genesis 18:22-32)

We zien dus dat in de dagen van de mensenzoon, net als in de dagen van Noach en in de dagen van Lot, water en vuur zal zijn die de aarde zal zuiveren!

 (Zoals Maria voorspelde in het geheim van La Salette: God zal door water en vuur de aarde zuiveren.”)

 

Ook zien we zoals in de dagen van Lot Abraham ten beste sprak voor het volk, in de dagen van de mensenzoon het Maria is die ten beste spreekt voor het volk (Maria is onze voorspreekster en Maria zegt ons in het geheim van La Salette: “heel het volk zal vergeving en medelijden vragen en zal Mijn hulp en Mijn bemiddeling inroepen..”)In Haar Boodschap te La Salette zegt Maria ons trouwens:ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”

”Want de Heer waakt over eerlijke mensen en als zij roepen is Hij één en al oor maar van wie kwaad doen KEERT HIJ ZICH AF.” (1Petrus3:12)

 

 

 

Video Sodom &Gomorra:

 

 

  

 

 

"Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan."

(Judas 1:7)

 

Deze tekst is geschreven voor wijzen en verstandigen en voor hen die open van hart en geest zijn, die zullen het begrijpen…weer anderen zullen er zich niks van aantrekken en doen alsof er niks aan de hand is, en doen zoals de struisvogels doen! Aan u de keuze welke houding u aanneemt. Ik raad u aan indien u wijsheid tekort komt, bid er dan om zoals de Schrift ons aanbeveelt:

"Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." (Jakobus 1: 5) 

“ Maar de mensen die zich niets van God aantrekken, zullen gewoon slechte dingen blijven doen. Zij zullen hier niets van begrijpen. Maar de wijze en verstandige mensen zullen deze dingen begrijpen.” (Daniel 12:10)

 


 

"Mensen die zich niets van God aantrekken

doen allerlei slechte dingen.

Aan hun daden is te zien dat ze geen enkel ontzag voor God hebben.

 En als ontdekt wordt wat ze allemaal voor kwaad doen,

zijn ze er nog trots op ook.

Maar de andere mensen haten het!

 Want alles wat ze zeggen is leugens en bedrog.

Nooit doen ze iets wat verstandig of goed is.

 's Nachts in bed bedenken ze hun misdadige plannen.

Hun leven is door en door slecht.

Ze zeggen nooit 'nee' tegen het kwaad."

(Psalm 36:2-5)

 

 

 

 

 “Sodom en Gomorra een waarschuwend voorbeeld!”

 

Uiteindelijk zal God toch Zijn plannen voltrekken zoals het woord van God ons laat weten:

 

De toorn van Jahweh legt zich niet neer eer hij de plannen van zijn hart heeft ten uitvoer gebracht; OP HET EINDE DER TIJDEN  zult gij het ondervinden.”

(Jeremia 23, 20 en 30.24.)

 

Sta niet aan de kant van het kwaad, want wie dat wel doet, zal ik uit mijn nabijheid verwijderen. Indien jullie de werken der hel ophemelen, zal de werken der hel oogsten, en jullie zullen vallen! En in duisternis verblijven.

Schaar jullie aan de zijde  van het LICHT, het LICHT alleen zal overwinnen, niet het kwaad!

LAAT MIJN WOORD WEERKLINKEN ZODAT HET LICHT KAN STRALEN!

 

Het geheim van LA SALETTE:

 https://ourladyofls.blogspot.com/2019/06/het-geheim-van-la-salette.html


Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.


Houd moed en richt uw blik op het hemelse gericht...want daar ligt onze Eeuwigheid , ons eeuwig geluk, in verbondenheid met God onze Vader, en met gans het hemelse hof (alle heiligen en Engelen, met Jezus en Maria...) Amen.