vrijdag 19 februari 2021

RICHT JE OP JEZUS

 

 

 

OP WEG NAAR PASEN:

Richt je op Jezus:
Bereid je voor op meer…Wat eist op dit moment je aandacht op en weerhoud je ervan om dieper met God te gaan?De geluiden in ons leven tot zwijgen brengen vraagt tijd. En dat is nou net de reden waarom veel christenen de vastentijd beoefenen. Het doel van de vastentijd is niet om je leven "beter" te maken, maar om je leven opnieuw te richten op wat het belangrijkste is: Degene die jou geschapen heeft en voor jou stierf.Richt je tijdens de vastentijd opnieuw op Paaszondag en bereid je voor door dichter tot God te naderen.

 

We beleven op vlak van geloof geen makkelijke tijden. Velen ervaren een gemis door het wegvallen van de liturgische diensten. Ik moet eerlijk toegeven, dat ik ook het gemis ervaar aan die ontmoeting met Jezus, in het ontvangen van de H.Communie. Nu realiseer ik echt hoe werkelijk Hij aanwezig is in de H.Hostie. Toch is het goed om wekelijks de liturgie te blijven volgen via de middelen die voorhanden zijn (internet, tv…) volhouden en geduld, daar komt het nu op aan, en vooral ook rekenen op de hulp van de H.Geest. Jezus deed de belofte dat hij ons een helper zou zenden zodat we niet verweesd achter zouden blijven. De H. Geest is die helper, de Parakleet, (Met hem zijn we in staat om moed te houden in een vijandige wereld.) Ik voel dat de H.Geest mij zegt om vol te houden, en dat alles wel goed komt!

 

We kunnen ook rekenen op de hulp van Maria, want Zij is de bruid van de H.Geest, en hulp der christenen, troosteres der bedroefden…Zij spreekt voor ons onophoudelijk ten beste bij Jezus Haar Goddelijke Zoon.Met de hulp van de H.Geest en de voorspraak van Maria, zal het ons zeker lukken om stand te houden in deze tijd van beproeving. Laten we niet ophouden om voor elkaar te bidden, en elkaar moed toe te spreken, tenslotte zijn we toch geroepen om een hechte geloofsgemeenschap te vormen..Denken we hierbij aan de eerste christenen.

 

“U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.”

(1 Korinthiërs 10:13)

 

 

“De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen."

(Deuteronomium 31: 8)

 

"Wees niet bang, want ik ben bij je,

vrees niet, want ik ben je God.

Ik zal je sterken, ik zal je helpen,

je steunen met mijn rechterhand Mijner Gerechtigheid." (Jesaja 41: 10)

 

"Wees niet bang, want ik ben bij je,

vrees niet, want ik ben je God.

Ik zal je sterken, ik zal je helpen,

je steunen met mijn rechterhand Mijner Gerechtigheid." (Jesaja 41: 10)

 

Zie ook blog:

*BEPROEVING

http://jezusmariagroep.blogspot.com/2014/02/beproeving.html

 

*GEESTELIJKE KRACHT:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2019/01/geestelijke-kracht.html

 

 

 

 

 

 

vrijdag 12 februari 2021

ONTWAAK!

 

 

 ONTWAAK!

GERECHTIGHEID EN GENADE:

 

                     ONTWAAK!


Goede vrienden, uit eigen ervaring, wat ik tijdens stil gebed en overweging ervaar, is dat GODS GERECHTIGHEID voor ons ligt! Deze stelling wordt wereldwijd door de ganse profetengemeenschap (gekende en minder gekende…) bevestigd!

 Gods gerechtigheid, betekent niet het einde van de wereld! Maar wel het einde van de wereld zoals we die gekend hebben

 

Profetisch woord:

 

Dit is een woord dat de Heer gaf:

 

Hier is het woord van de Heer voor de tijd en het seizoen waarin je je bevindt.  Verwarring en chaos zullen heersen. Wees niet bang of ontsteld. Het patroon van het leven zoals je het hebt gekend staat op het punt om te veranderen. Ken dit! Begrijp dit! De koning der koningen en de Heer van de legermachten zit op de troon. Engelen worden op dit uur verzonden voor belangrijke opdrachten aan het aardse rijk. Wie op de troon zit is de baas over de grote dienst. Duisternis lijkt de overhand te krijgen terwijl het in werkelijkheid gewoon wordt blootgesteld aan het licht. Het zal binnenkort plaats vinden voor een grotere realiteit van licht en rechtvaardigheid. Wees niet verbijsterd over de spiegel waarin je naar de realiteit kijkt, maar een schaduw van een grotere realiteit die nog moet worden onthuld. Ik heb je gezegd dat de Heilige Geest alles zal onthullen wat komen gaat en ik zal dit doen door mijn uitverkoren profeten. Veracht de boodschapper niet, maar let op mijn woorden. Nogmaals zeg ik je wees niet bang. Het kwaad moet aan het licht komen. Dit is het kwaad dat velen hebben gekozen vanaf het begin.  Het heeft vele millennia overwonnen en volgehouden, maar de tijd is nu aangebroken en het is al voor jou dat de duisternis wordt ontmaskerd.

 De waarheid is moeilijk te verdragen, en velen zullen in ongeloof zijn, velen zullen door mijn licht verbrijzeld worden en mijn waarheid zal schijnen in de duisternis.

Gerechtigheid en genade zijn de wachtwoorden van het uur.

"Ik ben de alfa en de omega. Zie, ik maak alles nieuw!"


“Ontwaak, slaper, sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus op je schijnen!”

(Efeziërs 5:14)

 

 

 

BRON: van een Amerikaans profeet die dit woord mocht ontvangen.

 ( naam mij onbekend.)

 

 

 Wees niet ontmoedigt, ook al sta je voor een muur of op een weg die dood loopt… Toen Mozes met het volk van Israël voor de rode zee stond, kon hij ook geen kant meer uit, hij was ingesloten tussen het leger van de farao en aan de andere kant de rode zee. MAAR Mozes keek vertrouwvol richting hemel en bad tot God om hulp, en de Heer kwam tussenbeide, op het juiste moment! Hij voltrok een wonder die niemand verwachte! Ook in onze tijden mogen we van God hulp verwachten, indien we maar ons VERTROUWEN stellen in Hem, en niet op onze eigen krachten gaan handelen! Misschien stevenen we ook af op zo’n “rode zee moment.” … Gooi je vertrouwen niet weg want het heeft een geweldige beloning!

 VREES NIET KINDEREN, GOD IS IN CONTROLE!

VERTROUW OP ZIJN PLAN, DE TOEKOMST IS HOOPVOL!
"Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." 

(Jeremia 29:11)

 

"Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest."

(Romeinen 15:13)

 

"En ik hoorde een stem uit het heiligdom luid tegen de zeven engelen zeggen: "Ga en giet de zeven schalen van Gods straf leeg op de aarde."  

(Openbaring 16:1)

 


OVERWEGING:

 

God is licht! Helder, zuiver licht. Er is niets van duisternis in Hem. Als je voor eeuwig bij Hem wilt zijn, zoek dan Zijn licht! Enkel Het Licht schenkt het ware geluk! De duisternis maakt onrustig, het Licht daarentegen, brengt tot rust.
De duisternis geeft je de kans dingen te verbergen. Liegen, doen alsof, maskers dragen, het kan allemaal in de duisternis. Als je God wil, kan het niet meer. 
In Hem is alles helder, zuiver, sterk licht.

Laat je door zijn licht doordringen. 
Als je bang bent voor het heldere, zuivere licht van God, is dat teken dat je iets doet in de duisternis wat Zijn licht niet verdraagt. Als je je verzet tegen de woorden van Jezus over heilig leven en radicaal zijn, dan is er een gebied in je leven dat duister is.

 “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.”

(Romeinen13: 12-14)

“Omdat je met Christus opgewekt bent: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Richt je op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” 
(Kolossenzen 3:1,2)

Maar als je ten volle in het heldere, zuivere licht leeft, ben je niet bang voor de scherpe woorden van Jezus. 

 Dit is het oordeel: 
het licht is in de wereld gekomen, 
maar de mensen hadden de duisternis 
meer lief dan het licht, 
want hun daden waren slecht.’

(Joh.3: 19)


Iemand die het kwade doet, 
haat het licht en gaat het licht uit de weg! 
Hij is bang dat zijn daden ontdekt worden.
 

Een oprecht mens zoekt het licht op
dan blijkt dat hij gehandeld heeft 
in verbondenheid met God.” 
(Joh.3: 21)

HIJ is het licht dat in de wereld is gekomen. Vlucht je ervan weg? In de veiligheid van de duisternis, waar je verborgen daden niet zichtbaar zijn? Of zoek je het licht, opdat duidelijk wordt dat alles wat je doet zuiver is?

Zoek zijn licht! Trek weg uit de duisternis. 
Je kunt je beter nu bekeren van de duistere wegen en je laten reinigen door het zuivere licht, in plaats van de schijnbare veiligheid van duisternis te verkiezen, maar dan als gevolg in de eeuwigheid in de diepste duisternis te moeten doorbrengen. 
Wat kies je? Het zuivere licht dat alles openbaart? Of kies je de schaduwen waar je verborgen dingen kunt doen?

God ziet het toch. Het is enkel voor mensen dat je iets kunt verbergen. God ziet alles, want de nacht is voor Hem als de dag. (Psalm 74:16)
HIJ zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.”

(1 Korintiërs 4: 5) 


Verberg je niet voor Hem. 
Bekeer je naar zijn volle licht toe! 

Keer je rug naar de duisternis toe. Je bent geroepen voor het ware licht, leef erin en wees het zuivere, echt licht in de wereld. 
Wees rein zoals je Vader rein is. 
Wees een licht zoals Hij het licht is. 


Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht door uw gemeenschap met de Heer.

Leef als mensen die bij het licht horen. 
Want alleen in het licht rijpen goedheid, 
gerechtigheid en waarheid.

“Probeer te ontdekken wat de Heer graag wil. 
Doe niet mee met de onvruchtbare praktijken 
die bij de duisternis horen, 
ontmaskert ze liever.”
(
Efeziërs 5:1-11)

“Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.”

(Filipenzen2: 14-15)

“Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, 
en tegelijk duistere wegen bewandelen, 
dan liegen we en handelen we 
in strijd met de waarheid. 
Maar als we de weg van het licht bewandelen, 
zoals Hij staat in het licht, 
dan zijn we met elkaar verbonden 
en maakt het bloed van zijn Zoon Jezus 
ons rein van elke zonde.”
(1 Johannes 1:6)

 

 Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.”

(Hebreeën12: 14-15)

 

“Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken, is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd aan de mensen die van Hem houden.”

(Jakobus 1: 12)

 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27:1)

 

 “DE HEER IS MIJN LICHT, MIJN BEHOUD.”

" Vertrouw op de Heer, dan zal alles goed gaan. Geloof zijn profeten, dan zullen jullie succes hebben."

(2 Kronieken 20:20)


 Job maakt ons duidelijk wat het lot is van de goddeloze, van hen die zich niks van God aantrekken en niks van hun medemens en alleen maar aan zichzelf denken:

Al is hij nog zo trots

en loopt hij met zijn neus in de lucht.

 Toch gaat hij uiteindelijk net als mest de kuil in.

De mensen kijken zoekend rond en vragen:

‘Waar is hij toch gebleven?’

 Net zoals een droom verdwijnt als je wakker wordt,

zo is ook hij zomaar verdwenen.

 Plotseling is hij er niet meer.

De mensen met wie hij leefde, zien hem nooit meer terug.

 Zijn zonen moeten zelfs bij arme mensen gaan bedelen.

Want met eigen handen heeft hij al zijn oneerlijk verdiende geld terug moeten geven.

 Ook al was zijn lichaam nog sterk en vol kracht,

toch ligt hij plotseling in het graf.

Zo iemand geniet van het kwaad zoals je geniet van lekkers.

Hij laat het smelten in zijn mond.

 Hij slikt het niet gelijk in, maar zuigt er lang op,

om er zo lang mogelijk van te genieten.

 Maar als hij het eenmaal inslikt,

verandert het in zijn buik in vergif en moet hij braken.

 Net zo heeft hij rijkdom opgeslokt,

Maar hij zal alles weer moeten uitspugen.

God perst alles uit zijn maag omhoog.

 Want oneerlijk verdiende rijkdom is als opgegeten vergif:

het zal hem doden.

 Hij zal niet genieten van de overvloed

aan room en honing.

Wat hij met hard werken heeft verdiend, zal hij moeten teruggeven,
als lekker eten dat hij niet kan binnenhouden.
Alles wat hij met zijn handel heeft verdiend, raakt hij weer kwijt. Hij heeft arme mensen slecht behandeld.
Hij heeft hen aan hun lot overgelaten.
Hij heeft niet zelf een huis gebouwd,
maar het huis van een ander genomen.
 Maar omdat hij nooit tevreden was
en altijd maar meer wilde hebben,
zal hem niets van zijn schatten overblijven.

 Op een dag heeft hij zelfs niets meer te eten.
Niemand zal nog proberen iets bij hem te roven.

 Met de rijkdom is ook de angst gekomen.
Hij wordt bedreigd door iedereen die hij uitgezogen heeft.
 Op het moment dat hij denkt rustig van zijn rijkdom te kunnen genieten,
stort God zijn straf over hem uit.

Als het hem lukt om te ontsnappen aan het zwaard,

zal hij neergeschoten worden met een ijzeren boog.

 De pijl doorboort zijn rug en komt er bij zijn buik weer uit.

De glinsterende punt komt bij zijn darmen naar buiten.

Doodsangst overvalt hem.

 Alle ellende wordt over hem uitgestort.

Zijn schatten verdwijnen als sneeuw voor de zon

en het loopt slecht af met alles en iedereen in zijn huis.

 De hemel laat aan iedereen zien dat hij een slecht mens is.

De aarde wordt zijn vijand.

 Alles wat hij in zijn huis bewaarde,

wordt door anderen meegenomen.

Het wordt weggehaald op de dag dat God hem straft voor zijn oneerlijkheid.

 Dat is wat God doet met de mensen die zich niets van Hem aantrekken.

Dat is de straf die God voor hen heeft weggelegd.

(Job 20:6-29)Zie ook blogs:

*Gods gerechtigheid:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2020/08/gods-gerechtigheid.html

*De donder van God:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2020/12/de-donder-van-god.html


 

 

 

zondag 7 februari 2021

HEILIG IS GOD

 

HEILIG IS GOD:

 

"Wees heilig, want ook ik ben heilig."

(1Petrus 1:16b)


 

“God is heilig en zuiver.” 

 

Heilig worden, zoals God heilig is,  is een geweldig voorrecht! Het is geen last die verlammend werkt…Heiligheid wil niet zeggen dat we een foutloos parcours afleggen. Het betekent wel, als we een fout gemaakt hebben, dat we de scherven opruimen, terug kleven, en terug verder doen. (Ons leven bestaat niet uit gebrokenheid.)  Nooit opgeven, en ons oog steeds op Jezus gericht houden, ook al zijn we gevallen! God verlangt ernaar om ons steeds opnieuw op te richten als we gevallen zijn. Hij richt ons terug op en heelt onze wonden door zijn wonderbaarlijke genade! Steeds opnieuw en opnieuw… voor wie zijn helpende hand aanvaard vast te grijpen.

 

 

God Almachtige Vader, u alleen bent heilig, heilig in alle eeuwigheid.

 

Wie kan er uw onfeilbare wijsheid bevatten?

Waardig is het Lam Uw enige Zoon JEZUS CHRISTUS.

Jezus Christus, levende brood uit de hemel neergedaald om ons het eeuwige leven te schenken. Bron van levend water om ons te laven met het geestelijke water en ons om te vormen tot nieuwe mensen als beeld van God. O Jezus transformeer ons, zoals u transformeerde op de berg tabor, en laat ons schitteren als sterren aan het firmament.

O Heer. Laat ons uw gezicht aanschouwen.

Ik aanbid u O Heer Jezus, want u alleen bent waardig om geprezen te worden. Jezus Christus, leeuw van Juda, iedere knie zal buigen voor u.

 

Uw gezicht, is alles wat ik zoek, en wanneer uw blik dan gericht is op uw kind, is uw genade mij overvloedig.

O Heer, laat het licht branden dat ooit schitterde zo fel en zuiver, vervang de lamp van mijn eerste liefde, die brandde met heilige vrees.

 

Uw geest is als water voor mijn ziel.

Uw woord is een licht op mijn weg.

Niemand anders kan mijn hart beroeren dan U.

Ik zoek u al sinds het begin van mijn levensweg.

O Jezus, ik aanbid en bemin u met mijn ganse hart en ziel. Nooit is iemand gezien en gehoord als U. O Heer, wat is uw majesteit wonderbaarlijk!

O Heer, ik bemin u, en ik aanbid u mijn Koning.

Moge het een zoet geluid zijn in uw oor en hart.

Heer, U bent kostbaarder dan goud en zilver, u bent mooier dan de mooiste diamant! O Jezus, In stilheid en vertrouwen mag ik elk moment van de dag terugvallen op U.

 

Niets meer verlang ik dan te leven in Uw aanwezigheid. Heilig is mijn God.

 

Aanbiddingslied: You are Holy:

  

 


Leidt een leven, dat in alle opzichten heilig is.”

 


 

 

 

"Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien." (Hebreeën 12:14)

vrijdag 29 januari 2021

GODS PLAN MET DE WERELD

 

GODS PLAN MET DE WERELD:


 


Gods plan voor ons, is altijd groter en veel mooier dan onze eigen plannen!” 

“KINDEREN, BID DAN TOCH

 

Helpt mee bouwen aan het herstel!

 

De Heer spreekt tot Zijn kinderen:

 

Veel van Mijn kinderen, verspillen, in deze verwarde tijden, hun tijd met het bevredigen van hun nieuwsgierigheid, op zoek naar nieuwtjes, zoals het ontrafelen van de werken der duisternis, en om dit dan te gaan rondstrooien, hiermee verdoen ze niet alleen hun tijd nutteloos, maar jagen ze ook hun medemens angst aan en zaaien verwarring (angst en verwarring zaaien, zijn geen vruchten van de H.Geest, maar zijn kenmerkend voor de werken der duisternis, die wil niks liever dan verwarring in  de ganse schepping te zaaien, daartegenover staat de rust en harmonie die Ik wil herstellen. Help mee aan dit plan van herstel door je kostbare tijd te gebruiken om in stilte met Mij te verblijven en je tijd te besteden aan gebed. Zo help je mee aan het herstel van de harmonie van de ganse Schepping!

 Een houding van Stil zijn met Mij en gebed, weerspiegelt een houding van VERTROUWEN op Mijn Plan.

Kinderen, door het gebed ontvangen jullie rijke zegen, en genaden.

 

Zie ook nog een oude blog: bidden-gebed:

 

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2012/04/bidden-gebed.html

 

Zolang de hevige oorlog die momenteel woedt tussen de kinderen van het Licht en de kinderen van de duisternis, moeten we waakzaam zijn, en ons verdedigen met de wapenen van het geloof, waarvan HET GEBED, één der voornaamste en sterkste is. Blijft volhouden  kinderen van het Licht, de overwinning is beloofd, Het LICHT zal uiteindelijk de duisternis overwinnen!

 

“Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” (Jakobus 5:16)

 

"Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen."

(Johannes 1:5)

 

"Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi."

(1 Petrus 5:8)

 

"En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."

(2 Kronieken 7:14)

 


“Als Mijn volk, biddend Mijn aanwezigheid zoekt, en tot Mij terugkeert, zal ik hun zonden vergeven en genezing schenken.”vrijdag 22 januari 2021

ZOEK DE STILTE

 

 

 

MENS, ZOEK DE STILTE!
 

 

Profetie:

 

De Alwetende spreekt:

 

Mijn kinderen, wat zoeken jullie toch jullie heil in de onrust en de verwarring van deze wereld? Neen, daar ligt jullie geluk niet. Zoek Mij in de Stilte en de rust, en kom daar tot diepe AANBIDDING tot Mij,en vervolgens tot een diepe overgave aan MijIk laat mij vinden in de Stilte en diep in je hart, in een hart dat de invloeden en geluiden van de wereld heeft afgesloten, want daar voel ik mij thuis en daar zal je me dan ook vinden. Jullie leven in een wereld vol van onrust en verwarring. Keer je ervan af en ga op zoek naar Stilte en rust, daar ben ik te vinden, en laat ik Mij vinden, niet in het lawaai en het rumoer van deze Goddeloze wereld. Mijn vijand spuugt in jullie richting bergen van lawaai, onrust, grote verwarring.

 Daarmee wil hij jullie losmaken van Mij! Sta dit niet toe. Zonder je af… (zet die radio uit, die T.V. met zijn hersenspoelingachtige nieuwsberichten en programma’s, je computer met een internet vol van onwaarheden, perversie en duivelse strategieën…)

Wees gewaarschuwd! Er komt een vloedgolf van verwarring en onrust op jullie af. Wie zich niet geworteld heeft in Mij, dreigt meegesleurd te worden! Ik wil jullie naar de vredige weiden vol van hemelse heerlijkheid

voeren, mijn vijand geeft je enkel onheil en leed!

Welke keuze gaan jullie maken? Jullie lot ligt ook in jullie eigen handen, in de keuzes die je nu zult maken. Bidt om wijsheid en inzicht om  de juiste keuze te maken, en de goede weg in te slaan. Nu is het de hoogste tijd om dit te verwezenlijken.

Bid om de H.Geest dat hij jullie helper mag zijn hierin!


"De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort.  Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.  Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil."

(Psalm 23:1-3)


 


 

Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand een voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat."

(Hebreeën 4:11)


Aanbiddingslied Jezus: (Engels gezongen.)woensdag 13 januari 2021

GOD DIENEN

 

GOD DIENEN ZOALS HIJ HET BEDOELD HEEFT!

  "Hij is de rots onder mijn voeten. Hij is de burcht waarin ik veilig ben. Ik zal niet verslagen worden door mijn vijanden."

(Psalm 62: 7)

 

God verlangt van Zijn kinderen dat ze Hem dienen zoals het Hem behaagt, vraagt u zich af hoe u dit kunt verwezenlijken? Misschien kunnen volgende bijbelteksten u op de goede weg helpen:

 

Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en leugens over elkaar te vertellen. Geeft eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag.  En Ik zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft.”

(Jesaja 58:10-11)


                                                                  

Jesaja 58:11

  

Jezus sprak:”Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De Mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft Mij daarvoor de macht en het recht gegeven."  Toen vroegen ze Hem: "Wat wil God dan dat we doen?"  Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."

 (Johannes 6:27-29)

 

"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”(Romeinen 12:2)

 

Jezus Christus leerde ons in het voornaamste gebod: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 

(Matteüs 22,34-40)

 Mijn zoon, luister naar mijn woorden. Houd je oren open voor wat ik zeg. Vergeet mijn woorden nooit meer, maar bewaart ze diep in je hart.  Want mijn woorden brengen je leven. Ze zijn genezing voor je hele lichaam. Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven. Zorg dat je mond geen verkeerde dingen zegt en dat er geen leugen over je lippen komt.  Laat je gedachten niet afdwalen naar slechte dingen. Kijk vastberaden recht voor je uit, naar het rechte pad. Zorg dat je altijd op de goede weg blijft en dat je altijd te vertrouwen bent. Wijk niet van het rechte pad af. Blijf ver bij het kwaad vandaan. 

(Spreuken 4: 20-27)

 

         “Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Stem uw gedrag niet af op deze wereld.” 
(Romeinen 12:2)