donderdag 19 mei 2022

PROFETIE EN HET WOORD VAN GOD AANVAARDEN

 

 

LUISTEREN EN AANVAARDEN VAN DE WAARHEID:
 

Profetie en het woord van God aanvaarden…

 

De afgelopen tijd valt het mij op dat mensen die via internet (sociale media) een profetisch woord verkondigen, dat die dikwijls door lezers door het slijk gehaald worden, opmerkingen zoals ‘valse profeet’ en ‘leugenaar’ zijn dikwijls te lezen. En dat is een regelrechte zonde tegen de H.Geest!

Mijn inziens komt dit omdat mensen liever naar de mond gepraat worden, en enkel maar mooie en lieve woordjes willen horen! Dit is men immers gewoon van onze hedendaagse predikers en geloofsverkondigers. Het is immers altijd leuker om naar fabeltjes te luisteren, in plaats van naar de waarheid! Maar, op lange termijn brengt deze houding geen vruchten voort!

 

 Ik heb hiermee ook persoonlijk ervaring; enige tijd geleden kreeg ik een e-mail van iemand die me schreef: ‘Stop met die profetieën en leugens!  Ik wil enkel maar de waarheid horen, niks anders dan de waarheid!

 

En dat is nu juist wat ik nastreef… enkel de waarheid verkondigen (die meestal al te dikwijls verdraait word weergegeven, of slechts halve waarheden…) ik wil enkel maar een verkondiger zijn van de ‘schittering van de waarheid van wat van God komt.’

Een zuiver geopend kanaal waarvan God gebruik kan  maken. Dat is mijn enige doel. Daarmee wil ik de mensen en God ten dienste staan.

 We leven nu in een tijd die voorspeld is door de apostel Paulus:

 

“Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen.

 ( = hen naar de mond praten!)  Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels.”

(2 Timoteüs 4:3-4)

 

Jezus is het mensgeworden “woord van God” hierover legt hijzelf een getuigenis af:“ Ik heb niet namens Mijzelf gesproken, maar namens de Vader, die Mij heeft gestuurd. Hij heeft Mij gezegd wat Ik moet zeggen. En Ik weet dat zijn woorden eeuwig leven geven. Wat Ik zeg, zeg Ik precies zoals de Vader wil dat Ik het zeg."

(Johannes 12:49-50)God is HEILIG, dus is het Woord van God heilig. Juist daarom dient het onverdraaid en onvervalst doorgegeven te worden!

 “Is mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt de HEER.”

(Jeremia 23:29)

 

 

 

 

"Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid."

(2 Timoteüs 2:15)

  

"Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen."

(3 Johannes 1:4)

 

  

 

" Als Gods wil niet langer bekend wordt gemaakt, gaat het volk steeds slechtere dingen doen.

Maar het gaat goed met mensen die zich aan Gods wet houden."

(Spreuken 29:18)

 

 

Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.” (Dorothee Sölle)

 

Zonder profetie vervalt het volk tot bandeloosheid’. Naar mijn menig is dit precies wat er nu aan de hand is.

Sommigen beseffen wel dat we in onze huidige tijden terug nood hebben aan profeten, men bid er zelfs om! Maar, als God ze dan terug aan de wereld schenkt, slaat men geen acht op wat ze verkondigen! Men verwijt ze liever of probeert hen het zwijgen op te leggen. (de geschiedenis herhaalt zich…)

 

" Doof het vuur van de Heilige Geest in jullie binnenste niet uit.  Schuif profetieën niet aan de kant.  Ga bij alle dingen na of het klopt en bewaar dat wat goed was.  Doe niets wat ook maar een béétje verkeerd is."

(1 Tessalonicenzen 5:20-24)

 

"Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken 

werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest." (2 Petrus 1:21)


“De ware zin van ons christelijke leven bestaat in het verwerven van de H.Geest.”

( H.Serafim van Sarov.)

"Mensenkind, gij woont te midden van een weerspannig geslacht; van hen die ogen hebben om te zien, maar niet zien; die oren hebben om te horen, maar niet horen, want zij zijn een weerspannig geslacht." (Ezechiël 12: 2)

 

 

 

ZIE OOK BLOG OVER PROFETIE:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2021/07/profetie.html

vrijdag 13 mei 2022

DE NATUUR ZAL OM WRAAK ROEPEN

 

 

 

DE NATUUR ZAL OM WRAAK ROEPEN:
 

Bij Haar éénmalige  verschijning in LA SALETTE (de eerste officieel door de rkk erkende verschijning van Maria!) Op 19/9/1846 gaf Maria naast De Boodschap ook  aan elk kind een geheim.” Het geheim van Melanie werd met imprimatur van haar geestelijke begeleider Mgr. Zola gepubliceerd. In dit geheim lezen we volgende profetie, die zich in onze huidige tijden aan het vervullen is:

Maar dan zal de natuur om WRAAK roepen over de mensen en zij zal van ontzetting sidderen in afwachting van wat er met de door misdaden besmeurde aarde zal gebeuren. De seizoenen zullen veranderd worden en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen.”

 

PROFETIE:

 

 KWAAD TREKT KWAAD AAN!

 

De Heer spreekt:

 

Jullie oogsten stilaan de vruchten van het kwaad dat lange tijd gesticht werd! De wereld proeft nu reeds de vruchten van haar ‘eigen koers die ze volgt… Met droefheid zie ik van bovenaf hoe jullie plannen  zich tegen jezelf keren. Jullie dagen de natuur uit! De natuur keert zich tegen jullie, jarenlang hebben jullie zonder respect met de natuur gehandeld. Nu keert de natuur zich tegen jullie en roept ze om WRAAK.Ze is een gesel geworden voor jullie, oorspronkelijk was ze een bron van vrede en rust voor jullie maar door de mishandeling met jullie kwaad tegen haar, helpt ze nu Mijn plannen met deze wereld te vervullen. Ze zal meehelpen aan de zuivering van alles, en eens dit geschied is zal ik ze herstellen, eerst zullen jullie terug jullie knie terug voor Mij buigen, dan zal ze terug een bron worden voor jullie en voorspoed en geluk brengen.

 

BID OM ERBARMEN!

 

Smeek de hemel dat de tijd van zuivering niet zo hard op jullie neerkomt als op Sodom en Gomorra.

 


          Een alles verwoestende vuurtornado.

 

 

 

"Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten."
(Galaten 6:7)

 

 


 

 

 

donderdag 28 april 2022

DE TIJD DRINGT!

 

 

 

DE TIJD DRINGT!

  

Profetie:

 

De Heer spreekt:

 

Schepping, O Schepping, in wat voor toestand zijn jullie beland. Jullie buigen zich voor jullie afgoden als nooit tevoren, zonder te beseffen wat dit met zich meebrengt! De duivel is jullie Vader geworden en jullie buigen voor hem alsof het niks is. Deze wereld is er veel slechter aan toe dan in de tijd van Noach, ja zelfs dan in de tijd van Sodom en Gomorra. Ik heb genoeg van jullie banaliteiten en perversiteiten, nog nooit is de Schepping Mij zo afvallig geweest! Jullie roepen met luide stem Mijn Gerechtigheid over jullie af. En inderdaad die is op komst, jullie hebben de tijd van mijn Barmhartigheid afgewezen, nu kan ik enkel nog Mijn Gerechtigheid laten gelden. U bent gewaarschuwd: ’Mijn Storm is op komst!’  DUS:

DE TIJD DRINGT, Keert onmiddellijk naar Mij terug met bidden en vasten. Toen Jona naar Nineve ging om te Waarschuwen, liet de koning het ganse volk zich tot Mij keren. Nu draalt geen enkeling nog om de oproepen die ik via mijn profeten overal ter wereld zend. Het is precies dat jullie verlangen om voor eeuwig in de duisternis te willen verblijven!  Ik zal VUUR uit de hemel laten komen om dit zondige volk weg te vegen, daarna, zal er water komen die de ganse aarde zal zuiveren! De rechtvaardigen zal ik sparen, en zij zullen een prachtige nieuwe tijd zien.  Ik wil de Schepping herstellen naar zijn oorspronkelijke staat van voor de zondeval, zonder zonde dus en zonder kwaad. Maar daar wil ik jullie medewerking voor hebben, jullie moeten zich AFKEREN van jullie zondigheid, en mij met hart en ziel terug dienen en vereren!  Neem geen afwachtende houding aan, en blijf niet wachten op iets wat niet komt en niet van Mij is. Maar werk mee aan Mijn plan van redding, en zet u actief in!

 


"Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God."

(Jakobus 4:4)

 

"Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg,

wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd."

(Spreuken 10:9)

 

 “Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat ze gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!

(Ezechiel39: 23-24)

 

 

 “In een oogwenk breng Ik Mijn Gerechtigheid nabij, Mijn heil verschijnt, Met Machtige Arm doe ik de volken recht wedervaren.”

(Jesaja 51: 5)

 

“En nu is de tijd gekomen dat de mensen die de aarde vernietigen, zelf vernietigd zullen worden."

( Openbaring 11:18) 

 

"Rijkdom helpt je niet op de dag van Gods toorn,

rechtvaardigheid redt van de dood."

(Spreuken 11:4)

  

"Maar mijn redding zal voor eeuwig duren en mijn overwinning zal voor eeuwig blijven bestaan."

(Jesaja 51:6b)

 dinsdag 12 april 2022

DE REM OP DE WERELD

 

 

 

DE REM OP DE WERELD: 

Profetische gedachte voor onze huidige tijden:

 

De huidige mensheid is dringend aan heroriëntatie toe!

Men is stilaan op een cruciaal punt aan het komen in zijn verhouding tot God.Men dient zijn keuze te maken, en zijn gedrag hieraan aanpassen…ofwel kiest men voor of tegen God!

Wie tegen God is, of zich afkeert van God, begeeft zich op gevaarlijk pad, want:

 

"De HEER is met u, zolang u met Hem bent. Als u Hem zoekt, zal Hij door u gevonden worden, maar als u Hem verlaat, zal Hij u verlaten."

(2 Kronieken 15:2b)

  

Eens verlaten door de Heer, is men een gemakkelijke prooi voor de vijand. De apostel Petrus waarschuwt ons:

"Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi."

 

(1 Petrus 5:8)

 

Leven we in onze huidige tijd niet in een wereld, die hun God en Schepper verlaten heeft? Met alle gevolg vandien….

Een terugkeer naar de Heer, is de enige en meest noodzakelijke oplossing!


 Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid.

 

In onze huidige tijden maken we mee waarvoor door Maria gewaarschuwd werd in La Salette: “Als mijn volk zich niet wil onderwerpen, ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan, hij is zo drukkend en zo zwaar dat ik hem niet langer tegenhouden kan.”

We ondervinden nu dat de “arm van God valt op onze huidige wereld. Er vallen klappen:

 

1)Corona Pandemie, die voorlopig nog in alle stilte verder aan het woekeren is!

 

2) Oorlog Rusland- Oekraïne, met alle gevolgen vandien (nu, en in de toekomst… op wereldvlak…)

 

God heeft een rem gezet op deze moderne tijden, en veel van onze materialistische functies. Hij wil dat we nadenken over Zijn Tegenwoordigheid, welk het belangrijkste in ons leven is.

De Heer, gekweld, heeft deze jaren alles geprobeerd om door onze doofheid heen te breken en door onze apathie, om ons naar Hem te leiden, om ons te leiden tot Leven. Hij probeerde de schellen van onze ogen, door het stof van onze afvalligheid, uit onze ogen te verwijderen. Ons ongeloof heeft ons geen goed gedaan.

 

De Heer nodigt ons nu uit om voor Hem te komen staan, om te erkennen dat Hij de Redder van de mensheid is. Hij plaatst Zijn vriendschap recht voor ons en trekt ons in een eeuwigdurende intieme relatie met Hem.

 

Schepping, pas op voor de duivel, want hij verdubbelt zijn inspanningen om je in de val te lokken en intussen doet hij alsof hij niet bestaat zodat hij zijn gang kan gaan zonder dat men bang voor hem is. O schepping! Hij bereidt een enorme holocaust voor je voor. O hoe roep Ik vanaf Mijn Kruis! Schepping, keer terug tot Mij! Laat niet toe dat hij jullie in de val laat lopen door Mij te verloochenen! Bid, bid voor de terugkeer van de zielen.

De tijd van de Gerechtigheid staat voor jullie deur, en deze zal voor velen zwaar vallen. Onvoorbereid zal ze een kwelling zijn!

 

Blijft niet wachten met uw terugkeer naar de Heer, wacht niet tot morgen of later, want dan is het te laat!

 

Kom tot inkeer,’ zei Jezus, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’

 

Want er staat geschreven: ‘Zo waar Ik leef – zegt de Heer –, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.’

(Romeinen 14:11)

 
"En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."

(2 Kronieken 7:14)


  

 

 
 "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi."

 (1Petrus 5:8)

 

Nu is het hoog tijd om goed na te denken over onze relatie en onze houding met onze Schepper!

  

 

“Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en Hem ook vinden, als u Hem met hart en ziel zoekt."

(Deuteronomium 4:29)

 

Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid.” 
(Jakobus 4:7-9)

 


vrijdag 8 april 2022

GEESTELIJKE ERFENIS

 

GEESTELIJKE ERFENIS:
 

“Wie Hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van Zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.”

(Romeinen 8:29)

Jezus kwam naar de aarde om het volmaakte, zondeloze offer voor ons te zijn omdat wij niet het vermogen hebben om volmaakt te zijn op aarde. Vanwege Zijn offer, kunnen we iedere dag meer zoals Jezus worden. En we ontvangen onze geestelijke erfenis wanneer we leven zoals Jezus deed.

Rechtvaardig leven, zoals Jezus deed, lukt niet van de ene dag op de andere, we zullen allemaal struikelen. Immers, als we volmaakt waren, hadden we geen Redder nodig! Toch moeten we in ons hart ernaar verlangen om ten volle van onze geestelijke erfenis te genieten. We moeten ook leren God te vertrouwen, wetende dat Hij ons zal vormen naar het beeld van Zijn eigen Zoon, Jezus Christus.

Efeziërs 1:11-12 zegt: in Hem heeft God… ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid!

Je bent erfgenaam en God wil dat je leeft met een gevoel van vrede en veiligheid dat komt van het weten wie je bent en van Wie je bent.

Wil je God vertrouwen en je dagelijks door Hem laten veranderen, zodat Hij je meer en meer naar het beeld van Zijn Zoon kan vormen?

 

Kort gebed: God, dank U voor mijn geestelijke erfenis in Jezus. Ik vertrouw U, wetende dat U mij kunt kneden naar het evenbeeld van Uw zoon, dag voor dag.

 

BRON: Joyce Meyer Ministries.

 

"Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft."

(2 Korinthiërs 1:5)

  

 

"Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Dien Christus: Hij is uw meester!"

(Kolossenzen 3:23-24)

  

 

"Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen."

(2Korinthiërs 7:1)

 

Wees hoopvol:

"Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?"

(Jesaja 43, 19a)

 

maandag 14 maart 2022

HOOP

 

 

HOOP:

  

Er is hoop bij Jezus!

 

In een wereld vol angst en hopeloze situaties.

Je vindt vrede bij Mij.

Je zult in de wereld veel moeilijkheden hebben,

maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh.16: 33)

Er is hoop!

Ook als het moeilijk is, je bent nooit alleen.

Waar jij bent, ben Ik.

Mijn zorg laat je nooit los.

Ik ben bij je om jou te dragen,

alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (Mat. 28:20, Hebr.12: 8)

In Mijn woorden is er de kracht om door te breken

In de moeilijkste situaties.

Zie je hoe na een koude winter

in de lente nieuw leven ontspringt,

en de donkere aarde verandert in een kleurrijk tapijt

vol prachtige bloemen.

Zo sterk is Mijn zorg  voor jou.

Voor Mij is het mogelijk om jouw zorgen om te keren

In een blijde verwachting dat Ik voorzie in élke nood.

Ik verlos jou van alles wat je vreest,

Ik red je uit al je moeilijkheden.

(Ps.33: 20, 34:5:7, 46:2)

Ik geef je Mijn hoop…

ook al lijkt alles donker om je heen.

Als jij je hopeloos voelt, schuil maar bij Mij.

Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen.

(Ps.62: 8.9, 91:1,4)

Ik leid je om niet je ogen te richten

op alles wat je bang en onzeker maakt,

maar op Mij. Ik ben jouw machtige overwinnaar.

Je mag zien hoe Ik met kracht in je werk,

IN al jouw omstandigheden.

Ontvang Mijn hoop, Mijn zorg,

Mijn helpende hand, Mijn krachtige steun. (Hebr.12: 2, Fil.4: 19)

Ik ben de God van de hoop.

Als Ik de zware last van bezorgdheid en angst van je schouders neem, en met Mijn licht in je leven mag schijnen,

dan verdwijnen de donkere wolken,

en breekt de zon door in je leven;

(Ps.27:1, Jes.60:1,2, Joh.8:12)

Wat donker is maak Ik licht.

Jouw angst neem Ik weg,

en Ik maak je hart vol met Mijn vreugde en vrede.

Mijn vrede is als een beschermende muur rondom je gedachten en emoties. Mijn vrede tilt je op boven uitzichtloze situaties.

 (Rom.15:13, Fil.4:7, 2Tim.1:7)

Ik ben jouw Bron van hoop,

Ik geef je hoop en vertrouwen, ook voor de toekomst.

Omdat Ik leef, hoef jij niet bang te zijn voor morgen.

Ik zorg voor jou, Ik heb jouw geluk voor ogen,

en Mijn zorg schiet nooit tekort.

(Jer.29: 11. Mat.6: 31-33)

 


                                   

Er is hoop, want Jezus leeft!

"Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt."

(Psalm 42: 12)

 

 

BRON: Woorden van Gods liefde.