vrijdag 2 december 2022

TOON ONS UW GEZICHT O HEER

 

 

 

TOON MIJ UW GEZICHT O HEER, UW KRACHT EN GENADE:

 

 


 

Laten we in deze adventstijd het gezicht van onze Heiland Jezus Christus zoeken en bewonderen.

 

Richt je ogen op Jezus
Richt je ogen op Jezus
Bewonder zijn heerlijk gezicht.
Al het aardse zal dan vervagen
In de glans van zijn glorie en licht.

Vertrouw maar op Hem
Luister goed naar zijn stem
En ontvang nu zijn vrede
Ja, vertrouw maar op Hem,

Geef je niet over aan je menselijke kracht, maar

Laat Hem voor alles zorgen!

O Jezus, zorg voor alles, ik vertrouw op u.

 

Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
Aan mij betoont.

Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op Zijn troon.
Hoor, hoe het hemels loflied al
overwint in heerlijke schoonheid.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in alle eeuwigheid,
die ’t heil voor u verwierf.

'k Geef mijzelf aan U
'k Geef mijzelf aan U
Heer aan U geef ik mijn leven.

 

O Jezus, vervang de lamp van mijn eerste liefde  die brandde met heilige vrees.

Laat uw genade mij overvloedig zijn.

Ondersteun mij met uw heilrijke rechterhand,

en laat uw LICHT in mij nooit meer doven.

 

Video: Show Me Your Face:

 

Geniet van de schoonheid van dit wonderbare lied!

                       

dinsdag 1 november 2022

MOEILIJKE TIJDEN

 

 

 

ZWARE TIJDEN:

 Profetie:

 

“Het worden zware tijden, maar, wij hebben een God op wie wij kunnen vertrouwen.”


Goede vrienden, er liggen ons moeilijke tijden voor de deur te wachten. Voor de gelovigen zal het er in de komende tijden vooral op aankomen om stand te houden in ons geloof, onder invloed van de uitzonderlijke moeilijke omstandigheden zit het gevaar erin dat er mensen zullen zijn die het moeilijk gaan krijgen en hun geloof overboord gaan gooien. De afgelopen jaren waren al moeilijk, maar deze jaren waren geen vaststaand feit op zich. Deze jaren dienden als voorbereiding op de komende tribulaties. We zijn beproefd geworden, om ons geloof te testen en het vooral sterker te maken. Bent u sterker geworden op dat vlak en hebt u stand gehouden, des te beter. Bij wie dit niet het geval zou zijn, dan is het nu hoog tijd om u nu alvast nog stevig te verankeren aan de 2 zuilen van ons geloof: Jezus en Maria (zoals voorspeld in het visioen van de 2 zuilen van de H.Don Bosco.)

Wie dacht dat met corona de kous af zou zijn zit verkeerd. Er zijn reeds wetenschappers die verklaard hebben dat er in de toekomst epidemieën  zullen komen met virussen of ziektes, waarvan men dacht dat deze reeds lang uitgestorven waren. En we spreken inderdaad in het meervoud, ook in het evangelie lezen we dat Jezus ons zegt, over de eindtijd:

" Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, epidemieën en aardbevingen zijn. Maar dat is pas het begin van het einde."
(Matteüs 24)

We zien dat Jezus in het meervoud spreekt. In het geheim van La Salette zegt Maria ons het volgende:

“Er zullen bloedige oorlogen en hongersnoden zijn, pest en besmettelijke ziekten..”Ook hier zien we dat er in het meervoud gesproken word.

We moeten er dus rekening mee houden dat er meerdere gebeurtenissen tegelijk zullen plaatsvinden…In het geheim van L.S. zegt Maria trouwens:

“God gaat Zijn toorn uitputten en niemand kan zich onttrekken aan zoveel gesels tegelijk.

(cfr Mat24: 19-21) terug dus een uitdrukking over gebeurtenissen in het meervoud.

 

Gelukkig voegden zowel Jezus als Maria er volgende bemoedigende woorden aan toe:

Jezus zei: "Als de Heer die tijd niet korter zou maken, zou geen mens worden gered. Maar God zal die tijd korter maken om de mensen die in Hem geloven te helpen."

Maria zegt in Het geheim:

“De mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn.”

En ook nog:

 

"Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien."

 

Het geheim van La Salette:

https://ourladyofls.blogspot.com/2019/06/het-geheim-van-la-salette.html

 

 

Vrienden, ik ben geen voorspeller van gebeurtenissen en feiten, ik doe enkel maar wat de H.Geest mij opdraagt, in dit geval waarschuw ik jullie zodat jullie voorbereid zouden zijn, en hopelijk hierdoor stand zullen houden in jullie geloof. Zorg ervoor dat je degelijk geankerd bent aan Jezus en Maria. Bouwt een vurig gebedsleven op, en wees daar trouw aan. VERTROUW ten allen tijde op God! Ook tijdens de komende moeilijkheden zal het gebed een belangrijk en reddend wapen zijn! Zoek steun bij goede vrienden en familie, vorm met hen allen een hechte band, zodat jullie elkaar tot steun kunnen zijn!

 

Ik wens u alen Gods vrede toe in jullie harten!

 

"Maar niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen zijn. Ook de hemelse engelen weten dat niet. Ook de Zoon weet dat niet. Alleen mijn Vader weet het. Zoals het ging in de tijd van Noach, zo zal het ook gaan als de Mensenzoon terugkomt. Want in die tijd, vóór de grote overstroming, gingen de mensen gewoon hun gang. Ze aten en dronken en trouwden, tot op de dag dat Noach aan boord van zijn boot ging. Ze hadden niets in de gaten. Toen kwam de grote overstroming en ze verdronken allemaal. Zo zal het ook gaan als de Mensenzoon komt. "
(Matteüs 24:36-39)

 

Laat u dus niet van de wijs brengen door bepaalde mensen of groeperingen die datums of jaartallen voorspellen!!! Jezus zegt ons dat niemand van die dag afweet. We moeten echter wel waakzaam zijn, en de tekenen des tijd zien te herkennen zodat we niet dezelfde fout maken zoals het volk in de tijd van Noach, die dus niets in de gaten hadden! (Ze vertikten het om hun ogen te openen, en hun leven te veranderen!)

 

"Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered."
(Matteüs 24:13)

  

"Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden."
(1 Petrus 4:7)

  

"In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zorgt ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens; laat de komst van de Mensenzoon u niet als een strik onverhoeds grijpen, want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld. Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon."

(Lucas 21:34-36)

 

WEES WAAKZAAM EN BIDT!

Zo zult ge stand houden als al deze dingen gebeuren.

 

Wanneer deze dingen zich beginnen te voltrekken, heft dan uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij!


 

 

"En wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."

(2 Kronieken 7:14)

  

We zijn op weg naar een hoopvolle toekomst, maar het kan eerst nog even ruw worden en heftig!

 

Onze huidige reis: Een Amerikaanse jongeman vertelt ons zijn visioen, erg van toepassing op onze huidige tijden:

 

Een jaar geleden had ik een visioen van mezelf in een vliegtuig. Het lampje 'gordel vastmaken' ging aan. We maakten onze veiligheidsgordels vast. De cockpitdeur stond open en Jezus keek achterom met een  geruststellende glimlach naar ons, de passagiers. Ik realiseerde me dat de turbulentie zwaar zou zijn, maar dat we allemaal veilig zouden landen. Het interessante was dat Jezus aan de linkerkant van de cockpit zat, de stoel van de copiloot. Ik kon de piloot niet zien. Dit is allemaal door de Heilige Geest gedreven. Toen ging het licht aan en ik geloof dat de Heilige Geest de piloot was en daarom kon ik hem niet met mijn ogen zien.

 

Vertrouwen we ook op de voorspraak van onze hemelse Moeder Maria, die voor ons onophoudelijk ten beste spreekt (zoals ze ons gezegd heeft in La Salette.)Maria zal ons door deze moeilijke tijden heen leiden naar Jezus, haar Zoon, en onophoudelijk voor ons ten beste spreken!

woensdag 26 oktober 2022

VERTROUW OP ZIJN NAAM

 

 

 

VERTROUW OP ZIJN NAAM:

 

"Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen,
U verlaat niet wie U zoeken, HEER."

(Psalm 9:11)

  

Vertrouwen op God, is een leerproces. Wees er rustig over dat je daarvoor de tijd krijgt van God om dat tot stand te laten komen tijdens je leven. En loopt dat proces even moeilijk, vetrouw dan op de H.Geest die je helper is en die je zal leiden waar het moeilijk gaat, en jou op een nieuwe of andere weg zal leiden om jou zoektocht of leerproces verder te kunnen zetten. Blijft vooral vertrouwen! De vijand probeert steeds opnieuw dynamiet te leggen onder jou leerproces, hij wil je opgang naar God ondermijnen het bemoeilijken met als enig doel, jou te doen opgeven. Blijf volhouden en blijf vooral bidden tot de H.Geest om hulp en leiding.  Bid op voorspraak van Maria, om de werking en de kracht van de H.Geest. Maria staat heel dicht bij de H.Geest en heeft een onuitsprekelijk grote invloed bij de H.Geest. Toen de Engel de boodschap aan Maria bracht, zei hij tot Haar: ‘DE  H.Geest zal over u komen en de Kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen!’ (Lucas 1:35) Vraag voortdurend om inzicht en wijsheid zodat je richting kan kiezen. Als je even vastloopt is dat geen ramp. Blijf kalm en bid om hulp,met wat geduld komt alles wel weer op zijn pootjes.

Vermijd vooral op zo’n momenten cruciale beslissingen te nemen geleid door emoties. Stel even uit wat kan wachten, tot dat het opgeklaard is in je geest. Laat jou situatie terug stabiel worden om je weg verder te zetten, enkel zo bereik je jou doel.

  

"Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht."
(Jeremia 17:7-8)

 

"Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg."
(Spreuken 3:5-6)


vrijdag 21 oktober 2022

GODS VREDE ERVAREN

 

GODS VREDE ERVAREN IN HET LEVEN VAN NU:

 

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
(Johannes 16:33)

 " En laat de vrede van Christus in jullie hart regeren." (Kolossenzen 3:15)

 

Het hebben van een kalme en rustige houding is onbetaalbaar. Het is een houding dat zegt: “Ik vertrouw God” en dat spreekt mensen aan. Maar het kost tijd, focus en Gods genade om constant rustig te zijn.

Maar al te vaak wordt ons stressniveau bepaald door onze omstandigheden. Je kunt gestrest zijn omdat je altijd druk bent of omdat je problemen hebt of omdat je niet kunt opschieten met iemand uit je omgeving.

Om de stress in ons leven te overwinnen, moeten we leren om de rust, die ons door de overwinnende kracht van Jezus gegeven is, in praktijk te brengen.

 

Een manier om een constante rust te ontwikkelen is door te leren om “in het nu” te leven. We kunnen veel tijd besteden aan het nadenken over het verleden of ons af te vragen wat de toekomst brengen zal... maar we zullen niets kunnen bereiken, tenzij onze denken gericht is op vandaag.

In de Bijbel staat dat God ons genade geeft voor elke dag dat we leven. Ik geloof dat Gods genade de kracht is die ons in staat stelt en bekrachtigt om te doen wat we moeten doen. En Hij geeft het royaal aan ons, zoveel als we nodig hebben.

We zouden elke dag moeten zeggen, “God heeft mij vandaag gegeven. Ik zal daarover verheugd en blij zijn.”

 

Als je kunt leren om God te vertrouwen “in het nu”, Zijn genade te ontvangen zoveel als je nodig hebt, kun je een persoon zijn die rust uitstraalt - en dat is krachtig.

Kort gebed: God, ik weet dat U elke hindernis heeft overwonnen, dus ik vraag U om mij te helpen in de vrede te leven die U mij gegeven heeft. Leer mij zien hoe ik U kan vertrouwen wanneer ik “in het nu” leef. Amen.

 

BRON: Joyce Meyer Ministries.

  

"Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven."

(Numeri 6:24-26)

 

"Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren."
(Filippenzen 4:6-7)

 

"Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien."
(Hebreeën 12:14)               "Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen."


vrijdag 23 september 2022

DE ARK VAN NOACH

 

 

DE ARK VAN NOACH:“Er waren tal van SPOTTERS in de dagen van Noach, en die zijn er nog steeds de dag van vandaag! Heb BEROUW voordat de tijd om is!”


En zoek een veilige beschutting in de “ark van MARIA die u zal leiden naar de veilige haven…. WANT…Maria is de veiligste de snelste en de zekerste weg om naar JEZUS te gaan!

 

 

Net als in de tijd van Noach gaat het nu niet echt super op aarde. Er is heel veel duisternis, angst, terreur, oorlogen, echtscheidingen, chaos, verwarring, dwaling, ondankbaarheid, losbandigheid, misbruik en verslaving. Het is zoals Prediker schrijft: ‘Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één.’ God geeft ons gelukkig een mogelijkheid om gered te worden, net zoals Hij Noach een ark gaf om gered te worden van de vloed. Dat gaat helaas niet vanzelf, je moet er wel één ding voor doen! Zoals Noach moest gehoorzamen aan God, moeten wij ook gehoorzaam zijn en geloven dat Hij ons heeft gered. Dan mag je in de ark komen, schuilen achter het hout en krijg je ook nog eens de mooie belofte mee dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, waar alles zo zal zijn zoals God het heeft bedacht!

Zoals het was in de dagen van Noach, zo is het nu dat God aan Maria de opdracht heeft gegeven om een spirituele ark te vormen, en allen te verzamelen die zich afkeren van alles wat kwaad, zondig en hemeltergend is.

 

       De dagen van Noach, Noach leefde zoals God het wou, in gehoorzaamheid en in respect met Zijn Schepper, vervulde hij onverstoorbaar zijn taak. Terwijl de anderen zich aan niks stoorden, en Noach maar een gestoorde oude gek vonden...maar toen de vloed kwam werden Noach en zijn dierbaren gered, en al de anderen kwamen om!

 Begeef u dus nu in de ark van Maria, en Maria zal u leiden naar uw  bestemming: Jezus Christus, de enige en ware redder der mensen!

 Het is NU in deze laatste tijden

(de eindtijd!) God die nu

aan MARIA de opdracht heeft gegeven om

een SPIRITUELE ARK te bouwen waarin allen zullen

verenigd worden die zich ook nu in deze duistere  tijden

 afkeren van het Kwade en zich naar God toekeren..

 

DEEL 2:

 

Profetie:

 

TIJDEN VAN VERWARRING EN ONRUST GRIJPEN OM ZICH HEEN:

 

De Heer spreekt:

 

O mijn kinderen, jullie moesten eens weten hoe mijn Vaderhart aan het bloeden is van verdriet, nu ik moet toezien hoe mijn Schepping en mijn mensenkinderen, in de grootste verwarring en onrust  terecht aan het komen zijn. Zelfs mijn scheppingsorde, die ik bij het begin van de Schepping voor EEUWIG had ingesteld word verworpen bespot en belachelijk gemaakt. Wee hen die hiervoor verantwoordelijk gesteld zullen worden!

Wees waakzaam mijn kudde schapen voor de wolven in schaapsvacht!


Ik kan jullie enkel maar oproepen om net als de goede mensen in de tijd van Noach zich moesten verzamelen in zijn ark. Neemt uw intrek in de beschermende ark van mijn heilige Moeder Maria, zij zal u doorheen de woeste golven naar de veilige haven brengen die Ik ben. Mijn Moeder heeft deze uitverkoren taak van deze eindtijd, om jullie te beschermen tegen de woeste golven van het kwaad. Aarzel niet langer om aan deze oproep gehoor te geven!

 

 

"Wee degenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!"
(Jesaja 5:20)

 dinsdag 30 augustus 2022

SURRENDER NOVENA

 

 

SURRENDER NOVENA

OVERGAVE   NOVEEN

NOVEEN VAN OVERGAVE
AAN DE WIL VAN GOD: 

Noveengebed, door Jezus gegeven aan priester Don Dolindo Ruotolo, een Italiaanse Franciscaan uit Napels.

(6okt 1882, +19  nov. 1970) Het proces tot Zaligverklaring is lopende. Hij was een tijdgenoot van Pater Pio. Hij bad voortdurend de rozenkrans en noemde zichzelf 'de kleine oude man van de Madonna'. Jezus inspireerde hem tot het schrijven van een zeer krachtig gebed: de ‘surrender noveen’ of overgave noveen. Deze noveen kan men altijd bidden, is niet gebonden aan een bepaalde datum.

 

SURRENDER NOVENA

OVERGAVE   NOVEEN:

 

GEBED+ Overweging.

NOVEEN VAN OVERGAVE
AAN DE WIL VAN GOD

Door Jezus gegeven aan Don Dolindo Ruotolo.

Een krachtig gebed! Bid het met overgave en grote Liefde tot Jezus! Het is tevens een zeer begeesterende meditatie over de overgave aan de ‘wil van God.’

 Laat Jezus voor alles zorgen!

DAG 1:

Waarom verwar je jezelf door je zorgen te maken? Laat de zorg voor uw zaken aan mij over en alles zal rustig verlopen. Ik zeg je naar waarheid dat elke daad van ware, blinde, volledige overgave aan mij het effect heeft dat je wenst en alle moeilijke situaties oplost.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

 

DAG 2:

Overgave betekent voor mij niet dat je je zorgen maakt, van streek raakt of de hoop verliest, en het betekent ook niet dat je me een bezorgd gebed opdraagt ​​waarin je me vraagt ​​je te volgen en je zorgen in gebed te veranderen. Het is tegen deze overgave, diep tegen, om je zorgen te maken, nerveus te zijn en te willen nadenken over de gevolgen van wat dan ook. Het is als de verwarring die kinderen voelen wanneer ze hun moeder vragen om in hun behoeften te voorzien en vervolgens proberen voor zichzelf te zorgen, zodat hun kinderlijke inspanningen hun moeder in de weg zitten. Overgave betekent rustig de ogen van de ziel sluiten, je afkeren van gedachten aan verdrukking en jezelf aan mijn zorg toevertrouwen, zodat alleen ik handel. Zeggen dat je ervoor zorgt.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

 

DAG 3:

Hoeveel dingen doe ik als de ziel zich in zoveel geestelijke en materiële nood tot mij wendt, naar mij kijkt en tegen mij zegt; Je zorgt ervoor, sluit dan zijn ogen en rust uit. Met pijn bid je dat ik handel, maar dat ik handel zoals jij dat wilt. U wendt zich niet tot mij, in plaats daarvan wilt u dat ik me aanpas aan uw ideeën. Jullie zijn geen zieke mensen die de dokter vragen om je te genezen, maar eerder zieke mensen die de dokter vertellen hoe het moet. Dus handel niet zo, maar bid zoals ik u heb geleerd in het Onze Vader: Geheiligd zij uw naam, dat wil zeggen, wees verheerlijkt in mijn nood. Uw koninkrijk kome”, dat wil zeggen, laat alles wat in ons en in de wereld is, in overeenstemming zijn met uw koninkrijk. Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, dat wil zeggen, in onze nood, beslis naar eigen goeddunken voor ons tijdelijke en eeuwige leven. Als je echt tegen me zegt: Uw wil geschiede. Dat is hetzelfde als zeggen: jij regelt het.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

 

DAG 4:

Zie je het kwaad groeien in plaats van verzwakken? Maak je geen zorgen, sluit je ogen en zeg met vertrouwen tegen mij: Uw wil geschiede, zorg ervoor. Ik zeg u dat ik ervoor zal zorgen en dat ik zal ingrijpen zoals een dokter dat doet en dat ik wonderen zal verrichten wanneer dat nodig is. Zie je dat de zieke erger wordt? Wees niet boos, maar sluit je ogen en zeg dat je er maar voor zorgt. Ik zeg je dat ik ervoor zal zorgen, en dat er geen krachtiger medicijn is dan mijn liefdevolle tussenkomst. Door mijn liefde, ik beloof je dit.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

DAG 5:

En wanneer ik je op een ander pad moet leiden dan je ziet, zal ik je voorbereiden; Ik zal je in mijn armen dragen; Ik laat je jezelf vinden, als kinderen die in de armen van hun moeder in slaap zijn gevallen, aan de andere oever van de rivier. Wat je dwars zit en je enorm pijn doet, zijn je rede, je gedachten en zorgen, en je verlangen om koste wat kost om te gaan met wat je kwelt.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

DAG 6:

Je bent slapeloos; je wilt alles beoordelen, alles sturen en overal voor zorgen en je geeft je over aan de menselijke kracht, of erger nog, aan de mensen zelf, vertrouwend op hun tussenkomst, dat is wat mijn woorden en mijn opvattingen belemmert. O, hoe graag wens ik van u deze overgave, om u te helpen en wat lijd ik als ik u zo opgewonden zie! Satan probeert precies dit te doen: je in beroering brengen en je van mijn bescherming verwijderen en je in de kaken van menselijk initiatief werpen. Dus vertrouw alleen op mij, rust in mij, geef je in alles aan mij over.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

DAG 7:

Ik verricht wonderen in verhouding tot je volledige overgave aan mij en dat je niet aan jezelf denkt. Ik zaai schatten van genaden als je in de diepste armoede bent. Geen enkel verstandig mens, geen denker heeft ooit wonderen verricht, zelfs niet onder de heiligen. Hij doet goddelijke werken wie zich aan God overgeeft. Dus denk er niet meer over na, want je geest is scherp en voor jou is het heel moeilijk om het kwaad te zien en op mij te vertrouwen en niet aan jezelf te denken. Doet dit voor al je behoeften, doe dit voor jullie allemaal en je zult grote, voortdurende stille wonderen zien. Ik zal voor de dingen zorgen, dat beloof ik je.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

DAG 8:

Sluit je ogen en laat je meevoeren op de stromende stroom van mijn genade; sluit je ogen en denk niet aan het heden, wend je gedachten af ​​van de toekomst, net zoals je zou doen aan verleiding. Rust in mij, geloof in mijn goedheid, en ik beloof je door mijn liefde dat als je zegt dat je ervoor zorgt. Ik zal voor alles zorgen; Ik zal je troosten, je bevrijden en je leiden.

O Jezus, ik geef me over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

 

DAG 9:

Bid altijd in bereidheid om je over te geven, en je zult er grote vrede en grote beloningen van ontvangen, zelfs als ik je de genade van opoffering, van berouw en van liefde verleen. Wat doet lijden er dan toe? Het lijkt je onmogelijk? Sluit je ogen en zeg met heel je ziel: Jezus, zorg ervoor. Wees niet bang, ik zal voor de dingen zorgen en je zult mijn naam zegenen door jezelf te vernederen. Duizend gebeden kunnen niet gelijk zijn aan één enkele daad van overgave, onthoudt dit goed. Er is geen effectievere noveen dan deze:

O Jezus, ik geef mij over aan U, zorg voor alles! (Herhaal.)

 

Moeder Maria, ik ben de jouwe nu en voor altijd. Door jou en met jou wil ik altijd helemaal bij Jezus horen.

 

 

Zie ook blog: ‘VERTROUWEN EN OVERGAVE’

Eveneens van de hand van Don Dolindo Ruotolo:

https://jezusmariagroep.blogspot.com/2014/06/vertrouwen-en-overgave.html

 


               Don Dolindo Ruotolo        "Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd,
leer mij uw paden te gaan."
 (Psalm 25:4)


woensdag 24 augustus 2022

GODS STEM HOREN

 

GODS STEM HOREN…Als gelovige, is het van groot belang dat we goed leren onderscheid maken tussen de stem die van God komt en de stem van de wereld…in onze huidige wereld klinkt de stem van deze wereld hoog uit boven de stem van God! We moeten daar rekening mee houden, en er leren mee omgaan. Gods'stem vind je niet in het rumoer van deze wereld! Maak het stil,  trek eens naar een mooie plaats in de natuur om er stil te zijn, en je innerlijke oor te luisteren te leggen...Laat God toe in je hart,en laat hem spreken tot jou.Overweging:

Johannes 10: 27:
Mijn schapen luisteren naar Mijn Stem en Ik ken ze.


Het horen van Gods stem is iets waarnaar we allemaal verlangen. Maar wist jij dat het helemaal niet moeilijk is om dat te doen? Sterker nog, God wil dat je Zijn stem hoort! Hij spreekt niet tot ons door middel van een huivering in je buik of met vreemde trillingen of via mediums. Het horen van Gods stem is net zo natuurlijk als het horen van je beste vriend die tegen je praat. Bovendien kunnen we Hem elke dag horen en niet alleen op bijzondere gelegenheden of door speciale bezweringen of formules te uiten. Hij spreekt tot ons op de natuurlijke momenten in het leven. Wil jij Gods stem horen? Dan moet je er klaar voor zijn om te luisteren. Maak het vooral stil (zowel innerlijk als uitwendig.)
Hoe kun je Gods stem verstaan? "Iedere persoon is uniek en God heeft met iedereen zijn eigen manier van communiceren. Sommige mensen krijgen beelden, anderen dromen. Anderen horen Gods stem in hun gedachten. Er zijn meerdere manieren waarop God spreekt.

 

BRON overweging: kracht in het gebed

 (facebook-pagina)

  

Johannes 10: 27:
"Mijn schapen luisteren naar Mijn Stem en Ik ken ze."

woensdag 17 augustus 2022

LUISTER NAAR DE H. GEEST

 

LUISTER NAAR DE H. GEEST!

 

Profetie:

 

De Heilige Geest bestuurt alles op dit moment. Hoe meer de vijand aanvalt, hoe meer het averechts zal schieten. Niets kan stoppen wat komen gaat. God won in het begin. Hij won ook op Golgotha. Hij zal winnen op het einde. Maar ook nu gaat hij groots winnen.

 

 

 

BRON: Johnny Enlow (profeet Amerika.)

  

"Maar prijs God, Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus."
(1Kor.15:57)

 

Houd uw ogen gericht op het hemelse, niet op het aardse, want onze huidige tijden gaan voorbij, dit is de eindtijd, het einde van de wereld zoals we die gekend hebben! 

(niet het einde van de wereld!)

Luister naar de wind die ruist doorheen de bomen, hij zingt: “God zal winnen!

Ja, ga op de toppen van je tenen staan en kijkt reikhalzend uit naar Jou God, die overwinning zal brengen!

Een  Christen leeft in de wereld maar mag niet van de wereld zijn. Onze ogen moeten gericht zijn op de werken en plannen van God.

 “Houd in alle omstandigheden, je oog gericht  op de Heer!”

 

  

"Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb."
(Johannes 14:26)

 

"Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen."
(1Korintiërs 2:11)

 

Dus, als we weten de H.Geest te verwerven, zijn we in staat van God te kennen, en met hem een nauwe band te sluiten en onderhouden, een band die alle grenzen overschrijdt, die eeuwig duurt!

 

"Leer mij uw wil te volbrengen,
U bent mijn God,
laat uw goede geest mij leiden
over geëffende grond."

(Psalm 143:10)
 

dinsdag 9 augustus 2022

VERTROUW OP HET GEBED

 

 

VERTROUW OP HET GEBED!

 

             "Ons gebed werkt, blijf volhouden!"

 

Wij geloven dat God gebed verhoort want dat belooft Hij in de Bijbel. Gebed is machtig, omdat het God in beweging zet.

God heeft beloofd ons te helpen als wij in nood zijn (Psalm 50:15). Hij verhoort onze gebeden misschien niet altijd zoals wij denken dat Hij dat zal doen - maar Hij hoort elk gebed en zorgt voor ons. Vertrouw erop dat God in jouw situatie zal doorwerken!

 

BRON: Joyce Meyer ministries.

 

 

Gebed is altijd het geneesmiddel tegen elk kwaad en het opent voor ons de poort van de hemel.

Zonder gebed sterft de ziel en verspreidt ze een lijkgeur! Want wie verwaarloost zich tot God te richten word snel besmet door zonden. Het gebed kan tevens ‘het voedsel van de ziel genoemd worden want zo het lichaam zonder voedsel niet in leven kan blijven, zo kan de ziel niet in leven blijven zonder gebed!

Jezus leerde ons, "... Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: 'Verplaats je van hier naar daar!' en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20)

 

 “Er is niets dat zo krachtig en doeltreffend is als standvastig gebed.”

 

Het zwaarste gedeelte van geloof is geduld en volharding. Wanneer het er op lijkt dat God geen antwoord geeft, dan geven we op en gaan we wat anders doen.

 We dienen er ook rekening met te houden dat God ons geloof op de proef kan stellen, en zo de deugd van geduld, en volharding kan beproeven… Om ons geduld niet te verliezen dienen we vooral niet te verzaken in ons gebed:

 

VOLHARDING IN GELOOF EN GEBED:

 

VOLHARDING…DE SLEUTEL NAAR DE OVERWINNING

 

VERFLAUW NIET IN UW GEBED:

 Wanneer we vraagtekens zetten bij de kracht van het gebed zullen we al verliezen. De duivel probeert ons van onze hoop te beroven door het er op te laten lijken dat bidden niet langer meer effectief is.

Angsten van ongeloof beroven de gelovige van vreugde en vertrouwen in God. God hoort niet ieder gebed, Hij hoort  het gelovige vertrouwvolle gebed. Gebed is het enige wapen dat we hebben tegen de vijand en het moet in groot vertrouwen gebruikt worden, anders hebben we geen enkele bescherming tegen de leugens van de duivel.

We denken dat God ons niet gehoord heeft omdat we geen bewijzen zien van een antwoord. Maar u kunt er zeker van zijn dat hoe langer de gebedsverhoring wordt uitgesteld, hoe volmaakter het uiteindelijk zal zijn. Zo geld het ook voor de stiltehoe dieper de stilte is hoe luider het antwoord straks zal zijn!

Ons gebrek aan geduld is bewijs genoeg dat we niet genoeg verwachten van gebed. We verlaten onze binnenkamer van gebed, klaar om weer door te blijven modderen; het lijkt er op alsof we zelfs verbaasd zouden zijn als God het gebed zou verhoren.

 Ieder gelovig en trouw gebed wordt gehoord op het moment dat deze wordt uitgesproken, maar God kiest ervoor om het op Zijn manier en Zijn tijd te verhoren. (Zijn manier en Zijn tijd zijn altijd de beste manier en de beste tijd! God weet het best wat goed is voor ons!)

Laten wij vandaag de kwaliteit van ons gebed onderzoeken. Is het volhardend, vol vertrouwen, aandringend en onvermoeibaar? «Wees volhardend in het gebed, zoals de Meester aanraadt. Dit uitgangspunt zal de oorsprong zijn van je vrede, van je kalmte, en daardoor van je bovennatuurlijke en menselijke energie. » Er is niets dat zo krachtig en doeltreffend is als standvastig gebed.

De Heer houdt zich ver
van wie niets van Hem willen weten,
maar Hij hoort het gebed
Van wie naar Hem luisteren.”
(Spreuken15: 29)

"Maar wanneer u bidt,
Ga dan uw kamer in, doe de deur achter u dicht
En bid dan tot uw Vader, die verborgen is.
En uw Vader, die ziet wat verborgen is,
Zal u belonen."
(Matteus 6: 6)

“Om de wil van God te doen en om te krijgen wat hij belooft, hebt u volharding nodig”

 (Hebreeën 10:36)

Elk gebed dat waarlijk door Gods Geest is geïnspireerd, draagt in zich een kracht die God erin heeft gelegd opdat het zou kunnen dienen tot voltooiing van Zijn Werken.”

Deze kracht gaat niet automatisch van het gebed uit, zij wordt pas ontsloten door:
1.Het vertrouwen en het geloof van de biddende ziel in deze kracht.
2.De zuiverheid van de Liefde van de biddende ziel jegens God en de Schepping.
3.De oprechte wil van de biddende ziel om het gebed te maken tot een actief werktuig tot vervulling van Gods Heilsplan.

 


                       "Wees blij over de dingen die nog zullen komen. Wees geduldig als je wordt vervolgd. Stop nooit met bidden. "
(Romeinen 12:12)

 

BID om de H.Geest!

“Onze tijd heeft een enorm grote nood aan de uitstorting van de Gaven van Gods Geest in de zielen. Ondanks de snel toenemende graad van materiële ontwikkeling is deze wereld in een ongeëvenaard diepe duisternis gehuld. Aanroeping en gebed tot de Heilige Geest is één van de belangrijkste sleutels tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Het is dan ook geen toeval dat de Allerheiligste Maagd Maria zo vurig aanspoort om ons tot de Heilige Geest te wenden. Doe dit steeds in vereniging met Maria, want Haar macht voor het bekomen van de uitstortingen van de Heilige Geest is waarlijk onbegrensd. Dien Haar in volmaakte gehoorzaamheid, en Zij zal u de oneindige schatten van de Heilige Geest schenken, die uw hele wezen en leven reeds hier op aarde in een ongekende mate zullen veranderen.”