donderdag 16 mei 2013

WEES BEREID OM GODS ROEPSTEM TE VOLGENWEES BEREID OM GODS ROEPSTEM TE VOLGEN!!

Hoor jij soms ook Gods roepstem om Hem te volgen maar voel je je te zwak of te zondig of te ellendig om Hem te volgen? Geen nood, in het verleden waren er reeds tal van mensen die zich net zo voelden maar toch gebruikte God hem om Zijn werk te verrichten! God is vastbesloten om Zijn doelen hier op aarde te bereiken door mensen met gebreken! Laat mij  enkele voorbeelden geven vanuit de bijbel van enkele bekende figuren:

Noach de man die door God werd geroepen om een ark te bouwen om alle rechtvaardige mensen en verschillende dierenkoppels van uiteenlopende dierenrassen in te verzamelen om zo te zondvloed te overleven, had de slechte gewoonte soms teveel te drinken en toch koos God deze man uit om dit groots werk te verrichten!
Mozes die geroepen werd door God om zijn uitverkoren volk Israël uit de slavernij in Egypte te leiden en die nadien zelfs op de berg Horeb uit de handen van God de stenen tafelen met de 10 geboden in ontvangst mocht nemen (wat een eer!) Wel die Mozes beging tijdens zijn verblijf in Egypte een moord op een Egyptenaar tijdens een woedeaanval toen hij zag hoe erg zijn volk onderdrukt werd. En toch koos God juist deze man uit om dat bijzondere werk te verrichten!
De apostel Petrus (de rots waarop Jezus Zijn kerk zou bouwen) die greep bij Jezus gevangenneming in de hof van olijven naar het zwaard en begon er op los te slaan en wat later sloeg hij op de vlucht en zou hij op de plaats waar Jezus gevangen gehouden werd Jezus tot 3 x toe verloochenen!
De apostel Paulus was voor zijn bekering een jood in dienst van het Romeinse rijk, hij was een christenvervolger en heeft menig eerste christen vervolgd en laten ter dood brengen! Na zijn bekering (Handelingen 9: 1-19) werd Paulus een vurige christen, en is een grondlegger van ons huidige christendom met zijn talloze christelijke brieven die hij schreef en die we terugvinden in het nieuwe testament.
En hoewel ze nooit verlaten of in wanhoop verkeren, deze mannen die door God gebruikt werden gingen zuchtend door hun leven heen vanwege de last van hun lichamen, keken verlangend uit naar de dag dat ze bekleed zouden worden met wat nieuws. Toch waren ze allen ondanks hun tekortkomingen vurige strijders voor God!
In de Bijbel vindt je talloze verhalen van mensen die het verpest hadden bij God, en die door Hem vergeven werden en door God gekroond werden met genade en ontferming.
De boodschap van de Bijbel is al eeuwenlang, dat God wonderen doet doorheen gewone mensen. 
Ook ik was enkele tiental jaren geleden één hoopje ellende en zonde voor ik in de dienst van “Jezus en Maria” werd geroepen. Maar via Maria die de veiligste de snelste en de zekerste weg is om naar JEZUS te gaan, werd ik in de schoot van Maria geworpen (zoals beschreven in de “ware godsvrucht” van de H. Grignion de Montfort): Maria is de grote vorm van God, vervaardigd door de H. Geest. Geen enkele wezenstrek ontbreekt aan deze vorm: al wie erin geworpen wordt en zich bovendien bewerken laat, ontvangt er alle eigenschappen van Jezus Christus, waarlijk God. En dit geschiedt op een heel soepele manier, geheel aangepast aan de menselijke zwakheid, zonder veel strijd of inspanning”( zie: “Waarom Maria”, de ware godsvrucht-H.Grignion DE MONFORT:  http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/04/waarom-maria.html
 Onthoud vooral deze zin: Lucas1: 50:”:”God IS BARMHARTIG voor ieder die Hem erkent!”(zingt Maria in Haar Magnificat!).
God legt Zijn onbetaalbare schatten in aarden vaten omdat Hij er zich in verheugt het onmogelijke te doen met niets.
Al die  Christenen die overal opscheppen over hun enorme talenten maken absoluut geen indruk op God. (MARIA zingt in Haar Magnificat :lucas 1:51-53:
“Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen
Heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.”) (hoogmoedigen en wie zichzelf  hoog achten stuurt hij heen met lege handen, maar Hij verheft hen die zachtmoedig en nederig van hart zijn!) Wanneer u eerlijk stilstaat bij hoe weinig u op eigen kracht kunt doen om  uitdagingen te vullen, dan realiseert u zichzelf hoe zwak u werkelijk bent. Uw hart begint het uit te roepen: “Heer, hoe kunnen wij zulke grootse, heilige zaken ooit doen?”. En dat is het moment dat de Heer het overneemt! Hij komt met een boodschap van troost: “Leg uw wapens neer. Stop met al uw pogingen om zelfvoorzienend en sterk te zijn. IK ben uw wapen en uw kracht! Laat Mij doen wat u nooit zou kunnen. Ik zal u Mijn gerechtigheid geven, Mijn heiligheid, Mijn rust, Mijn kracht. U kunt uzelf niet verlossen of Mij behagen dan alleen door de zegeningen van het kruis te ontvangen in geloof. Laat Mij de touwtjes in handen hebben wat betreft uw groei in heiligheid”.

“Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: ‘wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’(1 korintiers 1:26-31)
"uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de KRACHT VAN GOD."(1Korintiers2:5)“Ik (Jezus) sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”  (Openbaring3: 20)
Neem een voorbeeld aan  Jezus Christus. Neemt een voorbeeld aan Hem. Hoe leefde Hij? Hoe bewoog Hij? Wat deed Hij? Hoe sprak Hij? Welke daden verrichtte Hij? Hij is je voorbeeld. Neem er dan ook een voorbeeld aan. Hij wil jou eerst vrij maken. Hij wil jou leren doorbreken, door de muren heen. De muren van zonde, de muren van de duisternis, die om je heen gebouwd zijn. De muren die je weghouden van het diepe gebed en de intense aanbidding van Hem.
JEZUS ROEPT:
WIE HOORT MIJ?
WIE HOORT MIJN STEM?
WIE WORDT ER WAKKER?
WIE WIL ZICH AFZONDEREN
VAN HET VERMAAK DAT SATAN
OP JULLIE AFVUURT DAG EN NACHT?
WIE WIL ER TIJD NEMEN, DAN NA DAG,
IN DIEP GEBED EN STERKE AANBIDDING
OM MIJ TE ERVAREN EN BEKLEED
TE WORDEN MET MIJN KRACHT?”


God is je SCHUILPLAATS EN BURCHT. 
Rust in Hem. Dank Hem. En weet dat Hij je VERLOSSER is. Laat het tot je hart doordringen.

1Johannes5:4:” want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.”

“Deze woorden zijn betrouwbaar,
ze verdienen volledige instemming:
Christus Jezus is in de wereld gekomen
om zondaars te redden.”
(1 Timoteüs 1:15)
breek uit jezelf en plaats jezelf in het “LICHT VAN CHRISTUS”


'Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,
om iedereen die in mij gelooft,
niet in het duister te laten.'
(Johannes 12:46)
 NEEM HET AAN. DANK HEM. AANBID HEM.
Hij zal je verbazen. Hij zal nooit iemand verwerpen die tot Hem komt. Dit zijn de woorden van Jezus:
"Iedereen die de Vader aan mij toevertrouwt, zal bij mij komen, en niemand die bij me komt, zal ik afwijzen." (Johannes 6:37)


Wees nooit verlegen om je zonden, fouten of tekortkomingen, je bent belangrijk in Gods ogen!Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
Als je weer naar Mij wilt luisteren,
Zal het beste deel van het land
Je ten deel vallen.” (Jesaja 1:18,19)

Blijf niet stilstaan bij het oude,
klamp je niet vast aan het verleden.
Let op, ik begin iets nieuws.
Het krijgt al vorm, je kunt het al zien:
een weg door de woestijn,
rivieren door de steppe.”
(Jesaja 43:18).
“Ja, het is God die mij behoudt,
ik ben vol vertrouwen, angst heb ik niet.
De Heer geeft mij sterkte en kracht,
hij is mijn behoud.”
(Jesaja 12:2)
Zet je in, mijn kind, om los te komen van de aardse beperkingen. Zet je in om door alles heen te breken wat je wil belemmeren. Bind de strijd aan met de duisternis, die jouw ogen wil afwenden.
“Omdat je met Christus opgewekt bent: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Richt je op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” 
(Kolossenzen 3:1,2)
Klim omhoog. Strek je uit. Laat je niet beheersen door de aardse beslommeringen. Laat je niet beheersen door de aardse zorgen. Laat je niet beheersen door de wereldse onrust.
“Wees niet bezorgd over je leven (…) Want naar al deze dingen gaat het zoeken van de ongelovigen uit. Want je hemelse Vader weet, dat je dit alles nodig hebt. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.” 
(Mattheus 6: 25, 33)
"JE BENT EEN KOSTBARE PAREL IN GODS HANDEN!"
"BREEK DOOR JE KETENEN VAN ZONDE EN ONMACHT EN PLAATS JEZELF IN NABIJHEID VAN JEZUS EN MARIA."
"De zon van gerechtigheid zal over je opgaan
en er zal genezing zijn onder haar vleugelen."
(Maleachi 3: 20) 


Al ben ik gevallen, ik sta weer op;
al is het donker om mij heen, de Heer zal mij licht geven.”
(Micha 7:7-8)