dinsdag 17 november 2015

WONDERDADIGE MEDAILLE

DE WONDERDADIGE  MEDAILLE:
(27 november)

De Wonderdadige Medaille dankt haar oorsprong aan de Verschijningen van Maria in de Kapel van de Rue du Bac te Parijs, in 1830.
 
Het voorste gedeelte van de kapel van Rue du Bac in Parijs, met rechts vooraan het schrijngraf van de H.zuster Catherina Labouré.
Op zaterdag 27 november 1830 verscheen de Onbevlekte Maagd aan Zuster Catherina Labouré, Dochter der Liefde en vertrouwde haar een zending toe namelijk  een medaille te laten slaan volgens het model dat haar getoond werd.
"Laat een medaille slaan naar dit model", zei de H. Maagd.
"
De personen die ze met VERTROUWEN  dragen, zullen grote genaden ontvangen, vooral als zij ze om de hals dragen".
Enorm snel heeft de Medaille zich verspreid. Talrijke genaden van bekering, van bescherming en van genezing werden verkregen.


"O MARIA ZONDER ZONDEN ONTVANGEN BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN."

In verband met deze buitengewone feiten belastte de Aartsbisschop van Parijs, Mgr. de Quelen, een officieel onderzoek in te stellen naar de oorsprong en de uitwerking van de Medaille van de Rue du Bac. Ziehier het resultaat:
De buitengewone snelheid, waarmee deze Medaille verspreid is, het verbazingwekkend aantal medailles, die geslagen en verspreid zijn, de bewonderenswaardige weldaden en de uitzonderlijke genaden, die verkregen zijn door het vertrouwen van de gelovigen, schijnen werkelijk een teken van de Hemel te zijn, waarmee de waarachtigheid van de verschijningen, de waarheid van het verhaal van de zienster en de verspreiding van de Medaille bevestigd worden.
In 1846, na de opzienbarende bekering van de Jood Alphonse Ratisbonne in Rome, bevestigde Paus Gregorius XVI de bovenvermelde conclusie van de Aartsbisschop van Parijs.
Als u dus van de H. Maagd houdt en als u vertrouwen heeft in haar machtige voorspraak: 
  • Draag dan altijd de Medaille om te blijven leven in Gods genade en de bescherming van de Onbevlekte  Maagd te genieten
  • Bid dan elke dag de aanroeping op de Medaille gegrift. De H. Maagd wilde aldus gegroet en  aangeroepen worden:
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"
  • Maak de Medaille bekend in uw omgeving; geef ze vooral aan zieken en bedroefden.
voor en achterzijde van de"Wonderdadige Medaille"Uitleg van de tekens op de medaille:
 
Maria staat op een wereldbol, wil zeggen: Zij wil alle mensen helpen.
Zij staat met Haar voet op de slang: Zij zal de kop verpletteren van Satan; Zij overwint de duivel, zoals in de bijbel voorzegd was bij de eerste zondeval (Gen. 3, 15).
Rondom de medaille staan de letters van het gebed: "0 Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen".
Aan de andere kant van de medaille staat het Kruis in de letter M: Jezus is uit Maria geboren. Maria stond onder het Kruis. Zij heeft met Jezus meegeleden en daardoor ons mede verlost.
Eronder staan twee Harten: het doorstoken Hart van Jezus (Joh. 19: 34, 37) omkranst met doornen, de pijn door onze zonden Hem aangedaan. Maria's Hart is met een zwaard doorboord, zoals door Simeon voorzegd.
De twaalf sterren er omheen verwijzen naar Maria: "Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw bekleed met de zon, de maan aan haar voeten en een krans van twaalf sterren om haar hoofd"
 (Openbaring: 12:1)

Met deze tekst wordt ook de Kerk bedoeld, en verwijzen deze sterren naar de twaalf apostelen, de fundamenten van de Kerk, waarvan Maria de Moeder, en Christus het Hoofd is. De Kerk verkondigt deze Blijde Boodschap van verlossing aan de hele wereld.

Noveengebed tot O.L.Vrouw van de 'Wonderdadige' Medaille:

Onbevlekte Maagd Maria, Moeder van Jezus Christus en ook onze Moeder, wij hebben het grootste vertrouwen in uw voorspraak.
U kunt van uw Goddelijke Zoon, onze Verlosser, alles verkrijgen wat goed voor ons is. Wij danken u, dat u ons daaraan herinnert door de medaille, waarop onze verlossing is afgebeeld. 
Gij zijt niet alleen onze Middelares voor tijdelijke gunsten, maar vooral wilt Gij voor ons geestelijke gaven verwerven, zoals een levend geloof, een onwrikbaar vertrouwen en een vurige liefde tot God en een edelmoedige liefde tot onze naasten. 
Lieve Moeder Maria, wil mij de genade verkrijgen, waarom ik u nederig vraag om..... (uw intentie). 
Dank, dat Gij uw speciale bijstand en bescherming beloofd hebt aan allen die deze medaille dragen en met vertrouwen dat mooie gebed bidden: 
"O MARIA, ZONDER ZONDE ONTVANGEN, BID VOOR ONS DIE ONZE TOEVLUCHT TOT U NEMEN"

OUR LADY OF THE MIRACLOUS MEDAL - PRAYER.


dinsdag 10 november 2015

EEN APPELTJE VOOR DE DORST: JEZUS CHRISTUS

Een appeltje voor de dorst:
 JEZUS CHRISTUS!

drink van het levend water dat Jezus je geeft!”
(Openbaring 22:17)
"Een dorstlesser voor eeuwig!"


Onder een appeltje voor de dorst hebben, verstaat men iets dat men op zijde legt en bewaart, om het in tijd van nood te gebruiken. Meestal is dit “appeltje” gericht op ons ‘aardse leven.’Investeren we ook in ons leven dat na dit leven komt? “Het eeuwige levenJezus Christus is hier spreekwoordelijk ons “appeltje voor de dorst” In de schriften lezen we zelfs dat Hij veel meer dan dat is! Uit Zijn binnenste stromen stromen van Levend Water waaraan we ons kunnen laven.

Heb je dorst...
verlang je naar rust en vrede in je hart?
Voel je je leeg en onbestemd?

De Heer Jezus nodigt je uit:
Kom bij Mij!

Kom met al je zorgen.
Neem van het levend water dat Ik je geef.
Ik bied het je aan, gratis, uit genade.

Drink van Mij.
Mijn Heilige Geest wil jou vervullen met Mijn aanwezigheid,
Hij laat Mijn liefde in je hart opborrelen als een fontein,
Hij doorstroomt je met Mijn golven van vrede,
en geeft jou een verkwikkende rust,
Hij verfrist jou helemaal!

Vraag en Ik zal het je geven.
Als je drinkt van het water dat Ik je geef,
zul je nooit meer dorst krijgen,
het zal in je zijn als een bron
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft
.

Mijn stromen van Levend Water zullen vloeien uit je hart,
en jouw dorst volledig lessen,
ze vullen jou met Mijn overvloedige genade,
zodat jij vol bent van alles wat Ik jou geef!

(Openbaring 22:17; Joh. 4:13-14, 7:3)  Zoals een hert hevig verlangt naar water,
zo verlang ik hevig naar U, God.
 Ik heb dorst naar U, de levende God.”
 (Psalm 42:2-3) Mensen die hebben gedronken van het water dat Ik hun geef, zullen voor eeuwig geen dorst meer krijgen. Want het water dat Ik hun geef, zal in hen een bron worden waar water uit opborrelt dat eeuwig leven geeft."(Joh.4: 14)


Video: COME AS YOU ARE and drink of the living water (With Lyrics) : Rob & Heidi Paoletti

donderdag 5 november 2015

EERLIJKHEID - LEUGEN

EERLIJKHEID - LEUGEN:


God KEERT ZICH AF  van hen die liegen en oneerlijk zijn…
Beste vrienden,
Wist je dat God zegt, dat Hij zich afkeert van leugen en oneerlijkheid?
“Deze zes dingen haat de Heer,
ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:
 “Ogen die trots kijken, een tong die liegt,
handen die onschuldige mensen doden,
 een hart vol kwaad,
voeten die zich naar een misdaad haasten,
 mensen die liegen in een rechtszaak
en mensen die ruzies uitlokken tussen vrienden.”
(Spreuken 6: 17-19)

Gods woord zegt over de stad van God: 'Niets wat onrein is, zal de stad binnenkomen, en niemand die misdaad en leugen aanhangt.' (Openbaring 21:27)
Jezus zei dat er op de oordeelsdag mensen tegen Hem zullen zeggen: Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!” (Mattheus 7:22)

Leugen heeft geen plaats in het koninkrijk van God:
Leugen is meestal gedreven door EIGENBELANG.
(egoïsme - de grote plaag van onze tijd!)
Wees een kind van God, bij wie geen duisternis is!

God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, en tegelijk duistere wegen bewandelen, dan liegen we en handelen we in strijd met de waarheid.”
 (1 Johannes 1:6)Veel christenen maken zichzelf wijs dat Gods liefde hun leugens wel door de vingers ziet. Deze zelfmisleiding is zeer ernstig.
'Dwaalt niet! “Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters, zullen het Koninkrijk Gods niet beërven.” 
(1 Kor. 6:10)
'Dwaalt niet.God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” (Galaten 6:7)
“Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders.” (Jakobus 1:16)

In LA SALETTE zegt Maria in Haar grote boodschap:
Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u AFKEERT(!) ben ik gedwongen hem onophoudelijk voor jullie ten beste te spreken, maar jullie, jullie trekken er zich niks van aan!”

De boodschap van La Salette:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

Om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!
(Ezechiel39: 23-24)

GOD MEENT WAT HIJ ZEGT:

Geloof je in de leugen of in de Waarheid?

Luister naar wat Paulus zegt over gelovigen die in compromis leven, die weigeren om van Gods woord te houden en te gehoorzamen: Zo zullen allen worden veroordeeld die niet geloofd hebben in de waarheid maar gekozen hebben voor het onrecht (2 Tessalonicenzen 2:12).
Hieronder ziet u de onheilspellende resultaten van het niet geloven van en handelen naar Gods woorden:
1.Het hart raakt verhard door de bedrieglijkheid van zonde
2.De gelovige raakt verblind door de leugen dat er geen loon volgt op zonde en dat er geen dag des oordeels is. De gelovige denkt dat hij kan wegkomen met het volgen van zijn/haar begeertes
3.De gelovige valt ten prooi aan de leerstellingen van duivels, en beginnen te denken dat het kwade goed is en het goede kwaad.
  4.De gelovige drijft uiteindelijk zo ver af van Christus en de waarheid, dat hij verblind raakt

"Eerlijkheid duurt het langst!"