donderdag 21 juni 2012

GODS BARMHARTIGHEID EN TOORN

En Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’(Openbaring 6:16-17)
GODS BARMHARTIGHEID EN TOORN:

Daar sommigen de Grote Waarschuwing van La Salette(zie"de Boodschap van la salette" en "het geheim van la salette" ook op deze Blog!)http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html moeilijk kunnen aanvaarden of in overeenstemming brengen met een God van Liefde geven we hier enkele bijbelteksten ter overweging. We willen aantonen dat God in “Zijn Liefde” soms ook kan straffen of tuchtigen, wanneer de mens het rechte pad heeft verlaten en wanneer hij zich afkeert van GOD en Zijn geboden niet meer in acht neemt:

Jezus Sirach5: 6-7:”Gij moet niet zeggen: Zijn barmhartigheid is groot. Hij zal mijn vele zonden wel vergeven! Let wel: er is bij HEM zowel Barmhartigheid als TOORN(!!!)En op de zondaars ligt Zijn gramschap. Blijf niet wachten met uw terugkeer tot de Heer en stel niet uit van dag tot dag, want de Toorn van de Heer komt plotseling los en in het uur van de bestraffing gaat gij te gronde”…

Hebreeen12: 5-8,11:” Zijt ge al het Schriftwoord vergeten dat u als kinderen aanspreekt en aanmoedigt: “Kind, minacht de Tucht van de Heer niet en laat u door Zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer tuchtigt hen die Hij liefheeft. Hij straft ieder die Hij als Zijn kind erkent! “Het lijden dient om u te verbeteren en om u op te voeden.” God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Tucht is het deel van allen. Zou u elke kastijding bespaard blijven, dan waart gij bastaards, geen echte kinderen…!!! Tucht is nooit prettig, op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap, maar op lange termijn levert ze voor voor degenen die zich door haar lieten vormen, de heilzame vrucht op van een “heilig leven!”

Uit de 1ste brief van Petrus 3:12:”Want de Heer waakt over eerlijke mensen en als zij roepen is Hij één en al oor maar van wie kwaad doen KEERT HIJ ZICH AF…(Maria in La Salette: Als ik wil dat Mijn Zoon zich niet van u afkeert……)http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

Uit de 2de brief van Petrus 2:9-10:”De Heer weet de mensen die deugdzaam leven uit de beproevingen te redden; Hij weet ook de goddelozen te STRAFFEN en hun gevangen te houden tot de dag van het Oordeel.In het bijzonder straft hij degenen die toegeven aan hun zelfzuchtige en lage verlangens en het gezag van de Heer verachten.”

Uit de brief van Judas 15:”Daar komt de Heer met zijn tienduizenden heilige engelen om over allen het vonnis uit te spreken. Hij zal alle zondaars straffen voor de goddeloze praktijken die ze hebben bedreven en voor de vermetele woorden die ze tegen Hem gesproken hebben!

Kolossenzen3: 5-6: "maak dus een einde aan aardse praktijken zoals ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, slechte verlangens en hebzucht. Daardoor wordt God vertoornd."

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden... Naar uw hardheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf toorn als een schat, in de dag van de toorn, en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods”  (Rom. 1:18; 2:5).


En uit het boek Openbaring van de apostel Johannes:

3:15:”Ik ken uw werken, Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent LAUW en daarom zal ik u uitbraken…”
3:19:”Ik straf en tuchtig iedereen die ik LIEFHEB. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop…”
14:19:En de engel sloeg zijn sikkel, sneed de druiventrossen van de wijnstokken af en gooide ze in de grote wijnpers van Gods toorn.”
16:1:”Ik hoorde een stem die vanuit de hemel kwam, luid tegen de 7 engelen zeggen: ga en stort de 7 schalen die gevuld zijn met de toorn van God, over de aarde uit!”
22:8:Ieder die de profetische woorden van dit boek hoort geef ik deze waarschuwing: als hij iets aan dit boek toevoegt zal God hem straffen met de plagen die erin beschreven staan en als hij iets weglaat, zal God hem het vruchtgebruik van de levensboom en de toegang tot de heilige stad ontzeggen…!!

Maar ook Jezus zelf kon TOORNIG worden: Jezus maakte van touwen een zweep en joeg hen allemaal de tempel uit…Het geld van de wisselaars gooide hij op de grond en hun tafeltjes wierp Hij omver (Joh 2:15).

We zien dus heel duidelijk in de bijbel dat God niet alleen Barmhartig is VOOR IEDER DIE HEM ERKENT zoals MARIA zingt in het MAGNIFICAT (lucas1: 50) maar ook STRAFT en TUCHTIGT…
Gods toorn is altijd bedoeld om de afgedwaalde mens terug op het rechte pad te brengen en heeft dus een helende werking alsook een opvoedkundige werking (lees Hebreeën  12!)

Aan ons dus de keuze: we volgen de moderne hedendaagse schriftgeleerden die zeggen dat de bijbel verkeerd is als er sprake is van de TOORN van God want God is Liefde zeggen ze. Ofwel luisteren we zelf naar Gods Woord en buigen onze knie voor HEM die onze Heer en Schepper is in plaats van Hem te beschouwen als een al te menselijke lieve Sinterklaas zoals sommigen willen doen geloven want…HIJ IS DEGENE DIE IS
DAN zullen we ook niet in paniek geraken als we zien wat er gaat gebeuren als weldra God Zijn ARM  laat neerdalen (Maria in La Salette:”Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de ARM van Mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.”)
Dan zullen we immers begrijpen en Hem om erbarmen vragen voor ons en hen die ons dierbaar zijn in plaats van Hem niet-begrijpend te vervloeken om wat komen gaat…..

Het is merkwaardig dat God in Zijn Barmhartigheid ook 120 jaar heeft gelaten tussen de verwittiging via Noach en de zondvloed zelf. Sedert de GROTE Waarschuwing van LA SALETTE zijn ondertussen ook al+ 170 jaar verlopen….

Jesaja 24:1-5:
"Hier is Jahwe die de aarde verwoest en vernielt. Hij keert ze ondersteboven en drijft haar bewoners uiteen. De aarde wordt totaal verwoest, helemaal leeggeplunderd: JAHWE HEEFT DIT WOORD GESPROKEN. De aarde is ONTWIJD door haar bewoners: zij hebben de wetten geschonden, de geboden overtreden, het eeuwig verbond verbroken. DAAROM wordt de aarde door een vloek verteerd en boeten haar bewoners voor hun schuld. Daarom slinken de bewoners van de aarde in aantal en blijven slechts weinig mensen gespaard."
Foto: verwoesting van Sodom en Gomorrah (Genesis 19:24)
dinsdag 19 juni 2012

BIZARRE KLIMAATSOMSTANDIGHEDEN

foto:tornado tongeren-belgie 7/6/2012
rivieren treden steeds vaker buiten hun oevers ten gevolge van overvloedige regens...


7&8 juni 2014:"hagelstorm" treft Vlaanderen (Belgie)met enorme ravage als gevolg...
BIZARRE KLIMAATOMSTANDIGHEDEN:

De afgelopen jaren worden onze contreien geconfronteerd met sterk veranderde weerspatronen. U denkt misschien wat heeft dit onderwerp te maken met de “Jezus & Maria” blog-groep…maar toch… We krijgen te maken met winters die veel te vroeg hun intrede doen en/of die uitzonderlijk lang duren..

Update,winter 2013-2014,voorjaar 2014:in januari 2014 is er van winter nog bijlange geen sprake,uitzonderlijk zachte temperaturen heeft deze winter soms meer weg van een uitzonderlijk vroege lente,met als gevolg dat we rond de jaarwisseling zelfs al lentebloeiers in bloei zien komen!
LENTEBLOEIERS REEDS IN BLOEI IN DE WINTER JANUARI 2014

Op 15 februari 2014 meet men in het zuiden van Duitsland 23°C. op!(zomerse temperaturen midden in de winter!) Inmiddels wordt Groot-Brittannië

  geteisterd door zware overstromingen en felle stormen en dit reeds wekenlang! In grote delen van centraal europa is van winter totaal geen sprake,uitzonderlijk zachte temperaturen zijn aan de orde tijdens deze winter.
Eind maart krijgen we in plaats van  lentetemperaturen reeds temperaturen die meer zomers(20-24°C) zijn dan lente!

7juni 2014:verschillende gebieden in Vlaanderen (Belgie) krijgen na een tropisch warme dag(tot 30°C)te maken met een hevige "hagelstorm" die veel schade veroorzaakt en wateroverlast.


"hagelbollen die een enorme ravage aanrichten op verschillende plaatsen in Vlaanderen op 7/6/2014"

De zomer van 2014 laat zich kenmerken door soms hoge (tropische) temperaturen,zelfs in gebieden die dit totaal niet gewoon zijn zoals het noorden van europa ( Noorwegen,Finland  en Zweden krijgen t° van 30gr C te verwerken...) elders in europa wordt het weer bepaald door warme periodes afgewisseld door veel hevige onweders die zware regenval veroorzaken met op veel plaatsen "wateroverlast."
Vanaf 15 augustus lijkt de zomer afgelopen te zijn... nat herfstweer met soms uitzonderlijk veel neerslag (en koude nachten) zijn er aan de orde! De maand september  2014 is in centraal europa   geen typische herfstmaand, maar heeft eerder weg van een top-zomermaand! De winter van 2014-2015 is in centraal Europa, een copie van het vorige jaar,van winter terug geen sprake, zachtere temperaturen zijn eerder aan de orde. De zachte weersomstandigheden zetten zich ook door in het voorjaar van 2015. Begin april, meet men in de zuidelijke landen van europa (Spanje en Portugal) reeds hoge zomerse waarden op van 30°C. Halfweg april ook in centraal Europa reeds zomerse waarden (op 15 april meet men in Belgie een zomerse waarde op van 29°C) U ziet dat  uitzonderlijke weersomstandigheden geen toevalstreffers meer zijn! Maar dat de klimaatsveranderingen (zoals voorspeld door Maria in La Salette - geheim!)zich steeds verder doorzetten...

Een verdere gedetailleerde opsomming van uitzonderlijke weersomstandigheden, is vanaf heden (juni 2015) een onmogelijke zaak aan het worden. Er is wel altijd in elk seizoen ergens ter wereld iets bijzonders te vermelden, maar de uitzonderlijke weerfenomenen blijven zich overal ter wereld opstapelen, er is dus iets goed mis met het klimaat (zoals Maria voorspelde in LA SALETTE, "de seizoenen zullen verandert worden!").


De woorden van MARIA in LA SALETTE  krijgen steeds meer weerklank en zien we zo voor onze ogen in vervulling gaan
Ieder seizoen valt er wel iets op dat er ergens iets niet meer klopt! Bovendien worden we meer en meer geconfronteerd met weerextremen... zoals felle onweders met overvloedige regens  op zeer korte tijd met alle gevolg vandien… , uitzonderlijke weerfenomenen  voor onze contreien zoals tornado’s.(juni 2012)
In LA SALETTE voorspelde MARIA bij Haar éénmalige verschijning op19/9/1846 in het geheim”(profetie): “ de natuur zal om WRAAK roepen over de mensen en zij zal van ontzetting sidderen in afwachting van wat er met de door misdaden besmeurde aarde zal gebeuren. DE SEIZOENEN ZULLEN VERANDERD WORDEN en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen. (zie blog: 'boodschap van La Salette:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html)

Sommige mensen durven wel eens verkeerdelijk een beschuldigende vinger in dit alles richting GOD steken, dit is echter zeer ongepast en heel erg misplaatst. In La Salette heeft Maria ons het voorbeeld van de mislukte oogst, Maria zegt er:” Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld” Indien Maria ons NU zou toespreken in het geval van de veranderde klimaten zou ze ons zeggen:” Het veranderen van de seizoenen is alleen uw eigen schuld mensheid!”
Wellicht stellen velen zich de vraag of hoort u van anderen de vraag stellen:
Waar is God nu bij al die miserie die over de wereld komt?
Bij deze vraag kunnen we volgende bedenkingen maken:
Waar is God nu bij al die miserie die over de wereld komt?

Als antwoord op die vraag hoorden we eens een bisschop zeggen in een toespraak:”Maar Hij is Daar wel degelijk aanwezig.” Dit vormt natuurlijk geen echt en afdoend antwoord op de vraag die gesteld werd, want men wil natuurlijk weten waarom Hij dan niet tussenbeide komt!

Men kan in die vraag 2 dingen onderscheiden:


Het eerste punt is dat men GOD verwijt de SCHULDIGE te zijn van al wat verkeerd gaat. Uit voorgaande uiteenzetting blijkt dat dit niet juist is want het zijn meestal de mensen zelf die de schuld zijn van alles wat misloopt op deze wereld! Het is natuurlijk wel zo dat God in het verleden soms rampen veroorzaakte als STRAF (zie Oud testament) maar meestal ligt de oorzaak van de narigheden toch bij de mens zelf, Immers:
 De oorzaak van Hongersnood ligt meestal niet bij God maar is een gevolg van de manier waarop de mensheid de rijkdommen der aarde beheert en verdeelt.
De oorzaak van Ziekte ligt meestal niet bij God maar is dikwijls het gevolg van een slechte of verkeerde voeding of van STRESS toestand waarvoor de mens zelf de verantwoording draagt door teveel belang te hechten aan materiele goederen die hij ten koste van veel inspanning tracht te verwerven omdat hij denkt dat dit hem gelukkig zal maken of aanzien verschaffen
De oorzaak van Ongelukken ligt meestal niet bij God maar is dikwijls het gevolg van een slecht functioneren van technische zaken die door de mens slecht zijn ontwikkeld of gebruikt!
De oorzaak van Natuurrampen ligt niet altijd bij God maar ook in de door de mens gestelde handelingen zoals ontbossing op grote schaal, broeikaseffect door uitstoot van CO2 van auto’s en fabrieken, proeven met atoomwapens zowel ondergronds als in de atmosfeer, het storten van chemisch en nucleair afval in zeeën, rivieren en oceanen….
Zo ook de klimaatswijzigingen een gevolg zijn van de opwarming van de aarde en dus veroorzaakt door de mens zelf!

Het tweede wat men in de eerste vraag kan onderscheiden is: als GOD dan niet de schuldige is, waarom HIJ dit dan toch tenminste niet verhindert, waarom Hij niet tussenbeide komt?

Het antwoord daarop is dat Hij de mensen VRIJ laat om te handelen zoals wij dat willen in goede of kwade zin . Dat is de vrije keuze van DE MENS en een gevolg van de bewuste keuze om ondanks het verbod van GOD, toch KENNIS te nemen van GOED en KWAAD(zie uiteenzetting over de boom van goed en kwaad in het aards paradijs: genesis 2:17) Hij kan dus tegen de  wil van God ingaan en zelfs andere mensen vermoorden. Iedereen kan als gevolg van zijn vrije wil, maar als gevolg van zijn geweten dat hem hiervoor verwittigt zal hij er later voor GEOORDEELD  worden! Hetzelfde gebeurd bij de mensen: De maatschappij kan niet verhinderen dat er misdaden worden gepleegd maar een rechtbank zal achteraf de schuldigen straffen.
Het is wel zo dat GOD, als we ons in geloof en met Vertrouwen tot Hem wenden, ons meestal zal behoeden voor het kwade zowel naar ziel als naar lichaam. Er zijn echter uitzonderingen, vb: God kan ons ook op de proef stellen om ons te zuiveren, zoals goud wordt gelouterd in de vuuroven. Hij kan ons ook een tegenslag overzenden om ons wakker te schudden, als een Waarschuwing dat we ons leven hier op aarde anders moeten gaan inrichten om ook het eeuwig leven niet te verliezen. En uiteraard kan God de mensen ook straffen als ze tegen Hem in opstand komen of omwille van hun slecht gedrag!
Dat zijn dus een aantal menselijke overwegingen waarom GOD dit alles laat gebeuren en schijnbaar niet optreedt.

Maar dit zal niet altijd zo blijven, de Moeder Gods komt ons in deze laatste tijden DUIDELIJK waarschuwen dat dit niet veel langer kan. In LA SALETTE zei MARIA: Als ik wil dat mijn Zoon zich niet van u afkeert, ben ik gedwongen Hem onophoudelijk te bidden! Als gij u niet bekeert kan Ik de Arm van Mijn Zoon niet langer tegenhouden! God zal de mensen aan zichzelf overlaten en het zal zo erg worden dat God uiteindelijk toch zelf zal tussenkomen om de aarde door water en vuur te zuiveren (zie het geheim van la salette! ook in deze BLOGs…)
De wereld staat voor catastrofale rampen en allemaal door eigen schuld.
Maar de grootste catastrofe is niet het lichaam dat verloren gaat doch de ziel, door gebrek aan geloof, hoop en liefde voor de WAARHEID..


MARIA in LA SALETTE spreekt tot de 2 kinderen:
"ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN" EN VERDER :
"ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”

woensdag 6 juni 2012

JEZUS TOT MIDDELPUNT VAN JE LEVEN MAKEN
JEZUS TOT MIDDELPUNT VAN JE LEVEN MAKEN:


In  deze maand juni toegewijd aan het “heilig hart van Jezus”,
wil ik het even hebben over onze”persoonlijke relatie” met Jezus welke heel belangrijk is dat deze tot stand komt en onderhouden wordt! In Haar Boodschap te  La Salette benadrukt Maria  het belang van het onderhouden en “respecteren” van de dag des Heren”- de dag aan GOD toegewijd (zondag) en dit door deze dag als rustdag te respecteren en ook een kerkdienst bij te wonen. (4é gebod: heilig steeds de dag des Heren). Maria doet er letterlijk Haar beklag:”De zondag gaan enkel nog enkele oudere vrouwen naar de mis! (La Salette in1846..Hoe is het bij ons gesteld in onze huidige tijd?) In de Eucharistie staat JEZUS gans CENTRAAL: tijdens de CONSECRATIE  waar het brood en de wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus en  waar het Mysterie van het onbloedig Kruisoffer telkens opnieuw gebeurt! En dan waar we een héél persoonlijke ontmoeting” hebben met JEZUS als we de H. Communie ontvangen als we Jezus dus ontvangen, als Jezus als het ware in ons komt, DAN is “het moment” bij uitstek om te bidden en te DANKEN tot JEZUS.
Wie soms in de mogelijkheid is om op andere dagen buiten de zondag ook een eucharistieviering bij te wonen, is dit een heel goede voedingsbodem naast het dagelijks gebed uiteraard en ook het regelmatig lezen van het WOORD van GOD (het evangelie) om je persoonlijke relatie met Jezus in stand te houden en te voeden..

Een mooi gebed tot Maria als voorbereiding om Jezus te ontvangen is het volgende:

O Barmhartig Moederhart van Maria dat vol Liefde is, schenk ons allen JEZUS, wees onze hulp, onze redding en onze troost, Amen.”
foto: consecratie tijdens de eucharistieviering

De instelling van de H.eucharistie gebeurde door Jezus zelf, tijdens het Laatste avondmaal op Witte donderdag.“Onze Verlosser heeft bij het laatste avondmaal, in de nacht, waarin Hij werd verraden, het eucharistisch Offer van Zijn Lichaam en Bloed ingesteld, om hierdoor het kruisoffer door de eeuwen heen voort te zetten tot aan Zijn komst en zo aan Zijn geliefde bruid, de Kerk, het gedachtenisteken van Zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen."   
DEVOTIE TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS:


O Allerheiligste hart van JEZUS, Ontferm U over ons!
"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."Ontstaan en verbreiding van de HEILIG Hartdevotie:

De Bijbelse wortels van de H.Hartdevotie zijn te vinden in het Oude Testament waar de profeet Jesaja spreekt: “En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding.” (Jes.12: 3) Deze profetie wordt door Jezus bevestigd wanneer Jezus op de laatste dag van het loofhuttenfeest(Joh.7:37-38) zegt:”Heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: “Uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien.” (Joh7: 37-38). Op Goede Vrijdag wordt het schriftwoord van Jezus vervuld. Het is dus uit het doorboorde hart van Jezus dat Hij ons Zijn redding schenkt.

Verder verschijnt Jezus zelf in Paray -le- monial (frankrijk) in de zeventiende eeuw (gedurende de jaren 1673-1675) aan de franse kloosterzuster Margaretha Maria Alaqoque (heilig verklaard in 1920) om er de verering van Zijn heilig hart te laten instellen.  
 De verering het Heilig Hart van Jezus werd in 1765 door Paus Clement XIII officieel erkend en goedgekeurd.


de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart:


1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.

Verschijning van Jezus aan Margaretha Maria Alaqoque