woensdag 23 januari 2013

NIEUWE SCHEPPING & NIEUWE AARDENIEUWE SCHEPPING & NIEUWE AARDE


Een Schitterend toekomstvisioen voor onze wereld en onszelf!!!
"nieuwe schepping, nieuwe aarde” (Openbaring 21: 1, 3-4)


“In deze wereld krijg je het zwaar te verduren waarschuwde Jezus ons. Maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen!” Voegde Hij er gelukkig aan toe. (Joh.16: 33)
Voor “kinderen van het LICHT” is het niet gemakkelijk in een wereld vol duisternis. We horen hier eigenlijk helemaal niet meer thuis! We horen thuis in Gods wereld Daarom belooft God in de Bijbel dat er een NIEUWE AARDE  komt, waar geen onrecht, pijn of verdriet meer zal zijn. “ Dit betekent, dat de orde van het Aards Paradijs van Adam en Eva moet en zal worden hersteld, dat is de orde zonder zonde, zonder lijden, en zonder de dood.”
 (Openbaring 21: 1; 3-4):” Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij.”  Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, HIJ zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”
“De Heer GOD vernietigt de dood, en veegt de tranen van alle gezichten, op heel de aarde wist Hij de smaad van zijn volk uit, de HEER heeft het gezegd!”( Jesaja 25:8) “ Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (2 Petrus 3:13).

Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht,
het komt niet meer in de gedachten op.
Ik ga vreugde voor u scheppen en vrolijkheid voor altijd.” (Jesaja 65:17-18)

Een aarde waar Hij Zijn plan zal waarmaken: Hij zal een volmaakte eenheid zijn met degenen die Hem oprecht liefhebben en dienen, ondanks hun tekortkomingen. Dan zal Gods diepste verlangen volmaakt en voor EEUWIG ten volle vervuld worden: “IK ZAL JULLIE GOD ZIJN EN JULLIE MIJN VOLK!”
RIJK GODS: "GODS WOONPLAATS IS ONDER DE MENSEN!" 
(Openbaring 21: 1, 3-4)
God heeft een plan om de schepping, zoals ze oorspronkelijk door Hem bedoeld was, te herstellen. Niet naar de schoonheid van vroeger. Niet opnieuw naar het oude paradijs. Nee, iets veel mooiers, iets veel beters. Zonder de slang die de mens tot duisternis verleidt, maar in de veiligheid van Zijn Geest, die jullie leidt in de wegen van waarheid.
 Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden.  Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt, ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen.”(Ezechiel 36:25-29)


“Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.”(Openbaring 21: 4)
“De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof.” (Openbaring 21: 23,24)
“Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.”(Openbaring 21: 27)
"Gods woonplaats is onder de mensen"
“En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:19)


Dat is Hij nu al aan het bewerken in degenen die hun hart en leven door Hem willen laten reinigen en vervullen met zijn Geest en dit op voorspraak van MARIA de “bruid van de heilige Geest!”Tegelijkertijd wil Hij door ons heen aan anderen Zijn grote genade, liefde, vrijheid en verlossing bekendmaken. En  Hij wil Zijn WOORD bevestigen  met tekenen en wonderen. Als we maar in Zijn Geest wandelen en niets uit onze eigen kracht proberen te forceren. (= leren VERTROUWEN op Gods VOORZIENIGHEID!)

De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden met “de NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”


“MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!” (H. Grignion de Monfort)
    " Lieve Moeder Maria, bekom mij een hart dat klopt voor Gods Rijk,
en dat sterft aan alles wat daarin geen plaats heeft."

woensdag 16 januari 2013

DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN

DE MENS LEEFT NIET VAN BROOD ALLEEN,  GOD ALLEEN DIENEN:

"Gods woord is levend  brood "
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Mattheus 4:1-11:

Daarna (na zijn doopsel) werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ 4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder WOORD dat klinkt uit de mond van God.”’ 5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. 6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” 7 Jezus antwoordde: ‘er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” 8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht 9 en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ 10 Daarop zei Jezus tegen hem: “ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid je Heer uw God,  en dien alleen Hém.” 11 Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen."
JEZUS geeft ons hier duiding dat het zeer belangrijk is om ons te VOEDEN met het WOORD VAN GOD (in deze context wil ik even verwijzen naar het blog-bericht:”belang van het Woord van God “:  http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/belang-van-het-woord-van-god.htmlVerder vraagt JEZUS ons ook GOD alleen te dienen HEM op de EERSTE plaats te stellen in ons leven, geen afgoden aanbidden onze moderne afgoden links laten liggen, de huidige afgoden zijn o.a.: geld (lucas16: 13: Jezus sprak :“ Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Je kunt niet tegelijk God dienen en het geld.” ) macht, genot, vermaak (Maria zegt in het geheim van La Salette: Men zal nergens anders aan denken dan aan zich te vermaken.”) hebzucht (kolossenzen3: 5:” hebzucht is afgoderij.”)  en materialisme (Uit Matteus 6: Jezus sprak :”  Vergaar geen schatten hier op aarde, waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze weghalen. Vergaar liever schatten in de hemel. Richt eerst uw aandacht op Zijn Koninkrijk en op het doen van Zijn Wil, dan zult u ook al dat andere krijgen. Maakt u dus geen zorgen over de dag van morgen. Morgen ziet u wel weer, u hebt al genoeg aan de zorgen van vandaag.”)
Jezus zei: "Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft." (Lucas 12:15)


2 Timoteüs 3:1-4:
Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.  De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.  Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten  en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God,  ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.".” Gelukkig is wie naar mij luistert, 
elke dag opnieuw aan mijn deur staat, 
de wacht houdt bij mijn huis.”(Spreuken 8:34)