donderdag 17 augustus 2017

JEZUS EN MARIA


JEZUS EN MARIA:
Kent u ze werkelijk zoals ze zijn?Veel  mensen zitten opgezadeld met enkel een éénzijdig beeld van zowel Jezus als Maria. Dit ligt vooral aan de hedendaagse prediking, waar men slecht enkel een éénzijdig beeld naar de gelovige toe brengt.
JEZUS: Word nogal dikwijls voorgesteld als een brave goeie sinterklaasachtige figuur. Wanneer we eens een gans evangelie van a tot z lezen dan kom je tot de vaststelling, dat de werkelijkheid echter anders is. Wanneer mensen de radicaliteit van Jezus voorgeschoteld krijgen, dan schrikken ze zich soms een aap! Ik heb persoonlijk al te horen gekregen van mensen aan wie ik de radicaliteit van Jezus voorhoud dat mensen dan zeggen: zoiets hebben we nog nooit gehoord! (Toch een hiaat in de verkondiging van het woord van God, dat mensen die regelmatig naar de eucharistieviering gaan, na decennia lang achterover vallen als ze plots horen over de radicaliteit van Jezus…) Ze schrikken dat die lieve goede en brave Jezus zoals ze hem jarenlang voorgeschoteld gekregen hebben ook anders kan zijn. Het is natuurlijk gemakkelijker om in dienst te staan van een lieve Sinterklaasgod, dan in dienst van een God die de mensen stoort in hun gemoedsrust!
Zo zien we dat Jezus zeker geen watje was, bij het optreden van de zuivering van de tempel, en dat hij ons zelfs durft te zeggen dat hij ons kan verloochenen bij zijn vader!

 Bij de tempelreiniging zien we dat  Hij kwaad wordt:
Johannes 2: 13-16:” Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep(!)en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’


Ja, en die lieve Jezus durft ons zelfs te zeggen indien wij hem bij de mensen zouden gaan verloochenen dat Hij ons ook zal verloochenen bij Zijn Vader.  Straffe taal nietwaar!
 Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat ik je niet ken.”(Matteus 10:32-33)
MARIA: Ook hier zitten we met hetzelfde euvel! Men stelt Maria meestal voor als de nederige kleine dienstmaagd, die ze het liefste ergens in een verloren hoekje duwen,  waar ze moet blijven zitten en zwijgen! Al eens nagedacht aan Maria als een sterke Joodse vrouw die uitmuntend onderricht was in het woord van God (ze is de moeder van Jezus Christus, het mensgeworden WOORD VAN GOD!) en die in ALLES in Haar leven voorrang heeft gegeven aan Gods werken en plannen!
Maria spreekt meestal in duidelijke en krachtige taal. Dit zien we in Haar Magnificat:

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht Mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan.
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.”
(Lucas 1:46-55)

“Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.Maria spreekt vooral duidelijke taal die niks aan de verbeelding overlaat! Een taal die ons doet denken aan de oude profeten. Ook daarom noemen we Maria Koningin van de Profeten.
Zo zien we bij de 1 é door de rkk erkende verschijning van Maria,  in La Salette (Franse Alpen op 19/9/1846) Maria ook in dezelfde krachtige en duidelijke taal ons wenend een boodschap verkondigen:  Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN  ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.” Maria vraagt er uitdrukkelijk tot 2x toe om deze boodschap GOED BEKEND te maken aan gans Haar volk... Meestal zijn het enkel maar gewone leken die aan deze oproep gehoor gegeven hebben…in de kerk spreekt men liever over een Maria die niet stoort en die ons niet lastig komt  vallen met een vermanende of zelfs kwetsende taal! Men verkondigt en hoort liever nietszeggende lieve vriendelijke woordjes van de H.Maagd! Het is dan ook een flagrante ongehoorzaamheid, dat men geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de hemel om deze boodschap BEKEND te maken! (Men heeft de verschijning en haar boodschap wel erkend als zijnde strokend met de Waarheid, maar achteraf heeft men alle middelen gebruikt om de Maagd van La Salette het zwijgen op te leggen, ja om hem zelfs in de doofpot te stoppen!) Meestal verdraait men dan ook de woorden van de H.Maagd of geeft men er een andere betekenis aan dan hoe de boodschap werkelijk bedoeld is. Een boodschap van de Koningin der profeten verwerpt men liever dan er naar te handelen, zo deed men ook met de woorden van de oude profeten, en deed men met de woorden en daden van Jezus Christus! (Men heeft J.C. trouwens niet ter dood gebracht omdat men zijn daden toejuichte of omdat men hem graag hoorde spreken! Men stoorde zich aan het feit dat hij wonderen deed op de sabbat, en ook de verwijten die hij maakte aan de Joodse”kerkelijke gezagdragers” waren in het verkeerde keelgat terechtgekomen!)

Men luistert liever naar fabeltjes over de H.Maagd of naar vriendelijke nietszeggende boodschappen van vermeende Mariaverschijningen, dan het oor te luisteren te leggen naar een erkende boodschap, en zoals verwacht word, daar naar te handelen. Het “mij geschiede naar uw woord” van Maria word zelden nagevolgd…jammer!

Een oprechte Christen aanvaardt alle woorden van zowel Jezus als Maria En raakt niet verstoord noch geschokt bij het horen van hun taal.

MARIA DE KONINGIN DER PROFETEN doet in duidelijke taal een dringende oproep in LA SALETTE
donderdag 3 augustus 2017

MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

 MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN:(gedachtenis; 2017:2 sept.  zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus )

Het past volkomen binnen Maria’s opdracht ten gunste van de zielen, dat Zij Diegene zou zijn, die zielen troost schenkt. Zij is de Moeder der moeders, onder wier hoede Jezus Zelf alle mensenzielen heeft gesteld. De mensenziel is op grond van de erfzonde in elk opzicht heel verzwakt en kwetsbaar. Om deze reden zal elke ziel in de loop van haar aardse leven onvermijdelijk geregeld droefheid ervaren. Droefheid ervaart de ziel niet slechts bij bepaalde wereldse verliezen, deze gevoelsgesteldheid kan eveneens optreden – al is het niet steeds bewust – wanneer de ziel over zichzelf, respectievelijk over datgene, wat zij als ziel is, niet tevreden is. Deze laatstgenoemde vorm van droefheid zou men een “stil wenen van het geweten” kunnen noemen.
Om het even of het gemoed door levensinvloeden van buitenaf, als wel door innerlijke morele of spirituele processen betrekt, de Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen, daar het er hierbij om gaat, Licht te brengen waar de duisternis bezig was, wortel te schieten. Licht brengen, betekent: de ziel ontsluiten voor nieuwe inzichten in de Waarheid. Een ziel die beseft dat haar verdriet en haar beproevingen in haar leven een plaats moeten hebben, omdat deze precies haar persoonlijke bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan vormen en de vruchtbaarheid van haar leven wordt bepaald door de mate waarin zij Christus navolgt, laat zich door haar lijden niet langdurig deprimeren: Zij beseft, dat de duisternis pas het laatste woord heeft wanneer de ziel niet echt in de macht en de uiteindelijke overwinning van het Licht gelooft.
De Hemelse Koningin is ertoe geroepen, zielen die zich onbeperkt aan Haar weggeven, innerlijk zo om te vormen, dat in deze zielen gemakkelijker de gesteldheden post vatten, die deze ziel vruchtbaarder maken, dit wil zeggen: die de ziel gemakkelijker tot gedragswijzen brengen, die de verwezenlijking van haar spirituele levensroeping bevorderen. Een ziel die zo is ingesteld, dat zij de opdrachten, waartoe zij in dit leven ter bevordering van Gods Werken is geroepen, precies zo kan en wil vervullen, zoals God dit van haar verwacht, zal een vrede van hart ontwikkelen, die haar als het ware “immuun maakt” tegen langdurige depressiviteit. Precies daar voltrekt zich het grote wonder, dat de Troosteres van de bedroefden in zovele zielen volbrengt nadat deze hun leven vastberaden in Haar dienst hebben gesteld.
De Troosteres van de bedroefden is niet zomaar een moeder, die haar kind in elk uur van nood in haar armen sluit, Zij is tevens de Meesteres, die in Haar dienaar of dienares de zielenbodem zo omvormt, dat de bloemen van de vreugde, van de innerlijke Vrede en de ware hoop er in een zodanige mate in opschieten, dat het onkruid van duistere stemmingen niet gemakkelijk meer de tuin van het gemoedsleven overwoekert.
Ware heiliging is een kwestie van innerlijke reiniging, voortdurende innerlijke omvorming en sterking tegen elke ontwikkeling en elk proces in de ziel, die de vruchtbaarheid van het leven in dienst van Gods Werken negatief beïnvloeden. De begeleiding van deze omvorming is de essentie van de voornaamste opdracht van de Meesteres van alle zielen. Als Troosteres van de bedroefden tracht de Koningin des Hemels zielen zo uit te rusten, dat zij steeds beter opgewassen zijn tegen de voortdurende aanvallen van het kwaad, dat, zoals bekend, de harten tracht te ondermijnen door zijn duistere gevoelens in hen wortel te laten schieten. Een bedroefde ziel is immers een ziel, wier slagkracht spoedig vermindert, zodat zij gemakkelijker ten prooi valt aan zijn listen en niet langer zijn werken dwarsboomt door het Licht en de warmte van haar blijmoedigheid en haar hoop.
Laten wij vandaag vol vertrouwen ons hart neerleggen aan de voeten van de Troosteres van de bedroefden, opdat Zij ons moge reinigen van elk spoor van ontmoediging en van morele uitputting, en wij elke hoek van ons hart, die om welke reden dan ook sedert langere tijd is verduisterd, opnieuw mogen laten strelen door de zonnestralen van het vertrouwen, de bemoediging en de overtuiging dat God ons graag gelukkig ziet. Een tuin, boven dewelke zelden een wolk haar water uitstort, wordt onvruchtbaar. Zo ook moeten er soms tranen zijn, opdat het hart niet zou verharden.
Onze Hemelse Moeder wacht erop om dit wonder vandaag aan ieder van ons te voltrekken, opdat wij ons opnieuw over Gods Werkzaamheid in ons leven mogen kunnen verheugen. Deze Werkzaamheid kan zich immers onder de meest uiteenlopende gedaanten vertonen, en niet elke van deze gedaanten worden door de ziel meteen als geschenk herkend. Het is Maria’s vurigste verlangen, elk hart zodanig te beheersen, dat dit in zijn tranen niet zou verdrinken, doch door hen tot een nieuwe vruchtbaarheid zou kunnen komen.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie onderrichtingen: sluier van goud)

“De Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen.”
vrijdag 28 juli 2017

MARIA MEESTERES VAN DE VOORZIENIGHEID

MARIA MEESTERES VAN DE VOORZIENIGHEID:

Onderrichting van Maria:"Ik ben Meesteres van de Voorzienigheid. Ik bezit de macht om levenswegen te hertekenen door mijn beschikking over Gods genaden. Dat is wat Ik in het bijzonder doe met mijn trouwste dienaren: Ik stuur de route van hun leven bij volgens het nut daarvan voor Mijn Plannen. Zalig zij die mij daartoe de volle vrijheid laten. De ziel die Mij deze vrijheid ontzegt, straft zichzelf, want zij staat haar eigen geluk in de weg. Als Meesteres van alle zielen kan Ik harten en geesten zodanig vormen dat zij uit zichzelf gaan verlangen naar bepaalde veranderingen in hun gedrag en in hun reacties, zodat zij steeds méér nauwgezet datgene volbrengen wat Ik wil.
Ik kan zielen herscheppen tot afstralingen van mijzelf. Welke schatten huizen in de totale navolging van Mij. Ik verlang zozeer, mijn eigen hart en geest uit te storten in mijn vurigste dienaren, opdat hun handen en hun woorden mijn Werken op aarde verderzetten. Laten zij nooit vergeten dat het ware leven slechts bloeit in de schaduw van het Kruis en aan de voeten van Haar die door God is gemaakt tot de Meesteres van alle zielen, die het voorrecht heeft genoten om een totale macht te verwerven op het Hart van de Allerhoogste. Het is de heilige plicht van elke ziel, haar kruis te aanvaarden."
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 7 januari 2006)

Het Ware Leven bloeit slechts  in de schaduw van het Kruis en aan de voeten van Haar die door God is gemaakt tot de Meesteres van alle zielen, die het voorrecht heeft genoten om een totale macht te verwerven op het Hart van de Allerhoogste.”


woensdag 26 juli 2017

HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING

 HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING VAN UW CHRISTELIJKE GELOOF:
  

In het kader van  de 

heroriëntering van ons geloof, als beeld naar de eerste christenen, geef ik u graag enkele tips mee als leidraad (het heeft mij persoonlijk alvast de laatste tientallen jaren tot een verdieping van mijn geloof gebracht):

1)  Dagelijks intens gebed; in La Salette vraagt Maria ons om dagelijks s’morgens en s’avonds 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet te bidden. Dit is slechts een strikt minimum, maar is zeker van belang om het contact met de hemel dagelijks in stand te houden. Maria vraagt aan degenen die meer tijd hebben om méér te doen. Hierbij kan ik u aanraden om dagelijks de Rozenkrans te bidden  (en te bemediteren) Een gedachte bij het Rozenkransgebed:
   “De rozenkrans, een contemplatief gebed:
Juist omdat de rozenkrans begint met Maria's eigen ervaring, is het een uitstekend contemplatief gebed. Zonder zijn contemplatieve dimensie zou het gebed zijn betekenis verliezen, zoals paus Paulus VI onderstreepte: "Indien de beschouwing ontbreekt, lijkt de rozenkrans op een lichaam zonder ziel en bestaat het gevaar, dat het bidden uitloopt op herhaling van formules waaraan geest en verstand niet te pas komen en in strijd is met de vermaning van Jezus Christus, die gezegd heeft: "Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden" (Mt. 6:7) 
Want van nature eist de rozenkrans, dat hij door rustig bidden en in als het ware nadenkende langzaamheid voortkabbelt, waardoor de bidder zich gemakkelijker op de overweging toelegt van de mysteries van het leven van Christus, zoals zij door het hart van haar worden gezien die van allen het naast was aan de Heer, opdat de onnaspeurlijke rijkdommen van deze mysteries worden ontsloten." 
Het is goed bij dit diepe inzicht van Paulus VI stil te staan om bepaalde aspecten van het rozenkransgebed, die aantonen dat het gebed werkelijk een vorm van christocentrische contemplatie is, duidelijk te laten uitkomen.
Creëer in uw huis waar u woont een afzonderlijke stille plaats waar u kunt bidden en tot rust komen (een soort van eigen huiskapel.)
“Mooi voorbeeld van een stemmige huiskapel.”2)Trek u regelmatig terug in de STILTE, om lezing van de H.Schrift  en meditatie ervan. Zo maakt u het woord van God eigen, en kan het tot leven komen in uw ziel. Lees eens een gans evangelie van begin tot einde, zo leert u Jezus beter kennen… U hoeft zeker geen dure seminaries te volgen om kennis van het woord van God op te doen. Een verblijf in de stilte gedurende enkele dagen, schriftlezing in combinatie met intens gebed, brengen u tot totale vernieuwing van uw geloof! Maak eventueel gebruik van een meerdaags verblijf in een klooster of abdij; dit om het wereldse achter u te laten, zo is het eenvoudiger om de wereldse beslommeringen van u af te zetten, en kunt u al uw aandacht richten op de vereniging met Jezus/Maria. Onthoud altijd dat het wereldse er op uit is, het licht van het geloof in ons te doven!
 
“Trek uzelf even terug in de STILTE om tot herbronning te komen.”

3)Probeer regelmatig de H.Eucharistie bij te wonen, zodat u zich kunt voeden met het lichaam van Christus (de H.Communie), zo blijft u nauw verbonden met Jezus en Hij zal u op zijn beurt geestelijk versterken!

4) Bid dagelijks op voorspraak van Maria (= de bruid van de H.Geest) om de H.Geest, opdat hij u zou bekleden met Zijn gaven, om inzicht wijsheid en inspiratie, ook om moed kracht sterkte, volharding en standvastigheid in uw geloof. Deze gaven zullen u zeker niet onthouden worden. Het is God zeer aangenaam als men om dergelijke vruchten voor uw geloof bid (het is zeker in overeenstemming met Zijn wil!)

5) Leef verenigd met Maria (eventueel in toewijding aan Maria, als u zich hiertoe geroepen voelt…) Het is de H.Grignion de Monfort die ons zegt dat,  één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: Maria. Maria, is trouwens DE KORTSTE, ZEKERSTE EN VEILIGSTE WEG OM TOT CHRISTUS TE KOMEN. (H.Grignion de Montfort.)

"Laat in uzelf een geestelijke vernieuwing tot stand komen. Verdiep uw geloof!"
dinsdag 25 juli 2017

INDRUKWEKKEND

INDRUKWEKKEND:

Dit was het geloof van de eerste christengemeenschappen en wat ervan uitging naar hun omgeving. Hun uitstraling op hun medemensen maakte zelfs  zo’n indruk dat er zich op 1 dag  ongeveer 3000 mensen zich bij hen aansloten en zich lieten dopen! (Handelingen der apostelen 2:41-42) Hoe kwam het dat ze zo’n indruk maakten? Ze leefden werkelijk zoals Jezus het verkondigd had en hun LICHT  dat ze hierdoor uitstraalden maakte indruk op hun omgeving…
 
“De eerste christenen op pad om het geloof uit te dragen.”
    
 In Handelingen 5 lezen we dat er van de apostel Petrus zo’n grote kracht uitging, dat zelfs zijn schaduw die op iemand viel al voldoende was om een genezing tot stand te laten komen: “De mensen legden zelfs de zieken op bedden en matrassen op straat. Want ze hoopten dat Petrus' schaduw op hen zou vallen als hij voorbij kwam.” Dit alles sprak de mensen aan! Wat een contrast met onze huidige toestand van lauwheid…Heeft Jezus ons niet gezegd:

Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.  Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen.  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.”
(Johannes 14:10-12) Maar wie gelooft hier nog in de dag van vandaag, en wie VERTROUWT nog op deze woorden  van onze Heer Jezus ten volle???
En wat zijn die dingen dan die Jezus ons opdraagt te doen:
Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor.”Waar ziet men deze dingen nog gebeuren? Waar en bij wie is het geloof en het VERTROUWEN nog voldoende groot om deze dingen te laten gebeuren? Ik richt mij hier niet enkel tot de gewone gelovige, maar ook tot de geestelijkheid!
Het is de hoogste tijd dat er bij de christenen  (zowel de gelovigen als de verkondigers) een grondige mentaliteitsverandering komt in de beleving van ons geloof! Wie durft er nog zijn nek uitsteken? Jezus verlangt geen “salonchristenen” maar werkelijke afspiegelingen van hemzelf, zoals hijzelf een waarachtige afspiegeling was van Zijn Vader. Als we weer dat geloof in bezit krijgen om waarachtige afspiegelingen van Christus te zijn/worden, dan zullen we terug de kracht krijgen om de werken te doen die Christus ons opdraagt! Jezus zendt ons!
Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles  te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (= niet enkel datgene wat we graag horen en doen! STOP dus met de mensen naar de mond te praten en de waarheid te verdraaien!) En IK BEN Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar 'ego eimi,' wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om 'ik ben...' te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees Exodus 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk met Matteüs 14:27. alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." (Matteus 28:19-20)

In Haar 1é officieel door de rkk erkende verschijning van Maria in LA SALETTE roept Maria in Haar boodschap ons op om iets te doen!
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS. Strijd kinderen van het LICHT.Gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden het EINDE van het EINDE…”En tot twee maal toe besluit de Moeder Gods haar verschijning met de woorden:
WELNU MIJN KINDEREN, GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…”

U ziet dat er een actieve inzet van ons verlangd word om het rijk Gods op aarde en in onze harten tot stand te laten komen, als we passief blijven afwachten zal er niks gebeuren noch veranderen!
Bid op voorspraak van Maria, om de H.Geest, opdat hij u mag tonen welke uw taak is binnen het Rijk Gods.

In verbondenheid met alle apostelen en alle heiligen, groet ik u van harte, één in gebed! Frank.

“ik maak jullie tot vissers van mensen”zondag 23 juli 2017

BELANGELOZE NAASTENLIEFDE

BELANGELOZE NAASTENLIEFDE:De belangeloze naastenliefde was één van de sterke kwaliteiten van de eerste christengemeenschappen, waar men leefde volgens de regel: “één van geest en één van hart” te zijn. (Het eerste en voornaamste gebod die Jezus ons leerde, hield men hoog in het vaandel: "Gij zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”  In onze huidige geloofsgemeenschappen wordt naastenliefde niet meer belangeloos beoefend. Men laat zich te vaak leiden door eigenbelangen in de dienst aan de naaste, “voor wat, hoort wat” is nogal dikwijls de drijfveer. Men ziet de dienst aan de naaste nogal graag beloond, hetzij financieel of onder andere vorm, meestal gericht op het eigen materiele welzijn! Deze opvatting staat zeer ver van de manier waarop Jezus Christus de naastenliefde bedoelde!
Ieder mens ervaart in zijn dagelijks leven situaties waarin hij de naastenliefde kan beoefenen, dus zijn eigen belangen en behoeften achteruit kan stellen bij deze van zijn medemens. 
Wie zijn naaste niet bemint, zondigt automatisch in de Liefde tegen God zelf, want God woont in elke mens. 
Heeft Jezus niet gezegd "Wat gij voor één dezer geringsten van Mijn broeders hebt gedaan, hebt gij voor Mij gedaan.” Elke weldaad die u aan een medemens bewijst, bewijst u in de diepte aan Jezus. Elke zonde die u bedrijft tegen een medemens, bedrijft u in wezen tegen Jezus.
De naastenliefde strekt zich uit tot buiten de grenzen van het aardse leven. Geeft u er zich voldoende rekenschap van dat het als een gebrek aan naastenliefde aangemerkt kan worden indien u nalaat, te bidden voor de zielenrust van een overleden familielid? U wordt geacht, deze mens met gebed en offer te 'begeleiden' naar het Eeuwig Heil.
Dit is het ware heldendom in Gods ogen: een zodanige overwinning op zichzelf behalen dat de eigen behoeften verloochend worden voor deze van de ander, en zelfs alle vrees overwinnen die menselijkerwijs op het voorplan treedt zodra men de zwakheden van het eigen wezen onder ogen ziet (bijvoorbeeld wanneer men zijn eigen behoeften achteruit stelt bij deze van zijn medemens.) Hart en ziel laten ontvlammen voor het lot van de medemens, is pas mogelijk naarmate men zichzelf méér overwint. De mens heeft een soort ingeboren neiging tot zelfbehoud, die in feite neerkomt op een 'voor zichzelf zorgen', dus een al dan niet uitgesproken neiging tot zelfzucht.


        “De zusters van de naastenliefde die de armsten der armen hulp bieden..een vorm van pure belangeloze naastenliefde, uit liefde tot God en de naaste!”zaterdag 22 juli 2017

GELOOF EEN ZAAK VAN HET HART

GELOOF EEN ZAAK VAN HET HART!

  


Jezus was in zijn tijd heel erg vertoornd op  gelovige joden (de Farizeeërs) die dachten dat geloven bestond uit het navolgen van een reeks wetten en regeltjes. Dergelijke houding vinden we de dag van vandaag nog steeds bij een bepaalde klasse van gelovigen, die hun geloof pratikeren in het volbrengen van een aantal uiterlijkheden vooral gebaseerd op een aantal wetten en regeltjes. Dat het geloof een zaak van het hart is, gaat men dikwijls aan voorbij! Laten we niet vergeten dat Jezus tegen dergelijke
geloofsbeleving onverschrokken tekeer kon gaan, hij verweet deze mensen dat ze schijnheiligaards waren, witgekalkte graven, blinde leiders, slangengebroed! (zie Matteus 24)  Harde verwijten omwille van hun geloofshouding… Laat ons  eerst maar beginnen met de juiste gesteldheid van het hart! Want daar is het Jezus vooral om te doen. Dat onze innerlijke tempel een afspiegeling is van God! Jezus was een volmaakte afspiegeling van God (“Wie mij ziet, ziet de Vader.”)
Laten we ons bekleden met de nieuwe mens. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 12:2:” "Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

Laten we ook in ons geloof een nieuwe gezindheid aannemen, de gezindheid van de eerste christenen, die één van geest en één van hart waren en uitblonken in het navolgen van de zuivere leer die Jezus Christus ons leerde in het evangelie. In de jonge kerk was er nog geen sprake van “strekkingen.” Strekkingen zijn het werk van mensenhanden, en zullen bijgevolg ook geen stand houden (lees Handelingen 5; werken van mensenhanden kunnen geen stand houden, enkel maar het werk van God blijft bestaan!)
 Enkel een terugkeer naar de gesteldheid van de jonge kerk (eerste christenen) bied toekomst!
Laten we waarachtige christenen zijn/worden die werkelijk leven volgens het evangelie. Jezus waarschuwde ons:”Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij! Ze aanbidden Mij op een zinloze manier. Want wat ze aan de mensen leren, zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht.
(Matteus 15:8-9)

“De Farizeeërs op wie Jezus fel vertoornd was omwille van hun schijnheilige geloofshouding!”woensdag 19 juli 2017

HEMELSE ROZENTUINEN

HEMELSE ROZENTUINEN: OVER MARIATOEWIJDING:

  


Maria wordt vaak aangeduid als de Hemelse Roos, de Koningin en Meesteres van alle deugden, de grootste Verrukking voor Gods Aanschijn, de belichaamde Schoonheid van Gods Werken. Het behoort tot Gods grootste wensen dat elke ziel zich door Haar zou laten omvormen tot een rozentuin van deugdzaamheid, waarin elke bloem een element van Diegene weerspiegelt, door Wie zij is omgevormd en gekneed tot wat zij is, en tot een kleine bron van Hemels parfum wordt, dat God tegenwoordig stelt voor haar hele omgeving.
De Hemelse Moeder wacht op elke ziel, met gespannen verwachtingen en verlangens in het Hart. Maria houdt zich met al Haar mensenkinderen bezig. Haar grootste verlangen bestaat hierin, ieder van hen naar God te brengen opdat zij de Heerlijkheid mogen ervaren waarin Zij Zelf voor eeuwig verblijft. Welke moeder verlangt niet, haar kinderen voor altijd gelukkig te weten? Maria roept al Haar kinderen, doch slechts weinigen horen die roepstem, en nog kleiner is het aantal van hen die erop ingaan. "Erop ingaan" kan onder vele vormen gebeuren. Een verregaand antwoord op de Hemelse roepstem is de totale toewijding aan Maria.
Totale toewijding aan Maria betekent: Zichzelf totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria weggeven, waarbij men zichzelf terzijde schuift. De aan Maria toegewijde ziel stelt haar geest, hart en lichaam ter beschikking van Maria, opdat Zij in en door haar zou kunnen leven en werken.
Een eerste voorwaarde om Maria in uw eigen wezen te ontvangen en te 'huisvesten' is reinheid, zuiverheid. De Meesteres van alle zielen definieerde reeds vóór vele jaren de zuiverheid als de mate waarin de ziel een spiegel van God is, dus Zijn Licht in zich kan opnemen en zo vlekkeloos mogelijk kan doorstralen naar haar omgeving toe. Hoe meer de spiegel van de ziel 'verontreinigd' is, des te moeilijker zal het voor de ziel zijn, zich helemaal naar Maria’s beeld te laten omvormen. Totale toewijding moet uiteindelijk leiden naar een zo groot mogelijke eenheid met Maria. Zij verlangt dat de aan Haar toegewijde ziel zich daartoe openstelt, omdat Zij slechts volmaakt in haar kan leven en werken wanneer Zij deze naar Haar goeddunken kan 'gebruiken'. Deze term kan wat negatief klinken, doch het gebruik dat Maria van Haar toegewijden maakt, heeft nooit andere dan positieve resultaten in diens ziel.
Zichzelf volkomen terzijde schuiven om plaats te maken voor Wie aan wie men zich wegschenkt, betekent, zichzelf zo klein mogelijk maken, doordrongen zijn van de eigen nietigheid en het eigen onvermogen. Wat is een klein kind zonder de moeder? Ooit gebruikte de Hemelse Koningin het beeld, dat een ziel die zich aan Haar toewijdt, is als de bewoner van een huis, die de deur opent voor Haar, die door God als Zijn Meesteres en Wegwijzer is aangesteld. Hij opent de deur, maakt de deuropening volkomen vrij, en maakt zich steeds kleiner, opdat Maria steeds meer ruimte in zijn huis zou kunnen innemen. Hoe groter hij blijft, des te minder verbeteringen kan Maria in zijn huis aanbrengen.
Maria's grote zorg en kwelling schuilt in het gemak waarmee mensenkinderen toegeven aan aardse gehechtheden en zondige neigingen die hun ziel vermoorden. Zij wil hen naar God leiden, doch Zij kan dit doel slechts verwezenlijken indien zij de zuiverheid van hun Moeder in zich in stand houden. Elke zwakheid, elke bekoring waaraan wordt toegegeven, kan de ziel aan Maria's leiding ontrukken, en de ziel van haar uiteindelijke bestemming doen afdrijven. Maria weet dat het menselijk hart kwetsbaar is tijdens dergelijke fasen. Daarom is Maria Haar lijdende kinderen ook zo zeer nabij. Deze Hemelse Tegenwoordigheid wordt door een gekweld mensenhart niet steeds opgemerkt, doch het lijden kan veel zin krijgen zodra de genadewerking voelbaar wordt: Vanaf dat ogenblik kan de ziel actief aan haar omvorming meewerken en vormt zij niet langer de steen des aanstoots voor Maria’s inspanningen te haren gunste.
Maria is ons op de weg der Smarten voorgegaan, en zoekt nu nog steeds de hand van elke ziel in de Hare te nemen wanneer hun kruis te zwaar lijkt te worden. Het besef van eenheid met Maria in het lijden kan een opwelling van vurige Liefde in het hart teweegbrengen. De Liefde is de enige voedingsbodem voor de ware eenwording met Maria. Daarom is ware, onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke Liefde tot God, Zijn Werken en Plannen, en tot alle schepselen, de eerste emotie die Maria in de aan Haar toegewijde ziel tot volle ontplooiing zal zoeken te brengen. Zij wil de aan Haar  toegewijde ziel als een laaiend Vuur waaraan de wereld zich kan warmen en dat het Licht van de Waarheid om zich heen verspreidt. Daarom ook wil Zij Haar toegewijde steeds méér gelijkvormig maken aan Jezus, die zoals niet één met Haar verenigd was.
Maria's Hart smacht ernaar dat Haar toegewijde Haar volmaakt zou navolgen, tot en met het verlangen, het Mysterie van de Menswording in zich te laten herhalen (dus zich tot 'een kleine Jezus te laten maken'), om zo Gods Rijk op aarde voor te bereiden. Indien ieder van ons ernaar zou verlangen, een kleine Jezus te worden, zou op deze wereld geen plaats meer zijn voor het kwaad. Ziedaar de grote wens van onze Hemelse Moeder en Meesteres, die tot taak heeft, de kop van de satan te verpletteren.
De Roos der rozen is voorbestemd tot Teken voor de overwinning over alle doornen. De ziel kan de bloemenkroon slechts bereiken door een klim over de doornen heen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: meditaties: hemelse rozentuinen)“Mariade Roos der rozen is voorbestemd tot Teken.”

donderdag 13 juli 2017

MARIA WATERVAL VAN GODS GENADEN

MARIA WATERVAL VAN GODS GENADEN:

Onderrichting van Maria over Haar bron van genaden"Ik ben de Waterval van God.”


"Ik ben de Waterval van God. Gods Glorie blijft zich eeuwigdurend uitbreiden. Om deze reden kan worden gezegd dat zij waarlijk onuitputtelijk is. Ook de Glorie waarmee God Mij heeft bekleed, blijft zichzelf eeuwigdurend uitbreiden. In oneindige stromen blijft God Zichzelf in Mij uitstorten vanaf de schepping van Mijn ziel tot in de eeuwigheid. Als een waterval van kracht en Genaden stort Ik Gods Gaven uit in zielen volgens hun roeping, hun wisselende opdrachten, hun vermogens, hun verlangens naar Mij en naar Gods Gaven, en hun Liefde. Elke druppel, elke flits van Liefde uit Mijn Hart, is geladen met een oneindigheid aan Goddelijke krachten. De ziel kan in dit alles delen in de mate waarin zij Mijn macht verheerlijkt. Aan Mijn voeten aanbidden de engelen de oneindigheid van de Goddelijke macht en Glorie. Door een Goddelijke beschikking vermenigvuldigen Mijn macht en Glorie zich eeuwigdurend, zodat zij vergelijkbaar zijn met een oceaan die in alle richtingen tegelijk groter wordt. Geen mensenziel kan de ware maat van Mijn macht meten noch berekenen, maar Ik zeg aan de zielen dit: Indien zij zich de macht en glorie van een mensenziel voorstellen als een druppel water, dan was Mijn macht en Glorie in het uur van de schepping van Mijn ziel als een plas – die reeds miljoenen druppels bevat – en kunnen zij zich Mijn macht en Glorie op dit ogenblik voorstellen als een oceaan die ontelbaar vele malen groter zou zijn dan het aardoppervlak."
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 
4 december 2007)


“Als een waterval van kracht en Genaden stort Ik Gods Gaven uit in zielen volgens hun roeping, hun wisselende opdrachten, hun vermogens, hun verlangens naar Mij en naar Gods Gaven.”

maandag 3 juli 2017

TOTAAL VERTROUWEN OP MARIA

EEN TOTAAL VERTROUWEN IN MARIA HEBBEN:
Onderrichting van Maria over dit totaal vertrouwen op Haar!


"Zielen van Mijn Hart, om jullie volkomen werkzaam en vruchtbaar te zien worden voor de plannen die Ik met jullie heb, is het noodzakelijk dat jullie hart Mij volkomen toebehoort. Dit betekent niet alleen dat jullie Mij méér moeten liefhebben dan om het even wat buiten God, doch ook dat jullie relatie tot Mij de deur helemaal zou openen voor het Licht van een volmaakte hoop. Zolang iets in jullie zich vragen stelt over het dagelijks leven of het verder verloop van jullie levensweg met al zijn zorgen en hindernissen, is de deur van de hoop niet voldoende geopend. De erfzonde heeft alle zielen verwond, en heeft een donkere ravijn in ieder van hen achtergelaten. Deze donkere ravijn belet dat het Licht uit Gods Hart volmaakt in jullie opgenomen wordt. De deugd van de hoop kan dit vergoeden. Naarmate de ziel de volkomenheid in de hoop benadert, schijnt méér licht in de ravijn die door de erfzonde is geslagen, en wordt de ziel beter in staat gesteld om te functioneren zoals God dit verlangten verwerft zij het vermogen om de ware rust, de ware innerlijke vrede en een voorsmaak van het ware geluk reeds op de dagelijkse levensweg te ervaren.
Zielen, heb een totaal vertrouwen in Mij, en weet dat alles goed is wanneer jullie Mij werkelijk toebehoren. Elke zorg, elke twijfel, elke onrust, elke onzekerheid wordt veroorzaakt door een schaduw die door de duisternis op de ziel geworpen wordt en waardoor het Goddelijk Licht verhinderd wordt om de ziel naar het Goddelijk Leven te verheffen. Het Goddelijk Leven is een leven in volkomen gelatenheid, overgave, toewijding, stille zekerheid, geborgenheid, rust, volkomen innerlijke Vrede en vlekkeloze tevredenheidHoe lang een beproeving ook duurt, de uiteindelijke afloop is jullie bekend: Alles eindigt in de Eeuwige Gelukzaligheid. De deur naar het Rijk van de Eeuwige Gelukzaligheid echter, moet door elke ziel zelf opengeduwd worden. Deze deur bestaat uit drie luiken: Hoop, Geloof en Liefde. De HOOP is Licht, het GELOOF is innerlijke Vrede (de ware Vrede van Christus), de LIEFDE is innerlijk vuur en warmte. Licht, vrede van hart en warme geborgenheid, innerlijke rust en vertrouwen: dit alles leeft in de ziel die de ware hoop, het ware geloof en de ware liefde heeft gevonden. Aan deze ziel behoort het Rijk der Hemelen. Ik ben de sleutel op de deur. Bemin Mij totaal, geloof vast in Mij, en hoop op het ware geluk dat in Mij bloeit als een paradijselijke tuin. Veracht alle zorgen, want Ik zorg voor alles.”
"Het Kruis, ook het dagelijks kruis dat de ziel van goede wil draagt tot navolging van Jezus, is het ware teken van Gods Licht, dat bedoeld is om doorheen alle eeuwen elke levensweg te verlichten en te maken tot een weg naar het Paradijs van Gelukzaligheid, Liefde en Vrede. Het Licht van het Kruis, ook van het dagelijks kruis dat door de ziel aan Mij wordt toegewijd, is als een zon die alle donkere kloven op de levensweg verlicht, zodat deze de ziel niet langer afschrikken om de meest verborgene van haar eigen gesteldheden te verkennen, te doorgronden en te zuiveren. Gaat elke weg in Mij, want de grond die door Mijn voeten betreden wordt, is na die heilige aanraking onvruchtbaar voor distels en onkruid, en wordt onherbergzaam voor de adder om er zijn nest te bouwen".
"De uitwerkingen van Goddelijk Licht worden steeds bemoeilijkt, en soms verhinderd, door de duisternis. Op zich bezit de duisternis daartoe niet de macht. Zij krijgt deze macht aangereikt door de mensenziel, op de gouden schaal van de liefde voor het genot, de loze beloften en de dwaallichten van het werelds leven. In de zielen wordt de duisternis gekoesterd en bewaard in de vaas van de vrije wil. Deze vaas is eerder een urn, een vaas waarin dode as wordt bewaard, want alle duisternis draagt slechts de dood van de ziel in zich. Daarom moet Ik totaal over de vrije wil van de ziel kunnen heersen, opdat zij in de kracht van Mijn herscheppende macht kan veranderen van een urn in een sierlijke vaas die getuigt van de Hemelse dynastie, het Rijk Gods waarin Ik de Koningin ben.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 
19 november 2007)


  Bemin Mij totaal, geloof vast in Mij, en hoop op het Ware Geluk dat in Mij bloeit als een paradijselijke tuin. Veracht alle zorgen, want Ik zorg voor alles.