vrijdag 16 juni 2017

HET GEBED


HET GEBED:Onderrichting over het gebed:

"Elk gebed dat waarlijk door Gods Geest is geïnspireerd, draagt in zich een kracht die God erin heeft gelegd opdat het zou kunnen dienen tot voltooiing van Zijn Werken ten gunste van Zijn Schepping en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde. Deze kracht gaat niet automatisch van het gebed uit, zij wordt pas ontsloten door:
   1.Het vertrouwen en het geloof van de biddende ziel in deze kracht.
    2.De zuiverheid van de Liefde van de biddende ziel jegens God en de Schepping.
    3.De oprechte wil van de biddende ziel om het gebed te maken tot een actief werktuig tot vervulling van Gods Heilsplan.
In de mate waarin deze drie voorwaarden meer of minder vervuld zijn, ontplooit het gebed een groter of kleiner aandeel van de kracht waarmee het geladen is.
De concrete uitwerking van een gebed wordt door vele factoren beïnvloed, in het bijzonder door Gods Plan met de Schepping, door de staat van genade van de biddende ziel, en door de noden van Gods Gerechtigheid (die op zich reeds in hoofdzaak wordt bepaald door de staat van genade of ongenade van de mensheid als geheel.) Zelfs in de gevallen waarin dit alles geen zichtbare uitwerking van het gebed toelaat, zal een gebed dat wordt verricht door een ziel die tijdens het bidden aan de drie voorwaarden voldoet, minstens een verborgen uitwerking krijgen in de ontwikkeling en bloei van de ziel zelf".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie gebeden-inleiding.)

Elk gebed dat waarlijk door Gods Geest is geïnspireerd, draagt in zich een kracht die God erin heeft gelegd opdat het zou kunnen dienen tot voltooiing van Zijn Werken.”BID om de H.Geest!

“Onze tijd heeft een enorm grote nood aan de uitstorting van de Gaven van Gods Geest in de zielen. Ondanks de snel toenemende graad van materiële ontwikkeling is deze wereld in een ongeëvenaard diepe duisternis gehuld. Aanroeping en gebed tot de Heilige Geest is één van de belangrijkste sleutels tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Het is dan ook geen toeval dat de Allerheiligste Maagd Maria zo vurig aanspoort om ons tot de Heilige Geest te wenden. Doe dit steeds in vereniging met Maria, want Haar macht voor het bekomen van de uitstortingen van de Heilige Geest is waarlijk onbegrensd. Dien Haar in volmaakte gehoorzaamheid, en Zij zal u de oneindige schatten van de Heilige Geest schenken, die uw hele wezen en leven reeds hier op aarde in een ongekende mate zullen veranderen.”

Zie ook blog over bidden-gebed:


dinsdag 13 juni 2017

SACRAMENTSDAG

SACRAMENTSDAG:

tweede donderdag na Pinksteren


Het heilig Sacrament


 

Op Witte Donderdag stelde Jezus de Heilige Eucharistie in. De Heiland stak het nooit onder stoelen of banken dat Hij absoluut bij de zielen wilde blijven. Deze Belofte maakte voor Hem eenvoudig deel uit van het Nieuw Verbond: God stelt Zichzelf voor Zijn schepselen tegenwoordig. Dat is opmerkelijk. Toen God de eerste mensenzielen schiep, was Hij er voor hen in een waarneembare vorm, omdat de eerste zielen met een zodanige mystieke gevoeligheid waren uitgerust dat God Zich, vanuit hun waarneming beschouwd, voortdurend in tastbare nabijheid bevond. Door de erfzonde scheurde als het ware de band van deze spontaan vaststelbare eenheid tussen de mensenziel en God. Met het Nieuw Verbond heeft God deze band willen herstellen, en wel in diverse opzichten. De Zoon Gods kwam immers:
1.                       Om de zielen de Waarheid van de Goddelijke Wetten in herinnering te brengen, met de bedoeling dat de zielen opnieuw nader tot hun God zouden kunnen komen.
2.                       Om door een absoluut volmaakt Leven van Liefde en Lijden de Verlossing der zielen te ontsluiten, opdat zij nader tot God zouden kunnen komen.
3.                       Om Zijn Kerk te grondvesten, in en door dewelke God de zielen op een bijzondere wijze kunnen aanraken, en wel via de Sacramenten.
Op Witte Donderdag stelde Jezus Christus, Gods Zoon, Zich in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig, en wel voor alle tijden. In deze instelling verborg God immense schatten van verlossing voor elke ziel die ernaar zou verlangen, uit louter Liefde haar God “in zich te kunnen opnemen”. De wonderbare gebeurtenis van de instelling van de Heilige Eucharistie als vertegenwoordiging van Gods Aanwezigheid werd nog diezelfde avond – vanuit het menselijk standpunt beschouwd – “overschaduwd”, vanwege het Lijden, dat in de loop van de daaropvolgende ongeveer achttien uren moest worden volbracht.
“de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de H.Communie.”Vandaag echter, gedenken wij op plechtige wijze de vervulling van de Goddelijke Belofte van Zijn vaststelbare, ononderbroken Tegenwoordigheid bij ons. Weliswaar moest deze Belofte door het voltrekken van het verlossend lijden worden bekroond en bezegeld, doch op zichzelf bestaat nauwelijks iets groters dan een Liefde die God ertoe aanzet, absoluut bij de schepselen te willen blijven, die Hem op grond van de onvolkomenheid van hun Liefde voor Hem zo veel verdriet bereiden, en deze zelfde schepselen bovendien nog de omgang met Zijn eucharistische tegenwoordigheid toe te vertrouwen: Het schepsel mag, ondanks zijn zondigheid – d.w.z. ondanks zijn onvermogen, in alle omstandigheden met God om te gaan zoals de Wet van de Liefde dit vooropstelt – de vaststelbare tegenwoordigheid van zijn God genieten en deze voelbaar in zich opnemen (elke ziel), en zelfs aanraken (de priesters.)
In wezen kan derhalve worden gesteld dat God Zich totaal aan de zielen overgeeft, Zich zelfs aan hen “uitlevert”. Een waarlijk alleenstaand geval was dit in die zin niet, dat Hij zich eveneens aan de zielen uitleverde opdat deze zijn verschrikkelijk Lijden aan Hem zouden voltrekken. Net vóór die uitlevering echter, leverde Hij Zich voor alle tijden aan de zielen uit in het allerheiligste Sacrament van het Altaar. Opmerkelijk: God maakt Zich voor alle zielen beschikbaar, bereikbaar, maakt Zich voor hen zelfs tot tastbaar voedsel. Meteen daarna bewijst Hij de waarachtigheid van deze Belofte door Zich grenzeloos aan de zielen uit te leveren voor de voltrekking van Zijn lijden: Hij legt letterlijk Zijn Leven als Godmens in mensenhanden. Jezus Christus heeft ons willen bewijzen dat Zijn liefde voor ons volmaakt is, dat Zijn vertrouwen in ons volmaakt is, en dat de vrije menselijke wil inderdaad onschendbaar is, want de ziel mag haar God zelfs de dood in jagen.
Jezus leerde ons in dit proces echter ook, dat God Zich zelfs van een zondig gebruik van de vrije wil van de mens kan bedienen om Zijn Heilsplan een grote stap dichter naar diens voltooiing te brengen:
·                            De vrije wil van de mens joeg de Godmens de dood in, doch God van Zijn kant voltrok precies op die handeling Zijn Mysterie tot Verlossing der zielen.
·                            Nu mag de menselijke wil er vrij over beslissen, hoe hij met zijn God in de Sacramenten omgaat. God van Zijn kant, heeft Zich tot doel gesteld, precies door die aanraking de vrije wil van de mens in Zijn verlossende en heiligende Wil te laten overvloeien.
Liefde, steeds weer Liefde, en niets anders dan dat... Waar God ook verschijnt en werkt, wordt het zaad der volmaakte Liefde uitgestrooid, en tracht dit zaad, vaak dwars doorheen de rotsbodem van de menselijke hardheid, als bloem van het Ware Leven op te schieten. Dit alles betekent niet dat God het goedkeurt wanneer de mensenziel haar vrije wil gebruikt op enige wijze die Zijn Heilsplan niet dient of die niet in overeenstemming is met Zijn Wil. Het is echter een ultiem bewijs voor de volmaaktheid van Zijn Liefde, Zijn Wijsheid en Zijn macht, dat Hij uit alle duisternis Licht tracht te bereiden. Voor de mensenziel is dit geen vrijgeleide naar zonde en ondeugd, doch een teken van hoop voor de ziel van goede wil. Vandaag is een geschikte dag om ons even over dit alles te bezinnen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Sluier van goud)

"Jezus blijft aanwezig in het sacrament van de Eucharistie: Deze Belofte maakte voor Hem eenvoudig deel uit van het Nieuw Verbond."zondag 4 juni 2017

ONZE HEMELSE SPAARPOT

De Hemelse spaarpot en de Hemelse spaarrekening:


“Laten we onze hemelse spaarpot beheren door Maria.” 

Stel u voor dat u weinig bemiddeld bent doch wel iets absoluut nodig hebt. Het kost u veel moeite om geldstuk na geldstuk in een spaarpot te stoppen om het nodige bedrag bij elkaar te kunnen brengen.
Uw spaarpot kan een fortuin bevatten. Laten wij aannemen dat u niet kunt zien hoeveel hij op elk ogenblik bevat. Welnu, onmiddellijk vóór hij vol is, bent u dus in werkelijkheid rijk, maar u merkt er nog niets van.
Dit is precies wat gebeurt wanneer u met moeite en allerlei pijnen bidt, boet en offert voor een bekering of een andere speciale genade: Gebed na gebed, boete na boete, offer na offer komt de verhoring dichterbij, doch u merkt niets tot de spaarpot volledig vol is.
Wanneer u uw leven en wezen aan Maria toewijdt, is Zij de Beheerster van uw spaargeld. U verbindt zich ertoe, Haar levenslang over uw spaargeld te laten beschikken. Zij gebruikt uw spaargeld voor de afbetaling van allerlei werken van God. Uw spaarintentie kan daar één van zijn.
Bedenk bovendien dat God aan uw spaargeld ongemerkt Hemelse intresten toevoegt naarmate u de spaarpot tot Maria’s beschikking laat, en niet voortdurend wil weten hoeveel hij reeds bevat en wanneer hij eindelijk vol zal zijn.
Het geheim van een rendabele belegging voor Gods werken luidt:
·                            *toewijding van al onze werken aan God, bij voorkeur via Maria.
·                            *Geloof in Maria als volmaakte Beheerster van onze spaarinspanning.
·                            *Liefde voor de inspanning in het besef dat het spaargeld van uw beproevingen de uitvoering van Gods Werken mogelijk maakt.
·                            *Onwankelbare hoop op een Hemels rendement van al onze inspanningen.

Elke spaarder (= elke ziel op aarde) krijgt daarenboven van God ongemerkt een spaarrekening in de Hemel.
Op uw spaarrekening verhoogt het kapitaal bij elke handeling, elk woord, elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen die van u uitgaan met een positieve invloed op de verwezenlijking van Gods Werken en Plannen.
Hoe meer u uw spaargeld belangeloos ten dienste stelt van Maria’s intenties, des te hoger wordt de intrestvoet die God op deze Hemelse spaarrekening toepast.
Uw Hemelse spaarrekening wordt dus groter telkens van u iets uitgaat dat Gods Heilsplan voor alle zielen ten goede komt, en u alle vruchten van uw inspanningen, beproevingen en lijden belangeloos aan Maria afstaat.
Bedenk dat deze spaarrekening de rijkdom van uw ziel zal vormen in het Eeuwig Leven

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Meditaties: Mariabloempjes)

“Hoe meer u uw spaargeld belangeloos ten dienste stelt van Maria’s intentiesdes te hoger wordt de intrestvoet die God op deze Hemelse spaarrekening toepast.”


dinsdag 30 mei 2017

DE HULP VAN MARIA
DE HULP VAN MARIA:

Talloze zielen roepen tot Mij om hulp. De grootste hulp die Ik hen kan geven, is deze van hun heiliging door de volheid van Gods Waarheid.”


Ik ben één en ondeelbaar. Talloze zielen roepen tot Mij om hulp. De grootste hulp die Ik hen kan geven, is deze van hun heiliging door de volheid van Gods Waarheid. Deze hulp willen zij echter niet. De ziel die tot Mij roept om hulp in allerlei dagelijkse beslommeringen, doch afwijst wat Ik zou willen geven en wat als enige van belang is, is vergelijkbaar met een mens die een medemens op bezoek vraagt doch slechts een hand binnenlaat en het overige van de bezoeker buiten wil laten staan, of nog erger: die het geschenk van de bezoeker aanneemt doch daarna de deur voor de bezoeker sluit. Hoe kan dat bezoek hem dan werkelijk verheugen? Hoe kan het waarlijk iets voor hem betekenen?
Het uur heeft geslagen, waarin de zielen los moeten komen van alle wereldse verleidingen en gehechtheden, en de terugweg moeten beginnen naar het Goddelijk Leven dat voor hen was voorzien vóór de erfzonde. Dat is wat Ik de zielen breng: de bagage voor deze terugweg. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen. Wie dit niet aanneemt, zal nooit de ware vrede vinden, want hij stoot de volheid van Gods Waarheid af, en het is slechts Gods Waarheid die vrij en gelukkig maakt. 
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 4 juni 2007)

“Het uur heeft geslagen, waarin de zielen los moeten komen van alle wereldse verleidingen en gehechtheden, en de terugweg moeten beginnen naar het Goddelijk Leven dat voor hen was voorzien vóór de erfzonde. zondag 21 mei 2017

DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID


DE VRUCHTBAARHEID VAN DE WARE HEILIGHEID:

Maria de reis van uw leven laten besturen in blinde overgave!


Met Maria in het hart draagt de ziel de opgaande lentezon in zich, die zoals bekend de vruchtbaarheid van de velden prikkelt en de belofte van de zomeroogst brengt. In de ziel zou dit concreet betekenen: Maria bewerkt de ziel inwendig  zodanig dat deze steeds dichter bij de vruchtbaarheid van de ware heiligheid kan komen.
Maria vergeleek ooit de volkomen geslaagde, volledig vruchtbare toewijding aan Haar met het rijden in een auto. De ziel geeft slechts gas, aan het stuur zit echter Maria.Steeds weer zal het de ziel voorkomen alsof Maria op het punt zou staan, de auto in een afgrond te sturen of een bocht te missen. Wanneer de ziel dan het gaspedaal loslaat en naar het stuurwiel grijpt om de koers bij te sturen, blijkt dat het haar aan geloof en vertrouwen ontbreekt. Indien zij gas blijft geven en Maria verder laat sturen, bewijst zij haar blinde overgave. Dit is de les: Maria kent de weg veel beter dan de ziel. De ziel mag harerzijds geen enkel moment nalaten gas te geven, want dat zou betekenen dat zij de reis die God voor haar heeft voorzien, liever niet voortzet, of dat zij twijfelt of de weg voor haar wel de juiste is.

BRON: uit de publicatie”Zomerbries” van het Maria Domina Animarum Apostolaat.

“Laat in blinde overgave Maria jou op de juiste weg sturen, Maria kent de weg van de reis die God heeft voorzien voor de ziel veel beter!”zondag 14 mei 2017

PINKSTERNOVEENGEBED


 PINKSTERNOVEEN:

(2017: van 27 mei tot en met 4 juni.)


1e dag Liefde:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, maak mij sterk in de Ware Liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het Vuur van de heiligen dat in mij alles zal verteren dat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen.
Weesgegroet Maria bruid van de H.Geest, vol van genade...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
2e dag Innerlijke Rust:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
3e dag Boetvaardigheid en Offerbereidheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot Heil van mijn medemens.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
4e dag – Inzicht in de ware Behoeften van de Ziel
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor de noden van mijn ziel die mijzelf verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
5e dag – Vergevingsgezindheid:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het Ware Geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
6e dag – Overgave en Toewijding
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
7e dag – Zuiverheid van Mond:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van mond, want Jezus zegt "wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem". Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
8e dag – Geloof en Godsvrucht
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het Vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
9e dag – Inzicht in eigen Fouten en Zwakheden:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoonten, die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de Liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods Genade aan mijzelf kan werken.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie gebeden; gebed nr.668)

4 juni 2017: hoogfeest van Pinksteren:

KOM H.GEEST MET UW STORM VAN VUUR!
MARIA DE VOLLE MAAN IN DE NACHT

MARIA, DE VOLLE MAAN IN DE NACHT:


Onderrichting van Maria: 
"Vele zielen die teleurgesteld of geschokt zijn door bepaalde gebeurtenissen of ervaringen uit hun dagelijks leven, blijven hierover praten. Ik wil deze zielen erop wijzen dat zij hierdoor in wezen de werken der duisternis verheerlijken. Inderdaad, elk gesprek met een negatieve inhoud geeft uitdrukking aan toestanden die ten minste ten dele door de satan in de hand zijn gewerkt. De ziel die over negatieve dingen blijft praten, staat toe dat niet slechts de besproken toestand duisternis in zich draagt, doch dat bovendien deze duisternis het eigen hart steeds opnieuw verduistert. Hoe anders is het wanneer negatieve gevoelens aan Mij toegewijd en daarna losgelaten worden, alsof de betreffende ervaring nooit had plaatsgevonden. Ik ben de Volle Maan in de nacht. Ik kan elk hart bevrijden van de duisternis die wereldse ervaringen erin hebben uitgestort. De volle maan weerspiegelt Gods zonnestralen boven een landschap dat in duisternis is gehuld. Dit is precies wat Ik doe boven het landschap van verduisterde zielen: Ik zuiver hen met de waarneembare tegenwoordigheid van God.
Zielen, kijk niet zo vaak naar het verduisterd landschap van de wereld om jullie heen, houd jullie ogen gevestigd op Mij, jullie Hemelse Meesteres, Mijn schoonheid, Mijn zuiverheid, het Licht van God dat Ik op volmaakte wijze over jullie wil uitspreiden als een deken van heiliging. Hoe meer jullie naar Mij kijken, des te kleiner zal jullie behoefte worden om de satan te eren door uit jullie gesprekken te laten blijken hoe belangrijk jullie zijn werken van duisternis vinden".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 12 juli 2008)

“Maria, de volle maan weerspiegelt Gods zonnestralen boven een landschap dat in duisternis is gehuld.”
vrijdag 12 mei 2017

VOLMAAKTE HEILIGHEID


Wandeling in de Onbevlekte tuin van Maria:

 VOLMAAKTE HEILIGHEID:

“In de onbevlekte tuin van Maria vind je de volmaakte heiligheid.”
 

 

Ziehier de diepe bedoeling van de kennismaking met de Onbevlekte Tuin:

De 12 GOUDEN REGELS voor de volmaakte navolging van Maria:

1.Onthecht u steeds méér van al het wereldse en uw schijnbehoeften, van seksuele behoeften, van de zucht naar lof en eer, van de zucht naar genot, geld en materiële bezittingen, en van ijdel werelds tijdverdrijf.

2.Wordt u bewust van uw persoonlijke zwakheden, en bestrijd deze met kracht. Het uiteindelijk doel is dit, dat u steeds intenser op Maria zou lijken.

3.Leef met de innerlijke blik constant op de eeuwigheid gericht; maak het Hemelse tot middelpunt van ALLES in uw leven. Sta niet stil bij de gebeurtenissen en ervaringen van uw dagelijks leven. Leef totaal voor de grondvesting van het Rijk Gods op aarde. Herinner uzelf ook aan Maria’s verzoek (Openbaringen van de Meesteres van alle zielen) om dagelijks 3 Weesgegroeten te bidden, telkens gevolgd door de smeking “Laat het Rijk Gods nu op aarde komen”

4.Bid veelvuldig om Vuur in uw hart, opdat uw Ware Liefde (voor God/ Maria en voor uw medeschepselen) mag vergroten.

5. Verloochen uzelf, en richt al uw werken, gedachten, woorden en bestrevingen op de dienst aan Maria, zoals zijzelf dit deed jegens God, en doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria. Leef in de diepten van uw hart met en voor Maria, kijk niet naar reacties van mensen, en vrees ook hun reacties niet.

  6.Wees altijd en overal een bron van steun, bemoediging en vredelievendheid. Bevorder zo de eenheid tussen de zielen.

7.Wees altijd en overal een warme en tedere bron van zachtmoedigheid. Weet dat oprechte zachtheid vrede en vreugde in de harten brengt, en ook uw eigen innerlijke rust en vrede vergroot.

8.Betracht de opperste zuiverheid van gevoelens, gedachten, handelingen en woorden. Elke onreinheid ontkracht de Werken die God door u wil doen, en vertraagt daardoor de komst van Zijn Rijk van Liefde en Vrede.

9.Aanvaard alle kruisen en beproevingen van uw dagelijks leven, leer oprecht tevreden te zijn met alle wendingen van uw lot.

10.Word heldhaftig in de vergevingsgezindheid. Elk gebrek aan vergeving houdt ellende vast in de wereld en in uw eigen leven.

11.Betracht een positieve gesteldheid van hart en een positieve uitstraling. Elke negativiteit en onvrede in uw zielsgesteldheid brengen duisternis, onrust en somberheid in uw eigen gemoed en dat van uw medemens. Wees een bron van Licht en Vrede. Wees blijmoedig, in het bewustzijn dat uw levensweg gemaakt wordt zoals hij is omdat hij in die vorm het beste is voor uw Eeuwige Gelukzaligheid en het Heil van anderen. Innerlijke onrust wijst op een relatief verlies aan vertrouwen op God/ Maria.

12.Betracht de eenvoud in alles: kleding, voorkomen, gedrag... Zo zult u, zoals Maria, ertoe bijdragen dat uw medemens zich bij u goed voelt in de mate waarin hij werkelijk Gods nabijheid zoekt.

 

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: Boeken:  de gouden weg naar het paradijs)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 

Maria, onze hemelse moeder..doe letterlijk ALLES met EN VOOR Maria.
 

vrijdag 5 mei 2017

MARIA NODIGT UIT

MARIA NODIGT UIT: Laat u in brand steken door de H.Geest!


Maria: "Vandaag nodig Ik de zielen uit om zich te herinneren aan de opdracht waartoe Jezus hen heeft uitgestuurd: dat zij zich door het Doopsel hebben laten reinigen om een leven in navolging van Christus te leiden. Tot voltooiing van deze opdracht nodig Ik de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.
De Heilige Geest cirkelt onophoudelijk boven het water van Mijn Jordaan, speurend naar zielen die verlangen naar het ware Vuur, naar het ware Licht, om nadat zij uit het water zijn gestapt, het Lam Gods te volgen op alle wegen die het Licht voor hen zal beschijnen (Maria bedoelt hier duidelijk de dingen die de Goddelijke Voorzienigheid op ieders levenspad brengt.)
De Heilige Geest is Mijn Hemelse Bruidegom, Hij is nooit ver van Mij vandaan, ja Hij is steeds in Mij. Wie zich in de Jordaan van Mijn Hart onderdompelt, baadt in het reinigend water van de deugd en in het Vuur van de Waarheid van God. Laten de zielen zich vastberaden onderdompelen in Mij, opdat Ik hun dorst naar Gods Waarheid kan lessen en hun zodanig kan wassen dat zij voor de wereld onherkenbaar worden.
De Heilige Geest verlangt naar hen, want vuur zoekt steeds materiaal dat brandbaar is. Zalig de ziel die zich in brand laat steken, want haar Licht en haar warmte zullen God zelf naar haar toetrekken. In haar heeft de Allerhoogste Zijn welbehagen, want zij gaat de wegen van het Goddelijk Lam.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 8 januari 2007)

“Ik nodig de zielen uit om af te dalen in de Jordaan van Mijn Onbevlekt Hart om zich daar onder te dompelen in het reinigend water van alle deugden, opdat Ik de Heilige Geest over hen kan afroepen om het Vuur van de wedergeboorte in hen uit te storten.”
donderdag 4 mei 2017

DE WAARDE VAN BEPROEVING


DE WAARDE VAN EEN BEPROEVING:

Blijf volhouden in je beproeving, bid om kracht hiervoor!"De ziel ziet nooit de werkelijke waarde van een beproeving terwijl zij nog bezig is, deze beproeving te ervaren. In het Eeuwig Leven zal de ziel van elk van de doorstane beproevingen de volledige achtergrond kennen, alsook datgene waartoe zij heeft gediend en de waarde en betekenis die zij heeft gehad. De grootste akte van geloof die een ziel kan stellen, is deze: dat zij elke beproeving verwelkomt met dankbaarheid en zonder enig protest. Op deze wijze zegt de ziel in feite tot God: “ik geloof en vertrouw dat deze beproeving mij wordt geschonken als een kostbare parel uit Uw hand, die bijdraagt tot de onvergankelijke, eeuwigdurende rijkdom van mijn ziel.” Begrijp en weet dat elke beproeving voorbij gaat, doch dat de verdienste ervan voor eeuwig blijft leven. Zalig de ziel die deze kennis in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 3 april 2007)

Zalig de ziel die de ware kennis van beproeving in haar leven inbouwt als een onuitputtelijke bron van rijkdom voor de gesteldheden van haar hart, want deze ziel zal reeds op aarde een voorschot op het Ware Geluk ontvangen.”
Zie ook over beproeving: blog beproeving:


dinsdag 2 mei 2017

DE ERVARINGSWERELD VAN HET GODDELIJKE LEVEN

DE ERVARINGSWERELD  VAN HET GODDELIJKE LEVEN:

Maria onderricht:
"De aantrekkingskracht van de duisternis op zielen is zo groot omdat de duisternis de zielen steeds een gemakkelijk leven, een leven van genot, voorspiegelt. Zie toch hoe de krachten der duisternis te werk gaan: Zij lokken de zielen met de verleidingen van geld, bezit, macht, aanzien en ongeremde lichamelijke genietingen. De ziel die aan deze verleidingen toegeeft, belandt op de dwaalwegen van ondeugd en zonde: criminaliteit, verkwistingdrang, materialisme in zijn talloze vormen, hebzucht, ongenadige concurrentie, gevoelloosheid jegens de medeschepselen, zelfzucht, zedeloosheid, onmatigheid, hoogmoed, haat, vernietigingsdrang, zucht naar verdeeldheid, oneerlijkheid en zovele andere. Zielen, drie schilden kunnen jullie beschermen tegen al deze verleidingen:
1.Liefde
2.offerbereidheid en boetvaardigheid
3.nederigheid en eenvoud
De ziel die deze drie gesteldheden intens zoekt te beleven en in zich naar volkomenheid zoekt te voeren, wapent zichzelf tegen alle bekoringen en verleidingen, en ontvangt het Licht van onderscheiding tussen de wegen van Gods Voorzienigheid en alle dwaalwegen. De ziel in wie deze drie gesteldheden werkelijk leven, kan geen slavin van de duisternis worden. Zij zal naar het Licht worden getrokken en alle duisternis schuwen.
Waarom zijn deze drie schilden zo machtig? Omdat zij de ziel onderdompelen in de ervaringswereld van het Goddelijk Leven, dat de ziel vervult met tevredenheid, blijmoedigheid, aanvaarding, overgave, en zuiverheid in hart, geest en mond. De ziel in deze sfeer van beleving verwerft een grote macht op de poorten der Genade. In haar kan Ik volkomen heersen. Welnu, voor Mij vlucht alle duisternis, want Ik draag in Mij het Licht der wereld, de Geest van Wijsheid en heiligheid, en de scepter van de macht. Wie in Mij gelooft, is onaantastbaar voor elke kracht die niet verenigbaar is met God".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen: 29 februari 2008)

“Maria draagt in Haar het Licht der wereldde Geest van Wijsheid en heiligheid.