zaterdag 21 maart 2015

IK ZAL MET U ZIJN TOT HET EINDE DER TIJDEN

“IK ZAL MET U ZIJN TOT HET EINDE DER TIJDEN”

(Matteus 28:20)

 

De Heilige Eucharistie als Voltooiing van de Verlossing:

Jezus voor alle tijden tegenwoordig in het Brood en de Wijn.”

 

Bij de Schepping had God het zo bedoeld dat de mens voor altijd in staat van heiligheid zou leven. Hij schonk het eerste mensenpaar, Adam en Eva, het Aards Paradijs als een Hemel op aarde, waarin de mens in volkomen vrijheid zou leven en over alles mocht beschikken. Eén beperking legde God de mens op: hij mocht niet raken aan de vruchten van de boom van het Leven in het midden van het Paradijs. De duivel fluisterde Eva echter in dat het eten van die vruchten de mens aan God gelijk zou maken. Het eerste mensenpaar overtrad het verbod dat God hen had opgelegd. Deze overtreding wordt de erfzonde genoemd, omdat hiermee de eerste zonde geboren was, die bovendien van geslacht op geslacht in de zielen overgeërfd zou worden als een collectieve schuld voor het hele mensdom van alle tijden. De erfzonde betekende het verlies van de staat van genade voor de hele mensheid, zodat de Hemel voor alle mensen gesloten werd.
Gods barmhartige Liefde heeft echter niet gewild dat de mensen van alle tijden gestraft zouden blijven voor de zonde van hun eerste voorouders. Om de erfschuld weg te nemen, was een allesomvattend offer van Verlossing noodzakelijk, dat echter op grond van de eindeloze reeks zonden van alle generaties zo groot moest zijn dat geen “gewone” mens het zou aankunnen. De Goddelijke Gerechtigheid was zo zwaar beledigd dat het onevenwicht in de Schepping nauwelijks hersteld kon worden. Daarom besloot God, Zijn enige Zoon Jezus Christus in de wereld te zenden om in een mensenlichaam de collectieve zondeschuld in die mate uit te boeten dat de Goddelijke Gerechtigheid voldoende bevredigd zou worden om het effect van de erfzonde teniet te doen en de toegang tot de Hemel opnieuw vrij te maken voor zielen die in staat van genade zouden leven.
Jezus is gekomen, als Messias van God. Hij heeft een leven lang ontberingen, spot, laster, vermoeidheden en vervolging geleden en is in onvoorstelbare kwellingen van lichaam en geest aan het Kruis gestorven om de Verlossing te voltrekken. Op de avond vόόr Zijn Kruisdood heeft Hij het Sacrament van de Communie ingesteld als voorafspiegeling van Zijn Kruisoffer. Zo is de Heilige Eucharistie geboren: Jezus maakte de mensheid Gods Wilsbesluit bekend, dat Hij voor alle tijden tegenwoordig zou zijn in het Brood en de Wijn die tijdens een speciaal herdenkingsritueel (de Heilige Mis) door de priester aan God opgedragen zouden worden tot gedachtenis aan Zijn geofferd Lichaam en Bloed. Op het Kruis heeft Hij Zichzelf daadwerkelijk aan de Eeuwige Vader geofferd voor het Heil der mensen.
Elke Heilige Mis is een gedachtenis aan dit onvoorstelbaar Offer van Verlossing en Goddelijke Liefde. God verwacht van de mens dat hij dit geschenk van Eeuwig Leven in dank aanvaardt: door het regelmatig bijwonen van de Heilige Mis geeft u blijk van de wil om deel te hebben aan de Verlossing, want de Heilige Mis is de voortzetting, vernieuwing en voltooiing van het Offer van het Kruis. Indien u de Heilige Mis niet regelmatig bijwoont, kunt u de vruchten der Verlossing niet plukken. Een mens die niet regelmatig de Heilige Communie ontvangt, wordt door God beschouwd als een mens die het geschenk der Verlossing niet waardeert en die de Aanwezigheid van Jezus in zijn hart niet verlangt.
Tijdens de Heilige Eucharistie is het altaar symbool voor Calvarie. Het Misoffer is de bovennatuurlijke herhaling van het Lijden en de Dood van Jezus. Wanneer u de Heilige Eucharistie bijwoont, bent u samen met het hele Hemels Hof in de geest aanwezig bij het Kruis op Calvarie, en bent u dus getuige van het grootste Mysterie dat God voor de zielen heeft bereid. Wees u daar ten volle van bewust, elk ogenblik van de Heilige Mis. Elke Eucharistie brengt nieuwe genaden van Verlossing over de mensheid. Met hoe meer eerbied u bij dit onvoorstelbare gebeuren aanwezig bent, des te meer draagt u zelf bij tot de afbetaling van de collectieve zondeschuld van de mensheid van alle eeuwen. In Gods ogen is dit het grootste wat een ziel kan doen voor haar eigen heiliging en voor de instandhouding van de hele schepping.
Naarmate minder Heilige Missen worden opgedragen, minder mensen de Heilige Mis bijwonen, en deze met minder eerbied en toewijding wordt bijgewoond, vergroot opnieuw de schuld jegens Gods Gerechtigheid en groeit de kloof tussen God en de zielen. Beschouw deze bedenking niet lichtzinnig, want zij is van het allergrootste belang voor het eeuwig Heil van de hele mensheid. Daarom: woon zo vaak mogelijk de Heilige Mis bij, in de diepste eerbied, ontvang de Heilige Communie in de grootst mogelijke waardigheid, en betracht een leven in de grootst mogelijke deugdzaamheid. In de Communie ontvangt u Jezus, doch Hij blijft slechts in u in de mate waarin Hij in u een levenssfeer aantreft die Hem herinnert aan de Hemel, en Hij kan Zijn Verlossingswerk in u pas voltooien wanneer u Hem de gelegenheid geeft om voldoende lang in u werkzaam te blijven, dus zolang u in staat van genade leeft. Bedenk dat bij elke zonde, fout of nalatigheid na de Heilige Communie, de effecten van de werking van Jezus in u verminderen.
Daarom heeft elke Communie ontvangen terwijl u lange tijd niet hebt gebiecht, niet alleen geen verlossende waarde maar is een dergelijke Communie zelfs een belediging aan Jezus: u nodigt Hem als het ware uit in een onreine ziel. De Heilige Eucharistie is in wezen een even groot geschenk als het Verlossingsoffer van Calvarie zelf. Zij geeft uiting aan de barmhartigheid van God, die heeft gewild dat de mens die niet op liefdevolle wijze aanwezig kon zijn tijdens de verlossende Passie van Jezus, toch nog getuige kan zijn van dit wonderbare gebeuren door het bijwonen van de gedachtenis eraan in de Heilige Mis.
Omdat het verlossende Lijden van Jezus het Eeuwig Leven in de Hemel opnieuw mogelijk heeft gemaakt, is het louter gerechtigheid indien God u niet als christen beschouwt wanneer u niet regelmatig de Heilige Mis bijwoont en dus geen deel hebt aan het Lichaam en Bloed dat Jezus destijds ook voor u heeft gegeven aan het Kruis. Wacht niet tot het te laat is: spreek een grondige Biecht, en wees voortaan regelmatig getuige van het Offer van de grootste Liefde in de Heilige Eucharistie. Leg er in uw hart ook uw eigen lijden en lasten in de offerkelk om ze samen met de Offerande van Jezus aan God op te dragen, en stel Hem aldus in staat om ook met u te zijn tot het einde der tijden.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: Stormschriften.)

Het Brood en de Wijn die tijdens een speciaal herdenkingsritueel (de Heilige Mis) door de priester aan God opgedragen  wordt tot gedachtenis aan Zijn geofferd Lichaam en Bloed. Op het Kruis heeft Hij Zichzelf daadwerkelijk aan de Eeuwige Vader geofferd voor het Heil der mensen.”


Gebed : communiegebed van

 de H.Ignatius van Loyola:


Ziel van Christus, Heilig Mij.
Lichaam van Christus, Maak mij zalig.
Bloed van Christus, verzadig mij.Water uit de Zijde van Christus, Reinig mij. Lijden van Christus, versterk mij.

O goede Jezus, verhoor mij. Bij uw-Heilige wonden , verberg mij. Laat niet toe dat ik van u gescheiden worde.Tegen de boze vijand verdedig mij. In Het uur van mijn dood roep mij. Doe mij dan tot u komen. Opdat ik met uw Heiligen u kan loven, In de eeuwen der eeuwen . Amen.donderdag 19 maart 2015

MARIA'S LENTE IN DE ZIEL:

Bloei van de eigen tuin – Maria’s lente in de ziel:
Maria, Ik smeek u, herschep de tuin van mijn ziel, opdat ook ik volkomen in overeenstemming moge zijn met alles wat God van mij verwacht.”


Echte totale toewijding aan Maria kan vergeleken worden met een begrafenis van uw ziel, uw geest, uw hart, uw lichaam, uw wil en uw hele levensweg van geboorte tot en met het laatste ogenblik, in de allerheiligste grond van de Onbevlekte Tuin van Maria. Het is een proces waarbij u uzelf levend begraaft, want in feite sterft in u slechts al het wereldse, om plaats te maken voor een ware verrijzenis van alle hogere niveaus van uw wezen. Tijdens dit proces (dat zich in een snel tempo kan voltrekken, doch in bepaalde opzichten een leven lang duurt) stort uw Hemelse Meesteres handenvol zaad in u uit, opdat uw zielentuin zo spoedig mogelijk op de Hare moge beginnen te lijken: Zij wil er de bloemen (deugden) en vruchten (verdiensten) in terugvinden die Haar het gevoel geven, in u evenzeer “thuis te zijn” als in Haar eigen Tuin. Eén van de zaden die Zij als eerste in u zal uitstrooien, is dat van de blijmoedigheid, dat in u de ontvankelijkheid voor het Goddelijk Licht optimaal moet maken, en u moet helpen om dit Licht volkomen te verwerven en het over uw omgeving uit te stralen om veel vrucht voort te brengen.
Zaad in uw bodem gestort te krijgen, biedt geen garantie dat het ook werkelijk zal ontkiemen. Of dit gebeurt, en hoe snel en hoe efficiënt, zal afhangen van uw eigen medewerking en uw overgave aan Maria’s heerschappij over u en uw leven. Oprechte blijmoedigheid is daarom vaak één van de meest opvallende tekenen van een gevorderde overgave aan Maria.
Laat de Meesteres van alle zielen u onderrichten over de wijze waarop u het zaad van de blijmoedigheid in uw eigen ziel tot vrucht kunt brengen:
1.                    Leer anders te kijken naar de beproevingen en lasten op uw levensweg. Blijf uzelf ervan overtuigen dat elke beproeving en last een bloem plant in de tuin van uw ziel, en dat u telkens u een beproeving of last niet aanvaardt, ertegen protesteert of God kwalijk neemt dat u deze ervaring moet doorstaan, onkruid laat opschieten in de tuin van uw ziel.
2.                    Oefen u erin, niet lang stil te staan bij negatieve ervaringen. Zo leert u alle gebeurtenissen van uw aardse leven relativeren, begrijpen dat zij vergankelijk zijn en geen belang hebben voor de Eeuwigheid die na dit leven komt. U zult uit deze ingesteldheid een gevoel van bevrijding halen, dat u in staat zal stellen om blijmoediger te worden: waarom uw leven laten vergallen door gebeurtenissen die niet eens belangrijk zijn voor de nooit eindigende eeuwigheid die komt na de korte tijd die u op aarde doorbrengt?
3.                    Leer het zo te zien dat niet uw leven u beheerst, maar dat u uw leven beheerst. Talloze zielen zien zichzelf als slachtoffer of speelbal van alles wat in hun leven gebeurt. Dit geeft hun een gevoel van gevangenschap, en maakt hen star en gespannen, ontevreden en zelfs angstig of wantrouwend. Zodra de ziel zich TOTAAL weggeeft aan Maria, HAAR laat beslissen welke wending hun leven elke dag neemt, en met die volmaakte Hemelse beslissing akkoord gaat, kan zij zich vrij beginnen voelen. Een VRIJE ziel is een BLIJE ziel.
4.                    Bedenk steeds: blijmoedigheid is een ononderbroken verheerlijking aan God. Elke dag die volledig in blijmoedigheid wordt doorgebracht, is als een rozentuin waaruit voortdurend lofzangen ten Hemel opstijgen, want blijmoedigheid is slechts mogelijk wanneer de ziel Gods Beschikkingen in haar leven aanvaardt. Deze aanvaarding is een akt van Liefde tot God en van vertrouwen in Zijn Wijsheid. Daarom is in Gods ogen geen gebed groter dan een dag van blijmoedigheid. Wanneer blijmoedigheid een heersende ingesteldheid van hart wordt, verandert de ziel in een bron van rozen die omgezet worden in stortvloeden van Genaden voor de hele mensheid. Elke christen is geroepen om een dergelijke bron te worden. Door blijmoedigheid helpt u uw medemens, zijn dagelijks kruis te dragen. Dàt is de eerste levenstaak van elke ziel, want in uw lijdende medemens helpt u het Kruis van Jezus Zelf dragen.

GEBED:
“O Maria, Onbevlekte Koningin van tijd en eeuwigheid, hoezeer verlang ik, in uw Tuin bevrucht te mogen worden met het zaad van Goddelijk Leven.
Mag ik drinken uit de bronnen van uw onovertroffen heiligheid.
Mag ik eten van de vruchten van uw deugden.
Mag ik mij reinigen met de dauw van de Heilige Geest.
Mag ik delen in de verrukkingen van uw schoonheid van hart en ziel.
Mag ik de bescherming genieten van uw macht over alle bekoring en zonde.
Mag ik in u opgericht worden in de bries der Eeuwige Waarheid.
Wil mij genezen van de zwakheid van mijn gewonde ziel.
O Onbevlekte Tuin uit Gods hand, wil mij de volkomen eenheid met u bekomen, opdat ik in uw navolging moge worden tot beeld en gelijkenis van God”.
(Bron gebed: MDA-apostolaat)


Maria's BloementuinMaria, Meesteres van mijn ziel, uw Tuin is volmaakt zuiver omdat u steeds hebt gehandeld, gedacht, gesproken, gevoeld en verlangd in volkomen overeenstemming met Gods verwachtingen. Ik smeek u, herschep de tuin van mijn ziel, opdat ook ik volkomen in overeenstemming moge zijn met alles wat God van mij verwacht.

BRON:uit de onderrichtingen van Maria aan het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: boeken:wedergeboorte van het aards paradijs)

Uit een openbaring van Maria aan het MDA-Apostolaat:
19 december 2006:
In de mate waarin  de zielen  zich totaal aan Mij overleveren in de meest absolute toewijding, en hun totale zelfofferande aan Mij bekleden met de intentie dat Ik Mijn intenties tot verwezenlijking zou brengen, kan Ik de bronnen van alle kwaad en ellende onder de rechtstreekse invloed van Mijn macht trekken. Dit is de rechtstreekse voorbereiding van de grote Triomf van Maria, de Meesteres van de zielen. Ik wacht erop, dat Mijn dienaren hun vrije wil aan Mij afstaan opdat Ik Mij van Mijn troon kan verheffen en de satan tot getuige kan maken van de nadering van zijn definitieve nederlaag.”
Bron:(zie openbaringen december 2016)
http://www.maria-domina-animarum.net/Maria wil de bloemen (deugden) en vruchten (verdiensten) in u terugvinden die Haar het gevoel geven, in u evenzeer “thuis te zijn.


dinsdag 17 maart 2015

DE HEILIGE JOZEF

DE HEILIGE JOZEF:
19 maart
icoon DE H. JOZEFVandaag gedenken wij de Heilige Jozef, de voedstervader van Jezus en levensgezel van de Allerheiligste Maagd Maria. Jozef was een belangrijke schakel in de ketting van Gods Heilsplan: Voor de ogen der wereld was hij de vader van de “Profeet van Nazareth”, in Gods ogen was hij als een scherm waarachter de aanloop naar het grote Verlossingswerk van Christus beschutting mocht vinden.
Op grond van zijn leven zoals de Meesteres van alle zielen ons dit heeft getoond, kan de Heilige Jozef worden beschouwd als Haar eerste toegewijde. Laten wij hem daarom vandaag vragen om zijn levenslange voorspraak en begeleiding in onze dienst aan de Koningin des Hemels en aan Gods Verlossingswerk, dat pas op het einde der tijd voltooid zal zijn.
In zijn hoedanigheid als patroonheilige van de stervenden begeleidt hij de ziel ook graag bij het sterven aan zichzelf en aan alle wereldse gehechtheden. Laten wij daarom vandaag onze hele levensweg onder zijn hoede stellen. Diegene, die door God waardig werd bevonden om Jezus en Maria, de heiligste wezens die deze wereld ooit heeft gezien, te beschermen, kan en zal ook ieder van ons met succes beschermen tegen elke wereldse invloed die Jezus en Maria in ons bedreigt, en zal ons graag zodanig helpen veranderen dat wij Christus in onze medemens leren herkennen en liefhebben, in plaats van Hem door onze woorden, handelingen, gevoelens en gedachten in de medemens te haten, te bedreigen of  te willen vernietigen.
Moge hij ons ertoe helpen ontsluiten, hem van harte te verwelkomen als vader van het huishouden van onze ziel.
BRON:  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: Boeken: Sluier van goud.)


Gebed tot St. JOZEF: Heilige Jozef, Patroon van de stervenden, U heeft de grote Genade mogen ervaren om tijdens uw stervensuur de bijstand en troost te gevoelen van uw Bruid, de Maagd Maria en uw Goddelijke Zoon Jezus Christus. 
Op de Weg naar de volmaakte vereniging met de Heilige Berg, die door de H. Geest het “Gebergte Gods” wordt genoemd, waar Jezus altijd verblijft en waarvan ik de Zin der acht Zaligheden zal leren, roep ik tijdens deze beklimming uw hulp en bijstand in om de horden op de steile helling te vlakken. 
Patroon van de stervenden, help mij om mijn eigenliefde en de slechte eigenschappen te laten afsterven en dat ik mij er op toeleg, om waar het enigszins maar mogelijk is te trachten de wil van anderen te doen en om hun neigingen en verlangens te leren kennen en me daaraan aanpas, en dan mijn eigen zinnen en voorkeur voorbij te zien. 
Tevens wil ik door u, de Heer bidden om een hartelijk berouw over al de zonden van geheel mijn leven en om de gevoelens evenredig aan de grootheid mijner bestemming. Om met u tot God te gaan, en de stem van mijn geweten vrij en openlijk te volgen. 
Heer Jezus Christus, vanuit de grond van mijn hart smeek ik u, Heilig deze tempel die uw verblijf moet worden! Wat ik door mijn fouten heb neergehaald kunt U alleen weer opbouwen. Wat ik door mijn hart verwoest heb kunt u alleen weer oprichten. Mijn Jezus, ik vertrouw op uw Barmhartigheid. Heilige Vader Jozef, Patroon van de stervenden en beheerder van het Heilswerk Gods, bid voor ons. “God zij geprezen!”

ST.JOZEF, JEZUS EN MARIA

woensdag 11 maart 2015

WEINIG MINDER DAN EEN ENGEL HEBT GIJ HEM GEMAAKT

WEINIG MINDER DAN EEN ENGEL HEBT GIJ HEM GEMAAKT

(Psalm 8:5-6)

Onderrichtingen over de Genaden van de Heiliging:

God heeft de mens gemaakt als de kroon op Zijn Schepping.”

 

God heeft de mens gemaakt als de kroon op Zijn Schepping. De mens zou geboren worden in volkomen staat van heiligheid, en na zijn leven op aarde in volkomen staat van heiligheid naar God terugkeren. Door de zondeval (de erfzonde) leeft de mens niet langer van nature in staat van genade, hij moet deze staat opnieuw veroveren door een leven in overeenstemming met Gods Wetten. Een dergelijk leven is een leven in heiligheid. Heiligheid is de toestand van de ziel die een hoge staat van volmaaktheid in alle deugden heeft bereikt, en die bij de beleving van de deugden de ogen gevestigd houdt op het volbrengen van de Goddelijke Wil tot verwezenlijking van Gods Plannen. Wanneer het bijbelvers over de mens tot God zegt: “Weinig minder dan een engel hebt Gij hem gemaakt”, drukt dit precies datgene uit wat de mens moet betrachten: een leven dat dit van de engelen benadert. Het grootste verschil tussen een engel en een mensenziel bestaat hierin, dat een engel geen stoffelijk lichaam bezit en derhalve een volkomen geestelijk leven leidt. De mens leidt zijn aardse leven in een stoffelijk lichaam, dat een aantal behoeften heeft en precies daardoor vatbaar is voor de zonde: het leven in een stoffelijk lichaam is ons grote raakpunt met alles wat werelds is, en vormt daardoor een trekpool voor zonde en ondeugd. Dit maakt echter precies de verdienste van een leven in heiligheid des te groter: het loskomen van elke overmaat aan materiële behoeften vergt een voortdurende zelfoverwinning, en deze strijd is de bron van heiligende verdiensten. Hoe meer de ziel hierin slaagt, des te meer benadert zij de staat der engelen. Eén mensenziel heeft hierin ooit de volmaaktheid bereikt: Maria. Zij was niet “weinig minder dan een engel”, Zij stond boven alle engelen. Waarom? Omdat Zij zonder de erfzonde geschapen was, in staat van volmaakte heiligheid, en een leven wist te leiden van voortdurende zelfoverwinning: de overwinning in een strijd die engelen niet hoeven te voeren. Deze overwinning kennen wij ook onder de naam “volmaakte zelfbeheersing”. Maria heerste totaal over alle bekoring en over elke mogelijke ondeugd. Om die reden is Zij ook “vol van genade”: Zij heeft de genade nooit verloren. In Haar overwinning op de beproevingen en Haar beleving van alle deugden in overeenstemming met Gods Plannen is Zij geen enkele maal gestruikeld.
God verwacht van elke mensenziel dat zij zich tot levensdoel stelt om in staat van genade naar Hem terug te keren. De meerderheid van de zielen is zich niet (meer) bewust van de noodzaak van heiliging, noch van de onvoorstelbare schatten die wachten op de ziel die in staat van volkomen genade dit aardse leven beëindigt en zich voor Gods Gerecht aandient om geoordeeld te worden. De meeste zielen leven te weinig met de Hemelse waarden om zich hiervan rekenschap te geven of om prijs te stellen op Gods beloften voor de eeuwigheid, die zij op grond van verblinding en een zwak geloof vaak niet meer als een echte realiteit ervaren. Het verwerven van de staat van genade (heiligheid) gaat voor de ziel gepaard met een aantal veranderingen die haar zowel reeds op aarde alsook voor het Eeuwig Leven onschatbare voordelen brengen. De volgende kenmerken en effecten van de heiliging zijn mij geopenbaard als de meest genadevolle:
1.                    De ziel wordt steeds vuriger in de Liefde voor God, voor de medemens, en voor de Schepping als werk van Gods handen. De reden ligt voor de hand. Ik verwijs naar vroegere Stormschriften, alsook naar “De Hemelse Bruiloft” en “Lentebloesems aan de Levensboom”. In al deze geschriften is er uitvoerig op gewezen  de centrale rol van de Liefde in alle functies binnen Gods Werken. Het is gemakkelijk te begrijpen dat de heiliging van de ziel onmogelijk is zonder een grote ontwikkeling van het vermogen tot liefhebben. Naarmate de ziel het diepe wezen van de Liefde begint te doorgronden, begint zij Gods Werken en Plannen zelf te doorgronden. Naarmate zij zich vervolmaakt in de Liefde –  en bedenk hierbij dat alle deugden uiteindelijk uit de Liefde ontspruiten! –  wordt ook haar vereniging met God sterker en opent zich het venster op Gods Mysteries. Naarmate de ziel sterker wordt in de Liefde, krijgt zij méér deel aan Gods handelen, Zijn denken en Zijn Wijsheid. Naarmate de ziel groeit in de Liefde, neemt ook haar verlangen toe om zich totaal aan God te geven, met andere woorden: om haar eigen doen en laten in Gods Plannen en Werken te laten inbouwen, dus om met haar hele zijn en handelen een bouwsteen te worden in de fundering van Gods Rijk.
2.                    De ziel begint méér in de Hemel te leven dan op aarde. Dat komt doordat haar verlangens zich losmaken van de wereldse dingen, waarden en behoeften, die zij als zeer relatief en dus in wezen onbelangrijk begint te ervaren. Dat komt ook doordat de heiliging de Godskern in de ziel ontsluit, en zij zich daardoor haar Goddelijke oorsprong en bestemming begint te herinneren. Hierdoor groeit in de ziel snel het vurig verlangen naar vereniging met God. Al het wereldse begint in haar verveling en afschuw te verwekken, terwijl reeds louter de gedachte aan het Eeuwig Rijk het hart in een toestand van vervoering kan brengen. Wanneer deze toestand berust op authentieke heiliging (dus niet op fantasie of dweperij), vloeit hij voort uit een plotse bewustwording van de Hemelse werkelijkheid. Deze werkelijkheid draagt ieder mens in zijn ziel, doch bij de grote meerderheid van de zielen blijft deze een leven lang verborgen. Naarmate de ziel geheiligd wordt, wordt deze herinnering als het ware opnieuw “blootgelegd”: een uiting van de scherpere communicatie tussen de ziel en het Goddelijke. Het méér in de Hemel leven dan op aarde, openbaart zich bovendien in een behoefte om onophoudelijk in gesprek te zijn met de Hemel (Jezus, Maria, de Eeuwige Vader, de Heilige Geest, de heiligen en engelen), de Hemel bij elk detail van het dagelijks leven te betrekken, en alle handelingen, woorden en gedachten af te stemmen op Gods eigen doelstellingen en belangen. Deze gesteldheid verleent aan de ziel een uitstraling die haar méér laat lijken op Diegenen aan wie zij zich spiegelt: Maria, Jezus, enzovoort. De ziel gaat steeds méér gelijken op het model dat zij zich voor ogen houdt. Heeft zij een werelds idool, dan zal haar uitstraling eerder werelds zijn. Spiegelt zij zich daarentegen in alles aan de Heilige Maagd, dan zal Maria haar zodanig kneden dat zij, indien de genade voluit opgenomen wordt, tot een “tweede Maria” wordt.
3.                    In de ziel wordt steeds méér de sluier opgelicht die de Waarheid verbergt voor mensenogen, en zij krijgt méér deel aan de kennis van Gods Mysteries. Daarom kan men zeggen dat heiligheid de toegang ontsluit tot kennis die in de ziel verborgen ligt en die van Goddelijke oorsprong is, evenals tot kennis die de Heilige Geest over zielen zoekt uit te storten, omdat deze kennis de ziel zelf, en de mensheid als geheel, tot nut is om Gods Plan te bevorderen. In de kern van de ziel ligt het heilig Vuur dat God er bij de schepping van de ziel heeft ingelegd, en dat de ziel moet verheffen tot Gods beeld en gelijkenis. Sedert de erfzonde is deze kern niet meer vanzelf toegankelijk: de deur is gesloten, doch kan geopend worden door de werking van de genade in de ziel. Dit systeem verklaart de genade van de verwerving van kennis op bovennatuurlijke wijze, zoals deze in het kader van bepaalde roepingen verleend wordt. Het proces van de heiliging zou op dit punt vergeleken kunnen worden met het openen van een reeks deuren, de ene na de andere, waarbij elke nieuwe deur die zich opent een groter, vollediger en mooier panorama van Gods werkelijkheid ontsluit. Om deze reden kan het heiligen vergund worden om “door een sleutelgat te kijken” naar dat deel van Gods werkelijkheid dat normaal gesproken voor mensenogen verborgen blijft omdat onvoldoende gerijpte zielen geen weg zouden weten met de dingen die zij dan zouden zien of voelen: zij kunnen dit niet “in hun systeem inpassen” omdat zij geen inzicht of besef hebben van het onzichtbare gedeelte van de realiteit. Bedenk hierbij dat het overgrote gedeelte van Gods werkelijkheid voor mensenogen verborgen is. Wat u met uw zintuigen kunt zien, horen, voelen, waarnemen, is slechts een klein deeltje van Gods Schepping.
4.                    In de ziel werkt steeds méér de geest van Christus. Dit betekent dat zij het verlossend lijden tot één van de voornaamste elementen en bestrevingen van haar leven maakt, dat zij steeds méér verlangt naar de genade van het lijden, of ten minste bij elke gelegenheid tot het brengen van offers de daarmee gepaard gaande stroom van Liefde uit Gods Hart leert aanvoelen, en deze in dankbaarheid en blijmoedigheid in zich opneemt. De geest van Christus is in alle opzichten een betrachting van gelijkvormigheid met God: de ziel in staat van toenemende heiliging wil hetzelfde als God: zij verlangt boven alles naar de vestiging van Gods Rijk op aarde. Zij verlangt er bovendien naar, in haar eigen leven als het ware het leven van Christus op aarde te herhalen, en bestreeft daartoe, een volmaakte spiegel van Jezus of Maria te worden, in het bewustzijn dat de gelijkvormigheid met deze beide modellen van absolute volmaaktheid haar naar het Eeuwig Heil voert. Zij betracht dit ideaal overigens niet in de eerste plaats ter wille van haar eigen eeuwig welbevinden, doch om God door haar eigen leven te verheerlijken, zoals Jezus en Maria haar dit hebben voorgeleefd.
5.                    De ziel wordt steeds fijngevoeliger ten aanzien van zonde en ondeugd, zowel bij zichzelf als bij haar medemens. Zij voelt een steeds striktere behoefte aan de betrachting van zuiverheid in handelingen, gevoelens, gedachten, woorden en verlangens. Elke afwijking van de zuiverheid bij haar medemens, en méér nog van zichzelf uit, wordt voor haar tot een kwelling, een bron van diepe pijn, omdat haar toegenomen zondebesef haar steeds méér de ondeugd laat zien zoals God deze ziet. Door deze fijngevoeligheid wil God via deze zielen levendige getuigen voor Zijn Gerechtigheid in de wereld plaatsen. De ziel die een ongewone gevoeligheid ontwikkelt voor elke afwijking van de deugden, speelt als het ware een rol als levend geweten: zij voelt de droefheid van God Zelf over zelfs de geringste afwijking van Zijn Wet van Liefde, en helpt deze door haar hartenpijn uitboeten. Deze verandering in de ziel geeft uitdrukking aan een innige verbondenheid met het Hart van God (Maria.)
6.                    De ziel ervaart een steeds grotere drang om zich in dienst te stellen van Gods Plannen en Werken: de redding van zielen, bekeringen, het brengen van eerherstel, de afbetaling van de gemeenschappelijke zondeschuld van de hele mensheid tegenover de Goddelijke Gerechtigheid. Naarmate de ziel geheiligd wordt, groeit in haar de duidelijkheid over haar ware roeping, en begrijpt zij hoezeer dit aardse leven slechts een overgangsfase is. Het is dit besef dat in haar het Vuur aanwakkert om zich totaal aan God (Maria) toe te wijden en haar aardse leven ondergeschikt te maken aan het Eeuwig Leven. Deze eigenschap verklaart méér dan welke andere ook de gesteldheid die de ziel doet kiezen voor martelaarschap als het hoogste goed.  Deze ziel ervaart het lijden in eenheid met Jezus en Maria, en het helpen dragen van het lijden van Jezus en Maria in de medemens als een uitverkiezing die haar dierbaarder is dan een leven in comfort. Voor haar is het kruis het gouden bed van de Eeuwige Gelukzaligheid.
Wat hebben al deze kenmerken en effecten met elkaar gemeen? Zij wekken in de ziel buitengewone ervaringen van Gods nabijheid, en geven haar reeds tijdens dit leven een voorsmaak van het Eeuwig Leven. De ziel kan slechts het gevoel koesteren dat heiliging geen nut heeft in zoverre zij Gods bedoelingen niet heeft begrepen en de aanraking van Zijn hand in het eigen hart niet heeft ervaren. Bedenk dat Zijn Rijk op aarde pas gevestigd kan worden zodra voldoende zielen deze eenheid met God tot hoofddoel van hun leven hebben gemaakt.
BRON:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie onderrichtingen: Boeken: Stormschriften I)
http://www.maria-domina-animarum.net/


Het méér in de Hemel leven dan op aarde, openbaart zich bovendien in een behoefte om onophoudelijk in gesprek te zijn met de Hemel.”ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN:

Lieve Moeder Maria,
Omdat aan u als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik u:
Om de verdiensten van uw jawoord aan de engel toen hij u vroeg of u de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij  de genade schenken van een leven in totale toewijding aan u in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…

Om de verdiensten van uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij  de genade schenken van een volmaakte kuisheid. Wees gegroet Maria Koningin van de zuiverheid, vol van genade…

Om de verdiensten van uw volmaakte Liefde, wil mij  de genade schenken van een groot vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid. Wees gegroet Maria Koningin van de Liefde, vol van genade…

Om de verdiensten van uw eeuwige zondeloosheid, wil mij de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding. Wees gegroet Maria zonder zonden ontvangen, vol van genade…
Om uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij  de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…

Om de verdiensten van uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…

Om de verdiensten van uw leven in de geest der engelen, wil mij de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven. Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade…

Bron gebed:Maria Domina Animarum Apostolaat: (Zie gebeden gebed n°785)
http://www.maria-domina-animarum.net/zaterdag 7 maart 2015

WEES VOLMAAKT ZOALS UW VADER IN DE HEMEL VOLMAAKT IS

“WEES VOLMAAKT ZOALS UW VADER IN DE HEMEL VOLMAAKT IS” (Matteus 5:48)

Onderrichting over de Volmaaktheid zoals God haar ziet:


God is heilig en zuiver”

 

Een menselijke wijsheid leert dat volmaaktheid niet van deze wereld is. De volle waarheid luidt echter dat zij uit de zielen verbannen is doordat de meeste onder hen het Vuur van hun aanvankelijke heiligheid hebben bedolven onder het slijk der aarde (materiële bestrevingen en wereldse belangen.) Jezus maant de mens aan, volmaakt te zijn zoals zijn Vader in de Hemel volmaakt is. Jezus spreekt geen lichtzinnige woorden. Zijn aanmaning spoort dus aan tot een streefdoel (de volmaaktheid) dat voor de mens bereikbaar is. Volmaaktheid, steeds binnen de grenzen van de menselijke vermogens, is heiligheid, en heiligheid is de dichtst mogelijke benadering van het uiteindelijk doel dat God met de mensenziel beoogt: haar te vormen naar Zijn beeld en gelijkenis. Het is uw plicht, een wijze van leven te betrachten die in overeenstemming is met het wezen dat God bij de schepping van de mensenziel heeft bedoeld: heilig en zuiver, onbegrensd in de Ware Liefde, en heldhaftig in alle deugden. De deugden zijn eigenschappen van het Wezen van God Zelf, en elke mensenziel heeft als enige schepsel bij haar schepping het voorrecht ontvangen om het zaad van deze Goddelijke eigenschappen in zich te ontvangen. Dat is precies wat bedoeld wordt wanneer men zegt dat de mens een kiem van de Godheid in zich draagt. Het Goddelijk Vuur dat in de mensenziel huist, is de kern van de Ware Liefde, en de vlammen die samen dit Vuur vormen, zijn de deugden. Het Vuur van de heiligheid brandt onvolkomen (het “geeft rook” die de uitstraling van de ziel versluiert) wanneer één of meer van de deugden onvoldoende gevoed worden.

Om de volmaaktheid te bereiken, zijn nodig:
1.                    Een vurige bestreving om onophoudelijk te groeien. Daarbij wordt u geacht, uw streefdoel zo hoog mogelijk te stellen zonder daaronder gespannen te worden. God respecteert uw vrije wil. Hij heeft u deze geschonken, en voor Hem is uw vrije wil heilig. Om die reden geeft God u ook niet de volmaaktheid zonder dat u Hem daarom vraagt en door uw levenswijze bewijst dat u deze waarlijk verlangt en in staat bent om haar in uw wezen in te bouwen en te laten renderen voor het Heil van Gods Plan van Eeuwig Heil voor de zielen. Om uw streefdoel zo hoog mogelijk te stellen, moet u een voorstelling hebben van wat de hoogste graad in de volmaaktheid betekent. Uw modelvoorbeeld is de allerheiligste Maagd Maria. Streef na om Haar volkomen na te bootsen. Bid tot Haar opdat Zij u zou vormen en kneden naar Haar beeld. Niemand kan méér op Christus gelijken dan hij die Maria in zich opneemt, want Zij is de eeuwige Draagster van Christus. De laatste ketting die u zult moeten doorbreken om naar de volmaaktheid te groeien, is deze welke u aan uw wereldse bestrevingen vastmaakt. Hoe minder belang u hecht aan materiële en vergankelijke wereldse dingen, en hoe meer u uw hele leven afstemt op de bevrediging van de behoeften van uw ziel, des te vrijer zal uw ziel zijn. Ik heb vroeger reeds geschreven dat slechts de heiligheid de ware vrijheid is. Om die reden is het uw plicht, ervoor te zorgen dat uw groei niet blijft stilstaan. Dit brengt ons bij het volgende puntje:
2.                    Een optimale benutting van de talenten en genadegaven die God u heeft gegeven en van de mogelijkheden die Hij u door Zijn Voorzienigheid toespeelt. Stilstand in de groei van uw ziel, is zoals het begraven van uw talenten (denk aan het evangelie) Dit beeld draagt trouwens een bijkomende diepe betekenis in zich: uw talenten begraven, kunt u letterlijk zien als het toedekken van uw gaven met aarde, dus met materiële, wereldse belangen. Hoe groter de rol die u het materiële toestaat, in uw leven te spelen, des te meer wordt u er de slaaf van. Deze slavernij verhindert uw ziel in haar groei naar de ware vrijheid. Eén van de mooiste wijzen om God te verheerlijken, bestaat hierin, dat u de gaven en talenten die Hij u heeft geschonken, zodanig tracht te laten renderen dat zij uw ziel naar de hoogst mogelijke trap van ontwikkeling voeren en optimaal bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Plannen. In dit geval levert u in dit leven de volheid van de bijdrage die God van u kan verwachten, want het maximum dat u aan rendement kunt opbrengen, is alleen Hem bekend. De Goddelijke Voorzienigheid is het systeem waardoor Hij u de kansen toespeelt om dat maximale rendement te bereiken. Van u wordt een grote openheid voor Gods ingevingen verwacht, want Zijn Geest spreekt voortdurend in alle harten. Elke nalatigheid in het opvolgen van ingevingen die u in staat stellen om aan uzelf te werken, heeft een gelijkaardig effect als het begraven van uw talenten.
Elke inspanning die eerder op impuls dan met systeem wordt geleverd, draagt een groot risico op mislukking in zich. Zo ook de inspanning om de ontwikkeling van uw ziel naar haar hoogst mogelijke punt te brengen. Een heilzame methode bestaat in regelmatig zelfonderzoek. Daarbij tracht u in uzelf te ontdekken in welke mate uw ziel vordert in haar groei naar de heiligheid. Dit zelfonderzoek moet gebeuren in volle eerlijkheid tegenover uzelf, met de bereidheid om uzelf te veranderen, maar ook zonder vernietigende zelfkritiek, want deze laatste blokkeert uw groei en wordt niet door God geïnspireerd. God heeft geduld met u, omdat Zijn Tijd niet deze van mensen is. De enige tijdsbeperking is deze van uw levensduur. U kent dag noch uur van uw heengaan, en weet dus vandaag niet of u morgen nog aan uzelf kunt werken, maar voor God is uw onwrikbare goede wil even belangrijk als het daadwerkelijke resultaat.

Hoe kunt u uzelf dag na dag motiveren in uw inspanningen om naar de volmaaktheid te streven?
U kunt dit doen door elke avond voor uzelf een balans op te maken van uw voorbije dag. Dat is geen tijdverlies, want u moet dit doen in de vorm van een gebed, in samenspraak met Maria, die de Heilige Geest over u zal afroepen opdat u uzelf uiteindelijk zou leren zien zoals God u ziet. Voor God is een dergelijk zelfonderzoek een belangrijke oefening, want u toont hiermee uw verlangen om naar Hem toe te groeien. Zelfkennis, inzicht in uw eigen gedragspatronen, reacties, tekortkomingen, fouten, zwakke punten, maar ook in uw sterke kanten, vormt de enige vaste basis waarop u voor uw ziel een stevig huis kunt bouwen. De betrachting moet zijn, dat u elke avond kunt vaststellen dat de balans van de voorbije dag voor uw ziel positief is. De richtlijn bij dit alles luidt: Streef na, vandaag beter te zijn dan gisteren, en morgen beter dan vandaag. Bestreef voor uw ziel wat een sportmens doet voor vergankelijk prestige: Tracht de grenzen van uw prestaties dagelijks te verleggen.

Welke factoren maken een dag voor uw ziel en voor Gods Plan positief?

·                            gebeden: Welke vreugde, ‘s avonds te kunnen vaststellen dat u gedurende de dag veel, maar vooral diep, hebt gebeden. Het optimale streefdoel is dit: dat u tot de vaststelling komt dat u de hele dag vrijwel ononderbroken in uw hart verenigd bent geweest met Jezus, Maria, uw engelbewaarder, de Heilige Geest... Gebed is oneindig veel méér dan het reciteren van vaste tekst zoals het Weesgegroet of het Onze Vader. Het uiteindelijk doel moet hierin bestaan dat u de hele dag in de stilte van uw hart verbonden bent met God en Zijn gezanten (Maria, de engelen en heiligen.) De ware heiligheid kan slechts opgebouwd worden op het fundament van voortdurend gebed. Gebed is elke vorm van communicatie met God (Maria, engelen en heiligen.) Betrek Hen bij elke gedachte, bij elk gevoel, bij elke verzuchting van uw hart. Leef werkelijk met en in Hen. Deze voortdurende vereniging in hart en geest wekt krachten op die u niet ziet doch die zeer reëel zijn: krachten van loutering, zuivering en heiliging van alles wat in u leeft en alles wat van u uitgaat. Het geeft al uw doen en laten, spreken, voelen en denken een onzichtbare meerwaarde, en levert een aanzienlijke bijdrage tot het Heil van de zielen. Ik herinner u hier aan de optimale benutting van uw gaven en talenten. Voortdurend gebed maakt deel uit van deze optimale benutting. Meen niet dat uw dagelijkse werkzaamheden u beletten om in voortdurend gebed te zijn: Indien u in de juiste gesteldheid van hart leeft, zal het werk van uw handen en uw geest nooit beletten dat uw hart bij God of Maria verwijlt, want dan zult u al uw werkzaamheden, ook de zwaarste arbeid, in innerlijke vereniging met Hen verrichten.

·                            offers: Een minstens even grote vreugde als het gebed, schuilt in alle offers die u zich in de loop van een dag kunt getroosten. Het vruchtbaarst zijn uw offers in het kader van een totale toewijding aan de Heilige Maagd. Zij maakt elk kruis dat u in aanvaarding en Liefde hebt gedragen, tot een ware goudmijn voor het Heil van zielen. Doch hoe zeldzaam zijn de zielen die zich totaal en onvoorwaardelijk aan Maria toewijden en deze toewijding beleven met heel hun hart en met de inzet van hun hele wezen, zonder enig protest in de beproevingen en lasten van het leven. Hoe zeldzaam zijn hierdoor de zielen die zich werkelijk laten heiligen. Een zeer goede vraag bij uw zelfonderzoek is daarom: Wat heb ik vandaag werkelijk aan Maria gegeven, en welke waarde heeft dit geschenk? De waarde kunt u zelf leren inschatten door te leren voelen hoeveel echte Liefde in uw hart leefde op het ogenblik waarop u uw offers hebt gebracht. Bedenk hierbij dat een last of pijn, of het afstand doen van iets wat u nochtans begeerde, méér vreugde in het hart laat opwellen naarmate zij gepaard gaan met een onbelemmerde stroming van Ware Liefde.

·                            Beleving van alle deugden: In welke mate bent u de voorbije dag zuiver geweest in hart, geest, mond, lichaam? Hebt u goede daden gesteld, medemensen en zelfs dieren geholpen, voor iemand een positief verschil gemaakt? Bent u in alles oprecht geweest, blijmoedig of eerder negatief gestemd, zachtmoedig of nu en dan opvliegend of nors, hebt u aan de belangen en noden van Uw medemens de voorrang gegeven, of aan de uwe? Bent u bescheiden en nederig geweest, of hebt u zich boven uw medemens gesteld? Bent u geestdriftig, vol hoop en goede verwachtingen geweest, of eerder mat, ongeïnteresseerd en zonder veel levenslust? Bent u open, berekenbaar en betrouwbaar geweest naar uw medemens toe, of eerder een raadsel, een bron van verwarring? Bent u geduldig geweest ten aanzien van situaties en mensen? Hebt u Vrede in uw hart kunnen bewaren, of hebt u opstandigheid, verzet of protest in uw hart gevoeld? Het zijn de gesteldheid van uw hart en uw nut voor uw medeschepselen die in hoge mate bepalen of uw dag in Gods ogen hoofdzakelijk positief is geweest of niet.

·                            boetedoening: Hebt u zich de voorbije dag iets kunnen ontzeggen? Hebt u gevast? Hebt u met vreugde in Uw hart de pijnen en lasten van een medemens in lichaam of geest helpen dragen? Of hebt u eerder genot in lichaam of geest nagestreefd? Elke vorm van boetedoening die u uitdrukkelijk aan Maria toewijdt, vormt een onschatbare bron van eerherstel voor de zonden der wereld en een bron van bevrijding en Verlossing van zondige en lijdende zielen, omdat boetedoening blijk geeft van uw bereidheid tot onthechting van wereldse genoegens.

·                            Bijwonen van de Heilige Mis: Een groot pluspunt op de balans van uw dagelijks zelfonderzoek vormt het bijwonen van de Heilige Mis. De waarde van dit pluspunt wordt echter in hoge mate bepaald door de wijze waarop u het Heilig Misoffer beleeft. Hoe aandachtig was u tijdens de Eucharistie? Hoe eerbiedig hebt u de kerk betreden en verlaten, en met welke eerbied, ingetogenheid, Liefde, zuiverheid en nederigheid hebt u de Heilige Communie ontvangen? In welke mate bent u erin geslaagd om tijdens de Mis in uw hart zodanig met God verbonden te zijn dat u nauwelijks hebt beseft dat nog andere mensen aanwezig waren? Hebt u in volle eerlijkheid kunnen zeggen “Wij zijn met ons hart bij de Heer”? Hebt u zich er in de loop van de dag volkomen rekenschap van gegeven dat u Jezus in u droeg, of hebt u Zijn Aanwezigheid in u verstoord door enig onwaardig gedrag, woord, gedachte, gevoel of verlangen?
God heeft geduld met u, oneindig veel méér dan uw medemens geduld met u heeft. Van u wordt in hoofdzaak een flinke dosis goede wil en een rotsvast verlangen naar zelfverbetering verwacht. De volmaaktheid in Gods ogen is anders dan deze in mensenogen. Bid om uw ware roeping te kennen, want de kennis van uw levenstaak zoals God deze voor u heeft voorzien, is als een kompas dat u de weg zal tonen naar de volmaaktheid die God van u verwacht: Deze kennis zal u duidelijker maken hoe u uw dagelijks leven vorm moet geven om in u het beeld te laten boetseren dat God in u verlangt te zien. Bid tot Maria dat Zij u leert, uzelf te zien zoals u werkelijk bent, met al uw zwakheden, gewoonten en goede eigenschappen, en dat Zij u gewillig maakt om u door Haar te laten vormen tot het mooiste beeld dat op grond van dit alles voor u mogelijk is. Uw bestreving om diegene te worden die God voor u heeft voorzien, zal u in Zijn ogen volmaakt maken.

BRON: uit de onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: Stormschriften.)
http://www.maria-domina-animarum.net/
 Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is óók volmaakt."(Matteus 5:48)