woensdag 28 december 2016

MARIA POORT VAN DE HEMEL
MARIA,  POORT VAN DE HEMEL:

“Maria de open deur naar het Paradijs 


Maria is door God van meet af aan voorbestemd om de open deur naar het Paradijs te zijn. Hij heeft Zijn Zoon ter wereld laten komen door Maria, en Hij heeft de totale toewijding aan Maria voorzien als de gouden weg voor de zielen om naar Hem terug te keren. Er is geen veiliger weg naar de Eeuwige Gelukzaligheid dan deze van de totale Mariatoewijding. U volledig, onvoorwaardelijk en voor eeuwig aan Maria toewijden, is het volgen van een weg die u als het ware bij de Hemelpoort brengt. Deze Poort is Maria. De strikte beleving van totale toewijding aan Maria betekent, uw leven leiden met Haar, en uw levensweg aan Haar hand afleggen. De voltooiing van uw weg is als het gaan doorheen de Poort, wat in wezen betekent dat u op dat ogenblik als het ware de volheid van Maria mag ervaren. U treedt dan voorgoed Haar Hart binnen. Op dat ogenblik ziet u reeds de eerste landschappen van het Rijk der Hemelen. Maria ontsluit voor u stap voor stap de vreugden en zaligheden die u dieper laten doordringen in het ware Leven. Hoe inniger u met Haar leeft, des te meer zullen de geuren van het Paradijs tot u doordringen.
Bedenk welke macht Maria ook in deze hoedanigheid in Haar handen draagt: aan Haar is als het ware de sleutel gegeven tot de poort naar uw Eeuwige Gelukzaligheid. Hoe vuriger u de onderrichtingen volgt die Zij in uw hart legt, des te meer ontsteekt u in Haar Hart het Vuur van het verlangen om de sleutel voor u in het slot te steken. Zij kan u reeds tijdens uw leven op aarde een voorproef van deze Genade geven, door op bepaalde ogenblikken even de Hemelpoort voor u op een kiertje te zetten en u gevoelens te schenken van diepe Vrede en rust. Elk ogenblik waarop u plots (soms slechts heel kort) wordt aangegrepen door een ware Vrede in het hart en een stil geluk over uw levensweg in dienst van Maria, is de vrucht van een blik in het Paradijs die aan het diepste van uw ziel is vergund. Alles op de aarde is aan het Hemelse onderworpen. Daarom kan het u niet verbazen dat wie macht heeft over de opening van de Hemelpoort, des te méér macht bezit over alles wat werelds is, indien Haar mogelijk wordt gemaakt om deze macht werkelijk uit te oefenen.

“Maria, de veilige weg naar Jezus en poort van de hemel.”


BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:

(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria: DE HEERLIJKHEDEN VAN MARIA)

http://www.maria-domina-animarum.net/


 

   

 
vrijdag 23 december 2016

ZALIG KERSTFEEST


ZALIG KERSTFEEST!

Aan alle vrienden en sympathisanten van de “JEZUS en MARIA groep” waar ook ter wereld, wens ik van harte een Zalig, gezegend en vreugdevol KERSTFEEST toe! Laat het LICHT VAN CHRISTUS stralen in uw hart!  En laat het LICHT schijnen in de duisternis:

" In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan. (Johannes 1:1-5)


ZALIG KERSTFEEST!


Groetjes en Gods zegen! Frank.

 Geniet van het Stille nacht!❤dinsdag 20 december 2016

DE ARK VAN MARIA


DE ARK VAN MARIA:

"De ark van Maria is zich nu definitief aan het
vormen!"We leven NU in de tijden waarin “de ARK VAN MARIA“ zich definitief aan het vormen is… dit is een spirituele ark  enigszins te vergelijken met de ark van Noach van destijds, waarin
allen zich verenigen die zich nu in deze duistere tijden  afkeren van het Kwade om zich naar God toe te keren en dit als “DE KINDEREN VAN HET LICHT.” Maria zegt ons in Haar Boodschap van LA SALETTE: GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN U mits HET GELOOF HET LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT! “We doen dit door ons te verenigen in gebed, en te leven volgens het evangelie zoals JEZUS ZELF ons geleerd heeft, en dit in een opvatting die “één van geest en één van hart is” naar het voorbeeld van de jonge kerk ( de eerste christenen!)Wij bezitten de “vurigheid” van de kinderen van het licht, en worden geïnspireerd door de H.Geest en dit op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest.Zie blog:
 STA OP EN WEES VURIG: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/10/sta-op-en-wees-vurig.html

 We roepen onze medemens op tot bekering (= zich tot God keren) en dit door middel van gehoor te geven aan de oproep die Maria deed in Haar Boodschap gegeven te LA SALETTE (1é officieel door de rkk erkende verschijningsplaats van Maria)
Maria gaf ons er de boodschap:”ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE HAND VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN.”Ze vroeg ook uitdrukkelijk om deze boodschapgoed BEKEND te maken aan gans het Volk!”

"MARIA IN LA SALETTE"


Maria is onze gids in dit alles, Zij is onze meesteres en begeleidster. Wij vertrouwen ten volle op Haar, want ZIJ IS: “de KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG om tot Christus te komen.” (H.Grignion de Montfort)  In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest,
"De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1: 35)
De H.Grignion de Montfort zei ook nog:
“Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen. Door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.”

Wij strijden aan de zijde van Maria tegen het kwaad in de wereld. Zie: MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/10/met-maria-in-de-strijd-tegen-het-kwaad.html

 We hebben allen een onvoorwaardelijk GROOT VERTROUWEN in de VOORZIENIGHEID VAN GOD. Het is GOD die in onze levens het stuurwiel bestuurt. Zie: God aan het stuurwiel op onze levensreis: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2015/01/god-aan-het-stuur-op-onze-levensreis.html 

 We hebben een onwankelbaar geloof en vertrouwen in MARIA
als de Gevolmachtigde van God in de innerlijke leiding in ons leven!
We zijn verbonden met elkaar via een onzichtbare band die door Maria,  onze Hemelse moeder en Koningin, wordt gesmeed in voorbereiding op de eindoverwinning van De Vrouw op de helse slang. (Genesis 3: 15) Deze band noemt  de KETTING VAN LICHT, zie: VORM EEN KETTING VAN LICHT: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2014/11/vorm-een-ketting-van-licht.html

                         Wij sluiten ons aan elkaar tot DE Ketting van Licht, van hart tot hart, door te bidden voor de intenties van Maria, die toch niets anders wil dan de definitieve bevrijding van alle zielen uit de macht van de duisternis, en de definitieve grondvestiging van Gods Rijk op aarde.

 Wij leven in totale toewijding aan Maria, deze toewijding is een belangrijk onderdeel van onze levenstaak:


O Maria, leid ons allen  in uw “veilige ARK” naar Jezus en Zijn Rijk…Moge uw beschermende ark ons  een veilig onderkomen zijn tegen alle kwaad.”

DAAROM ROEPEN WIJ U ALLEN OP TREED NU BINNEN IN DE ARK VAN MARIA!!!


“WIJ ROEPEN U ALLEN OP TREED NU BINNEN IN DE ARK VAN MARIA!!!”

zondag 18 december 2016

FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE


FEEST VAN DE HEILIGE FAMILIE:

(eerste zondag na Kerstmis) 

God heeft de mensenzielen geschapen opdat zij samen Zijn Rijk zouden vormen. Dit doel van God kan slechts worden bereikt wanneer (en in de mate waarin) zoveel mogelijk zielen zich vervolmaken in de beide levensdoelen van elke ziel op aarde: in de eigen heiliging, en in het leveren van hun persoonlijke bijdrage tot de voltooiing van Gods Heilsplan ten gunste van de zielen.
Opdat dit doel moge kunnen worden verwezenlijkt, inspireert God voortdurend de levenswijzen en organisatievormen die het beste tot deze verwezenlijking kunnen bijdragen. Zo schiep Hij de eerste man, en kort daarna de eerste vrouw, opdat deze tot elkaar zouden worden gebracht. Man en vrouw waren bedoeld om elkaar wederzijds aan te vullen. Zo ontstond in wezen het basisgezin, de levenslange verbinding van een man met een vrouw. Van deze verbinding verwachtte God dat deze tot eerste steen in de levensorganisatie van de mensenzielen op aarde zou worden, omdat de verbinding man-vrouw de best geschikte voorwaarden voor de ziel schept, om zich in alle deugden en in een heilige levenswijze te vervolmaken.
Man en vrouw vullen elkaar aan, omdat elk van de beide geslachten heel specifieke kenmerken bezit, niet slechts lichamelijk, doch ook op de hogere niveaus van het menselijk wezen. Om deze reden hebben man en vrouw elkaar in vele opzichten nodig. Aan de invulling van een leven met een lid van het andere geslacht kan echter op heel verschillende wijzen vorm worden gegeven.
De Heilige Familie van Nazareth (Jezus, Maria en Jozef) geldt als het absolute voorbeeld van een heilig, dit wil zeggen “Heil brengend” gezin, een gezin waarvan de leden in een oprecht bestreven van alle deugden samenleven, wier onderlinge relaties volkomen door ware onzelfzuchtige Liefde zijn getekend, en die deze ingesteldheid ook in al hun relaties naar buiten toe laten domineren.
Precies deze bestreving van alle deugden binnen de relaties tussen de gezinsleden maakt een gezin tot een onverwoestbaar geheel. De gezinnen in onze moderne samenleving lijden zwaar onder verscheurdheid, omdat de goddeloosheid aan zeer vele harten vreet. God, en de wil om Zijn Werken te doen (denken wij slechts aan het leven in concrete toewijding aan Maria!), is het cement dat alles samenhoudt.
In de Heilige Familie van Nazareth heeft God de zielen een modelverbinding tussen een man, een Vrouw en een opgroeiend Kind getoond, die een gezamenlijk leven leidden op de wijze zoals God deze vóór de erfzonde voor de mensenzielen had bedoeld: Een leven waarin man en vrouw er uitsluitend zijn om elkaar in de ziel te verheffen, respectievelijk de heilige voornemens van de respectieve levensgezel(lin) voortdurend te bevestigen, en waarin God en Zijn Werken onbeperkt centraal staan. Jozef en Maria leidden immers een volkomen vergeestelijkt leven, waarin elke handeling, elk woord, elke bestreving, elke gedachte en elk gevoel uitsluitend op de bespoediging van Gods Heilsplan waren gericht.
Men zou de beperking kunnen opperen, dat de Heilige Familie uit drie zielen bestond die in elk opzicht “ongewoon” waren: Gods Zoon, de Onbevlekte Ontvangenis, en een man die speciaal op aarde was om de Godmens en diens Moeder te beschermen en Hen in de materiële aspecten van het aardse leven te ondersteunen, en aan wie om deze reden buitengewone genaden waren verleend. De Heilige Familie van Nazareth was derhalve in al Haar werkingen daadwerkelijk heilig. Elk “gewoon” gezin dat uit eenvoudige zielen bestaat, kan dit ideaal nauwelijks bereiken. Niettemin geldt in Gods ogen voor alles, dat elke ziel zich onophoudelijk behoort in te spannen om Zijn voorstellingen van ideale toestanden zo dicht mogelijk te benaderen. Niet volgens het resultaat wordt de ziel geoordeeld en geëvalueerd, doch volgens de inspanning.
Laten wij vandaag tot de Heilige Familie bidden om de genade, onze nauwste relaties, in het bijzonder deze in het kader van een gezin, met volharding zodanig vorm te kunnen en willen geven, dat wij van ons gezinsleven, respectievelijk van onze nauwste banden met medezielen, stevige bouwstenen voor de grondvesting van Gods Rijk op aarde mogen kunnen maken.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina ANIMARUM Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)


vrijdag 16 december 2016

BOODSCHAP VAN DE ENGEL AAN MARIA

BOODSCHAP VAN DE ENGEL AAN MARIA:

feest maria boodschap-25 maartDe diepe zin van het jawoord van Maria – de ware betekenis van het feest van 25 maart (Boodschap van de engel aan Maria – Menswording van Jezus Christus)

Aartsengel Gabriël boodschapt aan Maria


De totale toewijding aan Maria is het heilig verbond door hetwelk de ziel haar hele wezen en haar hele levensweg in dienst van Maria stelt. Door het jawoord (“Ja, Maria, ik wil totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig van u, en via u, van God zijn“) drukt de ziel eigenlijk haar verlangen uit om zich van de werken der zonde af te keren en zich naar de Werken van het Licht, van de Ware Liefde, toe te wenden.
Op 25 maart gedenken wij de dag waarop de Allerheiligste Maagd Maria Zich volkomen ten dienste van het grootste Goddelijk Werk sedert de Schepping heeft gesteld: de Verlossing van de mensenzielen. God had Haar voor buitengewone dingen voorzien, en had Haar te dien einde het unieke voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis bereid. Maria leidde een vlekkeloze jeugd, bedreef niet de geringste zonde, en wilde uit louter Liefde tot God en tot Haar medeschepselen, aan geen enkele bekoring toegeven, in het volkomen besef dat Gods Wet de enige en volmaakte Bron van het Licht, de Liefde en het Ware Leven is.
Toen God derhalve die dag Zijn engel naar Maria toe stuurde met de uitnodiging, de Moeder van de Messias te zijn, nodigde Hij in wezen Maria ertoe uit, de Belichaming van de mystieke Bruiloft tussen de mensenzielen en hun God te worden. Op grond van de Onbevlekte Ontvangenis en het vlekkeloze leven zonder enige zonde, was Maria een volmaakt heilig Tabernakel. Nu ontbrak nog slechts de formele overgave van de vrije menselijke wil aan Gods Werken en Plannen. Deze overgave, de bezegeling van de mystieke Bruiloft tussen de mensenzielen en God, voltrok zich in Maria’s woorden:  
Mij geschiede naar Uw woord“.
Een geschapen ziel gaf God de toezegging dat Zij de Moeder van de Messias zou zijn, opdat de Messias in een menselijk lichaam zou kunnen groeien, en derhalve de mensheid door de macht van het lijden zou kunnen verlossen.
Maria ondertekende met Haar jawoord het heilig Nieuw Verbond tussen de zielen en God, en stelde als Eerste Haar hele leven en Haar hele Wezen onbeperkt ten dienste van het Goddelijk Heilsplan. Indien Haar jawoord er niet was geweest, had de Ontvangenis van de Verlosser niet op dat door Gods volmaakte Wijsheid vastgestelde tijdstip plaats kunnen vinden. De volmaakte toewijding van Maria aan Gods Werken werd tot fundament van onze Verlossing.
Ik heb er reeds vaker mogen op wijzen, dat de vrije wil van de ziel van doorslaggevend belang is voor de ontwikkelingen van Gods Plannen, en derhalve voor de ontwikkeling van de wereld en van de geschiedenis. De reden hiervoor is, dat God de vrije wil van de mens als heilig en onschendbaar beschouwt: Hij grijpt principieel slechts in de ontwikkelingen in onze wereld in, wanneer zielen Hem daarom vragen. Wanneer God “buiten spel wordt gelaten”, laat Hij de zielen begaan. Precies om deze reden lopen in deze goddeloze wereld ontelbare ontwikkelingen uit op chaos: De geest der wereld ontbeert de Goddelijke Wijsheid. De ellende der wereld vindt zijn oorsprong niet in een onverschilligheid van God, doch in het feit dat de mens steeds weer verzuimt om Gods tussenkomst af te smeken. Anders uitgedrukt: overal waar de mens er niet om vraagt dat zijn vrije menselijke wil met de Wil van God zou mogen versmelten, wordt ellende geboren, omdat Gods Licht slechts opgaat waar het uitdrukkelijk wordt uitgenodigd.
Het is een niet mis te verstaan teken voor de volmaakte Liefde van God, dat Hij precies deze plaats waarop in de wereld zovele dingen ontsporen – de vrije wil van de mensenziel – tot sleutel voor de grootste verwezenlijkingen maakt. God wil Zijn Werken namelijk steeds weer door mensenzielen ondertekend weten, doordat deze laatstgenoemden Hem hun vrije wil opofferen. Slechts in de mate waarin de vrije wil van de mens één wordt met de Wil van God, levert zijn leven vruchten op, die blijvend mogen zijn. Dit is precies wat Maria ons heeft voorgeleefd, en wat door Maria naar aanleiding van Gods uitnodiging via de engel tot wellicht de belangrijkste mijlpaal van de heilsgeschiedenis is gemaakt: Maria heeft ten volle en onbeperktja“ gezegd tot Gods Werken en Plannen, en heeft daardoor de Verlossing van elke ziel van goede wil door Jezus mogelijk gemaakt.
Maria heeft ons hierdoor de weg getoond naar de verwezenlijking van de maximale vruchtbaarheid van onze ziel: de Verlossing als vrucht van de totale, onvoorwaardelijke overgave, waarbij de ziel niet meer voor zichzelf leeft, doch uitsluitend en alleen voor de verwezenlijking van Gods belangen. De ziel die zich dit als enige levensdoel stelt, heeft begrepen waartoe zij werkelijk in de wereld is gezonden. Zij laat hierdoor haar vrije wil, deze zo zwakke plek in de vruchtbaarheid van haar leven, restloos in de volmaakt vruchtbare Wil van God overvloeien, en ontsluit zich hierdoor voor de volheid der Verlossing en heiliging, en voor de Eeuwige Gelukzaligheid.
In deze Laatste Tijden geeft God er de voorkeur aan, dat de ziel het jawoord van Maria zou herhalen (in zichzelf tot bloei zou brengen) door dit jawoord precies jegens Maria uit te spreken, via de totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Haar, die door God op grond van Haar volkomen eenheid met Zijn Wil tot Meesteres van alle zielen is verheven. Door onze totale toewijding aan Maria openen wij alle deuren van onze ziel voor de herhaling van de Menswording van Jezus in ons, door tussenkomst van Maria, zodat de Christus in ons Zijn leven kan voortzetten en onze Verlossing kan voltooien, omdat de Allerzuiverste, Maria, voor altijd de Meesteres van onze wil is geworden.
BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud.)Een mooie overweging op het feest van Maria-boodschap is het angelusgebed: zie blog het angelus-gebed:


donderdag 15 december 2016

GEEN KERSTDAG ZONDER JEZUS CHRISTUS!GEEN KERSTDAG ZONDER JEZUS CHRISTUS!

Jezus is de Heer!
 “Hij is aan de mensen gelijk geworden. 
En als mens verschenen.” 
(Filippenzen 2: 7) 


KERSTDAG, hoe gedenken we het geboortefeest van Jezus Christus?

Enkele jaren geleden, moest ik enkele dagen na kerst voor een ambulante behandeling in het ziekenhuis zijn. In de ruimte waar ik lag, kreeg ik een bed, en naast mij was er nog een bed voor een andere patiënt. Beide ruimten waren gescheiden door een gordijn. Op een bepaald moment ving ik een gesprek op in de ruimte naast mij van een verzorgende die tegen haar collega verhaalde hoe ze met haar gezin kerstdag doorgebracht hadden:
S’morgens was er een uitgebreid ontbijtbuffet voor het ganse gezin, in de voormiddag gingen ze met hen allen richting zee, voor een kerst- strandwandeling. Tegen de middag moesten ze bij hun ouders (grootouders) zijn voor het kerstdiner, gevolgd door een dessertbuffet. Het dessertbuffet konden ze helaas niet helemaal meevolgen, want ze moesten op tijd thuis zijn voor het HOOGTEPUNT van de dag: De kerstman kwam langs met de pakjes! Na het pakjesmoment was er in de avond nog een kaasschotel avondmaal voor het ganse gezin…Van een herinnering aan het geboortefeest van Jezus Christus, geen enkel spoor te vinden op deze dag van dit gezin…Jezus Christus is diep bedroefd dat men op zijn feestdag van zijn geboorte niet meer aan hem denkt, maar zich liever met andere zinloze zaken bezig houd! In de stal te Bethlehem was er geen sprake van rijk gevulde feesttafels, enkel stille vreugde om de geboorte van de Messias, een serene sfeer, soberheid!

WAT MAAK JIJ VAN JOU KERSTFEEST? Een echt Christusfeest, of ook een commercieel ho ho ho dagje ,met een vreet en drink-festijn...

 
Geen Kerst, zonder Christus!


 !


zaterdag 10 december 2016

INNERLIJKE GODSLAMP


HOUD UW INNERLIJKE GODSLAMP BRANDENDE!Goede vrienden, zorg ervoor dat uw innerlijke licht van uw geloof brandende blijft, door het woord van God te lezen (de bijbel) en door persoonlijk gebed, kunt u  voeding geven aan uw innerlijke licht en het zo brandend houden!
Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten.”Jezus zei ons: “Je oog is de lamp van je lichaam. Is je oog helder, dan is ook je lichaam helemaal verlicht; maar is het slecht, dan is het ook duister in je lichaam. Zorg er dus voor dat het licht in je geen duisternis wordt. Als je hele lichaam verlicht is en nergens duister, dan zal het helemaal verlicht zijn, alsof de lamp je met zijn schijnsel verlicht.” (Lucas 11:34-36)

“Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” (Matteus 5:13-16)

Jezus Christus is ons LICHT:

IK BEN het LICHT voor de wereld.

Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.” (Johannes 8:12)


Uit Psalm 119: Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten:


Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten,
uw woord is een licht op mijn weg.
Uw richtlijnen zijn voor mij een rijkdom die blijft,
de opperste vreugde van mijn hart.
U bent mijn beschermer, mijn schild,
ik zie met verlangen naar uw woorden uit.
Wees voor mij een steun zoals U beloofd hebt,
en ik zal blijven leven; beschaam mijn vertrouwen niet.
Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht,
brengt het  inzicht voor de eenvoudigen.
Keer u tot mij en wees mij genadig
zoals U steeds bent voor degene die Uw naam bemint.
Richt mijn schreden, zoals U hebt beloofd,
geeft het onrecht geen macht over mij.
Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
onderwijs uw dienaar in uw wetten.
Wat U voorschrijft blijft heilzaam voor immer,
verleen mij inzicht en ik zal leven.
Luister naar mijn stem, U die liefde bent;
houd mij in leven, HEER, u bent rechtvaardig.
Begin en eind van uw woord is: trouw,
uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig.
Ik ben gelukkig met uw belofte,
gelukkiger dan de mens die een rijke buit vindt.
Laat mijn gebed tot U doordringen, HEER,
ach, schenk mij verlossing, volgens uw woord.
HEER, ik verlang naar uw heil,
Uw helpende hand staat mij bij en is mijn enige vreugde.
Als ik verloren loop als een dwalend schaap,
ach, kom uw dienaar dan zoeken,
want uw geboden, Heer, die vergeet ik nooit.


We kunnen ook bidden tot Maria (moeder van het Licht) om te vragen of ze voor ons ten beste wil spreken opdat ons innerlijke licht nooit zou doven of verduisterd raakt.
“Moeder Maria, spreek voor ons ten beste, dat ons innerlijke licht voor eeuwig brandende mag blijven. Amen.Weesgegroet Maria, moeder van het Licht, vol van genade…”
dinsdag 6 december 2016

MARIA: DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

MARIA: DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS
Maria onderricht over Haar onbevlekte Ontvangenis: (8 dec.)
Mariade Immaculata, de vlekkeloze onverwelkbare Bloem.”


"Lieve zielen, ieder van jullie die zich vandaag aan Mij weggeeft, betreedt de enige Tempel die volkomen vrij is van stof, de Tempel zonder schaduwen, de Tempel waarin de slang haar levenskracht verliest, de Tempel waarin elke bloem onverwelkbaar wordt. Begrijp toch Mijn heilige woorden:
·                            In Mij is geen stof: In Mij heeft nooit iets werelds geleefd, dat niet onmiddellijk in Gods Hart is overgevloeid.
·                            In Mij is geen schaduw: In Mij straalt Gods Licht volkomen ongehinderd, dit Licht dat alomtegenwoordig is, in alle richtingen gelijktijdig straalt, en elk spoor van duisternis verdrijft;
·                            In Mij verliest de slang haar levenskracht: Geen zonde, geen ondeugd, geen bekoring, geen dwaling houdt in Mij stand. De plaats die aan dit alles vanwege de Allerhoogste is toegewezen, is onder Mijn voeten.
·                            In Mij is elke bloem onverwelkbaar: In Mij wordt alles opgewekt tot Eeuwig Leven.
De ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, wordt door Mij opgenomen in deze Tempel van vlekkeloze heiligheid, Gods Teken voor de almacht van de Ware Liefde over de zonde. Ik vraag van haar slechts de duurzame offerande van haar vrije wil, opdat in haar de bezieling, de kracht en de wil wortel mogen schieten om deze nog slechts te gebruiken voor de dienst aan Gods Werken, want tot dit hoge doel is elke ziel geschapen. Dan kan Ik in haar:
·                            Alle werelds denken, voelen en willen in Hemels denken, voelen en willen omzetten.
·                            Het Licht van de volheid van Gods Waarheid ontsteken, opdat zij te allen tijde moge zien wat uit God voortkomt en wat vrucht van de eeuwige afgrond is.
·                            De zelfkennis vergroot, opdat zij de werken der duisternis in zich moge herkennen, en in haar de Liefde moge bloeien die haar de wil en de kracht zal geven om zich van alles af te wenden wat haar van de heiliging verwijdert.
·                            De bloemen der deugden tot bloei brengen, opdat zij zich moge verheugen in een Eeuwige Lente in de eigen ziel, en haar hart vervuld moge worden van de Goddelijke kracht van de ware hoop en de ware Vrede van Christus.
Ik ben de Immaculata, de vlekkeloze onverwelkbare Bloem die haar wortels heeft in Gods Hart. In jullie, die zich aan Mij weggeven, wil Ik de verrukking zaaien van de ervaring der heiligheid. Daartoe ben Ik geroepen, en daartoe heb Ik de Liefde, de Wijsheid en de macht zonder grenzen ontvangen. Ik kan jullie leiden naar een leven dat een aanstoot is voor hem, die ertoe is voorbestemd om onder Mijn voet zijn machteloosheid jegens Gods Liefde te belijden. De ware heiligheid is een bron van eindeloze verrukkingen:
·                            Voor God, die in haar de volle vruchtbaarheid van Zijn Liefde in de ziel terugvindt.
·                            Voor Mij, die in haar de Glorie van onze God ziet stralen.
·                            Voor de ziel, die door haar het Ware Geluk vindt, reeds op aarde, doordat zij zich niet langer in geest en hart de slaaf van de duisternis voelt.
Ongekende schatten kan en wil Ik jullie geven. Betreed nu Mijn Tempel, en leef in alles voor Gods Werken. Een ongekende vrede zal jullie deel worden. Geef Mij slechts jullie wil en jullie hart, en laat Mij in alles werken. Slechts zo kan Ik in jullie leefwereld de duisternis bedwingen, die jullie nu nog ongelukkig maakt, en jullie hart van haar uitwerkingen zuiveren. Mijn heerschappij in het hart leert de ziel, geleidelijk haar leefwereld en de details van haar leven met andere ogen te beschouwen, en stelt haar daardoor in staat, een grote bron van onrust en onvrede te begraven.
Kom, en leef in Mij en met Mij, want in Mij krijgt alles zin, in Mij sterft alle onrust, in Mij ligt het geneesmiddel tegen de uitwerkingen van het merkteken der erfzonde.”
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen, december 2011)


“Kom, en leef in Mij en met Mijwant in Mij krijgt alles zinin Mij sterft alle onrust, in Mij ligt het geneesmiddel tegen de uitwerkingen van het merkteken der erfzonde".
zondag 4 december 2016

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA:

(8 december)


Maria de Belichaming van de absolute zuiverheid

 

De Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods, die wij vandaag gedenken, is een Goddelijk Voorrecht dat na de erfzonde vanwege het eerste mensenpaar slechts één maal in de heilsgeschiedenis is verleend. Zij staat voor het unieke wonder van de absoluut volmaakte heiligheid van een mensenziel. In het unieke karakter van de Onbevlekte Ontvangenis herinnert God de zielen eraan, dat het hier om iets buitengewoons gaat. De zielen worden er tevens aan herinnerd dat God oorspronkelijk elke mensenziel als absoluut heilig had bedoeld, doch dat door de erfzonde, deze zonde van ongehoorzaamheid jegens God, door dewelke het heilig verbond tussen de mensenzielen en God door de zielen is gebroken, in alle eeuwen elke mensenziel van een litteken zou worden voorzien.
Dit litteken in onze ziel is meer dan een schoonheidsfoutje, het is zoals een lek dat het de ziel ten zeerste bemoeilijkt om de volheid van het Goddelijk Leven in zich vast te houden. Het is zoals een wissel op de spoorweg, die de trein geregeld laat afwijken van het spoor dat de ziel behoort te volgen om de heiligheid te bereiken: Het heeft in de ziel de neiging doen ontstaan om te zondigen, dit wil zeggen, om eerder de stem der bekoring te gehoorzamen dan de stem van Gods leiding. In een beeld zou het zo kunnen worden uitgedrukt: De erfzonde heeft in de ziel een voor getrokken, door dewelke het water van Goddelijk Leven, waarmee God de ziel bevloeit en dat is geladen met de kracht der heiliging, voortdurend uit de ziel neigt weg te vloeien, zodat de ziel de volheid van het Ware Leven niet in zich kan vasthouden. Om deze reden is het aardse leven van de mensenziel een onophoudelijke strijd voor de instandhouding van het ware, Goddelijk Leven, respectievelijk voor het recupereren van datgene wat de ziel voortdurend aan Goddelijk Leven verliest.
Maria zou de volheid van het Goddelijk Leven in Zich bewaren, en zou bovendien deze Goddelijke Gave kronen door een volmaakt zondeloos leven. De Onbevlekte Ontvangenis maakte Maria meteen tot een hoogheilig Tabernakel waarin Zij de Godheid van Christus kon bewaren, Hem lichamelijk kon voeden en Hem aan de wereld kon geven. De Onbevlekte Ontvangenis was als het ware het absoluut noodzakelijke vlekkeloze kader binnen hetwelk de Goddelijke Verlosser de wereld moest worden binnengedragen.
De Hemelse Koningin laat herinneren aan één van Haar uiteenzettingen met betrekking tot het verblijf van zielen in het vagevuur, waarin Zij aantoont dat een niet volkomen door het Vuur van de Liefde gelouterde ziel de intrede in de Hemel met de onbeperkte Tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde aldaar, helemaal niet zou kunnen verdragen. Welnu, zo ook zou een met de erfzonde beladen ziel in geen geval de onbelemmerde aanraking met de Godheid hebben kunnen verdragen: Slechts een Vrouw die van de volheid van de heiligheid doordrongen was en derhalve de vlekkeloze Liefde in haar absolute volheid in Zich droeg, kon Moeder van de Godmens worden.
Maria heeft de Onbevlekte Ontvangenis niet slechts gekregen, Zij is de Onbevlekte Ontvangenis, de Belichaming van de absolute zuiverheid, van de volkomen harmonie met de Wil van God, de allerhoogste heiligheid. Heiligheid betekent het vermogen, in alles en door alles Heil over de Schepping te verspreiden, zelfs door datgene wat men is, de innerlijke gesteldheden. Dit vermogen vertegenwoordigt de mate waarin een mensenleven vruchtbaar is voor de bevordering van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Dit betekent tevens dat Maria’s ziel Bron van de hoogst mogelijke vruchtbaarheid was, en dat geen ziel ooit Gods Werken en Plannen meer heeft gediend dan Zij.
In wezen vieren wij dus vandaag:
·                            Gods oneindige Liefde, die zich ertoe bereid toonde, ondanks de ontrouw van de mensenziel jegens Hem, de mensenzielen in zo verregaande mate opnieuw in ere te herstellen dat Hij één van hen met zoveel heiligheid bekleedde, dat Zij in staat was, Zijn Licht op vlekkeloze wijze tot in de afgronden der duisternis door te stralen. In deze ziel zou daardoor een zaadje rijpen dat – mits het door de vrije wil van de ziel zelf naar behoren wordt gevoed – deze ziel zou bekleden met een onbeperkte macht en een fabelachtig vermogen tot liefhebben. In Maria is het zaad uitgerijpt tot een bloemenparadijs, oneindig machtig op Gods Hart door de geur van een absoluut volmaakte Liefde.
·                            Deze onbeperkte vruchtbaarheid van een mensenziel die het allerhoogste eerbetoon en de allerhoogste dienst aan God vormt, omdat van vruchtbaarheid slechts sprake is in een leven dat volkomen vrijwillig in overeenstemming met Gods Wetten wordt gevoerd. In Maria heeft zich dit nauwelijks te verwezenlijken ideaal daadwerkelijk ten volle verwezenlijkt. God heeft het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt, en heeft dit gedaan doorheen een mensenziel. De Allerhoogste heeft derhalve in de Onbevlekte Ontvangenis op ondubbelzinnige wijze aangetoond hoeveel Hem eraan gelegen is, niets, zelfs niet eens het allerbelangrijkste, te volbrengen zonder de vrijwillige inzet vanwege de mensenziel.
Deze beide elementen samen vormen de belichaming van de volmaakte naleving en toepassing van het verbond tussen God en de mensenziel: God stort Zich in de mensenziel uit, en de mensenziel ontledigt zich volkomen voor God. Opmerkelijk is, dat deze wisselwerking tussen God en de mensenzielen hier zodanig is opgezet, dat alles via Maria loopt: In de Onbevlekte Ontvangenis vertegenwoordigt Maria de hele mensheid in haar relatie tot God. Maria als Brug en als Vertegenwoordigster tussen God en de zielen: het zou Haar eeuwige roeping zijn.
Laten wij deze dag ons hele wezen, ons hele leven en onze onderlinge verbondenheid op een bijzondere wijze aan Maria toewijden, opdat onze eigen ziel deel moge hebben aan de machtige effecten van Maria’s volmaakte zuiverheid, van de Mysteries van Haar unieke verhevenheid, want Zij is de Gouden Brug naar Gods Hart. In Haar is de mensenziel ten volle Gods beeld en gelijkenis. Omdat het nooit Gods bedoeling was, de effecten van dit wonder tot één enkele ziel te beperken, is het nu een wezenlijk bestanddeel van de opdracht van de Meesteres van alle zielen, de zielen om te vormen naar Haar beeld en gelijkenis, opdat zij “terug mogen kunnen keren naar de staat van genade die zij vóór de erfzonde bezaten” (woorden van de Meesteres als uitdrukking van Haar “Werkplan”). Wij kunnen aan de verwezenlijking van dit wonder slechts actief meewerken in de mate waarin wij ons in het dagelijks leven in volkomen, concreet beleefde toewijding weggeven. Dat is niet de vonk van één enkel ogenblik, doch een levenstaak.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)

Maria De Onbevlekte Ontvangenis