vrijdag 21 december 2012

KERSTDAG
KERSTDAG ( 25 dec.)

De geboorte van JEZUS CHRISTUS:


Evangelie volgens Matteus hoofdstuk 1: 18-25:


De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.”


'Ik verkondig jullie grote vreugde,
die iedereen zal ten deel vallen:
vandaag is jullie redder geboren,
namelijk Christus, de Heer.'
( Lucas 2:11)
    WANT de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen” (Titus 2:11)
God has come to you!


JEZUS CHRISTUS: het mensgeworden WOORD VAN GOD:


Evangelie volgens Johannes hoofdstuk1: 1-5:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”
“De bevolking dwaalde rond in het duister,
nu ziet ze een groot licht;
het land zat in diepe duisternis,
nu staan de bewoners in stralend licht”
(Jesaja 9: 1)
IK WENS U ALLEN EEN ZALIG, GEZEGEND EN VREUGDEVOL KERSTFEEST TOE!!
MOGE HET LICHT VAN CHRISTUS IN UW HART STRALEN!vrijdag 14 december 2012

ADVENTSGEDACHTEADVENTSGEDACHTE:


Johannes de doper; de wegbereider van de Heer
Predikende Johannes de doper in de woestijn


Bij deze gedachte wil ik onze aandacht even vestigen op een heel bijzondere figuur uit het evangelie nl.Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer.hiervoor werpen we een blik op het 3é hfdst van het lucas-evangelie:


Optreden van Johannes de Doper-Lucas 3:


In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,  en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.  Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,  zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:


Luid klinkt een stem in de woestijn:


“Maak de weg van de Heer gereed,


maak recht zijn paden!


 Iedere kloof zal worden gedicht,


elke berg en heuvel geslecht,


kromme wegen recht gemaakt,


hobbelige wegen geëffend;


 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”


 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?  Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!  Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’


 De mensen vroegen hem: ‘wat moeten we dan doen?’  Hij antwoordde: ‘wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’  Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘meester, wat moeten wij doen?’  Hij zei tegen hen: ‘vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’  Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘en wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’


 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,  maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;  hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’


 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
Zijn ook onze paden geëffend en onze wegen recht…en is ons hart gezuiverd van alles wat een komst van de Heer in de weg kan staan, in ons hart of in ons leven?
Laten we in ons hart een kribbe klaarmaken waar er plaats is voor de komst van het kerstekind.


Laten we ons goed voorbereiden opdat KERST een echt CHRISTUS-feest wordt en geen commercieel ho-ho-ho gedoe want dit heeft niks te zien met het echte "kerstfeest"!!!KERSTDAG:  JEZUS  OF DE KERSTMAN???


Voor wie kiest u op kerstdag, iets dat blijvend is of iets dat tijdelijk is: JEZUS of de kerstman


De Kerstman is iets wat de mensen hebben uitgevonden, een fabeltje dus, het is vluchtig, een eendagsvlieg, niet blijvend. JEZUS is een WERKELIJKHEID. HIJ is GOD die mens is geworden en onder ons heeft gewoond. De woorden die Hij ons geleerd heeft is GODS WOORD en schenkt ons EEUWIG leven indien we in Hem geloven! HIJ is dus blijvend “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer krijgen en wie in mij gelooft geen dorst meer.”zegt Jezus(joh6: 35-36)


De kerstman verzadigt geen geestelijke honger noch dorst!
Jammer genoeg zien we ook bij ons ( we gaan Amerikaanse toestanden achterna!!) het zo mooie”echte KERSTFEEST” degenereren tot een commercieel ho-ho-ho-gedoe…jammer!


"Maar, zoals de zon opkomt, zal er gerechtigheid komen voor jullie die ontzag voor mij hebben; genezende werking gaat ervan uit, zoals van de stralen van de zon."(Maleachi 3:20)


vrijdag 7 december 2012

JEZUS CHRISTUS:LICHT VAN DEZE WERELD

JEZUS CHRISTUS:LICHT VAN DEZE WERELD:
JEZUS CHRISTUS :"het LICHT"van deze wereld" & overwinnaar van de duisternis!
"jesus light of the world"


"JEZUS LICHT VAN DE WERELD, JEZUS DE BRON VAN ALLE LEVEN"
'Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,


om iedereen die in mij gelooft,


niet in het duister te laten.'


(Johannes 12:46)

IK BEN het LICHT voor de wereld.


Wie mij volgt, zal niet meer


in het donker lopen,


maar hij zal het licht bezitten


dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
Licht is nodig als het donker is.Licht is nodig om te kunnen zien waar je naartoe gaat.Licht is nodig om niet te struikelen of te verongelukken.Licht is nodig om zicht te hebben


Licht is nodig om doorlicht te zijn en om transparant te  zijn.Licht is nodig  voor het leven, denkt u maar aan de planten Zonder licht kan het koud en kil zijn Licht openbaart het verborgene.


Jezus Christus is nu exact degene die afrekent met de duisternis.


Jezus Christus alleen kan het laten schijnen in mensenharten ! Jezus Christus alleen kan leven geven Jezus Christus is de bron voor al wat leeft.
"Jesus Christ is victorious"
“Ik ben het licht voor de wereld.

Wie mij volgt, zal niet meer

in het donker lopen,

maar hij zal het licht bezitten

dat leven geeft.”


(Johannes 8:12)
Uit efeziers5:7-14:
“Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.”


God is LICHT, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.”

Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.”(Jesaja 60:1)