zondag 26 juli 2015

GOD BRON VAN ALLE LEVEN

UIT  GOD STROOMT NIETS DAN LEVEN!

Uit God stroomt niets dan Leven.”


Maria Onderricht: (6 mei 2006)


“Zeg aan de arme kudde van Jezus dat zij niet willoos overgeleverd is aan de macht van de satan. Net zoals Ik Mijn macht als de Meesteres van de zielen pas ten volle kan ontplooien in de mate waarin de ziel zich werkelijk aan Mij geeft, kan ook de satan slechts zijn vernietigende macht ontplooien in de mate waarin de ziel zich aan hem geeft. Uit God stroomt niets dan Leven. De satan daarentegen, is als een magneet die alle leven uit de ziel wegtrekt, zodat zij zieker en zieker wordt, steeds minder levenslust en levenskracht vertoont, en in bepaalde gevallen totaal niet meer levensvatbaar is.
Naarmate het leven uit de ziel wegvloeit, krijgt zij het moeilijker om het Licht te volgen. Dat komt doordat het wegvloeien van het Leven uit de ziel een compensatie zoekt in het najagen van behoeften die schijnbaar nieuw leven in de ziel brengen doch in werkelijkheid slechts de macht van het materiële verhoogt: de lichamelijke lusten en de behoeften aan alles wat met geld verkregen kan worden, maken zich dan tot machthebbers in de ziel. In werkelijkheid zijn dit de machtsmiddelen waarmee hij regeert die de tiran der tirannen is: de satan. Ik bezit de macht om zijn zweep onder Mijn voeten te leggen en te houden. Zeg aan de zielen dat Ik slechts wacht op hun smekingen tot Mij, de ware Meesteres van de zielen, om de macht en de heerschappij over hen in handen te nemen en hen te bevrijden uit de koorts der bekoringen die gepaard gaat met de ziekte van de ziel. Zeg dat zij Mij veelvuldig en met volle kracht aanroepen met de woorden: ‘Maria, onbevlekte Meesteres van de zielen, bevrijdt mij van alles wat mijn ziel bedreigt, want ik wil u toebehoren. Schenk Mij het ware Leven. Deze woorden, tot Mij gericht vanuit een hart dat waarlijk verlangt naar het ware Leven, zullen de volheid van Mijn macht ontbinden”.
“Vandaag is de eerste zaterdag van de maand. Dit is Mijn dag, symbool voor de overwinning van Mijn Onbevlekte Ontvangenis op alle kwaad. Daarom wil Ik de zielen speciaal onderrichten opdat Mijn werken in hen een vruchtbare bodem mogen vinden. Welke tekenen wijzen erop dat een ziel bezig is, het ware Leven te verliezen, en dus de ziekte in zich draagt? Zij brokkelt af in haar drie grootste pijlers: de Liefde, het geloof en de hoop.
1.                    Zij verliest de Ware LIEFDE: de ziel wordt onverschillig, zelfzuchtig, stelt zichzelf en haar eigen behoeften in het middelpunt van haar bestrevingen, valt ten prooi aan afgunst, nijd, jaloersheid, haat, wrok, wrevel, wordt onverzoenlijk, kan moeilijk vergeven, wordt ongevoelig voor de noden en het lijden van haar medemens. Zij ziet haar medemens gemakkelijk als een concurrent of een struikelblok. Er ontstaat een neiging tot hoogmoed, zelfverering en eigenliefde. De ziel verliest de zachtmoedigheid, de zin voor tact, de eerbied voor haar medemens, de verdraagzaamheid, de mildheid. Zij neigt tot het spreken van kwetsende woorden, sarcasme, spot, laster, roddel, verdachtmaking. De ziel wordt wraakzuchtig, laat zich snel verleiden tot ruzie, woordentwist en alle vormen van onvrede, agressiviteit en hardvochtigheid. Zij neigt ertoe, behagen te scheppen in het leed van haar medemens, en zelf haar medemens leed of schade te berokkenen door bedrog, leugen, en toe-eigening van dingen die haar niet toekomen. Zij neigt ertoe, haar medemensen te bespelen in hun gevoelens om daar zelf beter van te worden. Zij verliest ook het respect voor dieren en natuur.
2.                    Zij verliest het GELOOF: de ziel keert zich steeds méér naar de wereld toe en houdt steeds minder rekening met het leven van de ziel, het Eeuwig Leven. Zij twijfelt aan het bestaan en de werking van God en Zijn Voorzienigheid, gelooft ook niet echt in het bestaan en de werking van de satan, de zonde en de bekoring, of houdt met dit alles weinig rekening. De behoeften van het lichaam en de ijdele glorie van vergankelijke dingen worden tot middelpunt van haar leven en verlangens, en de ziel leeft alleen nog voor het wereldse. Zij valt ten prooi aan allerlei uitingen van onzuiverheid, doordat zij elke controle vanwege Gods Gerechtigheid negeert of miskent. Zij neigt ook tot ongeduld door het gevoel dat de mens beter alles zelf regelt dan te vertrouwen op een onzichtbare kracht in zijn leven. Zij raakt snel geïrriteerd doordat zij in alle beproevingen weinig of geen houvast vindt in het bovenwereldse. Zij neigt ook tot roekeloosheid en onvoorzichtigheid doordat zij zelfs ten koste van alles zo veel mogelijk uit het leven wil halen tot bevrediging van haar genotzucht. De ziel aanvaardt niet gemakkelijk haar kruisen en beproevingen, en komt snel in protest en ontevredenheid. Zij klaagt over vele dingen, als uiting van ontevredenheid met haar lot. De ziel vertoont ook de neiging om de christelijke leerstellingen uit te leggen op een wijze die haar gedrag en denkwijze moet goedpraten. Zij wordt heel gemakkelijk misleid en als het ware betoverd door allerlei dwaling in haar leven en in de Kerk.
3.                    Zij verliest de HOOP: de toekomst verliest haar aantrekkingskracht, het leven verliest zijn zin en zijn doel, de ziel valt ten prooi aan wanhoop, vertwijfeling, ontmoediging, bijt zich gemakkelijk vast in teleurstellingen, begint te neigen tot neerslachtigheid en tot zelfbeklag, verliest de geestdrift om zich voor het goede en het welzijn van de eigen ziel en haar medemensen in te zetten. Zij verliest de blijmoedigheid en komt hierdoor over als mat en onbezield. De ziel neigt ertoe, overmatig met haar verleden bezig te zijn, en wordt daarbij ofwel melancholisch ofwel angstig. Zij neigt steeds méér tot zonde vanwege een gevoel dat zij toch niet in staat is om te verbeteren.
Niet al deze tekenen komen onmiddellijk in hun volle duidelijkheid tot uiting. Het gif van de satan sluipt en sijpelt soms langzaam, en de uitwerking ervan kan afgeremd worden zolang de ziel nog enigszins openstaat voor de influisteringen van Gods Geest. Heel vaak blijkt het beginnend verval onder meer uit een gebrek aan Liefde tot Mij en geloof en vertrouwen in Mij. De Meesteres van de zielen heeft alle macht om de satan onder Haar voeten te vernederen en te verlammen. Om deze reden wordt zijn gif ook in de eerste plaats ingespoten in die zielenvezels die nog gevoelig zijn voor de uitwerkingen van Mijn macht. Waarschuw de zielen voor deze gevaarlijke dwaling.
De enige weg terug naar het Licht voor een ziel die langere tijd onder de invloed van het gif van werelds denken en voelen is geweest en hierdoor sterk is verzwakt in Liefde, geloof en hoop, bestaat hierin dat in haar het verlangen wordt gewekt om opnieuw voeling te krijgen met Gods enige en eeuwigdurende Waarheid: de Leer van Jezus Christus. Alleen dan kan de Heilige Geest opnieuw een open deur vinden om Zijn Werken in deze ziel te hervatten. Prent de zielen in dat de sleutel tot hun bevrijding uit alle ellende, onvrede, radeloosheid en verlies van zingeving aan hun leven in Mijn handen ligt.
Een ziel die tot Mij komt, levert Mij hierdoor het materiaal waarmee Ik de wegen bouw langs dewelke zij kan ontsnappen uit de gevangenis die de satan rond haar heeft gebouwd, en die bestaat uit de muren van de uitzichtloosheid, de prikkeldraad van allerlei misleidingen en bekoringen, en de wachttorens van andere zielen die eveneens in de valstrikken der wereld zijn getrapt en hierdoor de ziel verhinderen om terug te keren naar haar vrijheid. Ja, een gevangen ziel houdt op haar beurt andere zielen gevangen. Zo vormt de satan zijn slaven: het gif van zijn onvrede verspreidt zich van ziel tot ziel, en schept in al deze zielen de vrees dat hun terugkeer naar het Licht bij hun medemens zal overkomen als verraad. Laat Mij je Liefde zo volkomen maken dat je hart in staat is om regenbogen te vormen boven de wolken van de zielen die menen dat hun gevangenschap eeuwigdurend moet zijn. Zeg het hen: in Mij is redding, Ik kan de zon laten opgaan boven hun muren, Ik kan hun prikkeldraad veranderen in hagen van rozen, en Ik kan de wachttorens veranderen in heiligen die hen de weg naar de vrijheid kunnen wijzen.

"Maria stroom van Goddelijk LEVEN."


Mij is de macht gegeven om de zielen naar de volle beleving van de Leer van Jezus Christus te leiden, de Heilige Geest over hen af te roepen, en hun hart zodanig te zuiveren dat in hen het brandhout klaargemaakt kan worden voor het vuur van de ware Liefde. Dit brandhout zal bestaan uit hun kruisen en beproevingen van elke dag, en uit de ondeugden die zij onder invloed van Mijn macht zullen leren verafschuwen. Ja, de Meesteres van de zielen is de Brug: Zij kan elke ziel over de kolkende stroom der bekoringen en dwalingen leiden naar de ware Liefde, het diepe geloof en de bevrijdende hoop die in God Zelf hun oorsprong vinden. Zeg het hen: Ik ben hun Meesteres, en Ik ben almachtig in de orde der Genade, want niets dat ooit door Gods hand is geschapen, kan zich aan Mijn macht onttrekken. Alles wat Ik vraag, is ware Liefde voor Mij, geloof in Mijn macht, en hoop op Mijn tussenkomst zodra Gods uur, zoals beschikt door Zijn Voorzienigheid, daartoe is aangebroken”.
BRON: uit de onderrichtingen van Maria aan het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (zie openbaringen mei 2006)

“Laat je vol lopen met Goddelijk LEVEN!”DE BEKORING

DE SLANG HEEFT MIJ VERLEID:

Onderrichtingen over het Wezen van de Bekoring:


“De slang heeft mij verleid.”

 

Toen God Eva in het Aards Paradijs ter verantwoording riep over het feit dat zij alle voorrechten van het leven in Zijn Aanschijn had prijsgegeven, en de heiligheid van alle komende mensengeslachten aan de duivel had “verkocht” door de erfzonde te bedrijven, antwoordde zij: “De slang heeft mij verleid”.
Hierdoor wees zij de oorsprong van alle zonde en van alle ellende van het aardse leven aan: de bekoring.
Bekoring is elke ingeving vanwege de krachten van het kwaad, die erop gericht is, de ziel te doen afwijken van de naleving van Gods Wet. Wanneer aan een bekoring gehoor wordt gegeven, is sprake van ondeugd, en in vele gevallen van zonde. Niet elke toegeving aan een bekoring is in de strikte zin van het woord een zonde. Een zonde is elke handeling, woord, gedachte, verlangen of nalatigheid waardoor u Gods Plan met de Schepping tegenwerkt en de harmonie en goede werking binnen de Schepping verstoort.
In wezen is de zonde steeds een uiting van ongehoorzaamheid jegens God (want zonde is handelen, spreken of verlangen in afwijking van Gods Plannen en Werken), en van gebrek aan Liefde voor God (want volkomen Liefde schuwt elke afwijking van de bedoelingen en verlangens van diegene die men liefheeft.) In vele gevallen is zonde ook een uiting van een overmaat aan eigenliefde. Waarom? Omdat de toegeving aan een bekoring vaak gericht is op het bevredigen van wat als een persoonlijke behoefte wordt aangevoeld. Dit betekent dat de ziel vatbaarder wordt voor bekoringen naarmate:
1) zij méér dingen meent nodig te hebben.
2) haar weerstand tegen deze gevoelens van “iets nodig hebben” kleiner is. Dit gebrek aan weerstand wordt zwakheid genoemd.
Zwakheid berust op het instinct waardoor de mens gericht is op de bevrediging van de stoffelijke behoeften van het eigen lichaam. De zwakheid van de mens is de bron van de macht van de satan: hoe zwakker de mens, des te groter de macht die de satan over hem kan uitoefenen. Om deze reden schreef ik vroeger reeds dat de duivel slechts machtig is omdat mensen hem macht geven, door hun vatbaarheid voor de bekoringen.
Zoals ik hierboven heb aangeduid, zijn er bekoringen die niet leiden tot zonde in de werkelijke zin van het woord. Ook deze vormen van bekoringen werken echter Gods Plan tegen, zodat de inwilliging ervan wel als ondeugd beschouwd moet worden. Deugden zijn alle eigenschappen die u samen moet ontwikkelen om een steeds hogere graad van volmaaktheid (heiligheid) te bereiken. Ondeugden zijn derhalve alle afwijkingen in de ontwikkeling van één of meer van deze eigenschappen.
Een ondeugd vormt steeds een hindernis op de weg naar de heiligheid die God van u verlangt. Ondeugd is de wezenskern, de “materie”, het “bouwmateriaal” rond dewelke elke zonde wordt gemaakt. Dit “bouwmateriaal” kan op zichzelf reeds een hinderpaal vormen, zoals een steen die op uw weg ligt en waarover u kunt vallen, maar het kan ook nog een laag slijk rond zich krijgen, waardoor het uw levensweg zelf daadwerkelijk vervuilt. De steen van de ondeugd plus het slijk (vaak zijn dit allerlei verkeerde verlangens, drijfveren of beweegredenen) vormt samen de zonde.
Vaak wordt de ziel door de boosaardige verleider in een zodanige gesteldheid gebracht dat zij als het ware iets dat haar nadeel berokkent, integendeel als “behoefte” begint aan te voelen. Dat komt doordat de ziel in deze gesteldheid:
1.                    Verblind is ten aanzien van haar werkelijke behoeften, en derhalve vaak de bevrediging van valse behoeften beschouwt als onontbeerlijk.
2.                    Misleid is over het doel dat zij in haar leven geacht wordt, na te streven;
3.                    Soms de voor haar onverklaarbare en vaak onbewuste neiging bezit, als het ware zichzelf te willen straffen. Zij slaagt er dan (soms tijdelijk, in andere gevallen langdurig) niet in, zichzelf te aanvaarden. Dit betekent dat zij in feite Gods werking in haar niet aanvaardt.
Niet alle bekoringen leiden tot zonde (niet elke struikelblok is met slijk bedekt.) Dit betekent dus dat er verschillende soorten bekoringen zijn. De volgende categorieën zijn mij geopenbaard:
1.                    Bekoringen die erop gericht zijn, eigen behoeften te bevredigen. Hierdoor beoogt de satan, de ziel vast te houden in het stoffelijke, het materiële, en haar weg te leiden van haar werkelijk levensdoel: het nastreven van de belangen en behoeften van de ziel. Enkele voorbeelden: bekoring tot diefstal, tot bedrog, seksuele verleiding...

Aan deze vorm van bekoring kan de ziel zich onttrekken door te groeien in vergeestelijking
. Hoe meer de ziel zichzelf boven de invloeden van het materiële, het wereldse, weet te verheffen, des te minder zal zij geneigd zijn om te zwichten voor stoffelijke noden of voor influisteringen die haar het gevoel willen aanpraten dat deze werkelijk onontbeerlijke behoeften zijn.
2.                    Bekoringen die erop gericht zijn, een medemens schade te berokkenen. Hierdoor beoogt de satan, de ziel aan te zetten tot overtredingen tegen de naastenliefde. Enkele voorbeelden: bekoring tot diefstal, tot vandalisme, tot elke vorm van beschadiging van goederen van een medemens, ook het bewust kwetsen van een medemens, en zelfs de neiging om een medemens te ontmoedigen (hierdoor berokkent u schade aan de ziel)

Tegen deze vorm van bekoring kunt u zich wapenen door te groeien in de Ware Liefde
. Ware Liefde verhindert dat de ziel nog behagen schept in enig nadeel van de medemens, wel integendeel: zij zoekt het welbevinden van de ander.
3.                    Bekoringen die erop gericht zijn, uzelf te vernietigen. Door deze influisteringen beoogt de satan dat de werkkracht van de ziel tot verwezenlijking van Gods Plan ondermijnd zou worden. Enkele voorbeelden: bekoring tot gevoelens van onvrede, angsten, twijfels, onzekerheid, onveiligheid, droefgeestigheid, depressie, een regelmatig gebruik van drugs, van tabak, van alcohol, van bepaalde medicijnen met nadelige bijwerkingen, van voedingsmiddelen die niet gezond zijn of waarvan u weet dat uw lichaam ze niet goed verdraagt...

Tegen deze vorm van bekoring kunt u zich wapenen door de bewustwording van het feit dat God in u leeft en dat uw lichaam de tempel is waarmee uw ziel op deze wereld moet leven, en uw gevoelens en gedachten het voedsel vormen voor uw ziel. Uw lichaam, evenals uw vermogens tot nadenken, tot voelen, en uw verstand, zijn gaven van God die u in staat moeten stellen om de voor u voorziene levenstaak te vervullen. Het is daarom uw plicht, uw hele wezen in stand te houden, maar wel zonder er een afgod van te maken. Alles waardoor u zelf uw eigen wezen ondermijnt, schept mogelijkheden voor de satan om u “uit te schakelen”: U wordt dan in spiritueel opzicht een “levende dode” die voor Gods Werken geen enkel gewicht meer in de schaal legt, tenzij in de negatieve zin.
4.                    Bekoringen die erop gericht zijn, Gods Plan te dwarsbomen. Hierdoor beoogt de satan, u actief voor zijn eigen plannen te doen werken. Enkele voorbeelden: aanvallen (in woord of daad) tegen de Kerk, aanvallen tegen geloofwaardige instrumenten van Jezus of Maria, het verlies van de lust om te bidden of te offeren, het gebrek aan eerbied voor het leven, rechtstreeks werken voor antichristelijke bewegingen...

Tegen deze bekoringen kunt u zich wapenen door totale toewijding aan Maria en door dagelijks gebed om inzicht en leiding teneinde de juiste weg te volgen en daarin te volharden ondanks alle tegenslagen.
5.                    Bekoringen die erop gericht zijn, de eenheid tussen mensen te verwoesten. Hierdoor beoogt de satan, alle Vrede en saamhorigheid onder Gods kinderen onmogelijk te maken, opdat de mensheid niet door haar leven en daden God zou verheerlijken doch Hem zou schandvlekken: een mensheid die in totale onvrede, verdeeldheid en onenigheid leeft, lijkt niet meer op de heilige vrucht van een volmaakte God, doch op de rottende vrucht van een totale chaos die niet gemaakt kan zijn door een Wezen dat absolute Wijsheid is.

Deze gedachte is op zich een bekoring voor vele zielen die het wezen van de Schepping en de uitermate belangrijke rol van de vrije wil van de mens zelf in de ontwikkeling van het leven op aarde niet begrepen hebben. Enkele voorbeelden voor deze categorie van bekoringen: zich laten verleiden tot ruzie, tot twistgesprekken, tot polemieken, tot vetes, tot oorlog tussen volkeren, ingaan op uitdagingen met een negatieve doelstelling, kritiekzucht (de neiging om op alles en iedereen te vitten)...

Tegen deze bekoringen kunt u zich wapenen door te bidden om inzicht in Gods bedoelingen met de Schepping, en door het besef dat uw medemens en uzelf hulpeloze wezens zijn, die op aarde slechts tot het Ware Geluk kunnen komen zodra zij begrijpen dat zij slechts door Ware Liefde, Vrede en eensgezindheid alle ellende samen kunnen overwinnen, en dat niet de medemens aan de bron ligt van die ellende, maar de krachten van het kwaad.

Welke wegen gebruikt de bekoorder eigenlijk om in de ziel binnen te dringen
? Mij zijn de tien volgende getoond als de voornaamste:
1.                    De zwakheid van de mens. Zoals reeds aangeduid, is zwakheid elk gebrek aan weerstandsvermogen tegen een plots opkomende lust tot bevrediging van iets dat als behoefte wordt aangevoeld, maar het in feite niet is. Bijvoorbeeld: meer eten of drinken dan nodig om te leven, dingen kopen die niet noodzakelijk zijn om te leven, gebrek aan zelfbeheersing op vele mogelijke vlakken zodat het zien van een bepaalde prikkel leidt tot één of andere vorm van “kortsluiting”, en onvrede schept indien aan de opkomende lust niet toegegeven kan worden.

Het is geen zonde, zich iets aan te schaffen of te nuttigen dat boven het levensnoodzakelijke uitstijgt, maar indien dit tot een gewoonte wordt waartegen u weinig of geen weerstand blijkt te hebben, wordt u kwetsbaar voor bekoringen en diverse ondeugden (onmatigheid, onzuiverheid en andere.) De reclamewereld speelt hier een verderfelijke rol.
2.                    De verveling, elk gebrek aan zingeving aan uw leven. Verveling is in wezen een uiting van onvermogen om het nut te begrijpen van een bepaalde gebeurtenis of situatie. Zij is een vorm van onvrede in de ziel die niet in staat is om deze gebeurtenis of situatie in verband te brengen met Gods Werken, Plannen en Voorzienigheid op haar levensweg. In de ervaring van de verveling wint de satan toegang tot de ziel doordat zij naar zingeving zoekt en deze niet vindt. Precies doordat zij in deze fase niet volkomen met God verbonden lijkt, leidt de satan haar gemakkelijk af naar situaties die haar een nieuwe invulling van de leegte in haar leven beloven. Vaak worden via deze weg de criminaliteit en allerlei vormen van afwijkend gedrag geboren. Vele van de uitspattingen die u in deze moderne tijden om u heen kunt vaststellen, zijn daar vruchten van.
3.                    De onwetendheid. De mens heeft nooit een alomvattende kijk op de volle werkelijkheid van de dingen en situaties om hem heen. Daardoor trekt hij vaak verkeerde conclusies, schat hij situaties onjuist in, en ziet hij vaak niet (of pas heel laat) dat hij bezig is, geleidelijk aan van het leven in en met God af te dwalen. Onwetendheid kan in vele gevallen verontschuldigd worden, maar kan niettemin oorzaak zijn van vele ondeugden bij de medemens, doordat deze niet steeds in het reine komt met de vele fouten die de onwetende maakt en waar hij niet lijkt bij stil te staan.
4.                    De verblinding. Hangt nauw samen met de onwetendheid. Verblinding is het onvermogen om de hand van het kwaad te zien in een gebeurtenis, situatie of ontwikkeling, omdat de dingen niet altijd zijn wat ze lijken te zijn. Verblinding is de vrucht van een gebrek aan onderscheidingsvermogen, doordat de ziel geen zuiver contact heeft met Gods Geest. Deze gesteldheid is gevaarlijk omdat zij vaak het fundament wordt van een levenshouding waarbij de ene zonde op de andere volgt: het oordeelsvermogen kan onwerkzaam worden en de ziel ziet zelfs de eigen ondeugden niet meer. Velen leiden een leven van geestelijke duisternis, biechten nooit, en zijn er niettemin van overtuigd dat zij niets verkeerds doen. Deze zielen geven vaak hun medemens de schuld voor alles wat in hun leven verkeerd loopt.
5.                    De verslaving. Verslaving is het resultaat van zwakheid in hoge graad. Zij is de gesteldheid van de ziel die afhankelijk wordt van de gevoelens van schijnbevrediging die opgewekt worden door toe te geven aan bepaalde schijnbehoeften. Verslaving heeft de neiging, de verslaafde tot het grootste kwaad te brengen om deze bevrediging in stand te houden. In vrijwel alle gevallen is verslaving slechts mogelijk doordat de ziel volkomen ondervoed raakt en alle aandacht in het leven naar het lichamelijk welbevinden gaat (of wat aldus aangevoeld wordt; vaak is dit een heel groot zelfbedrog.)

Voorbeelden: verslaving aan drugs, bepaalde medicijnen zoals antidepressiva en slaapmiddelen, snoepzucht, bepaalde dwangmatige gewoonten, seksuele uitspattingen, enzovoort. Verslaving legt vaak totaal onverwachte wegen open voor de meest uiteenlopende afgeleide gewoonten die de ziel tot volmaakte slaaf van de satan maken. Zo kan de mens bijvoorbeeld de behoefte voelen om constant omringd te zijn door harde muziek, daardoor verzeild raken in het uitgaansmilieu, en uiteindelijk verstrikt raken in drugs en criminaliteit.
6.                    De teleurstelling. Dit is de gesteldheid waarin de verwachtingen van de ziel ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen in het leven niet ingelost zijn. Teleurstelling is in wezen opstandigheid tegen (dus niet-aanvaarding van) Gods Beschikkingen voor de loop van uw levensweg. Teleurstelling kan leiden tot gedrag dat precies het tegenovergestelde is van wat de ziel aanvankelijk beoogde of nastreefde. Bijvoorbeeld: een christen kan ketter worden, een priester kan uittreden en een losbandig leven leiden.

Teleurstelling kan in kleine dingen schuilen en kan, indien zij herhaaldelijk optreedt, een vrijwel aanhoudende onvrede in het hart scheppen, die een zeer rijke voedingsbodem voor bekoringen vormt. Teleurstelling kan aanleiding geven tot een hele levenshouding die gebaseerd is op spot, hatelijkheid, laster, roddel, achterklap, godslastering enzovoort, in een verwrongen poging om de eigen onvrede te compenseren door medemensen (en al wat heilig is) neer te halen.
7.                    De vermoeidheid. Lichamelijke, geestelijke of emotionele vermoeidheid verlaagt vaak de weerstand tegen bekoringen om af te wijken van de deugdzaamheid. Indien de vermoeide mens onvoldoende gerijpt is in de Liefde, de overgave, de aanvaarding en de offerbereidheid, loopt hij constant het gevaar dat zijn toestand aanleiding geeft tot opvliegendheid, onvriendelijkheid, ontevredenheid, norsheid, ongeduld, prikkelbaarheid, agressie, en ook onmatigheid (zichzelf schade toebrengen door de neiging om zich “te verwennen.”)
8.                    De angst. Angst is een vruchtbare voedingsbodem voor afwijkend gedrag. Angst geeft aanleiding tot twijfels, gebrek aan vertrouwen, ondoordacht handelen en spreken, en soms tot agressief gedrag. Angst sluipt in de ziel zodra deze het gevoel van houvast verliest. Vaak ontstaat zo een levenshouding waarbij de macht van elke Hemelse tussenkomst in het leven onderschat of niet meer geloofd wordt.
9.                    De ontmoediging. Dit is de gesteldheid van de ziel die overweldigd is door de lasten en tegenslagen van het leven, of die geschokt is doordat een verwachting niet ingelost is. Ontmoediging legt de ziel lam: zij vindt niet meer de kracht noch de lust om te strijden voor de verbetering van haar levenslot, of om het hoofd te bieden aan de hinderpalen op haar weg. Ontmoediging is het werk van de satan, die hierdoor tracht te verhinderen dat de ziel nog zou bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Plannen. Een vaak voorkomend gevolg is de onverschilligheid tegenover alles wat heilig is, en de laksheid in de naastenliefde in al haar elementen.
10.              De twijfel en onzekerheid. Een ziel die onzeker wordt, heeft geen vast vertrouwen meer in Gods werking in haar leven. Zij begint in zekere zin te verwachten dat haar ondernemingen zullen mislukken. Onbewust snijdt deze ziel zich van God af en gelooft zij dat zij alles op eigen kracht moet oplossen, terwijl zij bovenmatig rekening houdt met een slechte afloop van de dingen van het leven. Met andere woorden: de onzekere, twijfelende ziel gelooft in feite dat de satan machtiger is dan God. Zo schakelt zij zichzelf uit als werktuig voor het goede.

Hoe kunt u uw ziel wapenen tegen de bekoringen
?
1.                    Bid om zelfkennis, zelfbewustzijn, inzicht in eigen gedragingen, reacties en gewoonten. Zo kunt u uw eigen zwakheden ontdekken. Leer uzelf bekijken alsof u naar iemand anders zou kijken. Zo kunt u een meer onbevooroordeelde kijk krijgen op de valstrikken waar uzelf telkens weer dreigt in te trappen.
2.                    Bid voor het herkennen van bekoringen, en om inzicht in de strategieën van de satan. Om uw vijand doeltreffend te bestrijden, moet u hem kennen en zijn werkwijzen beginnen te begrijpen.
3.                    Leef met uw innerlijke blik op Maria en Jezus gericht. Zo zal Uw ziel automatisch afgestemd raken op heiligheid in gedachten, gevoelens, woorden, verlangens en handelingen. Wanneer u op Maria en Jezus ingesteld bent, komt automatisch een zekere overvloeiing van Hen naar u toe op gang.
  
“JEZUS EN MARIA, de nieuwe Adam en de nieuwe Eva.”

4.Leid een leven van veelvuldig, aandachtig en vurig gebed. Tijdens gebed kan de satan u niet raken, want gebed schept een verbinding tussen uw hart en God Zelf. Een leven dat doordrongen is van de geest van gebed, schept aldus een blijvend sterke band met het Licht.
5.Leer elke bekoring beschouwen als een vernedering die de satan u wil doen ondergaan. Dit zal u ertoe aanzetten om hem niet de genoegdoening te verschaffen dat hij u kan manipuleren naar zijn goeddunken. U bent niet geschapen om speelbal van Gods vijand te worden.
6.Leer uzelf onderzoeken in handelingen, woorden, gedachten en verlangens, en vraag u af of deze negatieve gevolgen (kunnen/zullen) hebben voor uw eigen ziel of de ziel van medemensen. Indien u twijfelt, en de twijfel wijkt niet na intens gebed tot de Heilige Geest, mag u ervan uitgaan dat uw geweten u waarschuwt dat Gods Geest u van uw voornemen wil wegleiden omdat het niet in overeenstemming is met Gods bedoelingen. Indien een handeling, woord, gedachte of voornemen geen onverdeeld gevoel van Vrede in u nalaat, doet u er goed aan, ze niet (meer) toe te laten. De satan en zijn ingevingen laten geen goede gevoelens na.
7.Leer Jezus en Maria zien in al uw medemensen. Dan zult u niet de neiging voelen om iemand te benadelen.
8.Leer te beseffen dat de dingen der wereld slechts een relatieve waarde hebben, dat zij vergankelijk zijn en van geen nut voor de ziel. Besef bovendien dat u hen slechts in bruikleen krijgt. God blijft Eigenaar van alles: uw huis, uw goederen, uw kinderen en uw eigen leven.
9.Oefen uzelf in het besef dat elke goede daad, woord of gedachte de vestiging van Gods Rijk op aarde helpt bespoedigen, en dat elke toegeving aan de bekoring in daad, woord of gedachte die vestiging helpt uitstellen. Wanneer u begrijpt dat Gods Rijk op aarde het einde betekent van alle ellende, alle lijden, alle pijn, alle verdriet en ongeluk, zult u steeds méér vreugde scheppen in elke overwinning die u op de bekoorder behaalt, ook in de kleine dingen van elke dag.
10.Wijd uzelf en uw hele leven totaal toe aan Maria. Dit is het belangrijkste, alles overkoepelende wapen. Een ware, oprechte, totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding aan Maria is een heilig verbond waardoor u uzelf en alles wat u hebt, uw hele leven, alle ervaringen, alle lijden en lasten in Maria’s handen legt opdat Zij het zonder beperkingen kan gebruiken voor het Heil van de zielen en uw eigen heiliging. Wanneer de ziel zich volkomen aan Maria geeft en Haar in volle vrijheid in zich laat werken, wordt zij beschermd tegen alle bekoring, omdat zij dan Maria’s bezit en eigendom wordt, en Maria Haar eigendom niet laat bezoedelen door de werken van Haar grote tegenstander, de satan. Alles wat waarlijk in Maria’s handen rust, wordt heilig gemaakt.
U bent geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. De heiligheid is het uiteindelijk doel van uw leven. Elke toegeving aan de bekoring verstoort dit plan. Elke overwinning op de bekoring brengt het paradijs dichterbij, want de heiligheid is totale zelfoverwinning.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:  (zie onderrichtingen: Stormschriften…)

“de oorsprong van alle zonde en van alle ellende van het aardse leven : de bekoring.”


dinsdag 21 juli 2015

RUST IN JEZUS

ZOEK JE RUST IN JEZUS ONZE HEER:

Kom naar mij en rust in mijn aanwezigheid.”


Het woord van God zegt ons:”Want, zegt de Heer, de Heilige God van Israël, alleen als jullie Mij weer waren gaan dienen, hadden jullie gered kunnen worden. Alleen als jullie rustig op Mij hadden vertrouwd, zouden jullie sterk geweest zijn. Maar jullie willen dat niet. " (Jesaja 30:15)

Vandaag zegt Jezus ons:" Kom naar mij als je moe en uitgeput bent. Kom naar mij als je er even tussenuit wilt. Rust in mijn aanwezigheid. Rust is één van mijn geschenken voor je. Rust in me toont aan dat je me vertrouwt, ik heb genoeg kracht in mij om je op mij te laten steunen.

Sommige mensen lopen juist weg van mij als ze moe en uitgeput zijn. Ze denken dat tijd met me doorbrengen meer werk en meer verantwoordelijkheden betekent. Dus ze verbergen zich voor me. Maar de waarheid is dat ik de enige plek ben waar ze echt opgeladen worden. Als je moe bent en je batterij is bijna leeg, verbind je dan met mij door rust in mijn aanwezigheid en ik geef je nieuwe kracht."

Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”
(Matteus 11:28-30)

Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

maandag 20 juli 2015

STRALENDE STERREN

WEES ALS STRALENDE STERREN DIE OPVALLEN IN DE DUISTERNIS:

 
Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken.”

Het woord van god zegt ons: " Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn, die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft. " (Filippenzen 2:15-16)
Vandaag Jezus zegt ons: " Wees niet bang om anders te zijn dan andere mensen. Ik wil dat je een lichte en stralende ster bent in deze donkere wereld.  Satan heeft deze wereld vervalst, dus veel van mijn kinderen lopen achter de verkeerde dingen en bewonderen de verkeerde mensen. Films en televisie maken helden uit de slechteriken. Bedriegers lijken te winnen. En sportsterren hebben te vaak een minder-dan-stralend gedrag. Duisternis is  overal.

Ik heb je geroepen om anders te zijn. Ik heb je geschapen in mijn eigen beeld, en ik verstopte de hemel in je hart. Ga weg van de duisternis van deze wereld en volg me. Hoe meer tijd je besteedt met mij, des te helderder zal je licht schijnen. En je leven zal worden als een vuurtoren dat anderen mij helpt te vinden.”

Hoe meer tijd je besteedt met mij, des te helderder zal je licht schijnen. En je leven zal worden als een vuurtoren dat anderen Mij helpt te vinden.”
vrijdag 17 juli 2015

HEMELSE OPROEP!

OPROEP: LAAT HET LICHT SCHIJNEN IN DE DUISTERNIS:

Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.”


Laat de KETTING VAN LICHT  tot stand komen!
Maria roept de zielen  van Haar Ketting van Licht, hen die zich volkomen aan Haar hebben toegewijd, op tot een gezamenlijk offensief van LICHT tot bespoediging van de komst van Gods rijk op aarde.
Daarom de uitnodiging aan alle zielen om vanaf vandaag dagelijks het volgende gebed tot de Meesteres van alle zielen te richten, opdat de Ketting van Licht het zaad van de Eeuwige Lente, dat door het Kruisoffer van Jezus is gezaaid, tot bloei moge brengen.

De Hemel wacht op de bloemen van onze harten om het onkruid van alle werken van duisternis van de aarde te verdrijven.
De komst van Gods Rijk op aarde ligt nu in onze handen! Laten wij samen kiezen voor een wereld in de volheid der Liefde en Vrede van Christus, en zonder de ellende van zonde en duisternis.

KETTINGGEBED OM DE KOMST VAN GODS RIJK OP AARDE TE BESPOEDIGEN:

Maria, Hemelse Koningin en Moeder van de Goddelijke Verlosser,
Ik wil mijn hele wezen en mijn hele levensweg in uw dienst stellen, opdat Gods Rijk van volmaakte Liefde, vrede en heiligheid nu spoedig gevestigd moge worden. Ik smeek u:
Zuiver de innerlijke gesteldheden van alle zielen door de stroom van Gods Liefde, opdat elke ziel nog slechts al haar medeschepselen oprecht en in zelfverloochening zou liefhebben. Weesgegroet...
Wek in elke ziel de vaste wil om alle zondige gedachten, gevoelens en verlangens in zich te laten sterven. Weesgegroet...
Wek in elke ziel een alles beheersend verlangen naar het volbrengen van werken van Licht, opdat Gods Plan van Heil voor de hele schepping spoedig voltooid moge worden. Weesgegroet...
O Meesteres van mijn ziel, wil al mijn offers, lijden en beproevingen begraven in uw Hart, het Tabernakel der volmaakte heiligheid en der volmaakte Smarten, en wil mij in het vuur van uw vlekkeloze Liefde verenigen met het Heilig Kruis van Jezus Christus, de Sleutel tot Gods Rijk op aarde. Amen.

Jezus leerde de mensheid de Weg naar de volmaaktheid in deze drie componenten: volmaakte Liefde is een leven zonder zonde, volmaakt lijden is een volkomen aanvaarding en toewijding van alle beproevingen en kruisen van het leven, en volmaakte gehoorzaamheid is aanvaarding van alle beschikkingen van God. Deze beschikkingen leerde Jezus in het Evangelie en met het voorbeeld van Zijn allerheiligste Leven. God had het zo beschikt, dat het Leven van Jezus Christus zou eindigen met een verschrikkelijk Lijden dat de mensheid voortaan in staat zou stellen om de effecten van de erfzonde in zich te overwinnen. Precies dat is de diepe betekenis van de Verlossing: Jezus heeft de deur naar het Heil ontgrendeld, maar elke ziel afzonderlijk moet in het eigen leven zelf doorheen de deur naar het Heil gaan. Alleen zo kan de ziel de Verlossing in zich waarmaken. Anders wordt de erfenis die Jezus aan elke ziel heeft nagelaten, niet benut. Het wegschuiven van de grendel is door Jezus gebeurd. Jezus is echter de Zoon van God. Dus ontbrak nog iets aan de Verlossing, want Gods Wet voorziet ook, dat in de schepping pas iets kan veranderen wanneer de mens door een goed gebruik van zijn vrije wil het verlangen aantoont om méér op God te lijken. Dus moest de mensenziel zelf de Verlossing aanvullen. God bewees Zijn overweldigende Liefde voor de zielen door een geschapen ziel te bekleden met ongeëvenaarde vermogens die een absoluut volmaakte heiligheid mogelijk maakten:
Maria, die Hij vrijwaarde van de effecten van de erfzonde, en die Hij maakte tot het Tabernakel dat het waardig was, de Goddelijke Zoon Jezus Christus als Mens te dragen en baren. Evenals Jezus leefde Maria totaal volgens het patroon van de absolute volmaaktheid in Liefde, lijden en gehoorzaamheid. God ging nog veel verder met Maria. Hij schonk Haar een totale wijsheid en een onbegrensde macht over alle zielen in de Hemel, op aarde en onder de aarde.
Maria moest het Goddelijk Heilsplan voltooien als Vertegenwoordigster van God naar de zielen toe, en als Vertegenwoordigster van de zielen naar God toe. Zij leed een leven van totale toewijding aan God. Haar hele leven lang wijdde Zij alles wat op Haar afkwam, alles wat in Haar Hart omging, en al Haar woorden en daden, aan God toe. Hierdoor vervolledigde Zij de heiliging van de hele mensheid, die door Jezus Christus was begonnen. God had beschikt dat een geschapen ziel van het menselijk geslacht Gods overwinning over de duisternis, die Jezus door Zijn Lijden, Kruisdood, Verrijzenis en Hemelvaart had bezegeld, in Haar eigen leven zou herhalen in naam van alle geschapen zielen. Hiertoe bestemde Hij Maria om bij Goddelijk Decreet de onbetwistbare Meesteres van alle zielen te zijn.
Toen Jezus aan het Kruis de woorden sprak: “Vrouw, ziedaar uw zoon; zoon, ziedaar uw Moeder”, bekrachtigde Hij het Goddelijk Decreet waardoor de mensheid van alle tijden totaal onder Maria’s hoede werd gesteld. Maria werd op Kalvarie tot Moeder, Gids, Wegwijzer, Voorbeeld voor de mogelijkheden van de geschapen ziel, en Meesteres (waartoe Zij voor alle eeuwen was voorbestemd.) De zielen hadden nu JEZUS CHRISTUS als Voorbeeld van Goddelijke aard en Mens geworden in de orde der genade, en MARIA als Voorbeeld van menselijke aard en “vergoddelijkt” in de orde der genade: Godheid en geschapen ziel sloten een Hemelse Bruiloft die zowel door God (in Jezus) als door de zielen (in Maria) verlangd was. Zo werd het fundament van het Goddelijk Heilsplan voltooid. Nu moest het bouwwerk beginnen. God laat de zielen niet alleen met het bouwwerk. Het Evangelie is ons nagelaten. In deze Laatste Tijden wordt Maria op nooit eerder geziene, intense wijze naar de zielen toe gezonden om het bouwwerk te voltooien. Dat doet Zij als Meesteres van alle zielen. De Meesteres van alle zielen voert de zielen naar het absolute toppunt van de drie grote deugden: de Liefde, het Geloof en de Hoop. In alle openbaringen en onderrichtingen die Zij in de loop der jongste jaren aan de zielen kenbaar maakt, toont Maria Zich als de volmaakte Lerares in:
·                            De Liefde: Zij onderricht de zielen in een leven in alle deugden, die uiteindelijk niets anders zijn dan takken aan de boomstam van de Liefde;
·                            Het Geloof: Zij verheft de zielen uit de oppervlakkigheid van een leven dat op niets anders is afgestemd dan het stoffelijke, het wereldse, en voert hen naar de diepe Waarheden van God als bronnen voor een totale wedergeboorte. Dit blijkt onder meer uit Haar herhaalde onderrichtingen over de diepe zin en waarde van het lijden, de beproevingen en de totale toewijding aan Haar;
·                            De Hoop: doorheen alle geschriften brengt Maria boodschappen van grote hoop en bemoediging voor de zielen die bereid zijn om Haar tot het uiterste te volgen.
Maria, de Meesteres van alle zielen, beoogt niets anders dan de voltooiing van Gods Heilsplan. Met dit doel voor ogen, richt Zij nu tot u een tweevoudige uitnodiging:
   1.Wijd u totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan Haar als de Meesteres van alle zielen.
2.Vorm NU met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.

Ziehier Maria’s belofte:
“Ik, Maria, de Meesteres van alle zielen, heb van God de onbegrensde macht ontvangen om de satan en zijn gevolg op de knieën te dwingen, definitief te vernederen en onwerkzaam te maken. Op Mijn woord wordt de sleutel die Jezus Christus in het slot van de deur naar Gods Rijk op aarde heeft gestoken, definitief omgedraaid en wordt de wereld gezuiverd van alle ellende. Om deze ultieme Goddelijke genade te bekomen, heb Ik een leger van strijders nodig die bereid zijn om voor Mij tot het uiterste te gaan in de overwinning op zichzelf” (MARIA,  juli 2008)

Jezus zei reeds dat Hij in de wereld gekomen was om vuur te brengen. Als christenen van de Laatste Tijden dragen wij de verplichting, vlammen te zijn die het vuur van de ware Liefde en het Licht van de Waarheid verspreiden. Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij dus een ware ketting van Licht vormen. Met deze ketting zal de satan en zijn hele nasleep van duisternis vastgeketend en gewurgd worden.
De Meesteres van alle zielen is de Draagster van het Vuur van Christus (de Goddelijke macht) en van de Heilige Geest (de Goddelijke Wijsheid.) Met onze volle inzet zal Zij de duisternis aan Haar voeten op de knieën dwingen en alle dwaling, verblinding en onwetendheid verdrijven. God is de Zon, Maria draagt de zonnestralen naar de schepping, tot in haar verste uithoeken. In Haar overwinning op de duisternis zal Gods Heilsplan zijn voltooiing vinden. Word daarom nu soldaat van het Licht, opdat mede door uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.

 TOEWIJDING TOT OPNAME IN MARIA’S KETTING VAN LICHT:


O Maria, machtige Meesteres van alle zielen, Opdat de Werken van Jezus Christus in mijn ziel voltooid kunnen worden, wil ik u totaal toebehoren, u navolgen in alle details van mijn dagelijks leven, en mijn leven en al mijn behoeften en verlangens aan u toewijden. Ik geef u mijn verleden, mijn heden en mijn toekomst, met alle lijden, beproevingen en ongemakken die ik ooit heb doorstaan in lichaam, hart, geest en ziel, en mijn verlangen naar een heilig leven en sterven. Heers volkomen in mij, en maak mij tot een strijder voor Gods Rijk van Liefde en Vrede op aarde. Bekom mij de kracht en de Liefde om alle kwaad te overwinnen in mijzelf en mijn omgeving. Wil mij opnemen in uw ketting van Licht, opdat ook ik het kwaad aan uw voeten kan uitleveren. Moge de Heilige Geest mij in dit voornemen sterken. Amen. Weesgegroet Maria, meesteres van mijn ziel, vol van genade…

BRON: uit de onderrichtingen van Maria aan het Maria Domina Animarum Apostolaat:


In november 2014 werd reeds in deze blogs een oproep gericht tot het vormen van een Ketting van Licht, zie blog, Vorm een Ketting van Licht:

Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij  een ware ketting van Licht vormen. Word daarom nu soldaat van het Lichtopdat mede door uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.”