woensdag 29 januari 2014

MARIA LICHTMIS of OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL


MARIA LICHTMIS of OPDRACHT VAN JEZUS IN DE TEMPEL:


Maria Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis. Op deze dag worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie gehouden vóór de mis; vandaar de naam lichtmis.

Evangelietekst “opdracht van Jezus in de tempel”: lucas2: 22-35:” Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.  Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien.
Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,  nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een LICHT dat geopenbaard wordt aan de heidenen, en dat tot eer strekt van Israël uw volk.
Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.”
 
de opdracht van Jezus in de tempel  (lucas2: 22-35): St Jozef, Maria en de profeet Simeon met het kind Jezus.”


GOD is LICHT...
Of verkies jij de duisternis?

Dezelfde God die gezegd heeft: ‘uit de duisternis zal licht schijnen’, heeft zijn licht laten schijnen in ons hart om de kennis te laten stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Jezus Christus. (2Korintiërs4:6)

God is licht! Helder, zuiver licht. Er is niets van duisternis in Hem. Als je voor eeuwig bij Hem wilt zijn, zoek dan Zijn licht! Enkel Het Licht schenkt het ware geluk! De duisternis maakt onrustig, het Licht daarentegen, brengt tot rust.
De duisternis geeft je de kans dingen te verbergen. Liegen, doen alsof, maskers dragen, het kan allemaal in de duisternis. Als je God wil, kan het niet meer.
In Hem is alles helder, zuiver, sterk licht.
Laat je door zijn licht doordringen.

Als je bang bent voor het heldere, zuivere licht van God, is dat teken dat je iets doet in de duisternis wat Zijn licht niet verdraagt. Als je je verzet tegen de woorden van Jezus over heilig leven en radicaal zijn, dan is er een gebied in je leven dat duister is.

 “De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken van de duisternis en ons toerusten met de wapens van het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.”(Romeinen13: 12-14)

“Omdat je met Christus opgewekt bent: zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Richt je op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” 
(Kolossenzen 3:1,2)


Maar als je ten volle in het heldere, zuivere licht leeft, ben je niet bang voor de scherpe woorden van Jezus.
'Dit is het oordeel:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen hadden de duisternis
meer lief dan het licht,
want hun daden waren slecht.’(Joh.3: 19)

Iemand die het kwade doet,
haat het licht en gaat het licht uit de weg!
Hij is bang dat zijn daden ontdekt worden.

Een oprecht mens zoekt het licht op,
dan blijkt dat hij gehandeld heeft
in verbondenheid met God.”
(Joh.3: 21)
HIJ is het licht dat in de wereld is gekomen. Vlucht je ervan weg? In de veiligheid van de duisternis, waar je verborgen daden niet zichtbaar zijn? Of zoek je het licht, opdat duidelijk wordt dat alles wat je doet zuiver is?

Zoek zijn licht! Trek weg uit de duisternis.
Je kunt je beter nu bekeren van de duistere wegen en je laten reinigen door het zuivere licht, in plaats van de schijnbare veiligheid van duisternis te verkiezen, maar dan als gevolg in de eeuwigheid in de diepste duisternis te moeten doorbrengen.
Wat kies je? Het zuivere licht dat alles openbaart? Of kies je de schaduwen waar je verborgen dingen kunt doen?

God ziet het toch. Het is enkel voor mensen dat je iets kunt verbergen. God ziet alles, want de nacht is voor Hem als de dag. (Psalm 74:16)
HIJ zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.”(1 Korintiërs4: 5)
Verberg je niet voor Hem.
Bekeer je naar zijn volle licht toe!

Keer je rug naar de duisternis toe. Je bent geroepen voor het ware licht, leef erin en wees het zuivere, echt licht in de wereld.
Wees rein zoals je Vader rein is.
Wees een licht zoals Hij het licht is.

Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht
door uw gemeenschap met de Heer.
Leef als mensen die bij het licht horen.
Want alleen in het licht rijpen goedheid,
gerechtigheid en waarheid.
“Probeer te ontdekken wat de Heer graag wil.
Doe niet mee met de onvruchtbare praktijken
die bij de duisternis horen,
ontmaskert ze liever.”
(
Efeziërs 5:1-11)
“Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel.”(filipenzen2: 14-15)
“Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn,
en tegelijk duistere wegen bewandelen,
dan liegen we en handelen we
in strijd met de waarheid.
Maar als we de weg van het licht bewandelen,
zoals Hij staat in het licht,
dan zijn we met elkaar verbonden
en maakt het bloed van zijn Zoon Jezus
ons rein van elke zonde.”
(1 Johannes 1:6)

We nemen daarbij MARIA, de Moeder van Jezus, tot voorbeeld, want Zij was het die Gods Woord steeds weer in Haar opnam en bij zichzelf overwoog. Maria was ook één en al zuiverheid, vlekkeloos, zonder zonde, Haar hart was volledig op God gericht om in alles Zijn wil te doen!


Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.” (Lucas: 2, 19)

Laten we bidden op voorspraak van Maria opdat de duisternis mag verdwijnen uit ons hart, en in ons leven, opdat we zoals Jezus de wereld met zijn duisternis kunnen overwinnen.(Joh.16: 33)

Kies ervoor om de weg van de heiligheid te bewandelen in je leven(zie blogbericht: Wees heilig,want ook ik ben heilig: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/07/wees-heilig-want-ook-ik-ben-heilig.html )

Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet.”(Hebreeen12: 14-15)

 

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?” (Psalm 27:1)


“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”.(Jeremia29: 11)

Ik leid blinden langs wegen die zij niet kennen, langs onbekende paden leid Ik hen. Voor hen uit verander Ik het duister in licht, en maak Ik ruwe plekken vlak. Dit alles doe Ik en Ik laat hen niet in de steek.” ( Jesaja42:16)


donderdag 2 januari 2014

ALLES WORDT NIEUW!

BEN JIJ OOK BEREID HET NIEUWE TE LATEN DOORBREKEN IN JE LEVEN?
ALLES WORDT NIEUW in JEZUS EN MARIA”


 ALLES WORDT NIEUW! God roept ons allemaal tot zijn hart. OM HEM TE KENNEN. Om Hem te ervaren, om diep - heel erg diep - verwonderd te zijn over wie Hij is. En om Hem dan bekend te maken aan de wereld die zo doolt in onwetendheid, die geen liefde kent, geen hoop heeft en geen uitkomst ziet.
“U krijgt een nieuwe naam, een naam, door God zelf gekozen. U zult een sierlijke kroon zijn, een koninklijke diadeem, door de Heer, uw God, vervaardigd.”
(Jesaja 62:2-3)

Laat je niet binden door het oude.
Leg ook bewust je eigen oude leven af, geliefd kind van God. Hou niet vast aan je oude manier van denken, je oude manier van handelen.

Kijk naar Jezus, die alles NIEUW maakt.
Kijk naar Mij, zegt Jezus, Ik ben zuiver, helder licht, stralend en krachtig, puur en schitterend. In Mij is geen spoor van duisternis. Ik ben zo helder als de zon, zo krachtig als het leven zelf, ik ben je REDDER, jou verlosser!
“JEZUS,MIJN REDDER,MIJN VERLOSSER”


Maar ik vertrouw op u, Heer, ik erken:
U bent mijn God! Heel mijn leven ligt in uw handen
.”( Psalm 31:15-16)


Het verleden is soms donker en bevat moeilijke herinneringen. Satan wil dat gebruiken om je van God weg te houden. Satan wil ons graag op onze menselijke beperkingen 
laten zien, zodat we geen uitzicht op Gods grootheid hebben. 
Hij is het die wanhoop en uitzichtloosheid in je denken brengt. 
Hij richt je op het probleem en geeft je het gevoel dat je nooit zult gered en veranderd worden. 
 Soms moet je het zelf loslaten. 'Laat los en je zult losgelaten worden.'
Sta dus op, hef je hoofd omhoog en schep nieuwe moed.

“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)

De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden met “de NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel Paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

 “Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”(Openbaring3: 19-20)

“Zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.” (Romeinen 6:4)
“Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2Korintiërs 5:17)
Bekleedt u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.(Efeziërs 4:24)

Richten we ook onze ogen op MARIA, MARIA is de sleutel van de deur naar de nieuwe wereld: de wereld van het Rijk Gods op aarde.

De H.Grignion de Monfort maakte ons reeds bekend: MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!


MARIA is de dageraad die de zon der Gerechtigheid ‘Jezus Christus’ voorafgaat en aankondigt!”(H.Grignion de Monfort)

Ik roep je, zegt God: KOM! Sta op. Straal. Schitter. Leef. Wees hoopvol en wees blij. Juich!

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”.(Jeremia 29:11)

Ik zal je leiden, zegt de Heer, naar nieuwe gebieden. We gaan nieuwe diepten en rijkdommen ontdekken van Mijn koninkrijk.

Ga je met Me mee?

Durf Hem te vertrouwen, strek je uit naar Hem 
zoals nooit tevoren. Laat zijn woorden je hart versterken. 
Lees de woorden uit de Bijbel,
 
en
laat de waarheid je denken veranderen.

 

 

 

Laten we MARIA verheerlijken:

 Maria’s geloof was onwankelbaar. Niets of niemand was in staat om het te laten afbrokkelen, want Zij was er totaal van overtuigd dat alles, ook het onaangename of onverwachte, uiteindelijk een plaats heeft binnen Gods Werken en binnen de voltooiing van Zijn Heilsplan.

 Ik verheerlijk U, Maria, Rots van Geloof.

Gouden Weesgegroet:
(zoals geopenbaard aan de H. Gertrudis)
“Ik groet u Maria, Witte Lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid.
Ik groet U, Schitterende Roos aan de Hof der Hemelse Vreugden.
O, Gij van wie de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden, vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke Genade.
Amen.”

 Ik verheerlijk u, Maria, Hulp der
 Christenen.
 Maria was in feite de eerste christen. Zij beheerst het christen-zijn in de absolute volmaaktheid en kent elk detail van de weg der heiliging. Om deze reden is Zij bij uitstek de steun en toeverlaat voor elke ziel die haar eerste roeping als christen waarlijk vorm wil geven: Jezus Christus ten volle in zich laten leven.
 Ik verheerlijk u, Maria, Meesteres

 van de Goddelijke Voorzienigheid. 
 De ziel die zich totaal aan Maria heeft toegewijd, en deze toewijding in alle details van het leven beleeft en invulling geeft, ervaart hoezeer de loop van haar leven door Maria wordt beïnvloed, zodat alles in elkaar past zoals het moet om uiteindelijk de hoogste vruchtbaarheid voor Gods Werken en Plannen te bereiken.
 Ik verheerlijk u, Maria, Gids op mijn aardse reis
 Door het heilig verbond van totale toewijding aan Maria geeft de ziel haar hele wezen en haar hele leven aan Maria opdat Zij dit alles ten volle zou kunnen inzetten voor de voltooiing van Gods Heilsplan. Maria op Haar beurt wordt dan de volmaakte Gids op de levensweg van deze ziel. Dit is iets heel groots, want in de mate waarin Maria waarlijk de Meesteres van de ziel kan zijn, leidt Zij de ziel naar haar hoogste vruchtbaarheid voor God.

(voor toewijding aan Maria, zie blogbericht:wees heilig, want ook ik ben heilig:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/07/wees-heilig-want-ook-ik-ben-heilig.html 


 GEBED TOT DE EEUWIGE VADER OM VERNIEUWING DOOR DE HEILIGE GEEST:


Beminde Eeuwige Vader,
In de naam van Jezus Christus en op voorspraak van Maria, geef ik mijn hele wezen over aan het heiligend Vuur van de Heilige Geest, opdat Zijn onstuitbare kracht mijn hele wezen moge vernieuwen.
Moge de Heilige Geest de volheid van Zijn Gaven in mij uitstorten, opdat ik opgenomen worde in de volheid van het Goddelijk Leven.
Moge de Heilige Geest mij onderdompelen in het Verlossingsmysterie, opdat het gekruisigde Lichaam van Jezus mij tot Goddelijk voedsel, en Zijn Bloed mij tot Bron van heiliging zou zijn.
Moge de Heilige Geest mijn hart volkomen samensmelten met het Hart van Maria, opdat Haar Liefdesvuur alle deugden in mij tot volmaaktheid zou brengen en Haar Tranen al mijn zonden wegwassen.
Moge de Heilige Geest totaal bezit nemen van mijn geest, opdat al mijn handelingen, gedachten, woorden en gevoelens door Hem gericht worden en ik mij kan losmaken van alle werelds denken.
O Hemelse Vader, door de bemiddeling van Maria, de Bruid van de Heilige Geest en Koningin der zielen, verhoor toch mijn verlangen en neem mij op in Uw Heilige Geest, opdat mijn ziel, hart en geest nu herschapen mogen worden in de kracht van het allesvernieuwend Goddelijk Vuur.
Bron gebed: onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM Apostolaat:(zie gebeden; gebed n°421)