dinsdag 29 mei 2012

BELANG VAN HET WOORD VAN GOD

“zwaard van het woord Gods”"WOORD VAN GOD"BELANG VAN HET WOORD VAN GOD:

Hebreeen 4: 12:
Want het Woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.”

Gods scherpe mes is de enige remedie die ons kan helpen. Gods scherpe mes dat gevolgd wordt door de zalvende olie van Zijn Liefde. Maar als je alleen de zalvende liefdeolie van Zijn liefde wil zal je altijd ziek en zondig blijven. Alleen als je het scherpe en het harde mes wilt (het zwaard van Gods woord) kun je verlost – genezen worden!

Het WOORD GODS is een ZWAARD.Het Zwaard dat de duisternis vaneenscheidt en het LICHT van GOD laat schijnen. Hij geeft het je. Gebruik het! Elke dag. Telkens wanneer je het nodig hebtZonder Gods wapen red je het niet in de geestelijke strijd. De duisternis probeert voortdurend Gods licht in jou te doven. Leer daarom het Zwaard te gebruiken. Oefen jezelf! Zodat je een dappere soldaat wordt! God heeft je Zijn waarheid. WOORDEN die zijn als een tweesnijdend zwaard en die de leugens van de duisternis doormidden klieven. Gods woorden zijn zo KRACHTIG, dat ze de meest doortrapte leugen kunnen ontmaskeren. Gods woorden laten licht schijnen in je leven! GODS WOORD is DE WAARHEID al de rest is blablabla…

“Uw woorden zijn deuren naar licht,
inzicht krijgt wie nog in het duister tast.”
(Psalm 119:130,131)


God openbaart zich op verschillende manieren. En één van de voornaamste daarvan is het WOORD GODS. Deze Woorden zijn terug te vinden in de BIJBEL. God heeft een plan met de wereld, en dat PLAN kunnen we in de Bijbel vinden.
Dat Woord van God geeft ons ook richtlijnen voor ons geestelijk maar ook voor ons dagelijks leven. Het WOORD is zo bijzonder het heeft namelijk KRACHT en is van levensbelang.

Mattheus 4:4:Er staat geschreven (zegt Jezus tegen satan)”Een mens leeft niet van brood alleen; hij leeft ook van elk woord dat God zegt.”
Zoals een mens zich dagelijks voedt met brood, zo moet  hij zich ook dagelijks voeden met Gods woord. Het woord Gods werkt genezend op je geest.
Zich te weinig voeden met het woord Gods kan leiden tot ondervoeding waaruit volgt dat men niet goed gaat begrijpen wat Gods bedoeling is met je leven. Zich helemaal NIET voeden kan leiden tot geestelijke dood!“In het begin was het WOORD
HET WOORD was bij GOD en het WOORD was GOD
Het was in het begin bij God
Door het Woord is alles ontstaan
En zonder het WOORD is niets ontstaan,
In het Woord was leven
En dat leven was het licht voor de mensen,
Het licht schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet kunnen doven.”
(Joh.1:1-5)


Jezus sprak:”Als u mijn woorden vasthoudt,
Bent u werkelijk volgelingen van mij:
U zult de waarheid kennen
En de waarheid zal u vrijmaken.” (Joh 8: 3)


“Draag de helm van de redding
en het zwaard van de Geest
Dat wil zeggen het (gesproken) woord van God.”
(efeziers 6:17)


“Voed jezelf met de woorden
Van het geloof en de goede leer.”
(1Timoteus4:6)

Gras verdort, bloemen verwelken,
maar de woorden van onze God
blijven van kracht, voor altijd
(Jesaja 42:8)

“Het woord van de Heer is zuiver,
Altijd blijft het gelden,
De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar
Hun juistheid valt niet te betwisten.”
(Psalm119: 152)

Op wat de Heer zegt, kun je aan,
Zijn woorden zijn zuiver als zilver,
Als zilver in de oven gelouterd,
Tot zevenmaal toe..” (psalm12: 7)


“Regen en sneeuw komen uit de hemel en keren pas terug als zij de aarde doordrenkt hebben.
Dan komt er zaad voor de zaaier en brood om te eten.
Zo is het ook met het Woord dat Mijn mond verlaat.Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, mijn Wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht.
(Jesaja 55:10-11)

Van je eigen woorden pluk je de vruchten; je woorden beslissen over je geluk. Woorden hebben macht over leven en dood
(Spreuken 18:20-21)

Denk ook even na over JEZUS zelf: het”mensgeworden” WOORD van GOD. Lees en bemediteer hiervoor even het 1é hfdst  van het Johannes-evangelie!"zuivere olie... om voortdurend een lamp te laten branden",( Ex.27:20) Gods Woord is de lamp die ons leven verlicht. (met de nadruk op "zuivere olie"...)


zaterdag 19 mei 2012

VISIOEN H. DON BOSCO: “VISIOEN van de 2 ZUILEN" (1862)
               VISIOEN VAN DE 2 ZUILEN
VISIOEN H. DON BOSCO: “visioen van de 2 ZUILEN (1862):


Het schip der kerk aangevoerd door de paus wordt stevig vastgeankerd aan 2 stevige ZUILEN: de ene ZUIL: JEZUS (H.EUCHARISTIE en het WOORD VAN GOD) en een 2 é ZUIL:MARIA (hulp der christenen) het schip wordt aangevallen door verschillende vijandelijke schepen en ondanks de verwoedde pogingen van die vijandelijke schepen om dit schip tot zinken te brengen (wat hen niet lukt!) vaart het grote schip veilig langs deze  2 ZUILEN heen op weg naar de “veilige haven”.Alhoewel het visioen van don bosco betrekking heeft op de kerk kunnen we en is het ook van toepassing op ieders persoonlijk geestelijk leven van ons. U stevig verankeren aan deze “2 zuilen” is de BOODSCHAP !!
Vandaar het belang van dit "visioen van de twee ZUILEN
Het is aan deze 2 ZUILEN dat we ons dienen te verankeren om stand te houden: Vandaar ook de naam van deze Blog-site:JEZUS(EUCHARISTIE:heil van de gelovigen) en MARIA (hulp van de christenen)Ik hoop dan ook dat deze Blog u een hulp mag zijn om u te helpen verankeren aan deze 2 stevige ZUILEN. Want één ding is zeker éénmaal STEVIG verankerd zal u niet vergaan!

dinsdag 1 mei 2012

MEI - MAAND : MARIA -MAAND

fotoOpenbaring12:1:" Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd."MEI MAAND - MARIA-MAAND; BIDDEN MET MARIA:

De meimaand toegewijd aan MARIA is de ideale maand om uw gebeden  tot en met Maria te richten.
In La Salette vraagt Maria om elke dag iedere morgen en avond 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet te bidden.(zie “boodschap van La Salette ook op deze Blog: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html) Dat is iets wat iedereen zeker kan vervullen. Maar letten we er vooral op HOE we bidden: spreek het Onze vader en het Weesgegroet duidelijk uit zonder haast, denk na over de woorden die je uitspreekt. Verder vraagt Maria ook in La Salette aan hen die meer tijd hebben om meer te doen. Mensen die meer tijd hebben kunnen dan eventueel de ROZENKRANS bidden-het gebed bij uitstek tot Maria! Hier geld ook dezelfde regel als bij het gewone gebed. Een rozenkrans afratelen heeft geen enkele zin. Het is van belang om rustig te leren bidden en om te leren mediteren terwijl je bidt. De Mysteries van de rozenkrans overwegen welke ook de H. Grignion de Monfort ten sterkste aanbeveelde!(Zie Blog over H. Grignion de Monfort).  Mediteren terwijl je bidt vergt wel enige oefening (maar oefening baart kunst…nietwaar!)   

     UITLEG WEESGEGROET MARIA:Zo dikwijls bidden we  het Weesgegroet. Bij het begin van de meimaand wil ik bij dat mooie gebed even stilstaan.

Het eerste gedeelte van dat gebed zijn enkele heel belangrijke Bijbelzinnen die we uitspreken.(
Lucas 1:28)
“Weesgegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U”. Dat zijn de woorden die de Engel Gabriel sprak toen hij de boodschap aan Maria bracht dat zij de Moeder van Gods Zoon zou worden. God zal mens worden, dat grootste heilsgebeuren aller tijden, wordt aangekondigd aan een eenvoudig jong meisje.
“Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot”. Dat zijn de woorden die Elisabeth tot Maria sprak.(
Lucas 1:42 ) Na de boodschap van de Engel ging Maria naar haar nicht Elisabeth, die ook zwanger was. Elisabeth begroet Maria als de gezegende omdat uit haar de Redder zal geboren worden.

Na die twee bijbelse zinnen, eindigen wij met het gebed: “Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood”.
We spreken Maria aan met haar grootste titel: “Moeder van God”. Maria is de Moeder van Jezus, Jezus is God.  Zo kreeg zij haar titel “Moeder van God”. We noemen onszelf in het Weesgegroet met onze kleinste titel “zondaars”, in Vlaanderen: “arme zondaars”, mensen die zo dikwijls tekort schieten. We vragen aan Maria dat ze voor ons bidt. Jezus heeft ons op het Kruis Zijn Moeder als onze Moeder gegeven. Jezus zei toen tot de apostel Johannes als vertegenwoordiger van alle gelovigen: “Ziedaar uw moeder”.(Joh.19:27) Tot Maria zei Hij: “Ziedaar uw zoon”.(Joh.19:26) Toen heeft Jezus aan Maria de moederlijke taak gegeven voor ons te bidden.
Na haar ontslapen is Maria ten hemel opgenomen. We vertrouwen op haar moederlijke voorspraak.

Elke weesgegroet die we bidden is als een roos die we aan Maria schenken!

 Het is de taak van Maria in de Hemel bij God voor ons te bidden en ons tot Jezus te voeren. De twee belangrijkste ogenblikken van ons leven worden in dat gebed genoemd: nu en in het uur van onze dood. In die momenten mag Maria bijzonder voor ons ten beste spreken in de Hemel: nu en in het uur van onze dood. Die twee momenten zijn heel belangrijk. Het nu is belangrijk. Niemand kan zijn verleden veranderen en wat de toekomst brengen zal, dat weten we ook niet. Nu moeten wij er iets van maken, nu moeten we Jezus toelaten in ons leven, nu moeten we ons hart openstellen voor Gods Plan met ons. We vragen Maria ook dat ze voor ons bidt in het uur van onze dood, in die momenten dat ons lichaam het begeeft en we de Heer zullen ontmoeten. Ze mag voor ons bidden opdat we ook dan niet bezwijken in onze keuze voor Jezus Christus.  


 DE ROZENKRANS:
Liefde tot  MARIA  kan zich in ons leven op vele manieren uiten. De heilige rozenkrans is hèt mariale gebed, dat het meest  aan te bevelen is. Deze devotie geeft ons een samenvatting van de belangrijkste waarheden van het christelijke geloof. Wij beschouwen elk mysterie en zo leert Maria ons het leven van haar Zoon te overdenken. Zij, die nauw verbonden is met Jezus, neemt soms de eerste plaats in; andere keren is het Christus zelf die het eerst onze aandacht trekt. Maria verhaalt altijd over Jezus: over de vreugde van zijn geboorte, over zijn dood aan het kruis, en over zijn glorievolle opstanding en hemelvaart.
De rozenkrans is het meest geliefde gebed van onze Moeder. “Het bidden van de heilige rozenkrans, met de beschouwing van de geheimen(mysteries), de herhaling van het Onze vader en het Weesgegroet, de lofprijzing van de Heilige Drieëenheid en de bestendige aanroeping van de Moeder Gods, zijn een voortdurende akte van geloof,  hoop en van liefde, van aanbidding en van eerherstel.”
Hier past dan ook de volgende raadgeving:” bid de rozenkrans, dan zal de gezegende eentonigheid van de weesgegroeten je reinigen van de eentonigheid van je zonden.”DE ROZENKRANS-MYSTERIES:

 •  op maandag en zaterdag: de Blijde Mysteries
 •  op donderdag: de Mysteries van het Licht
 •  op dinsdag en vrijdag: de Droevige Mysteries
 •  op woensdag en zondag: de Glorievolle Mysteries

De Blijde Mysteries:

 • De boodschap van de engel Gabriël aan Maria
      zie: Lucas 1: 26-38
 • Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth
      zie Lucas 1: 39-56
 • De geboorte van Jezus
      zie Lucas 2: 1-19
 • De opdracht van Jezus in de tempel
      zie Lucas 2: 22-35
 • De terugvinding van Jezus in de tempel
      zie Lucas 2: 41-52

De Mysteries van het Licht:

 • Het doopsel van Jezus in de Jordaan
      zie Mattheüs 3: 16-17
 • De bruiloft te Kana
      zie Johannes 2: 3-5
 • Verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering
      zie Markus 2: 5
 • De gedaanteverandering van de Heer Jezus op de berg Tabor
      zie Lucas 9: 35 en Mattheüs 17:2-7
 • Jezus viert het Laatste avondmaal en stelt de heilige Eucharistie in.
      zie Lucas 22: 19-20

De Droevige Mysteries:

 • De doodstrijd van Jezus in de hof van olijven
      zie Lucas 22: 39-46
 • De geseling van Jezus
      zie Mattheüs 27: 20-26
 • De kroning van Jezus met doornen
      zie Mattheüs 27: 27-31
 • De kruisdraging van Jezus
      zie Lucas 23: 26-32
 • De kruisiging en kruisdood van Jezus
      zie Johannes 19: 25-30

De Glorievolle Mysteries:

 • De Verrijzenis van Jezus
      zie Lucas 24: 1-12
 • De Hemelvaart van Jezus
      zie Handelingen 1: 6-11 en Lucas 24:50-51
 • De nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen
      zie Handelingen 1: 12-14 en 2: 3-4
De Tenhemelopneming van Maria.
     De Kroning van Maria in de Hemel
    zie Openbaring 12:1

Beloften, verbonden aan het bidden van de Rozenkrans:
15 Beloften van Maria aan hen, die de Rozenkrans bidden


De” zalige Alain de la Roche” ontving deze beloften van de H. Maagd:


1.     Wie de Rozenkrans godvruchtig bidt en daaraan trouw blijft, zal al zijn gebeden verhoord zien.

2.     Ik beloof een heel speciale bescherming en bijzondere genaden aan ieder die de Rozenkrans bidt.

3.     De Rozenkrans zal een ondoordringbaar schild zijn en de ketterijen teniet doen. Het zal de zielen bevrijden van het juk van de zonden en van verkeerde nijgingen.

4.     Door het bidden van de Rozenkrans zal men deugdzamer gaan leven en Gods barmhartigheid verwerven. In de harten zal de liefde tot God de plaats gaan innemen van de vergankelijke genegenheden. Veel zielen zullen zich heiligen.

5.     De ziel die mij haar vertrouwen toont door het bidden van de Rozenkrans zal niet verloren gaan.

6.     Ieder die de Rozenkrans bidt, zal geen ongelukkig einde hebben. De zondaar zal zich bekeren, en de rechtvaardige zal tot het einde toe in staat van genade blijven leven.

7.     Ik wil dat allen die de Rozenkrans godvruchtig bidden, in hun leven kracht en licht zullen ontvangen, en bij hun dood deel zullen hebben aan het leven der gelukzaligen.

8.     De trouwe rozenkrans-bidders zullen niet sterven zonder de genademiddelen van de heilige Kerk.

9.     Wie de Rozenkrans bidt, zal ik uit het vagevuur bevrijden.

10.   Zij die echt van de rozenkrans gehouden hebben, en deze devotie altijd trouw zijn gebleven, zullen in de Hemel een speciale eer genieten.

11.   Alles wat men mij door het bidden van de Rozenkrans zal vragen, zal men verkrijgen. (opmerking: wat men vraagt dient wel in overeenstemming te zijn met de wil van God!).

12.   Ik verkreeg van mijn Zoon, dat de rozenkrans-bidders de zaligen in de Hemel als broeders aan hun zijde zullen hebben bij leven en dood.

13.   Zij, die de Rozenkrans verspreiden, zal ik in al hun noden bijstaan.

14.   De rozenkrans-bidders zijn allen mijn veel geliefde kinderen en de broeders en zuster van Jezus Christus.
15.   De rozenkrans-devotie is een zeker teken van uitverkiezing en redding


                                    AVE MARIA-SANCTA MARIA
O JEZUS O MARIA, IK VERTROUW OP U!
Het Hart van Jezus en Maria. Ze stellen de kracht van de Liefde voor die tot het uiterste gaat, de absolute en totale zelfgave.

Avé maria(gezongen door "celtic woman"):

                                      

gebeden tot maria:

Memorare:

 Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat het nog nooit is gehoord
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
om uw bijstand verzocht
of uw voorspraak inriep
ooit door u verlaten werd.
Aangemoedigd door dit vertrouwen
kom ik tot u, die mijn Moeder zijt.
Onder het gewicht van mijn zonden
werp ik mij voor uw voeten neer.
Moeder van het Goddelijk Woord,
versmaad mijn gebeden niet
maar neem ze genadig aan
en wil ze verhoren.
Amen.

((H. Bernardus)

Salve Regina:


Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid;
ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva;
tot u smeken wij, zuchtend en wenend
in dit dal van tranen.
Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen;
en toon ons, na deze ballingschap,
Jezus de gezegende vrucht van uw schoot.
O goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria.
Bid voor ons heilige moeder van God
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden


    Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
 GEBED:DRIE WEESGEGROETEN VOOR HEILIGING:

 

(Maria Domina Animarum Apostolaat)

Lieve Moeder Maria, onbevlekte Koningin van Hemel en aarde en hoogverheven Meesteres van de Goddelijke Mysteries der zaligheid,
wil Uw zegel drukken in mijn hart, mijn geest, mijn lichaam en mijn ziel, opdat ik voor eeuwig Uw dienares/dienaar en Uw eigendom mag zijn.
Maria, nooit verwelkende schoonheid uit Gods Tuin, omhul mij met het kleed der engelen (Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen,vol van genade...)

Maria, geurige Bloem der opperste heiligheid, vervul mijn hart met de nectar der Hemelse Liefde (Wees gegroet Maria Koningin van de Heiligheid, vol van genade...)

Maria, allermooiste Bloesem der volmaakte deugden, bekom mijn ziel de Eeuwige Lente (Wees gegroet Maria Koningin van de deugden, vol van genade...)

Er wordt veel gebeden, doch zo vaak voor intenties die niet echt Gods belangen dienen. Heel weinig mensen bidden om de genade van heiliging, en nochtans is dat de intentie bij uitstek die God welgevallig is. God verlangt sterk naar heiliging van alle zielen, opdat Hij Zijn Rijk ook op deze wereld kan vestigen. Een vurig verlangen naar heiligheid is één van de grootste vruchten die Maria Haar oprechte toegewijden toewenst en waarvoor Zij in hen werkt. Het bovenstaande gebed is een heel eenvoudige doch zeer krachtige weg om aan Uw verlangen gestalte te geven.
Bron gebed:
"VORM EEN KETTING VAN LICHT"