vrijdag 31 oktober 2014

NOVEMBER, MAAND VAN VERGEVING EN VERZOENING

NOVEMBER, MAAND VAN VERGEVING EN VERZOENING:

 “De maand november is in aantocht. November is de maand van Allerheiligen en Allerzielen. Ik (Maria) wil op een bijzondere wijze in alle zielen heersen, doch kan dit slechts met vrucht doen in de mate waarin zij Mij de gelegenheid geven om hun tempel volkomen te reinigen.”


 

In 2006 inspireerde de Meesteres van alle zielen een speciaal Gebedsplan voor de maand november. Zij noemde bij die gelegenheid november de maand van de volkomen vergeving en verzoening.
God heeft de Moeder van Christus de macht en de opdracht gegeven, Zich aan de zielen voor te stellen in Haar hoedanigheid als Meesteres van alle zielen met de bedoeling, in deze laatste fase van Gods strijd tegen de duisternis zoveel mogelijk zielen innerlijk zodanig om te vormen en te kneden, dat deze zich op de meest doeltreffende wijze kunnen heiligen, en opgewassen kunnen zijn tegen de eindeloos veelzijdige misleiding- en verwoestingstrategieën van de duivel. Maria werd reeds bij Haar Onbevlekte Ontvangenis op deze meest verhevene van alle opdrachten voorbereid, en Jezus bezegelde deze opdracht vanop het Kruis, toen Hij Zijn Moeder aan de zielen, en de zielen aan Zijn Moeder toevertrouwde. Pas in deze tijd echter, heeft de Allerhoogste het in Zijn onfeilbare Wijsheid zo beschikt, dat de zielen Maria formeel in Haar hoedanigheid als Meesteres, Gids, Lerares, Begeleidster en “innerlijke Omvormsterzouden leren kennen. In deze hoedanigheid beoogt de Koningin des Hemels uiteindelijk slechts dit:
·                            De Verlossingswerken van Christus in elke individuele ziel die bereid is, zich ten volle en onbeperkt aan Haar over te geven in totale en volhardend beleefde toewijding, te bekronen, d.w.z. tot volle ontplooiing te brengen; anders uitgedrukt: de Verlossingswerken van Christus in de zielen concreet te ontsluiten;
·                            Deze Ontsluitingswerken in elke individuele ziel die zich aan Haar geeft, voor te bereiden, te ontwikkelen en te voltooien, door de ziel te onderrichten in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, en te trachten, de ziel inwendig zo ingrijpend om te vormen, dat in haar de kiem van de heiligheid ten volle kan worden ontsloten en de ziel steeds méér in staat wordt gesteld, Heil en Licht te verspreiden in alles wat van haar uitgaat. De Wetenschap van het Goddelijk Leven is in wezen een zeer omvattende verzameling van concrete toelichtingen en verdiepingen bij de Leer van Jezus Christus, die beoogt, deze Leer onuitroeibaar in de zielen wortel te laten schieten.
Zo vormt de Koningin des Hemels, die immers door God van oudsher was voorbestemd tot Aanvoerster in de strijd tegen de duisternis, Haar leger, op wiens omvorming tot de heiligheid de grondvesting van Gods Rijk op aarde zal worden doorgevoerd. In deze fase van Gods Heilsplan beoogt God slechts dit: dat de mensenzielen door innerlijke omvorming klaar worden gemaakt om zich zodanig te heiligen en de waarden van een waarachtig christelijk leven zo totaal de voorrang te geven op de misleidingen en het bedrog vanwege de wereld, dat zij een rotsvast fundament voor de grondvesting van Zijn Rijk op aarde kunnen vormen.
De Koningin des Hemels tracht dit alles mogelijk te maken door via de volkomen omvorming van zoveel mogelijk zielen de staat van genade van de mensheid voor Gods Gerechtigheid in een zodanige mate te verhogen, dat in de hele Schepping de Wet van de Ware Liefde – die op een bepaald punt in de heilsgeschiedenis systematisch door Christus zou worden onderwezen! – opnieuw tot leidende maatstaf van alle leven zou worden, zoals dit vóór de erfzonde het geval was, omdat toen de beide eerste mensenzielen nog als spiegelbeelden van Gods Hart leefden.
God beoogt in deze Laatste Tijden de voltooiing van de Verlossing en heiliging van de mensenzielen, opdat Zijn Rijk definitief op aarde moge kunnen bloeien. Te dien einde wil Hij niet de afvallige zielen vernietigen, doch zoveel mogelijk zielen van binnen uit reinigen en omvormen. Vandaar Zijn uitnodiging tot vrijwillige omvorming, tot vrijwillige koerswijziging. De noodlottige invloeden uit de wereld – die doorheen de eeuwen door de duivel in een laboratorium voor het voortbrengen van zijn vruchten is veranderd – moeten in de zielen ontworteld worden, en in elke ziel moeten volkomen nieuwe gesteldheden in denken en voelen, in willen en beschouwen, in gewaarworden en bestreven tot bloei worden gebracht. Dit alles behoort tot de opdracht die Maria als Meesteres van alle zielen van God heeft gekregen, speciaal voor deze Laatste Tijden.
De Meesteres van alle zielen tracht zielen met Haar eigen hartsgesteldheden te bevruchten, opdat zij anders zouden leren denken, en wel helemaal volgens het voorbeeld van Christus. Om deze reden is de Meesteres van alle zielen de door God uitverkoren Brug naar de grondvesting van Zijn Rijk door het voltooien van de ontsluiting van de heiligheid in elke ziel die klaar is, Maria door totale toewijding haar hele wezen en haar hele leven ter beschikking te stellen, opdat Zij dit alles moge veranderen in nieuwe grond voor Gods Rijk.
Gods Heilsplan kan dus slechts door een volledige verandering in de gezindheden en innerlijke gesteldheden van de zielen worden voltooid. Eén van de meest nefaste invloeden vanwege de duivel in de zielen is de neiging tot wrok, tot onverzoenlijkheid. Zielen doen elkaar één en ander aan. Vergeving schenken en elkaar opnieuw van harte de hand reiken, maakt een einde aan tweedracht en verdeeldheid. Tweedracht en verdeeldheid behoren echter tot de machtigste en doeltreffendste wapens van de satan, met dewelke hij ontelbare zielen voor alle eeuwigheid tot zijn slaven maakt. Om deze reden kan Gods Heilsplan nooit voltooid en Zijn Rijk op aarde nooit gegrondvest worden, zolang zielen in onenigheid leven, vergeving wordt geweigerd en verzoening wordt afgewezen.
Vandaar deze oproep vanwege de Meesteres van alle zielen, opdat elke ziel eerst en vooral vóór de eigen deur moge vegen. Mogen de zielen zich in november aan elkaar sluiten tot een ketting van vergeving en verzoening, die zich uitbreidt tot alle medeschepselen, het hele leven, en zelfs over de grenzen van de dood heen. Laten wij de hele maand lang dit Novembergebedsplan, dat in wezen een Verzoeningsplan is, bidden en beleven. Vergeving bevrijdt, ontsluit de Hemel voor de ziel, brengt het Licht van de hoop in de harten, en draait de sleutel om in de poort naar Gods Rijk, omdat zij God verheerlijkt en de duivel ontwapent. In de vergeving en de verzoening straalt Licht waar ooit duisternis heerste. Laten wij nooit vergeten: Elke ziel wordt in het uur van haar levensoordeel geoordeeld volgens de maat van de Liefde die zij jegens al haar medeschepselen heeft opgebracht. Elk gebrek aan vergeving en verzoening vormt een onvolkomenheid in de Liefde, en daardoor een schuldenlast die voor de ziel de weg naar het oord der loutering plaveit, omdat op grond van dit gebrek haar leven in Gods ogen niet voltooid is.

BRON tekst: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud.)
Het novembergebedsplan:Maria Domina Animarum Apostolaat: zie gebeden: novembergebedsplan:Het verdient aanbeveling, nadat U zich totaal aan Maria hebt toegewijd, het onderstaande gebed dagelijks te verrichten:

 ZEVEN WEESGEGROETEN TOT MARIA VOOR EEN HEILIG LEVEN:

 

 (uit de gebeden, Maria Domina Animarum Apostolaat)

Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige maagdelijkheid, wil mij  de genade schenken van een volmaakte kuisheid. Wees gegroet Maria Koningin van de zuiverheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw volmaakte Liefde, wil mij de genade schenken van een vermogen tot onvoorwaardelijke, zuivere Liefde tot God en tot mijn medeschepselen, in zelfopoffering en dienstbaarheid. Wees gegroet Maria Koningin van de Liefde, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw eeuwige zondeloosheid, wil mij de genade schenken van een grote weerstand tegen alle bekoring en de vrijwaring van alle zonden, dwaling en misleiding. Wees gegroet Maria zonder zonden ontvangen, vol van genade…

Om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…

Om de verdiensten van Uw leven in de geest der engelen, wil mij de genade schenken van het vermogen om de vele invloeden van de wereld op mijn ziel, lichaam, gevoelens, gedachten en verlangens te breken, en binnen te treden in het Goddelijk Leven. Wees gegroet Maria Koningin van de Engelen, vol van genade…


Bron:http://www.maria-domina-animarum.net/


Dagelijks Toewijdinggebed aan

 MARIA

door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.donderdag 30 oktober 2014

ALLERHEILIGEN – MARIA KONINGIN DER HEILIGEN

ALLERHEILIGEN – MARIA KONINGIN DER HEILIGEN:

(1 november)

Maria Koningin van de HeiligenIn menig hart is Allerheiligen met een zekere droefheid verbonden, omdat deze dag herinnert aan de sterfelijkheid, de vergankelijkheid, en aan het overlijden van mensen, die ons ooit dierbaar waren. Wij betreuren dat zij er niet meer zijn, dat wij hun Liefde, hun hulp, hun raad en de geborgenheid van hun aanwezigheid moeten ontberen. Niettemin is deze gewaarwording zoals een kleine wortel, die in de bodem van de meeste zielen een eigen leven tracht te leiden, zonder zelf als kanaal voor de voeding van de ziel te kunnen dienen.
Het is, zoals U weet, een kwestie van perspectief, van hoe men de dingen bekijkt. De Meesteres van alle zielen herinnert ons eraan, dat de dood geen einde is, doch het begin van de ware bloei van de ziel kan zijn. De ziel zou zich het aardse leven daadwerkelijk kunnen voorstellen als de tijd van het zaaien, de bewerking van de grond en de eerste groei, op bepaalde plaatsen bovendien van de eerste bloei, in bepaalde gevallen zelfs van de ware Lente. In het uur van het levensoordeel wordt het hele groeiproces gecontroleerd tegen de achtergrond van het Plan dat God met het aardse leven van deze ziel heeft gekoesterd. De bodem en de planten worden gekeurd, en de grote Zaaier stelt vast in hoeverre de bodemgesteldheid, de processen in de bodem en de staat van de planten blijk geven van het feit dat de ziel de Wetten van de Goddelijke Intelligentie in zich precies heeft nageleefd. Zo kunnen wij ons inderdaad het heiligingproces voorstellen.
Na het uur van het levensoordeel komt voor de ziel die haar planten en haar bodem niet door de stormen der bekoringen, de slechte voeding door de ondeugden en de nefaste bewerking door de zonde onherstelbaar heeft verwoest, ofwel de opname in het Paradijs, waarbij de zielenbodem meteen aan Gods Rijk wordt toegevoegd, ofwel de gelegenheid om zich volkomen te zuiveren en de bloei ten volle te ontwikkelen. Deze beide laatste beelden hebben vanzelfsprekend betrekking op de Hemel, respectievelijk het vagevuur.
In de mate waarin de ziel zich weet te vergeestelijken, maakt zij zich stap voor stap los van elk element van werelds denken, en zo begrijpt zij geleidelijk aan, en verheugt zij er zich beetje bij beetje méér over, dat de dood een noodzakelijk deel van het leven is, dat volkomen in Gods Heilsplan en in Zijn Plan voor de ontwikkeling van de Schepping als geheel past. De ziel begint de dood te beschouwen als de volgende fase in het bloeiproces van de haar zo dierbare zielen, en stap voor stap leert zij, naast de pijn over het feit dat zij haar dierbaren zozeer mist, ook al eens vreugde te ervaren bij de gedachte dat haar dierbaren eigenlijk dichter bij God, en derhalve bij het ware Geluk, zijn beland, en tevens soms zelfs een eerste vreugde bij de gedachte aan de eigen overgang, die immers ieder ooit eens moet volbrengen.
Allerheiligen moet een dag van lofprijzing en van ingetogen vreugde zijn, en dat wordt het ook, in de mate waarin de ziel het denken en voelen volgens het patroon van het wereldse, het vergankelijke, inruilt voor een nieuw denken en voelen volgens het patroon van het onvergankelijke, dat ten volle doordrongen is van de adem van Gods Tegenwoordigheid. Op deze dag behoort de ziel Gods Glorie en Liefde te gedenken, want in de heiligen toont God de zielen aan dat hun eindbestemming als een thuiskomst in het onverwelkbaar Paradijs van de oneindige Gelukzaligheden is bedoeld, tegen dewelke de ellende van een nietig kort leven (beschouwd tegen de achtergrond van de oneindigheid) in wezen een onooglijk geringe prijs is. De heiligheid is de bekroning van de levensreis, voor dewelke – en dit beseft de ziel méér naarmate zij bloeit – God geen andere wegen heeft voorzien dan wegen van de hoogste en absoluut volmaakte Liefde.
Allerheiligen is derhalve het feest van Gods geschenken van Genade en Barmhartigheid, die het de ziel mogelijk moeten maken, zich vanaf de onbedekte bodem met het zaad erin, helemaal te ontplooien tot een paradijselijk veld vol bloeiende bloemen. De Meesteres van alle zielen maakte Zich op zekere dag bekend als de Koningin der heiligen, en vraagt dat zielen Haar op deze dag ook in die hoedanigheid zouden aanroepen. Deze titel draagt Zij terecht, daar Zij:
·                            de macht, de Wijsheid en de opdracht heeft ontvangen om alle zielen zowel inwendig als door onderrichting te begeleiden, om te vormen en te kneden;
·                            Zelf het absolute Voorbeeld van heiliging van een geschapen ziel is, daar in Haar de bodem evenals het zaad Gods (de kiem der heiligheid) zich in absolute volmaaktheid en in de meest nauwgezette naleving van de Goddelijke Wetten hebben kunnen ontplooien.
Allerheiligen wil de zielen eraan herinneren dat zij slechts op aarde zijn om zich te heiligen en samen Gods Plannen en Werken te verwezenlijken, en dat de mate waarin de ziel nog tijdens haar leven op aarde het heiligingproces voltooit, voor God geldt als de maat van vruchtbaarheid van haar leven. Dit feest herinnert er de zielen eveneens aan, dat God Zijn belofte van Gelukzaligheid nakomt jegens elke ziel die spontaan en vrijwillig de verwezenlijking van Zijn behoeften de voorrang geeft op de schijndoelstellingen van het werelds leven.
De heiligen zijn als bloemen van de meest uiteenlopende variëteiten. Elke variëteit heeft haar eigen kenmerken, haar bijzondere eigenschappen, haar eigenheid, haar specifieke inhoudsstoffen en haar specifiek ontwikkelingsproces. Zo heeft ook elke ziel haar eigenheid, haar ontwikkeling, haar specifieke verdiensten, haar sterke punten, datgene waardoor zij anders is dan andere zielen – niet in de zin van enige “concurrentie”, doch in verband met haar unieke rol binnen Gods Heilsplan. Elke ziel draagt in zich de unieke opdracht waarmee zij in de wereld is gestuurd, de eigen bodemgesteldheid, de eigen kiem der heiligheid, en krijgt dag na dag het Hemels voedsel aangereikt, door hetwelk zij haar individuele weg kan bekronen.
De heiligen kunnen de ziel daarbij helpen. Daartoe moet de ziel echter de heiligen op een geschikte wijze te hulp roepen. De vruchtbaarste wijze om dit te doen, is het gebed om de ontwikkeling van de verdiensten, van de gedrag- en denkpatronen, en van de spirituele leefwereld van elke heilige in de eigen ziel. Slechts op deze wijze reikt de Ketting van Licht van de Meesteres van alle zielen daadwerkelijk tot over de grenzen van de aardse dood heen, en wordt zij tot een ketting van zielen op de diverse zijnsniveaus, een ketting waarmee de prins der duisternis aan de voeten van de Vrouw zal worden uitgeleverd. Moge de Koningin der heiligen ons vandaag deze genade bekomen, van dewelke de wereldse wijze van beschouwen zich geen voorstelling kan maken.
BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)
 
Allerheiligen

zaterdag 18 oktober 2014

MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD

MET MARIA IN DE STRIJD TEGEN HET KWAAD:Ontwaak, want de draak is hongeriger dan ooit. Laat hij jullie niet langer slapend en weerloos aantreffen, want slechts een waakzame en strijdende ziel kan hem op de vlucht jagen. Slechts in de ziel die de opperste deugd betracht en die Mij als haar Meesteres op de troon van haar innerlijk heiligdom heeft geplaatst, schittert het Kruis dat de satan verlamt. Ik roep de christenen ook op tot een diep geloof in Mijn ware aard en macht.”
 
Maria is de Vrouw die de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren.” 
(Genesis 3: 15)
Het is van het grootste belang dat elke ziel beseft dat Maria, de Koningin van Hemel en aarde, door God is bekleed met het vermogen en de macht als de Meesteres van alle zielen, wat betekent dat Zij uitverkoren is om Meesteres van de engelen en Koningin van alle hemelbewoners te zijn, Zij die is bekleed met het vermogen, elke mensenziel inwendig om te vormen (in het bijzonder in de mate waarin de ziel  zichzelf totaal aan Haar toewijdt) en deze laatste te beschermen tegen elke invloed die vijandig is jegens God en Zijn Werken en Plannen, en Zij die een absoluut onbegrensde macht bezit over de effecten van de werken die door om het even welke duistere kracht worden verricht.

Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

God maakt nooit zomaar Plannen. Het feit dat Maria het uniek voorrecht van de Onbevlekte Ontvangenis ontving, Haar mystieke versmelting met Jezus Christus, de God-Mens, in Zijn innerlijke gesteldheden tot en met Zijn ontsluiting van de weg naar de Verlossing van elke ziel die bereid is om Gods Wet van Liefde daadwerkelijk in haar eigen leven toe te passen: Indien dit alles enig nut voor de mensenziel moet krijgen, moet deze laatste in staat en bereid zijn om in Maria’s spoor te volgen. Dit is waartoe God elke ziel in staat stelt via het sluiten van het heilig verbond van toewijding aan de Heilige Maagd Maria.

Maria is voor de satan het monument bij uitstek voor Gods Belofte over de uiteindelijke nederlaag van de duisternis. Jezus Christus heeft hem als God-Mens overwonnen en heeft de definitieve overwinning over de duisternis ontsloten. De onbevlekte Maagd zal als geschapen ziel deze overwinning bezegelen, wat de nederlaag van de duisternis zal voltooien. Zij heeft daartoe twee dingen nodig:
·                            De intens beleefde toewijding van zo veel mogelijk mensenzielen aan Haar, opdat Zij alle elementen van het leven, van de strijd en de beproevingen van deze zielen zou kunnen veranderen in actieve elementen van de strijd tegen de duisternis en derhalve in componenten van genade in het kader van het Goddelijk Heilsplan. Haar onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven, die het thema vormt van alle geschriften die worden verspreid via het Maria Domina Animarum Werk, worden precies gegeven met de bedoeling, de omvorming van zielen die voor de verwezenlijking van dit alles noodzakelijk is, voor te bereiden;
·                            De gerichte gebeden van mensenzielen, door dewelke Haar macht tegen de werken der duisternis vrijwillig wordt ontsloten en tot ontplooiing wordt gebracht.
Een ziel die intiem met de Moeder Gods samenleeft, waarbij zij Haar beschouwt als de Meesteres van haar leven en haar wezen, en als haar Gids doorheen alle gebeurtenissen van haar leven, mag nooit Maria’s onbegrensde macht uit het oog verliezen, in het bijzonder niet bij haar pogingen om het hoofd te bieden aan de moeilijkheden van het leven. Het aardse leven is een eindeloze strijd tegen bekoringen, misleidingen, en de vele vreeswekkende en ontmoedigende invloeden om ons heen. Dit zijn de kogels waarmee de krachten der duisternis elke ziel van God, haar Bron en Bestemming, trachten los te snijden. Daarom behoort de ziel in nood zich tot de Koningin des Hemels te wenden. Wanneer de ziel dit doet op basis van een oprechte gesteldheid van toewijding aan Haar, van overgave aan Haar en van een oprecht verlangen om de verwezenlijking van Gods Heilsplan te dienen via de dienst aan Maria, die van God de leiding over de strijd tegen de duisternis heeft ontvangen in elke ziel die bereid is om Jezus Christus daadwerkelijk na te volgen en daadwerkelijk van God te zijn, zal zij in de Allerheiligste Maagd Maria een uiterst machtige Bondgenote vinden.

BRON:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: korte onderrichtingen:Maria en het kwaad.)
http://www.maria-domina-animarum.net/

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.

MARIA, ons laatste redmiddel!

woensdag 15 oktober 2014

DE ZUIVERHEID VAN MARIA

       FEEST VAN DE ZUIVERHEID VAN MARIA: (16 okt.)


Op 16 oktober gedenken wij de zuiverheid van de Allerheiligste Maagd Maria. De Moeder Gods is voor alle tijd en eeuwigheid een uniek wonderwerk van God, dat is bekleed met elk aspect van de volmaaktheid. Zij is de Spiegel van de absoluut volmaakte heiligheid. De heiligheid van een ziel is de mate waarin deze ziel leeft in een gesteldheid door dewelke zij “Heil” over de hele Schepping brengt, of nog preciezer uitgedrukt: in een gesteldheid door dewelke haar hele innerlijke zijn, en alles wat van haar uitstroomt, op basis van de Wetten van Gods Gerechtigheid en Barmhartigheid aanleiding geeft tot een intensivering van de uitstorting van Gods Genaden over de Schepping. Volgens deze door de Meesteres van alle zielen Zelf gegeven definitie was en is Maria vanaf Haar geboorte en tot in alle eeuwigheid het heiligste Wezen dat ooit uit Gods Hart werd geboren, daar Zij in Haar zijn en handelen, denken en voelen, willen en spreken een unieke mate aan Heil over de hele Schepping heeft gebracht. Haar leven op aarde was absoluut volmaakt, Haar innerlijke gesteldheden vertegenwoordigden de volmaakte heiligheid. Zij was, om zo te zeggen, de geschapen Belichaming van Gods Licht.
Wij kunnen het zo beschouwen, dat de heiligheid van een ziel hoofdzakelijk op twee funderingsstenen is gegrondvest: op de Ware onzelfzuchtige Liefde tot God, tot al Zijn Werken en Plannen met inbegrip van alle medeschepselen, en op de zuiverheid. De Meesteres van alle zielen definieerde reeds in 2003 in “De Hemelse Bruiloft de zuiverheid als de mate waarin een ziel een vlekkeloze spiegel voor Gods Licht is. De ziel zou men inderdaad kunnen beschouwen als een spiegel die Gods Licht opvangt om het in zich op te nemen en het eveneens om zich heen te verspreiden. Met elke afwijking ten aanzien van de Ware Liefde wordt deze spiegel voorzien van een modderspat. Hoe vaker dergelijke afwijkingen voorkomen, des te talrijker worden deze spatten. Hoe groter de afwijkingen, des te grotere vlekken komen erbij. Van spat tot spat, van vlek tot vlek, verkleint het vermogen van de spiegel om al datgene wat haar van Gods wege toestroomt, in zich tot volle vruchtbaarheid te brengen en het in ongeschonden vorm om zich heen te verspreiden.
Wanneer men het zo beschouwt, wordt de ware diepere betekenis van de zuiverheid heel duidelijk: De mate van zuiverheid bepaalt in hoge mate het vermogen van de ziel, zich ten volle te ontplooien en waarlijk vruchtbaar te zijn voor Gods Heilsplan. Een spiegel vangt licht op. Gods Licht is drager van de Waarheid. De Waarheid op haar beurt, is de diepe werkelijkheid, de kern van Gods handelen en van Zijn bedoelingen, of anders gezegd: De Waarheid is eigenlijk de draagster van Gods Wet. De Waarheid heeft betrekking op het geheel van de kennis en van de inzichten die de ziel nodig heeft om zich te verheffen tot de toestand die haar klaarmaakt om naar God, naar het Eeuwig Leven, terug te keren.
Maria droeg in Zich Gods Licht in de hoogst mogelijke mate die een geschapen wezen kan dragen en verdragen. Jegens elk schepsel dat Zij ontmoette, belichaamde Zij Gods Tegenwoordigheid en Zijn Werken, Zijn Liefde, Zijn Wet, Zijn verwachtingen jegens de zielen, en het wezen en de aard van de heiligheid in haar absolute volmaaktheid.
De zuiverheid van de Moeder Gods gedenken, is oneindig veel méér dan een lofprijzing aan Maria. Het is eveneens:
·                            een lofprijzing aan de volmaaktheid van Gods Werken, van Zijn Liefde jegens de mensenziel, de door Hem bedoelde kroon op de Schepping, en
·                            een uitnodiging aan onszelf, deze zuiverheid als bouwsteen van onze zielentempel na te streven, d.w.z. met volharding te bidden om de genade, de aanblik van onze ziel vanuit Gods ogen, in de oorspronkelijk door God bedoelde staat te herstellen.
Het gaat hierbij niet om een opgave voor één dag, doch om een levenswerk. Precies daartoe zijn wij hier op aarde. Dit leven is een onophoudelijke strijd van het Licht, dat God ons voortdurend laat toestromen, tegen de duisternis om ons heen en in de meest verborgen hoeken van onze ziel, waar het zaad van de duisternis ook ongemerkt wordt uitgestrooid en tot bloei kan komen. Wij voeren deze strijd niet alleen, want precies daartoe is de Moeder Gods ons als Meesteres toevertrouwd: Zij is één geworden met de zuiverheid, en heeft hierdoor Haar hele leven lang de duisternis aan Haar voeten gehouden. Uit deze uiteenzetting moge blijken hoe waar het is, dat Maria in het uur van Haar Onbevlekte Ontvangenis is geroepen om jegens de Schepping Spiegel van God te zijn, en dat Zij dit voor eeuwig zal blijven.
MARIA KONINGIN VAN DE ZUIVERHEID


BRON: Uit de onderrichtingen  van het Maria Domina Animarum Apostolaat:

(zie onderrichtingen: Sluier van goud.)
http://www.maria-domina-animarum.net/

 


zaterdag 11 oktober 2014

De heerlijke schittering van Jezus Christus


D e Heerlijke schittering van Jezus Christus:Het Licht van Jezus Christus is Zo helder, stralend en schitterend, vol Leven , vol Vreugde, vol KRACHT .
Jezus Christus is opgewekt uit de dood  en HIJ wekt Mensen tot Geest, Ziel en Lichaam op uit de dood. HIJ is Het levenslicht, Het heldere, sterke, machtige en hoopgevende licht.
UW Naam ZIJ geprezen, Heer Jezus! Schijn in ons eigen leven door ons heen, Heer. Maak ons zuivere en geopende kanalen voor uw geweldige en stralende licht,dat leven geeft tot in eeuwigheid.

"In Het Woord (= Jezus) is Leven, en dat leven is het licht voor de mensen . Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft Het niet kunnen doven. "
(Johannes 1: 4)

'God heeft geschenen in ons hart,
om ons te verlichten met het kennen Van Zijn Heerlijkheid, die afstraalt van Jezus Christus "
(2
Korintiërs 4: 6)

"IK ben Het licht voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis , maar heeft LICHT dat Leven geeft. "
(Johannes 8:12)
"Daar, bij u, is de bron van Leven,
in uw licht Leven wij. "
(Psalm 36:10)

Gebed : communiegebed van de H.Ignatius van Loyola:

Ziel van Christus, Heilig Mij.
Lichaam van Christus, Maak mij zalig.
Bloed van Christus, verzadig mij. Water uit de Zijde van Christus, Reinig mij. Lijden van Christus, versterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. Bij Uw-Heilige wonden , verberg mij. Laat niet toe dat ik van U gescheiden worde. Tegen de boze vijand verdedig mij. In Het uur van mijn dood roep mij. Doe mij dan tot U komen. Opdat ik met uw Heiligen U kan loven, In de eeuwen der eeuwen . Amen.


Anima Christi, Sanctifica me.
Corpus Christi, Salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, Conforta me.
O bone Jesu, Exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te .
Ab hoste Maligno Defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
In Saecula Saeculorum.
Amen.

Video: 

Anima Christi Sanctifica me


Lichaam van Christus, Maak mij zalig.
Bloed van Christus, verzadig mij.

zondag 5 oktober 2014

STA OP EN WEES VURIG

STA OP EN WEES VURIG!
“Het Rijk Gods is door Jezus onder de mensen gekomen. Waar dit nog niet zichtbaar geworden is, komt omdat de volgelingen van Jezus meestal slechts een vaal licht hebben uitgestraald op hun omgeving en hun tijd. Volg de Heer na, dan zal jouw licht schitteren zoals het licht dat Hij op de wereld en op de geschiedenis afstraalt.”

We zien nochtans dat Jezus ons OPROEPT om nieuwe mensen te worden die VURIG  ZIJN!

OPENBARING 3:15-20:
” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. U beweert: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, ik heb niets nodig. Maar u beseft niet dat u ongelukkig en beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. IK raad u aan van mij goud te kopen dat in het vuur is gezuiverd. Dan wordt u rijk. Koop ook witte kleren om u te kleden om uw schandelijke naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te smeren en weer te zien. Ik straf en tuchtig iedereen die ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij mij op mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij mijn Vader op Zijn troon gezeten. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest aan de gemeenschappen te zeggen heeft!”

JEZUS is VUUR en DAT VUUR is Hij op aarde komen brengen! Brand ons vuur? Of zijn we LAUW t.o.v God?
“Vergis u niet, geen lauwe christenen in de hemel!”
(zie: Openbaring 3:16)

Er moet meer VUUR komen in de beleving van ons geloof en ook in de uitstraling ervan, enkel zo zal het LICHT VAN CHRISTUS terug gaan stralen in de wereld! God wenst dat wij daaraan meewerken! “Hef op die slappe handen, en strek die knikkende knieën!” (Hebreeën 12:12)
 VOORUIT, STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT EN STRAAL!  JEZUS IS VUUR, ook wij moeten VUUR ZIJN!
Een “vurige christen” schenkt God de plaats in zijn leven die Hem toekomt, dit is de EERSTE PLAATS!

Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
MARIA is de moeder van het LICHT (Jezus Christus) daar JEZUS een VUUR is, kunnen we MARIA de MOEDER van het VUUR noemen, bid tot Haar om meer Vuur in je geloof te bekomen, Zij zal voor u ten beste spreken als “bruid van de H.Geest bij Haar bruidegom de H.Geest die u dan op zijn beurt het VUUR zal schenken! Zoals Maria “de kortste, zekerste en  veiligste WEG is om naar Jezus te gaan (H.Grignion de Montfort) ZO OOK IS Maria als “bruid van de H.Geest” de kortste, zekerste en veiligste WEG om tot de H.Geest te gaan!

“Wanneer de Heilige geest, Zijn Bruidegom Maria, in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen:  men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.” (H.Grignion de Montfort)


JEZUS(de Getrouwe en de Waarachtige) is de ruiter op het witte paard met “het zwaard” die uit Zijn mond komt:

 “Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. Zijn ogen vlammen als vuur; op zijn hoofd draagt Hij vele diademen met daarin een naam gegrift die niemand kent behalve Hij. Hij is gehuld in een mantel, gedoopt in bloed. Zijn naam luidt: Het Woord van God. Op witte paarden volgde het hemelse leger Hem, gekleed in smetteloos wit linnen. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal neerslaan. Hij zal ze weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. (Openbaring19: 11-16)
 
Jezus, de Getrouwe,de Waarachtige!

Want zie, de HEER zal komen in vuur,
en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,
om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden,
Zijn bestraffing in vlammen van vuur.
Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEER een rechtszaak voeren met alle vlees.
Zij die door de HEER dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn.”
(Jesaja 66:15-16)


JEZUS  “het mensgeworden WOORD VAN GOD”, brengt VUUR op aarde en dat dient om ons VURIG te maken!
Vele christenen bevinden zich echter in een “lauwe toestand”Aanvaarden we het woord van God nog in zijn volle waarheid, zonder er de scherpe kantjes van af te doen? De wijze waarop het verkondigd wordt, laat soms ook te wensen over! Verkondigt men soms niet enkel en alleen datgene wat de mensen graag horen(=de mensen naar de mond praten!) en schenkt men geen aandacht aan de radicale kant van het evangelie…maakt men niet teveel het zout
(=het WOORD VAN GOD) krachteloos, met alle gevolg vandien, nochtans word hiervoor gewaarschuwd in het evangelie!

“Als het zout zijn kracht verliest, is er niets om het weer zout te maken. Het deugt nergens meer voor. Je kunt het alleen nog maar weggooien op straat, waar de mensen eroverheen lopen.” (Matteüs 5:13) Als het woord van God krachteloos gemaakt word (door een éénzijdige verkondiging of door een verkondiging aangepast aan het werelds denken!) dan lopen de mensen er overheen en aanvaarden ze niet meer de volle waarheid, waardoor men LAUW gaat worden! En Jezus zegt ons wat er gebeurt indien men lauw wordt:
U bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken!” (Openbaring 3:16)

Het WOORD VAN GOD is een Zwaard!
Hebreeën 4: 12:
Want het Woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.”
 
zwaard van het “woord Gods


Gods scherpe mes is de enige remedie die ons kan helpen. Gods scherpe mes dat gevolgd wordt door de zalvende olie van Zijn Liefde. Maar als je alleen de zalvende liefdeolie van Zijn liefde wilt zal je altijd ziek en zondig blijven. Alleen als je het scherpe en het harde mes wilt (het zwaard van Gods woord) kun je verlost – genezen worden!
Gods woorden zijn zo KRACHTIG, dat ze de meest doortrapte leugen kunnen ontmaskeren. Het “woord van God” ontkrachten door het te verdraaien, er een andere betekenis aan geven aangepast aan de wereld, DAT is Jezus (het woord van God!) onrecht aandoen, door Zijn heilig woord te “ontheiligen.” ”Wee hij die zich hieraan bezondigt en het volk op een dwaalspoor brengt!”

Maria is ons in LA SALETTE, ook VUUR komen brengen met Haar Boodschap:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de hand van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.
Zich onderwerpen aan God impliceert ook een houding van VURIGHEID t.o.v. onze Schepper, we moeten ons ook onderwerpen aan “de heiligheid van Zijn woord”
Het aanvaarden zoals het is, zonder het te willen verdraaien of aanpassen, in ons eigen voordeel!

JEZUS CHRISTUS, HIJ DIE IS EN DIE WAS EN DIE KOMT, zal komen met VUUR, Hij zal iedereen doorboren met Zijn Vlammende ZWAARD (=Het Woord van GOD), zullen wij stand houden? Diegene die leeft volgens Zijn Woord dat Hij verkondigt heeft, zal standhouden! 
(Luc 6: 46:Jezus zei:”Waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg?” En ook:
 Matteus 8: 15:” Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij! )
 Wees dus VURIG!!!
“Ontwaakt slaper, sta op uit de dood en Christus' licht zal over u stralen" (Efeziërs 5:14)wees ook VUUR, zoals Jezus een VUUR is!