dinsdag 12 februari 2013

VASTENVASTEN: 40 dagen tijd: voorbereiding op PASEN


VASTEN:

 voorbereiding op het grootste hoogfeest voor de christenen  PASEN  Een tijd van GEBED , meditatie,inkeer; een tijd van zuivering van de geest,van het innerlijke van de mens.

 

1)Matteus6:17:JEZUS sprak:”Als u vast,kijk dan niet somber zoals de schijnheilige mensen doen. Want die trekken een ernstig gezicht,alleen maar om anderen te laten zien dat ze vasten. Neem van mij aan:ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als u vast,wrijf uw hoofd dan in met olijfolie en was uw gezicht, dan merkt niemand dat u vast, behalve uw Vader die door niemand gezien wordt. En uw Vader die ziet wat verborgen is ,zal u belonen.”

 (Trek dus geen somber gezicht als je vast,wees blijgezind en opgewekt van gemoed )

JOEL2:12-16:
“Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart en begin te vasten, te treuren en te rouwen.  Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
.Blaas de ramshoorn op de Sion,
kondigt een heilige vastentijd af
en roep op tot een plechtige samenkomst.

Breng het volk bijeen,
laat heel Israël zich reinigen.”

 

2) In Haar verschijning te La Salette vraagt MARIA ook de vasten te onderhouden en ze zegt LETTERLIJK:

In de vasten gaat men naar de beenhouwerij als honden!” Lees de boodschap van La Salette:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

 

 

3)Korte Overweging i.v.m. de VASTEN ( uit “De Weg der Asceten” tito coliander):

“Als een mens vast, bidt hij met een sobere geest,maar de geest van de onmatige mens wordt vervuld met onzuivere fantasie en gedachten. Vasten is een uitdrukking van liefde en toewijding; als iemand vast offert hij aardse genoegens om de hemelse vreugde te verkrijgen! Tijdens het vasten wordt de dankbaarheid groter jegens Hem die de mensheid de mogelijkheid van het vasten schonk. Vasten geeft de toegang tot een wereld waarvan we het bestaan nauwelijks vermoedden.Vasten is een stap op de weg van de bevrijding en een onmisbare steun in de strijd tegen zelfzuchtige verlangens. Het vasten is samen met het gebed één van de grootste gaven aan de mensheid geschonken en zeer dierbaar aan hen die er ervaring van hebben.”

 

Opmerking: Er wordt vooral van de mens verwacht dat hij gedurende de vasten een inspanning doet om zichzelf iets te ontzeggen, en dit ter ere Gods.

 

 "Bekleedt u met de nieuwe mens en houdt u naar de Heer gewend, maakt u gereed en blaakt van vuur: verwacht zijn uur! Legt daarom alle leugen af, al wat bederft is voor het graf,maar doet van die is opgestaan DE WAARHEID aan.

We zijn elkanders hand en hart op weg naar het beloofde land, Verdraagt en steunt de zwakken maar,vergeeft elkaar."


maakt u gereed en blaakt van vuur: verwacht zijn uur!”

vrijdag 8 februari 2013

EERBIED VOOR DE NAAM VAN GOD

GEHEILIGD IS DE NAAM VAN GOD ,GEBRUIK DE NAAM VAN GOD MET EERBIED!


EERBIED VOOR DE NAAM VAN GOD:


Zowel vanuit het WOORD van GOD als vanuit de boodschap van La Salette blijkt de oproep te komen voor “de mensheid” om EERBIED te hebben voor de “HEILIGE NAAM” van GOD! Toen Mozes op de berg Sinaï  van GOD zelf de 10 geboden in ontvangst kreeg SPRAK GOD tot Mozes de volgende woorden: (exodus 20:7): “Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken NIET ONGESTRAFT!”
MARIA komt ons te La Salettte herinneren aan deze WET. Ze vraagt ons om God niet te vervloeken en de schuld te geven voor alles wat verkeerd gaat. Lees de boodschap: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html
Heb je er al eens op gelet hoeveel er gevloekt word in je eigen omgeving? Er wordt nogal wat afgevloekt  de dag van vandaag! Schandelijk gewoon! Vraag jezelf eens af: hoe GOD zich moet voelen als Hij ganse dagen ontelbare verwijten moet aanhoren van Zijn kinderen!!!
Zou u dat verdragen als uw kinderen ganse dagen verwijten naar uw hoofd  slingeren? Ik denk van niet, en zo denk ik dat voor God de maat ook eens vol geraakt en dat is wat Maria ons is komen vragen  in La Salette…want anders…”ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!”
EERBIED voor de HEILIGE NAAM VAN GOD is iets universeels! In alle Godsdiensten is dit van toepassing. Probeer maar eens bij de moslims hun Allah te beledigen…..Je zal wat meemaken denk ik! Maar is het niet zo, dat het bij ons christenen te veel aanvaard is, wij het teveel als
“normaal beschouwen”, MAAR DAT IS HET NIET! GOD voelt zich hierdoor ERNSTIG BELEDIGD!!!
Kinderen worden het vloeken aangeleerd doordat ze de volwassenen gaan nadoen, en die vloeken er nogal op los! En ook op TV krijgen ze héél vaak het verkeerde voorbeeld voorgeschoteld, er al eens op gelet hoeveel er gevloekt word op onze tv-zenders? Er zou daar meer op gereageerd moeten worden, want dit is opvoedkundig heel erg slecht voor de kinderen, maar ook voor volwassenen, want door het teveel  horen gaat men op den duur het teveel als ‘normaal beschouwen’…
JEZUS leerde ons ook de naam van GOD te heiligen toen Hij ons het ONZE VADER leerde:
ONZE VADER
DIE IN DE HEMEL ZIJT

GEHEILIGD ZIJ UW NAAM

UW RIJK KOME UW WIL GESCHIEDE OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN  AAN ONZE SCHULDENAREN EN LEID ONS NIET IN BEKORING MAAR VERLOS ONS VAN HET KWADE….AMEN

Psalm 19 vers 15:
’Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn verlosser.’

Psalm 34 vers 14:
’Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.’

Efeze 4 vers 29:
’Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.’

1 Petrus 3 vers 10:
Immers: 'Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen.'

Kolossenzen 3 vers 8:
Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden.’
VLOEKEN,DOE HET NIET!