vrijdag 21 december 2012

KERSTDAG
KERSTDAG ( 25 dec.)

De geboorte van JEZUS CHRISTUS:


Evangelie volgens Matteus hoofdstuk 1: 18-25:


De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren,
en ze zullen Hem de naam Immanuël geven,
wat betekent: God met ons.
Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Hij gaf Hem de naam Jezus.”


'Ik verkondig jullie grote vreugde,
die iedereen zal ten deel vallen:
vandaag is jullie redder geboren,
namelijk Christus, de Heer.'
( Lucas 2:11)
    WANT de genade van God is verschenen, bron van redding voor alle mensen” (Titus 2:11)
God has come to you!


JEZUS CHRISTUS: het mensgeworden WOORD VAN GOD:


Evangelie volgens Johannes hoofdstuk1: 1-5:
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God.  Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”
“De bevolking dwaalde rond in het duister,
nu ziet ze een groot licht;
het land zat in diepe duisternis,
nu staan de bewoners in stralend licht”
(Jesaja 9: 1)
IK WENS U ALLEN EEN ZALIG, GEZEGEND EN VREUGDEVOL KERSTFEEST TOE!!
MOGE HET LICHT VAN CHRISTUS IN UW HART STRALEN!vrijdag 14 december 2012

ADVENTSGEDACHTEADVENTSGEDACHTE:


Johannes de doper; de wegbereider van de Heer
Predikende Johannes de doper in de woestijn


Bij deze gedachte wil ik onze aandacht even vestigen op een heel bijzondere figuur uit het evangelie nl.Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer.hiervoor werpen we een blik op het 3é hfdst van het lucas-evangelie:


Optreden van Johannes de Doper-Lucas 3:


In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,  en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.  Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,  zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:


Luid klinkt een stem in de woestijn:


“Maak de weg van de Heer gereed,


maak recht zijn paden!


 Iedere kloof zal worden gedicht,


elke berg en heuvel geslecht,


kromme wegen recht gemaakt,


hobbelige wegen geëffend;


 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”


 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?  Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!  Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’


 De mensen vroegen hem: ‘wat moeten we dan doen?’  Hij antwoordde: ‘wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’  Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘meester, wat moeten wij doen?’  Hij zei tegen hen: ‘vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’  Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘en wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’


 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,  maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;  hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’


 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
Zijn ook onze paden geëffend en onze wegen recht…en is ons hart gezuiverd van alles wat een komst van de Heer in de weg kan staan, in ons hart of in ons leven?
Laten we in ons hart een kribbe klaarmaken waar er plaats is voor de komst van het kerstekind.


Laten we ons goed voorbereiden opdat KERST een echt CHRISTUS-feest wordt en geen commercieel ho-ho-ho gedoe want dit heeft niks te zien met het echte "kerstfeest"!!!KERSTDAG:  JEZUS  OF DE KERSTMAN???


Voor wie kiest u op kerstdag, iets dat blijvend is of iets dat tijdelijk is: JEZUS of de kerstman


De Kerstman is iets wat de mensen hebben uitgevonden, een fabeltje dus, het is vluchtig, een eendagsvlieg, niet blijvend. JEZUS is een WERKELIJKHEID. HIJ is GOD die mens is geworden en onder ons heeft gewoond. De woorden die Hij ons geleerd heeft is GODS WOORD en schenkt ons EEUWIG leven indien we in Hem geloven! HIJ is dus blijvend “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer krijgen en wie in mij gelooft geen dorst meer.”zegt Jezus(joh6: 35-36)


De kerstman verzadigt geen geestelijke honger noch dorst!
Jammer genoeg zien we ook bij ons ( we gaan Amerikaanse toestanden achterna!!) het zo mooie”echte KERSTFEEST” degenereren tot een commercieel ho-ho-ho-gedoe…jammer!


"Maar, zoals de zon opkomt, zal er gerechtigheid komen voor jullie die ontzag voor mij hebben; genezende werking gaat ervan uit, zoals van de stralen van de zon."(Maleachi 3:20)


vrijdag 7 december 2012

JEZUS CHRISTUS:LICHT VAN DEZE WERELD

JEZUS CHRISTUS:LICHT VAN DEZE WERELD:
JEZUS CHRISTUS :"het LICHT"van deze wereld" & overwinnaar van de duisternis!
"jesus light of the world"


"JEZUS LICHT VAN DE WERELD, JEZUS DE BRON VAN ALLE LEVEN"
'Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,


om iedereen die in mij gelooft,


niet in het duister te laten.'


(Johannes 12:46)

IK BEN het LICHT voor de wereld.


Wie mij volgt, zal niet meer


in het donker lopen,


maar hij zal het licht bezitten


dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
Licht is nodig als het donker is.Licht is nodig om te kunnen zien waar je naartoe gaat.Licht is nodig om niet te struikelen of te verongelukken.Licht is nodig om zicht te hebben


Licht is nodig om doorlicht te zijn en om transparant te  zijn.Licht is nodig  voor het leven, denkt u maar aan de planten Zonder licht kan het koud en kil zijn Licht openbaart het verborgene.


Jezus Christus is nu exact degene die afrekent met de duisternis.


Jezus Christus alleen kan het laten schijnen in mensenharten ! Jezus Christus alleen kan leven geven Jezus Christus is de bron voor al wat leeft.
"Jesus Christ is victorious"
“Ik ben het licht voor de wereld.

Wie mij volgt, zal niet meer

in het donker lopen,

maar hij zal het licht bezitten

dat leven geeft.”


(Johannes 8:12)
Uit efeziers5:7-14:
“Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.”


God is LICHT, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.”

Sion, sta op, ga het licht tegemoet.
De Heer komt in al zijn majesteit,
als het aanbrekende ochtendlicht.”(Jesaja 60:1)
vrijdag 30 november 2012

ADVENT

ADVENT:


Voorbereidingstijd op het “Kerstfeest”,de herdenking van de geboorte van JEZUS CHRISTUS, de verlosser der mensheid!
Een passend gebed om de menswording van Christus te overwegen gedurende de advent is het angelusgebed, je kan het gedurende de dag op regelmatige tijdstippen bidden, voorbeeld: smorgens, smiddags en savonds. Het gebed bestaat uit een aantal verzen uit het Evangelie en is daarmee ook een heel Bijbels gebed.


Het eerste vers uit Lucas, waar Maria antwoord geeft op de aankondiging van de Engel Gabriël, wanneer deze laatste de "zwangerschap" aankondigt van Jezus (dat zij de H. Geest zal ontvangen) die met Kerstmis uit Maria geboren zal worden.


Het tweede vers komt ook uit het Lucas Evangelie waar Maria zich overgeeft aan Gods wil en daarmee ons ten voorbeeld wordt gesteld. Christus ontvangen, christen-zijn is doen wat God van ons verlangt.


Het derde vers komt uit het Johannes Evangelie. De Evangelist spreekt over het vleesgeworden Woord, Christus zelf, en daarmee geven we een geloofsbelijdenis dat Christus God en Mens is.


Het vierde vers is de smeekbede dat Maria onze voorspreekster mag zijn, opdat we de gesteldheid mogen hebben om de genadegaven van Christus te ontvangen.


In het afsluitende gebed wordt de Menswording van Christus in direct verband gebracht met Zijn lijden en sterven, maar vooral met Zijn verrijzenis en dat wij daaraan deel mogen hebben.


Tussen de verzen door wordt het Wees Gegroet Maria gebeden, waarin met name de overweging van het betreffende vers centraal staat en we daarbij de steun en voorspraak van Maria inroepen.


ANGELUSGEBED:


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria...


Zie, de dienstmaagd des Heren;

Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria...En het Woord is vlees geworden;

En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria...
Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.


Laten wij bidden.

Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,

opdat wij, die door de boodschap van de Engel

de menswording van Christus, uw Zoon gekend hebben,

door zijn lijden en kruis gebracht worden

tot de glorie van de verrijzenis.

Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.


Laten we tijdens deze advent samen met MARIA hoopvol verwachtend uitzien naar de komst van JEZUS CHRISTUS onze verlosser, DE enige en ware redder der mensen!maandag 5 november 2012

Als GOD ons thuisbrengt uit onze ballingschap"Als GOD ons thuisbrengt uit onze ballingschap"


 (Naar psalm 126)

Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap
dat zal een droom zijn. Wij zullen zingen,
lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld:
"Hun God doet wonderen.”
Ja, Gij doet wonderen,
God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Breng ons dan thuis
keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt
opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid
zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg
en zaait onder tranen.
Zingende keert hij
terug met zijn schoven."Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde!"(psalm 126:5)

maandag 15 oktober 2012

BEPROEVING

VOLHOUDEN (door tegenwind bereik je grote hoogte...)

PSALM 36:8:"Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen."


BEPROEVING:


 Goede vrienden, als dienstknecht in dienst van de Moeder Gods is het mijn taak u te bemoedigen en te steunen, vooral nu ikzelf ondervind en ik merk, zie en hoor dat vele mensen sterk beproefd worden,  wil ik u graag zeggen goede vrienden, heb goede moed God komt u te hulp, heb geduld, VOLHOUDEN is de Boodschap ( openbaring 2: 10:"Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven." zegt JEZUS ons via de apostel Johannes .in het laatste boek van de bijbel, trouw blijven aan je geloof ook in de moeilijke momenten is zeker geen makkelijke opdracht, maar ook geen onmogelijke WANT: de apostel paulus schrijft ons in de 1é Korintiers brief het volgende: 1Kor 10:13:”U kunt op God vertrouwen, Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. En wanneer u beproefd wordt, zal Hij ook voor uitkomst zorgen zodat u de beproeving te boven komt!”

We hebben een belangrijk WAPEN gekregen om STAND te houden in de beproeving en dat wapen is het GEBED, probeer vooral dat wapen te behouden, het niet te verliezen, er TROUW aan te blijven, dan is de OVERWINNING binnen het bereik!
Vergeten we vooral niet te bidden op de voorspraak van Maria om de genade van Standvastigheid te mogen bekomen in ons geloof om stand te houden!

(zie ook overweging in verband met het bidden en het gebed:

Ik besluit met de woorden van de apostel Jakobus:

jakobus1: 3-9:"Doorstaat uw geloof de beproeving, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten. Als iemand van u wijsheid te kort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen….”


Psalm 126:5 : “Wie met tranen zaaien, zullen  met gejuich oogsten.


De last op je schouders,
draag hem over aan de Heer,
Hij zal voor je zorgen;
Wie Hem TROUW is,
Laat Hij niet bezwijken, nooit.”
(Psalm 55: 23)

Matteus 11: 28 - 30 :    
Jezus sprak:" 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 
    neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig 
    van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en 
    Mijn last is licht
."


Matteus 12:20:
 Het geknakte riet zal Hij niet breken,
en een smeulende pit zal Hij niet doven
.”
Ik wens u allen goede moed toe en Gods zegen!

maandag 17 september 2012

19 SEPT : FEEST O.L.V. van LA SALETTE

MARIA te LA SALETTE 19/9/1846


19 SEPTEMBER : O.L.V. van LA SALETTE


 OP 19/9/1846 greep de éénmalige verschijning van MARIA plaats te LA SALETTE (franse alpen).
La Salette is de eerste, na een grondig onderzoek door de R.K.Kerk, officieel erkende verschijning van de Moeder Gods.
MARIA deed er de dringende oproep:”ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER TEGENHOUDEN KAN.”

“ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”

IK HEB U ZES DAGEN GEGEVEN OM TE WERKEN, IK HEB MEZELF DE ZEVENDE DAG VOORBEHOUDEN EN GIJ WILT HEM MIJ NIET TOESTAAN.”

Een uitvoerige beschrijving van de verschijning kunt u lezen:

 De ganse Boodschap kunt u eveneens lezen:


De boodschap van La Salette maakt ons vooral duidelijk dat wij uitgenodigd worden om:

1)EERBIED voor de Naam van God hebben en Hem niet de schuld geven voor alles wat misloopt hier op deze wereld en in onze eigen kring…

2)Dagelijks ons naar God toekeren(= bekeren!) Door onder andere smorgens  en savonds: één Onze Vader en één Weesgegroet te bidden en meer als het kan…

3) Wekelijks de Zondag eren als de “dag des Heren” een rustdag waar we speciaal tijd maken voor God (oa. H. Mis…)

4) Jaarlijks ons iets ontzeggen tijdens de vasten en de naastenliefde beleven niet alleen met lieve woorden maar ook met concrete daden.

5)De profetieën (geheim) van onze Hemelse Moeder naar de toekomst toe in acht nemen zodat onze lampen branden als “de dag van Jahweh” komt…. Het geheim (profetie) van La Salette kan u lezen:

De Moeder Gods komt in La Salette volgende mensen oproepen:
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken
*De apostelen van de laatste dagen-zie visioen. H. Grignion de Montfort:


MARIA heeft in La Salette uitdrukkelijk gevraagd dat Haar BOODSCHAP aan GANS HAAR VOLK zou worden BEKEND GEMAAKT!
.ZE ZEGT:
Ik BEN MET U EN IN U  mits het geloof het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de Glorie en Eer van Jezus Christus. Strijdt kinderen van het LICHT, gij klein in aantal die ziet, want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde…”

Een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker, Melito San Miguel (schrijver van het boek "de laatste zegels" ) die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën schrijft:”Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette; hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf; er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publicatie van de boodschap, dit alles maakt van de verschijning van La Salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen  uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit.” Die authenticiteit is belangrijk omdat we dan ook die Boodschap ERNSTIG moeten nemen!

De H.Pastoor van Ars zei reeds in een profetische uitspraak: “LA SALETTE heeft veel goed gedaan, het zal nog meer goed doen en LATER zal het dit OVERAL doen en STEEDS MEER!!!

DAAROM ook moet die WAARSCHUWING van de Moeder Gods doorgegeven worden. Het is immers een ultieme oproep om in de komende tijden, nog zovelen te redden, niet van het menselijk verdriet en onheil, dat de mens trouwens zichzelf zal aandoen door zijn egoïsme en verkrachting van de natuur (zie geheim!) maar om in de komende verwarring niet opnieuw God te vervloeken voor wat zal gebeuren…

Paus Johannes Paulus II zei trouwens (in 1996) ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van de Moeder Gods te La Salette:
“Maria’s woorden in La Salette bewaren door hun eenvoud en hun strengheid een ware actualiteit, in een wereld die nog steeds lijdt onder oorlog, honger en zoveel ellenden die tekenen zijn en dikwijls het gevolg van de zonde van de mensen…!” BEKERING :

De boodschap van LA SALETTE is een ultieme oproep tot BEKERING voor de mensheid,
Iedere mens in welke situatie ook word opgeroepen om zich met gans zijn hart  tot God te keren en Zijn Schepper te eerbiedigen en te erkennen. Het speelt geen rol wat er zich heeft afgespeeld in je leven, een mens mag nog zo diep gevallen zijn, er is altijd een weg terug en God schenkt altijd nieuwe kansen, wat er ook gebeurd is! (cfr. Parabel van de verloren zoon: Lucas 15:11-32.)  Immers:”God is barmhartig voor ieder die Hem erkent!”(luc1: 50)
Ook de grote profeet Jesaja schreef :
Al zijn je zonden rood als scharlaken,
ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper,
ze worden wit als wol.
Als je weer naar Mij wilt luisteren,
Zal het beste deel van het land
Je ten deel vallen.” (Jesaja 1:18,19)

En de apostel paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: “maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos.”( Romeinen 5: 20 )

MARIA spreekt in LA  SALETTE volgende bemoedigende woorden:
 ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.”


Joel 2:13:” Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.”“Er waren tal van SPOTTERS in de dagen van Noach, en die zijn er nog steeds de dag van vandaag! Heb BEROUW voordat de tijd om is!

 En zoek een veilige beschutting in de “ark van MARIA die u zal leiden naar de veilige haven…. WANTMaria is de veiligste de snelste en de zekerste weg om naar JEZUS te gaan!

maandag 20 augustus 2012

DE KROON DES LEVENS

foto: Maria in la salette; let op de "kroon van rozen "die Maria draagt.

DE KROON DES LEVENS:


Tekst t.g.v.” feest MARIA KONINGIN” 22 augustus:


Wees getrouw tot de dood en Ik zal u DE KROON DES LEVENS geven.”(Openbaring 2: 10)
Deze tekst (apokalyps 2: 10) doet ons denken aan Maria in La Salette. Zij draagt daar een“Kroon van rozen” op Haar hoofd. Het is de zegekrans, de Kroon die men ontvangt na de overwinning op de wereld… Jezus ontving de doornenkroon; de zijnen wilden Hem niet erkennen als Hun Koning, (Joh 1:10:”Hij was in de wereld; de wereld was door Hem geworden en toch erkende de wereld Hem niet.”) Het was pas in de Hemel dat Hij de gouden Kroon ontvangen heeft, nadat hij de duivel en de wereld had overwonnen, en het volmaakte offer, Zijn eigen leven, aan de Vader had geschonken om ons te redden uit onze zonden…
Ook Maria heeft op deze wereld een “geestelijke doornenkroon” gedragen (luc2: 35: Simeon: “uw ziel zal door een zwaard worden doorboord…”)
Maria weent in La Salette omdat ook vandaag nog velen Jezus opnieuw doornenkronen en bespotten: doordat we God niet erkennen, doordat we niet luisteren naar de Woorden die Jezus gesproken heeft of beter gezegd doordat we Zijn woorden niet aanvaarden en zodoende te weinig leven als “echte evangelische christenen”
(Luc6: 46:Jezus zei:”Waarom toch noemt ge Mij Heer, Heer, als ge niet doet wat ik zeg?
 En ook: Matteus8: 15:” Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij!”)

 En doordat we nog teveel in ons leven”de hamer" hanteren die aan het Kruis hangt in La Salette  en te weinig “de tang"! Maria weent ook omdat we ook Haar woorden in de wind slaan, en ze niet willen of niet kunnen aanvaarden. Zo wordt ook de ziel van Maria opnieuw doorboord met het zwaard…. Laat ons dan ook de Woorden van Jezus en Maria aannemen “als kinderen” met een open geest en hart, dan zullen we erdoor gevormd worden en het eeuwige leven verwerven…(luc18: 17:Jezus zei: Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!”) Laten we ons vormen en opvoeden door Maria en zo zullen we onze “kroon des levens” verkrijgen. Maria zegt in La Salette aan onze zijde te staan en met ons mee te werken:”Ik zal met hen strijden tot zij tot de volheid des levens zijn gekomen…” (zie”geheim van La Salette”):http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html
Door het bidden van de rozenkrans en ons toe te wijden aan Maria en te leven als evangelische christenen zullen we de zegekrans ontvangen uit Haar hand:

ZIJ zal "de ware leerlingen en ware navolgers van Christus”,”Haar kinderen” en “de Apostelen van de Laatste dagen”kronen met een schitterende diadeem van gouden rozen; de “kroon des levens” die we tot in eeuwigheid zullen dragen bij de “Vader” in onze uiteindelijke “THUIS” na deze aardse Pelgrimstocht…AMEN.


"Geprezen en verheerlijkt zij de Macht van MARIA KONINGIN
VAN HEMEL EN AARDE!"foto: wenende MARIA in LA SALETTE


Gelukkig de ziel waarin Maria, de boom des levens, is geplant. Zeer gelukkig de ziel, waarin zij haar vrucht draagt. Maar allergelukkigst is de ziel, die Maria's vrucht smaakt en bewaart tot aan de dood en in de eeuwen der eeuwen.” Amen! (uit "de Ware Godsvrucht"-H.Grignion de Monfort.)