zondag 31 mei 2015

NOVEEN HEILIG HART VAN JEZUS

De  Noveen tot het Heilige Hart van Jezus:

(maand JUNI toegewijd aan het heilig hart van Jezus)"Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U"

In 2018 start op 31 mei  de noveen tot het Heilig Hart van Jezus. Het feest van het heilig hart van Jezus valt in 2018 op vrijdag 8 juni.

"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."

(duur: 9 dagen, in het bijzijn van een noveenkaars-indien ter beschikking)

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.

GEBED:

O, mijn Jezus, die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden!" Zie; ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade …

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Alles wat ge zult vragen aan mijn Vader in Mijn Naam, zal Hij u geven!"  Zie; aan Uw Vader vraag ik in uw naam de genade...

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.


Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals  het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan!"
Zie; steunend op de onfeilbaarheid van Uw Heilige woorden, smeek ik om de genade...

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

Gebed.
Allerheiligste Hart van Jezus, voor wie één enkele zaak onmogelijk is; namelijk geen medelijden te hebben met ons die in nood zijn. Heb toch medelijden met ons, arme zondaars, en verleen ons de genade die wij U afsmeken door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw en onze tedere moeder.

"Onbevlekte hart van Maria, spreek voor ons ten beste bij het Heilig Hart van Jezus."


Heilige Jozef, voedstervader van Jezus, bid voor ons.
Wees gegroet Maria, Koningin
Wees gegroet Maria, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.
O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Jezus, aan uw Hart beveel ik aan (uw intentie)

Wie zich toewijd aan het H. Hart van Jezus, vooral de gezinnen, mogen rekenen op een bijzondere genade.
Deze genaden wordt samengevat in "de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart":
1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.

Heilig Hart van Jezus, ONTFERM U OVER ONS!
"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."


Laten we de hemel bestormen met onze gebeden. Tegen de kracht van het heilig hart van Jezus op voorspraak van het Onbevlekte Hart van Maria kan het kwade niks verrichten!

 Feest van het Heilig Hart van Jezus: zie:
vrijdag 29 mei 2015

HET BEZOEK VAN MARIA AAN HAAR NICHT ELISABETH

 Het bezoek van Maria aan Elisabeth:

De diepe betekenis van het bezoek van Maria aan Haar nicht Elisabeth
( feest van
31 mei)


“Maria maakt in Haar bezoek aan Elisabeth  duidelijk dat de waarlijk heilige ziel geen inspanning uit de weg gaat om God naar de zielen te brengen.”

 

Wanneer de Heilige Aartsengel Gabriël aan Maria verkondigt dat Zij Jezus in Haar schoot zal ontvangen, deelt hij Haar tevens mede dat Haar nicht Elisabeth, hoewel zij onvruchtbaar heette te zijn, reeds zes maanden zwanger is. Maria vertrekt daarop vanuit Nazareth in Galilea (de noordelijke provincie van Israël) naar Ain Karim in Judea (de zuidelijke provincie van het land), een lange en moeilijke reis met een bestemming in een bergachtige streek. Wat is de diepe zin en betekenis van dit bezoek?
Elisabeth is op gevorderde leeftijd. Zij draagt in haar schoot de vrucht die later bekend zal zijn als Johannes de Doper. Maria Zelf draagt Jezus, de Godmens, de Messias en Verlosser, in Haar Schoot. Hoewel Zij Zich van Haar unieke uitverkiezing (als Moeder van de Messias) bewust is, cijfert Maria Zich totaal weg in de dienst aan Haar naaste. Bij Maria’s aankomst groet Zij Haar nicht, en de Heilige Geest verkondigt aan deze laatste dat Maria zwanger is van Gods Zoon. God verkondigt dus voor het eerst rechtstreeks aan een mensenziel dat Maria de Moeder van de Messias is. Elisabeth deelt Maria mede, dat Johannes de Doper in haar schoot is opgesprongen van vreugde bij het horen van Maria’s groet.
Wij leren hier dus reeds Maria kennen als Diegene die Jezus naar de zielen draagt (Diegene, die steeds Draagster van het Licht zal zijn, die steeds innig één met God zal zijn), en hierdoor God tegenwoordig stelt: Waar Maria verschijnt, wordt de atmosfeer vervuld van Gods Tegenwoordigheid. Zo zal het voor altijd blijven. Bovendien is belangrijk, dat niet mensen Haar in deze hoedanigheid verkondigen, God Zelf doet het, via een inspiratie van de Heilige Geest aan Elisabeth.
Maria zal drie maanden lang Haar eigen noden volkomen terzijde schuiven om Elisabeth vreugde en hulp te bereiden, en verkondigt hierdoor in feite reeds de Missie van de Verlosser, die Liefde, Licht en vreugde naar de zielen zal brengen:
·                            Liefde, want Maria cijfert Zichzelf ondanks Haar eigen zwangerschap maandenlang helemaal weg voor Haar naaste, en Zij doet dit vanuit een Hart, waarin Zij volmaakt één is met Jezus en met de Heilige Geest.
·                            Licht, want in Haar en dus Jezus’ tegenwoordigheid ontvangt Elisabeth het Licht der Waarheid over Maria en Jezus, en dus over de ware betekenis van dit tijdstip in de heilsgeschiedenis.
·                            Vreugde, want het nog niet geboren kind springt op van vreugde. Doorheen Maria treedt Jezus hier reeds op als Diegene, die het leven van de mensenziel komt verlichten door liefdevolle ondersteuning en door de voelbare Tegenwoordigheid van God. Bovendien getuigt God hierdoor van het feit dat ook de ongeboren vrucht reeds reageert op Gods Tegenwoordigheid, en dus door God wordt geleid.
Maria maakt in Haar bezoek aan Elisabeth bovendien duidelijk dat de waarlijk heilige ziel geen inspanning uit de weg gaat om God naar de zielen te brengen: Haar reis is lang, en het laatste gedeelte van de reisweg vóór de plaats van bestemming is bergachtig. God toont hierin aan, dat zielen zich niet steeds gemakkelijk bereikbaar maken voor Zijn Licht, en dat vaak volharding in de naastenliefde nodig is om een ziel voor het Heil te ontsluiten.
In antwoord op de woorden van Elisabeth laat Gods Geest, die kort voordien de volmaakte Bruiloft aan Maria heeft voltrokken en de kiem van de Godmens in Haar heeft gelegd, Maria het Magnificat uitspreken, waarin Zij God verheerlijkt, maar waarin God Haar ook een tipje van de sluier over Haar eigen hoedanigheid en rol binnen Zijn Heilsplan laat oplichten: “Van heden af prijst elk geslacht Mij zalig, omdat Hij aan Mij Zijn Wonderwerken deed, Hij die machtig is...”. God Zelf laat Maria hier verkondigen dat Zij doorheen de heilsgeschiedenis een sleutelfiguur voor het Heil der zielen zal blijven.
Maria brengt hier op mystieke wijze de Christus in contact met Zijn voorloper, Johannes de Doper, die als mens zes maanden ouder dan Jezus zal zijn, en een tijd lang de komst van de Messias zal verkondigen, tot deze Zelf in de openbaarheid zal treden door Zich door Johannes in de Jordaan te laten dopen. De Doper reageert vanuit de moederschoot op de stem van Maria, die is bezield door de Christus in Haar eigen Schoot.
Tekenend is de voortdurende Aanwezigheid van Maria bij Elisabeth en Zacharias doorheen een periode waarin deze beiden zwaar beproefd worden: Zacharias kan tot aan de geboorte van Johannes niet spreken, en Elisabeth wordt voortdurend bekoord op de waarheid van haar inzichten over Jezus en Maria, en over de belofte dat haar eigen zoon Johannes groot zal zijn in Gods ogen. Wij moeten ons daarbij voor ogen houden dat Maria’s Aanwezigheid in het huis en de tuin van Elisabeth en Zacharias een heel stille Aanwezigheid is: Zij spreekt heel weinig, lijkt doorheen het huis te “zweven”, en voltrekt al Haar werken vrijwel geruisloos. De grootste tekenen van Haar Aanwezigheid zijn de diepe Vrede en het Hemels Licht, dat Zij om Zich heen verspreidt. Hierin getuigt God van de nederigheid en zelfverloochening van Maria: Niet Zijzelf laat Haar Tegenwoordigheid opvallen door menselijke tekenen, God kenmerkt Haar Aanwezigheid, door louter Hemelse tekenen. God geeft hierin de voorafbeelding van Maria als Diegene, die de beproefde en bekoorde zielen vrijwel onopvallend doorheen hun moeilijke dagen ondersteunt. 
Maria toont hier aan alle generaties wat God van elke ziel verwacht: Dat zij Jezus naar haar medeschepselen helpt brengen, Gods Tegenwoordigheid voelbaar maakt, zichzelf verloochent voor de naaste, vreugde en Licht brengt, zichzelf wegcijfert, niet de aandacht op zichzelf doch op God vestigt, en God verheerlijkt als Diegene, die volmaakt rechtvaardig is en wiens beloften eeuwigdurend geldig zijn. Maria toont de zielen hier dat een waarlijk heilige ziel in feite niet meer zelf leeft, doch louter een werktuig van dienstbaarheid is, dat zich in alle handelingen, woorden en verlangens uitsluitend door God laat bewegen.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen:edelstenen der genade.)

Maria toont hier aan alle generaties wat God van elke ziel verwachtDat zij Jezus naar haar medeschepselen helpt brengen.”

zaterdag 23 mei 2015

PINKSTEREN STORM VAN VUUR

PINKSTEREN:

Beschouwing: STORM VAN VUUR

Het zuivere Licht van God wordt bestuurd door Gods Vuur, dat wordt belichaamd door de Heilige Geest.”


 

Lieve zussen en broeders in Jezus en Maria,
Rondom ons zijn de tekenen van de lente in wording duidelijk zichtbaar geworden, en langsheen haar weg naar de zomer wekt de natuur dag na dag de getuigen voor Gods Tegenwoordigheid en Zijn Werken tot nieuw leven. Aan de hemel heeft de vuurbal die wij kennen als 'de zon', haar kleed van koningin aangetrokken, opdat de natuur moge weten aan wie zij het nieuwe leven te danken heeft. Zo heeft God het gewild: De mensenziel zou in zichzelf en in de Schepping om haar heen veel van de aard van haar Schepper kunnen leren kennen, en wel des te meer en des te dieper naarmate zij bereid is, zich van zichzelf te ontledigen en zich met een zuiver hart volledig in haar Schepper te laten overvloeien.
De zon, de vuurbal aan de hemel, geldt voor het menselijk denken en beschouwen als de bron van alle leven. De ware Bron echter, is God, uit wiens Hart deze vuurbal is voortgekomen. Niettemin leert de zon ons iets over het Wezen van haar Maker: God is warmte, Licht en bezieling. Hij belichaamt derhalve de wezenstrekken van het vuur. Vuur brengt warmte en licht over, en bezit het vermogen om oude dingen te reinigen en in voorkomend geval te verbranden, opdat zij door nieuwe, gezuiverde, gelouterde dingen zouden kunnen worden vervangen, zoals in een wedergeboorte. Wat betekenen dan deze eigenschappen wanneer men hen in de diepte beschouwt?
·                            Warmte staat symbool voor de Liefde. De Liefde is de Goddelijke kracht en eigenschap bij uitstek, door dewelke God Zijn eigen Hart restloos en onvoorwaardelijk in elk schepsel uitstort met de alles overheersende bedoeling dat het schepsel zich in alle omstandigheden geborgen, beschermd, gewaardeerd en gelukkig moge kunnen voelen en zich in het besef van Gods Tegenwoordigheid bij en in zich pas goed ten volle zou kunnen ontplooien. Om deze reden is de Ware Liefde de basiskracht, de brandstof van alle Werken van God en derhalve de kracht die de hele Schepping in stand moet houden en haar ontwikkeling mogelijk moet maken. Van elke mensenziel verwacht God een intensieve navolging van Zijn eigen gesteldheid van Liefde jegens al haar medeschepselen en jegens Hem.
Tegenover de Liefde staat de haat in al haar verschijningsvormen, doch ook de angst, die zich hierdoor kenmerkt, dat zij pas groeit en bloeit waar de Liefde niet meer voldoende, respectievelijk niet meer in haar ware zuiverheid wordt beleefd. Angst, evenals elk gebrek aan beleving van de Liefde in het hart, wijzen erop, dat in de ziel de verbinding met haar Schepper verontreinigd is.
·                            Licht staat symbool voor de Waarheid. De Waarheid is de diepe werkelijkheid, de kern van Gods handelen (Zijn Werken) en Zijn bedoelingen (Zijn Plannen. Aangezien Gods Werken en Plannen bestaan uit Liefde, door Liefde gevoed en door Liefde geleid worden, en de Liefde Gods Wet is, kan worden gezegd dat de Waarheid eigenlijk de kennis van Gods Wet is. De Waarheid heeft betrekking op het geheel van de kennis en de inzichten die noodzakelijk zijn opdat de ziel verheven zou worden tot de staat die haar klaar maakt voor de terugkeer naar God, naar de heiligheid, naar het Eeuwig Leven.
In tegenstelling tot het Licht staat de duisternis, die de zielen van Gods Licht zoekt te scheiden door hen op de meest uiteenlopende wijzen te verblinden, te misleiden, in dwaling te brengen en hen een schijnwaarheid voor te spiegelen, die een werkelijkheid belichaamt die Gods Tegenwoordigheid, Zijn Werken en Plannen loochent of de werkelijkheid ervan uit de harten tracht te verbannen.
·                            Zuivering is het proces door hetwelk datgene wat bezig is, het ware Leven te verliezen, nieuw Leven kan krijgen, opnieuw kan worden bezield, en tot een wedergeboorte respectievelijk omvorming kan komen. Het Vuur uit Gods Hart is de kracht door dewelke Hij het verziekte geneest, omvormt en tot een wedergeboorte leidt.
Ondanks Gods almacht heeft het effect van Zijn Vuur een beperking: Het ontplooit zich slechts in de mate waarin het schepsel het in zich toelaat. De mensenziel zou men kunnen vergelijken met hout, dat door Gods Vuur slechts in brand kan worden gestoken wanneer het daartoe de juiste gesteldheid bezit. Hout brandt slechts wanneer het droog is, in natte toestand kan het niet worden aangestoken: Het vuur is bij nat hout onwerkzaam. Het hout van de mensenziel wordt vochtig, of beschimmelt, doordat de ziel door de invloeden der wereld wordt verontreinigd. Naarmate de ziel het denken, voelen, en de bestrevingen der wereld in zich wortel laat schieten, wordt zij als het ware vochtig en beschimmelt zij. Elke aanraking met Gods Vuur blijft in haar zonder effect. Ontbrandt zij niettemin, dan vertoont zij een onzuivere verbranding waarbij stank en verstikkende rookontwikkeling ontstaan: In de ziel wordt Gods Werk door de bijmengingen der wereld verontreinigd, waardoor de ziel gemakkelijk in een staat van volkomen verwarring en innerlijke strijd terechtkomt.
Kan het vochtige hout van de ziel eigenlijk drogen? Ja, dat kan, en wel in de mate waarin de ziel erin slaagt, een inwendig Vuur te ontwikkelen: Zij moet de Liefde herontdekken, en wel door geleidelijk opnieuw naar het zuivere Licht van God te verlangen. De ziel verlangt echter slechts naar datgene, waarvan zij de waarde voor haar eigen leven heeft ingezien. Dit hele proces moet uiteindelijk worden bestuurd door Gods Vuur, dat wordt belichaamd door de Heilige Geest.
De duisternis heeft zich in deze wereld de macht toegeëigend. Zij regeert nu in ontelbare harten en geesten. Niettemin kan zij volkomen door het Licht van de Eeuwige Wijsheid uit het van Liefde brandend Hart van God worden doorbroken, waarbij de nevelslierten der verwarring en chaos van de wereld volledig opgelost zouden worden. Eén voorwaarde moet evenwel worden vervuld: De ziel moet het Licht van de Waarheid, het Vuur van de Liefde, de herscheppende werking van de nieuwe bezieling tot een wedergeboorte aanvaarden en in zich koesteren als datgene wat deze in werkelijkheid zijn: De componenten van de uitstorting uit het Hart van een God die geen rust vindt zolang Hij niet elke ziel aantreft in een staat waarin zij de Tegenwoordigheid, de Werken en de bedoelingen van haar Schepper heeft herkend en bovenal verlangt naar de versmelting met Zijn Hart.
Het Pinkstervuur zou kunnen worden beschouwd als een storm van Liefde door dewelke God via Zijn Geest een explosie van Licht in de zielen wil teweegbrengen. Gods Licht stort zich uit in de duisternis der wereld, die in de harten haar concrete gedaante heeft aangenomen en zich in vele harten onbeteugeld uitwerkt. Dit Vuur wil aanzwellen tot een vlammenzee die alle mensenzielen ontsteekt en via de zielen de hele Schepping zuivert. Alle schepselen zijn onderling verbonden in dat allesomvattend netwerk door hetwelk Gods Liefde in alle richtingen tracht te stromen, en tijdens deze onophoudelijke stromen alles tracht om te vormen.
Pinksteren betekent wedergeboorte, de bekroning van de opstanding (Pasen) na de zelfofferande (Passie – de beproevingen respectievelijk de geselslagen en kruisen des levens. God dringt Zijn geschenken echter niet op. Het Pinkstervuur zoekt zielenhout dat zich vrijwillig laat aansteken en zich bewust op dit ontbranden voorbereidt. De Heilige Geest is als een sleutel die sloten zoekt. Zodra de sleutel in het slot zit, moet hij worden omgedraaid opdat het slot daadwerkelijk zou opengaan. Dit omdraaien gebeurt door de versmelting van de menselijke wil met Gods Wil: De ziel streeft precies naar datgene wat God wil voltooien. De hand via dewelke het omdraaien van de sleutel in het slot het doelmatigst kan worden bestuurd en getimed, is deze van de Koningin des Hemels, de Bruid van de Heilige Geest, de Koningin van het Pinkstervuur, die door God is uitgerust met de macht tot herschepping, en uit wie de ziel opnieuw kan worden geboren in het Licht.
De Meesteres van alle zielen als Gids op de reis naar het Licht, dit wil zeggen naar Gods Hart: De Vonk van de Liefde laait in elke ziel van goede wil op tot een vlam die, naarmate zij in de vuurzee in Maria’s Hart met gelijkaardige vlammen van andere zielen versmelt, tot een storm van Vuur kan aangroeien. Die storm van Vuur is de kracht die God Zelf sedert de erfzonde op aarde tracht te laten oplaaien, in de hoop dat zij de Schepping moge louteren, want precies in die storm zou Hij Zijn Plan voor de zuivering der harten van alle duisternis, van alle koude en van alle ziekte tot voltooiing kunnen brengen. Door deze storm wil de Bron van het Leven de dood uit de bodem van Zijn Schepping ontwortelen, de duisternis in het niets laten verdwijnen onder de heerschappij van het Licht, en elk gebrek aan Liefde ontmaskeren als de ware vijand van de Eeuwige Gelukzaligheid en zelfs van het ware Geluk op aarde.
God kan het daadwerkelijk Vuur laten regenen in de harten, via de werkingen en uitstortingen van Zijn Geest. Tot een herscheppende storm van Vuur kan dit echter slechts aangroeien door de handtekening van de mensenziel. Opdat dit proces tot een definitieve en verpletterende overwinning over alle ellende in de wereld zou kunnen worden, heeft God ons de Meesteres van alle zielen gegeven, door wie de Heilige Geest de mogelijkheid heeft aangetoond, dat God met de mensenziel een Bruiloft aangaat, en door wie de Zoon van God effectief naar de zielen is gekomen. Naarmate Zij door een groter aantal zielen in staat wordt gesteld om Haar onbeperkte macht daadwerkelijk uit te oefenen, zal Zij de Vonk der heiliging in de zielen zo krachtig kunnen laten oplaaien, dat de door God zozeer verlangde storm van Vuur de wedergeboorte van de mensheid uit de Bruid van de Heilige Geest met zich mee zal kunnen brengen.
De Geest van God wil de Schepping terugvoeren naar haar oorspronkelijke staat van heiligheid, en wil dit doen via Maria, die als Koningin en Meesteres van alle zielen de mensheid in het Vuur van de ware heiligheid aan God zal teruggeven. Zij zal de duisternis onder Haar voeten vertrappen, omdat Haar heiligheid de belichaming en voorafbeelding van Gods storm van Vuur is. In Haar ziel en Haar Hart is de Vonk der heiligheid in de volkomen versmelting met de Wil van God tot een onbegrensde zee van laaiende vlammen geworden. Pinksteren wil precies dit in ieder van ons herhalen. Wij moeten er slechts zelf naar verlangen. Moeilijk zou dit niet mogen zijn, daar wij als kinderen van God toch precies voor de wedergeboorte in Gods Vuur zijn bestemd, en deze roeping diep in onze ziel is gegrift. De weg is ons bekend: Hij loopt door het Hart van de Meesteres van alle zielen.
“Maria, de Koningin des Hemelsde Bruid van de Heilige Geest, de Koningin van het Pinkstervuur, die door God is uitgerust met de macht tot herschepping, en uit wie de ziel opnieuw kan worden geboren in het Licht.”


BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: tijdgebonden verzamelingen: Pinksterbries)
Onze tijd heeft een enorm grote nood aan de uitstorting van de Gaven van Gods Geest in de zielen. Ondanks de snel toenemende graad van materiële ontwikkeling is deze wereld in een ongeëvenaard diepe duisternis gehuld. Aanroeping en gebed tot de Heilige Geest is één van de belangrijkste sleutels tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Het is dan ook geen toeval dat de Allerheiligste Maagd Maria zo vurig aanspoort om ons tot de Heilige Geest te wenden. Doe dit steeds in vereniging met Maria, want Haar macht voor het bekomen van de uitstortingen van de Heilige Geest is waarlijk onbegrensd. Dien Haar in volmaakte gehoorzaamheid, en Zij zal u de oneindige schatten van de Heilige Geest schenken, die uw hele wezen en leven reeds hier op aarde in een ongekende mate zullen veranderen.


"KOM H. GEEST, MAAK ONS TOT EEN STORM VAN VUUR!"


 De Gaven van de Heilige Geest zijn voor de ziel wat voedsel is voor het lichaam: levensnoodzakelijk. Wij mogen stellen dat de ingesteldheid, de levensvisie, de houding en de deugdzaamheid van een mens grotendeels wordt bepaald door de mate waarin hij door de Heilige Geest bezield wordt. Het is diezelfde bezieling die in verregaande mate de graad van Liefde en zuiverheid van de mens bepaalt. Liefde tot God, Maria en de medemens, en zuiverheid in daden, woorden, gedachten, gevoelens en verlangens zijn de grootste graadmeters voor heiligheid. Dit alles laat begrijpen waarom de Heilige Geest de Heiligmaker wordt genoemd.
vrijdag 22 mei 2015

MARIA, HULP DER CHRISTENEN

MARIA, HULP DER CHRISTENEN

                              (24 mei)
De titel van de Moeder Gods die wij vandaag gedenken, brengt op een heel bijzondere wijze Gods Liefde tot uitdrukking. Christen zijn, is niet, zoals de mens zou denken, een kwestie van de plaats, waar een ziel haar aardse levensweg aanvat, noch louter een kwestie van het gezin, aan hetwelk de ziel door Gods Voorzienigheid wordt toevertrouwd, noch louter een kwestie van opvoeding. Waarlijk christen zijn, is een roeping. “Christen” zijn in de diepste zin van het woord, is geen uithangbordje, doch de aanduiding van een levenshouding, die in het dagelijks leven concreet wordt beleefd, een in de praktijk van het dagelijks leven toegepaste ingesteldheid van hart: Het betekent navolging van Christus, niet in de eerste plaats in de zin van een “nabootsing” van Zijn Leven – want de concrete vormgeving van het leven in alle details wordt uiteindelijk steeds door Gods Voorzienigheid geleid – doch in de zin van de vereniging met de hartsgesteldheden van Jezus, waardoor de ziel de situaties die Gods Voorzienigheid op haar levensweg brengt, volledig in de geest van Christus tegemoet treedt.
Het oprecht verlangen om te leven alsof het eigen hart een spiegel van de Ware Liefde zou zijn, is een roeping, een levenslange opdracht. Vanwege het feit dat elk mensenleven zich afspeelt tegen de achtergrond van de strijd tussen Licht en duisternis, zijn beproevingen in elk leven als het ware voorgeprogrammeerd. Vanzelf gaat niets: God heeft het zo voorzien, dat alles in het leven slechts vruchtbaar wordt naarmate de ziel ernaar streeft, alles in de nauwste samenwerking met God te volbrengen. Vandaar precies de onovertroffen zegen van de totale Mariatoewijding.
De Moeder Gods is er in absolute volmaaktheid voor uitgerust, de ziel te leiden bij haar innerlijke ontplooiing, haar zodanig te “herscheppen” dat het Hemels zaad van haar talenten, gaven en de naar haar toestromende geschenken van Gods Voorzienigheid tot de hoogst mogelijke vruchtbaarheid moge komen. Dat alles is in de ware zin van het woord hulp bij de vervolmaking van het christen-zijn en derhalve bij de invulling van die prachtige roeping, een kleine spiegel van Christus te zijn. Vergeten wij niet, dat aan de christenen de hoede over de Nalatenschap van Jezus Christus, Gods Waarheid, de schatkamer van de traditionele, door Jezus ontsloten waarden, is toevertrouwd.
Uiteindelijk komt het er in dit leven voor elke ziel op aan, voor al datgene, wat zij van God krijgt, zelfs – ja, daar nog het meest – voor het gewoonlijk als onaangenaam ervarene, een zo hoog mogelijk effect te verwezenlijken. Niets gebeurt in het leven “zo maar”, alles heeft een diepe zin, en God staat vele dingen, waarvan wij de zin niet kunnen begrijpen, toe, omdat zij ons tot levensverzekering voor het Eeuwig Leven kunnen dienen. Om deze reden mag Maria als Hulp der Christenen niet in de eerste plaats worden beschouwd als Diegene, die instaat voor oplossingen op het vlak van onze wereldse noden. Dergelijke oplossingen krijgt de ziel in wezen op grond van haar rotsvast geloof in Gods Liefde en in de zinvolle werkingen van Zijn Voorzienigheid. De Moeder Gods, Hulp der Christenen, is in de eerste plaats aan de zielen geschonken als Brug over de ravijnen die op haar levensweg telkens opnieuw trachten, een vlot lopende spirituele ontwikkeling te onderbreken.
Terwijl de duivel erop uit is, de ziel op zo doeltreffend mogelijke wijze van God en van haar heiliging verwijderd te houden, is het Maria‘s roeping, de ziel steeds dichter bij God te brengen en haar op het spirituele vlak in de hoogst mogelijke mate te helpen ontplooien. Zo is Zij de Hulp der Christenen, Diegene, Die ertoe geroepen is, de ziel erbij te helpen, waarlijk christen te zijn. Het leven van Christus op aarde had geen enkele materiële doelstelling, doch was louter en alleen op de vervulling van Gods Heilsplan en op de ontsluiting van de vruchtbaarheid der zielen binnen dit Plan gericht. Ware navolging van Christus veronderstelt dat dit voor ons niet anders is: Ieder van ons leeft niet voor de verwezenlijking van materiële doelstellingen doch voor de actieve medewerking aan de ontsluiting van zijn/haar eigen vruchtbaarheid binnen Gods Heilsplan. Te dien einde ziet de Koningin des Hemels Haar taak in de eerste plaats in de bescherming van de zielen van goede wil tegen elke duistere invloed, die hen van buiten af in hun spirituele ontplooiing kan storen, evenals tegen elk gevaar dat hen van binnen uit bedreigt: elke gesteldheid van hart en elke zwakheid, die de bloei van het verwoestende zaad van duisternis kan bevorderen.
Nauwelijks een ziel op aarde is in staat om de werkelijke waarde en de werkelijke aard van de Eeuwige Gelukzaligheid in te schatten zoals deze werkelijk zijn. Naarmate het inzicht van de ziel op dit gebied dieper wordt, zal zij de onmetelijkheid van het geschenk leren doorgronden, dat in Maria’s hoedanigheid als Hulp der Christenen verborgen ligt. Oneindig veel groter is het geschenk, zich van een volkomen Brug naar Gods Hart (Maria) te mogen bedienen, dan van een brug, zoals de zielen zich deze gewoonlijk voorstellen: een brug over elke wereldse moeilijkheid. Slechts een brug van de eerste soort leidt naar het land der Eeuwige Gelukzaligheid, de ware Bestemming van onze levensweg op aarde.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: ( zie onderrichtingen: Sluier van goud)

“de Koningin des Hemels Haar taak bestaat in de eerste plaats in de bescherming van de zielen van goede wil tegen elke duistere invloed, die hen van buiten af in hun spirituele ontplooiing kan storenevenals tegen elk gevaar dat hen van binnen uit bedreigt: elke gesteldheid van hart en elke zwakheid, die de bloei van het verwoestende zaad van duisternis kan bevorderen.”WORDEN ALS EEN KIND...

ALS GIJ NIET WORDT ZOALS DE KINDEREN...(Matteus 18:3)

Over de Eenvoud als Sleutel tot Gods Hart


Een kind is eenvoudig en oprecht in zijn Liefde en geloof, en is vrij van hoogmoed.”

 

Toen de apostelen Jezus vroegen: “Wie is nu wel de grootste in het Rijk der Hemelen?” gaf Hij hen ten antwoord: “Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan”. Waarom had Jezus een voorliefde voor de kinderen? Omdat een kind, zolang en in de mate waarin het vrij blijft van de invloeden der wereld, eenvoudig en oprecht is in zijn Liefde en geloof, en vrij is van hoogmoed. De ziel wordt geschapen in zuiverheid, weliswaar besmet door de erfzonde, doch gewapend met de kern van heiligheid uit Gods Hart. Zodra het kind in aanraking komt met de wereldse invloeden, beginnen de aanvallen op deze heilige kern. Dat is de reden waarom in deze moderne wereld kinderen vaak zo onrustig en onhandelbaar zijn: Gedragsstoornissen bij kinderen zijn vaak niets anders dan uitingen van de strijd tussen de eigenschappen die God in de pas geschapen ziel heeft gelegd, en de invloeden der wereld, die door de satan wordt beheerst. Bedenk dat de satan zijn verwoestende werken bij voorkeur richt op de kinderzielen, die de toekomst van Gods Schepping moeten dragen.
Om terug te keren naar de zuiverheid die God u bij uw geboorte heeft meegegeven, moet u dus kunnen terugkeren naar de toestand van uw ziel bij haar schepping. Dat is precies de raad die Jezus gaf: de mens moet opnieuw geboren worden. Hij bedoelde daarmee dat u uw oude “ik” moet afleggen en bezield moet zijn door de wil, een nieuw leven te beginnen. Op elk ogenblik van uw leven kunt u de stap zetten naar een nieuwe ingesteldheid tegenover de dingen. Toewijding aan Maria is hiervoor een groot voorbeeld: Echte toewijding begint met het begraven van uw hele verleden: U draagt het op aan Maria en smeekt Haar om uitzuivering, om een nieuw fundament, een geestelijke wedergeboorte uit Haar allerzuiverste Schoot.
Wat maakt de kinderziel tot een “volwassen” ziel? Deze overgang is volkomen tegennatuurlijk. In een wereld die Gods Rijk zou zijn, zou een ziel niet besmet worden. Bij het kind zijn het verstand en het vermogen tot redeneren nog niet ontwikkeld. Een kind leeft vooral vanuit zijn gevoelsbeleving. Naarmate de geest zich ontwikkelt, lijkt het hart zich te sluiten of althans ondergeschikt te worden gemaakt. Onze wereld bevordert deze overgang in hoge mate: wie niet de voorrang begint te geven aan het nuchter redeneren, wordt bespot als kinderachtig, naïef of onderontwikkeld. Om dezelfde reden is het voor mensen met een hoge scholingsgraad vaak een grote opgave om het eenvoudig geloof te bewaren. Mensen met een lagere scholingsgraad lijken vaak beter in staat om te leven vanuit het hart: Zij redeneren of analyseren minder, en zijn scherper op God afgestemd vanuit hun gevoelsleven. Zo is het ook bij kinderen. Zodra een kind overspoeld wordt door wereldse invloeden (via menselijke contacten, televisie, computer, enzovoort...), verliest het zijn eenvoud: het hart wordt gemakkelijk “op nul gesteld”, en de geest op het voorplan geschoven. Deze verandering wordt doorgaans sterk aangemoedigd door volwassenen die haar beschouwen als teken van rijping. Tijdens de opvoeding van kinderen wordt het verstandelijk redeneren en het “realistisch kijken naar de dingen” ingeprent “om te kunnen overleven” in een wereld die zo hard en vijandig is. Leven vanuit het hart wordt afgedaan als sentimenteel en zwak. Vaak is voor een kind een bijzondere genade of een regelrechte roeping nodig om zich te kunnen wapenen tegen deze invloeden, stand te houden tegen alle reacties uit zijn omgeving, en de eenvoud te bewaren.
Wat is deze “eenvoud”? In wezen twee dingen: Liefde en zuiverheid. “Worden als een kind” betekent dus concreet niets anders dan het terugwinnen van de Liefde en zuiverheid die de jonge ziel kenmerken.
Jezus zei “zalig de armen van geest”. Wie zijn dit? Het zijn zij die hun geest vrij houden (of vrij maken) van de ballast van de wereld: het materialisme, allerlei dwalingen, uitingen van haat en onverschilligheid, en de besmetting van de zeden. Wie rijk wil zijn van hart, moet arm worden van geest. De waarde van de mens ligt niet in de eerste plaats in zijn geestelijke vermogens (verstand, redeneervermogen...) maar in zijn emotionele vermogens (het vermogen om Liefde te geven en te ontvangen, het vermogen om zich in de situatie en het lijden van de medemens in te leven, enzovoort.
God heeft de mens allerlei gaven en vermogens geschonken opdat hij deze goed zou gebruiken: om hen in staat te stellen, op deze wereld voor zichzelf en voor anderen te zorgen, de Schepping op de juiste wijze te beheren, en oordeelkundig en met gezond verstand te werken aan zijn Eeuwig Heil en aan de verwezenlijking van Gods Plan. Van de mens wordt echter ook verwacht dat hij deze gaven en vermogens in juiste banen leidt door niet toe te staan dat ze “een eigen leven zouden leiden”. De gaven en vermogens van de mens zou ik kunnen vergelijken met een paard. Een paard zonder ruiter loopt vaak rond zonder duidelijke bestemming of richting. Wat is hier de ruiter? De nederigheid, de eenvoud, het hart dat zich volkomen laat gaan in Gods Liefde. Deze ruiter zorgt ervoor dat het paard niet onstuimig wordt, doch zijn krachten goed gebruikt om op de meest doeltreffende wijze zijn bestemming te bereiken. De bestemming is het Eeuwig Heil. Zij kan niet bereikt worden zonder eenvoud, nederigheid, de richtinggevende heerschappij van het hart. Niet uw intelligentie of de vermogens van uw geest brengen u in de Hemel, wel de vermogens van het hart.
Slechts de ziel die eenvoudig is als een kind, dus de Liefde en zuiverheid van het ogenblik van haar schepping nieuw leven weet in te blazen, gaat het Rijk der Hemelen binnen. Niet uw verstand, intelligentie of kennis heiligt uw ziel: heiligheid wordt slechts ondersteund door de ontwikkeling van het hart, de Liefde en alle deugden die op de Liefde gebouwd zijn of door haar gevoed worden. Welke vruchten brengt een ontwikkelde geest met een ondervoed gevoelsleven? Niets anders dan gebrek aan blijmoedigheid, eenvoud en nederigheid, en een groot risico op het najagen van werelds succes. Een niet-besmette kinderziel leeft in overgave, oprechtheid, medeleven en zuiverheid, en laat zich leiden en raken door Hem die haar Bestemming is: God. Zij kent haar Bestemming, en heeft geen ander verlangen dan haar te bereiken.
De per­soon met een 'volwassen' ziel meent van vele zaken verstand te hebben maar hij is in werkelijkheid een onwetende. Hij denkt dat hij 'het weet', maar is vaak in de uiterlijke schijn der dingen blijven steken en heeft de zaken zo weinig doordacht dan dat de waarheid nog directe invloed op zijn handelen zou kunnen uitoefenen. Wanneer God zo iemand ziet, ziet Hij diens totale gebrek aan werkelijkheidszin en zijn gebrek aan kennis van de waarheid.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: boeken: stormschriften)
Wie rijk wil zijn van hart, moet arm worden van geest.”

 Geest van kindschap:
Jezus zei tot Zijn apostelen:

Als gij niet opnieuw wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der Hemelen zeker niet binnengaan. De gesteldheid van een kind in zijn nog onbezoedelde toestand, is een voorwaarde om de Eeuwige Gelukzaligheid te bereiken, omdat in deze gesteldheid een aantal deugden verenigd zijn, evenals een juistere zin voor wat echt van tel is. Zolang de kinderziel niet te fel door de wereld en zijn onchristelijke waarden is verontreinigd, leeft zij meer “in voeling met de dingen van de Hemel”. Een kinderhart heeft nog meer voeling met de eigenschappen die God bij de schepping in elke ziel legt omdat deze de ziel moeten helpen op de weg naar het Heil en haar de bagage moeten geven om te strijden voor de verwezenlijking van Gods Plannen. Deze bagage bestaat uit eenvoud, blijmoedigheid, zuiverheid, zachtmoedigheid, nederigheid, gehoorzaamheid, volgzaamheid, overgave, oprechtheid. Zolang zijn aangeboren reinheid niet fataal wordt ontwricht door de invloeden van zijn omgeving en de vaak onjuiste leerstellingen uit zijn opvoeding, vertrouwt een kind zonder veel omhaal op de wijsheid van hen die het onder hun hoede hebben genomen (ouders, onderwijzers enz…) Daarom dragen mensen met een opvoedende taak een zeer grote verantwoordelijkheid voor het Heil van de zielen die aan hen zijn toevertrouwd. Het kind zelf staat model voor ware toewijding: het geeft zichzelf als het ware weg aan diegenen waarin het vertrouwen stelt, en laat zich door deze laatsten leiden.
De kinderziel wordt in de wereld gezonden als draagster van een kiem van zuiverheid. Deze kiem wordt heel spoedig besmet doordat het hele wezen van de wereld onzuiver is geworden. Dat proces is begonnen met de erfzonde, en is steeds duidelijker geworden naarmate de geschiedenis van de mensheid zich verder heeft ontrold. De geest van kindschap is een geest die dicht bij deze van God Zelf staat. Naarmate deze geest in de opgroeiende mens wordt verziekt (en uiteindelijk vaak gedood), drijft de ziel verder weg van God en Zijn Plannen. Daarom is het van wezenlijk belang dat elke ziel zo spoedig mogelijk bij zichzelf te rade gaat hoe de weg terug naar de Leer van Christus kan worden aangevat.
Wat maakt de kinderziel tot model van eenvoud? Twee deugden (de grootste van alle): Liefde en zuiverheid. De ziel moet betrachten om de Liefde en zuiverheid van het ogenblik van haar schepping terug te winnen. De ziel die niet opnieuw wordt als een kind, kan het Rijk der Hemelen niet binnengaan omdat zij zich laat beheersen door de ballast van het werelds denken en voelen. Worden als een kind, betekent: de heerschappij van het wereldse in uzelf onttronen, en deze heerschappij overdragen aan Hen die u werkelijk naar het Heil kunnen en zullen voeren: God en Maria. Het betekent verder: uw eigen leven leiden (zoals een kind dat opgaat in zijn spel), maar tegelijkertijd dat leven als vanzelfsprekend richting laten geven door Hen die u leiden: God en Maria.
Bron geest van kindschap: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie onderrichtingen: boeken: testament van het verbond)
"De geest van kindschap is een geest die dicht bij deze van God Zelf staat."