zaterdag 19 juli 2014

DE WEG NAAR GOD

  De WEG naar GOD: IN de bijbel lezen we dat Jezus de Weg is die naar God leid: Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien."

MAAR de weg die ons naar Jezus leid die kan soms verschillend zijn!

Maria: in de katholieke kerk hebben we een algemeen aanvaarde Mariale spiritualiteit die ons zegt:
 -Dat  Maria de kortste, de zekerste, en de veiligste WEG is om tot Jezus te gaan (de moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden!)
-Indien de wereld dus eens, naar wij met zekerheid mogen aannemen, Jezus Christus volledig zal kennen en Zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van het feit dat men de Allerheiligste maagd Maria heeft leren kennen en zich onderworpen heeft aan Haar heerschappij. Zij immers heeft hem de eerste maal ter wereld gebracht, Zij zal Hem met GLORIE doen verschijnen bij zijn tweede komst!
-Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.

De H.Monfort belicht vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

Deze spiritualiteit werd ons aangereikt door een profetisch figuur in onze kerk de H.Grignion de Montfort, hij schreef er een gans boek over:”De Ware Godsvrucht” en deze spiritualiteit werd nog eens extra in de verf gezet door een ander profetisch figuur namelijk wijlen Paus Johannes-paulus 2 die had tijdens zijn pontificaat een duidelijke mariale inslag (zijn lijfspreuk:”Totus tuus”, duid op het zich toevertrouwen aan Maria om via Haar tot Jezus te komen) Het is dus zeker geen omweg, noch een dwaalweg! In de bijbel lezen we ook dat Maria zegt:” “Alle geslachten zullen mij voortaan zalig prijzen.” (Lucas1: 48)De H.paus Johannes –paulus 2 die ook de spiritualiteit van de H.Grignion de Montfort in praktijk bracht in zijn leven zei hierover:
“Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is.” 
 In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest.Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1: 35)

Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het jawoord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!

In de laatste 2 eeuwen kennen we binnen de katholieke kerk enkele belangrijke mariaverschijningen die het “Mariale tijdperk” inluiden, enkele zijn officieel erkend geworden door de rkk (oa: LA SALETTE, Fatima, Lourdes)Maria, in opdracht van Haar Zoon uiteraard, komt de dolende mensheid oproepen tot dringende bekering (dit gebeurt vooral in La Salette! De 1é officiële door de kerk erkende mariaverschijning, en daardoor ook een belangrijke plaats innemend…) Zie boodschap van La Salette: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html 
We nemen aan dat dit vooral tot doel heeft om de mensen voor te bereiden op de laatste tijden waarin de wereld ernstig in beroering zal komen, waardoor velen hun geloof de rug zullen toekeren

Over de spiritualiteit van de H.Grignion de Montfort lees je meer in het blogbericht:”Waarom Maria?”
Maria is de dageraad die de zon der gerechtigheid 'Jezus Christus' voorafgaat en aankondigt (H.Grignion de Montfort)donderdag 17 juli 2014

DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG

DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG:

WELKE WEG KIES JIJ IN JOU LEVEN?

 
De smalle weg

God stippelt onze Weg uit (indien we uiteraard bereid zijn, deze aan te nemen en op Hem ons VERTROUWEN te stellen.) Gods weg is altijd de beste weg, niet altijd de makkelijkste Weg, maar wel de “beste Weg De Weg die  naar het Eeuwige heil loopt! Om deze weg te vinden is het noodzakelijk om Gods Woord in ons leven tot bloei te laten komen! Dit kunnen we door regelmatig Gods woord in de bijbel te lezen en te overdenken…
We zien dat Jezus ons 2 wegen voorhoudt: de SMALLE weg en de BREDE weg:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!” 
(lucas 13:23-24)


"DE SMALLE WEG EN DE BREDE WEG"


"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg. Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!" (matteus 7:13-14)

Leven volgens het evangelie, en Jezus’ woorden (Gods woord) en dat aannemen als leidraad in je leven leid naar de smalle Weg en naar het eeuwige leven!
We zien dat Jezus tijdens zijn 40-dagen verblijf in de woestijn (zijn vasten) door de duivel op de proef wordt gesteld:
de duivel met Jezus op de hoge berg


“ De duivel nam hem (Jezus)  mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: “ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbidt de Heer, uw God, VEREER ALLEEN HEM.” (Matteus1: 8-10)

De duivel biedt Jezus hier de brede weg aan in het leven op deze wereld, namelijk in aanbidding vallen voor hem(de duivel) en in plaats daarvan zal hij, aanzien, macht, roem en rijkdom verwerven. Jezus  slaat dit voorstel van de duivel af en Hij kiest voor de smalle weg: de weg van aanbidding van God en Zijn wegen…De brede wegen zijn talrijk in onze wereld;
( de rijkdom, aanzien verwerven, wegen van leven in luxe en genot, vermaak, hebzucht…) en ze worden ons gemakkelijk en listig aangeboden, we dienen “waakzaam” te zijn om niet op de listen en de sluwheid van de duivel in te gaan en zijn wegen in te slaan…
DURF te kiezen voor de SMALLE WEG die Jezus jou aanbied, dan ga je de weg naar het eeuwige leven tegemoet! Wees VURIG in het bewandelen van die smalle weg… Jezus zelf zegt ons:
 OPENBARING 3:15-20:” De geloofwaardige en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping zegt: Ik ken uw werken; Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. U beweert: Ik ben rijk, ik heb me van alles voorzien, ik heb niets nodig. Maar u beseft niet dat u ongelukkig en beklagenswaardig bent, arm, blind en naakt. IK raad u aan van mij goud te kopen dat in het vuur  is gezuiverd. Dan wordt u rijk. Koop ook witte kleren om u te kleden om uw schandelijke naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te smeren en weer te zien. Ik straf en tuchtig iedereen die ik liefheb. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop. Als iemand mij hoort en opendoet zal ik bij hem binnenkomen en we zullen samen eten. Ik zal ervoor zorgen dat wie overwint, bij mij op mijn troon komt te zitten. Ook ik heb overwonnen en ben bij mijn Vader op Zijn troon gezeten. Wie oren heeft, moet luisteren naar wat de Geest aan de gemeenschappen te zeggen heeft!”

Maria is voor ons een veilige een snelle en een zekere WEG om naar Jezus te gaan! (H.Grignion de Montfort)

 “Wie Maria vurig vereert, Haar aanroept, Haar verheerlijkt, Haar grote eigenschappen verkondigt en deze met de grootste eerbied in gebeden uitspreekt, zet onvoorstelbaar grote krachten in beweging om de wereld van alle kwaad en onheil te zuiveren. Wie door verering en gebeden meehelpt om het kwaad in de wereld te bestrijden, brengt daardoor Liefde en waar geluk onder de mensen, en bekomt Goddelijke Genaden voor zijn eigen ziel en deze van zijn medemensen.


"Verheug U  Begenadigde"


Aan de slag dus, wees als “nieuwe mensen” die vurig zijn in geloof, woord en daad!
“Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest.”( Hebreeën12: 12-13)


De H. apostel paulus roept ons op ons reeds NU te bekleden metde NIEUWE MENS”: uit de brief van de H.apostel Paulus aan de Romeinen, fhdst 12:2:"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”

dinsdag 1 juli 2014

KOSTBAAR BLOED VAN JEZUS CHRISTUS

KOSTBAAR BLOED VAN JEZUS CHRISTUS:

reliek H.Bloed van Christus te Brugge (belgie)

 


Bij het begin van de maand juli gedenken wij met een vreugdevol hart het Allerheiligste, Kostbaar Bloed van onze Goddelijke Verlosser. Hoewel het zo gemakkelijk wordt uitgesproken, “het Bloed van Jezus heeft ons verlost”, kan zelfs niet eens elke christen zich goed voorstellen wat deze woorden precies betekenen.
De erfzonde had de zielen het Leven in de voortdurend voelbare Tegenwoordigheid van God ontnomen, en had hen vooral beroofd van de ongeschonden heiligheid, via dewelke hun het Eeuwig Leven in de Hemel moet worden gewaarborgd. God heeft het in Zijn volmaakte Liefde zo voorzien, dat de erfzonde niet noodzakelijk tot gevolg zou hebben dat automatisch elke ziel de toegang tot de Hemel wordt ontzegd. De erfzonde was een zonde van ongehoorzaamheid jegens Gods Wet, en derhalve vanwege de eerste mensenzielen een breuk van het heilig verbond met God. Een breuk van het verbond met de Bron van alle Leven, komt als het ware neer op een vrijwillig keuze voor het verlies van het Ware, Goddelijk Leven. Precies daarom kan worden gezegd dat de erfzonde automatisch de dood van de zielen met zich mee zou hebben gebracht, indien Gods volmaakte Liefde er niet was geweest.
Deze gedachte is essentieel, want niemand van ons zou ooit de Eeuwige Gelukzaligheid, de zijnstoestand in het Goddelijk Leven, ten deel zijn gevallen – in onmiskenbare termen: Ieder van ons zou tot een eeuwigheid in de zijnstoestand van de dood van de ziel zijn verdoemd – indien God niet tot een radicale tussenkomst van de Eeuwige Liefde had besloten om de zielen nieuw Leven in te blazen. De Allerheiligste Drievuldigheid zond de Tweede Goddelijke Persoon, Jezus Christus, in de wereld, om het zaad van Goddelijk Leven opnieuw in de zielen uit te strooien. Hoe komt het, dat in deze tussenkomst een oplossing voor de zielen verborgen lag?
Krachtens een Goddelijke Wet kunnen de nefaste gevolgen van de werken der duisternis (de bekoringen, aan dewelke vanwege de mensenzielen door ondeugd en zonde vrijwillig wordt toegegeven) onwerkzaam worden gemaakt doordat zij door vrijwillig opgeofferd (toegewijd) lijden in een gesteldheid van aanvaarding, van oprechte Liefde, van onwankelbare hoop en van rotsvast geloof in Gods Werken ten bate van het eeuwig welzijn van Zijn schepselen (met andere woorden: in de realiteit van Gods Heilsplan) worden gecompenseerd. Jezus Christus kwam juist in de wereld met de bedoeling, deze Goddelijke Wet door Zijn voorbeeld vóór de ogen der zielen concreet vorm te geven.
Lijden kan zich op de meest uiteenlopende wijzen in een wezen ontplooien. Zeer vele vormen van lijden voltrekken zich totaal ongemerkt in de harten. Een hart kan zonder tranen wenen en als het ware volkomen in het verborgene sterven. Een ziel kan het gevoel hebben alsof zij helemaal leegbloedt. Andere vormen van lijden voltrekken zich via de meest uiteenlopende ziekten of andere lichamelijke stoornissen. Nog andere vormen van lijden kenmerken zich onder andere hierdoor, dat het lichaam bloed verliest. Dit brengt ons helemaal bij het thema: Welke rol speelt hier nu het bloed?
Het bloed is in een lichaam de stoffelijke drager van het Leven, in die zin, dat door het bloed alle voedsel, alle water en alle zuurstof naar elke lichaamscel wordt gevoerd, en door het bloed eveneens alle stoffen die voor het lichaam onbruikbaar of zelfs giftig zijn (geworden), naar de plaatsen worden gevoerd, waar zij uiteindelijk worden verwijderd, opdat het leven in het lichaam in stand moge worden gehouden.
Zo behoort het door de Godmens Jezus Christus vergoten Bloed helemaal te worden beschouwd als Schenker van Leven. Elke afzonderlijke druppel van het Goddelijk Bloed is drager van de volheid van het Goddelijk Leven. Jezus werd in het Lichaam zo volkomen “vernietigd”, dat letterlijk tot de laatste druppel van Zijn Bloed uit Zijn allerheiligst Lichaam werd geperst. Welk verheven symbool: God neemt een lichamelijke mensengedaante aan, en laat Zich in de volheid van Zijn Wezen voor de zielen uitpersen, d.w.z. als het ware “ontledigen” aan Goddelijk Leven, waarbij met het Bloed Zijn hele Liefde, Draagster van de volheid van het Goddelijk Leven, aan de aarde wordt toevertrouwd, opdat elke ziel die zich dit geschenk tot nut wil maken, dit zaad van Goddelijk Leven in zich zou kunnen opnemen en het door volkomen navolging van Christus tot bloei en tot rijping mag kunnen brengen.
Het Bloed van Jezus werd derhalve tot een werktuig, door middel waarvan de nieuwe oogst voor Gods Rijk werd voorbereid: Het belichaamt het zaad van de Eeuwige Liefde en van het Goddelijk Leven. Wij zouden kunnen zeggen dat de ontelbare Wonden, die Jezus vrijwillig en uit volmaakte Liefde in Lichaam en Hart opliep, de nieuwe bewerking van de akker van Gods Rijk op aarde voorstellen, die volledig moest worden doorploegd, opdat de bodem der zielen voor een nieuwe vruchtbaarheid zou worden ontsloten, terwijl het Bloed het volkomen vruchtbare zaad van het Goddelijk Leven is, dat in de nieuwe voren moest worden uitgestrooid.
Hoewel elke druppel van het Goddelijk Bloed de volheid van het Goddelijk Leven bevat, liet Jezus Zich van al Zijn Bloed ontledigen, omdat God de totaliteit van Zijn Liefde en van het Goddelijk Leven met de zielen wil verbinden. Elke ziel heeft dit nodig, opdat zij de in haar bodem vervatte vruchtbaarheid volkomen zou kunnen ontsluiten en de heiligheid zou kunnen ontwikkelen om haar zielenbodem tegen het opschieten van het onkruid van de zonde te kunnen beschermen.
Laten wij vandaag al onze verwondingen, onze zwakheden en onze hele zielenbodem voluit aan het Hart van de Moeder Gods toevertrouwen, dat door een Goddelijke Beschikking tot Kelk werd, waarin alle Lijden en alle Bloed van Christus  werden verzameld, en in vertegenwoordiging van de hele mensheid van alle tijden aan God werden opgeofferd. Mogen op Haar bemiddeling ons hele wezen en ons hele leven worden gedoopt in het Goddelijk Bloed, opdat ons potentiaal aan vruchtbaarheid voor Gods Heilsplan zich volkomen mag ontsluiten en elk spoor van duisternis in ons zou verdrinken. Slechts zo zullen wij samen het Nieuw Verbond tussen God en de zielen helpen bekrachtigen, want deze bekrachtiging zal God ertoe brengen, de intrede van de Eeuwige Lente op aarde te bespoedigen. In de mate waarin het Bloed van Jezus nu nog ten volle in zielen wordt benut en tot het huwelijk met de vrije menselijke wil wordt toegelaten, zal de staat van genade van de mensheid zich opnieuw laten verheffen, en zal de zondigheid zich laten ontwortelen, opdat het door God gezaaide Graan door de voeding uit het Bloed van Jezus zou rijpen en het de door God zo zeer verlangde oogst mag opbrengen.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: Sluier van goud.)
http://www.maria-domina-animarum.net/


Bloed van christus:
Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: ‘Drink er allen uit,want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
(Matteus 26:27-28)