vrijdag 27 februari 2015

Afstand doen van de geest der wereld: Afstand doen van de geest der wereld:

Als christen moeten we onze blik gericht houden op God en Zijn eeuwigheid…”


Het christendom is ziek, niet omdat de Leer van Christus niet meer van deze tijd zou zijn (de geldigheid van Gods Waarheid is eeuwigdurend), maar omdat zij die zich christenen noemen, zich hebben laten verleiden door de geest van de wereld. Onder de term “de wereld” wordt in spirituele zin verstaan: het geheel van de invloeden die niet zijn gericht op Gods eeuwigdurende belangen maar op de belangen van het vergankelijke aardse leven, dus op de bevrediging van de lichamelijke behoeften en niet van deze van de ziel. Jezus heeft ons geleerd dat wij louter en alleen oog moeten hebben voor de dingen van de Eeuwigheid. Herinnert u toch de prachtige prediking: 
“Verzamel u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan (...), maar verzamel u schatten in de Hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan (...) Gij kunt niet God dienen èn de mammon (...) Wees niet bezorgd voor uw leven, wat gij zult eten of wat gij zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat gij zult aantrekken (...) Kijk naar de lelies in het veld: hoe ze groeien. Zij arbeiden noch spinnen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt geworpen, zo kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen? "Maakt u dus geen zorgen over de vraag ‘wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken’, want dat alles jagen de heidenen na”.
Dit laatste zinnetje zegt werkelijk alles: een ware christen maakt zich geen zorgen om de vergankelijke dingen van het aardse leven, Hij legt alles in Gods handen. Jezus verwacht van Zijn volgelingen een totaal vertrouwen op God. Een bloem in het veld piekert niet en is niet bezig met haar materiële noden. Zij leeft in stilte, maar wordt niet door God vergeten: Hij maakt haar mooi en geurig, en zij krijgt voedsel en water naar behoefte. Waarom zou God dan niet omkijken naar de mens, die Hij heeft bedoeld als de kroon op Zijn Schepping? Dat is de geest der wereld: het voortdurend bezig zijn met behoeften die niets te maken hebben met de heiliging van Uw ziel. Uw leven wordt opgebouwd door een ketting van ontelbare gebeurtenissen en situaties, ononderbroken vanaf uw geboorte tot op het ogenblik van uw lichamelijke dood. Elk van die gebeurtenissen en situaties voltrekt zich onder Gods ogen. Hij waakt over alles. Ook de gebeurtenissen welke u als minder aangenaam of ronduit als pijnlijk ervaart, getuigen van Zijn Liefde, want wat hier op aarde pijnlijk is, kan u schatten opleveren voor het Eeuwig Leven dat hierna komt en dat de ware bestemming van uw leven is.
Leer elke beproeving te zien als een taak die God U oplegt omdat Hij in Zijn oneindige Wijsheid weet dat uw omgang met die beproeving voor u een leerschool is die u op dat welbepaalde ogenblik moet doormaken om uw ziel te laten groeien. Wat zou het u baten, uw leven te mogen afsluiten in alle comfort, zonder merkbare ongemakken of beproevingen, en daardoor tijdens het oordeel dat God meteen na uw dood over u uitspreekt, te moeten vernemen dat Hij u niet tot het Eeuwig Leven kan toelaten omdat u Hem geen enkele verdienste kunt voorleggen? Vergeet nooit dat uw toegang tot de Eeuwige Gelukzaligheid u niet wordt gegeven op grond van een leven waarin u gewoon het slechte hebt vermeden, doch alleen op grond van een leven waarin u inspanningen hebt gedaan om het goede te doen en de verwezenlijking van Gods Plannen te bevorderen. Christen zijn, is de betrachting van een leven in dienst van God, ook in de uren waarin de beproevingen u in de verleiding brengen om al uw aandacht te richten op uw eigen noden.
De Blijde Boodschap toont ons als model voor de geest der wereld de Farizeeën. Zij waren onoprecht, materialistisch, huichelachtig, schijnheilig en hoogmoedig. Hoewel zij in theorie alles bezaten wat nodig is om het Eeuwig Leven te verzekeren (ze kenden Gods Wet veel beter dan de gemiddelde mens), zei Jezus over hen: 
Als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnengaan in het Rijk der Hemelen”.
Met “gerechtigheid” bedoelt Jezus in de brede zin “heiligheid”. Dit betekent dus dat de gesteldheid van de Farizeeën, en derhalve iedere gesteldheid die daarmee raakpunten heeft, de ziel verwijdert van de heiligheid. Bedenk dat het uw plicht is als christen, heilig te worden.

Bron: uit de onderrichtingen van Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen:boeken: testament van het verbond)


De geest van de wereld met zijn drukte en onrust laat nog weinig echt geestelijk leven toe, neem er daarom voldoende afstand van…”

donderdag 26 februari 2015

DE WAARDE VAN LIJDEN EN GEBED ALS WAPENS

DE WAARDE VAN LIJDEN EN GEBED ALS WAPENS


TOT BEVRIJDING VAN DE WERELD UIT DE ZONDE:


Laat het Kruis van Jezus Christus in Uw hart en ziel stralen.”Gods Schepping is voortdurend verwikkeld in een strijd tussen goed en kwaad. Het kwaad is afkomstig van de gevallen engelen (engelen die in opstand zijn gekomen tegen God, en daarom uit de Hemel verstoten zijn. Vanaf dat ogenblik zijn zij "duivels" genoemd.) God heeft de mens heilig geschapen. Heiligheid betekent: leven in volkomen overeenstemming met de Wet van God (totale Liefde tot God en tot de naaste, en betrachting van zuiverheid in geest, hart en lichaam) Een heilig mens geeft de absolute voorrang aan de behoeften van de ziel boven de behoeften van het lichaam. De behoeften van de ziel (spirituele behoeften) zijn uitsluitend gericht op het voldoen aan de Wet van God. Daarom verlangt de ziel naar heiligheid, het beleven en uiten van ware Liefde (dit wil zeggen: liefde van ziel tot ziel), gebed, boetedoening uit Liefde tot de naaste enz...)
De behoeften van het lichaam (materiële behoeften) zijn gericht op stoffelijke belangen: voeding, kleding, woning enz. In onze maatschappij kan praktisch alleen aan deze behoeften worden voldaan door het uitwisselen van geld (kopen en verkopen) Daarom staat de mens zo gemakkelijk onder de verleiding van het geld. Het voldoen aan onze materiële behoeften is nodig voor zover ons lichaam moet kunnen leven: het lichaam is de drager van de ziel. Onze ziel (de ware kern van ons wezen) kan op deze wereld slechts leven indien ons lichaam middelen heeft om te leven. MAAR... God verwacht van de mens dat hij heilig leeft, DUS dat hij de behoeften van het lichaam slechts voldoet om in leven te blijven, en voor het overige al zijn inspanningen richt op de behoeften van de ziel. Hier ligt de oorzaak van alle zondigheid.
Zonde is elke afwijking of tekortkoming tegenover de Wet van God. De mens laat zich heel gemakkelijk verleiden tot zonde omdat hij zich laat meeslepen in de vermeende noodzaak om steeds méér lichamelijke behoeften te voldoen: allerlei invloeden (vooral reclame, maar ook het verlangen naar erkenning vanwege de medemens) zetten de mens ertoe aan, steeds méér geld en goederen te willen. De mens is zo geschapen dat hij alleen maar de wereld rondom zich ziet, en niet de bovennatuurlijke dingen, die voor ons onzichtbaar blijven. Daardoor is hij eerder geneigd, te voldoen aan de lichamelijke behoeften (die te maken hebben met wat waarneembaar is) dan aan de behoeften van de ziel (die te maken hebben met het niet-waarneembare) De krachten van het kwaad maken van deze neiging misbruik, en verleiden talloze mensen tot het najagen van materiële behoeften en het verwaarlozen van de ziel.
De behoeften van de ziel (en ook God, de engelen en heiligen) zijn niet met onze zintuigen waarneembaar. Daarom geloven zeer vele mensen zelfs niet in het bestaan ervan. Hierin ligt de grootste oorzaak van het zeer snel toenemend ongeloof en zondigheid in onze wereld. Zoals hierboven gezegd, verlangt God dat de mens heilig is, opdat Zijn Schepping zuiver en heilig zou blijven. De Schepping blijft slechts gezond wanneer zij volkomen leeft volgens de Wet van God. Alles wat hiervan afwijkt of deze Wet overtreedt (de zonde!) verstoort de Schepping. God is almachtig. Hij zou Zijn Schepping op elk ogenblik weer gezond kunnen maken, maar Hij doet dit niet ongevraagd. Waarom? God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Dit betekent dat God de mens vrij zijn leven laat leiden en de organisatie van de wereld vrij aan de mensheid overlaat. Aangezien de meerderheid van de mensen een leven leidt dat in belangrijke mate, op vele punten en op vele ogenblikken afwijkt van Gods Wet, zakt de wereld steeds verder weg van het ideaal van de heiligheid dat door God wordt verlangd.
De verslechtering van de wereld komt dus NIET doordat God onverschillig zou zijn, en NOG MINDER doordat God niet zou bestaan! De krachten van het kwaad doen hun best om ons dit te doen geloven. DIT IS SLECHTS SCHIJN! Het klinkt ondenkbaar, maar de verslechtering van de wereld komt juist door Gods Liefde voor de mens, want Hij respecteert onze vrije wil en bemoeit zich niet met de wijze waarop de mens de wereld bestuurt. Betekent dit dat de minderheid van de mensen die wel een heilig leven betrachten, de wereld moeten laten kapotmaken? INTEGENDEEL. HET IS HUN PLICHT, DE WERELD EN ALLE AFGEDWAALDE ZIELEN OPNIEUW NAAR GOD TE BRENGEN. God heeft de mens een krachtig wapen gegeven, dat echter te weinig, en vooral dikwijls verkeerd gebruikt wordt: HET GEBED. Gebed is spreken met God. Door het gebed zeggen wij aan God dat wij Hem uit onze vrije wil vragen om zich tóch "met onze wereld te bemoeien".
Onderschat nooit  de kracht van het gebed!

Alle gebeden die op deze wereld met Liefde worden uitgesproken, voeden samen de enorme stroom van genaden die reeds werd gevormd door het Lijden van Jezus en ook dat van mensen (denk aan de heilige martelaren!) Uit die Bron van Genaden wordt geput om de zielen te zuiveren en de wereld te redden. Daarbij geldt nog, dat hoe heiliger de ziel die een gebed verricht, hoe meer kracht dit gebed heeft (het is dan zuiverder, een “mooiere bloem”) Zorg ook daarom dat U steeds in staat van genade verkeert (door regelmatige, diepgaande biecht met oprecht berouw, en door een heilig leven) Uw zuiverheid en liefdevol gebed kan een verschil maken voor vele zielen! Bedenk heel goed dat het aan het gebed van vrome zielen doorheen alle tijden te danken is dat onze wereld niet reeds eeuwen geleden helemaal verloren is gegaan! Zonder hen zou God ervan uit gegaan zijn dat de mensheid Zijn tussenkomst niet wenste.
Naast gebed bestaat nog een tweede middel om het evenwicht in Gods Schepping te helpen herstellen: het lijden. Lijden is een uitboeting van zonden door het vrijwillig dragen van ongemak in ons lichaam (ziekte, pijn, vermoeidheid) en/of in onze gevoelens (verdriet, "hartenpijn", zorgen, kwellingen, onmacht om een onaangename situatie te veranderen, enz.. Let op de uitdrukking "het vrijwillig dragen": lijden heeft alleen waarde voor de uitboeting van zonde indien het met dat doel aan God geofferd wordt. Wij moeten tot God zeggen "ik draag dit leed voor U, ten bate van de zuivering van de wereld/de zielen/de bekering van mijn naaste, enz." Door deze opoffering zeggen wij tot God dat wij akkoord gaan om dit lijden te dragen. Wij verzetten er ons niet tegen. Lijden heeft een enorme waarde voor de bevrediging van de behoeften van onze eigen ziel en van de ziel van onze naaste, en dus voor de heiliging van Gods Schepping. Het ongeloof en de zondigheid onder de mensheid waren tweeduizend jaar geleden zo erg geworden dat God besloot, Zijn eigen Zoon Jezus CHRISTUS naar de wereld te sturen om door Zijn Lijden de wereld te bevrijden van de vernietigende macht van de zonde. De wereld was zodanig ver van Gods Wet afgeweken dat God zich niet meer met de mensheid kon verzoenen en het vooruitzicht op de Hemel na dit aardse leven had weggenomen. Alleen het opgeofferd lijden van Zijn eigen Zoon in naam van de hele mensheid kon God opnieuw met de zondige mensheid verzoenen.
Daarom kwam Jezus op de wereld als mens: alleen ALS MENS kon Hij waarlijk lijden in lichaam en gevoelens. Hij heeft dit in een onvergelijkbare mate gedaan door een leven vol ongemakken, kwellingen, droefheden, en als bekroning het verschrikkelijk Lijden vanaf de Hof van Olijven tot aan het Kruis van Kalvarie. Door Zijn Lijden en lichamelijke Dood heeft Jezus de zonden der wereld uitgeboet en de mensheid opnieuw geheiligd in Gods ogen. Dat is de betekenis van de uitdrukking "Jezus heeft de mensheid verlost": de Hemel is niet langer ontoegankelijk voor de mens na afloop van zijn leven op aarde. Het Lijden van Jezus heeft ervoor gezorgd dat de zondigheid van de wereld in die mate gecompenseerd is dat de wereld niet is afgezakt tot een peil waarop zijn heiligheid volledig verwoest zou zijn geweest. Mocht het Lijden van Jezus niet zijn volbracht, dan zou de wereld totaal en onherroepelijk in handen van de krachten van het kwaad zijn gevallen. Dat risico loopt onze wereld ook in onze tijd opnieuw, omdat de zonde na Christus nog heviger heeft gewoed, en de mensheid daardoor heeft toegelaten dat de gunstige effecten van het Lijden van Jezus in grote mate besmeurd geworden zijn. Daarom: God kan niet dulden dat de mens alle verantwoordelijkheid voor het herstel van de heiligheid van de Schepping afschuift op Jezus, de Verlosser.
Om waarlijk de vrucht van het verlossende Lijden van Jezus te dragen, moet ieder mens afzonderlijk "zijn eigen kruis opnemen": dit betekent, bereid zijn om zijn eigen lijden in dit leven op te offeren (vrijwillig te dragen) Tot op zekere hoogte is het opdragen van lijden nodig voor de heiliging van onze eigen ziel (dit wil zeggen: onze ziel klaar te maken voor het eeuwig leven in de Hemel waartoe alleen heilige zielen toegang hebben, want in de Hemel kan alleen datgene komen wat in overeenstemming is met God) Alles wat méér opgeofferd wordt dan nodig voor de heiliging van onze eigen ziel, wordt gebruikt voor de heiliging van andere zielen, die niet of te weinig offeren en bidden. Om onze wereld te zuiveren en te redden, moeten wij dus bidden en ons lijden aanvaarden. Soms worden gebeden niet verhoord. In bepaalde gevallen is dat goed: wij mensen weten niet wat de toekomst voor ons brengt, wij hebben geen overzicht over alles wat in onze situatie een rol speelt, enz. God weet dat wel. Bovendien moeten wij met het volgende rekening houden: De verandering van een situatie heeft een bepaalde hoeveelheid gebed nodig. Voor sommige dingen is zeer veel gebed nodig, omdat soms zeer veel dingen beïnvloed moeten worden om een situatie volledig te veranderen.
U kunt zich het volgende beeld voor ogen houden: Een gebed dat op de juiste wijze gebeden wordt (met aandacht, eerbied en Liefde) is als een bloem, en de situatie die veranderd moet worden, is als een lege korf. Pas zodra de korf volledig gevuld is met gebedsbloemen, zal de intentie verhoord worden, op voorwaarde dat God met de intentie akkoord gaat (dus op voorwaarde dat de intentie past binnen Gods Wet.) Daarom: geef niet op, te bidden voor zaken waarin U echt gelooft, want geen gebed gaat verloren. Laat U niet ontmoedigen door de slechtheid van de wereld.
 Laat U door niemand overtuigen dat gebed zinloos zou zijn, want het is slechts de duivel die ons dit wil influisteren! De grootste waarde tot bevrijding van de wereld uit de zonde krijgen Uw gebeden en Uw lijden wanneer U zich toewijdt aan Maria, de Moeder van Jezus, onze Medeverlosseres onder het Kruis, Middelares van alle Genaden en Voorspreekster bij God.
Maria leidt de zielen die zich totaal aan Haar geven, naar de heiligheid. Een aantal van de grootste heiligen uit de geschiedenis waren aan Maria toegewijd. Door toewijding geeft men de eigen vrije wil op. Door totale toewijding maakt men zijn hele leven tot één volledig offer. Maria gebruikt dit offer van Haar toegewijden voor de heiliging van de wereld, want Zij heeft de leiding gekregen over het Plan van God tot Verlossing van de zielen uit het kwaad. Daarom wordt gezegd dat de Allerheiligste Maagd Maria, de Onbevlekte Ontvangenis, de kop van de slang onder Haar voeten zal verpletteren: Zij zal de duivel voorgoed overwinnen. In Maria's macht over de duivel wil God aantonen hoe sterk een heilige ziel is. Maar omdat God de vrije wil van de mensen eerbiedigt, vraagt Maria om Uw toewijding aan Haar, opdat Zij vrij over Uw gebeden, Uw offers, Uw boetedoening enz... kan beschikken tot redding van de wereld. Daarom:
·                            Wijd U aan Maria toe (geef U volkomen aan Haar, beschouw Uzelf als Haar eigendom), en betracht een heilig leven.
·                            Laat het Kruis van Jezus Christus in Uw hart en ziel stralen. Verraad Jezus nooit.
·                            Wees op Uw hoede voor alle verleiding door geld en materiële dingen.
·                            Laat U door niets of niemand ontmoedigen, want de stank van alle kwaad kan vernietigd worden in het parfum van de bloemen van Uw gebeden en offers.
  
Om waarlijk de vrucht van het verlossende Lijden van Jezus te dragen, moet ieder mens afzonderlijk "zijn eigen kruis opnemen"

·                            
LOF ZIJ JEZUS CHRISTUS, de Verlosser
VERHEERLIJKT ZIJ MARIA, de Schrik der duivelen,
want het KRUIS VAN JEZUS en de VOET VAN MARIA
zullen de wereld redden
met Uw gebed en opgeofferd lijden als losgeld

BRON:uit de Onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: korte onderrichtingen.)
GEBED tot Maria:

Maria, om Uw verdiensten als de Moeder van Smarten, wil mij  de genade schenken van een groot vermogen om alle beproevingen en kruisen van het leven te dragen in aanvaarding, Liefde en overgave. Wees gegroet Maria moeder van Smarten, vol van genade…


maandag 16 februari 2015

40 dagentijd


40 dagentijd (VASTEN):

De Vastentijd is bij uitstek de geschikte periode om een kruistocht te ondernemen naar de kern van Uw eigen wezen.”


“Wat verlangt de Allerhoogste van de ziel in de Veertigdaagse Vastentijd? Ik geef het antwoord door te verwijzen naar drie grote gebeurtenissen in de geschiedenis van het Heil:
1.                    Ten tijde van Noah regende het 40 dagen en 40 nachten. Door de zondvloed beoogde God een diepgaande reiniging van Zijn Schepping. De Veertigdagentijd moet voor de ziel een periode van diepgaande reiniging zijn. Door een aanhoudende gesteldheid van boetvaardigheid moet zij de regen van de Genade gedurende 40 dagen in haar allerdiepste wezenskern laten doordringen, zodat haar wortels er volkomen van doortrokken worden.
2.                    Na Zijn Verborgen Leven trok Jezus voor de duur van 40 dagen naar de woestijn. In Zijn navolging moet de Veertigdagentijd voor de ziel een periode zijn van diepe bezinning over haar ware roeping en levensopdracht, en een diepgaande voorbereiding op haar verdere werking in dienst van Gods Rijk.
3.                    Na Zijn Verrijzenis verscheen Jezus nog gedurende 40 dagen regelmatig aan Zijn apostelen en volgelingen, alvorens op de 40e dag ten Hemel op te stijgen. De Veertigdagentijd moet voor de ziel een periode zijn van ultieme voorbereiding op haar hoge vlucht naar het bovenwereldse leven. Jezus beleefde de 40 dagen tussen Zijn Verrijzenis en Zijn Hemelvaart in een verheerlijkt Lichaam. Voor de ziel moet dit een symbool zijn van totale onthechting: een leven alsof zij niet meer op de wereld was, door een denk- en gevoelsleven dat totaal afgestemd is op de verspreiding van Gods Waarheid en de verheerlijking van Zijn grote Mysteries. Ook dit is een opgave voor de Veertigdagentijd.
Deze drie fasen in de heilsgeschiedenis kan men beschouwen als symbolen voor herschepping (de zondvloed), Verlossing (het begin van Jezus’ Openbaar Leven als de Verlosser) en heiliging (de verrezen ziel bereidt haar opgang naar de Hemel voor in een ervaringssfeer die reeds boven het wereldse uitstijgt. Ja, de Veertigdagentijd moet voor de ziel zijn: herschepping, voltooiing van haar Verlossing, en heiliging. Zie hoe de Drie-Ene God aan het werk is als Schepper, Verlosser en Heiligmaker: Vader, Zoon en Heilige Geest, in dit alles vertegenwoordigd door Maria, de Meesteres van alle zielen, die aan de zielen is gegeven als Gids doorheen de woestijn van het leven”.

De Vastentijd is bij uitstek de geschikte periode om een kruistocht te ondernemen naar de kern van Uw eigen wezen om er de Goddelijke erfenis veilig te stellen en Uw eigen verrijzenis voor een heilig leven in Christus mogelijk te maken.
Maria de Meesteres van de zielen heeft een strijdplan om Uw ziel te bevrijden van het zaad dat de grote bezetter van de zielen, de satan, reeds Uw hele leven lang in U tracht te zaaien in zijn pogingen om U te ontheiligen. Uw ziel kan vergeleken worden met het Heilig Graf waarin Christus is neergelegd om er in de glorie van het Goddelijk Licht te verrijzen als een getuigenis tegen de duisternis. Deze “Graflegging” wordt in zekere zin herhaald telkens u de H. Communie ontvangt: de Verlosser wordt met al Zijn Werken en al Zijn intenties voor Uw Heil in U gelegd nadat Hij tijdens de Heilige Eucharistie opnieuw Zijn Calvarie heeft herbeleefd. Vanuit uw ziel wil Hij hand in hand met u opstaan, opdat u als christen een licht zou mogen zijn dat in de wereld straalt als getuigenis voor Gods enige Waarheid.
 Zowel de beproevingen van de moeilijke en verraderlijke tocht, als de strijd tegen de bezettingsmacht zelf, kunnen slechts de beoogde vrucht van de heiliging opleveren indien dit alles gedaan wordt met, voor, door en in Maria. Leef geen uur zonder Haar, want Zij heeft de vijanden van God en van de zielen onder Haar voeten gelegd. Gedenk dat Gods ultieme doelstelling, de grondvesting van Zijn Rijk op aarde, haar eerste verwezenlijkingen moet krijgen in uw eigen ziel. De bevrijding van de mensheid uit de greep van de krachten der duisternis, begint met de inspanningen van elke ziel om zich te bevrijden.
 Tracht eveneens, iets te lezen dat louter voedsel is voor uw ziel. Richt tot Maria ook het volgende gebed:

Lieve Moeder Maria,
Tot eerherstel aan uw Smarten en aan het Lijden van Jezus draag ik deze handeling op als een kus van Liefde aan uw Smartvol Hart, tot uitboeting van de zonden van de hele mensheid en van de zonden, fouten en tekortkomingen van mijn eigen leven.
Wil deze boetehandeling in vereniging met Uw oneindige Liefde en met de eeuwigdurende verdiensten van uw tranen opdragen aan God, tot genoegdoening aan Zijn onfeilbare Gerechtigheid.
Maak het stil en rustig in uw hart, keer uw blik diep in uzelf, en reikt de hand aan uw Hemelse Moeder Maria, de Meesteres van uw ziel, opdat Zij de Heilige Geest over u kan afroepen. Spreek Haar aan als volgt:
O Maria, machtige Meesteres van mijn ziel, roep de Heilige Geest over mij af. Kom, Heilige Geest, doorstraal mijn hart, mijn geest en mijn ziel met Uw Goddelijk Licht, opdat ik mijzelf moge zien zoals God mij ziet. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij zien wie ik werkelijk ben”.
De Vastentijd is een uitnodiging aan de ziel om zich van alles los te maken dat in haar inwendige leven de rol vervult van een ketting, die de ziel verhindert, haar vlucht omhoog, los van al het aardse, te beginnen. Het overgrote gedeelte van alles wat de ziel op haar levensweg in zich opneemt, is zoals het overtollige meubilair in het huis van de ziel. Wij moeten het zo beschouwen, dat elk meubelstuk dat in de ziel boven het levensnoodzakelijke uitgaat, God kan hinderen om ons innerlijke huis te betreden en het met  Zijn meubilair uit te rusten. Een passende inrichting in onze ziel werkt uitnodigend op God. Indien Hij in ons echter het waardeloze doch opdringerige meubilair van wereldse invloeden, opvattingen, herinneringen en bestrevingen aantreft, dan zal Hij weliswaar nu en dan eens langs komen, doch niet binnenkomen. Waarom ook... daar wij klaarblijkelijk het wereldse zo liefhebben en ons hele innerlijke leven erom heen hebben opgebouwd. De ziel in een wereldse gesteldheid heeft al het wereldse tot een god gemaakt, zij verafgoodt en aanbidt het, alsof het de ware bron van haar leven en de ware bestemming van haar reis ware. De schreeuwende indrukken van de wereld, of de zachte verzuchtingen van Gods Liefde... hoe gemakkelijk ziet noch hoort de ziel de Tegenwoordigheid van de Bron van alle Geluk in de diepte van het eigen inwendige.
Laten wij ons in deze tijd vuriger dan ooit via Maria’s handen aan God aanbieden, en ontledigen wij ons daarbij van alles wat in Gods volmaakte ogen de ware schoonheid ontbeert. De Meesteres van alle zielen is precies onder ons om ons te leren, hoe wij dit kunnen doen, en ons de Liefde te bekomen, dit te willen doen.

KRUISTOCHT NAAR DE ZIEL…
“De Vastentijd is een uitnodiging aan de ziel om zich van alles los te maken en een kruistocht te ondernemen, een periode  van ultieme voorbereiding op haar hoge vlucht naar het bovenwereldse leven.”

Bron tekst: uit de  onderrichtingen van het  Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: boeken: kruistocht naar de ziel:Slotbeschouwing.)

dinsdag 10 februari 2015

Geestdrift voor Gods Werken
           Geestdrift voor Gods Werken:

door de Geest gedreven worden


 Wanneer de ziel overtuigd is van de overwinning van het Licht, kan zij een punt bereiken waarop zij ongeremd met vuur inspanningen en werken volbrengt die voor Gods Rijk van nut kunnen zijn. Dit innerlijk vuur is de geestdrift.
Van geestdrift kan in feite slechts waarlijk sprake zijn wanneer het innerlijk vuur gecontroleerd en geleid wordt door de ware Wijsheid.
De ziel kan werkelijk zo zeer “door de Geest gedreven worden” dat het lijkt alsof zij een nieuwe energiebron ontsloten heeft. Indien de ziel deze gewaarwording ten volle benut, zal zij bewuster gaan leven en geneigd zijn om het allerbeste van elk ogenblik te maken, omdat zij de werking van Gods Geest in zich bewuster voelt dan voorheen, en zich daardoor meer rekenschap geeft van het feit dat elke gebeurtenis, elke situatie en elke minuut kostbaar zijn voor haar groei naar de ware heiligheid.

Wanneer de Ware Hoop uitdrukkelijk en bewust leeft in de ziel, ervaart zij een innerlijke kracht die haar boven zichzelf kan doen uitstijgen, zodat zij zichzelf nauwelijks herkent in vergelijking met vroeger. In deze ziel komt het spreekwoord tot leven dat zegt “hoop doet leven”: De bewuste beleving van de Hoop kan een buitengewoon sterke drijvende kracht worden, die de ziel een soort wedergeboorte doet ondergaan.

De ziel kan ook door een innerlijk vuur gedreven worden dat eerder uitgaat van de koorts van een bekoring. Dit innerlijk vuur zal doorgaans niet met blijmoedigheid doch met een zekere innerlijke spanning gepaard gaan, en ook niet “bezield” zijn: het is als het ware een “dood vuur”, een vuur dat geen goede vruchten voortbrengt en de ziel niet laat groeien. Maria noemt dit “valse geestdrift”: Gedrevenheid die niet van de Heilige Geest komt. Deze heeft vaak een doelstelling die eerder wereldse of persoonlijke behoeften van de ziel dient, in plaats van de behoeften van Gods Heilsplan.
Om haar leven onvoorwaardelijk en totaal in dienst van Maria te stellen, moet de hoop in de ziel een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt, want indien de ziel niet sterk doordrongen is van het feit dat beproevingen in werkelijkheid bronnen van Licht zijn, en dat Gods Licht in werkelijkheid nu reeds alle duisternis heeft overwonnen, zal zij niet in staat zijn om zichzelf volledig over te geven aan dit onzichtbare Wezen, Maria, diegene die een onbegrensde macht heeft ontvangen over alle duisternis doch die Haar onvolprezen macht grotendeels uitwerkt in het verborgene.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
 ( zie onderrichtingen: korte onderrichtingen: De Hemelse bronnen)

de Ware Hoop leeft in de ziel”
zaterdag 7 februari 2015

Liefde - lijden - gehoorzaamheid

MARIA OVER:  LIEFDE-LIJDEN-GEHOORZAAMHEID:

januari 2006:  Maria Domina Animarum Apostolaat:
  “Zo heeft Jezus, ook al was Hij Gods Zoon, geléérd om gehoorzaam te zijn. Maar dat kostte Hem lijden en pijn. En doordat Hij volmaakt gehoorzaam was, kunnen de mensen die Hem gehoorzamen het eeuwige leven krijgen.” (Hebreeën 5:8-9)

Maria onderricht:
“Nu lijd je voor Mij, met een hart dat brandt van Liefde, en in een houding van de diepste onderwerping aan Mij. Begrijp welke macht hiervan uitgaat:
Liefde - lijden - gehoorzaamheid: met deze drie woorden kan het leven van Jezus op aarde, evenals Mijn eigen leven op aarde, volmaakt omschreven en  samengevat worden.  Liefde, lijden, en onderwerping aan de Hemelse macht: wat gebeurt er wanneer deze drie gesteldheden samengevoegd worden in de ziel, op een zodanige wijze dat niets anders meer in deze ziel vertegenwoordigd is? Zij beleeft de zijnstoestand van de heiligheid, de zuiverheid, de Ware Vrede, het Ware Geluk, de volmaakte vrijheid. Voel hoe je ziel al het andere loslaat als een bedding van slijk die door een bergstroom weggespoeld wordt om niets achter te laten dan kristalhelder water waarin het Goddelijk Licht weerspiegeld wordt.”


“Laat het onzichtbaar bloed van je lijden overvloeien in het Bloed van het Nieuwe en Altijddurende Verbond, opdat het Verlossing moge brengen. De Tranen van Mijn eeuwigdurende Smarten stromen zonder ophouden met dit Bloed over de zielen. Dit Bloed is de drager van Gods Genaden. Als Middelares van alle Genaden geef Ik er richting aan. 
Lijden is steeds als een vuur, doch dit vuur kan twee vormen aannemen. Lijden dat niet opgeofferd, aanvaard, toegewijd wordt, is een vuur dat de ziel verteert tot zij eronder wegkwijnt. Lijden daarentegen, dat aanvaard, toegewijd en bemind wordt, is een vlam die de ziel verteert in het eeuwigdurende Vuur van de Liefde. Dit lijden maakt de ziel heilig, en laat haar warmte en haar Licht steeds toenemen. Dit is het Vuur dat verlost, heiligt, herschept en geneest. Dit is het lijden dat Mij behaagt en Mijn voeten verwarmt.
Het leven in, met en voor Mij is leven in een andere dimensie: deze van het bovennatuurlijke, waarin Gods Mysteries zich ten einde toe voltrekken. Precies daarom bewerkt volmaakte overgave aan Mij de totale bevrijding van de ziel: zij vloeit over in de bovenaardse werkelijkheid als smeltwater van sneeuw op een akker: hoe krachtiger de zon van de Liefde straalt, des te sneller verdwijnt de sneeuw en lijkt hij totaal in de bodem te verdwijnen. Zo ook verdwijnt de ziel in Mijn bovenaardse werkelijkheid onder de machtige stralen van Mijn Liefde die ook in het eigen hart elke andere emotie verdringt. Dat is de absolute heerschappij van de Meesteres van de zielen.”

Bron: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
( zie openbaringen januari 2006)
http://www.maria-domina-animarum.net/

“Maria het kristalhelder water waarin het Goddelijk Licht weerspiegeld wordt.” 


maandag 2 februari 2015

MARIA KONINGIN VAN GODS LICHT

MARIA KONINGIN VAN GODS LICHT:
“Maria in LA SALETTE, hier toont Zij ons het schitterende LICHT van de gekruisigde Christus!”


 februari 2012:

Maria onderricht:

“Lieve zielen, Ik ben de Koningin van Gods Licht. Hoezeer verlang Ik dat ieder van jullie zich zo intens met Mij laat versmelten dat Ik hem of haar kan veranderen in een ware tempel van Maria, waarin Ik ononderbroken de Messias, de Verlosser, aan Gods Werken voor de zielen kan opdragen.
In elke tempel van Maria fluistert de Heilige Geest onhoorbaar de woorden van Gods Waarheid, die aan de ziel zowel de ware hoedanigheden van de Christus als deze van Zijn Moeder openbaart, opdat zij moge weten waarvoor zij leeft, en alles, vooral het meest beklemmende, zijn ware zin krijgt. De Heilige Geest openbaart in de zielentempel van Maria eveneens de ware roeping van de ziel tot teken van tegenspraak en tot vrijwillige, liefdevolle, protestloze deelname aan de Verlossingswerken, die pas voltooid zullen zijn wanneer Gods Rijk definitief op aarde zal zijn gegrondvest.
Lieve zielen, het leven van de ware christen op aarde is een leven als tempel en als offerlam tegelijk. De tempel verlost door zijn heiligheid, het offerlam verlost door zijn zelfofferande. Deze beide wegen in de diepte te beleven en hen te verenigen, is wat Ik jullie kom leren, want samen vormen zij de weg van Christus. Geen andere weg leidt naar de top van de berg der verheerlijking.
Vergeet nooit dat in deze berg twee bergen verenigd zijn, zolang de ziel Gods Wet in haar leven zoekt te volgen: het Golgotha der beproevingen, en de Olijfberg der Hemelvaart. In de ware christen leven deze beide constant samen. Door de beproevingen bouwt Gods Voorzienigheid voor de ziel haar Golgotha, dat één wordt met het Golgotha van de Christus in de mate waarin de ziel haar beproevingen aanvaardt en zij deze in liefdevolle en hoopvolle toewijding doorstaat, in vertrouwen op de eindoverwinning van het Licht der Eeuwige Gelukzaligheid. Elke liefdevol en hoopvol toegewijde beproeving is een steen. Steen voor steen wordt in het leven van de toegewijde christen gebouwd aan diens eigen berg van Golgotha, die hem hoger en hoger laat stijgen op de berg die hem naar de Hemel voert. Bedenk: in Gods Hart zijn deze beide bergen één, in het hart van de ziel moeten zijn één worden. De kracht die hen laat versmelten, is de diep doorleefde toewijding.
Mijn verlangen is het, jullie Golgotha in het uur der voltooiing van jullie aardse leven restloos te kunnen veranderen in de Olijfberg van jullie opneming in het Paradijs. Daartoe heb Ik al jullie beproevingen nodig, en moet Ik ze kunnen aanraken, opdat jullie er een heilige berg mee kunnen bouwen.
Het Zwaard der Smarten, dat Mij op deze dag te Jeruzalem werd voorzegd, heeft Mij gemaakt tot de Koningin van Golgotha, de Medeverlosseres met de Goddelijke Verlosser. Volg Mij na. Vraag Mij dagelijks om een Liefde die voldoende sterk is om jullie in staat te stellen, het zwaard van jullie beproevingen te kussen, en Ik zal er jullie duisternis mee doorsteken. Geloof in Mij, en jullie hart zal in de duisternis der beproevingen een kracht krijgen die niet van deze wereld is.
Toen de Christus op het punt stond, deze wereld te verlaten, schonk Hij Mij aan jullie, en jullie aan Mij. Het is Mijn roeping, jullie daarheen te begeleiden, waar Hij sedertdien is: naar de Hemel. Volg Mij, WANT WAAR IK BEN, IS JEZUS. Waar Jezus is, is de voltooiing van alles.

Bron:uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie openbaringen:2 februari 2012)
http://www.maria-domina-animarum.net/
MARIA OVER HET LICHT DER WERELD:

 juni 2006,onderrichting;Maria Domina Animarum Apostolaat:

Ik heb Jezus Christus, het Licht der wereld, naar de zielen gebracht. Zoals alles wat van God komt, is het Licht dat Ik ook nu nog in de zielen breng, veelzijdig. Ik breng het Licht van God:
1.                     Als middernachtzon, door hen die het geloof verloren hebben of niet bezitten, opnieuw naar God te voeren.
2.                     Als regenboog, door hoop te brengen in harten die vertwijfeling of ontmoediging ervaren.
3.                     Als liefdesvlam, door het vuur van de Liefde aan te steken in verkoelde harten.
4.                      Ik baar Christus opnieuw in elke ziel, door haar te bevruchten met geloof, hoop en Liefde. Alle Licht stroomt uit God. Daarom heb Ik alleen de macht om het Licht van het ware Leven in de zielen aan te steken. Door Mij te vereren als de Meesteres van de zielen, maakt de ziel zichzelf klaar om het ware Licht te ontvangen.
5.                     Wanneer de ziel zich totaal voor Mij opent, in een allesoverheersend verlangen om Mij te dienen, te gehoorzamen en te beminnen, leest zij Mijn Wil alsof het de hare was. Zij wordt dan zo scherp door Mijn Wil geregeerd dat Ik haar elke gedraging kan bevelen zonder zelfs een woord tot haar te spreken. Dat is totale vervloeiing, éénwording van hart.”
       Bron: Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie openbaringen: 7 juni 2006)

  
Maria,KONINGIN van GODS LICHT