zondag 31 mei 2015

NOVEEN HEILIG HART VAN JEZUS

De  Noveen tot het Heilige Hart van Jezus:

(maand JUNI toegewijd aan het heilig hart van Jezus)"Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U"

In 2018 start op 31 mei  de noveen tot het Heilig Hart van Jezus. Het feest van het heilig hart van Jezus valt in 2018 op vrijdag 8 juni.

"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."

(duur: 9 dagen, in het bijzijn van een noveenkaars-indien ter beschikking)

Een noveen of novene (novena in het Latijn) is een reeks van negen dagen waarop men op een bijzondere wijze tot God bidt, ter verkrijging van een gunst of ter voorbereiding op een grote feestdag.

GEBED:

O, mijn Jezus, die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: vraagt en ge zult verkrijgen, zoekt en ge zult vinden, klopt en er zal opengedaan worden!" Zie; ik klop, ik zoek en ik vraag U de genade …

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Alles wat ge zult vragen aan mijn Vader in Mijn Naam, zal Hij u geven!"  Zie; aan Uw Vader vraag ik in uw naam de genade...

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.


Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals  het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

O, mijn Jezus die gezegd heeft: "Voorwaar ik zeg u: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan!"
Zie; steunend op de onfeilbaarheid van Uw Heilige woorden, smeek ik om de genade...

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u;
gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus,
de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Glorie zij de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.

Heilige Hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op U

Gebed.
Allerheiligste Hart van Jezus, voor wie één enkele zaak onmogelijk is; namelijk geen medelijden te hebben met ons die in nood zijn. Heb toch medelijden met ons, arme zondaars, en verleen ons de genade die wij U afsmeken door de voorspraak van het Onbevlekt Hart van Maria, Uw en onze tedere moeder.

"Onbevlekte hart van Maria, spreek voor ons ten beste bij het Heilig Hart van Jezus."


Heilige Jozef, voedstervader van Jezus, bid voor ons.
Wees gegroet Maria, Koningin
Wees gegroet Maria, Koningin, Moeder van barmhartigheid,
ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.
Tot U roepen wij, bannelingen, kinderen van Eva.
Tot U verzuchten wij, klagend en wenend in dit tranendal.
Welaan dan, onze Middelares, sla uw barmhartige ogen op ons.
En toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw lichaam.
O, genadige, o meedogende, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Jezus, aan uw Hart beveel ik aan (uw intentie)

Wie zich toewijd aan het H. Hart van Jezus, vooral de gezinnen, mogen rekenen op een bijzondere genade.
Deze genaden wordt samengevat in "de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart":
1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.

Heilig Hart van Jezus, ONTFERM U OVER ONS!
"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."


Laten we de hemel bestormen met onze gebeden. Tegen de kracht van het heilig hart van Jezus op voorspraak van het Onbevlekte Hart van Maria kan het kwade niks verrichten!

 Feest van het Heilig Hart van Jezus: zie:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten