dinsdag 13 maart 2012

WAAROM JEZUS ? JEZUS DE GOEDE HERDER
LATEN WE JEZUS AANNEMEN als ONZE REDDER en HEM VOLGEN:"JEZUS de GOEDE HERDER"


 


JEZUS, DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN:

 

JOH 14: 6-7:” Jezus zei: ‘Ik ben DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVENNiemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ. Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.”

 

In de Bijbel staat:”Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven.” (Johannes  1:12)

 

Wat betekent dat: aanvaarden van Christus?


1.  Erken dat u Jezus nodig hebt.

2.  Wees bereid om uw oude manier van leven de rug toe te keren. (= u omkeren,u naar God toe keren!)

3.Geloof dat Jezus Christus ook van u houdt en voor u wilde   sterven aan dat kruis.

4. Vraag Jezus Christus om in uw leven te komen en vanaf vandaag uw leven te leiden en te regeren.

Luister maar: Wie de Zoon van God (Jezus) heeft, heeft het leven; Maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (.1 Johannes 5:12) 

Ik heb dit geschreven (zegt Johannes) aan jullie die in de Zoon van God geloven, om je de zekerheid te geven dat je eeuwig leven hebt. ( 1 Johannes 5:13).

"Iedereen die de Zoon NIET erkent,heeft ook de Vader niet, maar wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader." (1Joh 2:23)
"Wie in HEM gelooft verkrijgt het eeuwige leven":
"Wie in Hem gelooft,... verkrijgt het eeuwige leven ;"JEZUS: "DE WEG DE WAARHEID  EN HET LEVEN

JEZUS sprak:”Ik ben DE WEG, DE WAARHEID en het LEVEN, ALLEEN  DOOR MIJ heeft men toegang tot de Vader.” (Joh.14: 6)

Zoeken wij mensen in ons leven niet teveel onze eigen weg en onze eigen waarheid terwijl GOD ons ZIJN ZOON JEZUS schonk die de echte en de enige WEG en Waarheid  is die naar HEM leid, enkel Zijn Zoon Jezus en niet die andere Goden!

“Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 3,16-18:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in Hem geloven, niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben. (= DIT is GOD's LIEFDE! ).
Want God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden, niet om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered.
Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld; MAAR WIE NIET GELOOFT, is reeds geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van Gods eniggeboren Zoon.” 


GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:GOD AANBIDDEN IN GEEST EN WAARHEID:

Joh.4: 23-25:”Maar er komt een tijd-en wij beleven die al dat wie echt aanbidden, de Vader aanbidden in Geest en Waarheid. Want de Vader wenst mensen die Hem zo aanbidden. God is geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en Waarheid.

BETEKENIS:

GOD WENST:

 *dat we Zijn ZOON JEZUS AANBIDDEN en HEM VOLGEN (Joh3: 16:” Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in HEM gelooft niet verloren gaat, maar EEUWIG leven bezit".) JEZUS : HIJ IS DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN (joh14: 6)

*en ook Het WOORD GODS dat JEZUS gesproken heeft voor WAARHEID aannemen en omzetten in DADEN.
MARIA zegt bij haar éénmalige verschijning in La Salette (zie geheim van La Salette ook op deze Blog) :
JEZUS is DE ENIGE en WARE REDDER DER MENSEN
ALLEEN JEZUS!
Er zijn veel religies en veel stemmen die van alles over God beweren.Maar er is slechts één iemand die letterlijk zijn leven gaf, als een losprijs voor ons: JEZUS CHRISTUS. Hij gaf zichzelf als een offer, zodat de prijs voor onze zonden kon worden betaald.
ENKEL JEZUS niet , Boeddha,  Krishna, Brahma  of andere VALSE GODEN!

ENKEL JEZUS is de REDDER DER MENSEN
JEZUS is de ENIGE WEG DIE NAAR GOD LEID!
Joh.14: 6-7:Jezus sprak:" Niemand kan bij de Vader komen dan DOOR MIJ Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien."


JEZUS, DE GOEDE HERDER, HET LICHT VAN DEZE WERELD!


'Ik ben in de wereld gekomen als een LICHT,
om iedereen die in mij gelooft,
niet in het duister te laten.'
(Johannes 12:46)

Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, zal niet meer
in het donker lopen,
maar hij zal het licht bezitten
dat leven geeft.’ (Johannes 8:12)
DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

  

DE SMALLE WEG EN DE NAUWE POORT:

Iemand vroeg aan Jezus:"Zijn het er velen die zullen gered worden?" JEZUS antwoordde hem: "Doe uw best binnen te komen door de nauwe deur want neem van mij aan: velen zullen proberen binnen te komen maar het zal hun niet lukken!!! (lucas 13:23-24)
"U moet naar binnen gaan door de nauwe poort,want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed en VELEN gaan die weg.Maar de poort en de WEG die naar het LEVEN leiden zijn NAUW EN SMAL en maar weinigen vinden die weg!!!" (matteus 7:13-14)


Dit zijn opnieuw "zeer duidelijke woorden" die JEZUS hier spreekt een NIET MIS TE VERSTANE TAAL maar zoals zovele andere woorden aanvaardt men die Woorden niet! Dit ligt in dezelfde lijn als de boodschap die Maria ons gaf in La Salette: ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN!”(boodschap van La Salette zie ook op deze BLOG) ook die wordt niet altijd aanvaardt! Aan u de KEUZE ofwel kiest u voor de brede weg die naar de ONDERGANG voert of kiest u voor de smalle weg en volgt u Jezus en Zijn moeder Maria die naar het eeuwige leven voert!!

Spreuken 10:17 'Het pad ten leven betreedt wie op vermaning let, maar wie terechtwijzing niet telt, raakt op de doolweg'.

Spreuken 12:28 'Op het pad der rechtschapenheid is leven, maar de weg der overtreding voert ten dode'.

Psalmen 119:128 'daarom keur ik al uw bevelen goed, haat ik ieder leugenpad'.

Spreuken 2:9 'Mijn zoon, luister naar mij, dan zul je begrijpen wat het betekent: eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig; altijd zul je weten welk pad het juiste is'.

Jesaja 26:7 'Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht'.


zaterdag 3 maart 2012

DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE (19/9/1846)

Maria spreekt tot de 2 kinderen

LA SALETTE, is de eerste officieel erkende verschijning van Maria door de rkk.


DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE(franse alpen 19/91846):Om te beginnen  zegt Maria het volgende: “Kom dichterbij, kinderen, wees niet bang. Ik ben hier om jullie groot nieuws te vertellen." Nu volgen de zeer merkwaardige woorden van de Moeder Gods met enkele verwijzingen naar bestaande bijbelteksten:
ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN.”Lucas1, 51(magnicificat):”Hij toont de kracht van Zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.”
Jesaja51, 5: “In een oogwenk breng Ik Mijn Gerechtigheid nabij, Mijn heil verschijnt, Met Machtige Arm doe ik de volken recht wedervaren.”
ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”Ezechiel39, 23-24: om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!
IK HEB U ZES DAGEN GEGEVEN OM TE WERKEN, IK HEB MEZELF DE ZEVENDE DAG VOORBEHOUDEN EN GIJ WILT HEM MIJ NIET TOESTAAN.”Exodus20, 8-11: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor God, dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. De zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat tot een heilige dag gemaakt.
VERDER vraagt de MOEDER GODS dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat. Zij zegt letterlijk:
“Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 j. door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden. Deze profetische voorspellingen lieten inderdaad niet zo lang op zich wachten:
In 1846 is er de aardappelziekte en in 1847 de voorspelde kindersterfte (75.000 kinderen in heel frankrijk!) In 1851 duikt de ziekte van de wijnstok op gevolgd door de notenziekte. In de periode van 1854-1856 is er in gans europa een grote hongersnood die in frankrijk alleen al 100.000 doden eiste Er breekt een cholera –epidemie uit met 150.000 doden in geheel frankrijk met uitzondering van de streek rond Corps ( la salette) dat ondertussen tot het geloof was teruggekeerd…. !
Verder vraagt de Moeder Gods de zondag te eren als de dag des Heren. Ze zegt: “ DE ZONDAG GAAN ALLEEN NOG ENKELE OUDERE VROUWEN NAAR DE MIS…”(la salette in 1846!)Ze vraagt vraagt ook aan de kinderen om IEDERE MORGEN EN AVOND EEN ONZE VADER EN WEES GEGROET TE BIDDEN EN MEER ALS HET KAN! Zevraagt ook de vasten te onderhouden Ze zegt letterlijk:” IN DE VASTEN GAAT MEN NAAR DE BEENHOUWERIJ ALS HONDEN!” Ze sprak ook volgende bemoedigende woorden: ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.”
Hierna gaf de Moeder Gods de kinderen elk een boodschap (geheim) die pas later mocht onthuld worden. Hier volgt nu een korte samenvatting:
Naast een waarschuwing aan onwaardige priesters en Prinsen der Kerk die zich meer bekommeren om geld ipv de zorg over de hun toevertrouwde kudde, voorspeld de Moeder Gods ook dat veel kloosters hun geloof zullen verliezen. De wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn! De Geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft.Daar het geloof in God vergeten zal zijn, zal God de mens aan zichzelf overlaten. De mens zal meer en meer egoïstisch worden tot het zo erg zal worden dat God zelf ten slotte zal tussenkomen….

Nu volgen nog enkele uittreksels uit de tekst(van het geheim) die werd gepubliceerd met het imprimatur van monseigneur Zola bisschop van Lecce (it.) geestelijk begeleider van Melanie:

Melanie, wat ik je nu ga zeggen zal niet altijd geheim blijven, ge kunt in 1858 publiek maken.”
Na een profetie over burgeroorlogen en een “algemene oorlog” zegt de MoederGods: Daarna zal er een soort schijnvrede in de wereld heersen (vanaf 1945?)Men zal nergens anders aan denken dan om zich te vermaken. De bozen zullen zich aan alle soorten zonden overgeven (pedofilie?)…”DE NATUUR ZAL OM WRAAK ROEPEN"... DE SEIZOENEN ZULLEN VERANDERD WORDEN en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen…
Bij de eerste slag van Zijn bliksemend zwaard zullen de bergen sidderen van vrees daar de wanorde en de misdaden der mensen het gewelf der hemelen doorboren, maar HEEL HET VOLK ZAL MIJN HULP EN MIJN BEMIDDELING INROEPEN.Door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen zal God zich laten vermurwen…. Dan zal Jezus Christus door een daad van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn grote liefde voor de rechtvaardigen aan Zijn engelen bevelen om al Zijn vijanden ter dood te brengen (bijna hetzelfde vinden we in 2é brief van paulus aan Tessalonicenzen hfdst1, vers8!) Maar eerst zullen water en vuur de aarde zuiveren en alle hoogmoed der mensen verslinden. Alles zal dan vernieuwd zijn en zal God gediend en verheerlijkt worden. Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen. De liefde zal overal bloeien en de mensen zullen leven in de vreze Gods….

DE MOEDER GODS RICHT OOK EEN DRINGENDE OPROEP TOT DE AARDE:

“IK ROEP Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken,De Apostelen van de Laatste dagen die hebben geleefd in verachting van de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS.Strijd kinderen van het LICHT.Gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden het EINDE van het EINDE…”En tot twee maal toe besluit de Moeder Gods haar verschijning met de woorden:
WELNU MIJN KINDEREN,GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…”Zie ook uitgebreide versie van het geheim in deze Blog: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html...
BESLUIT:
De BOODSCHAP(geheim) VAN LA SALETTE is momenteel brandend aktueel vooral wat betreft de huidige situatie in de Kerk:"de onwaardige priesters" en "Prinsen der Kerk" (lees:Bisschoppen)ook voorspeld Maria een afschuwelijke crisis(zie geheim) in de Kerk,denk wel dat we die nu aan het meemaken zijn als je ziet wat er allemaal gebeurd (de leegloop van de kerken, de lauwheid van de geestelijkheid! met alle gevolg vandien... de kloosters die leeglopen...en/of sluiten.)
Alsook wat betreft de voorspelling ivm de NATUUR Maria zegt lettelijk de seizoenen zullen verandert worden! en zie maar wat er allemaal gebeurd, en ook de NATUUR zal om Wraak roepen....en wat zien we niet allemaal gebeuren de dag vandaag...!!!
Laat ons deze goddelijke boodschap, overhandigt door de H. Maagd, verwelkomen. Laten we ons BEKEREN en door ons gedrag, door ons voorbeeld, door onze woorden, BEKEREN WE DE WERELD. Laat ons niet ondankbaar zijn; laten we onze liefde en onze dankbaarheid aan Maria, onze Moeder, uitdrukken. Zij die in tranen in alle oprechtheid verscheen op de heilige berg van La Salette.

OPMERKING:Tijdens de ganse Boodschap spreekt MARIA in de IK-vorm, 1é pers. enkelvoud.ZE spreekt IN DE NAAM VAN GOD!!!AUTHENTICITEIT VAN DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE:

Melito San Miguel (schrijver van het boek “DE LAATSTE ZEGELS”)die een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker is en die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën. Schrijft:”Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette: Hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf;  er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publicatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van la salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit.” DIE AUTHENCITEIT is belangrijk omdat we die BOODSCHAP  ERNSTIG moeten nemen.


Verbum novissimum van de Heilige Geest:In La Salette spreekt Maria als Bruid van de H. Geest,  de Geest van de Waarheid. Ze maakt ons een reeks gebeurtenissen bekend, dingen die komen gaan… Maria spreekt hier niet op eigen gezag: Ze spreekt in Naam van God (in de 1é persoon enkelvoud).Ze vertelt ons wat Ze hoort, ze brengt ons over wat ze vernomen heeft van God. Maria spreekt in La Salette werkelijk als de” KONINGIN VAN DE PROFETEN…. En is ook de vervulling van de profetie van Jeremia (Jer: 18-20):“Wie had zitting in de raad van Jahweh? Wie was erbij en hoorde wat Hij besloot? Wie vernam ze en bracht ze over?” Is het antwoord op deze vraag niet zeer toepasselijk op Maria in La Salette?

Uitgaande van het feit dat Maria de Bruid is van de H.Geest kunnen we volgende redenering maken:


Waar Maria is, is de H.Geest…

Waar Maria spreekt, spreekt de H.Geest…

Waar een Boodschap van Maria rondgaat, gaat de H.Geest rond.Een der eerste grote verdedigers van La Salette was de Franse schrijver Leon Bloy. In zijn boek “Zij die schreit” over de verschijning van de Moeder Gods te La Salette schrijft hij de volgende merkwaardige tekst:” Beseffen de mensen hier wel goed wat zich op deze plaats heeft voltrokken en is de allersterkste wel in staat om een woord, slechts één Woord te begrijpen van deze Toespraak die het Verbum novissimum” van de H.Geest schijnt te zijn?

Deze profetische figuur (hij werd geboren in het jaar van de verschijning: 1846) spreekt hier dus over het”verbum novissimum”(=het nieuwste Woord) van de H.Geest…!In de uitgebreide katholieke geloofsbelijdenis horen we de volgende beschrijving van de H.Geest:

Ik geloof in de H.Geest die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de PROFETEN.”De woorden van de Oude Profeten zijn woorden van de Geest evenzo zijn de woorden die de Koningin van de Profeten spreekt van de H.Geest. In deze context verstaan we dus Leon Bloy die spreekt over het nieuwste woord van de H.Geest.”

Laten we luisteren naar de woorden van Maria, die de woorden van de H.Geest zijn. Het is diezelfde H.Geest die Maria in het Magnificat doet uitjubelen:(luc1:47):”Vanaf heden zullen alle geslachten Mij zalig prijzen.” Laten we Haar woorden niet in de wind slaan, want zo zouden we beletten dat de H.Geest waait waar Hij wil!
Nemen we ook de waarschuwing in acht van de profeet Jesaja(63:10):”Maar zij waren opstandig en bedroefden Zijn heilige Geest. Zo werd hij hun tot vijand. Hij zelf streed tegen hen.”  En tenslotte waarschuwt ook Jezus Christus zelf ons (marcus3: 28-29):”Alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde!" (het" verhaal van de verschijning" en het "geheim van la salette" is ook te lezen op deze BLOG!)

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/02/de-verschijning-van-maria-19-sept-1846.htmldonderdag 1 maart 2012

H.GRIGNION DE MONFORT & LA SALETTEDE MONFORT & LA SALETTE: H.GRIGNION DE MONFORT:
(1673-1716)

De Monfort was een Frans priester die van dorp naar dorp rondtrok om de mensen terug tot God te bekeren door hen de KORTSTE, de ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG naar Jezus te tonen: VIA  MARIA, overal brengt hij de bemediteerde Rozenkrans met de mysteries die hij dringend aanbeveelt want zo zal Zij weer de harten van het volk veroveren, wat sommigen ook denken of zeggen. Heilig verklaard in 1947 ondanks het feit dat hij in 7 Franse bisdommen spreekverbod kreeg (hij was net als Jezus een teken van tegenspraak!). Hij  is vooral nu in deze tijden belangrijk omwille van zijn geschriften die doortrokken zijn met de geest der profetie en vooruitzichten op latere tijden der Kerk.

 ZIJN SPIRITUALITEIT:

:Monfort belicht vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen…En daaraan trachten wij mee te werken door Haar Boodschap BEKEND te maken…(zoals Maria  UITDRUKKELIJK vraagt in La Salette!)  http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/de-boodschap-van-la-salette-1991846.html

DE WARE GODSVRUCHT:

Op het einde van zijn leven schrijft Hij “de ware godsvrucht” met als 2é titel: “Voorbereiding op het Rijk van Jezus Christus” waaarin hij deze spiritualiteit belicht. Het wordt zijn “geestelijke testament”. Rond dit boek hangt een “MYSTERIE”. Het werd niet onmiddellijk uitgegeven Men heeft het in een kist begraven in nabijheid van een kapel toegewijd aan de Aartsengel Michael… Pas 127 jaar na zijn dood werd het”teruggevonden” en 1 jaar later verschijnt  de eerste uitgave in 1843. Dus 3 jaar voor La Salette! De ware godsvrucht is blijkbaar op het gepaste moment terug aan het licht gekomen…De Ware Godsvrucht is ook een PROFETISCH boek, want Montfort spreekt er over de EINDTIJD…. De Laatste tijden Ook Maria sprak in La Salette: Dit is de tijd der tijden, het einde van het einde (zie geheim van la salette ook op deze blog.)  http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html

Enkele citaten uit de Ware Godsvrucht:

*Door Maria is de redding van de wereld begonnen, door Maria ook moet deze worden voltooid.
*Op het einde van de tijden zullen zoekende mensen om Haar heen dwalen, zij zullen zich bekeren en de allerheiligste Maagd zal hun honger naar Gerechtigheid verzadigen.

*Vooral in de eindtijd zal de macht van Maria over de duivelen zeer groot zijn. Zij zal de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen en het is Haar taak grote heiligen te vormen en op te voeden die leven zullen tegen het einde van de wereld.

Als beloning voor Haar diepe nederigheid heeft God haar de macht en de opdracht verleent om de tronen, die door de val van de hoogmoedige engelen leegstaan met heiligen te bezetten. Zo wil de Allerhoogste die de nederigen verheft (luc1: 52) . Hemel, aarde en hel moeten zich, goedschiks of kwaadschiks, voegen naar de bevelen van de nederige Maria.

Wat zegt Monfort ons over de H.GEEST en MARIA?
Bij de eerste komst van Jezus Christus is Maria bijna niet op de voorgrond getreden want anders zouden de mensen, in hun gebrekkige kennis ivm de persoon, zich misschien te sterk en te zinnelijk aan Haar hebben gehecht en daardoor van de Waarheid zijn afgedwaald. Maar…bij de tweede komst van JEZUS  MOET de H.GEEST Maria duidelijk aan de wereld openbaren en deze “door HAAR BEMIDDELING”tot de kennis, liefde en dienst van Jezus Christus brengen. Wanneer de H.Geest Maria in een ziel aantreft dan vliegt Hij erheen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de H.Geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verbonden met Zijn trouwe en onafscheidelijke Bruid MARIA.

DE APOSTELEN VAN DE LAATSTE DAGEN:

De H. Monfort mocht in een VISIOEN aanschouwen hoe MARIA, op bevel van de Allerhoogste, in de eindtijd overal ter wereld mensen zal oproepen om in Haar dienst mee te helpen aan de redding van de zielen die zich daartoe zullen openstellen….Grignion heeft over deze mensen geschreven en MARIA zelf heeft hen in Haar Verschijning te La Salette OPGEROEPEN om uit te gaan en de wereld te verlichten en HAAR Boodschap te verspreiden.Hier volgen nu enkele citaten uit de “Ware Godsvrucht” handelend over de Apostelen van de Laatste Dagen”:
*Ze blijven nergens in verwondering hangen; de minste ademtocht van de H.Geest is al voldoende om hen in beweging te zetten. Overal doen zij de regen neerdalen van het WOORD van GOD en het Eeuwig Leven.
*Temidden van priesters, kerkelijke bedienaars en geestelijken liggen zij NIET wakker vanwege goud of zilver(=bezit) of wat voor zorg dan ook. Overal gaan ze heen waar de H.Geest hen roept, met als Zuivere Doelstelling: de Glorie van God en het Heil van de mensen.

*In navolging van de armoede, nederigheid, wereldverachting en liefde van Jezus Christus prediken zij de ENGE WEG van GOD volgens de ZUIVERE WAARHEID van het Evangelie en.NIET volgens de principes van de Wereld

*“MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA” was ook een gezegde van de H.GRIGNION DE MONFORT,alsook:"Als men niets WAAGT voor GOD doet men niets groots voor Hem."

EEN MERKWAARDIG  TEKEN:

Op 19/9/1996 op de dag van de 150é verjaardag van de éénmalige verschijning van de Moeder Gods te La Salette  bracht onze toenmalige Poolse paus Johannes Paulus II  een bezoek aan het graf van de H. Grignion de Monfort om  daar te gaan bidden DIT als het ware om het verband tussen Monfort en LA SALETTE te BEVESTIGEN!

We zijn NU al  enige tijd in die tijd, die in een visioen aan de H.Grignion de Monfort is geopenbaard, waarin de Allerheiligste Maagd Maria, de Moeder Gods bezig is met op bevel van de Allerhoogste, een allerlaatste poging te doen om de mensen aan te zetten tot bekering door het beleven van het evangelie van Haar Zoon Jezus: Eerbied voor GOD, de Schepper van al wat bestaat, door Hem met geheel ons  verstand en wil te erkennen en te eren en deze Liefde ook uit te dragen en concreet te beleven door de Hulp aan de medemens in materiele of geestelijke nood.

Zoals in het oude verbond God aan Noach de opdracht gaf om een ARK te bouwen om daarin allen te verzamelen die aan Zijn roepstem gehoor zouden geven om zich van het kwaad af te keren.


Er waren tal van "spotters" in de dagen van Noach en dat zijn er ook de dag van vandaag! BEKEERT U voor de tijd om is!!!
Zo is het NU in deze laatste tijden opnieuw God die nu aan MARIA de opdracht heeft gegeven om een SPIRITUELE ARK te bouwen waarin allen zullen verenigd worden die zich ook nu in deze duistere tijden afkeren van het Kwade en zich naar God toekeren want zoals Maria zingt in het Magnificat: GOD IS BARMHARTIG VOOR IEDER DIE HEM ERKENT! (luc1:50)

Toewijdingsgebed aan O.L.Vrouw door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.


HET GEHEIM VAN LA SALETTE:
HET GEHEIM VAN LA SALETTE:
Naast “de Boodschap”(zie verder:http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/02/de-boodschap-van-la-salette.html) kregen de kinderen van Maria in la salette ook een geheim (profetie).
Hier volgt een vertaling van het Geheim door de Moeder Gods aan Melanie gegeven te La Salette. De Franse tekst werd gepubliceerd met het imprimatur(!)
van Monseigneur Zola, Bisschop van Lecce (Italië)
, die de geestelijke begeleider was van Melanie.Bij sommige uitspraken hebben wij tussen haakjes(cfr...)verwijzingen toegevoegd naar teksten uit de bijbel.

O.L.Vrouw zei: Melanie, wat Ik je ga zeggen zal niet altijd geheim blijven, ge kunt het in 1858 publiek maken".
Wee de priesters, de plaatsvervangers van Mijn Zoon, die door hun slecht leven, hun oneerbiedigheden en goddeloosheid bij het vieren van de H.Geheimen, door de liefde voor het geld, de zucht naar eer en genot, RIOLEN VAN ONZUIVERHEID zijn geworden! Wee de priesters en de aan God toegewijde personen die door hun trouweloosheid en hun slecht leven OPNIEUW MIJN ZOON KRUISIGEN!! (cfr. Jeremia 6: 13-15) De zonden van de aan God toegewijde personen schreeuwen om wraak en ziehier de wraak voor hun deuren want er is niemand meer om medelijden en vergeving af te smeken voor het volk. Er is niemand meer die waardig is om het offer aan de allerhoogste aan te bieden ten gunste van de wereld... (cfr Ezechiel22: 26)Wee de prinsen der kerk die zich nergens anders mee bezig houden dan met het opstapelen van rijkdom, met het opbouwen van hun gezag of carrière en het hoogmoedig domineren over de hen toevertrouwde schapen. Velen zullen van het geloof afvallen en het getal der priesters en geestelijken die zich van het ware geloof af  zullen scheiden zal groot zijn daar zij niet geleid zullen worden door de goede geest van het evangelie, die een geest is van liefde en van ijver voor de Glorie van God; onder die personen zullen zelfs bisschoppen zijn! (cfr Ezechiel 34,7-10) De hoofden, de leiders van het volk  van God hebben het gebed en de boete verwaarloosd en de duivel heeft hun verstand verduisterd! Zij zijn de dwaalsterren geworden die de oude duivel met zijn staart zal meeslepen om ze te doen vergaan (cfr Daniel 8: 10. God zal het oude serpent toestaan verdeeldheden te brengen in alle gezinnen en in alle gemeenschappen. Men zal aan allerlei ziekten lijden van fysische en psychische aard. God zal de mens aan zichzelf overlaten en zal gesels zenden die elkaar langer dan 35 jaar zullen opvolgen. God gaat slaan op een manier zonder weerga.
Wee de bewoners der aarde! God gaat Zijn toorn uitputten en niemand kan zich onttrekken aan zoveel gesels tegelijk (cfr Mat24: 19-21)
De gemeenschap staat aan de vooravond van de allerverschrikkelijkkelijkste geselingen en de allergrootste gebeurtenissen, ge kunt erop rekenen met een ijzeren roede gegeseld te worden en de kelk van de toorn Gods te drinken (cfr Apocalyps hfst 16,1) Dat de Paus flink en edel zij, dat hij strijde met de wapenen van het geloof en van de liefde. Ik zal met hem zijn. Dat hij zich in acht neme tegen de wonderdoeners want de tijd is gekomen dat de meest verbazingwekkende wonderen zullen geschieden op de aarde en in de luchten. Er zullen overal buitengewone “wonderen” plaats hebben, daar het echte geloof is uitgeblust en daar het valse licht de wereld verlicht.De plaatsbekleder van Mijn Zoon zal veel te lijden hebben omdat de Kerk voor een tijd zal overgeleverd worden aan grote vervolgingen Dat zal de tijd der duisternis zijn. De Kerk zal een afschuwelijke CRISIS doormaken
  maar IK zal met hem zijn tot het einde toe. De bozen zullen meerdere malen een aanslag op zijn leven plegen zonder zijn leven te verkorten; maar noch hij noch zijn opvolger zullen de TRIOMF van Gods KERK zien. In het jaar 1864 zal Lucifer met een groot aantal duivelen losgelaten worden uit de hel (cfr Apocalyps 9:14-15) Zij zullen het geloof beetje bij beetje vernietigen en zelfs in de personen die God zijn toegewijd Zij zullen hen op zulke wijze verblinden dat deze de geest  van die gevallen engelen zullen overnemen tenzij ze een bijzondere genade krijgen. Veel kloosters zullen geheel en al het geloof verliezen en zo veel zielen doen verloren gaan. In de kloosters zullen de bloemen van de Kerk verrot zijn en de duivel zal zich uitgeven voor de koning der harten want de wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn. Beef aarde en gij allen die er uw beroep van maakt Christus te dienen maar in plaats daarvan uzelf aanbidt. Beeft want God zal u aan Zijn vijand overleveren daar de heilige plaatsen bedorven zijn want veel kloosters zijn niet meer de huizen van God maar de weilanden van Asmodée en de haren.
Slechte boeken zullen rijkelijk over de aarde stromen en de geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft (cfr Daniel 7:25) Ze zullen een zeer grote macht over de natuur bezitten. De wereldlijke heersers zullen allen éénzelfde doel hebben: het afschaffen en doen verdwijnen van elk godsdienstig beginsel dat plaats moet maken voor het materialisme, ateisme, spiritisme en allerlei soorten van zonden! Er zullen burgeroorlogen zijn en daarna een algemene oorlog die afschuwelijk zal zijn. Daar het heilig geloof van God vergeten zal zijn zal de mens meer en meer egoïstisch worden.Men zal de burgerlijke en geestelijke machten afschaffen, iedere orde en elke rechtvaardigheid zullen met voeten getreden worden; men zal niets anders zien dan moorden, haat, jalousie, leugen en verdeeldheid, zonder liefde voor God en de mensen. (cfr 2Timoteus3:1-5)
Dan zal er een soort schijnvrede in de wereld heersen(cfr 1tessal 5:3). Men zal nergens anders aan denken dan aan zich te vermaken. De bozen zullen zich aan alle soorten zonden overgeven maar de kinderen des geloof, Mijn ware navolgers zullen groeien in de liefde tot God en in de deugden die Mij het dierbaarst zijn. Gelukkig de nederige, door de H.Geest geleide zielen. Ik zal met hen strijden tot zij tot de volheid des levens gekomen zijn.
Maar dan zal de natuur om wraak roepen over de mensen en zij zal van ontzetting sidderen in afwachting van wat er met de door misdaden besmeurde aarde zal gebeuren. De seizoenen zullen veranderd worden en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen.
Bij de eerste slag echter van Zijn bliksemend zwaard zullen de aarde en de bergen sidderen van vrees daar de wanorde en de misdaden der mensen het gewelf der hemelen doorboren. Parijs zal verbrand worden en Marseille verzwolgen. Meerdere grote steden zullen door aardbevingen in puin storten en verzwolgen worden. Men zal denken dat alles verloren is en men zal niets anders zien dan moorden en wapengekletter en gevloek horen. (cfrJesaja47: 11)
De sterren zullen hun gewone bewegingen staken. De maan zal slechts een zwak roodachtig licht uitstralen. WATER en VUUR zullen aan de aardbol krampachtige bewegingen en verschrikkelijke aardbevingen meedelen die bergen en steden verzwelgen (cfr Apocalyps 6:12-14) De rechtvaardigen zullen veel lijden. Hun gebeden, boete en tranen zullen opstijgen ten hemel en heel het volk zal vergeving en medelijden vragen en zal Mijn hulp en Mijn bemiddeling inroepen. Dan zal Jezus Christus door een daad van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn grote liefde voor de rechtvaardigen aan Zijn engelen bevelen om al Zijn vijanden ter dood te brengen (cfr. 2tessal 1:7-9!!!) Plotseling zullen de vervolgers van de Kerk en hen die zich aan de zonde hebben overgegeven sterven en de aarde zal zijn als een woestijn (cfr Mat13: 41).Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geeerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien. De nieuwe koningen zullen de rechterarm van de H.Kerk zijn die sterk zal zijn, nederig, vroom arm, ijverig en navolgster van de deugden van Jezus Christus.Het evangelie zal overal gepredikt worden en de mensen zullen grote vorderingen maken in het geloof want er zal eenheid zijn onder de werklieden van Jezus Christus en de mensen zullen leven in de vreze Gods. Maar die vrede zal echter niet van lange duur zijn. 25 jaren van overvloedige oogsten zullen hen doen vergeten dat de zonden van de mensen de oorzaak zijn van alle rampen die op aarde neerkomen (cfr Jeremia 6:19). In die tijd zal de antichrist geboren worden uit een onechte maagd, die gemeenschap zal hebben met de oude slang, de meester der onzuiverheid. Een voorloper van de antichrist zal strijden tegen de ware Christus etc…
Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de antichrist. De duivelen der lucht zullen met de antichrist grote wonderen doen op aarde en in de lucht en de mensen zullen meer en meer ontaarden maar God zal zorg dragen voor Zijn getrouwe dienaren en voor de mensen die van goede wil zijn (cfr Jesaja 66:2) De Kerk zal verdwenen zijn, de wereld in verschrikking, maar daar zijn Henoch en Elia
(Opmerking: Henoch en Elia zijn 2 Profeten uit het Oude testament die nog niet gestorven zijn. Voorlopig wachten ze in het Paradijs het moment van terugkomst af om Christus te openbaren zie Genesis 5:24- Hebr11: 5 – 2Koningen 2:11 – Apocalyps 11:3-13)  Vervuld met de geest Gods preken ze met kracht zodat de mensen die van goede wil zijn in God geloven Zo zullen veel zielen gered worden. Ze zullen grote vorderingen maken door de deugd van de H. Geest en zullen de duivelse dwalingen van de antichrist veroordelen. Maar Henoch en Elia zullen ter dood gebracht worden, het heidense Rome zal verdwijnen, het hemelvuur zal neerstorten en 3 steden verslinden, het ganse heelal zal met afgrijzen geslagen zijn. Wee de bewoners der aarde! Er zullen bloedige oorlogen en hongersnoden zijn, pest en besmettelijke ziekten, buien van een verschrikkelijke hagel van dieren, donderslagen die steden zullen doen wankelen, aardbevingen die landen zullen verzwelgen. Men zal stemmen horen in de luchten. De mensen zullen zich met het hoofd tegen de muren slaan, zij zullen de dood afroepen en anderzijds zal de dood hun marteling zijn (cfr Apocalyps 9:6) Het bloed zal overal stromen. Wie zal kunnen overwinnen als God de tijd der beproevingen niet inkort? (cfr Mat 24:21-22) Maar door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen zal God zich laten vermurwen. Dit is de tijd, de afgrond opent zich. Ziehier de koning der duisternis. Hier is het beest met zijn trawanten dat zich de redder der wereld noemt. Hij zal zich hoogmoedig in de luchten verheffen om tot aan  de hemel te stijgen maar hij zal gewurgd worden door de adem van de aartsengel Michael (cfr 2tessal 2:3-4) Hij zal vallen en de aarde die sedert 3 dagen in voortdurende beweging zal zijn zal haar vurige schoot openen. Hij zal voor eeuwig met al zijn trawanten gestort worden in de eeuwige afgronden der hel. En dan zullen water en vuur de aarde zuiveren (cfr Jesaja 30:30) en alle hoogmoed der mensen verslinden en alles zal vernieuwd zijn en God zal gediend en verheerlijkt worden. (cfr Apocalyps 21:1-4)…Het evangelie zal overal verkondigd zijn, alle volkeren en alle landen zullen de WAARHEID kennen. Verder zegt O.L. Vrouw:
Ik richt een DRINGENDE OPROEP tot de aarde: ik roep de ware leerlingen van de levende en in de hemel heersende God, Ik roep de ware navolgers van de mensgeworden CHRISTUS, DE ENIGE EN WARE REDDER DER MENSEN, Ik roep Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken, hen die ik om zo te zeggen in Mijn armen draag, hen die van Mijn geest hebben geleefd. Tenslotte roep ik de Apostelen van de Laatste dagen, de trouwe leerlingen van Jezus Christus, die hebben geleefd in verachting van de wereld en onthecht aan zichzelf, in armoede en nederigheid, in stilte en gebed, in kuisheid en versterving, in vereniging met God in het lijden en ongekend door de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komenVERLICHTEN!! GAAT en TOONT u als mijn geliefde kinderen.Ik ben MET U en IN U mits het GELOOF het licht is dat u verlicht in deze donkere dagen. Werkt voor de glorie en de eer van Jezus Christus. Strijd kinderen van het LICHT, gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden, het einde van het einde…en tot twee maal toe besluit de Moeder Gods met de volgende woorden:
 WEL NU MIJN KINDEREN, GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…!!!”
WENENDE MARIA IN LA SALETTE