vrijdag 28 november 2014

ADVENTSMEDITATIE & GEBED:

ADVENTSMEDITATIE:


Advent: Het jaar loopt stilaan ten einde. Om de zielen heen maakt de donkerste tijd van het jaar zich bemerkbaar. Niet toevallig wekt de Schepper in deze donkere tijd ook in de zielen van goede wil een verscherping of verdieping van de gewaarwording van hun eigen duisternis. Deze tijd nodigt uit tot een spirituele reis naar de Geboorte van het ware Licht, en de ziel die heeft begrepen waar de ware zin en de enige bestemming van dit aardse leven liggen, weet dat God haar nu tracht te ontsluiten voor een inzicht in haar eigen gesteldheden.
Het zich bewust worden van de duisternis in zich en om zich heen, behoort slechts één ding te beogen: In de ziel moet het verlangen rijpen en groeien, haar eigen duisternis bewust en vrijwillig in het Goddelijk Licht te laten overvloeien. In de heilige nacht van de Geboorte van Christus baart de vlekkeloos heilige Maagd de God-Mens, de Belichaming van Gods Licht, opdat het zich onverdeeld aan elke ziel van goede wil zou weggeven en met haar één zou kunnen worden. God verlangt ernaar, met Zijn schepsel één te worden. Het Licht “slorpt elke schaduw op”, opdat deze volledig zou oplossen. De volmaakte Liefde zoekt haar absolute verwezenlijking in datgene, wat zwak en gebrekkig is. O Goddelijk Mysterie, o onvatbare Liefde...
Precies dit toont, hoezeer deze tijd een tijd van uitnodiging aan de ziel is, om door volhardende, veelzijdige inspanningen de Liefde in zich te vervolmaken, opdat in haar waarachtig het Licht geboren zou worden. Het zou God slechts een relatieve vreugde bereiden indien de Geboorte van het Licht in de ziel uitsluitend op een geschenk van Zijnentwege zou zijn gebaseerd. De vreugde van de Schepper wordt pas volkomen waar een ziel deze Geboorte als het ware “van binnen uit” tot stand helpt brengen, door het Licht, dat zij in beginsel (als nog nauwelijks ontsloten kracht) in zich – in haar kiem van heiligheid – draagt, door haar eigen verlangen naar de voltooiing van haar roeping als kind van God daadwerkelijk te helpen ontsteken. Het verlangen naar de voltooiing als kind van God is het alles beheersende verlangen naar heiliging, naar beleving van Gods Wetten in alle details van het dagelijks leven, in elke handeling, in elk woord, in elke gedachte, in elk gevoel. De ziel die naar vervolmaking verlangt, opent zich volkomen voor de stroom van het Goddelijk Leven, dat haar dag na dag vanuit Gods Hart toevloeit. Zij drinkt dit “water van Goddelijk Leven” en slaat het zo gretig in zich op, dat het haar volledig vervult, tot... zij als het ware nog slechts uit dit water bestaat. Deze ziel verandert in een weelderig bloeiende tuin, waarin zelfs elke schaduw Gods Werken en Plannen dient, tot ook deze schaduw volledig in Licht opgaat.
Zo kan de ziel de Advent tot een tijd van innerlijke omvorming laten worden. In deze tijd van omvorming vervolmaakt zich in de ziel de ware, onzelfzuchtige Liefde – de bron van het ware Leven, de heiligheid, de zich oneindig vervolmakende deugdzaamheid. De Ware Liefde is de magneet die de ziel naar het Licht toe moet trekken, het Licht waaruit zij is voortgekomen en waarin haar Eeuwige Bestemming ligt.
Zodra de ziel naar het Licht verlangt, wordt zij zich pas goed van haar eigen duisternis bewust. De ware bezieling en de echte openheid voor een ongeremde overgave aan de Hemelse leiding op de reis naar het Licht toont zich daar waar het besef van de eigen ontoereikendheid, de eigen schaduwen en donkere plekken, de ziel niet verlamt, doch haar laat ontwaken en haar ertoe aanspoort, boven zichzelf uit te groeien. Zij merkt geleidelijk (of plotseling) haar eigen koerswijziging ten opzichte van de koers die door Gods Voorzienigheid ten behoeve van de vervulling van haar levenstaak voor haar is uitgetekend.
Zo wordt de Adventsreis naar het Licht van de Geboorte van Christus tevens tot een ontdekkingsreis doorheen het landschap van de eigen ziel. Naarmate de wil tot ontsluiting van de eigen vermogens om in een echt kind van God te veranderen het hele leven en alle innerlijke gesteldheden beheerst, wordt de ziel voortaan gedreven door de wil, haar eigen duisternis te breken en de uitwerkingen ervan in zich en om zich heen aan banden te leggen.
De duisternis kan niet zichzelf veranderen in Licht. Daartoe heeft het de instraling van Goddelijk Licht nodig, teneinde in dit Licht te kunnen worden opgenomen. Datgene waarnaar de ziel werkelijk en oprecht verlangt, kan zij tot stand brengen. Dit vermogen leeft in haar als de Goddelijke nalatenschap die vóór de erfzonde haar deel werd. Deze nalatenschap is de ziel nooit ontnomen, zij heeft zich alleen laten begraven onder de laag slijk van de zonde en de laag stof van de godvijandige wereldse invloeden. Om het Licht van God daadwerkelijk in zich te kunnen opdrinken en er geleidelijk mee te kunnen versmelten, moet in de ziel een volledige openheid en ontvankelijkheid voor Gods Gaven en een verlangen naar ontsluiting heersen, net zoals de bodem die tegen het einde van de winter naar de lentezon en de zachte regendruppels der genade verlangt, opdat Gods Intelligentie zijn vruchtbaarheid zou kunnen ontsluiten.
Licht is Waarheid, Wijsheid, volheid van de werkelijkheid zonder de bijmengingen der dwaling, misleiding en bekoring. Licht is belofte van de voltooiing van het ware Leven, verwezenlijking van de heiliging als uiteindelijke bestemming van de levensreis. Licht is de bloei van de Eeuwige Lente. Licht is overwinning over de duisternis en haar nefaste, ellende brengende uitwerking op alles wat in de ziel van nature naar de Tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde en de Gelukzaligheid verlangt. Licht is vooral verlangen naar de strikte volbrenging van Gods Wil. Dit verlangen is het, dat van een ziel een “ziel van goede wil” maakt. Christus zal dit alles in de bodem van de ziel van goede wil zaaien door Zijn Komst in de heilige nacht van de Geboorte der Verlossing. Nu is het nog donker, maar moet de ziel niet eerst doorheen de diepten van de nacht trekken om het Licht van de ochtend op zijn volle waarde te kunnen schatten? Is Gods Tegenwoordig soms ergens beter voelbaar dan waar de adem van de Heilige Geest de plaats inneemt van de verstikkende atmosfeer van de lucht in de kerker van onze innerlijke duisternis?
In de eerste helft van de reis naar de Geboorte van het Licht in de grot van onze ziel herinnert de Schepper ons aan de Onbevlekte Ontvangenis van Zijn volkomen heilige Koningsdochter, in wie Hij de almacht van het Licht over de duisternis ten volle laat stralen. Hij laat deze almacht pas goed stralen door haar samen te ballen in Zijn Meesterwerk, de Onbevlekte Maagd, een geschapen ziel. In het Mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis laat de Allerhoogste zien dat, wanneer God de kans krijgt om Zijn macht ten volle te ontplooien, zelfs een schepsel zo totaal kan worden vervuld van het zuiverste Licht zonder schaduwen, dat in dit schepsel niet het geringste spoor van duisternis wortel kan schieten. In dit schepsel bloeit immers de alles beheersende wil om met het Licht verenigd te blijven en het zaad der duisternis alle voedsel te weigeren.
De Onbevlekte Ontvangenis was de absolute voorwaarde opdat Maria Moeder van de Verlosser zou kunnen worden, maar is eveneens een grote uitnodiging van Gods wege aan de zielen om hun duisternis in deze geschapen Belichaming van Zijn Licht te laten opnemen in dat wonderbaar Goddelijke Mysterie dat ons bekend is als de totale toewijding aan Maria. Duisternis die wordt prijsgegeven aan het Licht, lost in dit Licht op. De ziel die haar duisternis bewust, vrijwillig en in oprecht verlangen naar omvorming deelt met de Onbevlekte Ontvangenis, kan stap voor stap van haar duisternis worden bevrijd.
Precies zoals de natuur in deze tijd van het jaar naar rust en stilte verlangt, rust op elke ziel de taak, zich in de stilte en ingetogen bezinning van het eigen hart terug te trekken, want God maakt Zich slechts voelbaar in een hart waarin Hij iets van de Vrede van de Hemel kan terugvinden. Belangrijk is daarbij in de eerste plaats de wil van de ziel, het in zich stil – dit wil zeggen: zo vrij mogelijk van innerlijke stormen – te laten worden. Door elke neiging van de ziel om luid en uitbundig met haar omgeving in verbinding te komen, verplaatst zij het middelpunt van haar gewaarwording naar buiten toe, en verwijdert zij zich van de plaats waar God, het Licht, de Liefde, op haar wacht.
In de ziel wordt in de Advent de wieg voor de Geboorte van Christus, het Licht, voorbereid. Het Christuskind zal geboren worden waar de Moeder thuis is, en Het zal opgroeien en leven waar Het vrij Zijn wonderen kan voltrekken. Deze voorwaarden zullen vooral vervuld zijn in de ziel waarin Maria troont en wordt gekoesterd, en waarin alle menselijkheid zich vrijwillig prijsgeeft aan verandering en zich ten volle in dienst van Gods Plannen en Werken stelt. De oogst is op geen enkele akker rijker dan op deze, waarin het Hemelse zaad de bruiloft sluit met de wil tot vruchtbaarheid voor het Eeuwig Leven.
BRON tekst: uit de onderrichtingen van Maria aan  het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: meditaties)
KOM , HEER JEZUS LICHT VAN DE WERELD


ADVENT & het angelusgebed:

Voorbereidingstijd op het “Kerstfeest”,de herdenking van de geboorte van JEZUS CHRISTUS, de verlosser der mensheid!

Een passend gebed om de menswording van Christus te overwegen gedurende de advent is het angelusgebed, je kan het gedurende de dag op regelmatige tijdstippen bidden, voorbeeld: smorgens, smiddags en savonds. Het gebed bestaat uit een aantal verzen uit het Evangelie en is daarmee ook een heel Bijbels gebed.
Het eerste vers uit Lucas, waar Maria antwoord geeft op de aankondiging van de Engel Gabriël, wanneer deze laatste de "zwangerschap" aankondigt van Jezus (dat zij de H. Geest zal ontvangen) die met Kerstmis uit Maria geboren zal worden.
Het tweede vers komt ook uit het Lucas Evangelie waar Maria zich overgeeft aan Gods wil en daarmee ons ten voorbeeld wordt gesteld. Christus ontvangen, christen-zijn is doen wat God van ons verlangt.
Het derde vers komt uit het Johannes Evangelie. De Evangelist spreekt over het vleesgeworden Woord, Christus zelf, en daarmee geven we een geloofsbelijdenis dat Christus God en Mens is.
Het vierde vers is de smeekbede dat Maria onze voorspreekster mag zijn, opdat we de gesteldheid mogen hebben om de genadegaven van Christus te ontvangen.
In het afsluitende gebed wordt de Menswording van Christus in direct verband gebracht met Zijn lijden en sterven, maar vooral met Zijn verrijzenis en dat wij daaraan deel mogen hebben.
Tussen de verzen door wordt het Wees Gegroet Maria gebeden, waarin met name de overweging van het betreffende vers centraal staat en we daarbij de steun en voorspraak van Maria inroepen.
MARIA, MOEDER VAN HET LICHT


ANGELUSGEBED:
De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria...


Zie, de dienstmaagd des Heren;
Mij geschiede naar Uw woord.
Wees gegroet, Maria...


En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.
Wees gegroet, Maria...


Bid voor ons, heilige Moeder Gods,
Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.


Laten wij bidden.
Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus, uw Zoon gekend hebben,
door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de glorie van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.
vrijdag 21 november 2014

VORM EEN KETTING VAN LICHT

VORM EEN KETTING VAN LICHT:
"VORM EEN KETTING VAN LICHT"Maria in de Boodschap van La Salette (19/9/1846):
“STRIJD kinderen van het LICHT.
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN U, MITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS.”
Maria vraagt ons dus om ons te TONEN als de “kinderen van het licht!”
“Maria verkondigt in La Salette Haar boodschap.”


Jezus zei ons :
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
(Matteus 5:14-16)

Over de Ketting van Licht:

Maria, de Meesteres van alle zielen, beoogt niets anders dan de voltooiing van Gods Heilsplan. Met dit doel voor ogen, richt Zij nu tot U een tweevoudige uitnodiging:
1.                     Wijd U totaal, onvoorwaardelijk en voor eeuwig toe aan Haar als de Meesteres van alle zielen.
2.                     Vorm nu met alle gelijkgezinde zielen een KETTING VAN LICHT.

Ziehier Maria’s belofte:
“Ik, Maria, de Meesteres van alle zielen, heb van God de onbegrensde macht ontvangen om de satan en zijn gevolg op de knieën te dwingen, definitief te vernederen en onwerkzaam te maken. Op Mijn woord wordt de sleutel die Jezus Christus in het slot van de deur naar Gods Rijk op aarde heeft gestoken, definitief omgedraaid en wordt de wereld gezuiverd van alle ellende. Om deze ultieme Goddelijke genade te bekomen, heb Ik een leger van strijders nodig die bereid zijn om voor Mij tot het uiterste te gaan in de overwinning op zichzelf” (MARIA aan MDA apostolaat,  juli 2008)
Wat wordt van U verwacht?
1. Totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding van Uzelf en Uw hele leven aan Maria als Meesteres van alle zielen. Dit betekent:
·                      Zoek en bestrijd Uw eigen zwakheden, verleidbaarheden en wereldse gehechtheden.
·                                               Ontvlucht alle zonde en bekoring.
·                                               Wees een levende zon van Liefde, vrede, hulp, hoop en bemoediging voor al Uw medeschepselen, zodat Uw aanwezigheid een nieuwe lente aankondigt in Uw hele leefomgeving.
·                                               Deel alles met Maria, in elk detail van het dagelijks leven, en draagt alles wat U ziet, hoort, voelt, denkt, doet, spreekt en verlangt, aan Maria op als allesomvattende offerande en tot Uw eigen zuivering en heiliging.
·                                               Smeek Maria elke dag om de heiliging van alle zielen en de definitieve ontwapening van alle kwaad.
De vruchten van deze levenswijze zijn een steeds groeiende innerlijke vrede (de ware Vrede van Christus), en een steeds dichter naderen tot het ware geluk reeds tijdens Uw leven op aarde. Dit komt door het instromen van Goddelijke genade in ruil voor Uw inzet om te leven in navolging van de beide Voorbeelden der volmaaktheid: JEZUS en MARIA.
2.                     Vorm een ketting van Licht.
In januari 2006 zei Maria:(MDA-apostolaat)
“Het is van het grootste belang dat alle aan Maria toegewijden de handen in elkaar zouden slaan en door hun doorgedreven gebeden, offers en toegewijde beproevingen en lasten een ketting van licht zouden vormen om het kwaad aan banden te leggen”.
Jezus zei reeds dat Hij in de wereld gekomen was om vuur te brengen. Als christenen van de Laatste Tijden dragen wij de verplichting, vlammen te zijn die het vuur van de ware Liefde en het Licht van de Waarheid verspreiden. Door ons aan elkaar te schakelen, kunnen wij dus een ware ketting van Licht vormen. Met deze ketting zal de satan en zijn hele nasleep van duisternis vastgeketend en gewurgd worden.
De Meesteres van alle zielen is de Draagster van het Vuur van Christus (de Goddelijke macht) en van de Heilige Geest (de Goddelijke Wijsheid). Met onze volle inzet zal Zij de duisternis aan Haar voeten op de knieën dwingen en alle dwaling, verblinding en onwetendheid verdrijven. God is de Zon, Maria draagt de zonnestralen naar de schepping, tot in haar verste uithoeken. In Haar overwinning op de duisternis zal Gods Heilsplan zijn voltooiing vinden. Word daarom nu soldaat van het Licht, opdat mede door Uw bijdrage het Licht moge schijnen in de duisternis.

De Ketting van Licht is niet de benaming van een gemeenschap of een gebedsgroep. Het is een onzichtbare band die door Maria, de Meesteres van alle zielen wordt gesmeed in voorbereiding op de eindoverwinning van De Vrouw op de helse slang. De Hemelse Koningin roept op tot de vorming van een ketting van gebed, offers en diepe beleving van Haar leerstellingen, die de volheid van Gods Waarheid willen openbaren. Met de Ketting van Licht wil Zij Gods Licht over de wereld helpen verspreiden en, zoals Zij dit uitdrukt, de satan vastketenen.
De Ketting van Licht is aldus:
·                            Voor de Meesteres van alle zielen een symbool van Haar macht over de duivel.
·                            Voor God een instrument ter bespoediging van de grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
·                             En voor de leden van deze ketting (de schakels ervan, die door Maria in elkaar worden geklikt) een uitnodiging om zelf als het ware gaandeweg in Licht te veranderen.
Lid worden van de Ketting van Licht, betekent dus in werkelijkheid diep beleefde toewijding aan Maria als Meesteres van alle zielen (Maria’s hoogste en alles overkoepelende hoedanigheid, in dewelke God Haar in deze tijd kenbaar heeft willen maken) in ware navolging van de geschriften die Zij in het kader van de Wetenschap van het Goddelijk Leven inspireert.
De Ketting van Licht bouwt aan:
De heiliging van de zielen en
de definitieve nederlaag van de satan.
Om via de
Triomf van het Onbevlekte Hart van Maria
te komen tot de definitieve
grondvesting van Gods Rijk op aarde.
ten bate van de
Voltooiing van het geluk en de uitbanning van alle ellende op aarde.
Vorm over de ganse aarde een ketting van LICHT!

DE GRONDVESTING VAN DE KETTING VAN LICHT:

De praktische grondvesting van deze ketting van Licht is als het blussen van een brand met water van Goddelijk Leven, dat bestaat uit de druppels van al onze gebeden, offers en verstervingen, of als het bouwen van een dam tegen de stormen die Gods Hart tarten. Deze dam moet bestaan:
·                            uit ons rotsvast geloof in de macht van Maria en in Gods Liefde;
·                            uit onze vurige Liefde tot onze noodlijdende medemens en tot Jezus Christus in hem, en
·                  uit onze onwankelbare hoop op de overwinning van het Licht, die vaststaat omdat zij door God Zelf is beloofd.
BRON: uit de onderrichtingen van  het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Maria's ketting van Licht)

Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.


Uiteindelijk is de vorming van de KETTING VAN LICHT niets anders dan een uitnodiging aan de christenen om zich aan elkaar te sluiten met als doelstelling: het behoud van het ware christendom en de verlamming van elke duistere kracht, die zich tegen het Licht van Christus richt;

Het Rijk Gods op aarde - de nieuwe schepping en de nieuwe aarde: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2013/01/nieuwe-schepping-nieuwe-aarde.html


donderdag 20 november 2014

OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL


OPDRACHT VAN MARIA IN DE TEMPEL:

 (21 nov.) 
Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd.
Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit.
Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november. In de Orthodoxe Kerk is het een van 12 Grote Feesten, waar het Opdracht van de Moeder Gods in de tempel genoemd wordt. Sinds de achtste eeuw wordt deze gedachtenis in het Oosten gevierd. Later introduceerden geestelijken uit Constantinopel het feest van Maria Presentatie in het Westen.

Overweging: 
uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum  Apostolaat:


Maria: “Ik ben de Ark van het Nieuw Verbond. In Mij heeft de Allerhoogste de menselijke natuur voor het eerst sedert Adam en Eva bekleed met de volmaakte heiligheid. Mijn Zoon Jezus Christus zou aan deze vereniging tussen de menselijke natuur en de volmaakte heiligheid nog de volmaakte Goddelijkheid toevoegen: de zichzelf herscheppende kracht die Hem in staat zou stellen om de menselijke natuur uit de dood te doen opstaan en ten Hemel te doen opstijgen zonder inmenging van een kracht van buitenaf. God verlangt zozeer dat Mijn geest in de menselijke natuur mag verder leven. Dit kan, wanneer Mijn getrouwen, de zielen die Ik tot Mijn navolging roep, hun natuur volkomen door Mij laten bezielen.
MARIA ARK VAN HET NIEUWE VERBOND


Vandaag herdenkt de Kerk Mijn totale toewijding in de Tempel. De Tempel moet in de uitgebreide betekenis worden begrepen als het Hart van God, de Goddelijke natuur, het Goddelijk Leven. Daarom is dit de dag waarop Ik verlang dat Mijn dienaren zich met heel hun wezen en met heel hun leven zouden toewijden aan het Goddelijk Leven in de Tempel van Mijn Hart, dat zij zichzelf totaal zouden opdragen in de Tempel van Mijn Wezen dat door de Allerhoogste ‘vergoddelijkt’ is in voorbereiding op de totale vereniging van Mijn natuur met de Zoon van God.
Mijn dienaren en slaven van Mijn Liefde, treed binnen in de allerheiligste Ark van het Nieuw Verbond, het Tabernakel der tabernakelen dat ‘Maria’ heet, en laat jullie overvloeien in de Offerkelk waarin Ik de hele mensheid van alle tijden draag. Leg jullie wil onder Mijn voeten, opdat Ik over jullie kan heersen volgens Mijn welbehagen, want alles wat onder Mijn voeten sterft, gaat over naar het Goddelijk Leven.
Opdracht van Maria in de tempel


BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:(zie onderrichtingen: sluier van goud)

GEBED:
Lieve Moeder Maria,
Omdat aan U als Middelares van alle Genaden alle macht over Gods heiligmakende gaven is geschonken, smeek ik U:
 Om de verdiensten van Uw jawoord aan de engel toen hij U vroeg of U de Moeder van de Messias wilde zijn, wil mij de genade schenken van een leven in totale toewijding aan U in dienst van Gods Plan van Heil voor de zielen. Wees gegroet Maria middelares van alle genaden, vol van genade…
vrijdag 14 november 2014

MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID


MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID: (16 nov.)


 
Gods Liefde is oneindig en onbeperkt. Hij had van in den beginne grote plannen met de mensenziel. Zelfs nadat de mensenziel in het Aards Paradijs het heilig verbond met Hem ontrouw was geworden, liet Hij de zielen niet in de steek. De Eeuwige Liefde bleef er ook daarna veel aan gelegen, alles in het werk te stellen opdat de mensenziel de weg naar Hem terug zou kunnen vinden en zij het Eeuwig Geluk niet zou verspelen. De Schepper is voortdurend met de zielen bezig:
·                            Hij heeft Zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat deze in mensengedaante een leven van offers en boete zou volbrengen tot Verlossing der zielen van goede wil, daar de mensenziel sedert de erfzonde Verlossing nodig heeft.
·                            Hij heeft de zielen de Leer van Christus nagelaten, en laat Zijn Wet van Liefde door de Koningsdochter de Heilige Maagd Maria, nader toelichten en via Haar de wegen der vervolmaking voor de mensenzielen verdiepen;
·                            Hij tracht door de werkingen van Zijn genade de levenswegen van de zielen zo te beïnvloeden, dat deze méér naar Hem toelopen, doordat Hij de ontwikkelingen van de ontelbare elementen van Zijn Heilsplan, de ontelbare situaties in deze wereld en de gedragingen van de mensenzielen voortdurend richting tracht te geven.
Deze laatstgenoemde weg van Goddelijke tussenkomsten vormt het systeem dat wij kennen als “Gods Voorzienigheid”. Gods Voorzienigheid is het regelmechanisme binnen de concrete uitvoering van Gods Heilsplan. Zij tracht te beïnvloeden wat gebeurt, op welk ogenblik, en via wie, niet door dwang doch door zachte aansporingen van Gods wege in de harten van de mensen die in een bepaalde situatie een rol kunnen spelen. De Goddelijke Voorzienigheid is als het ware een praktische toepassing van Gods Wijsheid, via dewelke God het verloop van Zijn Heilsplan regelt en vorm geeft. In feite heeft Gods Voorzienigheid slechts één enkel doel: Zij wil de mensheid naar de heiligheid voeren, opdat God de belofte moge kunnen waarmaken, die Hij via Jezus Christus aan de wereld heeft gedaan: De grondvesting van Zijn Rijk op aarde.
Vooral in deze Laatste Tijden zendt God Maria, de Moeder van Zijn Zoon, Bruid van de Heilige Geest en Dochter van Zijn welbehagen, naar de zielen. Door Haar unieke Werken van innerlijke omvorming, die Zij als de Meesteres van alle zielen in de zielen tracht te volbrengen, en door de lessen in de geheimen van het Goddelijk Leven, die Zij de zielen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven schenkt en door dewelke Zij de Leer van Christus op een unieke wijze voor de zielen begrijpelijker maakt en hen deze Leer in hun eigen leven ten volle herkenbaar maakt en ontsluit, speelt Maria nu méér dan ooit voorheen een sleutelrol bij de ontsluiting van de wenken van Gods Voorzienigheid op de levenswegen der zielen die bereid zijn, zich volledig aan Haar te geven. Anders gezegd: Zij maakt deze zielen op een unieke wijze ontvankelijk voor de wenken van Gods Voorzienigheid en herschept de zielen inwendig zodanig, dat deze Gods tekenen in hun leven sneller herkennen en deze doelmatiger in spirituele vruchtbaarheid kunnen omzetten.
Om deze reden heeft God ons Maria bekend gemaakt als de Moeder der Voorzienigheid. Zelf heeft Zij Zich bij herhaling de Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid genoemd, omdat Zij “de macht bezit om levenswegen te hertekenen, doordat Zij over de volheid van Gods genaden beschikt“. De Hemelse Koningin kan zielen die zich volkomen aan Haar hebben weggegeven, in zo verregaande mate omvormen, dat deze hun levensweg veel doelmatiger voltooien en daardoor in een veel hogere mate in staat zijn om bij te dragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan, omdat zij groeien in heiligheid en derhalve steeds méér Licht en Liefde over de wereld kunnen helpen verspreiden.
Gods Voorzienigheid werkt in de kleine dingen van het dagelijks leven evenzeer als in de grotere, en Maria is voortdurend bezig, de zielen die bereid zijn, naar Haar te luisteren, innerlijk zodanig om te vormen en te oriënteren, dat deze veel sneller de ontelbare tekens opmerken, die Gods Voorzienigheid onophoudelijk stelt. De ziel die haar toewijding aan de Moeder Gods intensief beleeft, ziet niet alleen dergelijke tekens sneller, zij beseft ook preciezer hun betekenis, en vermag op een veel vruchtbaarder wijze op deze tekens te reageren, d.w.z. haar hele gedrag, denken en verlangen precies op deze juist ingeschatte tekens van God te oriënteren en daardoor Gods Werken in deze wereld onder de aandacht te brengen.
Zo herschept de Meesteres van de Voorzienigheid zielen, opdat deze tot echte instrumenten bij de verwezenlijking van Gods Heilsplan voor de zielen zouden worden, en leert Zij zielen, Gods genade zo doeltreffend mogelijk in zich en in hun leven om te zetten. De Meesteres van Gods Voorzienigheid geeft richting, Zij stuurt Licht in de zielen binnen, en maakt deze zielen tot getuigen van Gods onophoudelijke Werken en tot spiegels van Zijn Licht.
De vruchtbaarheid van een mensenleven wordt bepaald door de mate waarin de ziel zich heiligt en de voor haar voorziene bijdrage tot de definitieve verwezenlijking van Gods Heilsplan daadwerkelijk levert. Deze beide levensopdrachten kan de ziel echter slechts vervullen in de mate waarin zij Gods tekenen in haar leven verstaat, want door deze tekenen tracht God de ziel bij elk van de talloze kruispunten op haar levensweg de vruchtbaarste richting aan te wijzen. De tekenen en wenken van de Voorzienigheid zijn de stille wegwijzers langsheen de weg, de Meesteres van de Goddelijke Voorzienigheid is de Lerares, de „Instructeur“, die door Haar lessen en Haar innerlijk werken de reiziger klaar maakt om de wegwijzers te zien en hen op de juiste wijze te  interpreteren. Laten wij er vandaag met Vuur om smeken dat Zij ons volkomen voor Gods Tegenwoordigheid en Zijn genadig werken op onze levensweg moge ontsluiten, opdat wij datgene waartoe wij zijn geroepen, mogen kunnen volbrengen. Laten wij nooit vergeten: de eerste levensroeping van elke ziel ligt in haar voortdurende heiliging doorheen elke situatie op haar levensweg.
MARIA, MOEDER VAN DE GODDELIJKE VOORZIENIGHEID

BRON tekst: uit de onderrichtingen van het Maria Domina  Animarum apostolaat: (zie onderrichtingen: Sluier van Goud.)

Gebed tot Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid:
Maria, om de verdiensten van Uw onwankelbaar geloof in de almacht van God, wil mij de genade schenken van een groot geloof in de onfeilbaarheid van Gods Voorzienigheid in alles wat op mijn levensweg komt. Wees gegroet Maria Koningin van de Goddelijke Voorzienigheid, vol van genade…
dinsdag 11 november 2014

GOD IS LIEFDE

GOD IS LIEFDEMet deze uitdrukking wordt soms nogal kwistig omgesprongen…als men dit zegt, geeft men daar dan ook de nodige uitleg bij? We mogen immers de liefde van God niet verwarren met menselijke liefde, God is geen Sinterklaas, zoals men ons nogal dikwijls wil doen geloven!
We vinden de juiste uitleg hiervoor in Johannes 3:16: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven: opdat allen die in HEM GELOVEN niet verloren zouden gaan, maar het EEUWIGE leven zouden hebben.  Deze uitleg laat niks aan de verbeelding over: Gods liefde voor ons is dat hij ons het eeuwige leven wil schenken! Voorwaarde hiervoor is: geloven in Zijn Zoon Jezus Christus.
 
JEZUS CHRISTUS, onze REDDER
Niet iedereen verwerft dus zomaar het eeuwige leven…enkel degenen die Jezus Christus geloven en bereid zijn om Hem te volgen!
Dit wil zeggen geloven in hem en ook doen wat hij vraagt van ons, het evangelie in praktijk brengen: Jezus zegt ons trouwens: ” Niet iedereen die tegen Mij zegt: 'Heer, Heer,' zal het Koninkrijk van God binnengaan. Alleen de mensen die mijn hemelse Vader willen gehoorzamen, mogen binnen komen.  Op de laatste dag zullen heel veel mensen tegen Mij zeggen: 'Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam duivelse geesten uit de mensen weggejaagd en in uw naam allerlei wonderen gedaan?'  En dan zal Ik openlijk tegen hen zeggen: 'Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg! Jullie wilden Mij nooit gehoorzamen!' “Jezus zei tegen zijn leerlingen: "Luister niet alleen naar wat Ik zeg, maar doe het ook. Dan lijk je op een verstandig man die zijn huis op rotsgrond bouwde.”
(Matteus 7:21-25)

Dat straks iedereen zomaar zal binnengaan in het rijk der hemelen, is zeer de vraag in hoeverre dit klopt met de realiteit, hiervoor vinden we antwoord in het boek openbaring in de bijbel: (Openbaring 7:9-17)

De mensen voor Gods troon”:


 Daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen van alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het Lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen.  En ze riepen luid: "Wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit, en dankzij het Lam!" En alle engelen, de 24 gemeenteleiders en de vier wezens stonden om de troon heen. En ze lieten zich in aanbidding voor de troon op de grond vallen en aanbaden God. Ze zeiden: "Amen! Zo is het! De lofprijs en de majesteit, de wijsheid en de dank, de eer en de macht en de kracht zijn voor eeuwig voor onze God! Amen! Zo is het!"

 Eén van de 24 gemeenteleiders vroeg aan mij: "Wie zijn die mensen in die lange witte kleren, en waar komen ze vandaan?"  Ik zei: "Heer, dat weet ik niet, maar u weet het." Hij antwoordde: "Dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof. Ze hebben hun kleren witgewassen in het bloed van het Lam.  Daarom staan ze voor Gods troon. Ze prijzen Hem dag en nacht in zijn tempel. En Hij die op de troon zit zal voor hen zorgen en hen beschermen. Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het Lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen."We zien hier dat er zich een grote menigte van mensen voor de troon van God bevinden…
Wie zijn die mensen? Het zijn diegenen die zich vastgehouden hebben aan hun geloof, ondanks grote moeilijkheden, en hebben hun kleren witgewassen in het bloed van het Lam Gods(=Jezus) Het zijn diegenen die hun eigen zondigheid hebben afgelegd en deze hebben beleden bij Jezus Christus! (= zij die zich bekeerd hebben, dit is diegenen die een nieuwe weg ingeslagen zijn in hun leven, een weg op God gericht en niet langer op zichzelf!) Zij die gekozen hebben voor de smalle weg te begaan in plaats van de brede weg. (matteus 7:13-14) Dus niet zomaar iedereen!!!
Het is zoals staat te lezen in Lucas 1:50: “God is Barmhartig voor ieder die Hem ERKENT!”
 We kunnen erop vertrouwen indien we geloven in Jezus Christus en Zijn werken volbrengen en als we ons ONDERWERPEN aan God (Maria in Haar boodschap van La Salette:”Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de hand van mijn Zoon te laten gaan”…) dat we straks in het hemelse paradijs opgenomen zullen worden…
 
De grote menigte, hen die hun kleren hebben witgewassen in het bloed van het Lam, staande voor Gods troon in de hemel.