dinsdag 19 augustus 2014

ZIEKTE –tegenslag, en toch TROUW blijven aan God

ZIEKTE –tegenslag, en toch trouw blijven aan God:

Jobs TROUW aan God werd rijkelijk beloond!

Job met zijn vrienden


Het verhaal van Job is het meest misbruikte verhaal van de Bijbel.
Velen denken dat God Job ziek maakte, maar niets is minder waar.
God maakte Job niet ziek, God genas Job en zegende hem na zijn
ziekte nog vele malen meer dan voorheen.
Het is satan die Job sloeg met ziekte, omdat satan geloofde dat Job God
vaarwel zou zeggen, als hij ziek werd en tegenslag kreeg.
‘Hierop vertrok Satan en overdekte Job
van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren.’
(Job 2:7)Ook verliest Job na tegenslag zijn veestapel en komen zijn kinderen om het leven..een zeer zwaar verlies dus in zijn leven!
God stond het tijdelijk toe, opdat zou blijken dat Job trouw was aan
God. Maar na korte tijd genas God Job en overlaadde hem met onvoorstelbare zegeningen. Lees aandachtig wat God deed met Job:
‘En de HEER zegende het verdere leven van Job
meer dan het vroegere; hij verkreeg
veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen,
duizend span runderen en duizend ezelinnen.
Hij kreeg zeven zonen en drie dochters;
en hij noemde de eerste Jemima, de tweede Kesia
en de derde Keren-Happuk.
In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon
als de dochters van Job, en haar vader gaf haar
een erfdeel onder haar broeders.
Daarna leefde Job nog honderd veertig jaar;
hij zag zijn kinderen en kindskinderen,
vier geslachten. En Job stierf oud van het leven verzadigd.”’
(Job 42:12-17)
Het verhaal van Job laat zien dat satan hem ziek maakte, en dat God
hem genas en overvloedig zegende.
Job bleef TROUW aan God ondanks zijn ziekte en tegenslag, toch had hij gedurende die dagen moeilijke momenten, we lezen  dat Job soms moedeloos klonk: “Mijn dagen zijn sneller dan een weversspoel, En lopen af, bij gebrek aan draad.
Bedenk, dat mijn leven een ademtocht is, dat mijn oog nooit meer het geluk zal aanschouwen.” (Job7: 7-8)
Toch lezen we ook dat Job ondanks alles trouw blijft aan zijn God:
“ Ondanks alles zondigde Job niet en maakte hij God geen enkel verwijt.”(Job1: 22)

We zien ook dat Jobs omgeving(zijn vrienden en vrouw…) hem proberen afbrengen van zijn weg van overtuiging en trouw aan zijn God ondanks de zware tegenslagen.( zijn vrouw zegt zelfs:” Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf." Job 2:9)   Job houdt daarin ondanks alles vast aan zijn God.
Toch na een lange tijd van beproeving kreeg Job zijn gezondheid van vroeger terug en dankzij zijn TROUW aan God kreeg hij een gezegend en lang leven…
De grote vraag door het Bijbelboek Job heen is, lijkt me, uiteindelijk toch niet de vraag naar het lijden, maar de vraag of een mens in alles wat hij meemaakt het contact en vertrouwen met God kan houden.
We zien het woord dat Jezus gesproken heeft waarheid worden in Jobs leven, namelijk:
  JEZUS zei: ‘Wat menselijk gezien onmogelijk is, is mogelijk dankzij God.”
( Lucas 18:27)

 en ook het vers uit psalm 4 krijgt zijn vervulling in het leven van job:
Psalm4: 4:”God doet wonderen voor wie Hem TROUW zijn!

Blijf VERTROUWEN op GOD ondanks alles!

De last op je schouders,

draag hem over aan de Heer,

Hij zal voor je zorgen;

Wie Hem TROUW is
,
Laat Hij niet bezwijken, nooit.”

(Psalm 55: 23)Hierbij aansluitend,lees ook:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/10/beproeving.html
woensdag 13 augustus 2014

15 – 22 augustus DE DAGEN VAN MARIA’S UNIEKE VERHEERLIJKING

15 – 22 augustus:

DE DAGEN VAN MARIA’S UNIEKE VERHEERLIJKING:Hoogverheven naam van MARIA

15 augustus:feest Maria ten hemelopneming.

22 augustus: feest Maria Koningin van hemel en aarde.

Toen God de Allerheiligste Maagd Maria na Haar dagen op aarde tot Zich riep, deed Hij dit niet door Haar zoals elke andere ziel aan het levensoordeel te onderwerpen: Hij nam Maria tot Zich met ziel en Lichaam om Haar hele Wezen onmiddellijk in de absolute heerlijkheid te verheffen.
Maria genoot het uniek voorrecht van een verheffing boven al het geschapene. Zij werd tot Koningin van Hemel en aarde gekroond, en in het jaar 2006 openbaarde Zij  dat Haar Kroning eveneens de gelegenheid is geweest waarbij God Haar openlijk bekendmaakte onder de titel “Meesteres van alle zielen”.
Maria’s hoedanigheid als Koningin en Meesteres van al het geschapene berust op:
·                            *Haar Onbevlekte Ontvangenis;
·                            *Een volmaakt zondeloos leven op aarde;
·                            *Haar onvergelijkbaar grote verdiensten tijdens Haar leven op aarde, wegens Haar volmaakte deelneming aan het grote Verlossingswerk en de weergaloze heiligheid van al Haar handelingen, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en innerlijke gesteldheden;
·                            *Haar ononderbroken volmaakte eenheid met Gods Wil
Op grond van dit alles werd Maria bekleed met een nooit geziene macht en Glorie.
God houdt Maria aan de zielen voor als groot voorbeeld van gelijkenis met Zijn Hart en van volmaakte inschakeling in Zijn Werken en Plannen. Als Meesteres van alle zielen leert Zij ons nu de Wetenschap van het Goddelijk Leven als de kunst om Haar volmaakt na te volgen, want: volkomen navolging van Maria
=
volkomen navolging van Jezus Christus
En derhalve de ideale weg voor de ziel om haar christen-zijn ten volle te verwezenlijken.
In deze dagen worden buitengewone genaden van heiliging uitgestort over de zielen die oprecht verlangen naar navolging van Maria, en via Haar van Christus. In de volkomen dienst aan Maria, de Koningin en Meesteres van al het geschapene, wordt de dienst aan God volkomen. De Meesteres van alle zielen benadrukte reeds bij herhaling dat niet Zijzelf verheerlijkt wil worden, doch dat God verlangt dat de mensenzielen Maria verheerlijken. De zielen moeten voor ogen houden dat in Maria God Zelf wordt verheerlijkt in Zijn absolute Meesterwerk, en dat deze verheerlijking heel veel Licht over de schepping brengt.
Deze dagen nodigen de zielen ertoe uit om in zich het besef wortel te laten schieten, dat God de ziel wil verheerlijken in de mate waarin deze er uit vrije wil naar verlangt om zich naar Zijn beeld en gelijkenis te ontplooien. De ziel is immers precies op aarde om dit te verwezenlijken.
Wat moet dan eigenlijk onder „verheerlijking“ worden verstaan? Verheerlijking van een ziel betekent, het Licht dat in haar aanwezig is, respectievelijk in haar tot uitdrukking en tot uitwerking wordt gebracht, op een bijzondere wijze eren, zodat de Hemelse Bron van dit Licht en de heilzame macht ervan, duidelijk kunnen worden gezien. Dit heeft God in de absolute volheid gedaan met de Moeder van Christus, en dat zou Hij graag met elke ziel in de hoogst mogelijke mate doen.
De Schepper liet Maria deelachtig worden aan de allerhoogste verheerlijking die een ziel ooit zou kunnen krijgen, omdat geen ziel Haar heiligheid ook slechts bij benadering zou kunnen evenaren. Nooit is een ziel in zo verregaande mate in God opgenomen als Zij.
Voor elke ziel ligt hierin als het ware een levensprogramma: de navolging van Maria, zoals deze in deze geschriften wordt onderricht, want Maria is de vlekkeloze Spiegel van alle geschapen volmaaktheid. Deze navolging zal nauwelijks ten volle kunnen worden verwezenlijkt indien de ziel zich niet eerst volledig aan Maria overgeeft, door een akt van totale toewijding die wordt gevolgd door een leven in totale overgave aan Maria in alle details van het dagelijks leven. Pas onder deze voorwaarden kan de Koningin des Hemels de aan Haar toegewijde ziel stap voor stap met Zich laten versmelten, respectievelijk Zich in de ziel laten overvloeien. Alle onderrichtingen in de Wetenschap van het Goddelijk Leven beogen precies dit: dat de ziel voor deze versmelting ontvankelijk wordt gemaakt, zich op duurzame wijze openstelt voor Maria’s Werken in haar, en aldus vrijwillig kiest voor een leven in de grootste spirituele vruchtbaarheid.
Zo wil God de zielen deel laten hebben aan de verheerlijking van Zijn Koningsdochter, want Hij dringt geen enkele ziel haar geluk op: volgens de Wet van de Gerechtigheid moet de ziel uit vrije wil en op duurzame wijze kiezen voor de weg van de grootste vruchtbaarheid. Zonder deze vrijwillige keuze en een levenslang juist gebruik van de vrije wil kan de ziel haar Meesteres en Koningin niet in Haar verheerlijking volgen.

BRON: onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie Maria nodigt uit: Oproep 15-22 augustus)

Wie zich totaal aan Maria toewijdt en die toewijding beleeft tot in de kleinste details van zijn leven, krijgt het gevoel dat hij op zichzelf “niet meer volledig is”, alsof Maria een deel van hemzelf is geworden. Zonder Haar is hij verloren. In elke omstandigheid van zijn dagelijks leven vraagt hij om Haar leiding, hulp, bijstand, bescherming. Wie geroepen is tot de uiterste vorm van totale Mariatoewijding, als instrument van Maria, verlangt ernaar, voelbaar door Haar bestuurd en beheerst te worden. Hij houdt er niet meer van om zelf beslissingen te nemen zonder eerst in zijn hart om Maria’s toelating te hebben gevraagd. Dit betekent niet dat hij geen eigen persoonlijkheid meer bezit, maar wel dat het hart van zijn persoonlijkheid het Hart van Maria is. In vele omstandigheden laat Zij hem voelen dat zijn geest Haar gedachten denkt, en zelfs zijn handen de Hare zijn.
Kroning van MARIA in de hemel tot Koningin van Hemel en Aarde!”
zondag 10 augustus 2014

AKATHISTOSHYMNEN


Akathistoshymnen: (hymnen ter ere van MARIA)

Het bidden van Akathistoshymnen is een wijd verspreid en zeer geliefd gebruik bij de Orthodoxe christenen. Velen voegen een Akathist naar hun keuze toe aan het morgen- of avondgebed. Orthodoxe christenen zingen het met veel eerbied.
Sommige van deze hymnen getuigen van een grote dichterlijke zeggingskracht (zelfs in de vertaling ervan!) en vooral van een diep theologisch inzicht. Andere zijn de dankbare jubelkreten van een gelovige ziel, welke zijn diepe dankbaarheid uitdrukt voor de zegeningen, aan de moeder Gods geschonken.
De moeder Gods is de Beschermvrouwe van de christenen. Vandaar dat de Orthodoxe Kerk in zoveel hymnen, liederen en verzen de lof zingt van de koningin van hemel en aarde.
Door het bidden van de Akathistoshymnen leert de christen in het bidden toevlucht te nemen tot Haar, maar wordt ook onderwezen in vertrouwen op Maria’s goddelijke hulp door met heel de ziel te jubelen om het grote heilswerk dat door God in Maria en in Christus tot stand is gebracht. Wie eenmaal geproefd heeft van de vreugde haar lof te zingen, leert Haar sterke kracht ook ervaren op directe en wonderbare wijze.

Vandaar dat vele geestelijke vaders aansporen tot het bidden van deze hymnen tot de Moeder Gods, want zo ervaart de christen de goddelijke macht en bescherming van Maria.
Het Griekse woord 'Akathistos' betekent letterlijk 'niet gaan zitten'. Daarom worden deze hymnen in de Orthodoxe kerk altijd staande gezongen.

Voorbeeld van een Akathistoshymne:

Akathist van onze koningin Maria,
altijd maagd en moeder van God:

Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:

Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

1.

Als gezant van de hemel werd een aartsengel
tot de moeder Gods gezonden
om de blijde boodschap te verkondigen.
Toen aanschouwde hij, o Heer
uw menswording en riep in opperste verbazing
met zijn hemelse stem:


Verheug u, uit wie de vreugd zal verschijnen.
Verheug u, door wie de vloek zal verdwijnen.
Verheug u, gij richt de gevallen Adam weer op.
Verheug u, vertroosting voor de tranen van Eva.
Verheug u, gij gaat al ons denken te boven.
Verheug u, diepte, onpeilbaar voor het engelenoog.
Verheug u, want de troon van de koning zijt gij.
Verheug u, want gij draagt de drager der wereld.
Verheug u, ster, die de Zon doet verschijnen.
Verheug u, schoot waarin God nederdaalt.
Verheug u: door u wordt de schepping vernieuwd.
Verheug u: door u wordt de Schepper een kind.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!


2.

Bewust was zich Maria haar reinheid
en daarom sprak zij onomwonden tot Gabriël:
"O hoe wonderbaar is mij uw woord,
hoe ondoorgrondelijk.
Gij verkondigt dat de maagd moeder wordt.
En gij jubelt voor God:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!"

Gericht op de kennis die niet de kennen is,
zei de Maagd tot de gezant van de Heer:
"Zeg mij: hoe zal dit geschieden?
Dat ik uit mijn maagdelijke schoot een Zoon zal baren?"
Maar de engel sprak haar toe met deze woorden:

Verheug u, ingewijde in een onzegbaar mysterie.
Verheug u, bewaarster van een door God verzegeld geheim.
Verheug u, Christus' wonderen beginnen in u.
Verheug u, gij bevat de kern van zijn lering.
Verheug u, hemelladder waarlangs God tot ons afdaalt.
Verheug u, brug die aardbewoners in de hemel geleidt.
Verheug u, bron van verbazing der engelen.
Verheug u, gij doorbreekt de macht van de duivels.
Verheug u, op onuitsprekelijke wijze baart gij het Licht.
Verheug u, die niemand dit wonder laat zien.
Verheug u, de wijsheid der wijzen gaat gij te boven.
Verheug u: gij verdiept ons eenvoudig geloof.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!4.

Door Gods kracht overschaduwd
heeft de Maagd ontvangen,
hoewel zij nooit door een man werd benaderd.
Haar moederschoot werd een vruchtbare akker
En allen die verlossing willen oogsten naderen en zingen luid:
ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA!

5.

En de maagd spoedde zich naar Elisabeth
nadat zij in haar moederschoot God had ontvangen.
Het kind in de schoot van Elisabeth sprong vol vreugde op
alsof het zelf Gods moeder begroette:


Verheug u, rank van een onsterfelijke stam;
Verheug u, gij draagt de vrucht die nimmer vergaat.
Verheug u, gij voedt Hem die alle leven verzadigt.
Verheug u, gij schenkt het leven aan Hem die ons maakte.
Verheug u, weelde van de ontferming van God.
Verheug u, tafel die overvloeit van Gods rijke genade.
Verheug u, gij geeft ons lichaam weer kracht.
Verheug u, gij bereidt onze ziel een veilige haven.
Verheug u, heerlijk geurende wierook van voorspraak.
Verheug u, die heel de wereld redt door gebed.
Verheug u, Gods welbehagen voor wie moeten sterven.
Verheug u, die de stervelingen moed geeft bij God.
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!Maria, gij spreekt voor ons ten beste,
Gij zijt voor ons een schutsvrouw tegen alle kwaad.
Daarom zingen wij vol dankbaarheid dit glorielied.
Red ons door uw grote macht, o moeder van God
uit alle gevaren, nu wij tot u zingen:
Wees gegroet, moeder Gods, o Maria altijd maagd!

Gezongen Akathist (in het nederlands):
http://zustersclarissen3800.be/lofzangen/akathist-voor-maria/