donderdag 14 september 2017

LA SALETTE


LA SALETTE:

Op 19/9/1846 verscheen Maria  aan de 2 herderskinderen Melanie Calvat (14j.) en Maximin Giraud (11j.)  in LA SALETTE (Franse Alpen) om hem een belangrijke boodschap door te geven (“GROOT NIEUWS” zoals Maria zelf zegt bij aanvang.)
Deze Mariaverschijning dito boodschap is de 1 é officieel door de rk kerk erkende verschijning van de H.Maagd Maria.

De H. Paus Johannes Paulus II zei
 (in 1996) ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijning van de Moeder Gods te La Salette:
“Maria’s woorden in La Salette bewaren door hun eenvoud en hun strengheid een ware actualiteit, in een wereld die nog steeds lijdt onder oorlog, honger en zoveel ellenden die tekenen zijn en dikwijls het gevolg van de zonde van de mensen…!”

De H.Pastoor van Ars zei in een profetische uitspraak: “LA SALETTE heeft veel goed gedaan, het zal nog meer goed doen en LATER zal het dit OVERAL doen en STEEDS MEER!!!

Maria verschijnt wenend om volgende boodschap te verkondigen:ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN...” Tot slot vraagt Maria tot 2 X toe:"Maakt deze boodschap GOED BEKEND, aan gans mijn volk."


De Boodschap van LA SALETTE:

Het geheim van LA SALETTE:

Mooie website over de verschijning en de boodschap van LA SALETTE:
EERBIED VOOR GOD

EERBIED VOOR GOD:


Blog t.g.v. het feest van O.L.V. VAN LA SALETTE op 19 september:DE 2 ZAKEN DIE DE ARM VAN GOD VERZWAREN:

Zoals geopenbaard door Maria in LA SALETTE: Maria zegt in de boodschap van La Salette:
Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”

Wat verzwaart er de “Arm van God?”


1. Het ontheiligen van de zevende dag (de zondag) en dit door te werken op zondag i.p.v. de dag aan God toegewijd te heiligen door deze dag te respecteren als rustdag. We heiligen ook de zondag door op die dag een dienst bij te wonen ter ere van God (de H. Eucharistie!)
In LA SALETTE zegt Maria letterlijk:” DE ZONDAG GAAN ALLEEN NOG ENKELE OUDERE VROUWEN NAAR DE MIS…”
(La Salette in 1846!)

2. Door God te vervloeken voor alles wat er verkeerd loopt (Maria zegt er letterlijk: ze misbruiken de naam van mijn Zoon…)

Mensen wensen zichzelf dagelijks naar de hel, door zichzelf te vervloeken: 'GOD VERDOEM ME' dit wil zeggen, als men vloekt vraagt men aan God  verdoemd te worden, om naar de hel te gaan!
De haat van de mensheid tegen God zorgt ervoor dat we onszelf naar de eeuwige verdoemenis wensen.

“Heb eerbied voor de naam van God!” NIET VLOEKEN

Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken NIET ONGESTRAFT!” (exodus 20:7)Beide zaken houden verband met de EERBIED die we dienen te respecteren in ons leven als Gods kinderen, eerbied voor de dag toegewijd aan God en eerbied voor Zijn Heilige naam! Ons ONDERWERPEN aan God verondersteld een eerbiedige houding aannemen!

In La Salette, ligt de nadruk niet zozeer op wat we moeten DOEN, maar veeleer op hoe we moeten ZIJN als kinderen van God! Als enige verschijningsplaats legt de Moeder Gods op de eerste plaats de nadruk op de EERBIED voor GOD. De eerste zin begint immers met de woorden: “Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN (aan Zijn Schepper) ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan…” Op vele plaatsen vraagt Maria dat men zeer veel zou bidden en boete doen maar in La Salette ligt vooral de nadruk op ons ZIJN! Namelijk een houding van respect voor de Allerhoogste, de Schepper van al wat bestaat door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in ons leven nl: de ALLEREERSTE plaats


“Het heiligdom van LA SALETTE, op de plaats waar Maria verscheen op 19/9/1846 op 1800 m. hoogte in de Franse Alpen.”
Video:
De boodschap van La Salette:


dinsdag 12 september 2017

STRIJD KINDEREN VAN HET LICHT!ZALIG DE ZACHTMOEDIGEN:


Wist je dat Jezus een belangrijke belofte heeft gedaan in Mattheus 5? “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.” In het woordje zachtmoedig zitten 2 woorden: “zacht” en “moedig”. Het betreft mensen die enerzijds gedreven worden door de liefde van Christus en die Zijn liefde ook zichtbaar doorgeven aan de wereld. Anderzijds zijn het mensen die de moed van de Leeuw van Juda hebben, de leeuw die in hen woont. Mensen die de moed hebben om uit hun comfortleventje te stappen en de duisternis aan te pakken.

Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. “
(Openbaring 5:5)
Wees moedig als de leeuw van Juda!

Laten we bidden op voorspraak van Maria, om de genade van moed te krijgen in ons geloof, en als waarachtige strijders voor het Koninkrijk van God op aarde mogen werken!Ja, er is heel veel ellende en duisternis op aarde. Er zijn nog heel veel dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De Bijbel zegt daar ook iets over in Jesaja 60: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HEER opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.”
Er KOMT dus een overwinning van het LICHT!

De Bijbel profeteert voor onze tijd dat, temidden van die enorme duisternis op aarde, er mensen zullen opstaan, ambassadeurs van het Koninkrijk van God, zachtmoedigen zoals Jezus hen ook wel noemt, die iets gaan doen aan de duisternis.
Het wordt tijd dat de zachtmoedigen gaan opstaan en de aarde gaan beërven. Waar kies jij voor? Wil je vluchten, of in je ongestoorde gemoedsrust verder zitten afwachten… of wil je ook bij de zachtmoedigen horen die de aarde zullen beërven.

Maria roept deze mensen op in Haar verschijning te La Salette als:
* de “Apostelen van de Laatste dagen”…
*De ware leerlingen van Haar Zoon JEZUS CHRISTUS.
*Haar kinderen die zich aan Haar hebben geschonken. (voor deze oproep zie "het geheim van La Salette.)

Vrees de duisternis niet! Jezus Christus heeft hem overwonnen op het Kruis! En Jezus staat aan onze kant en neemt het voor ons op, als wij tenminste beslissen dat we bij Hem behoren!

Jezus roept ons ook op ons licht niet te verbergen, maar het te laten schijnen!
 “Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.  Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
 (Matteus 5:14-16)
In La Salette roept Maria ons op om te strijden als de kinderen van het LICHT:
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en IN UMITS HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen. WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUSSTRIJD kinderen van het LICHT.

De hemel blaast NU op de Sjofar om ons op te roepen voor de strijd om de dichte duisternis die de aarde bedekt te verdrijven en ons LICHT als waarachtige christenen te laten schijnen in de duisternis! LAAT HET LICHT VAN JEZUS CHRISTUS STRALEN! STA OP SLAPER, EN LAAT UW LICHT STRALEN!

Het is tijd om ons LICHT te laten STRALEN in de dikke duisternis!”

Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
Laat de H.Geest uw VUUR ontvlammen, en verlicht ermee de duisternis om u heen!
zondag 27 augustus 2017

JESUS AND MARY CIRCLE

WORLDWIDE JESUS AND MARY CIRCLE:Are you on facebook, you are welcome to the "Jesus and Mary" Circle:

https://www.facebook.com/groups/1878482362471857/

THE WORLDWIDE JESUS AND MARY CIRCLE

zaterdag 26 augustus 2017

HET GELUK IS EEN GESCHENK VAN GOD


HET GELUK IS EEN GESCHENK VAN GOD:


Onderrichting door Maria:
"Het Geluk is een geschenk van God. Hij zaait het in elke ziel, doch het bloeit slechts op in de mate waarin de ziel het zaad voedt door zich voor God open te stellen. Het Geluk hoeft niet door uiterlijke omstandigheden bepaald te worden, want de ervaring van het Geluk is een innerlijke gesteldheid, die zich diep in het hart ontwikkelt.
Geluk is een vrucht van de stroming van de Ware Liefde in het hart. Daarom geef Ik de zielen deze gouden sleutel tot het Ware Geluk: Sta niet stil bij het verleden. Alles wat in het leven van de ziel is gebeurd vóór het huidige ogenblik, behoort tot het verleden. Het leven op aarde is vervuld van pijnen, tranen en lasten. Daarom wordt het verleden gemakkelijk tot het terrein van wrok, wrevel, hartenpijn, teleurstelling en ontevredenheid. Het verleden is ook het zaaibed van de gewoonten, die de ziel vasthouden in bepaalde patronen van denken, voelen en handelen.
Zielen, sta niet stil bij wat is geweest, doch kijk steeds naar de volgende stap, en tracht van die stap het beste te maken. Leef zodanig dat elke volgende stap, elk volgend woord, elke volgende gedachte jullie dichter bij de vervulling van jullie levensopdracht moge brengen.
De toekomst is het terrein van de hoop. De herinneringen aan het verleden kunnen de stroming van de Ware Liefde in de ziel vertragen en soms zelfs tot stilstand brengen. Zodra de Ware Liefde niet meer stroomt volgens het ritme dat door Gods Hart wordt bepaald, vervliegt in de ziel de ervaring van het Ware Geluk. De hoop voor de toekomst, daarentegen, is in staat om de stroming van de Ware Liefde en daardoor de ervaring van het Geluk in de ziel te herstellen. De hoop is het vertrouwen, de stille zekerheid dat God bezig is met het zaaien van nieuw Leven in de akker van de ziel. Dit vertrouwen opent het hart voor de leiding door de Heilige Geest.
Ik ben de Middelares van alle Genaden. Ik bezit de macht om dit hele proces te begeleiden. Geef Mij jullie verleden, tot en met de allerkleinste herinnering, opdat Ik het in de hoogheilige grond van Mijn Hart kan begraven. In deze grond wordt alles, wat niet van God komt, onwerkzaam gemaakt, en overleeft slechts de geur van Mijn heiligheid, die de ziel kan ontsluiten voor de Ware Hoop en het Ware Geluk.
Daarom is de totale toewijding van de ziel aan Mij, Meesteres van alle zielen, de koninklijke weg naar de ervaring van het Goddelijke in jullie leven, want het Goddelijke komt tot uiting in het Licht van de hoop, en de warmte van de Liefde, die samen de ziel openen in het Geluk van de overvloeiing in Gods Hart". 
BRON:Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 31 augustus 2008)

Ik ben de Middelares van alle Genaden. Ik bezit de macht om uw omvorming te begeleiden. Geef Mij jullie verleden, tot en met de allerkleinste herinnering, opdat Ik het in de hoogheilige grond van Mijn Hart kan begraven.”

woensdag 23 augustus 2017

ALLES HEEFT EEN BETEKENIS

ALLES HEEFT EEN BETEKENIS:
 
MARIA, Schatbewaarster van alle genaden.


Alles heeft een betekenis, ook ziekte. Men moet daar dus iets mee doen. Zolang iemand ziekte ervaart als een last, zal ze hem irriteren of deprimeren. Zodra hij er echter zin in kan vinden, is zij niet langer zijn vijand, doch een instrument, een soort vermogen dat hij God ter beschikking kan stellen.
Ziekte kan de ziel heiligen, en lichamelijk lijden kan karakter, persoonlijkheid en levensvisie veranderen. Zodra de mens er zin in vindt, laat het hem groeien. Hij leert inzien dat alle lichamelijk leed slechts tijdelijk is. Wat lang duurt naar wereldse maatstaven, is nietig in vergelijking met het leven van Eeuwige Gelukzaligheid dat de mens wacht als hij zijn leven leidt zoals God dat van hem verwacht. Aan God offers brengen in Liefde, moet men hier en nu doen, alleen hier op aarde krijgt men die kans. De eerste vreugde vindt de mens in het besef dat zijn leed, gedragen met Liefde en geduld, in gelijkmoedigheid en blijmoedigheid, zijn naasten genade kan geven. Daar zorgt Maria voor, als Schatbewaarster van alle genaden. Ook Maria Zelf kan men er aldus mee verheugen, want Zij kan er Haar andere kinderen mee helpen. Indien de zieke echter knorrig loopt om zijn ziekte, prikt hij een nieuwe doorn in Haar Smartvol Hart. Zij heeft reeds zoveel geleden om de zondige wereld. Wanneer de mens Maria zijn leed aanbiedt als een geschenk, zal Zij ongetwijfeld aan zijn zijde blijven, zoals Zij dat bij Jezus langsheen Zijn Kruisweg heeft gedaan, en Haar Tegenwoordigheid zal hem de kracht geven om zijn kruis te dragen.
"Maria zal aan uw zijde blijven en u kracht schenken om uw kruis te dragen."


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie gebeden gebed nr.51)


zaterdag 19 augustus 2017

KETTING VAN GEBED JEZUS & MARIA


WERELDWIJDE KETTING VAN GEBED VAN DE “JEZUS & MARIA GROEP”:

"Laat ons een vloedgolf van LICHT vormen!"


Hallo, goede vrienden verenigd in “Jezus en Maria”, graag wil ik een oproep lanceren voor intens gebed, aan allen die op een of andere wijze  verbonden zijn met deze “Jezus & Maria-groep. In Vlaanderen (België) heb ik een groep op facebook alsook een emailkring, via deze weg kreeg ik de afgelopen maanden steeds meer vraag om gebed, omdat mensen persoonlijk of uit hun naaste omgeving moeilijkheden  ondervinden of doormaken. We beleven in onze huidige tijden in de wereld zeer duistere tijden. Toch moeten we onszelf er van overtuigen dat de overwinning van het LICHT zal zijn, de duisternis kan niet overwinnen, hij kan enkel slechts tijdelijk voor veel onrust en moeilijkheden zorgen. Om deze duisternis het hoofd te bieden is er veel gebed nodig (een vloedgolf van LICHT!) Waar u zich ook bevind ter wereld en lezer bent van deze blog, roep ik u op om u aan te sluiten tot deze KRING VAN GEBED, laten we voor elkaar bidden (voor alle mensen van deze Jezus & Maria-kring) en dit naar het voorbeeld van de eerste christenen, die één van geest en één  van hart waren. Maria is de leidster en bezielster van deze wereldwijde gebedskring. Bieden we onze gebeden aan, aan onze hemelse Moeder want Zij leid de strijd tegen de duisternis in deze tijden, Zij zal voor ons allen ten beste spreken bij Haar Zoon Jezus Christus.Op deze manier proberen we een dam te vormen tegen de woekering van het kwaad in onze omgeving en in onze wereld, wil daarom vanaf heden deze intentie aan uw dagelijks gebed toevoegen aub. Laten we als DE KINDEREN VAN HET LICHT handelen zoals van ons verlangd word, en dit tot meerdere eer en Glorie van God.

Verenigd in “Jezus en Maria” groet ik u van harte, Frank.

P.S: Deel deze blog aub om zoveel mogelijk mensen te bereiken, om deze kring zo groot mogelijk te maken!


“O MARIA, neem mijn gebed in Uw hart, voor zovele mensen.”

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten wil ik smeken om de kracht en de Liefde om samen met U van harte deze grote belijdenis voor God neer te leggen, tot ontkrachting van alle duisternis.
1 x Onze Vader.

3 x Weesgegroet Maria:

Weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade...
Weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon,vol van genade...
Weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade...