woensdag 13 januari 2021

GOD DIENEN

 

GOD DIENEN ZOALS HIJ HET BEDOELD HEEFT!

  "Hij is de rots onder mijn voeten. Hij is de burcht waarin ik veilig ben. Ik zal niet verslagen worden door mijn vijanden."

(Psalm 62: 7)

 

God verlangt van Zijn kinderen dat ze Hem dienen zoals het Hem behaagt, vraagt u zich af hoe u dit kunt verwezenlijken? Misschien kunnen volgende bijbelteksten u op de goede weg helpen:

 

Stop met elkaar te verdrukken, te beschuldigen en leugens over elkaar te vertellen. Geeft eten aan de mensen die honger hebben. Zorg voor de arme mensen. Dan zal in deze donkere tijd het licht weer voor jullie doorbreken. Jullie nacht zal veranderen in klaarlichte dag.  En Ik zal jullie aldoor leiden. Ik zal jullie te drinken geven als jullie dorst hebben. Ik zal jullie lichaam weer sterk maken. Dan zullen jullie lijken op een waterrijke tuin, op een bron die altijd water geeft.”

(Jesaja 58:10-11)


                                                                  

Jesaja 58:11

  

Jezus sprak:”Zoek liever naar het eten dat eeuwig leven geeft. De Mensenzoon kan dat aan jullie geven. Want God de Vader heeft Mij daarvoor de macht en het recht gegeven."  Toen vroegen ze Hem: "Wat wil God dan dat we doen?"  Jezus antwoordde: "God wil dat jullie geloven in de Man die Hij heeft gestuurd."

 (Johannes 6:27-29)

 

"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”(Romeinen 12:2)

 

Jezus Christus leerde ons in het voornaamste gebod: “U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 

(Matteüs 22,34-40)

 Mijn zoon, luister naar mijn woorden. Houd je oren open voor wat ik zeg. Vergeet mijn woorden nooit meer, maar bewaart ze diep in je hart.  Want mijn woorden brengen je leven. Ze zijn genezing voor je hele lichaam. Bewaak je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven. Zorg dat je mond geen verkeerde dingen zegt en dat er geen leugen over je lippen komt.  Laat je gedachten niet afdwalen naar slechte dingen. Kijk vastberaden recht voor je uit, naar het rechte pad. Zorg dat je altijd op de goede weg blijft en dat je altijd te vertrouwen bent. Wijk niet van het rechte pad af. Blijf ver bij het kwaad vandaan. 

(Spreuken 4: 20-27)

 

         “Word andere mensen met een nieuwe gezindheid. Stem uw gedrag niet af op deze wereld.” 
(Romeinen 12:2) 

 

 

 

 

zaterdag 9 januari 2021

WANDELEN MET GOD

 


 

GOD WIL TERUG  WANDELEN MET ZIJN KINDEREN DOORHEEN DEZE WERELD!


 

 "Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst."

 (Psalm 128:1) 

God wil terug met Zijn kinderen wandelen doorheen Zijn wereld, net zoals Hij met het eerste mensenpaar Adam en Eva wandelde doorheen de hof van Eden.  God hield ervan om zich te onderhouden met zijn mensenkinderen.  Ook in latere tijden zien we dat God sprak met Zijn uitverkorenen:

"En de Heer sprak Zelf met Mozes, zoals iemand met zijn vriend spreekt."

 (Exodus 1:33)


In onze huidige wereld is de relatie tussen God en de mens danig vertroebelt geraakt, dat er maar weinig mensen zijn die nog “de stem” van God herkennen. Toch verlangt God ernaar om dit te herstellen. God wil terug mensen naar een diepere overgave aan Hem leiden, de enige rots van hun behoud, de vaste basis van hun leven. Eén van de belangrijkste gaven om een tot een diepere overgave te komen, is het verwerven van de H.Geest, die ons zal leiden naar die overgave.

 

Gods stem gaat boven alle andere stemmen uit, maar je hoort het niet omdat je geest vervuild is door de geluiden van de leugenaars. Houd de geluiden van de wereld dus weg van je, en houd je ogen en open oren gericht op Gods werken en woorden! Je zult versteld staan wat het teweeg kan brengen in je leven! God staat op het punt een beweging te maken in onze wereld die iets nieuws zal brengen onder Zijn mensenkinderen…Geloof niet langer de leugens van deze wereld, maar richt je op de waarheid die van God komt!

Jezus deed ons een belofte, en die wil hij tot stand laten komen in dit tijdperk, je hoeft enkel maar je medewerking te geven, jou hart voor hem te openen:

Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan.
(Matteus 7:7-8)

 

Ik houd van de mensen die van mij houden. Mensen die mij zoeken, zullen me ook vinden."

(Spreuken 8:17)

 

Om Jezus goed te kunnen vinden is de weg via Maria, een uitgelezen weg:

 

Maria is de KORTSTE, de ZEKERSTE, en de VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan.”  - De moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden!

Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT

(H.Grignion de Montfort)

Het is ook de vurige wens van Maria dat wij ons hart openstellen voor Haar Zoon, en dat we ons leven delen met Hem! God wil ons terug op het goede spoor zetten, en ons leven elke dag met Hem te delen om samen door het leven te wandelen.

 

 

 

 

De ware wederkomst van Jezus Christus moet niet worden verwacht in de vorm van een uiterlijk zichtbare verschijning van Gods Zoon in de wereld, doch in de vorm van Zijn ware opstanding in de individuele harten.

 

 

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.”

(Jeremia 29:13)


 

"Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.”

(Jeremia 29:13) 

“De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden."

(2 Kronieken 15:2b)

 

"Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond."

(Hebreeën 11:6)


 

“De HEER staat aan uw kant zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden."

(2 Kronieken 15:2b) 

 

“Wie mij volgt, (met hart en ziel!) zal niet meer

in het donker lopen,

maar hij zal het licht bezitten

dat leven geeft.” (Johannes 8:12)

 

TIP: Bid dagelijks om de gaven van de H.Geest, en dit op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest. Maria heeft een ongekende macht op de uitwerking van de H.Geest! Maria,is Middelares van genaden.

 

“God de heilige Geest heeft Maria, Zijn trouwe bruid, Zijn onuitsprekelijke gaven meegedeeld. Hij koos Haar tot uitdeelster van al wat Hij bezit. Daardoor reikt Zij al Zijn gaven en Zijn genaden uit aan wie zijn wil, zoveel zij wil, zoals zij wil. En dus wordt de mensen geen enkele hemelse gave geschonken die niet door Haar maagdelijke handen gaat. Zo is nu eenmaal Gods wil, dat wij alles door Maria zouden ontvangen.”

(H.Grignion de Montfort)

 

KOM Heer Jezus, Kom, Maranatha.

 

"Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben. Ik zal laten zien wie Ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben."

(Ezechiël 38:23)


"Ik zal laten zien hoe machtig Ik ben. Ik zal laten zien wie Ik ben. De volken zullen dat zien en ze zullen beseffen dat Ik de Heer ben."

(Ezechiël 38:23)


 

 

dinsdag 29 december 2020

JAARSLOT

 

JAARSLOT: (2020)


 


 

2020 was op vele vlakken een bewogen jaar, enkele trefwoorden die wellicht nog lange tijd zullen nazinderen: covid 19, lockdown,  quarantaine, social distance… (“Blijft in uw kot”)

Toch zit er aan elke medaille een keerzijde… Heeft deze periode u geen andere kijk gegeven op wat er gebeurd in je leven of in onze wereld, en misschien even stilgestaan hoe je verder moet of verder wil… Wat mij persoonlijk betreft kan ik zeggen, het heeft mij nog meer bewust gemaakt, dat dit aardse leven slechts tijdelijk is, we zijn hier slechts op passage weliswaar om er het beste van te maken, niet enkel voor onszelf, maar ook voor elke medepassant. Ik ben dankbaar, dat er in deze periode mensen op mijn weg waren, die hun handen uit de mouwen  bleven steken naar mij toe, om mij als hulpbehoevende te blijven bijstaan en helpen, ondanks moeilijke omstandigheden. Mijn Vertrouwen in God is gegroeid als onuitputtelijke bron waaruit ik elke dag opnieuw kan en mag putten! Misschien zal pas enige tijd verder  blijken hoeveel mensen er hun voordeel uit gehaald hebben uit deze moeilijke tijd…

 

De H.Johannes van het Kruis drukte zich als volgt uit: “Hoe wijs en schoon weet God uit het kwaad het goede  voort te brengen.

 

Alle leven dooft uit; aan elk jaar  en elke crisis komt een einde. Alleen God is eeuwig: de geredde mens is eeuwig, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. Hij zal leven in God als hij zich laaft aan "het water des levens" en voedt met de vruchten van "de levensboom" (Openbaring 22:1-7.) Ga verder, voor de eeuwigheid, je te laven aan het levende water, je te voeden met de vruchten van de levensboom. Blijf in de vreugde en de vrede. Leef intens in het heden. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6, 34.) En bid elke dag "Maranatha!": “Kom, Heer Jezus.” (Openbaring 22:20.)

 

Kom H.Geest leid mij  verder op het pad, dat God wil dat ik bega in dit leven, dat ik blijf Gods wegen zoeken, en niet mijn eigen wegen!

 

BRON: onbekend.

 

 

 

  “Laat niets je verontrusten, alles gaat voorbij, alleen God blijft eeuwig bestaan.  Bid en blijf vertrouwen want eens zal er vreugde zijn …” 

(H.Theresia van Avila)

 


"De vraag is niet: Hoe zwaar is de storm?

De vraag is: Zit Jezus in je boot?"

 

 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.”

(2 Korintiërs 1:3-4)

 

Aan u allen een gelukkig en gezegend 2021! 💛

vrijdag 18 december 2020

DE DONDER VAN GOD

 

 

 

GODS STORM KOMT ERAAN:

 

 DE DONDER VAN GOD ZAL BRULLEN!

  Profetie:


De Heer heeft gezegd: Hoe lang nog blijven de bewoners van deze aarde zich halsstarrig gedragen tegenover Mij? Een volk dat het verschil tussen goed en kwaad niet meer kent!  Veel van mijn kinderen zijn niet meer met hun hart bij Mij. Ze zeggen het soms wel, dat hun hart bij mij is, maar in werkelijkheid is het bij de dingen van de wereld, ze hebben het       eeuwigdurende blijvende verruild voor het tijdelijke, voorbijgaande. (Dit volk eert mij met de lippen,maar hun hart is ver van mij.)  Ik ben jullie goedgunstig geweest, toen ik mijn Heilige moeder naar jullie heb gezonden om smekend en wenend jullie te vragen “zich te onderwerpen aan Mij.”

 (La Salette 19/9/1846)  Jullie hebben het hoofd van Haar afgewend en Haar oproep in mijn naam,  bespot en verworpen!In La Salette kwam Maria de wereld waarschuwen:

ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER TEGENHOUDEN KAN.”

 

 Wel, nu zeg ik jullie: GENOEG! Alles zal geschud worden, zuivering en tijden van rampspoed zullen komen. Kijk maar eens goed rond jullie dan zien jullie de vruchten van wat jullie al die tijd hebben gezaaid, dood en verderf hebben jullie gezaaid en dood en verderf krijgen jullie  nu als oogst. En nog ballen jullie de vuist richting hemel, alsof de rampen die jullie nu treffen onze schuld zouden zijn!

 Kom tot inkeer, en keer terug met gans jullie hart tot Mij, dan zal ik jullie terug goedgunstig zijn. Maar als jullie nog steeds niet willen, zal het hard gaan stormen, jullie zullen nergens beschutting vinden, want Ik de Heer ben jullie enige en veilige schuilplaats! Ik ben een Toren van Toevlucht.

Nu spreek ik nog in eenvoudige woorden tot jullie, maar wees aandachtig… Mijn spreken zal een brullen worden! Het zal aanzwellen tot een machtige donder! Die donder zal overweldigend zijn en niet te vatten. De wereld zal getroffen worden in golf na golf door rampspoed, als jullie zich niet bekeren! De TIJD DRINGT, dat iedere knie op de aarde en onder de aarde zich zal buigen voor Jezus de Heer! Ik ben geduldig geweest, ik heb jullie profeten gezonden, tenslotte ook de Koningin van die profeten, mijn heilige Moeder, zelfs dan nog wilden jullie niet luisteren. Het afkeren van Mij bleef maar doorgaan, maar Ik liet begaan en zoals altijd is het loon van de zonde onheil en tegenspoed. Het tijdperk is aangebroken waarin Ik jullie de ogen zal openen, en dat zal voor velen moeilijk zijn. Het is makkelijker om de duisternis te dienen en in een schijnwereld te leven, waar niks geen moeite kost, omdat de vijand jullie alles gratis geeft, om jullie zo in zijn netten te vangen. Mensen bouwen hun leven op de leugens van de vijand die hen in slaap sust en een valse gerustheid geeft.  Het is angstwekkend voor velen om de waarheid te zien.

 Mijn stem gaat boven alle andere stemmen uit, maar je hoort het niet omdat je geest vervuild is door de geluiden van de wereld.

Sta op en keer terug tot Mij, zegt de Heer.

Open dus je ogen, Mijn kind.

Laat je niet in slaap sussen door de leugens van de vijand.

 

Mijn donder zal verbijsterend zijn. Maar het is noodzakelijk omdat alle andere middelen verworpen geworden zijn.

 

Mijn mensen die op Mij vertrouwden zullen zich verheugen en zeggen: " Wij vertrouwden op Hem en Hij redde ons."

 

Keert u met gans uw hart en ziel terug tot de Heer onze God!”“Mijn spreken zal een brullen worden! Het zal aanzwellen tot een machtige donder! Die donder zal overweldigend zijn en niet te vatten.”


“Toen riep hij luid met een stem die klonk als het brullen van een leeuw. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen.

 Toen de zeven donderslagen waren uitgesproken, wilde ik opschrijven wat ze hadden gezegd. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Houd geheim wat de zeven donderslagen hebben gezegd. Schrijf het niet op." (Openbaring 10:3-4)


“De stem van de Heer dreunt over het water.
De machtige God laat de donder grommen.
Hij doet zijn stem klinken over de zee. De stem van de Heer is vol kracht.
De stem van de Heer is indrukwekkend.

(Psalm 29: 3-4)


"Schuld erkennen en terugkeren naar de harmonie met God, Hem erkennen als Schepper en Jezus als Verlosser, dát is nu de belangrijkste remedie voor de gehele mensheid."


 Dit lijkt op een zeer dreigende taal…mij komt het eerder als een teken, dat God diep bedroefd is in zijn mensenkinderen! Hij wil hen kost wat kost op een ander spoor zetten, het goede spoor!"Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken 

werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest." (2 Petrus 1:21)


Moge Gods heilige Wil geschieden. Amen.

 

woensdag 16 december 2020

DE WIJSHEID VAN GOD

 

 

 

WACHT OP DE WIJSHEID VAN GOD:

 Mensen vragen mij vaak, “Hoe kan ik zeker weten of ik wandel in Gods Waarheid of wandel volgens mijn gevoelens en emoties?” Ik geloof dat het antwoord te vinden is in geduldEmoties dwingen ons om te haasten, ze vertellen ons dat we iets moeten doen en het liefste meteen! Maar de goddelijke wijsheid vertelt ons te wachten totdat we een helder beeld hebben van wat we moeten doen en wanneer we het moeten doen. De goddelijke wijsheid vertelt ons dat we naar wijze leiding en raad moeten zoeken voordat we overhaaste besluiten nemen.  We moeten in staat zijn om gas terug te nemen en onze situatie vanuit Gods perspectief te bekijken. We moeten beslissingen nemen op basis van wat we weten in plaats van wat we voelen. We moeten Zijn wijsheid en de wijsheid van de aan ons toevertrouwde personen, die Hij in ons leven heeft geplaatst, ontvangen.

Wanneer je voor een moeilijke beslissing staat, wacht dan tot je een helder antwoord hebt gekregen voordat je iets doet waar je misschien spijt van krijgt. Emoties zijn heerlijk, maar ze mogen niet de plaats innemen van wijsheid en kennis. Zoek Gods leiding dat Hij je mag laten zien wat je moet doen.

Gedurende onze reis door het leven zullen we veel keuzes moeten maken en we kunnen in problemen komen als we deze maken op grond van onze emoties of wat we denken of willen.  God wil dat we verstandige keuzes maken. Ik denk dat wijsheid inhoudt om nu keuzes te maken waar we later blij om zullen zijn.

Doe niet iets zelfzuchtig door de gok te wagen dat de dingen wel goed zullen komen. Wijsheid gokt niet, het investeert in de toekomst. Wijsheid neemt geen genoegen met een kortstondig genoegen. In plaats daarvan volgt het God naar een nieuwe morgen.

 

BRON: Joyce Meyer Ministries.

 

“Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd.”

(Efeziërs 5:15-16)

 

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.”

(Jakobus 3:17)

 

En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.”

 (Prediker 7:10)

 

“Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht,
wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.”

(Spreuken 14:29)

 

Hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud,
hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver.”

(Spreuken 16:16)

 

Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven.”

(Jakobus 1:5)

  

 

 Het hoogste doel van de mens zou het brengen van glorie aan God moeten zijn (1 Korintiërs 10:31), en dit omvat het bidden naar Zijn wil. Eerst dienen we om wijsheid te vragen. “Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven” (Jakobus 1:5) Wanneer we vragen om wijsheid, moeten we er op vertrouwen dat God vrijgevig is en bereid is om onze gebeden te beantwoorden: “Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel” (Jakobus 1:6; zie ook Marcus 11:24) Dus, bidden naar de wil van God omvat het vragen om wijsheid (om de wil van God te kennen) en het vragen om geloof (om de wil van God te vertrouwen)
woensdag 9 december 2020

RELATIE MET JEZUS CHRISTUS

 

 

 

JE RELATIE MET JEZUS CHRISTUS; EEN LEVENSSTIJL: Luisteren en gehoorzamen naar wat God zegt:

  

Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.”

(Deuteronomium 5: 29)

 

God spreekt niet alleen tot de leiders van bedieningen. Hij spreekt tot iedereen die een persoonlijke relatie met Hem heeft. Veel mensen verwachten helemaal niet iets van God te horen, maar in werkelijkheid spreekt Hij tot ieder van ons. Hij spreekt ook tot jou.

Natuurlijk kun je Hem niet horen en doen wat Hij zegt als je niet naar Zijn stem luistert. Je luistert door de Bijbel te lezen, stille tijd te nemen, en je hart voor te bereiden om op een regelmatige basis van Hem te ontvangen. Op die manier kun je Zijn opdrachten volgen en Zijn geboden naleven.

Lees Deuteronomium 5:29. Kun je de ernst in Gods stem horen als Hij deze uitspraak doet? Hij wil dat we Zijn geboden naleven opdat het ons goed gaat. Hij geeft om ons welzijn. Hij weet dat de enige manier waarop Hij voor ons kan zorgen is als we bereid zijn om naar Hem te luisteren en Hem te gehoorzamen.

Maak je relatie met Jezus Christus tot een levensstijl en wees een trouwe dader van het Woord. Luister vandaag naar Zijn wijsheid en volg die op. Bid ook om deze gaven.

 

Kort gebed: Heer, ik geloof dat U tot mij spreekt, en ik wil Uw stem kennen. Ik zal bewust luisteren naar wat U mij vertelt te doen en dit naleven opdat “het mij goed zal gaan.” Amen.

 

BRON:  Joyce Meyer Ministries.

 Mozes sprak: 'Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken op aarde verheffen.'(Deuteronomium 28:1)

 

"Volg steeds de weg die hij u heeft gewezen, dan zult u in leven blijven en er wél bij varen en lang mogen wonen in het land dat u in bezit krijgt."

(Deuteronomium 5:33)

Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.”

 (Jakobus 1:22)

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.” (Romeinen 12:2)

 

“U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God van u wilt, en wat Hem aangenaam is. 

Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht. (Jeremia 17:7-8)

Vereer de HEER, jullie God, dan zal hij je voedsel en je water zegenen en jullie vrijwaren voor ziekten. 

(Exodus 23:25)

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.  

(Jeremia 29:11)

 

 

 

zaterdag 5 december 2020

ZWARE STORMEN

 

 

ZWARE STORMEN IN HET LEVEN:


 

"Als de zee van onrust haar kracht toont...Stil, mijn ziel, wees stil en vertrouw op Hem in je angsten en zorgen."

 

De moderne mens, is het perspectief op de eeuwigheid kwijtgeraakt. Om de gapende kaken van de dood te negeren, houdt hij zichzelf  continu bezig met allerlei activiteiten en vermaak. Het is bijna een verleerde kunst om stil te zijn in mijn nabijheid. Maar toch is het juist deze stilte die je in staat stelt om mijn eeuwige liefde te ervaren. Je hebt de zekerheid van mijn liefdevolle nabijheid nodig om de stormen van het leven te kunnen doorstaan. Tijdens zware beproevingen zal zelfs de beste theologie tekortschieten, als je Mij niet uit ervaring kent. De ultieme bescherming tegen de stormen van het leven, is je tijd met Mij en je vriendschap met Mij. Alleen zo houd je stand.

 

BRON: uit ‘Dicht bij Jezus.

 (dagelijks genieten van zijn nabijheid) –Sarah Young.

 

TIP: Bid tot Maria, opdat ze bij Jezus ten beste spreekt om ons de genade van standvastigheid te mogen bekomen, om stand te houden.

 


“Zelfs na de ergste storm, zal de zon terug schijnen!”

 vrijdag 4 december 2020

KERST 2020

 

 

 

KERST VIEREN 2020:

 

  

In onze huidige bijzondere tijden stellen velen zich de vraag hoe we, met de opgelegde beperkingen dit jaar kerst zullen ‘vieren’

Ik stelde de vraag aan Jezus:’Hoe kunnen de mensen in de huidige omstandigheden zinvol kerst vieren?

De Heer zei: Laat niemand zich verontrusten, omwille van vooral bijkomstigheden, die meestal weinig met het echte kerstfeest te maken hebben.

Dat elk eens gebruik maakt van de omstandigheden om werkelijk ‘kerst’ te vieren zoals het zou moeten zijn…Dat elk voor zich eens binnen kijkt in de kerststal, en ziet wat en wie er daar te vinden is, probeer de omstandigheden van toen, en vooral het gebeuren goed te begrijpen. Gaat nu gedurende de advent samen met Maria en St.Jozef op weg naar Bethlehem op zoek naar een warm plaatsje voor mij, koester onderweg mijn komst…

 Wie is er geboren op die nacht? Begrijpen jullie echt goed, dat wat hier gebeurd is, één van de grootste wonderen was sedert het ontstaan van de Schepping: “God is mens geworden en heeft jullie menszijn willen delen, Hij heeft Zijn Woord gebracht door Zijn eniggeboren Zoon mens te laten worden om dit woord te verkondigen, en door het offer van zijn eigen leven, jullie de weg naar het eeuwige leven te tonen!” Laat deze grootsheid toch goed doordringen in jullie geest, en maak het stil in jullie hart en geest om mijn aanwezigheid waar te nemen. Heus, het word zeker geen Kerst zonder mij, als je mij tenminste toelaat in je hart. Zorg ervoor dat er in je hart een warme kribbe klaargemaakt is voor mijn geboortefeest, en we zullen Kerst vieren, Ik met jou, en jij met Mij. Maak het even stil in die dagen en onttrek je gedachten van al het rumoer dat er is in de wereld, en kom dan in die stilte naar mij toe!

 

Laten we hem  in de stilte van het geloof verwelkomen. "ADESTE FIDELIS…

 

 

IN HET BEGIN WAS HET WOORD:

(Johannes 1:1-5; 14)

 

"In het begin was het Woordhet Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen… en Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoondvol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader."

 

Jezus Christus, het mensgeworden "woord van God."


 

 

 

 

 

 

 

Laten we hem  in de stilte van het geloof verwelkomen. "

 

Laten we Christus de centrale plaats geven op Zijn geboortefeest, nu we de mogelijkheid hebben!

 

 

Ik kreeg van iemand een mooie bezinning toegestuurd, graag deel ik ze met u:

 

Gelukkig zal de tijd naar Kerstmis dit jaar niet worden overspoeld door kerstmarkten die die naam al lang niet meer waard zijn, door ijspistes en kermistoestanden allerhande waarop men tevergeefs zoekt naar dé reden van het feest: de geboorte van de Langverwachte Messias in de figuur van Jezus van Nazareth door profetische figuren als Jesaja en Johannes de Doper aangekondigd en ook aangewezen. Maar misschien bieden die bijzondere omstandigheden ons dit jaar dan weer een unieke gelegenheid om ‘een Kerst op grootmoederswijze’ te beleven.

 

“Probeer misschien eens om het de komende weken wat stiller te maken in uw huis, om te bidden bij het licht van de eerste, de tweede, de derde en vierde kaars op de groene krans van hoop. Dat zijn toch de échte vlammen in de duisternis? Laat je aanspreken door de nood van mensen die in de duisternis van de armoede vertoeven, mensen op zoek naar hulp, naar een luisterend oor, naar concrete solidariteit en tedere zorg voor hun materieel en mentaal welzijn. Probeer het huis van jouw hart wat op te ruimen en alles wat de komst van Christus in uw hart verhindert naar het containerpark van vergeving en verzoening te verwijzen. Probeer mens te worden in de geest van de Komende die onze stoutste verwachtingen zal overtreffen. Laat je niet in slaap wiegen door goedkope deuntjes en reclamespots, maar wees een waakzame dienaar, een waakzaam bruidsmeisje, met één oor luisterend naar de verzuchtingen van jouw medemensen en met het andere naar de bevrijdende roep: ‘De Heer is daar…!’ Alvast een inspiratievolle, verwachtingsvolle voorbereidingstijd op Kerstmis toegewenst!”