zaterdag 19 augustus 2017

KETTING VAN GEBED JEZUS & MARIA


WERELDWIJDE KETTING VAN GEBED VAN DE “JEZUS & MARIA GROEP”:

"Laat ons een vloedgolf van LICHT vormen!"


Hallo, goede vrienden verenigd in “Jezus en Maria”, graag wil ik een oproep lanceren voor intens gebed, aan allen die op een of andere wijze  verbonden zijn met deze “Jezus & Maria-groep. In Vlaanderen (België) heb ik een groep op facebook alsook een emailkring, via deze weg kreeg ik de afgelopen maanden steeds meer vraag om gebed, omdat mensen persoonlijk of uit hun naaste omgeving moeilijkheden  ondervinden of doormaken. We beleven in onze huidige tijden in de wereld zeer duistere tijden. Toch moeten we onszelf er van overtuigen dat de overwinning van het LICHT zal zijn, de duisternis kan niet overwinnen, hij kan enkel slechts tijdelijk voor veel onrust en moeilijkheden zorgen. Om deze duisternis het hoofd te bieden is er veel gebed nodig (een vloedgolf van LICHT!) Waar u zich ook bevind ter wereld en lezer bent van deze blog, roep ik u op om u aan te sluiten tot deze KRING VAN GEBED, laten we voor elkaar bidden (voor alle mensen van deze Jezus & Maria-kring) en dit naar het voorbeeld van de eerste christenen, die één van geest en één  van hart waren. Maria is de leidster en bezielster van deze wereldwijde gebedskring. Bieden we onze gebeden aan, aan onze hemelse Moeder want Zij leid de strijd tegen de duisternis in deze tijden, Zij zal voor ons allen ten beste spreken bij Haar Zoon Jezus Christus.Op deze manier proberen we een dam te vormen tegen de woekering van het kwaad in onze omgeving en in onze wereld, wil daarom vanaf heden deze intentie aan uw dagelijks gebed toevoegen aub. Laten we als DE KINDEREN VAN HET LICHT handelen zoals van ons verlangd word, en dit tot meerdere eer en Glorie van God.

Verenigd in “Jezus en Maria” groet ik u van harte, Frank.

P.S: Deel deze blog aub om zoveel mogelijk mensen te bereiken, om deze kring zo groot mogelijk te maken!


“O MARIA, neem mijn gebed in Uw hart, voor zovele mensen.”

Lieve Moeder Maria,
Aan Uw voeten wil ik smeken om de kracht en de Liefde om samen met U van harte deze grote belijdenis voor God neer te leggen, tot ontkrachting van alle duisternis.
1 x Onze Vader.

3 x Weesgegroet Maria:

Weesgegroet Maria, dochter van God de Vader, vol van genade...
Weesgegroet Maria, moeder van God de Zoon,vol van genade...
Weesgegroet Maria, bruid van God de H.Geest, vol van genade... 
donderdag 17 augustus 2017

JEZUS EN MARIA


JEZUS EN MARIA:
Kent u ze werkelijk zoals ze zijn?Veel  mensen zitten opgezadeld met enkel een éénzijdig beeld van zowel Jezus als Maria. Dit ligt vooral aan de hedendaagse prediking, waar men slecht enkel een éénzijdig beeld naar de gelovige toe brengt.
JEZUS: Word nogal dikwijls voorgesteld als een brave goeie sinterklaasachtige figuur. Wanneer we eens een gans evangelie van a tot z lezen dan kom je tot de vaststelling, dat de werkelijkheid echter anders is. Wanneer mensen de radicaliteit van Jezus voorgeschoteld krijgen, dan schrikken ze zich soms een aap! Ik heb persoonlijk al te horen gekregen van mensen aan wie ik de radicaliteit van Jezus voorhoud dat mensen dan zeggen: zoiets hebben we nog nooit gehoord! (Toch een hiaat in de verkondiging van het woord van God, dat mensen die regelmatig naar de eucharistieviering gaan, na decennia lang achterover vallen als ze plots horen over de radicaliteit van Jezus…) Ze schrikken dat die lieve goede en brave Jezus zoals ze hem jarenlang voorgeschoteld gekregen hebben ook anders kan zijn. Het is natuurlijk gemakkelijker om in dienst te staan van een lieve Sinterklaasgod, dan in dienst van een God die de mensen stoort in hun gemoedsrust!
Zo zien we dat Jezus zeker geen watje was, bij het optreden van de zuivering van de tempel, en dat hij ons zelfs durft te zeggen dat hij ons kan verloochenen bij zijn vader!

 Bij de tempelreiniging zien we dat  Hij kwaad wordt:
Johannes 2: 13-16:” Het was kort voor het Joodse Pasen. Jezus begaf zich naar Jeruzalem  en zag daar hoe men in de tempel runderen, schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.  Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep(!)en joeg ze allemaal de tempel uit, schapen en runderen erbij. De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.  En tegen de duivenverkopers zei Hij: ‘weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’


Ja, en die lieve Jezus durft ons zelfs te zeggen indien wij hem bij de mensen zouden gaan verloochenen dat Hij ons ook zal verloochenen bij Zijn Vader.  Straffe taal nietwaar!
 Als je er tegen de mensen voor uit durft te komen dat je bij Mij hoort, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat je bij Mij hoort. Maar als je tegen de mensen doet alsof je Mij niet kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader zeggen dat ik je niet ken.”(Matteus 10:32-33)
MARIA: Ook hier zitten we met hetzelfde euvel! Men stelt Maria meestal voor als de nederige kleine dienstmaagd, die ze het liefste ergens in een verloren hoekje duwen,  waar ze moet blijven zitten en zwijgen! Al eens nagedacht aan Maria als een sterke Joodse vrouw die uitmuntend onderricht was in het woord van God (ze is de moeder van Jezus Christus, het mensgeworden WOORD VAN GOD!) en die in ALLES in Haar leven voorrang heeft gegeven aan Gods werken en plannen!
Maria spreekt meestal in duidelijke en krachtige taal. Dit zien we in Haar Magnificat:

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht Mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan.
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.”
(Lucas 1:46-55)

“Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.Maria spreekt vooral duidelijke taal die niks aan de verbeelding overlaat! Een taal die ons doet denken aan de oude profeten. Ook daarom noemen we Maria Koningin van de Profeten.
Zo zien we bij de 1 é door de rkk erkende verschijning van Maria,  in La Salette (Franse Alpen op 19/9/1846) Maria ook in dezelfde krachtige en duidelijke taal ons wenend een boodschap verkondigen:  Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN  ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan, Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden.” Maria vraagt er uitdrukkelijk tot 2x toe om deze boodschap GOED BEKEND te maken aan gans Haar volk... Meestal zijn het enkel maar gewone leken die aan deze oproep gehoor gegeven hebben…in de kerk spreekt men liever over een Maria die niet stoort en die ons niet lastig komt  vallen met een vermanende of zelfs kwetsende taal! Men verkondigt en hoort liever nietszeggende lieve vriendelijke woordjes van de H.Maagd! Het is dan ook een flagrante ongehoorzaamheid, dat men geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de hemel om deze boodschap BEKEND te maken! (Men heeft de verschijning en haar boodschap wel erkend als zijnde strokend met de Waarheid, maar achteraf heeft men alle middelen gebruikt om de Maagd van La Salette het zwijgen op te leggen, ja om hem zelfs in de doofpot te stoppen!) Meestal verdraait men dan ook de woorden van de H.Maagd of geeft men er een andere betekenis aan dan hoe de boodschap werkelijk bedoeld is. Een boodschap van de Koningin der profeten verwerpt men liever dan er naar te handelen, zo deed men ook met de woorden van de oude profeten, en deed men met de woorden en daden van Jezus Christus! (Men heeft J.C. trouwens niet ter dood gebracht omdat men zijn daden toejuichte of omdat men hem graag hoorde spreken! Men stoorde zich aan het feit dat hij wonderen deed op de sabbat, en ook de verwijten die hij maakte aan de Joodse”kerkelijke gezagdragers” waren in het verkeerde keelgat terechtgekomen!)

Men luistert liever naar fabeltjes over de H.Maagd of naar vriendelijke nietszeggende boodschappen van vermeende Mariaverschijningen, dan het oor te luisteren te leggen naar een erkende boodschap, en zoals verwacht word, daar naar te handelen. Het “mij geschiede naar uw woord” van Maria word zelden nagevolgd…jammer!

Een oprechte Christen aanvaardt alle woorden van zowel Jezus als Maria En raakt niet verstoord noch geschokt bij het horen van hun taal.

MARIA DE KONINGIN DER PROFETEN doet in duidelijke taal een dringende oproep in LA SALETTE
donderdag 3 augustus 2017

MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN

 MARIA TROOSTERES VAN DE BEDROEFDEN:(gedachtenis; 2017:2 sept.  zaterdag na het Feest van de Heilige Augustinus )

Het past volkomen binnen Maria’s opdracht ten gunste van de zielen, dat Zij Diegene zou zijn, die zielen troost schenkt. Zij is de Moeder der moeders, onder wier hoede Jezus Zelf alle mensenzielen heeft gesteld. De mensenziel is op grond van de erfzonde in elk opzicht heel verzwakt en kwetsbaar. Om deze reden zal elke ziel in de loop van haar aardse leven onvermijdelijk geregeld droefheid ervaren. Droefheid ervaart de ziel niet slechts bij bepaalde wereldse verliezen, deze gevoelsgesteldheid kan eveneens optreden – al is het niet steeds bewust – wanneer de ziel over zichzelf, respectievelijk over datgene, wat zij als ziel is, niet tevreden is. Deze laatstgenoemde vorm van droefheid zou men een “stil wenen van het geweten” kunnen noemen.
Om het even of het gemoed door levensinvloeden van buitenaf, als wel door innerlijke morele of spirituele processen betrekt, de Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen, daar het er hierbij om gaat, Licht te brengen waar de duisternis bezig was, wortel te schieten. Licht brengen, betekent: de ziel ontsluiten voor nieuwe inzichten in de Waarheid. Een ziel die beseft dat haar verdriet en haar beproevingen in haar leven een plaats moeten hebben, omdat deze precies haar persoonlijke bijdrage tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan vormen en de vruchtbaarheid van haar leven wordt bepaald door de mate waarin zij Christus navolgt, laat zich door haar lijden niet langdurig deprimeren: Zij beseft, dat de duisternis pas het laatste woord heeft wanneer de ziel niet echt in de macht en de uiteindelijke overwinning van het Licht gelooft.
De Hemelse Koningin is ertoe geroepen, zielen die zich onbeperkt aan Haar weggeven, innerlijk zo om te vormen, dat in deze zielen gemakkelijker de gesteldheden post vatten, die deze ziel vruchtbaarder maken, dit wil zeggen: die de ziel gemakkelijker tot gedragswijzen brengen, die de verwezenlijking van haar spirituele levensroeping bevorderen. Een ziel die zo is ingesteld, dat zij de opdrachten, waartoe zij in dit leven ter bevordering van Gods Werken is geroepen, precies zo kan en wil vervullen, zoals God dit van haar verwacht, zal een vrede van hart ontwikkelen, die haar als het ware “immuun maakt” tegen langdurige depressiviteit. Precies daar voltrekt zich het grote wonder, dat de Troosteres van de bedroefden in zovele zielen volbrengt nadat deze hun leven vastberaden in Haar dienst hebben gesteld.
De Troosteres van de bedroefden is niet zomaar een moeder, die haar kind in elk uur van nood in haar armen sluit, Zij is tevens de Meesteres, die in Haar dienaar of dienares de zielenbodem zo omvormt, dat de bloemen van de vreugde, van de innerlijke Vrede en de ware hoop er in een zodanige mate in opschieten, dat het onkruid van duistere stemmingen niet gemakkelijk meer de tuin van het gemoedsleven overwoekert.
Ware heiliging is een kwestie van innerlijke reiniging, voortdurende innerlijke omvorming en sterking tegen elke ontwikkeling en elk proces in de ziel, die de vruchtbaarheid van het leven in dienst van Gods Werken negatief beïnvloeden. De begeleiding van deze omvorming is de essentie van de voornaamste opdracht van de Meesteres van alle zielen. Als Troosteres van de bedroefden tracht de Koningin des Hemels zielen zo uit te rusten, dat zij steeds beter opgewassen zijn tegen de voortdurende aanvallen van het kwaad, dat, zoals bekend, de harten tracht te ondermijnen door zijn duistere gevoelens in hen wortel te laten schieten. Een bedroefde ziel is immers een ziel, wier slagkracht spoedig vermindert, zodat zij gemakkelijker ten prooi valt aan zijn listen en niet langer zijn werken dwarsboomt door het Licht en de warmte van haar blijmoedigheid en haar hoop.
Laten wij vandaag vol vertrouwen ons hart neerleggen aan de voeten van de Troosteres van de bedroefden, opdat Zij ons moge reinigen van elk spoor van ontmoediging en van morele uitputting, en wij elke hoek van ons hart, die om welke reden dan ook sedert langere tijd is verduisterd, opnieuw mogen laten strelen door de zonnestralen van het vertrouwen, de bemoediging en de overtuiging dat God ons graag gelukkig ziet. Een tuin, boven dewelke zelden een wolk haar water uitstort, wordt onvruchtbaar. Zo ook moeten er soms tranen zijn, opdat het hart niet zou verharden.
Onze Hemelse Moeder wacht erop om dit wonder vandaag aan ieder van ons te voltrekken, opdat wij ons opnieuw over Gods Werkzaamheid in ons leven mogen kunnen verheugen. Deze Werkzaamheid kan zich immers onder de meest uiteenlopende gedaanten vertonen, en niet elke van deze gedaanten worden door de ziel meteen als geschenk herkend. Het is Maria’s vurigste verlangen, elk hart zodanig te beheersen, dat dit in zijn tranen niet zou verdrinken, doch door hen tot een nieuwe vruchtbaarheid zou kunnen komen.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie onderrichtingen: sluier van goud)

“De Moeder Gods is er heel speciaal toe uitgerust om troost te brengen.”
vrijdag 28 juli 2017

MARIA MEESTERES VAN DE VOORZIENIGHEID

MARIA MEESTERES VAN DE VOORZIENIGHEID:

Onderrichting van Maria:"Ik ben Meesteres van de Voorzienigheid. Ik bezit de macht om levenswegen te hertekenen door mijn beschikking over Gods genaden. Dat is wat Ik in het bijzonder doe met mijn trouwste dienaren: Ik stuur de route van hun leven bij volgens het nut daarvan voor Mijn Plannen. Zalig zij die mij daartoe de volle vrijheid laten. De ziel die Mij deze vrijheid ontzegt, straft zichzelf, want zij staat haar eigen geluk in de weg. Als Meesteres van alle zielen kan Ik harten en geesten zodanig vormen dat zij uit zichzelf gaan verlangen naar bepaalde veranderingen in hun gedrag en in hun reacties, zodat zij steeds méér nauwgezet datgene volbrengen wat Ik wil.
Ik kan zielen herscheppen tot afstralingen van mijzelf. Welke schatten huizen in de totale navolging van Mij. Ik verlang zozeer, mijn eigen hart en geest uit te storten in mijn vurigste dienaren, opdat hun handen en hun woorden mijn Werken op aarde verderzetten. Laten zij nooit vergeten dat het ware leven slechts bloeit in de schaduw van het Kruis en aan de voeten van Haar die door God is gemaakt tot de Meesteres van alle zielen, die het voorrecht heeft genoten om een totale macht te verwerven op het Hart van de Allerhoogste. Het is de heilige plicht van elke ziel, haar kruis te aanvaarden."
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat (zie openbaringen 7 januari 2006)

Het Ware Leven bloeit slechts  in de schaduw van het Kruis en aan de voeten van Haar die door God is gemaakt tot de Meesteres van alle zielen, die het voorrecht heeft genoten om een totale macht te verwerven op het Hart van de Allerhoogste.”


woensdag 26 juli 2017

HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING

 HERBRONNING EN GEESTELIJKE VERNIEUWING VAN UW CHRISTELIJKE GELOOF:
  

In het kader van  de 

heroriëntering van ons geloof, als beeld naar de eerste christenen, geef ik u graag enkele tips mee als leidraad (het heeft mij persoonlijk alvast de laatste tientallen jaren tot een verdieping van mijn geloof gebracht):

1)  Dagelijks intens gebed; in La Salette vraagt Maria ons om dagelijks s’morgens en s’avonds 1 Onze Vader en 1 Weesgegroet te bidden. Dit is slechts een strikt minimum, maar is zeker van belang om het contact met de hemel dagelijks in stand te houden. Maria vraagt aan degenen die meer tijd hebben om méér te doen. Hierbij kan ik u aanraden om dagelijks de Rozenkrans te bidden  (en te bemediteren) Een gedachte bij het Rozenkransgebed:
   “De rozenkrans, een contemplatief gebed:
Juist omdat de rozenkrans begint met Maria's eigen ervaring, is het een uitstekend contemplatief gebed. Zonder zijn contemplatieve dimensie zou het gebed zijn betekenis verliezen, zoals paus Paulus VI onderstreepte: "Indien de beschouwing ontbreekt, lijkt de rozenkrans op een lichaam zonder ziel en bestaat het gevaar, dat het bidden uitloopt op herhaling van formules waaraan geest en verstand niet te pas komen en in strijd is met de vermaning van Jezus Christus, die gezegd heeft: "Als gij bidt, gebruikt dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want deze menen dat zij door hun veelheid van woorden verhoring zullen vinden" (Mt. 6:7) 
Want van nature eist de rozenkrans, dat hij door rustig bidden en in als het ware nadenkende langzaamheid voortkabbelt, waardoor de bidder zich gemakkelijker op de overweging toelegt van de mysteries van het leven van Christus, zoals zij door het hart van haar worden gezien die van allen het naast was aan de Heer, opdat de onnaspeurlijke rijkdommen van deze mysteries worden ontsloten." 
Het is goed bij dit diepe inzicht van Paulus VI stil te staan om bepaalde aspecten van het rozenkransgebed, die aantonen dat het gebed werkelijk een vorm van christocentrische contemplatie is, duidelijk te laten uitkomen.
Creëer in uw huis waar u woont een afzonderlijke stille plaats waar u kunt bidden en tot rust komen (een soort van eigen huiskapel.)
“Mooi voorbeeld van een stemmige huiskapel.”2)Trek u regelmatig terug in de STILTE, om lezing van de H.Schrift  en meditatie ervan. Zo maakt u het woord van God eigen, en kan het tot leven komen in uw ziel. Lees eens een gans evangelie van begin tot einde, zo leert u Jezus beter kennen… U hoeft zeker geen dure seminaries te volgen om kennis van het woord van God op te doen. Een verblijf in de stilte gedurende enkele dagen, schriftlezing in combinatie met intens gebed, brengen u tot totale vernieuwing van uw geloof! Maak eventueel gebruik van een meerdaags verblijf in een klooster of abdij; dit om het wereldse achter u te laten, zo is het eenvoudiger om de wereldse beslommeringen van u af te zetten, en kunt u al uw aandacht richten op de vereniging met Jezus/Maria. Onthoud altijd dat het wereldse er op uit is, het licht van het geloof in ons te doven!
 
“Trek uzelf even terug in de STILTE om tot herbronning te komen.”

3)Probeer regelmatig de H.Eucharistie bij te wonen, zodat u zich kunt voeden met het lichaam van Christus (de H.Communie), zo blijft u nauw verbonden met Jezus en Hij zal u op zijn beurt geestelijk versterken!

4) Bid dagelijks op voorspraak van Maria (= de bruid van de H.Geest) om de H.Geest, opdat hij u zou bekleden met Zijn gaven, om inzicht wijsheid en inspiratie, ook om moed kracht sterkte, volharding en standvastigheid in uw geloof. Deze gaven zullen u zeker niet onthouden worden. Het is God zeer aangenaam als men om dergelijke vruchten voor uw geloof bid (het is zeker in overeenstemming met Zijn wil!)

5) Leef verenigd met Maria (eventueel in toewijding aan Maria, als u zich hiertoe geroepen voelt…) Het is de H.Grignion de Monfort die ons zegt dat,  één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen: men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: Maria. Maria, is trouwens DE KORTSTE, ZEKERSTE EN VEILIGSTE WEG OM TOT CHRISTUS TE KOMEN. (H.Grignion de Montfort.)

"Laat in uzelf een geestelijke vernieuwing tot stand komen. Verdiep uw geloof!"
dinsdag 25 juli 2017

INDRUKWEKKEND

INDRUKWEKKEND:

Dit was het geloof van de eerste christengemeenschappen en wat ervan uitging naar hun omgeving. Hun uitstraling op hun medemensen maakte zelfs  zo’n indruk dat er zich op 1 dag  ongeveer 3000 mensen zich bij hen aansloten en zich lieten dopen! (Handelingen der apostelen 2:41-42) Hoe kwam het dat ze zo’n indruk maakten? Ze leefden werkelijk zoals Jezus het verkondigd had en hun LICHT  dat ze hierdoor uitstraalden maakte indruk op hun omgeving…
 
“De eerste christenen op pad om het geloof uit te dragen.”
    
 In Handelingen 5 lezen we dat er van de apostel Petrus zo’n grote kracht uitging, dat zelfs zijn schaduw die op iemand viel al voldoende was om een genezing tot stand te laten komen: “De mensen legden zelfs de zieken op bedden en matrassen op straat. Want ze hoopten dat Petrus' schaduw op hen zou vallen als hij voorbij kwam.” Dit alles sprak de mensen aan! Wat een contrast met onze huidige toestand van lauwheid…Heeft Jezus ons niet gezegd:

Geloof je dan niet dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij? Wat Ik tegen jullie zeg, zijn niet mijn eigen woorden. De Vader, die één met Mij is, doet zijn werk door Mij heen.  Geloof Mij als Ik zeg dat Ik één ben met de Vader en dat de Vader één is met Mij. En als je niet gelooft wat Ik zég, geloof Mij dan om wat je Mij ziet dóen.  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.”
(Johannes 14:10-12) Maar wie gelooft hier nog in de dag van vandaag, en wie VERTROUWT nog op deze woorden  van onze Heer Jezus ten volle???
En wat zijn die dingen dan die Jezus ons opdraagt te doen:
Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Jullie hebben niets voor deze macht hoeven betalen. Vraag er dus ook nooit een beloning voor.”Waar ziet men deze dingen nog gebeuren? Waar en bij wie is het geloof en het VERTROUWEN nog voldoende groot om deze dingen te laten gebeuren? Ik richt mij hier niet enkel tot de gewone gelovige, maar ook tot de geestelijkheid!
Het is de hoogste tijd dat er bij de christenen  (zowel de gelovigen als de verkondigers) een grondige mentaliteitsverandering komt in de beleving van ons geloof! Wie durft er nog zijn nek uitsteken? Jezus verlangt geen “salonchristenen” maar werkelijke afspiegelingen van hemzelf, zoals hijzelf een waarachtige afspiegeling was van Zijn Vader. Als we weer dat geloof in bezit krijgen om waarachtige afspiegelingen van Christus te zijn/worden, dan zullen we terug de kracht krijgen om de werken te doen die Christus ons opdraagt! Jezus zendt ons!
Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles  te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd. (= niet enkel datgene wat we graag horen en doen! STOP dus met de mensen naar de mond te praten en de waarheid te verdraaien!) En IK BEN Jezus gebruikt hier de woorden IK BEN. In het Grieks staat daar 'ego eimi,' wat veel nadrukkelijker is dan de gewone manier om 'ik ben...' te zeggen. In het oude testament maakt God Zich met de naam IK BEN aan Mozes bekend. Lees Exodus 3:14. Door deze naam te gebruiken geeft Jezus dus aan dat Hijzelf God is. Vergelijk met Matteüs 14:27. alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is." (Matteus 28:19-20)

In Haar 1é officieel door de rkk erkende verschijning van Maria in LA SALETTE roept Maria in Haar boodschap ons op om iets te doen!
GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS. Strijd kinderen van het LICHT.Gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden het EINDE van het EINDE…”En tot twee maal toe besluit de Moeder Gods haar verschijning met de woorden:
WELNU MIJN KINDEREN, GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…”

U ziet dat er een actieve inzet van ons verlangd word om het rijk Gods op aarde en in onze harten tot stand te laten komen, als we passief blijven afwachten zal er niks gebeuren noch veranderen!
Bid op voorspraak van Maria, om de H.Geest, opdat hij u mag tonen welke uw taak is binnen het Rijk Gods.

In verbondenheid met alle apostelen en alle heiligen, groet ik u van harte, één in gebed! Frank.

“ik maak jullie tot vissers van mensen”