donderdag 12 juli 2018

JEZUS KLOPT OOK OP JOU DEUR
JEZUS KLOPT OOK OP JOU DEUR!

Ik sta voor de deur en klop aan.


Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.” (Openbaring 3:20)

Klop... klop... klop.....
hoor jij ook dat kloppen
aan de deur van je hart?
Het is de Heer Jezus
die heel geduldig op jou wacht.
Hij vraagt je: "Mag ik binnen komen?
Jouw hart maak Ik blinkend schoon
Ik help je om alles op te ruimen
Ik ben Jezus, Gods eigen Zoon".
Doe de deur nu maar open
"Welkom Jezus, kom er in!"
Daar krijg je nooit meer spijt van,
dit is een goed begin
.

Nu is het feest, ook in de hemel
omdat Jezus mag wonen in jouw hart
aan Zijn Liefde voor jou komt nooit een einde
Hij heeft altijd al op jou gewacht!
 
“Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop.”


vrijdag 6 juli 2018

WIE OVERWINTWIE OVERWINT:

“Jezus Christus, de leeuw van Juda, de Overwinnaar.”


Wie overwint... (Openbaring 2-3)
Als je de brieven aan de gemeentes in Openbaringen leest, dan zie je dat elk van de brieven eindigt met ‘wie overwint’ en worden er beloften in het vooruitzicht gesteld.
Wie overwint zal:

- Eten van de boom des levens in het paradijs
- Geen schade ondervinden van de tweede dood
- Van het verborgen manna te eten krijgen
- Een witte steen krijgen met een nieuwe naam
- Macht krijgen over de volken
- Witte kleren te dragen krijgen
- Niet geschrapt worden uit het boek van het leven
- Hun naam zal door Jezus beleden worden voor de Vader
- Ze zullen voor altijd een zuil zijn in de tempel van God
- Ze zullen de naam van God, de naam van het nieuwe Jeruzalem en de naam van Jezus op hun hoofd geschreven zien
- Samen met Jezus op de troon zitten
Het geeft iets aan van wat we straks mogen ervaren, de overwinning, de glorieuze toekomst die overwinnaars te wachten staat in de toekomst.
Een overwinnaar is iedereen die Jezus als Heer en Heiland heeft aangenomen en die Jezus volgt
Ieder die gelooft hoort bij de overwinnaars. Dat voel je niet altijd zo, maar het is wel realiteit. Niet een gevolg van onze eigen kracht, maar omdat wij verbonden zijn met De Overwinnaar.

Om te overwinnen hebben we vuur nodig in ons geloof. Dit vuur krijgen we door de H.Geest af te smeken. (Het valt aan te bevelen dit af te smeken op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest.)  De H.Geest openbaarde zich immers op Pinksteren in tongen van vuur die over de apostelen kwam. Jezus verlangt ook van onze kant een vurig geloof:

Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!
Lauwheid hoort niet thuis bij een christen, Jezus waarschuwde ons hiervoor:
“Ik weet dat u koud noch warm bent. Was u maar het een of het ander! Maar u bent lauw, en daarom zal ik u uitbraken. Wees dus VURIG en begin een nieuw leven. Ik sta voor de deur en klop.” (Openbaring 3)

 Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!

VOLHOUDEN is de boodschap! Zie blog volhouden:
http://jezusmariagroep.blogspot.com/2015/12/volhouden.html
donderdag 28 juni 2018

STORM IN JE LEVENSTORM IN JE LEVEN:

“God wil ons omvormen in Zijn beeld en gelijkenis. Hij wil je leren leven naar het beeld van Zijn Zoon Jezus.”
Enkele gedachten over beproevingen in je leven:
(ontsproten uit eigen levenservaring en geloofsverdieping…)

God kan het toestaan, dat er soms een storm
 (= beproeving) in je leven komt opzetten. Op die manier trekt Hij jou aandacht.  Tijden van pijn, verdriet, verdrukking, tegenslagen, moeite, zijn meestal momenten waar de mens terug de nabijheid van God gaat opzoeken (waar hij terug aandacht gaat schenken aan God) …In tijden waar alles goed gaat, vergeet de mens wel eens  zijn Schepper. God wil onze aandacht voor hem. Hij wil dat we op Hem zouden vertrouwen, dat we iets loslaten waaraan we vastzitten, en dat we dit aan Hem zouden overgeven.
Door ons een storm te laten meemaken, wil hij ons aan het nadenken zetten, hoe we ons leven verder kunnen zetten, en ons laten kiezen, met hem of zonder hem… God is Almachtig, en in Zijn almacht kan hij ons er iets veel mooiers voor in de plaats geven. Iets dat door Hem geïnspireerd is en wat niet van de wereld komt. Wereldse zaken kunnen ons soms hevig onderuit halen! Waaraan kan een mens soms vastzitten: o.a. allerhande  verslavingen, verkeerde ingesteldheden, ondeugden… (alcohol, medicatie, ongebreidelde genotzucht, internet, tv kijken, amusement, prestatiedrang op het werk en/of hobby’s, luxe, materialisme… allemaal dingen die ons zo in beslag kunnen nemen en die ons van God kunnen wegleiden) God heeft iets veel beters voor jou dan dat waaraan jij vasthoud. Daarom kan hij het laten stormen in je leven of laat hij het toe dat het door omstandigheden gaat stormen, zodat jij inziet waar je verkeerd bezig bent, wat jou zonde is. Als je bereid bent los te laten, dan pas kan Hij iets beters voor jou in de plaats stellen. Hij wil je op deze manier leren hoe je op Hem moet vertrouwen. Hij wil je namelijk omvormen in Zijn beeld en gelijkenis. Hij wil je leren leven naar het beeld van Zijn Zoon Jezus. Wees niet langer gevormd naar het beeld volgens de wereld, maar verander door vernieuwing van hart, zodat u kan leven volgens Gods wil, en Gods wil leert kennen.
Laat Maria hierin jou Gids en Leidster zijn, want Zij IS  de KORTSTE, de ZEKERSTE, en de VEILIGSTE WEG om tot Jezus te gaan.”  - De moeder kan immers niet anders dan naar Haar Zoon leiden! (H.Grignion de Montfort.)

Een storm in je leven kan vernietigen maar het kan je ook totaal vernieuwen, dit hangt af van jou reactie erop…Laat los en geef God alle kans in je leven. Vertrouw erop dat Hij iets nieuw en iets veel beters zal scheppen in je leven! God wil ons zuiveren van alles wat overbodig is in ons leven en van alles wat onze eeuwigheid in gevaar kan brengen! Hij wil ons standvastig maken in ons geloof door loutering…

Wees daar blij over, ook al wordt jullie geloof nu op allerlei manieren op de proef gesteld.  Maar daardoor zal blijken of jullie geloof wel écht is. Echt geloof is kostbaarder dan zuiver goud. Goud wordt in het vuur zuiver gemaakt. Zo wordt ook jullie geloof door het 'vuur' van moeilijkheden zuiver gemaakt.
(1Petrus 1:6-7)

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.”
(Psalm 51:12)

Een mens kan individueel gelouterd worden, doch ook de gehele mensheid kan als geheel gezuiverd worden.

In het geheim van LA SALETTE voorspeld Maria:
En dan zullen water en vuur de aarde zuiveren en alle hoogmoed der mensen verslinden en alles zal vernieuwd zijn en God zal gediend en verheerlijkt worden.” Zie geheim van La Salette:

Na elke zuivering of loutering wordt nieuwe hoop, nieuw leven opgewekt. (Een nieuw begin!)


Alles mag, maar niet alles is nuttig. Ik mag alles, maar ik mag nergens slaaf van worden.” (1Korintiërs 6:12)
Overweging:
(uit Jezus spreekt, deel 2  A.J.Russel)

Hoe vast is je fundament?
Zoals een mens in een storm nodig heeft om rustig na te denken over de vastheid van het fundament van zijn huis, zo heb je nodig om in gevaren en moeilijkheden van welke aard ook, je terug te trekken, en in kalme verzekerdheid na te denken over dat fundament waarop het huis van je leven en karakter is gebouwd. Baseer je gedachten  daarop, op Mij. Denk niet na over de kanalen via welke Mijn hulp aan je zou kunnen worden gericht. Door dat te doen zul je je inderdaad overgeleverd voelen ten spel aan weer en wind. Daar kun je geen kracht uit putten.
Nee, een gevoel van geborgenheid kan alleen ontstaan door op Mij te rekenen, de Almachtige, de Onveranderlijke. Uit geborgenheid komt kracht voort, vervolgens vrede, dan blijdschap.
“Want een ander fundament kan niemand leggen.”


vrijdag 15 juni 2018

ZOZEER HEEFT GOD DE MENS LIEFGEHADZOZEER HEEFT GOD DE MENS LIEFGEHAD...

Joh.3:16


Openbaringen over Gods Liefde voor de Mens:


God is de Bron van alle Liefde. In de schepping van de mens heeft Zijn Liefde haar hoogtepunt en volheid bereikt. Daar de mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, mag van de mens verwacht worden dat hij deze Liefde op volkomen wijze zou weerspiegelen. Dat blijkt allerminst zo te zijn. Door de zondeval heeft de mens het vermogen verloren om Gods Liefde op volkomen wijze over zijn omgeving uit te stralen. Elke zonde is in wezen een overtreding tegen de Wet van de Liefde. De grote opdracht van elk mensenleven bestaat hierin, dat de ziel de weg naar de volmaaktheid terugvindt en deze met volharding zoekt te volgen tot in de staat van heiligheid. De kern van deze heiligheid is het vermogen om de Liefde in al haar aspecten tot maximale ontplooiing te laten komen, haar ongeremd te kunnen ontvangen en haar om zich heen te verspreiden op een zodanige wijze dat zij het sluimerend (en veelal vrijwel uitgedoofd) Vuur van andere zielen nieuw leven inblaast, want Liefde is leven.
God heeft de mens geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, doch de mens heeft dit beeld door zijn ongehoorzaamheid jegens Gods Wetten zelf vervormd. Dat is de betekenis van het gezegde dat de mensheid in de ziel melaats geworden is. Een mens die waarlijk oprecht liefheeft, zonder voorwaarden of beperkingen en in navolging van God Zelf, is volmaakt mooi. Maria is daarvan het groot voorbeeld. Het is de zonde, elke afwijking van de Wet van Liefde, die lelijk maakt. Van de Goddelijke schoonheid die oorspronkelijk in de mens was gelegd, is weinig overgebleven. Zij keert pas terug indien, en in de mate waarin, de mens de weg van de heiliging volgt. De ziel kan slechts opnieuw een spiegel van Gods Liefde worden indien zijn Liefde zich tot het uiterste toe spiegelt aan Gods Liefde. Niet alleen is voor de heiliging Gods Genade nodig, het is tevens noodzakelijk dat de mens de Genade door eigen inspanning tot vrucht brengt.
U zou het zo kunnen zien: Bij haar schepping is uw ziel een mooie akker, met een bodem die alles in zich draagt om de rijkste vruchten voort te brengen. Doch de meeste mensen laten deze akker gewoon liggen, onbewerkt. De krachten van het kwaad zaaien er allerlei onkruid in, maar deze zielen laten begaan. Het onkruid begint uit te groeien tot een wildernis en put geleidelijk de bodem uit, zodat deze zijn vruchtbaarheid verliest. Wat doet nu de ziel die kiest voor de weg naar de heiligheid? Zij bevrijdt regelmatig haar akker van alle onkruid (berouw, biecht en boetedoening), zij ploegt hem om zodat alle voedingsstoffen gemengd worden (gebed en betrachting van de deugden) en zij stelt alles in het werk om de vochtigheid op het gewenste peil te houden (zij zorgt voor evenwichtige benutting van de regen der Genade en de zon der bezieling. Al deze handelingen waardoor de toegewijde ziel haar akker in stand zoekt te houden, vormen samen de uitingen van haar Liefde, want zij eren God door Zijn geschenken zichtbaar te waarderen, en bevorderen het goed van de naaste door de eigen akker in staat te stellen om rijke vruchten voort te brengen waarmee velen gevoed zullen worden. De rijpe vruchten van de eigen akker dragen zaad dat door veelvuldige Goddelijke genaden zodanig vruchtbaar is dat, wanneer zij door de winden van Gods Geest naar andere akkers gevoerd worden, zij ook daar de vruchtbaarheid verhogen.
Dit alles is het effect van de versmelting van Gods Liefde (de schepping van de akker door de Vader, de bevruchting van het zaad door de Vrucht van het Kruisoffer van Jezus, en de overdracht van het zaad door de Heilige Geest) met de Liefde van de mens die zich beijvert om Zijn beeld in zich te laten ontwikkelen. De mens die de heiligheid betracht, heeft de waarde van Gods Liefde als enige Bron van Leven begrepen, en spiegelt zich in zijn hele gedrag, in al zijn woorden, gedachten en bestrevingen aan God Zelf. Naarmate de genade van de roep tot de heiligheid beantwoord wordt door het verlangen naar omvorming tot Gods beeld en gelijkenis, worden de ogen van de ziel geopend, en leert deze te schouwen in de bron der Mysteries waarvan de aanblik en kennis door de erfzonde voor de ziel verborgen waren. Zo worden aan de ziel de bewijzen voor Gods oneindige Liefde geopenbaard:
1. De Eeuwige Vader, Schepper van de mens en alles wat hem omringt, heeft Zijn Zoon Jezus in de wereld gezonden om als Mens onder de mensen te leven, hun lot te delen in een onvoorstelbaar zwaar leven, en te sterven in ondenkbare omstandigheden. Het doel van de Menswording van Gods Zoon was de Verlossing van de zielen door de effecten van de erfzonde te compenseren door het Kruisoffer, zodat de mensheid opnieuw toegang zou krijgen tot de Eeuwige Gelukzaligheid in de Hemel. De gemakkelijke oplossing voor God zou zijn geweest: de zozeer verdorven mensheid hetzij de rug toe te keren (waardoor zij uiteindelijk haar eigen leven onmogelijk zou maken, want zonder God is er geen leven), hetzij de Schepping te vernietigen en te herbeginnen. Doch Hij heeft Zijn Schepping tegen de hoogst denkbare prijs willen redden met een onvergelijkbaar Offer van zelfvernedering. Hij had dit niet hoeven te doen, maar Hij heeft het willen doen.
De les die u hieruit moet trekken, is deze, dat ook uzelf het beste moet maken van elke situatie, in overeenstemming met Gods Plan, in plaats van te wensen dat alles totaal en radicaal veranderd wordt. Dat is een uiting van grote Liefde voor datgene wat is, omdat God het zo gewild en voorzien heeft.
2. Gods belofte van Zijn Rijk op aarde bij de Wederkomst van Jezus.Weinigen begrijpen de diepgang van deze belofte. Zij betekent de vestiging van de afspiegeling op aarde van het Eeuwig Rijk der Hemelen: een Rijk van Liefde, Vrede en Gelukzaligheid door innige eenheid tussen God en de mensenzielen. De enige voorwaarde die God hierbij stelt, is de heiliging van de mensheid. De mens heeft bewezen, zelfs de vruchten van de Verlossing niet ten volle te kunnen benutten. Men zou het zo kunnen stellen: De mens sterft van honger aan de rijkste tafelen. De vruchten van de Verlossing zijn in staat om alle zielen te voeden voor de Hemel, doch de menselijke zwakheid, het veelvuldig zwichten voor de bekoringen, verhindert de zielen om deze vruchten tot zich te nemen, of maakt ze onverteerbaar. God Zelf heeft Zich echter voorgenomen, de mensheid terug te voeren naar de oorspronkelijk bedoelde staat van heiligheid. Dat is veel méér dan de mensheid op grond van haar gedrag door de eeuwen heen verdiend heeft.
3. De Goddelijke Barmhartigheid, die zo groot is dat een ziel, die nochtans in de loop van een leven op aarde ontelbare malen Gods Liefde beschaamt door in te gaan op bekoringen in al hun vormen, niettemin de kans krijgt om de Gelukzaligheid van het Eeuwig Leven in de Hemel te verwerven. God heeft geen moeite gespaard om de mens tegemoet te komen. Enkele uitingen van Gods Barmhartigheid:
   *De Sacramenten (Communie, Biecht, Ziekenzalving.) Ik heb vroeger reeds de Sacramenten betiteld als 'raakpunten tussen Hemel en aarde'. Zij brengen God in de ziel, zodat zij het Ware Leven terug kan vinden. Zo krijgt de ziel gelegenheden om haar staat van genade te verhogen, haar schuld jegens de Goddelijke Gerechtigheid te verminderen en zichzelf opnieuw klaar te maken om de onbeschrijflijke uitwerkingen van Gods Liefde in zich op te nemen en te verteren.
                                                        *Uw engelbewaarder. God heeft elke mensenziel een engelbewaarder gegeven, die de opdracht heeft om haar te begeleiden en te sturen op de wegen van God. Van u wordt de inspanning gevraagd dat u uw hart opent voor de voortdurende ingevingen van uw Hemelse gids. Hij kan uw ziel voor veel onheil behoeden.
                                                        *De onophoudelijke inspiraties van de Heilige Geest. Geen mens heeft het recht, voor te geven dat hij alleen staat in de dagelijkse strijd voor het Eeuwig Heil. Gods Geest spreekt in elke ziel, maar of zij deze richtlijnen waarneemt, hangt af van de mate waarin zij geopend is voor de dingen van de Hemel. Wie slechts oog heeft voor de belangen die verband houden met het aardse leven, sluit de ogen van zijn ziel voor de Hemelse tekenen, en wie zich laat overrompelen door de drukte van de wereld, sluit de oren van zijn ziel voor de vredige stilte waarin Gods Geest de eeuwige Waarheid openbaart en de wegen naar het Heil bekendmaakt.
                                                       * De begeleiding op uw levensweg door ontelbare tussenkomsten van de Voorzienigheid: Elke dag weer doen zich allerlei gebeurtenissen voor die bedoeld zijn om de mens bij te staan, te bemoedigen of 'van richting te doen veranderen'. Deze gebeurtenissen zijn zachte tekenen van God, die gewoonlijk niet bruusk ingrijpt in de dingen der wereld, maar wel zijn geliefde mensheid wil waarschuwen voor elke stap die haar nog verder van Hem zou verwijderen. Gods Voorzienigheid werkt niet alleen via gebeurtenissen, doch eveneens via ontmoetingen. Wanneer een mens uw pad kruist, kan dit een diepere betekenis hebben: Ieder mens heeft zijn eigen begaafdheden, zijn eigen levenstaak, is drager van zijn eigen ervaringen die hij met anderen kan delen, enzovoort. God kan tot u spreken door de mond van mensen.
God is onophoudelijk bezig met de mens, zoekend naar gelegenheden om hem naar Zich toe te trekken zonder hem van zijn vrije wil te beroven. In Zijn oneindige Wijsheid regelt Hij het in elkaar passen van gebeurtenissen, ontwikkelingen, ontmoetingen, het spreken van woorden door mensen op welbepaalde ogenblikken, enzovoort. Zalig de ziel die Hij waakzaam vindt om deze tekenen te merken, die de genade in zich opneemt om ze te onderscheiden en te begrijpen, en die voldoende Liefde opbrengt om er op te reageren in de bestreving om Gods Plannen te bevorderen.
                                                        *De gelegenheden om te lijden om de eigen verdoeming te verhinderen, eigen zondeschuld af te betalen, en de komst van Gods Rijk van Liefde en Vrede te bespoedigen tot Heil van de hele mensheid. Met wereldse ogen wordt lijden zelden beschouwd als een zegen. Nochtans is het één van de grootste geschenken uit Gods hand. God veroorzaakt geen lijden, maar Hij laat het toe omdat Hij het kan gebruiken voor de verwezenlijking van Zijn Plan, dat slechts de Eeuwige Gelukzaligheid van de zielen beoogt. De Wet van de Goddelijke Gerechtigheid wordt dagelijks massaal en zwaar beledigd door de ontelbare zonden die over de hele wereld bedreven worden. Het lijden van de mens in lichaam en gevoelens is bij uitstek het betaalmiddel om de schuld van de mensheid tegenover God te vereffenen. Om die reden is Jezus Mens geworden: Om in een menselijk lichaam en een menselijk hart te kunnen lijden en daardoor de mensheid te verlossen van de eeuwige verdoeming.
Alle lijden dat u treft (in uw lichaam, gevoelens, bezittingen, relaties enzovoort) is een geschenk van Gods Liefde, omdat het is als een onzichtbare spaarpot voor het Eeuwig Leven: Hier op aarde merkt u daarvan gewoonlijk slechts de lasten, na uw aardse leven echter wordt de opbrengst ervan u uitbetaald met een onvergelijkbaar grote intrest.
                                                        *Het vagevuur als gelegenheid om schuld jegens de Gerechtigheid af te betalen, die u tijdens uw aardse leven niet door lijden, toewijding, overgave, gebed en met Liefde aanvaarde beproevingen hebt vereffend. Slechts de ziel die in volkomen staat van genade dit leven verlaat, wordt rechtstreeks in de Hemel toegelaten. Het vagevuur is een plaats (eigenlijk eerder een toestand) van uitboeting, goedmaking. Het is de voorlopige bestemming van elke ziel die nog onbetaalde schulden tegenover de Goddelijke Gerechtigheid op zich draagt, die 'afbetaalbaar' is, dit wil zeggen: schuld die goedgemaakt kan worden door een loutering, een vorm van lijden dat na een welbepaalde tijd (afhankelijk van de aard en de omvang van de schuld) uitloopt in een volkomen reinheid die de ziel geschikt maakt voor de Hemel. De schuld is niet 'afbetaalbaar' indien zij zo zwaar is dat volgens de Wet van Gods Gerechtigheid zelfs geen eeuwenlang lijden zou volstaan om God met haar te verzoenen. In dit laatste geval verdoemt de ziel zichzelf, en kan haar zelfs niet meer de loutering van het vagevuur worden toegestaan.
De louteringstijd in het vagevuur is een zeer grote uiting van Gods Liefde, want zelfs de noodzaak van een loutering gedurende vele jaren geeft de ziel niettemin de zekerheid dat zij ooit Gods Glorie zal aanschouwen en de Eeuwige Gelukzaligheid zal ervaren. Indien deze mogelijkheid niet bestond, zou het aantal zielen dat voor eeuwig verloren zou gaan, nog ontelbaar groter zijn dan nu reeds het geval is.
                                                       *Het stervensuur. Zeer weinige mensen geven zich hier rekenschap van, maar God roept geregeld zielen uit het aardse leven weg als een uiting van Liefde om hen te vrijwaren voor de eeuwige verdoeming, omdat Hij in Zijn oneindige Wijsheid voorziet dat hun zondeschuld te zwaar dreigt te worden vanwege hun onwil om de weg van de deugd in te slaan.
4. Het geschenk van Maria als groot Model, Moeder en Begeleidster.Ik hoef hier slechts te verwijzen naar vele van mijn vroegere geschriften.
Het grootste geschenk van Liefde dat u God kunt geven, is dat van een leven van gebed, offerbereidheid en totale toewijding. Bedenk echter dat geen enkel offer dat u kunt brengen, de liefdegaven van God aan u kan overtreffen, want Zijn gaven, die voor het grootste gedeelte in het verborgene worden geschonken, betreffen uw eeuwigdurende Gelukzaligheid. De enige weg om Gods beeld en gelijkenis dichter te benaderen, is daarom deze van een heldhaftige Liefde, dus van een totale navolging van Jezus en Maria, in de deugd zowel als in het lijden.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: Stormschriften I:
stormschrift n°39)

“De enige weg om Gods beeld en gelijkenis dichter te benaderen, is daarom deze van een heldhaftige Liefde, dus van een totale navolging van Jezus en Maria, in de deugd zowel als in het lijden.”


zaterdag 9 juni 2018

MARIA MAAGDELIJKE MOEDER VAN DE GENADE
MARIA MAAGDELIJKE MOEDER VAN DE GENADE:


Maria onderricht:

"Ik ben de maagdelijke Moeder van de Genade. Maagdelijkheid kan worden beschouwd als vrij-zijn van wereldse inmenging of beïnvloeding, of van schending door een tussenkomst van wereldse oorsprong. In die zin beschouwd, kan elk van Mijn dienaren Mij volgen in de maagdelijkheid. Het is het vrij-zijn van elke wereldse inmenging, dat aan de maagdelijkheid haar Hemelse geur verleent. Maagdelijkheid is niet in de eerste plaats een toestand, het is veeleer een levenshouding. Zo is maagdelijkheid in het lichaam door afwezigheid van lichamelijke gemeenschap niet op zichzelf heiligend, zij is dit pas voor zover het hart deze gesteldheid daadwerkelijk betracht.
Van Mijn dienaren verwacht Ik in de eerste plaats een maagdelijkheid in het hart en in de geest: dat zij hun denk- en gevoelswereld zo volkomen mogelijk afstemmen op de dingen van de eeuwigheid. Wereldse invloeden kunnen weliswaar niet in absolute zin vermeden worden, maar de houding van Mijn dienaren er tegenover kan elke toestand heiligen. Elke wereldse inmenging of beïnvloeding die vermeden kan worden, moet bewust vermeden worden. Voor zover dit mogelijk is, verwacht Ik van de ziel dat zij haar reinheid verdedigt en bewaart in gevoelens, gedachten en verlangens.
Ook dat is de diepe betekenis van het negende gebod 'wees steeds kuis is uw gemoed'. Maagdelijkheid in hart en geest, en zo mogelijk in het lichaam, voor zover zij steunt op de diepe betrachting van de reinheid, houdt de ziel vrij van de besmetting van de wereld, en stelt haar hierdoor vrijer ter beschikking van een diepe beleving van haar ware noden: deze voor de eeuwigheid, de noden waarover zij in de kern van haar wezen onderricht wordt door de Heilige Geest, de noden die haar in overeenstemming brengen met Gods Wil. Een maagdelijke ziel is een ziel die zich bewust en gewild totaal laat onderdompelen in de dingen van de Hemel, en die de dingen van de wereld van nature leert te schuwen en te verachten.
Een uitgelezen weg om de ziel naar het niveau van de ware maagdelijkheid te verheffen, is de kuisheid in het lichaam. Kuisheid in het lichaam snijdt één van de krachtigste banden door waarmee de ziel nog gevoed kan worden door wereldse invloeden. Kuisheid is bevrijding van het lichaam uit zijn gehechtheid aan bewuste en gewilde wereldse beïnvloeding, aan bevrediging door wereldse inmenging. De kuisheid verzegelt de ziel met Mijn zegel: Zij omhult het lichaam met Mijn mantel, zodat het op bovennatuurlijke wijze in Mij opgenomen wordt. Het voortplantingsapparaat is het niveau waarop God in het lichaam de kiemkracht voor nieuw leven instort. Door het verbreken van bewuste en gewilde stoffelijke invloeden op dit niveau, wordt verhinderd dat deze kiemkracht, die draagster van het Ware Leven wordt, zou worden besmet door de invloeden van gevoelens, gedachten en verlangens die hun wortels hebben in de wereld, en dus in de wil van een mens.
Kuisheid maakt dit niveau van het lichamelijk bewustzijn tot heilige grond waarop de lelies van het ware Goddelijk Leven ontspringen. Ook al brengt onkuisheid geen rechtstreekse schade toe aan de medemens, zij schendt het verbond dat de mens bij zijn schepping had gesloten met de Schepper, en waardoor de mens zich er toen voor alle tijden toe heeft verbonden, zijn seksuele vermogens te vrijwaren voor ontheiliging: Het geslachtelijk leven zou voor altijd louter en alleen gestuurd worden door het bewustzijn van de verplichting van de mens om zijn seksualiteit uitsluitend ten dienste te stellen van Gods Werken. Het is om deze reden dat de seksualiteit tot de grootste terreinen van manipulatie door de satan behoort. Het zijn de overtredingen en schendingen van dit eeuwig verbond, die de mens hebben ontrukt aan zijn oorspronkelijke bestemming: de staat van de engelen te evenaren, en zelfs, na de zondeval, door verdiensten te overtreffen. De ziel die niet meer de staat van maagdelijkheid in het lichaam bezit, kan deze staat in zijn daadwerkelijke effecten herstellen, door:
1.zich totaal aan Mij toe te wijden met de uitdrukkelijke gelofte, ook in het lichaam Mij alleen volmaakt toe te behoren. Deze gelofte stelt Mij in staat om een eerste omheining te plaatsen rondom de tuin van het geslachtelijk bewustzijn;
2.door dagelijkse boete, offers en gebed aan het lichaam te versterven in een zo hoge mate dat de behoeften ervan volkomen aan Mijn Genade overgeleverd zijn. Ik ben dan de soevereine Meesteres van het lichaam, en plant er Mijn rozen, waarvan de geur de satan verlamt naarmate de rozen groeien en bloeien;
3.Gerichte smekingen om eenwording met Mijn hele Wezen en om een dagelijks leven vanuit het bewustzijn dat leeft in Mijn eigen maagdelijk Hart.
De ziel zal deze devotie pas tot volle vrucht zien komen zodra zij de sleutel tot haar seksueel leven onvoorwaardelijk en voor eeuwig onder Mijn voeten legt. Dit is de ware Hemelse kuisheidsgelofte, waardoor Ik de tuin van de seksuele beleving volledig uit de wereld kan wegrukken en hem in Mijn Hart kan opnemen om hem over te dragen naar het Paradijs als een trofee van Mijn macht over een ziel. Het bewijs van Mijn totale en absolute macht over een ziel is pas geleverd zodra zij vrijwillig haar lichaam onder Mijn voeten heeft gelegd.
 Zeer vele zielen hebben hun lichaam aan de satan verpand. Deze wereld beleeft thans het rijk van het lichamelijk genot. IJdelheid, vrije seksualiteit, prostitutie, ontelbare vormen van onkuisheid, pornografie, en het ongeremd gebruik van allerlei middelen en praktijken die de zedeloosheid gemakkelijker maken en hierdoor ook vaak het geweten restloos vermoorden, zoals anticonceptie en abortus, zijn nu de machtsmiddelen via dewelke de satan zijn rijk van onbeschaamde heerschappij over de mensheid uitbreidt en het getal van zijn slaven schrikbarend laat aangroeien tot in de rangen van de zogenaamde christenen.
Doordat de mens gemakkelijker herinnerd wordt aan zijn lichamelijke behoeften dan aan deze van zijn ziel, heeft de macht van de satan zich kunnen uitstrekken tot in alle sferen van het leven. Door de zielen onophoudelijk, vaak als in een onblusbare koorts, te herinneren aan hun lichamelijkheid, en hen genadeloos te bekoren om aan alle lichamelijke gevoelens toe te geven, maakt de satan de mens tot zijn slaaf. Hij weet de mens zozeer te binden aan de tirannie van het lichamelijk genot dat de ziel zich nauwelijks nog kan losmaken van alles wat het lichaam tot voeding kan dienen om de steeds verder groeiende genotzucht te bevredigen: genotmiddelen, alcohol, drugs, seksualiteit, voeding in hoeveelheden en variaties die het levensnoodzakelijke zo ver overschrijden dat het lichaam totaal ontwricht wordt omdat het niet meer wordt gevoed in overeenstemming met Gods bedoelingen bij de schepping van het menselijk lichaam.
De zielen liggen bij talloze miljoenen aan de voeten van de satan en aanbidden hem in zijn vele afgoden van seksualiteit, materialisme, genotzucht en onmatigheid, doch zij herkennen in deze verlokkingen niet de satan, die bezig is, hen in ketenen te slaan voor de eeuwigheid. Het is Mijn taak, de zielen te bevrijden uit de slavernij van de wereldse invloeden om hen naar het Ware Leven te voeren. Dat kan slechts in de mate waarin zij Mij erkennen als hun ware Meesteres, Zij die hen terugvoert naar de heerschappij over zichzelf, weg uit de slavernij jegens de satan, die hun lichamelijke zwakheden groter en groter maakt door allerlei bekoringen en misleidingen om hen via deze zwakheden aan zijn grillen te onderwerpen voor de eeuwigheid. Hij laat hen genietingen najagen die vergankelijk zijn, en die hij hun voorspiegelt als de enige zin en het enige doel van hun leven op aarde, en als de beloning voor allerlei gehechtheden aan wereldse banden. In werkelijkheid maakt hij deze zielen tot zijn slaven door hun behoeften eindeloos aan te wakkeren, als een gloeiende oven.
Bekijk de moderne samenleving met haar ijdele voorspiegelingen en listig bedrog in reclame en massamedia en in de vele andere vormen van misleiding. Ik wil de zielen erop wijzen dat zij door dit alles van al hun waardigheid worden beroofd. De zielen zijn zo hoogmoedig geworden. Door schijnbare successen in wetenschap en techniek hebben zij zichzelf tot goden verheven. Doch zij zien niet hoe zwaar zij dagelijks door de satan vernederd worden via al hun wereldse gehechtheden en schijnbehoeften. Als de Meesteres van alle zielen zoek Ik gelegenheden om de zielen vrij te maken door Mijn Rijk in hen te vestigen. Daartoe is noodzakelijk dat Ik de volle beschikking krijg over hun lichaam. De ware vrijheid kan de ziel pas bereiken voor zover zij aan Mij afstand doet van al haar lichamelijke belevingen, en voor zover zij haar lichamelijkheid aan Mij toewijdt. Geef Mij het lichaam, en Ik zal de ziel veranderen in een bloem, zoals God haar oorspronkelijk, vóór de zondeval, had bedoeld."
Het is Mijn taak, de zielen te bevrijden uit de slavernij van de wereldse invloeden om hen naar het Ware Leven te voeren.”


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 9 juni 2006)dinsdag 29 mei 2018

HULPVAARDIGHEID
We leven in onze huidige wereld in een sfeer waar het egoïsme bij de mensen zeer groot is geworden, hulpvaardigheid om de naaste bij te staan bij problemen of moeilijkheden is soms veraf, het eigen ik krijgt veeleer voorrang…

 HULPVAARDIGHEID:


Hulpvaardigheid is de deugd waardoor u uw medemens niet aan zijn lot overlaat, doch geen inspanning schuwt om zijn leven te verlichten. Het is de eigenschap waardoor u in alle omstandigheden bereid bent om hulp te bieden, en zelfs die hulp laat voorgaan op uw eigen noden. Deze deugd is bij God zeer geliefd, omdat zij een uiting van naastenliefde is waardoor u het uw medemens helpt mogelijk maken dat hij ondanks alles zijn kruis zou blijven dragen. Ieder mens krijgt een levenstaak, die bestaat uit de ontelbare kleine en grotere opdrachten van elke dag, die samen het kruis van de levensweg vormen. Het vervullen van die taak is van het grootste belang voor het volbrengen van Gods Heilsplan met de mensheid.
Wanneer ieder mens afzonderlijk zijn eigen taken naar behoren vervult, werkt het geheel van al die volbrachte taken van alle mensen samen in de richting van de verwezenlijking van Gods grote Plan. Niet ieder mens is op al zijn taken berekend, doordat op grond van een samenloop van allerlei omstandigheden sommige opdrachten op sommige dagen te zwaar lijken. Op dat ogenblik is het voor God zeer heilvol indien een ander mens de zwaar beproefde te hulp komt, zodat met verenigde krachten de taak toch volbracht wordt, en het offer gezamenlijk wordt gebracht. Zo kan alles verder lopen. Uw medemens het kruis helpen dragen, is voor hem een kans om even op adem te komen, en voor u een genadevolle gelegenheid om aan naastenliefde te doen. In de bereidheid om uw naaste te hulp te komen, zijn gradaties mogelijk. U kunt hulpvaardig zijn wanneer de omstandigheden u dwingen, zoals Simon van Cyrene Jezus hielp met het dragen van Zijn Kruis omdat Romeinse soldaten hem daartoe opvorderden, maar u kunt ook hulpvaardig zijn omdat dit werkelijk in uw natuur ligt. In dit laatste geval benaderen wij tevens de deugd van de voorkomendheid.
Het tegendeel van de hulpvaardigheid komt tot uiting bij de mens die zijn medemens aan zijn lot overlaat, hem 'zijn plan laat trekken', en slechts hulp zal bieden wanneer hij vreest dat hij bij anderen gezichtsverlies zal lijden indien hij opvallend hulp weigert, of wanneer hij daar voor zichzelf voordeel in ziet. Iemand helpen in de hoop of verwachting, ervoor vergoed te worden, is geen zuivere hulpvaardigheid meer, doch een bezoedelde deugd uit eigenbelang. Mensen die slechts voor zichzelf leven en die hun leven opbouwen rond materiële beschouwingen, zullen doorgaans niet gemakkelijk tot zuivere hulpvaardigheid komen, want voor hen is alles een ruil: Ik bied mijn arbeidskracht te koop aan wie mij ervoor vergoedt. Voor deze mensen is belangeloze hulp als een vorm van slecht bedrijfsbeheer: Goederen en diensten gratis wegschenken, is voor hen een onverstandige zet, die onverantwoord is, en zij gaan ervan uit dat dit erop neerkomt dat zij zich hierdoor laten uitbuiten.
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: lentebloesems aan de levensboom.)

Overweging:
“Waar vind ik iemand die God zonder beloning dienen wil?
Maar zelden komt men iemand tegen die zo geestelijk leeft dat hij van dat alles is bevrijd.
Want de ware arme van geest, onthecht aan al wat is geschapen, wie zal hem vinden? 'Zijn waarde is groter dan die van juwelen' (Spr. 31, 13.)
Al geeft een mens daarvoor heel zijn vermogen, dan is dat nog niets.
En al doet hij grote boete, dan is dat maar gering.
En al zou hij zich alle wetenschap eigen maken, dan is hij er nog lang niet.
En al bezit hij hoge deugd en een heel vurige Godsvrucht, dan ontbreekt hem veel: dit ene namelijk dat het allermeest noodzakelijk is.
Wat dat is? Dat hij na alles verlaten te hebben ook nog helemaal buiten zichzelf treedt en niets van de eigenliefde overhoudt.
En als hij dan alles heeft gedaan wat hij als volstrekt nodig ziet, dan mag hij denken dat hij niets heeft uitgevoerd.
En hij moet niet menen dat het groot is wat men op zich wel voornaam zou kunnen achten; maar zich wel in alle oprechtheid de onnutte dienstknecht noemen, zoals de Waarheid zegt: 'als gij alles hebt gedaan wat u is opgedragen, zeg dan: wij zijn maar waardeloze slaven' (Lc. 17, 10.)
Dan zal hij werkelijk arm en naakt van geest kunnen zijn en met de profeet zeggen: 'Ik ben eenzaam en ik heb niets' (Ps. 25, 16.
Toch bezit niemand meer rijkdom, meer macht, meer vrijheid dan hij die alles weet te verlaten en zich stelt op de allerlaatste plaats.”

(Uit de navolging van Christus –
Thomas a Kempis.)
Als gij alles hebt gedaan wat u is opgedragen, zeg dan: ”wij zijn maar onnutte dienstknechten.”
(lucas 17:10)


zaterdag 26 mei 2018

MARIA’S HEERLIJKHEID


MARIA’S HEERLIJKHEID:Maria is in ontelbare opzichten Gods antwoord op de werken en plannen van de satan geweest. Haar Heerlijkheid is met geen pen te beschrijven, en gaat alle menselijk bevattingsvermogen te boven. Maria dienen, is de grootste verheerlijking die een mens God kan geven. Indien de mens Maria kon aanschouwen in Haar volle Glorie, zou hij van verrukking vanzelf voor Haar door de knieën gaan. Het is slechts te betreuren dat de meeste mensen dit tijdens hun leven niet zien.

Maria is het groot symbool van de zachtmoedigheid. Alles aan Haar is zachtheid: Haar voorkomen, Haar uitstraling, de richtlijnen die Zij in het hart van Haar begenadigden legt, zelfs Haar bevelen aan de engelen, die onder Haar heerschappij zijn gesteld. Zachtheid is een onoverwinnelijk wapen tegen het kwaad. Hoe meer de wereld wegzinkt in het moeras van kwaad en zonde, des te luidruchtiger wordt hij. Ware Liefde gaat echter gepaard met zachtheid, tederheid, stilte. Een mens bekeren, gebeurt duizend maal eerder door zachte Liefde dan door ruzie. Wie zijn hart waarlijk, oprecht en totaal aan Maria weggeeft, begrijpt heel spoedig dat Zij niets dan zachtheid is en verlangt, en Zij dwingt bij Haar instrumenten oneindige Liefde, eerbied en gehoorzaamheid af in volmaakte, Hemelse zachtheid.
Wie Maria in zijn hart heeft toegelaten, ervaart reeds spoedig hoe relatief alle wereldse genietingen zijn. De aarde kent geen genot dat groter is dan het genot dat Maria Haar nederigste dienaren schenkt. Vergeleken bij Maria’s schoonheid verbleekt alles wat Haar dienaren voordien als mooi beschouwden. Alles verliest zijn aantrekkingskracht wanneer de dienaar/dienares er Maria niet in terugvindt. Maria is als een onvergelijkbare Bloem, en alles wat Zij geeft, zijn Hemelse bloemen: oneindig mooi en geurig, zelfs indien zij vaak met groot lijden gepaard gaan. Als Moeder van het Ware Leven, is Maria niets dan Leven, Zij wil in Haar dienaren slechts één ding vernietigen: de dood, de dood van de ziel, de dood die als slijk aan alle wereldse genoegens en gehechtheden kleeft. Wie bereid is om haar/zijn aardse gehechtheden te begraven, wordt uit Maria opnieuw geboren.
Het eerste wat Maria in het hart van de aan Haar toegewijde ziel legt, is een onvergelijkbare vrede, een zachte, berustende overgave die de wereld niet in het hart kan opwekken, en die vele inwendige stormen bedaart.
De zuiverheid is naast de liefde de deugd die Maria het meest behaagt. Alles wat afwijkt van de zuiverheid, staat Gods Aanwezigheid in de weg. Zuiverheid is vrijheid van smet in gedrag, woorden, gedachten, gevoelens, verlangens en bestrevingen, door bewust verzet tegen alle bekoring, en een bewust nastreven van gelijkenis met God (of met Maria.)
Hierin schuilt het groot verschil tussen oppervlakkige devotie voor Maria, en ware toewijding: Van toewijding is pas sprake wanneer men Maria echt bij zijn leven betrekt, in alle mogelijke omstandigheden, en zichzelf en alles wat men doet werkelijk aan Haar geeft. Dit betekent dat u uw vreugden met Haar deelt, maar vooral ook dat u bij elke tegenslag, beproeving, last of pijn automatisch tot Maria zegt dat u deze onaangename toestand draagt en aanvaardt uit Liefde tot Haar. Wanneer u iemand oprecht en heel diep bemint, dan bent u bereid om alles voor hem of haar te doen. Zo ook moet u uzelf regelmatig de vraag stellen of u een onaangename toestand zou aanvaarden indien Maria Zelf u deze toestand mocht opleggen (als het ware zoals een bevel.) Indien u dan protest voelt opkomen, gaat uw Liefde niet diep genoeg. Indien u dan nog in staat bent om voor Haar te buigen en 'ja' te zeggen, is uw Liefde vurig. In dat geval zal Zij aan u onvervalste wonderen voltrekken.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden: tussenteksten gebeden 422-442)
Maria is als een onvergelijkbare Bloemzondag 20 mei 2018

HET LICHT VAN CHRISTUS STERKER MAKEN


HET LICHT VAN CHRISTUS STERKER MAKEN: (Mariatoewijding)


Maria onderricht:
“God heeft Zijn Zoon Jezus Christus naar de zielen gestuurd om met hen het Nieuw Verbond te sluiten. Op kracht van dit Verbond zou elke ziel die een leven leidt in navolging van Gods Zoon, in zich de effecten van de Verlossing kunnen ontsluiten en zo de ware heiligheid van de kinderen Gods kunnen bereiken. God heeft Mij uitverkoren om de Ark van het Nieuw Verbond te zijn, het volkomen heilig Tabernakel waarin Gods Zoon, het Licht, in de wereld gedragen zou worden. Daarom ben Ik de Meesteres van alle zielen: Ik ben de Draagster van het Goddelijk Licht, die het vermogen bezit om Licht te brengen waar duisternis heerst. Lieve zielen, totale toewijding van jullie leven en jullie hele wezen aan Mij, is de absolute bezegeling en bekrachtiging van de aanvaarding van jullie prachtige erfenis als kinderen Gods.
Ik kan in de totaal aan Mij toegewijde ziel het vermogen ontsluiten om Jezus volkomen na te volgen, door haar zo diep te voeden met Goddelijk Licht dat al haar handelingen en woorden, en zelfs haar diepste gedachten en verlangens, Licht verspreiden en Licht aansteken. In de ziel die zich totaal aan Mij weggeeft, verlicht Ik stap voor stap alle innerlijke processen, alles wat in haar omgaat, en al haar voornemens, opdat haar handelingen en woorden de juiste wegen zouden volgen. Zodra in een ziel een intentie geboren wordt, zoekt zij een weg om deze tot uitwerking te brengen. Niet elke goede intentie is automatisch vruchtbaar. De ziel kan een daad stellen die op zichzelf goed is, en niettemin een andere ziel hierdoor geen dienst bewijzen, wat de spirituele ontwikkeling van deze laatste betreft. Zij geeft dan honing, die in de ziel van haar medemens bitter smaakt, zelfs al aanvaardt deze laatste de honing met gretigheid, of verlangt zij er vurig naar.
Ik bezit de Wijsheid om het hart te verlichten, zodat de ziel tijdig herkent of zij een bepaalde handeling beter stelt of niet, of een bepaald woord beter spreekt of niet, dit alles met het oog op het Heil van haar medemens. Naarmate de overgave van de ziel aan Mij groeit, leef Ik sterker in en door haar, en worden al haar handelingen en woorden dragers van grotere hoeveelheden Licht. Het is Mijn roeping, het Licht van Christus in alle zielen sterker te maken. Daartoe heb Ik de totale overgave van elke ziel aan Mij nodig. Mogen de zielen Mij voortdurend aanroepen met de woorden: Maria, wees de Meesteres van mijn hele wezen. Leef en heers in en door mij, opdat ik doorstraald moge worden van het Goddelijk Licht”. Elke lichtstraal die Ik in een ziel kan sturen, verdrijft uit haar een element van duisternis. Naarmate in de ziel het Licht sterker wordt, zal zij zich vrijer, gelukkiger en vredevoller voelen. Zo leg Ik rond de wereld een ketting van Licht.
Lieve zielen, de duisternis hoort niet thuis in een ziel, want elke ziel is een diamant uit de schatkist van God. Geef Mij jullie diamant, opdat Ik haar kan bevrijden van het stof van wereldse invloeden en haar kan bijslijpen in heilzame beproevingen, zodat de zon van de Goddelijke Wijsheid zich in haar kan weerspiegelen, en de wereld moge worden tot het Rijk van de Liefde, een Rijk van Licht, een Rijk zonder valse schaduwen van dwaling en menselijk redeneren. Een ziel in wie Ik totaal kan leven en heersen, werpt geen schaduwen meer: zij verspreidt het Licht dat ooit door Jezus Christus is aangestoken tot getuigenis tegen alle duisternis. De ziel kan Jezus Christus in geen grotere waardigheid dragen dan wanneer zij zich totaal aan Mij heeft gegeven, en daar in alle bijzonderheden van haar dagelijkse doen en denken naar leeft, want dan ben Ik in haar waarlijk het Tabernakel, de Ark, die het Nieuw Verbond draagt. Ik ben de Mantel van Jezus in de ziel. Welke ziel kan zeggen dat zij Jezus waarlijk liefheeft wanneer zij Hem in zich wil opnemen, doch niet toestaat dat Hij Zich in haar met Zijn Mantel zou omhullen?”
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie openbaringen  17 januari 2009)
“God heeft Mij uitverkoren om de Ark van het Nieuw Verbond te zijn, het volkomen heilig Tabernakel waarin Gods Zoon, het Licht, in de wereld gedragen zou worden.”