vrijdag 15 mei 2020

PINKSTERNOVEENGEBED


 PINKSTERNOVEEN:

(2020: van 22 mei tot en met 30 mei.)


1e dag Liefde:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, maak mij sterk in de Ware Liefde. Wil mij genezen van elke onvolmaaktheid in mijn relaties tot mijn medemens en tot God. Breek in mij elke onverschilligheid. Wek in mijn hart het Vuur van de heiligen dat in mij alles zal verteren dat in duisternis verkeert, en mijn ziel zal ontvlammen met het Licht dat Gods Heil over de wereld zal brengen.
Weesgegroet Maria bruid van de H.Geest, vol van genade...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
2e dag Innerlijke Rust:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, breng mij tot de ware rust. Wil mij genezen van alle onrust, van elke innerlijke strijd, van alle onvrede in mijn hart. Wek in mij het vertrouwen en de stille zekerheid dat God in mij woont en dat mijn hart tot Zijn Rijk kan worden zodra ik al mijn zorgen, alle invloeden uit mijn verleden en alle wereldse invloeden weet los te laten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
3e dag Boetvaardigheid en Offerbereidheid
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij een geest van ware boetvaardigheid en offerbereidheid. Wil mij genezen van alle zelfzucht, van alle genotzucht, van elke opstandigheid tegen het lijden en de lasten van mijn levensweg. Leer mij de waarde kennen van het wegcijferen van mijn eigen welbevinden tot Heil van mijn medemens.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
4e dag – Inzicht in de ware Behoeften van de Ziel
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open de ogen van mijn geest opdat ik de ware behoeften van mijn ziel moge leren kennen. Open de oren van mijn hart voor de noden van mijn ziel die mijzelf verborgen zijn gebleven. Wil mij genezen van alle verkeerde of zondige neigingen en van alle gewoonten die de groei van mijn ziel belemmeren.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
5e dag – Vergevingsgezindheid:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij het vermogen om alles te vergeven wat mensen mij hebben misdaan. Wil mij genezen van alle wrok en van alle bitterheid over onrecht of beledigingen waarvan ik het slachtoffer ben geweest. Leer mij begrijpen dat God mij zal vergeven in de mate waarin ikzelf mijn medemens kan vergeven, en dat ik pas het Ware Geluk zal kennen wanneer ik mij in mijn hart met mijn vijanden kan verzoenen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
6e dag – Overgave en Toewijding
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, leg in mij het vermogen tot een volkomen overgave aan Gods Wil, een stille berusting in datgene wat de Voorzienigheid voor mij beschikt, en een volkomen toewijding aan Maria, opdat ik moge bijdragen tot de verwezenlijking van Gods Heilsplan. Genees mij van de neiging om alles zelf te regelen, mijn zorgen vast te houden en bovenmatige aandacht te schenken aan mijn lasten.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
7e dag – Zuiverheid van Mond:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de zuiverheid van mond, want Jezus zegt "wat uit de mond van de mens komt, verontreinigt hem". Genees mij van alle bekoring tot laster, roddel, kwaadsprekerij, achterklap, leugen, onoprechtheid en valse vleierij. Leer mij liever te zwijgen dan God in mijn medemens te beledigen.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
8e dag – Geloof en Godsvrucht
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, schenk mij de gave van een vurig geloof en een diepe godsvrucht. Genees mij van alle oneerbiedigheid tegenover God en alles wat heilig is, en van elk gebrek aan vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Wek in mij het Vuur dat alle lauwheid in het gebed, in de Heilige Mis en tegenover de Sacramenten uit mij zal verdrijven, en mij zal behoeden voor elke heiligschennis.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
9e dag – Inzicht in eigen Fouten en Zwakheden:
Kom, Heilige Geest, open mijn hart, mijn geest en mijn ziel.
O Geest van God, open mijn ogen voor mijn eigen fouten en tekortkomingen. Genees mij van al mijn slechte gewoonten, die ergernis kunnen verwekken of mijzelf tot zonde brengen. Maak mij meer bewust van mijn eigen gedrag, opdat ik elke zwakheid in de Liefde en de zuiverheid in mijzelf kan ontdekken en met Gods Genade aan mijzelf kan werken.
Weesgegroet Maria...
O Heilige Geest, ontsluit voor mij de diepten van mijn eigen ziel. Breng mij tot zelfkennis. Laat mij toch zien wie ik werkelijk ben. Verberg de Waarheid niet langer onder de sluier van mijn menselijkheid.
BRON: MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT (zie gebeden; gebed nr.668)

31 mei 2020: hoogfeest van Pinksteren:

KOM H.GEEST MET UW STORM VAN VUUR!
woensdag 13 mei 2020

GENADEBRONNENGENADEBRONNEN:Goede vrienden, we zijn nu al een goede 2 maand onderweg waarin de kerk ten gevolge van de coronamaatregelen, tijdelijk buiten werking is gesteld, daardoor moeten we een belangrijke genadebron, de H.Eucharistie tijdelijk missen. We kunnen in ons geloofsleven ook gebruik maken van andere genadebronnen, ik noem er enkele op:

1.            Devotie tot het H.Hart van Jezus, deze werd door Jezus zelf in het leven geroepen (17é eeuw) Bid dikwijls: ‘Heilig hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op u.’ Zie ook blog: feest van het heilig hart van Jezus:

Jezus deed bij de instelling van deze devotie enkele voorname beloften, enkele welke in onze huidige tijd van belang zijn:
·       Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
·       Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
·        Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
 Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.

Heilig hart van Jezus, ik hoop en ik vertrouw op u.2.            Devotie tot de barmhartige Jezus: is ons ook aangereikt door Jezus zelf: bid dikwijls: ‘O bloed en water stromend uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u.
    
       ‘O bloed en water stromend uit het hart van Jezus, als bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op u.
   


3.   Persoonlijk gebed: dit kan zich in vele vormen in uw geloofsleven uiten; voorbeeld, het Jezus-gebed, begin dit jaar reikte ik u een blog over dit onderwerp aan, het Jezus-gebed is als het ware een geestelijke communie:

*Het rozenkrans- gebed is een zeer genaderijk gebed, en laten we Maria ons binnen leiden in de mysteries van het leven van Haar Zoon Jezus Christus, om zo dieper verbonden te worden met Hem.Gezegend ben je als je Gods sturende hand  in voor- en tegenspoed mag zien.”

*Veelvuldig gebed tot de H.Geest:

Onze tijd heeft een enorm grote nood aan de uitstorting van de Gaven van Gods Geest in de zielen. Ondanks de snel toenemende graad van materiële ontwikkeling is deze wereld in een ongeëvenaard diepe duisternis 
gehuld.
 Aanroeping en gebed tot de Heilige Geest is één van de belangrijkste sleutels tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Het is dan ook geen toeval dat de Allerheiligste Maagd Maria zo vurig aanspoort om ons tot de Heilige Geest te wenden. Doe dit steeds in vereniging met Maria, want Haar macht voor het bekomen van de uitstortingen van de Heilige Geest is waarlijk onbegrensd. Dien Haar in volmaakte gehoorzaamheid, en Zij zal u de oneindige schatten van de Heilige Geest schenken, die uw hele wezen en leven reeds hier op aarde in een ongekende mate zullen veranderen.”
Laten we dus bidden op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest, die een zeer krachtige uitwerking op de werking van de H.Geest in uw leven kan bekomen, vraag haar daarom om voor u ten beste te spreken bij de H.Geest. Bid dagelijks om de kracht van de H.Geest. Pas dan kan er iets gaan bewegen. En als de Geest beweegt, beweeg dan mee met Hem. Als je mee beweegt met de Geest dan beweeg je richting God. Beweeg je op je eigen manier, dan beweeg je richting wereld, en weg van God. 

LAAT GODS KONINKRIJK KOMEN IN KRACHT
LAAT GODS KONINKRIJK KOMEN IN KRACHT:


We beleven duistere tijden, ondanks dit  alles wil God zijn Koninkrijk  in en door ons laten komen in deze wereld! We kunnen ons de vraag stellen om welk koninkrijk het hier zal gaan... Toen Jezus bij Pilatus was en deze hem vroeg ‘Ben jij de Koning van de Joden?’ zei Jezus hem:
Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaren voor Mij hebben gestreden. Dan hadden de Joden Mij niet gevangen kunnen nemen. Maar mijn Koninkrijk is niet van deze wereld."
(Johannes 18)
Toen Jezus’apostelen naar de eindtijd vroegen, antwoorde Hij: “"Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaalt wanneer dat zal zijn.  Maar jullie zullen de Heilige Geest krijgen. Hij zal jullie kracht geven. Dan zullen jullie aan de mensen gaan vertellen wat jullie van Mij hebben gezien en gehoord.”(Handelingen 1: 6-8)
De apostelen begrepen toen ook nog niet dat het Koninkrijk die Jezus kwam stichten op aarde, geen aards koninkrijk was, maar een Koninkrijk in de Geest.

De Farizeeërs vroegen aan Jezus wanneer het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde: "Het Koninkrijk van God komt niet zó, dat je het kan zien.  Je zal niet kunnen zeggen: 'Kijk, hier is het,' of: 'Kijk, daar is het!' Want het Koninkrijk van God is binnenín jullie." (Lucas 17:20-21)
Jezus vertelt ons dat het Koninkrijk is als een mosterdzaadje dat kiemt en groeit. Het Rijk Gods komt dus niet plots uit de hemel gevallen, het groeit, en aan die groei ervan worden wij uitgenodigd om eraan mee te werken, een actieve inzet dus.

BIDDEN IN DE KRACHT VAN DE GEEST:

Een voorname en wijze Heilige van de Russisch orthodoxe kerk, de H. Serafim van Sarov, zegt ons het volgende:

“De ware zin van ons christelijke leven bestaat in het verwerven van de H.Geest.”

Echter vele  christenen, alsook vele christelijke kerken maken de fout dat ze de H.Geest teveel in hokjes willen plaatsen, en daar mag Hij dan éénmaal per jaar uit te voorschijn komen en dat is met Pinksteren en/of de dagen die eraan vooraf gaan. Op deze manier gaat men zeker niet de H.Geest verwerven! Ons bidden en werken om het verwerven van de H.Geest is een werk van elke dag.

De H. Geest openbaart zich hoofdzakelijk in KRACHT EN VUUR: we lezen in Handelingen
2:2-4: “ Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide.  En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal.  En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.”
Neen de H.Geest komt niet in een zacht flauw briesje en op zijn kousenvoeten binnen bij ons. Hij IS KRACHT EN VUUR! Ook daarom houd de Geest niet van lauwheid en onverschilligheid.
Als we willen leven van Jezus’Geest dan zullen we ons bereid moeten tonen om hem onbelemmerd te laten werken in ons en door ons, daarvoor zullen we ons moeten losmaken van bepaalde dingen, bepaalde ideeën en visies loslaten  om de Geest de vrijheid te geven vrij te kunnen werken in ons en “de nieuwe mens” in ons tot stand te laten komen. (Stugheid kan een belemmering zijn om herschapen te worden in een nieuwe mens.) Laat los, en laat Gods wil geschieden in uw leven, en niet langer uw eigen wil. Leef in overgave aan Gods werken en plannen, en een schitterende toekomst wacht op je tot in eeuwigheid!

Ons gebed moet een wapen worden waarmee we ‘geestelijk bolwerken’ neerhalen.

2Kor. 4:” De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke geestelijke muur kunnen afbreken.”

Deze geestelijke bolwerken of geestelijke muren, dat zijn de geesten der duisternis, of de machten van het kwaad waartegen we moeten strijden.
Een zéér effectief wapen hiertegen is ons KRACHTIG GEBED in de Geest. We moeten leren de machten van het kwaad op een strenge en radicale manier toe te spreken om ze op dergelijke manier te verdrijven van onze wereld,  zo werken we mee, aan het tot stand komen van het Rijk Gods op aarde. In Marcus 1:21-28 zien we hoe Jezus een bezetene toespreekt op een strenge toon, hij beveelt de onreine geest op strenge toon die man te verlaten.
De machten van het kwade komen heus niet onder de indruk van een zacht gebedje, willen we ze verdrijven dus moet ons bidden en spreken krachtig en streng zijn.
In deze coronatijd wil het kwade onze wereld tot een hel maken door mensen ziek te maken en te laten sterven. Daarom moeten we krachtig bidden en de kwade geest streng toespreken en hem gebieden in ‘Jezus naam onze aarde te verlaten!Bid KRACHTIG:

WANT VAN U IS HET KONINKRIJK EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID  IN EEUWIGHEID.AMEN. GLORIE AAN GOD. GLORIE AAN JEZUS TOT IN EEUWIGHEID!

BID om de H.Geest!


“Onze tijd heeft een enorm grote nood aan de uitstorting van de Gaven van Gods Geest in de zielen. Ondanks de snel toenemende graad van materiële ontwikkeling is deze wereld in een ongeëvenaard diepe duisternis 
gehuld.
 Aanroeping en gebed tot de Heilige Geest is één van de belangrijkste sleutels tot de vestiging van het Rijk van Christus op aarde. Het is dan ook geen toeval dat de Allerheiligste Maagd Maria zo vurig aanspoort om ons tot de Heilige Geest te wenden. Doe dit steeds in vereniging met Maria, want Haar macht voor het bekomen van de uitstortingen van de Heilige Geest is waarlijk onbegrensd. Dien Haar in volmaakte gehoorzaamheid, en Zij zal u de oneindige schatten van de Heilige Geest schenken, die uw hele wezen en leven reeds hier op aarde in een ongekende mate zullen veranderen.”
Laten we dus bidden op voorspraak van Maria, de bruid van de H.Geest, die een zeer krachtige uitwerking op de werking van de H.Geest in uw leven kan bekomen, vraag haar daarom om voor u ten beste te spreken bij de H.Geest. Bid dagelijks om de kracht van de H.Geest. Pas dan kan er iets gaan bewegen. En als de Geest beweegt, beweeg dan mee met Hem. Als je mee beweegt met de Geest dan beweeg je richting God. Beweeg je op je eigen manier, dan beweeg je richting wereld, en weg van God.

"Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid."
(Filippenzen 4:20)vrijdag 8 mei 2020

LEVEN IN OVERVLOED                    LEVEN IN OVERVLOED:

                 
     Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”

Goede vrienden, graag wil ik u allen op het hart drukken om ernstig werk te maken van het uitbouwen of het dringend verdiepen van uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. Dit zal zeer noodzakelijk zijn om het hoofd te bieden  aan de moeilijkheden die ons nog staan te wachten in de toekomst. Het is de bedoeling dat we stand houden in de “beproeving” en volhouden!

God wil een nieuw hart in ons zien! Een hart dat leeft in ‘onderwerping’ aan Hem. God staat klaar, meer dan ooit om ons te overstelpen met geestelijk leven in overvloed (zoals Jezus ons ook belooft heeft:
 “ Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”
   (Johannes 10:10)
Graag geef ik u een overweging mee:

Overweging:

                   ZEKERHEID:

Zoek niet in de wereld om je heen naar zekerheid. Je maakt  in gedachten steeds lijstjes met dingen die je moet doen of wil doen om je leven onder controle te krijgen. Pas wanneer je alles van je lijstjes hebt doorgestreept, kun je echt ontspannen. Maar hoe meer je je best doet om dat doel te bereiken, hoe langer je lijstjes wordt. Hoe harder je het probeert, hoe gefrustreerder je wordt.

Er is een betere manier om zekerheid te vinden in dit leven. Richt je niet steeds op je lijstjes, maar richt je aandacht op mijn nabijheid. Dit voortdurende contact met Mij zal jou in mijn vrede houden. Bovendien help Ik je om te bepalen wat belangrijk is en wat niet, wat nu gedaan moet worden en wat kan wachten. Richt je niet op de zichtbare dingen (je omstandigheden) maar op het onzichtbare (mijn nabijheid.)

BRON overweging:  Uit ’Dicht bij Jezus’ (dagelijks genieten van Zijn nabijheid) – Sarah Young.

Nemen we de  veiligste, kortste en zekerste weg om tot bij Jezus te komen, door Maria (H.Grignion de Montfort)
Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam (bij zijn geboorte) en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze
(H.de Monfort.)


Let op, Ik ga nieuwe dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.” (Jesaja 43:19)

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig
.”
(Psalm 51:12)

"Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt!”(Romeinen 12:2)

Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.”
 (Jeremia 29:13)
 
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.”


vrijdag 1 mei 2020

MARIA DE ONBEVLEKTE LELIEMARIA DE ONBEVLEKTE LELIE:

 
Maria, lelie tussen de distels.

In het Hooglied, de beroemde liefdeszang uit het Oude Testament, zegt de bruidegom over zijn bruid: "Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin onder de jonge meisjes". Onder meer de Heilige Grignion de Montfort wees erop dat het Hooglied in wezen betrekking heeft (als een voorafspiegeling) op de Heilige Maagd, zelfs al was Zij toen nog niet geboren. Mede daarom laat men hierbij Maria zien als de Lelie. De lelie is bij uitstek het symbool voor de zuiverheid. In vergelijking met alle andere zielen is Maria de Lelie tussen de distels, en wel op grond van Haar Onbevlekte Ontvangenis.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Stormschriften, nr.21)HET GOUDEN WEESGEGROET:

Ik groet U Maria, Witte Lelie van de glorierijke en altijd vreedzame Heilige Drievuldigheid.
Ik groet U, Schitterende Roos aan de Hof der Hemelse Vreugden.
O, Gij van wie de Koning des Hemels heeft willen geboren en gevoed worden, vervul onze ziel met de uitstortingen der Goddelijke Genade.
Amen.
Maria, schitterende roos van het Paradijs.


donderdag 23 april 2020

ZOEKT MIJ ZEGT JEZUS!ZOEKT MIJ ZEGT JEZUS!

Vandaag zegt Jezus nog steeds:

Wie Mij zoekt met gans zijn hart zal mij geweldig vinden!
  
Kom en Zoekt Mij!
“Vraag, en jullie zal gegeven worden. Zoek, en je zult vinden. Klop, en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, krijgt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan.”
(Matteus 7:7-8)

God roept ons allemaal tot zijn hart. OM HEM TE KENNEN. Om Hem te ervaren, om diep - heel erg diep - verwonderd te zijn over wie Hij IS. En om Hem dan bekend te maken aan de wereld die zo doolt in onwetendheid, die geen liefde kent, geen hoop heeft en geen uitkomst ziet.


Ik heb een tijdperk gebracht waarin de mens mij meer dan ooit kan ontmoeten.

Ik ben niet het einde van de wereld, zegt de Heer.

Ik ben de stralende nieuwe dag.

 

Helaas is de wereld erg eigenwijs, en soms is een crisis het enige dat mensen wakker zal maken.

Ze zoeken me nu meer dan ooit tevoren. Ze weten meer dan wat dan ook hoe ze Mij nodig hebben.
Ik laat situaties toe, zodat de mensheid herinnerd wordt aan hun zwakheid en sterfelijkheid.
Het is iets dat velen zal helpen Mij te vinden, temidden van dit alles.
Als je Jezus Christus leert kennen,
als je Jezus Christus leert zien,
als je Jezus Christus leert beminnen,
als je Hem ontdekt die ZIJN LEVEN GAF VOOR JOU,
om je te verlossen


De Heer is echt.
Hij is hier bij ons.
Hij leeft volledig.
KOM EN ONTMOET HEM!

 

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ,
zegt Jezus Christus.


Als je Mij vindt, als je Mij GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren,
dan kan de wereld herademen en nieuw worden, dan kan de duisternis niet langer over jullie heersen. Maar zal Ik als Koning heersen! Dan kan een prachtige nieuwe tijd aanbreken voor de wereld, als jullie Mij maar willen vinden en aanvaarden als jullie God!

 


"JE ZAL MIJ VINDEN ALS JE MIJ ZOEKT MET HART EN ZIEL." 
maandag 20 april 2020

WAT BRENGT DE TOEKOMST?
WAT BRENGT DE TOEKOMST?
  


LOSLATEN EN ALLES IN GODS HAND LEGGEN:

We gaan verder doorheen ernstige veranderingen in de wereld. We weten allemaal dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. We moeten onszelf voorbereiden op een nieuwe manier van leven en om de plotselinge veranderingen in ons leven te accepteren. We moeten ook begrijpen dat we pelgrims zijn die in ‘transit’ zijn. We moeten beseffen dat dit niet onze thuis is. We zouden ons niet mogen gehecht voelen aan dit voorbijgaand leven. Deze tijden waarin we nu gekomen zijn, helpt ons veel om dit te begrijpen. We zouden dit eigenlijk altijd al zo moeten aanvoelen… maar nu nog meer dan ooit. Je zou nu nog meer moeten leren loslaten en God laten doen en jezelf laten vallen in Gods handen tijdens deze moeilijke en onvoorspelbare periode waarin we nu leven. Je vraagt je af wat de toekomst zal brengen. We weten het niet. Maar het zal zijn, wat het zal zijn. We leven in een leven dat niet het onze is, maar het behoort God toe.  Alles wat gebeurd in dit leven is Gods wil.  Wij, mensen van God, die dezelfde ‘spirituele’ taal spreken – want niet iedereen spreekt en begrijpt deze taal (mensen van de wereld die niet in God geloven)    geloven dat niets gebeurt zonder de wil van God. Niets! Als we dit echt geloven en herinneren, dan weten we dat hetgeen er nu gebeurt in de wereld Gods wil is. Dit zou ons vrede moeten geven! Want God wil dit alleen maar laten gebeuren omdat Hij weet dat dit beter is voor iedereen. Hij doet geen dingen om ons te kwetsen. Hij laat soms dingen gebeuren om ons terug recht te zetten. Dit zou ook zoiets kunnen zijn. We weten het niet. Maar in ieder geval, wanneer je naar de wereld kijkt en je ziet de natuur en je ziet hoe de wereld geworden is en wat wij geworden zijn doorheen zonde, decadentie en ongehoorzaamheid, dan besef je goed en verbaast het je niet dat zulke dingen en veranderingen zoals nu gebeuren en dat de wereld deze kant uitgaat. Het is geen verrassing. We zouden God eigenlijk heel dankbaar moeten zijn voor deze drastische en sterke veranderingen. Het verandert alles, onszelf inbegrepen. Alles is aan het veranderen. Alleen God weet op welke manier.  Het belangrijkste om nu te doen, is ervoor te zorgen dat je vrede hebt, nl. ‘innerlijke vrede’. We weten dat innerlijke vrede alleen maar van God kan komen. Innerlijke vrede is niet de vrede die de wereld ons kan geven.  Want de wereld geeft ons vrede via succes, geld, beroemdheid, menselijke affectie, allerlei vaardigheden van menselijke kennis, … die ons ‘wereldse’ vrede geven. Maar de vrede die we nu nodig hebben, is de ‘innerlijke’ vrede en die kan alleen van God komen. Veel mensen praktiseren hun geloof. Zij voelen vrede wanneer ze in de kerk zijn en de Sacramenten beleven. Maar zij dragen niet altijd deze vrede ‘in’ hen. In deze tijden is de uitdaging: “Hoeveel vrede heb je werkelijk in je hart?” Dit betekent: “Hoeveel van God is echt ‘injou?” Deze tijd is een groot examen en een goed zelfonderzoek voor je geloof. Want de hoeveelheid ‘vrede’ in je hart, vertegenwoordigt de hoeveelheid ‘geloof’ die je hebt. Hoeveel van God heb je werkelijk in je hart?  Dat toont ook aan hoeveel je al spiritueel gegroeid bent. Dit is een goede gelegenheid om eens een goed zelfonderzoek te doen. Wees daarbij heel oprecht. Vraag jezelf af of je werkelijk ‘innerlijke vrede’ hebt. Ben je in staat om die innerlijke vrede te delen met iedereen om je heen? Veel mensen zijn vandaag helemaal in de war en in grote nood. Veel mensen verliezen hoop. Diegenen die innerlijke vrede hebben, zullen de steun worden voor velen. Dit is onze grootste roeping. Misschien is dit wel de grootste missie van ons leven. Want we weten niet wat de toekomst ons zal brengen. De dingen kunnen zo drastisch veranderen, dat we wellicht een heel ander leven onder ogen moeten zien. We kunnen ons dit nu niet voorstellen. Maar de beste manier om ons hierop voor te bereiden is, ervoor te zorgen dat je ‘innerlijke vrede’ hebt! Die vrede komt alleen maar van God! Indien we dit niet hebben omdat onze religie ons die innerlijke vrede niet heeft gegeven die we nochtans dachten te hebben – omdat we een heel oppervlakkige religie beleefden – dan is dit de tijd om te veranderen! Dit is de tijd om dit echt te doen en om de echte vrede te vinden. Laat God het nu overnemen. Laat God doen en jij moet loslaten. Dit is de tijd om het zo te doen. Er is geen andere keuze. De wereld vandaag heeft nood aan mensen met vrede, met echte vrede in hun harten.

BRON: Marino Restrepo 
(Colombiaanse priester.)

Persoonlijke bedenking:

Onze huidige maatschappij en levensomstandigheden laten geen levensvisie meer toe die enkel maar gericht zijn op economische belangen, persoonlijke en materiële welvaart. Dit biedt geen perspectief niet meer. Het is nu de hoogste tijd om het geweer van schouder te veranderen; Jezus Christus leerde ons in het voornaamste gebod: “`U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” 
(Matteüs 22,34-40)

We dienen God terug de plaats te geven in ons leven die Hem toekomt, de eerste plaats, en daaruit volgt dat we ook onze naaste voorrang geven op onszelf!

Perspectief:

Leg uw verleden in Gods barmhartigheid.
Leef in het heden in VERTROUWEN op God.
En laat de toekomst bepaald worden door Gods Voorzienigheid.


Leg uw verleden in Gods barmhartigheid.
Leef in het heden in VERTROUWEN op God.
En laat de toekomst bepaald worden door Gods Voorzienigheid.
zondag 12 april 2020

VOORTDUREND SAMENZIJN MET JEZUS

EEN LEVEN VAN VOORTDUREND SAMENZIJN MET JEZUS:

"Blijft verbonden met Jezus."Ik roep je op tot een leven van voortdurend samenzijn met Mij. De basistraining bestaat uit het leren boven je omstandigheden uit te stijgen, zelfs als je midden in het chaotische leven staat. Je verlangt naar een eenvoudiger leven, zodat je omgang met Mij niet verstoord wordt. Maar Ik daag je uit om de gedachte aan een ongecompliceerde wereld uit je hoofd te zetten. Aanvaard elke dag zoals hij komt, en zoek Mij te midden van dit alles. Praat met Mij over elk aspect van je dag. Inclusief je gevoelens. Onthoud dat het niet je belangrijkste doel is om alles in je leven onder controle te hebben of te regelen, maar om in gemeenschap met Mij te blijven. Een dag is geslaagd als je in contact met Mij bent gebleven, zelfs als veel dingen aan het eind van de dag nog niet gedaan zijn. Laat de dingen die je moet doen geen afgod worden, die jouw leven bepaalt. Maar  vraag mijn Geest je van moment tot moment te leiden. Hij zal je dicht bij Mij houden.

Ik heb beloofd om uit de overvloed van mijn majesteit al jouw tekorten aan te vullen. Jouw belangrijkste levensbehoefte is het kennen van mijn vrede. Ik heb vrede geplant in de tuin van je hart, waar ik woon. Maar daar groeit ook onkruid: trots, zorgen, egoïsme en ongeloof. Ik ben de Tuinman en ik doe mijn best om jouw tuin onkruidvrij te maken. Ik doe mijn werk op verschillende manieren. Als je rustig bij Me zit, schijn Ik met het licht van mijn nabijheid rechtstreeks in je hart. Mijn vrede groeit overvloedig in dit hemelse licht, terwijl onkruid vergaat. Ik geef ook beproevingen in je leven. Als  je in je moeiten op Mij vertrouwt, bloeit de vrede en sterft het onkruid af. Dank Mij voor moeilijke situaties, de vrede die eruit voortkomt, overtreft alle beproevingen waar je doorheen gaat.

BRON:  Uit “Dicht bij Jezus" (dagelijks genieten van Zijn nabijheid –Sarah Young.)

“Als je rustig bij Me zit, schijn Ik met het licht van mijn nabijheid rechtstreeks in je hart.”

Vertrouw met je hele hart op de Heer,
en vertrouw niet op je eigen wijsheid.
 Overleg al je plannen met Hem.
Dan zal Hij je leven leiden.”
(Spreuken 3:5-6)

“De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort, als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig.”

(2 Korinthe 4:17-18)

 “ Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.” (Johannes 15:5)

Blijft volharden in uw gebed!