woensdag 24 januari 2018

ONVERSCHILLIGHEID


ONVERSCHILLIGHEID:

“Onverschilligheid staat in schril contrast met de vurigheid die Christus van ons verlangt!”
Het is waarlijk de hoogste tijd dat de zielen, en in de eerste plaats de christenen – die immers op grond van hun navolging van Christus, de Eeuwige Liefde, daartoe nog het meest geroepen zijn – er zich heel ernstig over bezinnen, dat op hen de verantwoordelijkheid rust om het zaad van Gods Liefde te laten openbloeien. Wij zijn hier op aarde om geen andere reden dan deze, in dit tranendal Gods Rijk tot bloei te helpen brengen. De aarde is niet door Gods Liefde tot een tranendal geworden, doch doordat deze Liefde ontelbaren onverschillig laat, en het zelfs vele christenen onverschillig laat, wat met de Schepping als geheel en met de individuele schepselen – mensenzielen en dieren, stuk voor stuk werken uit Gods hand – gebeurt.

Een leven op aarde is nooit zinloos. De dingen der wereld geven u soms de indruk dat uw leven geen inhoud heeft. In werkelijkheid is dit nooit zo, want de inhoud van uw leven wordt niet in de eerste plaats bepaald door de gebeurtenissen die samen dag na dag uw leven vormen, doch vooral door de wijze waarop u naar die dingen kijkt, wat u ermee doet, hoe uw hart ermee omgaat, en de achtergrond tegen dewelke u al die gebeurtenissen beschouwt. Wanneer u een eentonige scène op een toneel bekijkt, kunt u erdoor verveeld raken. Indien diezelfde scène gespeeld zou worden met op de achtergrond een feeëriek landschap, is het niet uitgesloten dat uw hart warmte en vreugde ervaart, en zelfs dat u de scène op één of andere wijze toch kunt smaken. Zo geldt het ook voor het toneel van uw leven. Het decor is daarbij het verlangen naar de Hemelse dingen (het ware doel van uw leven!) En de hoop op uw eindbestemming die na dit aardse leven komt. Dit decor geeft kleur aan uw leven. Wie leeft met de blik op de Hemel (met het hart gericht op de belangen van de Hemel), draagt in zich de onoverwinnelijke kracht om alle beproevingen tegemoet te treden in blijmoedigheid en vrede van hart. Deze kracht is een gave van God, een erfenis die voorzien was voor alle zielen zolang zij bereid waren om met God verbonden te leven. De mens was voorbestemd om zich totaal aan God te geven, met zijn hele wezen en alle details van zijn leven. Met de zonde heeft de mens deze erfenis verworpen. Uzelf totaal aan God geven, betekent uw leven als het ware aan Hem 'weggeven'. Dit is ware toewijding. Toewijding geeft zin aan alles, ook aan het schijnbaar onbelangrijke. God wil u gebruiken voor grote dingen, want niets in Gods Plan is banaal. De waarde van uw leven op aarde wordt in wezen bepaald door de mate waarin u alle lasten, lijden en beproevingen doorstaat in aanvaarding, Liefde en toewijding. Toewijding is alles, ook het onbenulligste, aan God 'afstaan' met de uitdrukkelijke doelstelling dat het gebruikt kan worden als 'betaalmiddel' binnen Gods Plan van Heil voor de mensheid en tot afbetaling van schulden die de zonden der mensen tegenover de Goddelijke Gerechtigheid verzameld hebben. Ik druk bij herhaling op de onovertrefbare waarde van totale toewijding aan Maria. Dit is als het ware een vorm van 'uw leven verliezen', in die zin dat de toegewijde zijn leven in de wereld prijsgeeft om een leven te leiden van totale dienstbaarheid aan Maria voor het Heil van de hele mensheid. De ziel die daarentegen haar leven tracht te behouden (dus in de eerste plaats aardse dingen nastreeft), verliest het in de eeuwigheid, want zij heeft zich niet ingezet voor Gods belangen en kan dus geen aanspraak maken op de Eeuwige Heerlijkheid. Totale toewijding is een engagement met zeer vergaande gevolgen. De waarde ervan kan door geen mens geschat worden.
Een leven in totale, onvoorwaardelijke en eeuwigdurende toewijding is de meest absolute akt van Liefde tot God en tot de naaste, want het is de volkomen verloochening van de eigen belangen ten voordele van het Heil van zielen die u niet eens persoonlijk kent, en het is ook het grootste geschenk dat u aan God kunt geven: Kan een mens méér geven dan zichzelf, zijn hele wezen en zijn hele leven? De grootste voorbeelden van totale toewijding (zelfgave) in de heilsgeschiedenis hebben Jezus en Maria ons gegeven. Jezus kwam op de wereld met als enig doel: de Verlossing van de mensheid door de totale gave van Zichzelf aan Gods Plan. Maria sprak Haar 'ja' aan God met de woorden "Zie de dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord". Dit jawoord was zo oppermachtig dat het het lot van de mensheid van alle tijden heeft veranderd: het opende de deur naar de Menswording van Jezus via Haar Moederschoot. Ook uw eigen jawoord aan God (via uw totale toewijding aan Maria) heeft een onschatbare waarde, en wel in de mate waarin u uw toewijding absoluter, oprechter en vuriger beleeft in alle bijzonderheden van uw leven.
Totale gave van uzelf aan God heeft niet alleen nut voor andere zielen, maar ook voor uzelf. De ziel die zich ten dienste stelt van het Licht, verandert zelf in Licht, en wel des te sterker naarmate haar zelfgave meer volkomen wordt. Elke rem in de zelfgave wijst op een tekortkoming in Liefde, want wanneer Liefde totaal is, verlangt de liefhebbende nog slechts naar de eenwording met de geliefde. Wanneer u bedenkt dat binnen Gods Wet de Liefde de maat van alle dingen is, zult u begrijpen dat het verlangen naar totale zelfgave een diepgewortelde behoefte vormt voor elke ziel die vordert op de weg naar vervolmaking. Dus voor de ziel die streeft naar terugkeer naar de staat van heiligheid die God voor ieder mens had voorzien, is de gave van zichzelf aan God een natuurlijke en wezenlijke behoefte.
Vele zielen verspillen hun leven door al hun inspanningen en belangstelling te richten op de vergankelijke dingen der wereld: Zij maken ontelbare plannen, jagen slechts na wat hun aanzien, comfort, invloed en welstand kan bevorderen, en verliezen zo hun ware leven doordat zij dagelijks de kettingen smeden waarmee zij zichzelf beletten om nog te ontsnappen uit de duistere en heilloze gevangenis van het werelds, stoffelijk leven, waarin hun ziel wegkwijnt door gebrek aan licht, voedsel en echte, blijvende hoop. Deze zielen hebben zich laten gevangennemen door de verblinding, misleiding en dwaling (het verlokkend schijngoud van het werelds genot), hebben zichzelf vastgeketend door het onophoudelijk toegeven aan bekoringen en valse behoeften, en sluiten de ramen van hun kerker helemaal voor de heiligende stralen van Gods Licht en Liefde door hun ogen te sluiten voor de enige werkelijkheid die het ware Leven aan de ziel kan schenken: de niet-stoffelijke werkelijkheid van Gods Waarheid (het wezen en de noden van de ziel en de bevrijdende weg van de heiligheid.) Wie zijn leven verliest (weggeeft) om Jezus’ wil, zal het winnen: Wanneer u uw stoffelijke behoeften en de doelstellingen van uw aardse leven ondergeschikt maakt aan de behoeften van uw ziel en de doelstellingen voor het Eeuwig Leven, wint u reeds op aarde het ware Leven. Gods Geest zal u de diepe werkelijkheid van de ziel laten aanvoelen, en uw leven zal oneindig diepere dimensies verwerven. De gelukzaligheid der heiligen zal reeds op uw aardse levensweg geregeld uw deel worden. Wie wil leven zoals Jezus, zal ook delen in Zijn levenssfeer, want het verlangen naar zelfgave schept eenwording.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden 751-1000; tussentekst+
Stormschriften II: nr.51:  Wie zijn leven verliest om mijnentwil)

“Bidden we op voorspraak van Maria de bruid van de H.Geest om de gave van vurigheid in ons geloof.”
dinsdag 16 januari 2018

VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA


VURIGE EN LIEFDEVOLLE ONDERWERPING AAN MARIA:
Onderrichting van Maria:

"Elke akte van vurige en liefdevolle onderwerping jegens Mij wekt Gods welbehagen op een onvergelijkbare wijze, want Ik heb je gezegd dat Hij in deze Laatste Tijden de mensheid aan Mijn voeten wil zien. Begrijp zo hoeveel Liefde en welke kracht van Goddelijk Leven over de mensheid uitgestort kan worden naarmate méér mensenzielen zich aan Mijn voeten neerwerpen en Mij erkennen en prijzen als machtige Meesteres van alle zielen. De Allerhoogste heeft Mij bekleed met alle macht over Zijn Heilsplan. Daarom wil Hij deze macht verheerlijkt en geprezen zien in Mij, de Draagster van Gods macht. Met elke erkenning van Mijn macht, niet alleen met woorden maar vooral met daden van totale onderwerping aan Mij, breekt één van de schakels van de vrijwel eindeloze ketting waarmee de satan de mensheid vastbindt in zijn kerkers van de wereld, het materialisme, de hoogmoed, de onzedigheid. Indien de mensheid haar bevrijding uit de ellende verlangt, moet zij aan Mijn voeten komen. Zo wil de Allerhoogste het."
“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid. De Eeuwige Liefde heeft sedert het Lijden en de Kruisdood van Mijn Zoon zelden zo intens gestraald als in deze Laatste Tijden. Zij balt zich nu samen in Mij, de Vrouw die de Belofte van de Nieuwe Lente aan de mensheid wil brengen. Doordat de Allerhoogste de erkenning verlangt van de Draagster van Zijn Goddelijke macht in Haar hoedanigheid van Meesteres van alle zielen, en doordat Hij de onderwerping van mensenzielen aan Mij verlangt, geef Ik in deze hoedanigheid en door de uitoefening van de onvergelijkbare macht die Mij is gegeven, aan de mensheid de kans om vele schulden jegens de Goddelijke Gerechtigheid af te betalen. Hierdoor zal de Bron van de Goddelijke Liefde ontsloten worden om in nooit geziene stromen over de mensheid neer te komen. Zo zal de mensheid deze Bron leren kennen als de ware Bron van alle Leven, en zij zal moeten begrijpen dat Ik dit als Meesteres van alle zielen voor haar heb bekomen.
Ik verwijs de zielen naar het Kruis van Jezus Christus, van waarop Mijn Zoon Mij aan de mens, en de mens aan Mij heeft gegeven. Jezus heeft voorzien dat de zielen Mij nodig zouden hebben om de vrucht van Zijn Kruisdood in zich tot volvoering te kunnen brengen. Ik ben de Gids op de kruisweg van elk mensenleven, maar Ik word zelden herkend noch erkend. Ik kom de zielen herinneren aan de verlossende macht van het Kruis, ook van het kruis in elk leven, en die macht vindt haar voortzetting en voltooiing in de zielen door de erkenning van Mijn meesterschap over hen, want dit meesterschap is Mij door God geschonken. Ik ben Maria, de Medeverlosseres naast de gekruisigde Verlosser. God Zelf heeft Mij bekleed met alle macht om als Zijn Vertegenwoordigster de zielen te bevrijden en de grondvesting van Zijn Rijk op aarde te voltrekken via de soevereine uitoefening van Mijn macht. De ziel die niet bereid is om zich aan Mijn voeten neer te werpen, miskent hierdoor de door God uitverkoren weg waarop de verlossende macht van de Christus tot haar wil doordringen, en miskent aldus één van de grootste Goddelijke Mysteries.”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen 17+18 december 2005)
Ter beschouwing:
 (Uit onderrichtingen: meditaties: sterren van hoop.)
 
Waarom is lijden noodzakelijk voor de redding der wereld?
Jezus heeft ons door Zijn Kruisdood verlost. Hoe moeten wij dat verstaan?
Er bestaat in de Schepping een soort evenwicht dat in stand moet worden gehouden: God verlangt een zuivere Schepping. Telkens van die zuiverheid wordt afgeweken door allerlei zonden, onzuiverheden en bekoringen (en die zijn ontelbaar, elke dag opnieuw, over de hele wereld), moet daar een vorm van goedmaking tegenover staan. Die compensatie gebeurt door gebed en opgeofferd lijden. Talloze mensen bidden niet, en offeren niets op (integendeel, zij vervloeken God omdat zij geloven dat Hij dat lijden veroorzaakt.) Daardoor gaat de 'spirituele kwaliteit' van de Schepping sterk achteruit. Daarom is de totale inzet van de aan Maria toegewijde zielen zo belangrijk.

“Als Meesteres van alle zielen ben Ik het geschenk bij uitstek vanwege Gods Barmhartigheid.”zondag 7 januari 2018

EEN LEVENDIG GELOOF! GELOOFSGETUIGENIS


EEN LEVENDIG GELOOF!

Geloofsgetuigenis:
 
Lucas 12:49:Jezus sprak:” Ik ben gekomen om op aarde een VUUR te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!God verlangt van de mens een levendig geloof. Jammer genoeg zien we bij vele gelovigen, een geloof dat uitdooft, of nog nauwelijks enige betekenis heeft, men sleurt het met zich mee alsof het meer last is dan  gave! Graag wil ik jullie even vertellen over mijn persoonlijke geloof… Bij iedere mens schenkt God bij de geboorte het zaad van het geloof mee in het hart. Reeds als kleine jongen voelde ik veel genegenheid t.o.v. Jezus en Maria (Ik groeide ook op in een gezin waar geloof zijn plaats had.) Zo als kind van ongeveer 5 a 6 jaar  deed ik telkens op Goede Vrijdag het volgende: ik  nam het kruisbeeld dat aan de muur ging en legde dat  op de tafel, ik ging buiten op zoek naar bloemetjes om het kruis van Jezus met bloemen te omkransen, ik had die man die aan het kruis voor ons gestorven was innig lief en dat was toen voor mij een manier om dat uit te drukken (een soort van kruisverering van een klein kind…)
Als ik mij verdrietig voelde, nam ik dikwijls mijn toevlucht tot Maria, zo kroop ik s’avonds diep onder mijn deken in m’n bed en bad ik al huilend weesgegroetjes tot Maria, ik zocht troost bij mijn hemelse moeder, en die vond ik door het bidden van weesgegroetjes. Deze 2 elementen vind ik nu als senior nog altijd terug in mijn geloof:
1.de liefde tot de gekruisigde Christus; wat zich  vertaald in het aanvaarden van lijden die op mijn levensweg komt, zoals Jezus ons vraagt, om dagelijks ons kruis op te nemen en het te dragen, en dit lijden opofferen, in navolging van Jezus.

Zo probeer ik ten volle deel te nemen aan de werken der verlossing, zodat de woorden van de Heilige Paulus vervult worden: “Datgene te doen, wat nog ontbreekt aan het Lijden van Christus.”  

 ( Kolossenzen 1:24)


2. mijn spiritualiteit die ik volg in mijn geloof volg is deze van de H.Grignion de Montfort:”Maria is de VEILIGSTE ZEKERSTE en SNELSTE WEG om tot Jezus te komen.” Daadwerkelijk vertaalt zich dit in de praktijk in een leven in “totale toewijding aan Maria.”  “Ik ben helemaal van u, o mijn beminnelijke Jezus, en al wat ik bezit behoort u toe door Maria, uw heilige Moeder.”
 (uit: De Ware Godsvrucht -H.Grignion de Montfort) 
Mijn gebedsleven verloopt bijgevolg ook door en met Maria, door het dagelijks mediterend bidden van de H.Rozenkrans.
 ( = Maria’s geliefkoosde gebed!)

de H.Rozenkrans ,een machtig wapen tegen het kwade!”


 Maria is mijn gids in mijn geloofsleven! Op deze manier schakel ik mij in als schakel in de ketting van Licht van Maria:


Naast een intens gebedsleven, probeer ik mijn geestelijk leven ook te verrijken door het lezen van degelijke(!) geestelijke literatuur, en lezing van de H.Schrift (de bijbel.)

Na eind de jaren ’90 verschillende keren op bedevaart te zijn geweest naar LA SALETTE (verschijningsoord van Maria in de Franse alpen.) ontving ik ook van Maria de zending om Haar boodschap gegeven in L.S. goed bekend te maken aan gans Haar volk, zoals ze op het einde van Haar boodschap uitdrukkelijk tot 2 x toe gevraagd heeft. Boodschap van LA SALETTE:

 Deze zending vervulde ik vroeger in samenwerking met goede vrienden van mij, maar dit is momenteel helaas wegens gezondheidsomstandigheden, voorlopig niet meer van toepassing, wel probeer ik via internet deze zending nog verder te zetten…

Tot slot kan ik nu reeds zeggen dat ik God dankbaar ben voor mijn leven, ondanks het getekend is door  tegenslagen, ziektes, tijden van duisternis. Het lijden heeft van mij een “nieuwe mens” gemaakt en “het oude” heb ik definitief van mij afgelegd. Innerlijk voel ik mij diep gelukkig dankzij mijn geloof die mij vrede en vreugde schenkt. Doorheen al de beproevingen, ben ik gegroeid als mens en als gelovige. Met de apostel Paulus kan ik zeggen:” Niet ik leef, maar Christus leeft in mij.” (Galaten 2:20)

Het mooiste moet nog komen!

 "Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden." 

(Romeinen 8:18)

“Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking.” 
(Romeinen 8: 17)

 Al mijn werken zijn er op gericht om mee te werken aan de vorming van het Rijk Gods op aarde, en dit tot meerdere eer en Glorie van God en het heil van de zielen!

O, zalig zijn zij die zich binden met liefde en vertrouwen op deze twee ankers van de zaligheid: Jezus en Maria. Zeker, zij zullen niet verloren gaan.” (H.Alfonsus Linguori)dinsdag 26 december 2017

IN HET BEGIN WAS HET WOORD


Goede vrienden, bijbehorende evangelietekst uit Johannes 1 heb ik bij mijn dagelijks ochtendgebed toegevoegd. Ik wil het u warm aanbevelen ook aan uw dagelijkse gebeden toe te voegen. Het is een zeer krachtig gebed!

IN HET BEGIN WAS HET WOORD!
 
"IN HET BEGIN WAS HET WOORD."

IN HET BEGIN WAS HET WOORD:
(Johannes 1:1-5; 14)


"In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen… en Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader"

"In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis." 

VUURWERK IN DE ZIELEN

 VUURWERK IN DE ZIELEN!
"Steek het vuurwerk aan in jou ziel!"
 God wil geen vuurwerk in de lucht, Hij wil vuurwerk in de zielen. Ik (Maria) ben gezonden om het aan te steken. De vreugde zal groot zijn voor hen die Mij hun terrein ter beschikking stellen. Zij zullen zichzelf in een volkomen nieuw licht zien. Ik heb het Goddelijk Vuurwerk gebaard in een donkere grot. Ik zal het vuurwerk van de zelfontdekking baren in elke zielengrot die Mijn voetstappen verwelkomt”.
Elke ziel is een rijk gevarieerd landschap. Zeer vele zielen concentreren hun leven op de ontginning van een klein lapje grond in dat grote geheel, terwijl vrijwel alle schatten onontgonnen en onbekend blijven. Deze zielen vallen vroeg of laat ten prooi aan ontevredenheid omdat zij zichzelf niet kennen en zeer vele vermogens nooit ontdekken. Zij zijn vergelijkbaar met de bewoner van een klein huisje in een onmetelijk grote, paradijselijke siertuin. Het huisje heeft slechts een heel klein raampje, zodat de bewoner jaar in jaar uit niets méér ziet dan het bekende beeld van zijn kamer en enkele vierkante meter van de uitgestrekte tuin. Vaak betreft het dan nog een stukje tuin met weinig begroeiing. Vele bloemen en bomen, vogels en vlinders en andere verrukkingen die God op zijn terrein heeft geplaatst, ziet hij niet. Zij blijven voor hem onvruchtbaar, want hij mist de verrukkingen van hun levenschenkende aanblik. De ziel moet zichzelf ontginnen.
Zie, de reis van het leven is vergelijkbaar met een safari, een ontdekkingsreis doorheen onbekende en rijk gevarieerde landschappen vol verrassingen. Veelvuldig ontmoet de reiziger wilde en gevaarlijke roofdieren. Zelfs onder een mooi ogende boom kan hij verrast worden door een slang, en water dat hem verkwikking belooft, kan de woonplaats blijken van krokodillen.
Zielen, het Sacrament van de Biecht moet zijn als een geconcentreerde etappe binnen de safari van het leven op aarde. In voorbereiding op, en tijdens, een goede Biecht trekt de ziel doorheen de savanne, doorheen de steppe, doorheen het oerwoud, over bergen, doorheen gevaarlijke wateren en moerassen in het landschap van haar innerlijk leven. Het traject van de etappe is niet steeds bekend, maar het heilzame ligt in de grondige verkenning van de wegen en paden, en in de moed om onontgonnen gebied te doorkruisen. De ziel van goede wil wordt voor deze etappe uitgerust met het Licht van de Heilige Geest en de beschermende kleding van de engelen.
Elke Biecht moet zijn als een stukje invulling van de blinde kaart van de ziel. De ziel brengt er haar eigen grondgebied in kaart, leert de locatie van bergen en moerassen kennen, leert de schuilplaatsen van slangen, krokodillen en leeuwen kennen, en ontdekt ook de Hemelse bondgenoten die haar zullen helpen om de roofdieren te temmen. Begrijp het beeld: het Sacrament van de Biecht moet zijn als een verbond met de Heilige Geest, met Jezus, met Mij, om de eigen zwakke plekken, de plaatsen van gevaar binnen de eigen ziel, te ontdekken en te veranderen. Het moet zijn als een inspanning om het moerasland terug te dringen door het te veranderen in vruchtbare grond waar niet langer de slang en de krokodil leven, doch de gazelle. De Schepper van het landschap heeft de ziel uitgerust met een geweer dat schiet met kogels van Liefdesvuur: “Maria, die jullie is gegeven als wapen tegen de gevaren van jullie wildernis.”
“Elke relatie van een ziel met een medeschepsel kan worden vergeleken met bezoekers in een huis. De bewoner van het huis kan zijn bezoekers slechts waarlijk leren zien zoals zij werkelijk zijn, naarmate het huis beter is verlicht. Begrijp dit beeld: om andere zielen te kunnen zien zoals zij werkelijk zijn, moet de ziel eerst zichzelf zien zoals zij werkelijk is. Zij moet dus eerst en vooral een grote zelfkennis en een bewustzijn van eigen fouten en zwakheden bezitten. Voor de ziel die de zon van de Heilige Geest buiten sluit, zijn alle medeschepselen als vreemden, die slecht worden herkend en daardoor ook vaak worden bekeken met wantrouwen, of met vrees, of als schimmen die de vorm krijgen van het beeld dat de ziel zich van hen vormt op grond van de eigen gesteldheden. Zeg aan de zielen dat Ik  stromen van Licht wil brengen. Afgesloten ramen en deuren moeten worden geopend, want wanneer de lente komt, moeten zijn licht, zijn warmte en zijn verrukkelijke geuren elke kamer van het huis kunnen betreden”.
Het Licht moet overvloedig schijnen in elk zielenhuis. Bedenk dat de spin de duisternis zoekt. De ziel die onvoldoende gebruik maakt van het Licht dat op haar afstraalt, raakt vroeg of laat verstrikt in de spinnenwebben en wordt tot gevangene van haar eigen lichtschuwheid”.

BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat:
(Zie openbaringen: 1 januari 2008)


Sluit het vuur van de H.Geest in jou ziel!”

   Alle leven dooft uit; aan elke eeuw en elk millennium komt een einde. Alleen God is eeuwig: de geredde mens is eeuwig, omdat hij geschapen is naar Gods beeld. Hij zal leven in God als hij zich laaft aan "het water des levens" en voedt met de vruchten van "de levensboom" (Openbaring 22:1-7.) Ga verder, voor de eeuwigheid, je te laven aan het levende water, je te voeden met de vruchten van de levensboom. Blijf in de vreugde en de vrede. Leef intens in het heden. "Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed" (Mt.6, 34.) En bid elke dag "Maranatha!": “Kom, Heer Jezus.” (Openbaring 22:20.)

woensdag 20 december 2017

KERSTMIS


 KERSTMIS : GEBOORTE VAN JEZUS CHRISTUS:

25 december 

Vandaag gedenken wij de Geboorte van de Goddelijke Verlosser. Op deze dag begon het Verlossingswerk van de Godmens ten bate van alle zielen van alle tijden in de ware zin, daar het Christuskind meteen overgeleverd was aan de ontbering die reeds verband hield met de plaats en tijd van Zijn Geboorte. Als het Licht kwam de kleine Christus in de wereld om de duisternis te beroven van haar onbegrensde macht over het uiteindelijk lot van de mensenzielen. De Geboorte van Christus zou derhalve als de eerste rechtstreekse voorbereiding van de zielenakkers op hun eeuwige vruchtbaarheid kunnen worden betiteld. In het winters Bethlehem werd de duivel de lente van Gods Rijk voor alle zielen van goede wil in het vooruitzicht gesteld. Het Goddelijk Decreet voor de Menswording van Gods Zoon was het grootste keerpunt in de heilsgeschiedenis, dat drieëndertig jaar later zou worden bekroond. God onderwerpt Zich aan de beproevingen van leven, lijden en dood om de mensenzielen een teken te stellen, hoe een heilig, vruchtbaar leven er werkelijk uitziet.
Zowel de voorbereiding als het hele gebeuren rond de Geboorte van Christus was een Meesterwerk van Goddelijke volmaaktheid. In Maria werd een mensenziel op de meest verregaande versmelting met de Godheid voorbereid. In Haar vond God de voltooide harmonie tussen Zijn Heiligingwerken en de wil van een vrouw om deze heiligheid in absolute volmaaktheid te laten bloeien. Maria was 'de ziel van goede wil bij uitstek', daar onder een 'ziel van goede wil' toch moet worden verstaan: een ziel die er uit vrije wil naar streeft, in alles de eigen wil ten volle en onbeperkt in Gods Wil te laten overvloeien. De Moeder Gods was een Meesteres van de zelfverloochening, die slechts werd bewogen door één enkele drijfveer: Zij wilde er slechts zijn om een leven te voltooien, dat Gods Werken en Plannen voor de volle honderd procent zou dienen.
Maria kreeg van God een helper toebedeeld: de H. Jozef, die door dezelfde Wil werd gedreven als Zij, en wie het door Goddelijke verlichting van meet af aan volkomen duidelijk was dat ook zijn leven slechts zou dienen om de Missie van de Godmens op aarde mogelijk te helpen maken. Zoals Hij dit in ontelbare (vaak enigszins verborgen) gevallen ook in ons eigen leven doet, bediende God Zich van een aardse gebeurtenis om Zijn Plan ten uitvoer te leggen: De volkstelling op bevel van de Romeinse keizer leidde Jozef en Maria naar Bethlehem. In werkelijkheid, op het niveau van Gods Heilsplan, ondernamen Zij de reis door het onherbergzaam land van de zielen in de winterse koude der harten, om Christus in een verlaten grot te baren, symbool voor de povere gesteldheid van de meerderheid van de mensenzielen: duister, koud, vochtig door gebrek aan enige warmte, om zo te zeggen door God verlaten en slechts bewoond door dieren. Weliswaar is de liefde van dieren ongecompliceerder dan deze der mensenzielen, doch in dit beeld wordt erop gewezen dat dieren zich niet kunnen heiligen; evenzo maken talloze mensenzielen hun eigen heiliging zo goed als onmogelijk. Bovendien verwijst de tegenwoordigheid van de dieren in dit beeld, aldus de Hemelse Koningin, eveneens naar de hartstochten, de ongecontroleerde, niet op Gods Plannen gerichte gedragingen, door dewelke de ziel telkens weer haar heiliging in het gedrang brengt.
In de Advent heeft de Meesteres van alle zielen ons ertoe uitgenodigd, ons over te geven aan een proces van ontsluiting van onszelf, teneinde in te zien hoe winters en onherbergzaam onze levensreis vaak wel is, niet slechts vanwege de vele beproevingen, doch voor het grootste gedeelte vanwege de wijze waarop wij zelf met deze beproevingen omgaan wanneer het erop aankomt, vruchtbaar te worden voor het Plan dat God met ons leven heeft. De Advent behoord een tijd van openbaring van de eigen innerlijke duisternis van elke aard te zijn, en ertoe te leiden, dat wij allen rouwmoedig belijden, zowel jegens onszelf als jegens God, dat onze ziel en ons hart, die Hij als kleine paleizen respectievelijk als heilige tempels had voorzien, meer gelijkenis vertonen met een grot: Duister vanwege de uiteenlopende dwalingen, koud vanwege het gebrek aan oprechte en onvoorwaardelijke Liefde, en door God verlaten omdat wij Hem zelf door ons leven, ons denken en ons willen telkens weer naar de achtergrond verwijzen, indien al niet helemaal verbannen.
God laat vele dingen toe omdat Hij geduld heeft met de mensenziel, en de vrije wil van de mens voor Hem onaantastbaar is. Dit geduld onderstreept de volmaaktheid van Zijn Liefde. Eén ding kan Hij echter niet toelaten: dat Hij ooit zou ophouden, elke mensenziel Zijn eigen Zoon aan te bieden, niet 'slechts' als bezoeker, doch inwendig, in de vorm van een zich steeds opnieuw voltrekkende geboorte binnen in de ziel. Het Kerstwonder wil zich elke dag in elke ziel herhalen, tot de ziel bewust en vrijwillig toestaat dat dit wonder zich daadwerkelijk voltrekt. Om geen andere reden heeft Jezus de Sacramenten ingesteld, en om geen andere reden heeft de Allerheiligste Drievuldigheid de Missie van de Moeder Gods als Meesteres van alle zielen verordend: Maria herhaalt Haar reis doorheen het onherbergzaam heuvelland van de zielen in hun winterse gesteldheid dag na dag, betreedt de zielengrot zodra Zij daar vrijwillig en zonder protest wordt opgenomen, en richt vervolgens deze grot zodanig in, dat deze klaar is voor de geboorte van Christus.
Het Jezuskind heeft voor ons in een grot geboren willen worden. In de grot waar Hij Zijn Moeder vindt, weet Hij echter dat de inrichting stap voor stap zo wordt veranderd dat deze dag na dag beter geschikt wordt voor de voltooiing van Zijn Werken in de ziel. De voltrekking van het Kerstwonder begint waar de inwendige duisternis wijkt voor het inzicht in de volheid van de Waarheid, de koude plaats maakt voor de bloei van de fruitboom der deugden, en de ziel bereid is om haar eigen behoeften de ene na de andere te vervangen door Gods behoeften: De grot wordt een tempel, en de zich heiligende atmosfeer van de zielentempel straalt doorheen de omgeving ervan, zodat het onherbergzaam Bethlehem van het leven van deze ziel geleidelijk wordt omgevormd tot een vruchtbaar land vol bloesems.
De Meesteres van alle zielen liet het ooit in Haar Kerstwens aan de zielen schrijven: Kerstmis in het hart is de lente van een nieuw leven. De levensopdracht van elke ziel bestaat uiteindelijk hierin, de ware navolging van Christus in zich en in alle aspecten van haar leven voortdurend te vervolmaken, opdat zij zich zou heiligen en de van haar vanwege God verwachte bijdrage tot de voltooiing van Zijn Heilsplan ten volle moge kunnen leveren. De ziel staat bij de vervulling van deze opdracht niet alleen: God Zelf werkt aan haar zijde volop aan ditzelfde doel mee. Met dit doel voor ogen zendt Hij ons de Meesteres van alle zielen, en bedelt Hij erom, in elke ziel Zijn Kerstwonder te mogen herhalen. God houdt eenvoudig niet op, ons de pap van onze heiliging lepel na lepel toe te dienen, en geeft ons meteen Diegene, die ons zoals geen ander deze pap kan helpen verteren.
Navolging van Christus veronderstelt dat Christus eerst en vooral in ons geboren kan worden en kan groeien. Daartoe zijn in de eerste plaats vereist: de Moeder Gods, de Liefde voor het Kruis, en het kerstwonder. Laten wij al deze ingrediënten voor de pap van onze heiliging een kans geven, en wel op de wijze waarop het ware kinderen van God betaamt. Het Christuskind heeft het koud, Het zoekt de warmte van uw en mijn Liefde. De Moeder zal ons bijstaan in de mate waarin wij Haar dit mogelijk maken. De kleine Jezus zal in ons groeien door het Vuur van onze zelfverloochening en het voedsel van elke handeling in navolging van Hem. Hij wil met ieder van ons samen de levensreis voltrekken, en Zijn heerlijkheid met ons delen, anders kan Hij zelfs Zijn Goddelijke Gelukzaligheid niet als 'volledig' ervaren.
Zo is Kerstmis voor de ziel, die haar heiliging als kind van God ernstig neemt, geen gebeurtenis die haar herinnert aan een geschiedenis uit een ver verleden en voor het overige slechts aanleiding geeft tot een feest waarvan zij de zin niet eens meer begrijpt, doch een dagelijkse levensopdracht: De geest van Kerstmis is de lucht waarvan Jezus in de zielen moet leven om in haar Zijn Werken te voltooien. Laten wij vandaag samen bidden dat wij het zaad, dat deze dag opnieuw in ons wordt uitgestrooid, niet zouden uitleveren aan de roofdieren van de wereldse invloeden op onze levensweg.
Genaderijk Kerstmis!
BRON:Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen: boeken: Sluier van goud.)

"Als het Licht kwam de kleine Christus in de wereld om de duisternis te beroven van haar onbegrensde macht over het uiteindelijk lot van de mensenzielen."dinsdag 19 december 2017

MARIATOEWIJDING DE KONINKLIJKE WEG

MARIATOEWIJDING DE KONINKLIJKE WEG NAAR GOD:


Mariatoewijding is de koninklijke weg naar God. Maria is de Poort van de Hemel, de Spiegel van God, de Sleutel tot de schatkamer der Goddelijke Genaden, de Onbevlekte Ontvangenis die de kop van de satan zal verpletteren. Haar macht is onbegrensd, want God heeft Zijn eigen macht in Haar handen gelegd. Wat Zij verlangt, gebeurt: Als Meesteres van de engelen is Haar wil wet, en God weigert Haar niets. Geloof in Haar, geef Haar uw hele wezen en uw hele leven, teneinde geheel en al God toe te behoren. Wees Maria onderdanig, vereer Haar in de diepste nederigheid en eerbied, en wees in alles Haar dienaar/dienares. Hoe meer u uw wil aan Haar geeft om door Haar beheerst te worden, des te meer zal Zij u begenadigen. Verneder uzelf voor Haar, en Zij zal uw ziel verheffen tot ongekende hoogten. Zij bezit er de macht toe, want Zij is de Koningin van Hemel en aarde. Belijd voor Haar dat u Haar erkent als uw absolute Meesteres, en Zij zal u de ware vrijheid der heiligen bekomen. Maria’s grootheid en verhevenheid overtreft zelfs uw stoutste voorstellingen duizend maal. Wanneer u zich daarvan rekenschap geeft, zult u beginnen te begrijpen hoe zinvol het is, u aan Haar weg te geven, uw leven in Haar handen te leggen. Niets kan uw ziel nog schaden indien Zij volkomen over u heerst en u tot het uiterste bereid blijft om in alles Haar volmaaktheid in de deugden na te streven, voor zover dat voor een mens mogelijk is.

Maria heeft Zichzelf in de Tempel aan God opgedragen. Dit was totale toewijding. In Haar navolging kunt u uw hele wezen aan Haar opdragen (toewijden), om via Haar met heel uw leven geheel aan God toe te behoren. Toewijding is een heilig verbond dat u niet lichtvaardig mag sluiten. Het is als het ware een overeenkomst waarbij u uzelf aan Maria weggeeft als levenslange dienaar/dienares, om door uw offers, gebeden, apostolaat en onvermoeibare en ongeremde naastenliefde het Rijk van Christus op aarde te helpen bespoedigen, want dat is de kern van Maria’s taak. In ruil daarvoor bekomt Zij voor u het Eeuwig Leven, mits u uw dienst in staat van genade blijft vervullen.

Alleen wanneer een toegewijde als instrument de offers brengt om zijn leven totaal op Gods Heilsplan af te stemmen en zoveel mogelijk aan de wereld te verzaken (zoals Jezus het heeft uitgedrukt: "laat de doden hun doden begraven", met andere woorden: laat de wereldse zaken over aan hen die zich met de wereld bezighouden), neemt Maria voorgoed Haar intrek in haar/zijn hart en gebeuren onvervalste wonderen. Het grootste wonder is dat van de vereniging, de eenwording met het Hart van Maria, waarbij Zij in steeds meer opzichten en met steeds opvallender diepgang Haar eigen eigenschappen in het hart van Haar uitverkorene begint te drukken.

Vreugde is een vitale gesteldheid van het hart. Wie zijn toewijding aan Maria tot het uiterste toe beleeft en Maria ten volle in zijn hart laat leven en werken, oogst vanzelf de vreugde en blijmoedigheid. Zij vormt een groot eerbetoon aan Haar die hem alles geeft om reeds hier op aarde een voorsmaak van het Eeuwig Geluk te beleven.BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie gebeden, tussenteksten gebeden
1-250.)
 
“Niets kan uw ziel nog schaden indien Maria, volkomen over u heerst en u tot het uiterste bereid blijft om in alles Haar volmaaktheid in de deugden na te streven, voor zover dat voor een mens mogelijk is.”

Toewijdinggebed aan Maria door de H.Grignion de Monfort:

O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen,kies ik u heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan u toe en geef u,vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied u de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef u het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.