zaterdag 12 september 2020

DE 2 ZAKEN DIE DE ARM VAN GOD VERZWAREN

 

EERBIED VOOR GOD:

 

DE 2 ZAKEN DIE DE ARM VAN GOD VERZWAREN:

 

Zoals geopenbaard door Maria in LA SALETTE: Maria zegt in de boodschap van La Salette:

Als mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN ben ik gedwongen de arm van mijn Zoon te laten gaan. Hij is zo zwaar en zo drukkend dat ik hem niet langer kan tegenhouden!”

 

Wat verzwaart er de “arm van God?”

 

1. Het ontheiligen van de zevende dag (de zondag) en dit door te werken op zondag i.p.v. de dag aan God toegewijd te heiligen door deze dag te respecteren als rustdag. We heiligen ook de zondag door op die dag een dienst bij te wonen ter ere van God (de H. Eucharistie!)

In LA SALETTE zegt Maria letterlijk:” DE ZONDAG GAAN ALLEEN NOG ENKELE OUDERE VROUWEN NAAR DE MIS…”

(La Salette in 1846!)

 

2. Door God te vervloeken voor alles wat er verkeerd loopt (Maria zegt er letterlijk: ze misbruiken de naam van mijn Zoon…)

 

Mensen wensen zichzelf dagelijks naar de hel, door zichzelf te vervloeken: 'GOD VERDOEM ME' dit wil zeggen, als men vloekt vraagt men aan God  verdoemd te worden, om naar de hel te gaan!

De haat van de mensheid tegen God zorgt ervoor dat we onszelf naar de eeuwige verdoemenis wensen.“Heb eerbied voor de naam van God!” NIET VLOEKEN

“Gij zult de naam van Jahwe uw God niet lichtvaardig gebruiken want Jahwe laat degenen die zijn naam lichtvaardig gebruiken NIET ONGESTRAFT!”

(exodus 20:7)

 

Beide zaken houden verband met de “EERBIED” die we dienen te respecteren in ons leven als Gods kinderen, eerbied voor de dag toegewijd aan God en eerbied voor Zijn Heilige naam! Ons ONDERWERPEN aan God verondersteld een eerbiedige houding aannemen!

 

In La Salette, ligt de nadruk niet zozeer op wat we moeten DOEN, maar veeleer op hoe we moeten ZIJN als kinderen van God! Als enige verschijningsplaats legt de Moeder Gods op de eerste plaats de nadruk op de EERBIED voor GOD. De eerste zin begint immers met de woorden: “Als Mijn volk zich niet wil ONDERWERPEN(aan Zijn Schepper) ben ik gedwongen de arm van Mijn Zoon te laten gaan…” Op vele plaatsen vraagt Maria dat men zeer veel zou bidden en boete doen maar in La Salette ligt vooral de nadruk op ons ZIJN! Namelijk een houding van respect voor de Allerhoogste, de Schepper van al wat bestaat door Hem de plaats te geven die Hem toekomt in ons leven nl: de ALLEREERSTE plaats

 

abc

 “Het heiligdom van LA SALETTE, op de plaats waar Maria verscheen op 19/9/1846 op 1800m. hoogte in de Franse Alpen.”

 

De boodschap van La Salette:

https://ourladyofls.blogspot.com/2019/10/de-boodschap-van-la-salette.html

 

 


zondag 23 augustus 2020

GODS GERECHTIGHEID
DE TIJD VAN GODS GERECHTIGHEID ZAL AANBREKEN:

“JUSTICE IS COMING!”
Een  profetie:

  Deze profetie zal u hoop en vertrouwen bezorgen en u een houvast kunnen  geven over hoe u door onzekere tijden van crisis, angst en rampspoed kunt navigeren.

Door de geschiedenis heen zijn landschapsvormende heropleving en maatschappelijke hervorming vaak net aan de andere kant van een wereldschokkende crisis gekomen. Als de omvang van de crisis iemand een profetische glimp geeft van de glorie, transformatie en opwekking die komen gaat, wees dan aangemoedigd!

De profetie:  Einde van de wereld zoals we die kennen: Een profetisch woord voor het betreden van het nieuwe tijdperk. "Want DE GEEST van de HEER zegt: Ik verwijder nu en vernietig de sluier die over jouw natie verspreid is - en opeens zul je het kunnen zien. Ik verwijder de mist en de nevel onder deze sluier en het zal resulteren in het verduidelijken van wat waar is en wat echt is. Ik begin met jou  natie,  het mooie en je zult volledig ontwaken in wat ik je heb vormgegeven. Voor sommigen zal het een onbeleefd ontwaken zijn en voor sommigen zal het een geweldig ontwaken zijn - maar je zult ontwaken. Terwijl je wakker wordt zul je een impuls van waarheid en duidelijkheid zijn, zelfs voor de naties. Zoals je ziet, het zal ze ook laten ontwaken uit de roes en hekserij van de sluier die ook over hen heen is. Het verwijderen van deze sluier heb ik gepland van ouds en de afgesproken tijd is nu.
Ik sta op het punt om iets geweldigs onder jullie te doen waardoor jullie je zullen verheugen en verwonderen over Mijn grootheid. De goddelozen hebben tegen Mij beraamd en gepland, maar het is in het uiterste lachwekkend. De meest verachtelijke vallen in hun eigen valstrikken. De meest verraderlijke worden gevangen in hun eigen netten. De onaantastbare poppenspelers staan op het punt geschokt te worden door hun verwerpelijke machtshonger  want ik heb gezegd ′′ Genoeg!"

Want ik sta op het punt om Mijn macht te tonen onder de volken en meedogenloze mensen zullen Mij vrezen. Ik ben een Toren van Toevlucht voor de behoeftigen in nood en een schuilplaats voor degenen die onderdrukt worden door tirannen. Ik laat mijn gebrul los om de intriges van de slinkse het zwijgen op te leggen. Ik breng mijn lied uit om het lied van duisternis het zwijgen op te leggen. Mijn lied zal de wolken van somberheid verwijderen. Mijn lied zal de schaduw van de dood wegwerpen. Want ik zet een bankettafel onder de naties en het is een heerlijk feestmaal met keuze wijn. Dit is niet het laatste banket maar het is een geweldig banket. Ik kom in mijn gerechtigheid om de spotters en de ongelovigen te straffen. Maar degenen die naar Mij kijken zullen Mijn glorie en Mijn genade zien en bloeien in Mijn goedheid. Ik ben God van de Naties en dit zal bekend worden. Mijn mensen die op Mij vertrouwden zullen zich verheugen en zeggen: ′′ wij vertrouwden op Hem en Hij redde ons."
Mijn mensen, ik ben een geweldige redding aan het ontplooien  en uitvoeren en jullie zullen weten dat ik het gedaan heb. Je zult bewondering hebben voor alle aspecten van Mijn redding want het zal briljant zijn. Ik red je natie, ik red jullie steden, ik red jullie families, ik red jullie. Ik doe dit namens Mijn Zoon omdat ik Hem de beloning voor Zijn lijden heb beloofd. Hij vroeg naar de naties en Hij gaat ze krijgen. We versnellen nu. Ik zal tot stof malen, hoge muren van verzet en ik zal de kracht van de corrupte slopen. Angst niet voor de schijnbare kwetsbaarheid en menselijkheid van degenen die ik gebruik om mijn plannen uit te voeren. Het is mijn grote vreugde om de zwakke, kleine en dwaze van deze wereld te gebruiken om de wijze en sterke in hun eigen ogen te verwarren. Dit is een ongekende dag en ik maak je wakker. Terwijl je wakker wordt zul je opstaan en stralen en beginnen te bezetten waar corruptie heerst. Je zult het zout van de aarde zijn. Je zult het licht van de wereld zijn. Ik ben de Heer, uw God, en er is geen tegenhouden meer aan mijn plan."

GERECHTIGHEID  komt eraan. In golf, na golf. Niemand komt ergens mee weg. Niets kan stoppen wat komen gaat. Als de rechtvaardigheid van de mens zou falen, zal Gods rechtvaardigheid dat niet doen.

'Wat er de komende  dagen, maanden,  jaren,  ook gebeurt, blijf kalm. (vrees niet!) Dit is niet het einde, maar alleen het einde van de wereld zoals we die kennen... "
Helaas, wanneer sommige mensen de uitdrukking 'einde van de wereld' lezen, stellen ze zich rampzalige scenario's voor met apocalyptische ondergang en wereldwijde vernietiging. Ze hebben de neiging om alle chaos en crisis door deze negatieve lens te zien, en helaas vernietigt het hun hoop voor de toekomst.

 BRON: Door profeet Johnny Enlow (Amerika)


Denk ook aan de boodschap die de Moeder Gods Maria ons bracht in LA SALETTE:
ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER TEGENHOUDEN KAN.”

 ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.”

Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen.  Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien.”

“Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus. Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader!”  (Filippenzen 2:10-11)

De Heer zal er op uittrekken als een held. Als een krijger zal Hij verlangen naar de strijd. Hij zal juichen en het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overwinnen. De Heer zegt: "Ik heb aldoor gezwegen. Ik heb Mij aldoor ingehouden en niets gezegd. Maar nu zal Ik luid schreeuwen. Ik ga ze verwoesten en vernietigen. Ik zal bergen en heuvels verschroeien zodat alle planten daarop verdorren. Ik zal rivieren laten verdwijnen en plassen laten opdrogen. En Ik zal de blinde mensen leiden op een weg die ze niet kenden. Ik zal hen brengen over wegen waar zij niets vanaf wisten. Ik zal het donker voor hen veranderen in licht. Ik zal de weg voor hen vrijmaken. Deze dingen zal Ik voor hen doen. En Ik zal hen niet verlaten! De mensen die op hun afgoden vertrouwden, zullen vluchten. De mensen die tegen hun afgoden zeiden: 'Jullie zijn onze goden,' zullen bedrogen uitkomen en voor schut komen te staan.”    
(Jesaja 42: 13-17)

Mijn zoon, een berisping van de HEER
mag je nooit terzijde schuiven,
zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan,
want de 
HEER straft wie hij liefheeft,
zoals een vader die houdt van zijn zoon.”
(Spreuken 3:11-12)
“Iedereen die ik liefheb wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.” (Openbaring 3:19)

“ Als Hij ons bestraft, is dat op het moment zelf niet fijn, maar pijnlijk. Maar uiteindelijk levert het iets goeds op. Want als we aan de opvoeding van onze Vader gehoorzaam zijn, zal Hij blij met ons zijn.”  (Hebreeën 12:11)

Gelukkig de mens die door God wordt getuchtigd,
wijst daarom de straf van de Ontzagwekkende niet af!”   
(Job 5:17)

Gezegend is degene die God corrigeert; veracht dus niet de discipline van de Almachtige.”Heer, ik kom bij U!
Ik vertrouw op U.
 Mijn God, stel mij niet teleur!
Zorg dat mijn vijanden geen plezier over mij zullen hebben.
 Mensen die op U vertrouwen, zult U nooit teleurstellen.
Maar met mensen die niet met U willen omgaan,
zal het slecht aflopen.” 
(Psalm 25:1-3)

“Als iemand diep ontzag heeft voor de Heer,
zal Hij hem steeds helpen om de juiste beslissingen te nemen.

 Het zal in alles goed gaan

met hem en met zijn familie ná hem.
 De Heer gaat als een vriend om
met mensen die ontzag voor Hem hebben.
Hij leert hun wat zijn verbond met hen inhoudt.
 Ik vertrouw altijd op de Heer,
want Hij redt mij van elke vijand.”
(Psalm 25:12-15)

 
“Wat Ik vroeger al heb gezegd, is werkelijkheid geworden. En nu vertel Ik jullie nieuwe dingenNog voordat ze beginnen te gebeuren, vertel Ik jullie erover."

(Jesaja 42:9)
“Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddeloze verbergt geweld. … De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der goddeloze verbergt geweld. … Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag.
(Spreuken 10:6-7, 11, 25)

“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.”
(2 Timoteüs 3:16)


“Zo zegt de Heer, uw Verlosser, de Heilige Israël: Ik ben de Heer, uw God, die u leert, opdat het u goed gaat; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat gij naar mijn geboden luisterde; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.” (Jesaja 48:17-18)

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heer van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”
(Micha 6:8)


Gerechtigheid en recht doen, is de Heer welgevalliger dan offers.
(Spreuken 21:3)
donderdag 6 augustus 2020

VREES NIET


VREES NIET!
 

Jezus zei: "Wees niet bang. Geloof alleen maar.”  
(Marcus 5:36)

 (Vrees staat tegenover Vertrouwen)

God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.”
(2 Timoteüs 1:7)Vertrouwen is het tegenovergestelde van vrees. Vrees heeft te maken met bezorgdheid. Door piekeren ontstaat een sfeer van vrees. Niets verzwakt ons zo zeer als vrees. Aan de andere kant verzwakt niets de verleider zo zeer als rustige, vrijmoedige, standvastige onbevreesdheid. Satan kan zijn werk niet doen in een sfeer van vertrouwen.

O maar vrees en bezorgdheid kunnen zo verstandig redeneren! U zult vaak denken dat ze gelijk hebben, maar vrees is dikwijls een slechte domme raadgever.

Bezorgdheid, vrees en gepieker zijn het gevolg van het feit dat we God niet vertrouwen. Piekeren is hetzelfde als tegen God zeggen: ‘Ik geloof U niet.’ Ligt u wakker, bang voor vrees? Luister naar wat de Psalmist zegt:

Geef al je zorgen aan de Heer.
Hij zal voor je zorgen.
Hij laat zijn vrienden nooit in de steek.
Hij zorgt ervoor dat ze nooit zullen vallen.”
(Psalm 55: 23)

En op een andere plaats:
Mijn God zal jullie in alles overvloedig geven wat jullie nodig hebben. Want Hij geeft overvloedig omdat Hij Zelf overvloedig bezit. Hij geeft ons in Jezus Christus van zijn rijkdom.”
(Filippenzen 4:19)

Wees niet hebzuchtig, maar wees tevreden met wat jullie hebben. Want God heeft gezegd: "Ik zal je nooit in de steek laten. Ik zal je nooit verlaten."  Daarom kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor wat mensen mij kunnen aandoen."
(Hebreeën 13:5-6)

Herinnert u zich dat Jezus de gelijkenis van de wijnstok en de ranken heeft verteld in Johannes 15? Hij zei dat het geheim van overvloeiend leven ligt in het blijven aan de wijnrank. Een losse rank heeft reden om te vrezen. Niet alleen kan zij geen vrucht voortbrengen, maar zij zal in het vuur worden verbrand. Een rank die aan de wijnstok groeit heeft echter niks te vrezen.  Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen.  Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn."  (Johannes 15:7-8)
Vrees neemt het verdriet van gisteren niet weg, lost ook de problemen van morgen niet op. Wel berooft zij u van de kracht van vandaag. Doe wat God u zegt: “Zoek eerst Zijn Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Al het andere wat u nodig hebt, zal Hij u geven. Veel mensen beseffen niet dat vrees onze vijand is. Als de strijd gaande is en er gevochten wordt, is vrees een zeker teken van nederlaag. Vrees ontneemt de zekerheid aan onze overwinning, laat onze moed verslappen, berooft ons van energie en fut. Dat is altijd een valse vrees. Zij vertelt ons dat de vijand sterker is dan wij. Dat is niet waar! Wij weten dat Jezus Overwinnaar is; de vrees vertelt ons iets anders en is daarom leugenachtig! Als christenen zijn wij, voor de vrede in ons hart en de bevrijding van angst en zorg, niet afhankelijk van omstandigheden, maar van ons VERTROUWEN OP GOD.Vrees is gebrek aan geloof en gebrek aan vertrouwen.

Het is Gods bedoeling dat wij als kinderen van het licht zullen leven. Hij wil dat wij sterk, vrij en vol van vrede en blijdschap zullen zijn.
Een praktische tip: Neem goede nota van alle zegeningen die Hij geeft en die Hij u in het verleden heeft gegeven. Zoals het oude lied het zegt: “Tel uw zegeningen één voor één en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.” En omdat Gods liefde van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, behoeven wij niet te vrezen, maar kunnen we altijd op Hem vertrouwen.

BRON: Uit ‘VERTROUWEN’ 
(niet steunen op eigen inzichten.) 
Corrie ten Boom.
IK BEN de wijnstruik en jullie zijn de takken. Als jullie in Mij blijven en Ik in jullie blijf, zal er veel vrucht aan jullie groeien. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.  Als jullie niet in Mij blijven, verdrogen jullie. Verdroogde takken worden weggegooid en verbrand.  Maar als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie blijven, zullen jullie alles krijgen wat jullie vragen.  Het eert mijn Vader als er veel vrucht aan jullie groeit. Het laat zien dat jullie mijn leerlingen zijn."
(Johannes 15:5-8)

“Want Ik, je Heer God, grijp jou bij je hand. Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Ik help je.”
(Jesaja 41:13)

vrijdag 31 juli 2020

WAAROM ZOVEEL KWAAD?WAAROM ZOVEEL KWAAD?


"God is Licht, en er is in Hem geen spoor van duisternis!"


De laatste tijd ben ik al verschillende malen geconfronteerd met de bedenking (of vraag) die mensen stellen, namelijk van waar komt al dat kwaad dat we nu toch al een hele tijd meer en meer zien in onze wereld. (Het is al jarenlang dat we zien op alle vlakken in de maatschappij er etterbuilen aan het uitbarsten zijn!)  Zien dat er kwaad aanwezig is, is belangrijk, er zijn echter ook mensen die hun ogen en hun oren sluiten voor het kwade, men wil er niks over horen. Het is inderdaad gemakkelijker om je hoofd in het zand te steken en te doen alsof er niks aan de hand is. Leven in de duisternis, waar je niks ziet of hoort is nu eenmaal comfortabeler dan te worden geconfronteerd met de werkelijkheid. Nog erger is het gesteld met degenen die het kwade goed noemen of omgekeerd:
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig.” (Jesaja5: 20-21)

 Maar God verdraagt geen duisternis (en dus mogen we als kinderen van het Licht ook niet toestaan dat er duisternis aanwezig is in onszelf of onze medemens.) “Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.”  (1Johannes 1:5)

… God is het kwaad aan het oordelen. Daarom wordt alles openbaar

Doordat het kwaad geoordeeld wordt en openbaar wordt gemaakt, krijgt het geen kans om te blijven bestaan, om stand te houden! God wil onze wegen helder en zuiver maken…om zijn rijk van gerechtigheid en heiligheid tot stand te laten komen (Zijn wil zal geschieden op aarde, zoals in de hemel!)God is het kwaad aan het oordelen. Daarom wordt openbaar.
De afgelopen jaren en decennia’s zien we in de wereld meer en meer kwaad opduiken. God staat dit toe dat dit gebeurt.  (dat het geopenbaard wordt!) Daarmee heeft God een bedoeling! De mens heeft zich in het verleden massaal afgekeerd van God, en de logica volgens Gods Woord is: “men zal oogsten wat men zaait.” Men heeft zich van God (en zijn werken) afgekeerd, dat is de reden waarom we NU in de wereld zoveel kwaad zien, het is de oogst van wat we gezaaid hebben!

 Om die reden kwam de hemel ons ook Waarschuwen reeds 2 eeuwen geleden in 1846 bij monde van de H.Moeder Gods Maria in LA SALETTE, waar Maria in haar boodschap uitdrukkelijk vroeg dat de mensheid zich zou onderwerpen aan God!
Maria zegt er tot ons:
ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN, HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER TEGENHOUDEN KAN.”

 Door nu het kwaad zo duidelijk te zien, zullen de mensen stap voor stap terug gaan beseffen hoezeer ze God terug nodig hebben. Wat de duisternis gepland heeft ten kwade zal door God geweldig ten goede gebruikt worden.

Het uitbouwen van de maatschappij, zonder God, zal voor de mens uitdraaien op een fatale mislukking!

De toekomst is dus mooi. Maar we moeten vertrouwen hebben in Hem die alle macht heeft in de hemel en aarde en die door alles heen Zijn koninkrijk uitbreidt. Er is hoop, en er is dus een overvloed van leven voor ons weggelegd! Jezus zal terugkeren in onze wereld. Niet fysiek, (Zijn eerste komst was lichamelijk, zijn 2 é komst zal geestelijk zijn.)
 Maar in miljoenen harten van mensen die juist hierdoor Hem zullen vinden. Niets en niemand zal het werk van herstel van Gods schepping kunnen tegenhouden.

Maria voorspeldt in het ‘geheim van La Salette:
 “Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen Jezus Christus zal gediend, geëerd en verheerlijkt worden. De liefde zal overal bloeien.” Dan zal de nieuwe tijd op aarde aangebroken zijn, het herstel zal dan voltooid zijn en het kwade voor eeuwig verslagen!
 Maar voordat we dit te zien krijgen  zullen we nog door een nacht van duisternis en verwarring moeten gaan… en wellicht in de komende tijden nog meer kwaad te zien krijgen. Bereid uzelf voor op moeilijke tijden (zorg ervoor dat uw geloof stevig verankerd is aan de 2 zuilen Jezus en Maria!) Wapen uzelf en wees waakzaam! Blijf trouw aan uw krachtige wapen: HET GEBED!


Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht voor hen die Hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.  Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken zendt Hij heen met lege handen.  Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,  gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot onze vaderen.'  
(Luas 1: 50-55)

Want de Heer heeft ons het volgende opgedragen: 'Ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”
(Handelingen 13:47)

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” (Matteus 5:14)

Christenen zijn geroepen om het Licht van God te laten schijnen in plaats van het te laten overwoekeren door de daden van de bozen in deze wereld!

Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken?” 
(2 Korintiers6: 14)

“Hij onthult diepe, verborgen dingen,
hij weet wat in duister is gehuld,
en het licht woont bij hem.”
(Daniel 2:22)

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.”
(1Petrus2:9)

Nog te veel christenen nemen een afwachtende houding aan, men verwacht dat God zelf het wel zal oplossen… dat is juist de reden  waarom er niks verandert!

KOM OP sta op slaper en ontwaak uit de duisternis en leef in het Licht!HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.” (Psalm 80:20)
                                           
  “De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.           (Deuteronomium31: 8)

“De Heer zal er op uittrekken als een held. Als een krijger zal Hij verlangen naar de strijd. Hij zal juichen en het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overwinnen. De Heer zegt: "Ik heb aldoor gezwegen. Ik heb Mij aldoor ingehouden en niets gezegd. Maar nu zal Ik luid schreeuwen. Ik ga ze verwoesten en vernietigen. Ik zal bergen en heuvels verschroeien zodat alle planten daarop verdorren. Ik zal rivieren laten verdwijnen en plassen laten opdrogen. En Ik zal de blinde mensen leiden op een weg die ze niet kenden. Ik zal hen brengen over wegen waar zij niets vanaf wisten. Ik zal het donker voor hen veranderen in licht. Ik zal de weg voor hen vrijmaken. Deze dingen zal Ik voor hen doen. En Ik zal hen niet verlaten! De mensen die op hun afgoden vertrouwden, zullen vluchten. De mensen die tegen hun afgoden zeiden: 'Jullie zijn onze goden,' zullen bedrogen uitkomen en voor schut komen te staan.    
(Jesaja 42: 13-17)

" Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Brengt ze liever aan het licht. Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan – en ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God: Word toch wakker, jij die slaapt! Sta op uit de dood! Dan zal het licht van Christus op je schijnen!" (Efeze 5:11-14)

Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.” (Spreuken 8:13)
Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad.
Ik verafschuw trots en hoogmoed,
leugens en het kwaad.”
(Spreuken 8:13)


vrijdag 24 juli 2020

GROTE TEGENSTAND, GROTE MOGELIJKHEDEN!

Hoe groter de tegenstand, hoe groter de mogelijkheid.

 
Met God zullen wij krachtige daden doen, Hij zal onze tegenstanders vertrappen.” (Psalm 60: 14)Want de Heer heeft mij daar grote mogelijkheden gegeven voor het vertellen van het goede nieuws. Hij heeft daar als het ware de deur wijd open gezet. Maar er zijn ook veel mensen die mij tegenwerken.”
(1 Korintiers 16:9)

Overweging:

Elke keer als God in ons hart een nieuw idee, droom, visioen of nieuwe levensuitdaging legt, staat de vijand klaar om tegenstand te bieden.

God roept ons voortdurend tot nieuwe hoogtes. Sommige groot en belangrijk; andere lijken relatief klein en onbelangrijk. Wat de situatie ook is, als we een nieuw niveau bereiken met God, zullen we geconfronteerd worden met een nieuw niveau van tegenstand van onze vijand, de duivel.

Maar samen met de tegenstand komen ook de kansen. En God is altijd met ons, dus hoeven we niet bang te zijn. Bepaalde dingen mogen te groot voor ons lijken, maar niets is onmogelijk bij God. Hij is niet verrast of bang voor iets, en met Hem, kunnen we elke uitdaging die voor ons ligt volbrengen. 

Als je vastberaden bent om de nieuwe niveaus waartoe God je roept te bereiken, geef dan niet op ongeacht de tegenstand. In plaats daarvan, besef dat hoe groter de tegenstand is, des te groter de mogelijkheid is die voor je ligt. Wees moedig en onttrek vrijmoedigheid en moed van de Heilige Geest, want Hij is altijd met je.


BRON: Joyce Meyer Ministries.
Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.”
(Johannes 16:33)

"Wat voor mensen niet mogelijk is, is voor God wél mogelijk.
(Lucas 18:27)"Bij God is niks onmogelijk."
zondag 19 juli 2020

HET MOEILIJKSTE AAN GELOOF
HET MOEILIJKSTE AAN GELOOF:

De donkere nacht van de ziel.Soms gebeurt het dat je in je geloofsleven een periode doormaakt waarin het heel donker kan worden in je ziel, ook daar heeft God een bedoeling mee. Belangrijk is in zo’n periode geduld te behouden en vooral blijven vertrouwen op Gods genade.

Overweging bij dit onderwerp:

Jezus zei bij Getsemane: "Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken" (Matteus 26:38) Kunt u zich voorstellen wat de Zoon van God tijdens deze verwarrende nacht moest doormaken? Wist Hij niet dat Hij op het punt stond om de overwinning over hel en dood te claimen? Had Hij niet het gevoel dat Hij geleid werd, een gevoel van richting, wetende dat de Vader bij Hem was?

Er wordt al generaties lang gezegd dat het moeilijkste deel van geloof het laatste half uur is. Ik wil hier graag wat aan toevoegen, deze nacht van verwarring komt vaak vlak voor de overwinning. Precies voordat de duisternis wijkt wordt en het licht doorbreekt. Vlak voordat de macht van de duivel gebroken word zult u een verschrikkelijke en verwarrende nacht doormaken. Op dat moment zal het lijken alsof iedere vorm van leiding en richting is verdwenen. Het gevoel van de aanwezigheid van Gods Geest waar u eens zo op bouwde zal compleet verdampt lijken. U zult het eens zijn met Job toen hij zei: "Wanneer de Heer aan het werk is kan ik het niet waarnemen" (zie Job 23:8)
Velen in het lichaam van Christus hebben morele kwesties in hun leven net zoals David die had. Tijdens hun nacht van verwarring vragen ze zich af: "God waarom ik? Mijn hart was zo op zoek naar U toen mijn zonde mij overweldigde. Mijn ziel wordt door dit alles geplaagd. Ik begrijp het niet".

Maar denk geen moment dat iemand die op een machtige manier door God gebruikt is alle antwoorden heeft. Ik weet wat het is om door deze oorverdovende stilte te moeten gaan tijdens een nacht van verwarring. Ik weet wat het is om door een seizoen van beroering en verbijstering te gaan, zonder enige vorm van leiding of richting. Alle eerdere patronen van richting en onderscheid waren op dat moment nutteloos. Ik kon simpelweg niet zien waar ik heen moest en ik werd gereduceerd door deze noodkreet: "Heer, wat is er gebeurd? Ik weet niet waar ik heen moet.”
We zullen allemaal oog in oog komen met dit moment. Maar dank God, dat seizoen zal ook voorbij gaan. De Heer verlangt er naar om onze weg helder voor ons te maken. Hij heeft beloofd: "Ik zal tot u komen met een liefdevolle genade". En dat zal Hij dus ook doen voor ons. Zijn genade uitstorten op deze momenten dat we geïsoleerd worden.

Hier is een van de primaire redenen waarom Jezus naar deze wereld kwam om te sterven voor een zondige mensheid: dat we met God zouden kunnen wandelen zonder vrees waarin we kunnen genieten van Zijn vrede voor de rest van ons leven. Dit lijkt onmogelijk wanneer we oog in oog staan met rampen, moeilijkheden, verschrikkelijke zorgen, lijden, beproevingen en onzekerheden. In tijden als deze hebben we het gevoel dat we overweldigd worden en dat angst grip krijgt op ons hart. Hoe kunnen we in de vrede blijven wanneer het lijkt alsof alles uit de hand loopt.

Zacharias zei het volgende over de Messias: "om licht te brengen aan allen die in duisternis zitten, in de schaduw van de dood, die ons de weg zal wijzen naar de vrede" (Lucas 1:79) Hij zei hier dat Jezus ons zal leiden op het pad van vrede - niet naar rusteloosheid, leegte en angst, maar naar kalmte en rust. Dit is Zijn belofte, maar voor sommigen lijkt het pad juist het tegenovergestelde.


BRON: uit ‘preken’ van David Wilkerson.

“Het seizoen van donker in de ziel gaat ook voorbij, en dan wordt het terug helder!”Kom je in een periode terecht van de donkere nacht van de ziel, wees vooral geduldig en blijf vertrouwen op jou krachtige wapen: HET GEBED. Blijft bidden om de genade te verkrijgen van klaarheid en duidelijkheid. Vraag dit op voorspraak van Maria.Bid om de hulp van de H. Geest!