maandag 20 november 2017

TOTALE OVERGAVE IN MARIATOEWIJDING


TOTALE OVERGAVE IN MARIATOEWIJDING:

"Wie in Mij binnentreedt, betreedt het Paradijs."

(Verdere onderrichting over de Mariatoewijding.)
"Totale overgave betekent: zich totaal van Mij afhankelijk maken. Zolang de ziel op aarde leeft in een stoffelijk lichaam, ten prooi aan allerlei behoeften en onder de invloed van ontelbare dingen die van buitenaf op haar afkomen, is zij zoals een drenkeling die voortdurend moet strijden om zich boven de stroming uit in stand te houden. Elke gedachte, elk gevoel en elk verlangen die in verband staan met het wereldse, is hierbij als een boomstronk, drijvend in de stroming, waaraan de ziel zich poogt vast te klampen. Hoe vergankelijk zijn deze boomstronken: Zij zijn niet in vaste grond geworteld en worden onophoudelijk met de stroming meegesleurd. Totale overgave is dit alles loslaten, het hart, de geest, en ook de wil, leegmaken, en tot Mij roepen met de woorden: 'Mijn Meesteres, red mij, want mijn leven is in uw handen'. Zalig de ziel die hiertoe in staat is, want zij zal Mijn onbegrensde macht ervaren. Tot de stroming die om haar heen raast, zal Ik zeggen: 'Zwijg stil!', en de ziel zal tot rust komen, als drijvend op een bed van water dat haar niet meer kan deren doch haar slechts tot bron van Leven wordt.
Ja, voor de ziel die zich daadwerkelijk totaal overlevert aan Mijn macht, wordt elk detail van het leven een Genade, dus een bron van Goddelijk Leven. Zij ervaart Mijn macht over alles, met inbegrip van haar eigen gesteldheden, en zij weet voortaan dat Ik onaantastbaar ben en dat niets in haar leven opgewassen is tegen de uitwerkingen van Mijn macht. Hoe zoet is de geborgenheid van deze ziel.
Zielen, heb een totaal vertrouwen in MijAlles is in Mijn macht. Heeft niet de Allerhoogste Zelf gezegd dat Hij alles aan Mijn voeten heeft gelegd? Totaal vertrouwen in Mij, onwankelbaar geloof in Mij, volkomen overgave aan Mij, ziehier de gouden sleutel tot de schatkamers van Mijn macht: De ziel die zich willoos aan Mijn voeten heeft neergevleid, wordt door Mij opgenomen in de Ware Vrede die haar reeds op aarde een voorsmaak geeft van het Eeuwig Leven in het Paradijs waarvan Ik tot Koningin ben gekroond".
"Ik ben de Poort des Hemels. Wie in Mij binnentreedt, betreedt het Paradijs. De ziel die zich totaal aan Mij overgeeft door alles los te laten, het in Mijn hoogheilige handen te leggen en het daarna uit hoge eerbied voor Mijn heiligheid niet meer aan te raken door enige gedachte of enige neiging om zelf te regelen, wordt zo totaal in Mij opgenomen dat zij reeds op aarde zal delen in het Goddelijk Leven".
"Ik heb van God de herscheppende macht ontvangen. God schept zielen en rust deze uit met een welbepaald pakket aan kenmerken. De ziel wordt geacht, dit pakket te benutten om naar een zo hoog mogelijk niveau van heiligheid te groeien. Vele zielen berusten in hun tekortkomingen, zwakheden en verleidbaarheden door te zeggen ‘ik ben nu eenmaal zo en niet anders’. Zielen, hiertoe heeft God jullie een Meesteres geschonken die is bekleed met volmaakte Wijsheid, volmaakte Liefde en onbegrensde macht. Volhard in de smekingen tot Mij, want Ik kan al jullie tekortkomingen, zwakheden en verleidbaarheden totaal veranderen, op grond van jullie vaste wil en jullie onverdroten inspanningen uit louter Liefde tot God, tot Mij en tot jullie medeschepselen".
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie openbaringen: 2 november 2007)
“Totaal vertrouwen in Mij, onwankelbaar geloof in Mij, volkomen overgave aan Mij, ziehier de gouden sleutel tot de schatkamers van Mijn macht.”

zondag 19 november 2017

HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING


HET SCHILD VOOR MARIATOEWIJDING:
(verdere onderrichting over Mariatoewijding.)

Totale toewijding aan Maria is een heilig verbond tussen u en de Meesteres van alle zielen. Zij is de volmaaktheid zelf, de zwakkere schakel ligt bij u, omdat u als mens onderhevig bent aan zwakheden.
Hoe kunt u uw toewijding beveiligen?
1.                     Door te bidden om een steeds groter vermogen tot liefhebben. U kunt zich pas echt aan Maria weggeven in de mate waarin u Haar (en Maria en Jezus in uw medemens) bemint. Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding. Beschouw het beeld van een druk plein met honderden mensen. U ziet in de menigte plots diegene op wie u boven alles verliefd bent. Vanaf dat ogenblik ziet u alleen nog de geliefde, alle anderen lijken niet meer te bestaan. Zo moet uw gesteldheid zijn tegenover Mariazo diep en intens op Haar verliefd zijn dat ondanks alle stormen vanuit de wereld alleen nog Haar beeld in u leeft.

Dat is intense eenheid met Maria. Deze gesteldheid is als een ondoordringbaar schild tegen fatale afleidingen: Geen enkele situatie of gebeurtenis kan nog uw eenheid met Maria teniet doen. Alleen dan kunt u zover komen dat u elk ogenblik uitsluitend leeft voor Maria, in vurige zelfgave en toewijding. Bid om dit Vuur in uw hart, Maria wacht tot u door en door verliefd op Haar bent om in u Haar grote wonderen te voltrekken. Om uw Liefdesvuur te beschermen, moet u er een oven omheen bouwen: U moet de vlam beschermen tegen de winden en regens vanuit de wereld. Dit brengt ons bij de tweede beveiliging:
2.                     Door u te wapenen tegen de invloeden van de wereld. Elke dag wordt de vesting van uw toewijding ontelbare malen beschoten door wereldse invloeden: ontmoediging, verontreinigende invloeden, tegenwerking, onchristelijke denkpatronen, ongeloof, spot, enz. uw grote wapens tegen deze invloeden zijn de toewijding van deze invloeden aan Maria, constant gebed om een onwankelbaar vertrouwen en geloof te kunnen ontwikkelen, en een vaste wil om rein en zuiver te willen blijven in hart, geest, mond en lichaam. Constant gebed betekent in feite een voortdurende totale openheid van hart naar Maria toe, zodat u in wezen alles samen met Haar doet. Dit alles zijn de wanden van de oven die uw Liefdesvuur moeten beschermen. Het Vuur plus de oven vormen samen de beveiliging van uw totale toewijding.
3.                     Door gelijkmoedigheid. Bid hierom. Gelijkmoedigheid is de thermostaat van uw oven. Maria heeft weinig baat bij uw leven als Haar apostel indien u zich de ene dag op ongecontroleerde wijze probeert te geven en daarbij uw vermogen zodanig opbrandt dat u de volgende dag humeurig of onproductief wordt. Gelijkmoedigheid en zelfbeheersing vormen uw grootste schild tegen uw eigen hartstochten (ongebreidelde, gevoelsgeladen gesteldheden.)
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie Mariatoewijding: de tempel van Maria)

“Vurige eenheid van hart met Maria is uw grootste waarborg voor de ontwikkeling van een Liefde die u steeds verder drijft in de vurige beleving van de totale toewijding.”

zaterdag 18 november 2017

DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING


DE GOUDEN WEG VAN DE TOTALE TOEWIJDING:


(Verdere onderrichting over Mariatoewijding.)
"Zielen, Ik heb jullie meermaals onderricht dat Gods Werken naar de zielen toe slechts hun uitwerking krijgen indien, en in zoverre, de zielen hiertoe jegens God hun verlangen betuigen. De gouden weg van betuiging van dit verlangen, is de totale toewijding van de ziel, van heel haar wezen met al zijn gesteldheden en van heel haar levensweg, aan Mij. Door haar toewijding aan Mij, en de dagelijkse beleving daarvan, stelt de ziel zich onder Mijn leiding, heerschappij en bescherming, zodat de Genaden uit de Bronnen van Gods Liefde in hun meest veredelde vorm naar de zielen kunnen stromen om hen werkelijk naar hun verlossing en heiliging te begeleiden.
Vaak stellen zielen zich de vraag, of toewijding ten bate van een ziel, die niet door deze ziel zelf jegens mij wordt uitgesproken en beleefd, een waarde heeft, en zo ja, welke. Laat Ik daarom het volgend beeld gebruiken. Wanneer een ziel zichzelf aan mij geeft, geeft zij mij de bloem van haar hele wezen. Wanneer een ziel mij echter een andere ziel geeft, geeft zij mij niet de bloem doch het zaad van de ziel die zij aan mij toewijdt. Ik noem dit secundaire toewijding. Het verschil ligt hierin: Wanneer een ziel zichzelf aan mij toewijdt, geeft zij mij haar bloem zoals deze op dat ogenblik is. Wanneer een andere ziel mij diezelfde ziel in toewijding geeft, geeft zij mij het zaad, dat nog moet rijpen om op Gods tijd als een bloem voor mijn voeten op te bloeien. Die tijd moet blijken uit de bereidheid van de ziel zelf om mij toe te behoren. Dat kan op elk ogenblik tijdens haar aardse leven zijn, zelfs in haar laatste levensuur. Ik krijg geen volgroeide of geen opgroeiende bloem, doch zaad dat nog tot een bloem moet uitgroeien. Ik berg dit zaad in mijn Hart, opdat het voortdurend omhuld zou zijn door mijn Licht en warmte, en sneller moge uitrijpen voor zover de vrije wil van de ziel dit niet in de weg staat. Op Gods tijd behoort dan deze bloem daadwerkelijk tot Gods Rijk. Zaad dat aan mij wordt toegewijd, wordt intenser opgenomen in de stroom van Gods Genaden, dan zaad dat niet aan mij wordt toegewijd".
Het beeld van Maria als sleutel tot de ziel berust op het feit dat de mens die zich totaal aan Maria toewijdt, zijn ziel zo volkomen in Haar handen geeft dat Zij er alle macht over verkrijgt. De sleutel is hier symbool van macht en eigendom. Maria kan naar eigen goeddunken de ziel betreden, want zij is Haar bezit. Het is ook een symbool van bescherming: Wie de sleutel heeft, kan ook beletten dat ongewenste indringers binnenkomen.

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 20 november 2007)

GEBED:

 TOEWIJDING VAN EEN MEDEMENS AAN MARIA:


Lieve Moeder Maria, Koningin van Hemel en aarde,
Vol vertrouwen in uw Hemelse Liefde en uw onvergelijkbare macht leg ik het hele wezen van..... (naam) aan uw voeten neer. Ik vertrouw u de bescherming, bewaking en leiding over zijn/haar geest, hart, lichaam en ziel toe.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar geest, opdat al zijn/haar gedachten door u beheerst zouden worden, op de Eeuwige Waarheid gericht zouden zijn en ten dienste zouden staan van het komend Rijk van Christus.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar hart, opdat het vrij moge zijn van negatieve gevoelens, en een haard van zuivere, vurige Liefde tot God en de naaste moge zijn.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar lichaam, opdat het een waardige tempel voor zijn/haar ziel zou zijn en met overgave ten dienste moge staan voor de uitboeting van de zonden der wereld.
O Maria, wees de Meesteres van zijn/haar ziel, opdat zij in het Licht der Genade moge leven en voor eeuwig God moge toebehoren.
Hoogverheven Koningin van alle zielen, ik lever..... (naam) aan u over, opdat u volkomen in hem/haar zou heersen en al zijn/haar gedachten, woorden, handelingen, bestrevingen en gevoelens aan uw Wil onderworpen zouden zijn. Wil hem/haar vrijwaren voor alle kwaad, hem/haar bevrijden van de gevolgen van zijn/haar zonden, en hem/haar leiden naar de Eeuwige Zaligheid in de Hemel.
3X weesgegroet, ten gunste van deze ziel.
(Bron gebed: Maria Domina Animarum Apostolaat, zie gebeden, gebed n°368)
"Maria, Koningin en Meesteres van alle zielen."

woensdag 15 november 2017

LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA


LEVEN ALS TOEGEWIJDE AAN MARIA:

"O Maria, ik ben geheel de Uwe."


Onderrichting:


"Toewijding aan Mij wordt door vele zielen zeer lichtzinnig begrepen en benaderd. Ik ben door God verheven tot Meesteres van alle zielen, en Ik moet de mensenzielen en de engelenkoren aanvoeren in de strijd tegen de krachten der duisternis, die zich schijnbaar meester hebben gemaakt van de Schepping, die Gods eigendom is. Vele zielen wijden zich aan mij toe, en verbazen zich erover dat zij zoveel strijd in hun leven ontmoeten. Ik wijs er de zielen op dat toewijding aan Maria een heilig verbond is waardoor de ziel zich met heel haar wezen en met heel haar leven inzet voor één enkel doel: de strijd tegen het kwaad. Zolang de ziel dit niet heeft begrepen, en geen besef heeft van de gevolgen van toewijding, is zij niet klaar voor een leven als toegewijde van Maria.
Een aan mij toegewijde ziel is vergelijkbaar met een soldaat die opgeroepen wordt voor dienst aan het front. De strijd tussen het Licht en de duisternis is de oorlog der oorlogen. De ziel die niet de ingesteldheid en de volhardende wil bezit om haar Meesteres te dienen tot en met de overgave van haar eigen leven en van alle zinledige genietingen van het bestaan in de wereld, kan zich niet mijn toegewijde noemen. De ziel die niet bereid is, en niet tot het uiterste gaat, om haar eigen zwakheden en gehechtheden te overwinnen, is niet klaar voor dienst aan het front, want deze ziel draagt de vijand reeds binnen in zich. De ziel die bereid is om alles op te geven voor mij, en om met moed, volharding en vertrouwvolle aanvaarding te strijden in alle beproevingen van het leven, zal de kracht krijgen om boven zichzelf en alle leed uit te groeien. Deze ziel zal nooit door de beproeving overrompeld worden, integendeel, zij zal groeien naar een punt waarop zij zich over de beproeving verheugt als over de absolute zingeving van haar hele bestaan als mens op aarde. Zij zal mijn allesoverheersende macht ervaren in haar eigen leven.
Als er iets onoverkomelijk zwaar lijkt, richt dan tot mij deze krachtige aanroeping: 'Mijn machtige Meesteres, wil in de kern van mijn wezen binnentreden, opdat ik met u in mij de poorten der hel kan bestormen, want voor u vlucht alle duisternis'. Geef deze aanroeping door aan de zielen, want zij vertegenwoordigt de kern van de gesteldheid die Ik van Mijn toegewijden verlang. Je zult mijn verpletterende macht en mijn bedwelmende Liefde ervaren, keer op keer. Getuig ervan. Ik ben je grote kracht. Ik wil ook de enige kracht van alle andere zielen zijn, zodra zij bereid zijn om niet meer voor zichzelf te leven, doch voor Mij.
"Door het vele leed en de zware beproevingen die de zielen ondergaan, wordt een groot gedeelte van de Waarheid voor hun ogen versluierd  De helse slang kronkelt wanhopig onder Mijn voet en slaat wild om zich heen. Zielen van Mijn Hart, jullie Meesteres heeft de macht. De duivelen zijn reeds overwonnen. Het is het voortdurend verkeerd gebruik van de vrije wil door mensenzielen dat ervoor zorgt dat de duivelen hun laatste schijnoverwinningen opstapelen. Prijs mijn macht, want bij elke prijzing van mijn macht drukt mijn voet harder op hen die nu reeds niets anders meer zijn dan de trofeeën van mijn overwinning. De zware beproevingen die mijn volgelingen lijden, vormen het zeker teken voor de wanhoop van de satan die aan en onder mijn voeten zwaar vernederd wordt".
"Zoveel zielen blijven niet alleen op hun beproevingen terugkomen, doch geven bovendien tegenover veel andere zielen uiting aan hun onvrede, en voegen hier nog hun oordelen aan toe wanneer zij hun medemens met de vinger wijzen als veroorzaker van hun beproevingen. Dit gedrag is niets anders dan het uitstrooien van het zaad van de duivel, zodat zijn werken zich vaak razendsnel verspreiden. Mede om die reden roep Ik steeds weer op tot gelatenheid, liefdevolle aanvaarding van alle kruisen die toch zo nietig en kortstondig zijn in vergelijking met de eeuwigheid die wacht na dit leven, en tot zwijgzaamheid.
De enige juiste en vruchtbare houding is deze, waarbij de ziel haar beproevingen deelt met mij alleen, deze aan mij opdraagt en mij om draagkracht en vermeerdering van haar Liefde vraagt. Ziehier de weg naar het ware geluk op aarde. Alle onkruid dat ontstaat uit het zaad der duisternis, wordt onder Mijn voet vertrapt. Ik verlang dat de zielen genieten van de uitingen en uitwerkingen van Mijn macht, doch zelf niets doen dat de aanwending van Mijn macht noodzakelijker maakt dan zij nu reeds is. Begrijp dit wel: Niets is opgewassen tegen jullie Meesteres, maar de grootste verheerlijking die de zielen Haar kunnen geven, is deze: Dat zij door hun gedrag en ingesteldheid mogelijk maken dat Zij op Haar troon kan blijven zitten omdat Haar Rijk een Rijk van Vrede is, en Zij kan regeren door de Wet van de Liefde. Geef Mij jullie totale inzet in de strijd tegen de duisternis, en help ze in geen geval zelf verder verspreiden".

BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie openbaringen 11 augustus 2007)

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”Enkele krachtige aanroepingen voor in de strijd:

“Maria, machtige meesteres van de zielen, ik vertrouw op u!”

“O Maria machtige meesteres van alle zielen, ik lever aan u over het kwade in mezelf en uit mijn omgeving, verpletter het kwade onder uw machtige voeten.”

Geprezen en verheerlijkt zij de macht van Maria, Koningin van Hemel en aarde.”

O Hemelse Vader, stort het verlossend Bloed van Christus over ons uit. Verblindt alle kwaad in het Licht van Zijn Kruis.

O Maria, verneder de satan onder uw voeten. Verban alle duivelen en hun gevolg naar de eeuwige afgrond.

Door uw Onbevlekte Ontvangenis, o Maria, verpletter nu de kop van de duivelse slang, opdat het Rijk van Christus kome, en de duisternis voor eeuwig moge oplossen in het Licht.Amen.

Help door uw vurige gebeden en offers de wereld zuiveren. Elk gebed is een bloem van Hemelse Liefde en bespoedigt
de overwinning van het KRUIS VAN JEZUS CHRISTUS,
het symbool van Vrede, Liefde en Eeuwig Geluk. Een biddende ziel is een licht dat schijnt in de duisternis. Waar het Licht van Christus straalt, wijkt de duisternis en verdwijnen haat en ellende. Laat Jezus in u geboren worden,
WIJD U TOE AAN MARIA.
Laat u door Haar leiden en heiligen, en word Haar instrument van Liefde tot beschaming van alle kwaad, opdat Zij weldra voorgoed "de kop van de slang moge verpletteren".


vrijdag 10 november 2017

JEZUS IS DE KONING


JEZUS IS DE KONING:

(Blog t.g.v. Christus Koning-feest)
"JEZUS IS DE KONING!"

Lezing uit het boek Daniël 7,13-14:
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken des hemels iemand aankomen die op een mens geleek. Hij ging naar de hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
Toen werd hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.”

NIETS IS ONMOGELIJK VOOR MIJ,
zegt Jezus Christus.
Ik heb alles al gedaan om in jouw nood te voorzien,
en Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!
Ontvang al Mijn zegen,
Het is niet de beloning voor wat jij doet,
maar Mijn Beloning, Mijn erfenis, die Ik overvloedig met jou deel.
Mijn Vader verheugt Zich, als jij neemt van Mijn rijkdom!

VERTROUW MIJ MAAR!


Als je Mij vindt, als je Mij GELOOFT met GANS JE HART,
dan gaan er geweldige wonderen gebeuren.

Want wie zoekt, die vindt,
Voor wie klopt zal opengedaan worden 
(Lucas11: 9-10)
wie Mij ERNSTIG zoekt zal Mij geweldig vinden,
zegt Jezus Christus.

“Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.  
 Als je overwint, zul je met Mij op mijn troon zitten. Net zoals ook Ik heb overwonnen en met mijn Vader op zijn troon zit.” (Openbaring 3: 20-21)
“Jezus klopt ook op jou deur van je hart! Laat je hem binnen?”Ik zoek je hart, Ik zoek je innerlijk, je binnenste,
IK WIL ER WONEN, zegt Jezus Christus!
LAAT JEZUS OOK JOU KONING ZIJN!


Ik wil woning  maken in je innerlijk,
om van daaruit Mijn licht te laten schijnen.
(Jezus wil eerst zijn koninkrijk in jou hart vestigen, en daarna in de hele wereld… “ Want God wil dat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde de knieën zal buigen voor Jezus.  Hij wil dat iedereen hardop zal toegeven dat Jezus de Heer is. Want dat eert God de Vader!”-Filippenzen 2:10-11)

JEZUS IS DE KONING!

"En ik hoorde elk schepsel in de hemel en op de aarde onder de aarde en in de zee ja alle wezens in het heelal zingen: Aan hem die op de troon is gezeten en aan het Lam komen toe: Lof en eer, glorie en kracht voor altijd, voor eeuwig!"
(Openbaring 5: 11-13)

Niks in deze wereld is daar tegenopgewassen. Hij is de sterkste KRACHT die er bestaat, zelfs de krachtigste duisternis moet wijken voor Hem! Hij is het schitterendste LICHT dat er ergens bestaat in de ganse Schepping. Geen enkele duisternis kan deze doven!

Groot is mijn Heer en geweldig in kracht. Daarom ben ik krachtig in Hem en in de sterkte van Zijn macht.
Jezus leeft
Hij geeft mij wat ik nodig heb,
Hij leeft in mij,
Hij Zelf is mijn Leven, mijn Sterkte en mijn Kracht! Hij IS Mijn KONING!

JEZUS IS DE KONING.

“De HEER is Koning, met verhevenheid bekleed, De HEER is omkleed en omgord met kracht. De wereld staat vast, onwankelbaar vast, en van oudsher staat uw troon, U bent al van eeuwigheid.”
 (Psalm 93:1-2)


Want, zo spreekt de Hoogverhevene, die troont voor eeuwig, wiens naam de Heilige is, Ik ben de Heilige die woont in den hoge, maar ook in het geslagen en diep vernederde gemoed: Ik geef nieuw leven aan het vernederde gemoed, nieuw leven aan het geslagen hart.” (Jesaja 57:15)

CHRISTUS KONING

Laten wij vandaag om de genade smeken, ons spiritueel leven zo te kunnen inrichten, dat wij de Christus door een zo getrouw mogelijke navolging niet slechts Koning noemen, doch door ons hele wezen tonen, dat Hij voor ons Koning IS.

Christus werkelijk als Koning erkennen, betekent niet, Hem Koning te noemen, doch volhardende inspanningen te leveren om Zijn voorbeeld heel getrouw in de praktijk te brengen en in het hele doen en laten van het dagelijks leven een steeds groeiende heiligheid na te streven. Christus is er niet toe geroepen, Koning van een schijnrijk te zijn, doch Koning van een wedergeboren paradijs, dat voorafbeelding van het Hemelrijk is doordat de onderdanen jegens al hun medeschepselen spiegels van de Koning zijn.
MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN

MARIATOEWIJDING EN BEPROEVINGEN:Onderrichting:

De ziel die zich blind aan Maria weggeeft, wordt door Haar veilig naar de tuin van de nooit verwelkende rozen geleid, maar zij zal tijdens de reis moeten vaststellen dat de weg daarheen met zeer vele doornen is bezaaid, omdat elke levenssituatie nu eenmaal uit wereldse componenten is samengesteld, die op zich onvolmaakt en dus voor de ziel pijnlijk zijn, omdat de ziel van nature naar volmaakte Goddelijke dingen verlangt. Precies omwille van deze doornen is een voortdurende ontwikkeling in de ware onvoorwaardelijke Liefde onontbeerlijk: Het is de Liefde die het vuur moet aansteken om de doornen op de weg te verbranden, opdat de ziel zich niet aan hen zou kunnen verwonden.
De deugdelijkheid van de ziel kan niet aan het aantal van haar teleurstellingen of tegenslagen worden afgemeten. Het aantal teleurstellingen of tegenslagen van een aan Maria toegewijde ziel zijn dan nog veeleer een maatstaf voor het feit dat de Meesteres van alle zielen haar zeer doelmatig tracht te heiligen.

Beschouwen wij Jezus als Godmens. Hij leidde een leven van gebed, lijden, beproevingen, naastenliefde, overgave aan Gods Wil. Met elke ademtocht, met elk van zijn woorden en elk van zijn handelingen was Hij enkel en alleen op het welzijn van alle zielen van alle tijden gericht. Hoe werd Hij 'beloond'? Met onbeschrijflijk Lijden en de Kruisdood. Betekent dit dat Hij door God niet bemind werd, of dat de Eeuwige Vader Hem geen geluk gunde? De verdiensten van Jezus waren onmetelijk. Hij heeft er als Mens zelf niets aan gehad, maar ontelbaar vele zielen hebben aan Hem hun Eeuwige Gelukzaligheid te danken. Ook voor Maria, een geboren mensenziel, geldt dat Zij op aarde een onbeschrijflijk zwaar leven heeft geleid, en een ononderbroken strijd tegen de duivel heeft moeten voeren om hem aan Haar voeten te houden omdat hij nooit ophield, te trachten, Haar op ontelbare wijzen te verleiden. Op ons rust de zalige plicht, Jezus en Maria na te volgen. Ons Ware Geluk zal niet van deze wereld zijn. Slechts die ziel schrijft heilsgeschiedenis, die zichzelf uit Liefde offert opdat andere zielen van het zaad van haar liefdevol aanvaarde beproevingen mogen leven, en God en de Meesteres door de schoonheid van haar deugdzaamheid worden geprezen en verheerlijkt.

Het is voor ons, zielen, niet steeds mogelijk, in te zien waarom iets waarnaar wij intens hebben verlangd, niet mag plaatsvinden. De ziel die zich aan Maria weggeeft, moet zich in die mate zien te ontwikkelen, dat zij zich zonder meer door Haar, de Meesteres, kan laten beheersen, en zij zich ergens zelfs over elke tegenslag kan verheugen. Dat is de moeilijkste opgave die een aan Maria toegewijde ziel ten deel kan vallen, en deze zal elke aan Maria toegewijde ziel vroeg of laat ten deel vallen, en wel bij herhaling. Jezus zei: "Uw geloof heeft u gered". De totale Mariatoewijding is een zaak van blind geloof. De ziel die zich aan Maria weggeeft, wordt steeds weer door Haar op blinde gehoorzaamheid, blind vertrouwen, blind geloof en onbeperkte Liefde beproefd. Deze beproevingen hangen automatisch samen met lijden, hetzij lichamelijk, hetzij emotioneel, hetzij spiritueel. Elke met vrucht doorstane beproeving brengt de ziel een trede hoger op de lange trap naar de volmaaktheid. Omdat dit 'opstijgen' steeds met zelfoverwinning te maken heeft, maakt dit soms onzeker, en krijgt de ziel vaak de indruk, in een enorme leegte rond te zweven. In deze atmosfeer wordt zij heel vatbaar voor teleurstellingen, twijfel, angst om verder op te stijgen.
Het leven van een aan Maria toegewijde ziel kan zeer vruchtbaar worden. Alleen verlangt Maria dat u één en ander in uw leven anders zou inrichten. Een mens komt in zijn dagelijks leven met vele situaties in aanraking waarbij hij beslissingen moet nemen. Het spreekt vanzelf dat hij er automatisch van uitgaat, dat hij deze alleen maar zelf kan nemen. De genomen beslissingen blijken soms weinig vruchtbaar te zijn. Dit geldt niet alleen wat de gevolgen op het wereldse vlak betreft, maar nog meer met betrekking tot het Eeuwig Leven, het ware Heil van de ziel en het Heil van de hele Schepping. Inderdaad, wij vergeten dit gemakkelijk, maar al onze handelingen, woorden, en zelfs onze gedachten, gevoelens en verlangens en datgene wat wij nastreven, heeft zijn uitwerking op de Schepping als geheel. Of wij met dit alles vruchtbaarheid voor de Schepping en ons spiritueel Heil leveren, kunnen wij meestal niet vaststellen, omdat de spirituele vruchtbaarheid zich niet met de zintuigen laat waarnemen.
Op dit punt doet het ware geloof zijn intrede. De ziel die zich in al haar handelingen, gesproken woorden, gevoelens, gedachten en bestrevingen richt naar de richtlijnen van Maria, zoals Zij ons deze als Meesteres van alle zielen schenkt, strooit als het ware voortdurend Hemels zaad om zich heen. Dit betekent, Zij verspreidt Licht (Gods Waarheid!), Liefde, warmte, vreugde, vrede. Bovendien zal Maria Zich inzetten om deze ziel door inspiraties diep in het hart zo te richten, dat de ziel (gewoonlijk onbewust) steeds vaker precies die beslissingen neemt, die haarzelf en de hele Schepping Heil opleveren. Met andere woorden: De ziel bevordert in alles Gods Werken en doet datgene wat God van haar verlangt.
Dit is nu net de taak die Maria voor elke aan Haar toegewijde ziel op Zich neemt. Eigenlijk zou ik het eenvoudigweg als volgt kunnen formuleren: Wanneer de ziel zich volledig aan Maria overgeeft, in totale en onvoorwaardelijke toewijding, en deze toewijding in alle situaties van het dagelijkse leven beleeft door haar hart zuiver en op Maria’s adviezen gericht te houden, en zij steeds opnieuw om Haar bescherming en Haar leiding smeekt, zal deze ziel er steeds meer toe neigen, niet langer automatisch slechts haar persoonlijke wil te volgen, maar zij zal innerlijk een wegwijzer voelen, iets dat zij misschien zelfs niet kan verklaren, maar dat haar in alles de richting toont. Deze wegwijzer is Maria. Zij zorgt ervoor dat de ziel steeds méér Gods Wil volgt, en haar eigen verlangens minder en minder belangrijk vindt.
Vaak is het deze innerlijke omwenteling die de mensen ertoe aanzet, de indruk te krijgen dat de aan Maria toegewijde ziel 'veranderd is': De ziel die de Koningin des Hemels de kans geeft, in haar te heersen en er tot volle ontplooiing te komen, is als een ontluikende bloem: Zij straalt plots iets uit, wat er voordien niet (of niet in dergelijke mate) was. Dit 'iets' bestaat uit ware Liefde, zachtmoedigheid, blijmoedigheid, vertrouwen, moed, hoop, geloof en zuiverheid, dit wil zeggen: uit MariaZij is het, die Zich in de ziel uitstort. Dat is het effect van een goede toewijding. Dit effect is precies datgene wat 'wedergeboorte' wordt genoemd. Maria baart in de ziel de ware kiem van Christus en roept de Heilige Geest over de ziel af.
Dit alles leidt de ziel in een nieuw leven binnen, een leven met en in Maria, de Bloementuin van het Paradijs. Het geheim ligt eigenlijk eenvoudig in de bereidheid om de eigen wil door Gods Wil te willen laten vervangen. De ziel die zich werkelijk aan Maria overgeeft, geeft Haar daardoor in de eerste plaats de sleutel tot zichzelf (ziel, hart, geest, lichaam en wil.) Maria gebruikt dit geschenk niet om de ziel tot Haar gevangene te maken, maar om de ziel volledig te bevrijden. Zij doet dit door in de ziel alles te vernieuwen, en wel in de mate waarin de ziel Haar dit mogelijk maakt. Maria probeert steeds, de ziel die zich volledig aan Haar geeft, zo om te vormen dat Zij Zich in deze ziel goed kan voelen. Daarom bevrijdt Maria de ziel in de eerste plaats van al datgene wat haar kan hinderen, zich volledig te ontplooien voor Gods Werken: van onvruchtbare neigingen en gewoonten, van alle effecten van negatieve herinneringen, van negatieve toekomstbeelden, van gehechtheden aan wereldse dingen en belangen, en dergelijke.
U moet het zo beschouwen: Maria maakt van de aan Haar toegewijde ziel een tempel waarin Zij kan wonen. Daarom richt Zij deze tempel zo in, dat hij aan Haar noden voldoet. Maria’s noden zijn vooral Liefde, zuiverheid, onbeperkte gerichtheid op Gods Werken en Gods Wil, en ononderbroken lofprijzing aan God. Dit alles vindt Zij graag terug in de ziel die Haar 'toebehoort'. Zodra Zij de zielentempel naar Haar eigen model heeft kunnen omvormen, bekleedt Zij de muren met de Heilige Geest en brengt Zij daarin Jezus Werken ten uitvoer. Zolang u zich in Maria’s handen overgeeft, en u Haar de ware leiding over uw hele wezen laat overnemen, en u precies datgene volgt wat Zij u onderricht, hoeft u niet bang te zijn voor de hel. De ziel die Maria volgt, neemt stap voor stap Haar deugden over, en wordt ook op de meest uiteenlopende wijzen door Haar gewaarschuwd voor bekoringen.
“Smeek Maria steeds om bescherming en leiding, en Zij zal voor u een wegwijzer zijn!”
BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(zie antwoordbrieven brief n°144+145)


dinsdag 24 oktober 2017

EEN LEVEN IN EN MET MARIA


EEN LEVEN IN EN MET MARIA:
 
“We geven nooit meer eer aan Jezus door Maria te eren! We gaan enkel naar Maria omdat Zij de WEG is die ons naar het doel leid: Jezus Haar Zoon.”
(H.Grignion de Montfort.)


Een leven in en met Maria betekent een wedergeboorte, een opstanding uit het graf van de wereldse verlangens en gehechtheden voor een bloei zoals de ziel zich deze doorgaans nooit had kunnen voorstellen. De lentebloesems in de ziel zijn de deugden, die uit de winterslaap van het werelds leven tot nieuw leven worden gewekt en die geleidelijk aan uit het sap van de Hemelse bezieling van Maria’s innige tegenwoordigheid de vruchten van een zomer in de ziel bereiden. Wonderbare ruil: God schenkt de ziel Maria, die deze ziel voedt met de melk van totaal nieuwe inzichten en wijzen van beschouwen, en de ziel... bloeit en rijpt, ter ere van God en ten dienste van Zijn Heilsplan. Doordat de ziel die zich vrijwillig aan Maria’s leiding onderwerpt, tot een levende lente wordt omgevormd, eert zij ten diepste het ware Wezen van God, die de Bron van het Leven en van de bloeikracht IS.

Maria als ware meesteres van de ziel en van het hele zielsleven, betekent ware navolging van Christus en een leven naar het beeld van God. De heerschappij van Maria in de ziel betekent de grondvesting van Gods rijk in de ziel. Dit is wat de Meesteres van alle zielen bedoeld wanneer zij openbaart dat Zij de Dageraad van de zomerdag in Gods ware Licht is.

 “Maria is de Dageraad, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt.” 
(H.Grignion de Montfort)


Toewijding aan Maria’s Leven, is in feite een betrachting om uw eigen leven volkomen met het Hare te laten verstrengelen, in een poging om te komen tot een zo volkomen mogelijke navolging. Het verheugt Maria bijzonder wanneer u voldoende belangstelling betoont voor Haar verwezenlijkingen en deze van Jezus, door uw eigen leven zo veel mogelijk aan hun allerheiligste levens te spiegelen. Daardoor leert u van hen, en op uw beurt geeft u al het uwe aan hen in ruil.


BRON: Maria Domina Animarum Apostolaat
(Zie onderrichtingen; meditaties: de tuinierster van het paradijs & antwoordbrieven: brief nr.223, uitgave”Zomerbries.”)


GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!

Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria
(uit de Ware Godsvrucht-H.Grignion De Montfort)