dinsdag 16 juni 2015

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND NOVEEN.

UITLEG OVER NOVENEN:

Het woord noveen komt van het Latijnse novena en novem, dat negen betekent. Een noveen bestaat uit gebeden of is een godsdienstoefening gedurende negen opeenvolgende dagen. Het is een devotie die gebaseerd is op de negen dagen dat de apostelen tussen Hemelvaart en Pinksteren in gebed bijeen waren. Er bestaan vele novenen, die o.a. gebeden worden ter intentie voor het verkrijgen van bepaalde gunsten zoals de genezing van een zieke, voor de wereldvrede, of om uitkomst in moeilijke omstandigheden enz. Er zijn ook novenen ter voorbereiding op een hoogfeest zoals Pasen en Pinksteren.
Hallo goede vrienden, “verenigd in Jezus en Maria”, opnieuw wil ik u graag een noveengebed aanbieden…  Toen ik  in 2009 de Jezus en Maria groepen opstartte via internet (toen op het nu reeds verdwenen netlog…) en ik het gebed even onder de aandacht bracht, was er een persoon die mij toen zei:”Inderdaad Frank. We moeten met z’n allen terug leren bidden.” Ik vermoed niet dat de mensen afkerig staan t.o.v. het gebed, maar we zijn het kwijtgeraakt, er is teveel in de plaats gekomen!
 Graag wil ik een persoonlijke ervaring vanuit mijn jeugd delen: Thuis werd er in de meimaand elke avond een moment vrijgemaakt om met het ganse gezin te bidden. Elke activiteit werd er door ieder even gestaakt (de T.V. ging zonder pardon uit!) om ons  samen in het salon te verzamelen. Onze moeder had bij het kruis en het Mariabeeld een kaars ontstoken en  ze ging voor in het bidden van een tientje
 (= 1 onze vader en 10 weesgegroetjes) Voor deze dagelijkse gebedsoefening ben ik nu nog altijd mijn ouders erg dankbaar. Dankzij het gebed in mijn dagelijkse leven heb ik al aan heel wat moeilijkheden het hoofd kunnen bieden tijdens mijn aardse levenstocht… U ziet dat het als ouders of grootouders belangrijk is om uw kinderen (of kleinkinderen) leert te bidden. Het kan ze altijd goed van pas komen tijdens hun leven, je geeft ze iets mee waarop ze terug kunnen vallen in tijden van nood of gewoon als weg naar geloofsverdieping, die bij iedere mens immers op gelijk welke leeftijd tot stand kan komen! (wat ook bij mij het geval is geweest – en daarbij is het gebed altijd een immense KRACHT geweest voor mij…) 


 
"Onderschat nooit de KRACHT van het GEBED!"

NOVEEN TOT ONZE-LIEVE-VROUW
VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:

Moeder van Altijddurende Bijstand


Elk jaar van 19 tot en met 27 juni:


De eerste dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij, ondanks het lijden, mijn ziel te bewaren in het vertrouwen, de rust en de kalmte. Leer mij te zeggen en iedere dag te herhalen: "Ziehier de dienstmaagd (of: dienaar) des Heren, mij geschiede naar Uw Woord." Leer mij mijn lijden te aanvaarden zoals Gij met Jezus en voor Jezus. Leer mij blootgesteld te zijn aan tegenspraak, opdat Uw Zoon gekend zou zijn, bemind door allen, en opdat Gij gekend en bemind zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij, en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   1 Eer aan de Vader...

De tweede dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, Leer mij edelmoedig alles te aanvaarden wat de Heer mij te dragen geeft, en volledig op Hem te vertrouwen. In moeilijke omstandigheden wil ik altijd mijn toevlucht bij U zoeken. Druk mij in Uw armen zoals Gij Uw Kind Jezus in de armen drukte om het te beschermen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie. O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader ...   3 Weesgegroeten ...   en 1 Eer aan de Vader ...

De derde dag:

O Moeder van Altijddurende Bijstand, leer mij in mijn leven steeds het fundamentele en het noodzakelijke te zoeken. Leer mij steeds te luisteren naar de Heer, en in Zijn dienst te staan. Leer mij met vertrouwen en liefde de eisen en de verlangens van de eeuwige Vader te aanvaarden, zelfs zonder te begrijpen, en mij er met edelmoedigheid aan te onderwerpen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De vierde dag:
 
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand met Jezus Uw goddelijke Zoon en met allen die lijden, kinderen en moeders die lijden, en voor allen die zullen lijden, leer mij de beledigingen te vergeven en Gods wil te aanvaarden. Geef mij moed, edelmoedigheid en overgave aan Gods Voorzienigheid. O Moeder, ik vraag vergiffenis bij al het lijden dat Jezus en Gij, mijn tedere Moeder, voor mij hebt ondergaan. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De vijfde dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, als ik Uw icoon bekijk, Uw droevig aangezicht, dan straalt dat gelaat ook zoveel tederheid en liefde uit; eveneens de wil om de zending die de Heer U toevertrouwde, te vervullen, en de aanmoediging om, koste wat kost, samen met Jezus tot het einde te gaan! Ik smeek U om vergiffenis voor de grote pijn die ik U aandeed door mijn fouten en lafheden. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

Maria, moeder van altijddurende Bijstand.


De zesde dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, dank U omdat Gij altijd voor ons de Boodschapster van de Heer zijt. Gij die komt en terugkomt, onvermoeibaar, om ons te herinneren aan de weg van het Licht, de Waarheid en de Liefde. Dank U, omdat Gij de Moeder van de Kerk zijt; Moeder van de herders, de schapen en de lammeren die Gij wilt verzamelen opdat, zoals Jezus het verlangt, er maar één kudde en één herder zou zijn. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De zevende dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, smeek de Eeuwige Vader dat Hij de stortvloed van genaden, die Jezus  voor 
ons verdiend heeft door Zijn lijden en kruisdood, over ons, arme zondaars, uitstort. Aanvaard onze armzalige gebeden, onze offers en inspanningen, ons verlangen en onze goede wil U lief te hebben, om U steeds meer te beminnen omwille van hen die U niet genoeg beminnen. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De achtste dag:

O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, doe mij inzien dat mijn leven hier op aarde maar een doorgang is naar de eeuwigheid; dat mijn leven een tijd van beproeving is, ook een beproeving van de liefde die, dankzij de verdiensten door het lijden van Uw Zoon en Uw lijden, voor mij de deuren zullen openen naar het geluk zonder einde in Uw gezelschap en in de glorie van de Vader. O Moeder, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood! O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

De negende dag:
 
O Moeder, O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand, Gij zijt ook de Morgenster, de deur van de Hemel, en Gij zijt er om ons te leiden naar Jezus, onze Verlosser. O Moeder van Barmhartigheid, Gij zijt ook de Onbevlekte, O.L. Vrouw van de Hoop, het Vertrouwen en de Vrede, want Gij zijt de Moeder van de Liefde. O Moeder van Altijddurende Bijstand, verkrijg voor mij bij de Heer deze genade... (uw intentie) O Moeder van Altijddurende Bijstand, waak over mij en bid voor mij. 1 Onze Vader...   3 Weesgegroeten...   en 1 Eer aan de Vader...

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand:


GEBED TOT MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND:


Moeder van Altijddurende Bijstand, 
ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor 

uw beeltenis neer. 
Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot u zijn toevlucht genomen.
Gij hebt op aarde zo dikwijls aan uw goddelijke Zoon uw moederlijke bijstand verleend. 
Met tedere zorg hebt gij Hem in zijn jeugd beschermd en geleid. 
Gedurende zijn openbaar leven Hem getroost en bemoedigd. 
In de smartvolle uren van zijn lijden gesterkt. 
Wees zo ook voor mij een Moeder van Altijddurende Bijstand. 
Maria, ook ik ben uw kind. 
Aan het kruis heeft uw goddelijke Zoon u als mijn moeder gegeven 
en hebt gij mij als uw kind aangenomen. 
Ik weet, dat gij over heel de wereld vooral uw kinderen,
die u in deze beeltenis vereren met ontelbare gunsten naar ziel en lichaam hebt overladen. 
Voor mijzelf en voor hen allen dank ik u oprecht voor uw liefdevolle bescherming.
Laat mij ook nu niet ongetroost van u heengaan. 
Voortdurend, maar vooral in de moeilijkheden waarin ik thans verkeer, 
heb ik uw moederlijke bijstand nodig.
Moeder! Zie dan vol goedheid en medelijden op mij neer 
en verkrijg voor mij van uw goddelijke Zoon de gunsten, 
waarom ik u thans met alle aandrang smeek. 
Ik beloof u dankbaarheid en liefde alle dagen van mijn leven, 
totdat ik u zal komen bedanken in de hemel.
Gij kunt mij helpen, gij wilt mij helpen,
gij zult mij helpen, o machtige, o goede,
o getrouwe Moeder van Altijddurende Bijstand
Amen.
Feest van Maria MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTAND: 27 juni:

MARIA MOEDER VAN ALTIJDDURENDE BIJSTANDGeen opmerkingen:

Een reactie posten