vrijdag 30 november 2012

ADVENT

ADVENT:


Voorbereidingstijd op het “Kerstfeest”,de herdenking van de geboorte van JEZUS CHRISTUS, de verlosser der mensheid!
Een passend gebed om de menswording van Christus te overwegen gedurende de advent is het angelusgebed, je kan het gedurende de dag op regelmatige tijdstippen bidden, voorbeeld: smorgens, smiddags en savonds. Het gebed bestaat uit een aantal verzen uit het Evangelie en is daarmee ook een heel Bijbels gebed.


Het eerste vers uit Lucas, waar Maria antwoord geeft op de aankondiging van de Engel Gabriël, wanneer deze laatste de "zwangerschap" aankondigt van Jezus (dat zij de H. Geest zal ontvangen) die met Kerstmis uit Maria geboren zal worden.


Het tweede vers komt ook uit het Lucas Evangelie waar Maria zich overgeeft aan Gods wil en daarmee ons ten voorbeeld wordt gesteld. Christus ontvangen, christen-zijn is doen wat God van ons verlangt.


Het derde vers komt uit het Johannes Evangelie. De Evangelist spreekt over het vleesgeworden Woord, Christus zelf, en daarmee geven we een geloofsbelijdenis dat Christus God en Mens is.


Het vierde vers is de smeekbede dat Maria onze voorspreekster mag zijn, opdat we de gesteldheid mogen hebben om de genadegaven van Christus te ontvangen.


In het afsluitende gebed wordt de Menswording van Christus in direct verband gebracht met Zijn lijden en sterven, maar vooral met Zijn verrijzenis en dat wij daaraan deel mogen hebben.


Tussen de verzen door wordt het Wees Gegroet Maria gebeden, waarin met name de overweging van het betreffende vers centraal staat en we daarbij de steun en voorspraak van Maria inroepen.


ANGELUSGEBED:


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;

En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

Wees gegroet, Maria...


Zie, de dienstmaagd des Heren;

Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria...En het Woord is vlees geworden;

En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria...
Bid voor ons, heilige Moeder Gods,

Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.


Laten wij bidden.

Wij bidden U, o Heer, stort uw genade in onze harten,

opdat wij, die door de boodschap van de Engel

de menswording van Christus, uw Zoon gekend hebben,

door zijn lijden en kruis gebracht worden

tot de glorie van de verrijzenis.

Door dezelfde Christus, onze Heer.
Amen.


Laten we tijdens deze advent samen met MARIA hoopvol verwachtend uitzien naar de komst van JEZUS CHRISTUS onze verlosser, DE enige en ware redder der mensen!Geen opmerkingen:

Een reactie posten