vrijdag 22 juli 2016

MARIA KONINGIN VAN DE ENGELEN

2 augustus:

MARIA KONINGIN EN MEESTERES VAN DE ENGELEN:


“Maria, de Hemelse Koningin als Koningin en Meesteres van de engelen.”


Op 2 augustus gedenken wij de Hemelse Koningin als Koningin en Meesteres van de engelen. Voor vele zielen is het niet duidelijk, wat dit in werkelijkheid betekent. De engelen zijn de volkomen heilige dienaren van God en de betrouwbaarste strijders in deze oorlog, die pas ten einde zal zijn wanneer Gods Rijk op aarde is gegrondvest: de oorlog tussen het Licht (Gods Waarheid en Werken) en de duisternis (alle werken door dewelke de duivel Gods Werken tracht te verwoesten en de Liefde en de volheid van de Waarheid tracht te ondermijnen, respectievelijk onwerkzaam tracht te maken, respectievelijk deze via misleiding van mensenzielen zo tracht te manipuleren en van richting te doen veranderen, dat zij zijn doelstellingen dienen.)
In deze strijd is aan de Koningin des Hemels de leiding toevertrouwd. Zij heeft daartoe de wapens en de macht ontvangen. Eén van de belangrijkste attributen van deze macht is Haar heerschappij over de engelen. Laten wij nooit vergeten, dat de engelen de duivels bestrijden met het wapen van de volkomen Liefde en de volmaakte dienstbaarheid aan God. De Koningin des Hemels verlangt er zeer naar, dat de mensenzielen in die zin steeds méér op de engelen zouden lijken, dat ook de zielen de volmaaktheid in de Liefde en in de dienst aan God en Gods Werken steeds dichter zouden benaderen.
Hoe méér een mensenziel zich vergeestelijkt en de ingesteldheid van de engelen in zich leert in te bouwen, des te doeltreffender wordt haar leven als bijdrage tot deze strijd voor het Licht en tegen de duisternis. Deze ziel wordt dan eveneens een betrouwbare strijdster in het leger, wiens Leidster Diegene is, voor wie God het voorrecht heeft voorbestemd, de kop van de helse slang te verpletteren.
Toen Lucifer tegen God in opstand kwam, werd hij samen met zijn gevolg uit de Hemel verbannen. Het waren de trouw gebleven engelen, die deze strijd tegen de opstandige engelen voerden. Ditzelfde leger van God voert ook nu nog de strijd tegen de machten der duisternis. De Hemelse Koningin heeft de rechtstreekse macht over de Hemelse legerscharen ontvangen. Haar opdrachten voor deze Laatste Tijden zijn essentieel rondom twee activiteiten geconcentreerd:
·                            1.De onderrichting aan de mensenzielen en hun omvorming. In het kader van deze activiteit onderwijst Zij de Wetenschap van het Goddelijk Leven en heeft Zij van God de macht ontvangen, zielen innerlijk volkomen om te vormen, opdat deze in staat zouden zijn, de weg van de heiliging vruchtbaarder vorm te geven.
·                            2.De leiding in de strijd tegen de duisternis, die hierdoor bezegeld moet worden, dat de duisternis definitief onder Haar voet vernederd en verlamd wordt.
Aan de verwezenlijking van deze opdrachten nemen de engelen als verborgen medespelers deel. Het zal echter de actieve en vrijwillige bijdrage van de mensenzielen zijn, die zal bepalen wanneer deze opdrachten volkomen vervuld zullen zijn. Maria is voortdurend bezig, deze beide opdrachten met elkaar te verbinden. Hoe meer mensenzielen met heel hun hart aan de strijd tegen de duisternis deelnemen, des te méér nadert de volheid van Gods tijd voor de voltooiing van de overwinning over de effecten van de zonde in de Schepping. De Hemelse Koningin is de Koningin en Meesteres van de engelen alsook de Koningin en Meesteres van alle mensenzielen, en Diegene, die alle werken der duisternis en hun aanstichters beheerst. Zij verlangt er vurig naar, dat wij ons allen bij de engelen zouden aansluiten.
Om als mensenzielen in de strijd voor de definitieve overwinning van het Licht vruchtbaar te kunnen worden en met de engelen een ketting van Vuur te kunnen vormen, moeten wij onszelf met volharding vervolmaken. Dit kan de ziel doen in de mate waarin zij zich aan haar door God uitverkoren Meesteres overgeeft. Laten wij dit vandaag samen met de engelen doen, en laten wij tot de engelen bidden om hun Vuur, hun Liefde, hun zuiverheid van hart en hun overgave aan de Koningin des Hemels ten dienste van Gods Werken.


Waarin verschilt Maria van de engelen?
Maria bezat dezelfde volmaaktheid in de deugden als de engelen, doch Maria’s verdiensten zijn oneindig boven deze van de engelen verheven, doordat Zij Haar meesterschap over alle deugden heeft bewezen in de praktijk van een leven op aarde, in een lichaam dat onderhevig was aan lijden, en blootgesteld aan onophoudelijke bekoringen en invloeden die gericht zijn op de verwijdering van de zielen van God. Een ziel die ook maar aan één enkele bekoring beantwoordt, verliest reeds de volmaaktheid in de deugd. Maria was de enige mensenziel die op geen enkel punt en op geen enkel ogenblik van de deugd is afgeweken. Daarom verenigt Zij als enige ziel de volmaaktheid in de deugd met de volheid van de verdiensten van een vlekkeloze volharding in de deugd. De deugdzaamheid is de engelen gegeven als een geschenk, zij is in hun natuur ingebouwd als een wezenstrek. De mensenziel daarentegen heeft weliswaar eveneens de kiem van de deugdzaamheid ingestort gekregen, doch in tegenstelling tot de engelen is zij dagelijks ten prooi aan de invloeden van de wereld en de behoeften van het lichaam, die haar gevoelig maken voor eindeloze bekoringen. In deze zwakheid ligt echter de grote kracht van de mens: de ziel die haar zwakheden en bekoringen weet te overwinnen door constante strijd tegen zichzelf, verwerft hierdoor de verdiensten die haar zullen dienen als sleutel tot de heiligheid. Hierin ligt het grote voorrecht van de mens boven de engelen: de mens krijgt de heiligheid niet ten geschenke zoals de engelen; hij wordt geacht, haar te verwerven door een volhardende strijd tegen het kwaad in zichzelf. Het zaad van de heiligheid wordt in de mensenziel gestort, doch dit zaad kan slechts ontkiemen en opbloeien onder inwerking van de zon en het water der genade en de ploeg van de beoefening der deugd, waarmee zij constant haar bodem moet bewerken. Dit betekent dat de mensenziel hierin van de engel verschilt, dat:
·                            *De engel de heiligheid van nature bezit.
·                            *De mensenziel de heiligheid in zich tot rijping moet zien te brengen door het gecombineerd effect van Gods genade en zijn eigen volhardende inspanningen in de deugd. Deze inspanningen worden hem door de Goddelijke Gerechtigheid aangerekend als verdiensten, die beschouwd kunnen worden als het “toegangsgeld” tot de Hemel.
Het wezen van de absolute volmaaktheid van Maria en van Haar superioriteit boven alle schepselen, met inbegrip van de engelen, schuilt hierin, dat Zij:
·                            *Van nature een absolute heiligheid bezat op grond van Haar Onbevlekte Ontvangenis.
·                            *De absolute volheid van genade bezat.
·                            *Onvergelijkbaar grote verdiensten heeft verworven op grond van een totale offerande van Zichzelf en Haar hele leven aan Gods Heilsplan.
·                           * Alle bekoringen op volmaakte en totale wijze heeft overwonnen, zodat Zij geen enkele zonde heeft bedreven.


BRON: uit de onderrichtingen van het MARIA DOMINA ANIMARUM APOSTOLAAT: (zie onderrichtingen: Sluier van goud.)
“Maria verlangt er vurig naar, dat wij ons allen bij de engelen zouden aansluiten.”

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten