dinsdag 4 februari 2014

BEPROEVING

BEPROEVING:

VOLHOUDEN (door tegenwind bereik je grote hoogte...)
PSALM 36:8:"Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen." Goede vrienden, als dienstknecht in dienst van de Moeder Gods is het mijn taak u te bemoedigen en te steunen, vooral nu ikzelf ondervind en ik merk, zie en hoor dat vele mensen sterk beproefd worden.


God stelt ons regelmatig op de proef om te zien wat er in ons leeft en hoe ver we al gevorderd zijn in onze geestelijke ontwikkeling. Zijn bedoeling hiermee is uitsluitend opbouwend. Hij sterkt ons en helpt ons daardoor vooruit.

God stelde Abraham op de proef door hem op te dragen zijn zoon Isaäk te offeren en na die test beloofde Hij Abraham veel zegen. ( Genesis 22: 18): ‘’En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden,
omdat u Mijn stem gehoorzaam geweest bent.’’

Wanneer wij een apparaat kopen, proberen wij dat uit, want we willen weten of het voldoet aan onze verwachting. God doet iets dergelijks, door allen die zeggen dat zij Hem geloven, te beproeven, om zo aan het licht te brengen of zij menen wat zij zeggen. Want geloven is niet iets vaags en vrijblijvends, maar actief, werkend door liefde voor God en mensen. Ook stelt de mens niet zelf vast voor wat geloof is. God vraagt een door Hem bepaald geloof. Alleen wie dat geloof toont, komt in aanmerking voor het eeuwige leven dat Hij aanbiedt. De Heer Jezus vroeg zich eens af:
Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’’ (Lucas 18:8)

Het zou daarom goed zijn wanneer wij regelmatig ernstig bij onszelf onderzoeken, door de Bijbel goed te lezen en te bidden tot God, of het geloof dat wij zeggen te hebben, wel overeenkomt met het geloof dat Hij van ons vraagt, zoals de apostel Paulus adviseert in 2 Korintiërs 13: 5: ‘’Onderzoek u zelf of u in het geloof bent, beproef uzelf’’.

Het eeuwige leven is te kostbaar om er slordig mee om te gaan, menend dat wij toch wel behouden worden. Maar behalve dat wijzelf ons  moeten beproeven, doet God het met ons. Daarbij weet Hij hoever Hij kan gaan, zodat wij net niet door de druk hoeven te bezwijken.
God beproeft niet willekeurig, maar met een doel:
de versterking en groei van ons geloof, door de beproeving heen moeten we leren VERTROUWEN op de Heer en Zijn Voorzienigheid, zodat we onze hoop op eeuwig leven bij de komst van de Heer Jezus uit de hemel vasthouden.  De groei en versterking van ons geloof worden zichtbaar in onze hoop en goede deugden:
• ”   Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekortschiet’’ (Jakobus 1:3 – 4)
• “
Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.’’ (Romeinen 5:3- 5)


 Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers. Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt: de Levieten reinigt en loutert Hij, als goud en zilver.(Maleachi3: 2-3)


Gods beproeving van mensen houdt ons op het goede spoor en brengt ons – indien nodig – terecht. Beproeving is dus heilzaam voor ons. (een beproeving kan zijn, voorbeeld: een ernstige ziekte doormaken, ontberingen lijden, iets of iemand die je dierbaar is verliezen, of andere tegenslag…vervolging omwille van ons geloof doorstaan, de dag van vandaag heerst er vooral ‘geestelijke vervolging’ zoals bespot en uitgelachen worden omwille van je geloof, in sommige landen heerst er nog fysieke vervolging waar christenen nog moeten vrezen voor hun leven omwille van hun geloof…)
“Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. Want mag dat roem heten, als gij slagen moet verduren, omdat gij kwaad doet? Maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die, als Hij gescholden werd, niet terugschold en als Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt. In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid, en door zijn striemen bent u genezen. Want u was dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en hoeder van uw zielen.” (1 Petrus 2:19-25)

  Ik wil u graag zeggen goede vrienden, heb goede moed God komt u te hulp, heb geduld, VOLHOUDEN is de Boodschap  (openbaring 2: 10:"Wees trouw tot de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.") zegt JEZUS ons via de apostel Johannes.in het laatste boek van de bijbel, trouw blijven aan je geloof ook in de moeilijke momenten is zeker geen makkelijke opdracht, maar ook geen onmogelijke WANT: de apostel paulus schrijft ons in de 1é Korintiers brief het volgende: 1Kor.10:13:”U kunt op God vertrouwen, Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. En wanneer u beproefd wordt, zal Hij ook voor uitkomst zorgen zodat u de beproeving te boven komt!”

We hebben een belangrijk WAPEN gekregen om STAND te houden in de beproeving en dat wapen is het GEBED, probeer vooral dat wapen te behouden, het niet te verliezen, er TROUW aan te blijven, dan is de OVERWINNING binnen het bereik! Vergeten we vooral niet te bidden op de voorspraak van Maria om de genade van Standvastigheid te mogen bekomen in ons geloof om stand te houden!

(zie ook overweging in verband met het bidden en het gebed:

Ik besluit met de woorden van de apostel Jakobus:
jakobus1: 3-9:"Doorstaat uw geloof de beproeving, dan is standvastigheid het gevolg. En standvastigheid op haar beurt moet leiden tot volmaaktheid. Het gaat erom dat u volmaakte en gave mensen wordt die in niets te kort schieten. Als iemand van u wijsheid te kort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen….”


Psalm 126:5: “Wie met tranen zaaien, zullen  met gejuich oogsten.”


De last op je schouders,
draag hem over aan de Heer,
Hij zal voor je zorgen;
Wie Hem TROUW is,
Laat Hij niet bezwijken, nooit.”
(Psalm 55: 23)

Matteus 11: 28 - 30:   
Jezus sprak:" Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;
    neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig

    van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is zacht en
    Mijn last is licht
."
 Matteus 12:20:
Het geknakte riet zal Hij niet breken
en een smeulende pit zal Hij niet doven
.”


“maar zij die hopen op de Heer, vernieuwen hun kracht
en slaan hun vleugels uit als adelaars;
zij lopen en worden niet moe,
zij rennen en raken niet uitgeput.”(Jesaja 40:31)


Ik wens u allen goede moed toe en Gods zegen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten