vrijdag 20 december 2013

VERTROUWEN IN JEZUS BOODSCHAP VAN HOOP

“Jezus onze HOOP”


VERTROUWEN IN JEZUS

BOODSCHAP van HOOP:

Durf Mij te vertrouwen. Durf je leven in mijn handen te leggen. Durf alles los te laten en als een kind naar Mij te kijken.
“Niemand heeft ervan gehoord.
Geen oor heeft het vernomen,
en geen oog heeft een god buiten U gezien,
die zo optreedt voor de mensen die op Hem vertrouwen.”(Jesaja64: 3)

Ik ben het antwoord op je vragen. Ik ben het. Niet wat jij denkt. Niet wat jij probeert uit te vinden.
Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28)

Dat wil Ik je onderwijzen, mijn kind. Rust in Mij. Laat je gedachten maar gewoon tot rust komen. Laat je denken maar los. Want Ik ben jouw Antwoord. Niet wat jij denkt. Ik ben je Antwoord.

Ik ben er en Ik zal je helpen. Ik ben er voor jou.
Ik spreek tot jou en Ik heb een plan met jouw leven. Ik heb een weg voor jou, die zoveel hoger is. Een weg die zoveel beter is. Een weg waarin je Mij werkelijk zult ontdekken.


  Jesaja 55: 8-12:
 " Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemelen daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de handen klappen."

Ik heb je niet bedoeld om altijd maar rond te dolen. Je bent geen schaapje dat moet zoeken naar een beetje groen gras. Ik wil je leiden als een Herder.
Ik wil je leven zo besturen, Ik wil je zo richting geven, dat je nooit meer zelf zult hoeven zoeken naar helder water of naar heerlijk fris groen.
 Als je Mij vertrouwt, zul je veel HOOP kennen in je leven. Want Ik ben HOOP!
“Dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
      In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid.”(
 Efeziërs1: 9-12)


Zoek Mij, zonder vast te houden aan het oude, zonder vast te houden aan wat anderen je aanbieden. Als je Mij centraal stelt, als je mijn wil zoekt, als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen, dan zul je veel vreugde ervaren, dan begint er iets nieuws! Want Ik ben de God die hoop geeft. Kijk niet meer achterom, luister niet langer naar de stemmen van de dood en het verleden, die je willen tegenhouden. Laat je niet langer aan banden leggen, door de leugens (van de duisternis) die je  hebben geteisterd. 
“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”.(Jeremia29:11)

Blijf niet stilstaan bij het oude, 
klamp je niet vast aan het verleden. 
Let op, ik begin iets nieuws. 
Het krijgt al vorm, je kunt het al zien: 
een weg door de woestijn, 
rivieren door de steppe.” 
(Jesaja 43:18)


“Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.”(2 Korintiërs 5:17)
Zelfs al ga je door een tijd van ontmoediging en worsteling. Zelfs al heb je tegenslagen, zelfs al denk je dat alles tegenzit, dat het niet gaat zoals je gedacht had. Al denk je dat je uitgestoten wordt. Al denk je dat je niet veel waard bent. Als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen, dan zul je hoop ontvangen.
Want Ik geef hoop in de duisternis.
Wees dus niet bang voor de duisternis.
Ik ben de God van het leven, niet de god van de dood. Die is verslagen door Mij. Ik heb de god van de dood overwonnen, de heerser van de duisternis is door Mij van zijn troon gestoten. Ik ben het die heerst voor eeuwig!
Ik kan je hoop geven, zelfs al heb je pijn. Ik kan je troosten met een hoop die alles te boven gaat. Als je Mij tot je nummer één maakt, zul je vreugde kennen.

“God de Heer vernietigt de dood, voor altijd. Hij droogt ieders tranen. Overal op aarde herstelt hij zijn volk in ere, het is zijn eigen belofte.” (Jesaja 25:8)

Zoals een vader zich over kinderen ontfermt,
zo ontfermt de
heer zich over hen die Hem vrezen.

(Psalm 103:13)

Ik ben jouw Leidsman. Ik ben jouw Herder. Ik zal de weg tonen. Ik zal de weg voor je banen. Als je Mij centraal zet, zal de weg steeds opnieuw, stap voor stap aan jou getoond worden.
Want Ik heb een plan met je leven. Ik heb een goede weg voor je. Een weg waarop je werkelijk Mij zult kennen en waarop je Mij zult bekendmaken aan anderen.
Lucas 12:49: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde!”


Maar Ik vraag om los te laten. Dat je werkelijk Mij als Leidsman gaat stellen.
Heb vertrouwen in mijn “Voorzienigheid.”
Niet wat mensen over Mij zeggen, maar wat er in mijn Woord over Mij geschreven staat.


We nemen daarbij Maria, mijn Moeder, tot voorbeeld, want Zij was het die Gods Woord steeds weer in Haar opnam en bij zichzelf overwoog. ”Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.” (Luc. 2: 19)

 Want Ik heb een betrouwbaar getuigenis over Mij laten opschrijven in de Bijbel.
HET WOORD GODS:brengt licht en hoop in je leven!

 Ik heb ervoor gezorgd dat je Mij kunt kennen.
Ik heb Me niet verborgen voor de mensheid. Ik heb mijn Woord gegeven, dat je richting geeft. En dat jou naar Mij leidt. Dat jou toont wie Ik ben. Dat je antwoord geeft op je vragen. Dus durf te kijken naar Mij. Durf los te laten. En durf Mij te vertrouwen. Ik ben jou BRON.Een bron van eeuwig leven zelfs die nooit uitgeput raakt!

 Want zoals de Vader zelf de bron van leven is, zo is ook de Zoon bron van leven dankzij zijn Vader.” (Johannes 5:26)
Want Ik zal je geven wat je nodig hebt. Ik zal je geven waar je naar smacht. Ik zal je die rust en die hoop geven. Want Ik heb een plan met je leven.
Ik heb meer voor je in petto dan je ooit kunt bedenken.
Ik heb een veel hogere weg. Een heel andere weg, dan die je ooit hebt gekend. Ik ben de Bron van al wat nodig is. Ik ben de Gever van alles wat werkelijk leven schenkt.

Laat je ook leiden in je leven door mijn moeder MARIA, zegt Jezus ons, Zij is een veilige weg die naar Mij leid en het behaagt Mij ten zeerste indien je deze weg kiest. Niemand kende mij beter dan mijn moeder, Zij was bij mij van het begin tot het allerlaatste ogenblik. Daarom is Zij de uitmuntende gids naar Mij.  Neemt intrek in Haar veilige ARK die je door de stormen van het leven en de wereld zullen leiden en je beschermen tegen het kwade.


“Vertrouw op de HEER met heel je hart en vertrouw niet op je eigen inzicht. Denk aan Hem op al je wegen en Hij zal je paden effenen.” (Spreuken3: 5-6)
“Mijn kracht, mijn schild is de HEER, mijn hart vertrouwt op Hem: Hij helpt, en mijn hart gaat juichen, ik ga Hem prijzen met mijn lied. De HEER is de kracht van zijn volk, de veilige burcht van zijn gezalfde.”(Psalmen28: 7-8)
Wees sterk en moedig, wees niet bang en heb geen schrik voor hen, want de heer uw God trekt zelf met u mee: Hij laat u nooit alleen, Hij laat u niet in de steek.(Deuteronomium 31:6)


“Alles beschouw ik als verlies, omdat het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat.” (Fillipenzen 3:8)
Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12)
“Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” (Johannes 17:3)
“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”(Mattheus 28:20)
“Wij willen de heer liefhebben.
Wij willen moeite doen om Hem te kennen.
Zo zeker als de dageraad verschijnt
zo verschijnt Hij en komt Hij over ons als de regen,
als de lenteregen die de aarde drenkt.”(Hosea 6:3)


MARIA is de KORTSTE de ZEKERSTE en de VEILIGSTE WEG om naar JEZUS te gaan.”(H.Grignion de Monfort)
“Jesus light of the world,I trust in you!”


Geen opmerkingen:

Een reactie posten