zaterdag 3 maart 2012

DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE (19/9/1846)

Maria spreekt tot de 2 kinderen

LA SALETTE, is de eerste officieel erkende verschijning van Maria door de rkk.


DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE(franse alpen 19/91846):Om te beginnen  zegt Maria het volgende: “Kom dichterbij, kinderen, wees niet bang. Ik ben hier om jullie groot nieuws te vertellen." Nu volgen de zeer merkwaardige woorden van de Moeder Gods met enkele verwijzingen naar bestaande bijbelteksten:
ALS MIJN VOLK ZICH NIET WIL ONDERWERPEN BEN IK GEDWONGEN DE ARM VAN MIJN ZOON TE LATEN GAAN. HIJ IS ZO ZWAAR EN ZO DRUKKEND DAT IK HEM NIET LANGER KAN TEGENHOUDEN.”Lucas1, 51(magnicificat):”Hij toont de kracht van Zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt Hij hun troon, maar verheft de geringen.”
Jesaja51, 5: “In een oogwenk breng Ik Mijn Gerechtigheid nabij, Mijn heil verschijnt, Met Machtige Arm doe ik de volken recht wedervaren.”
ALS IK WIL DAT MIJN ZOON ZICH NIET VAN U AFKEERT BEN IK GENOODZAAKT HEM ONOPHOUDELIJK VOOR JULLIE TEN BESTE TE SPREKEN. MAAR JULLIE, JULLIE TREKKEN ER ZICH NIETS VAN AAN.”Ezechiel39, 23-24: om hun ontrouw jegens Mij heb Ik Mijn gelaat van hen afgewend en ze aan hun vijanden overgeleverd, zodat gevallen zijn door het zwaard. Ze hebben gekregen wat ze om hun onreinheid en hun zonden verdienden: Ik heb Mijn gelaat van hen afgewend!
IK HEB U ZES DAGEN GEGEVEN OM TE WERKEN, IK HEB MEZELF DE ZEVENDE DAG VOORBEHOUDEN EN GIJ WILT HEM MIJ NIET TOESTAAN.”Exodus20, 8-11: Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes dagen kunt gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag is de sabbat voor God, dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. De zevende dag heeft Hij gerust en zo de sabbat tot een heilige dag gemaakt.
VERDER vraagt de MOEDER GODS dat men God niet vervloekt en de schuld geeft voor alles wat verkeerd gaat. Zij zegt letterlijk:
“Als de oogst verrot dan is dat alleen uw eigen schuld. Ik heb het u vorig jaar getoond met de aardappelen en ge hebt er u niets van aangetrokken. Wanneer ge er vond die rot waren vloekten jullie en brachten er de naam van Mijn Zoon bij te pas. Zij zullen verder rotten en met kerstmis zullen er geen meer zijn. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen verrotten. Er zal een grote hongersnood komen maar voordat die komt zullen de kleine kinderen onder de 7 j. door een siddering bevangen worden en sterven in de handen van hen die ze vasthouden. Deze profetische voorspellingen lieten inderdaad niet zo lang op zich wachten:
In 1846 is er de aardappelziekte en in 1847 de voorspelde kindersterfte (75.000 kinderen in heel frankrijk!) In 1851 duikt de ziekte van de wijnstok op gevolgd door de notenziekte. In de periode van 1854-1856 is er in gans europa een grote hongersnood die in frankrijk alleen al 100.000 doden eiste Er breekt een cholera –epidemie uit met 150.000 doden in geheel frankrijk met uitzondering van de streek rond Corps ( la salette) dat ondertussen tot het geloof was teruggekeerd…. !
Verder vraagt de Moeder Gods de zondag te eren als de dag des Heren. Ze zegt: “ DE ZONDAG GAAN ALLEEN NOG ENKELE OUDERE VROUWEN NAAR DE MIS…”(la salette in 1846!)Ze vraagt vraagt ook aan de kinderen om IEDERE MORGEN EN AVOND EEN ONZE VADER EN WEES GEGROET TE BIDDEN EN MEER ALS HET KAN! Zevraagt ook de vasten te onderhouden Ze zegt letterlijk:” IN DE VASTEN GAAT MEN NAAR DE BEENHOUWERIJ ALS HONDEN!” Ze sprak ook volgende bemoedigende woorden: ALS ZE ZICH ZULLEN BEKEREN DAN ZULLEN DE STENEN EN ROTSEN VERANDEREN IN GRAANHOPEN EN DE AARDAPELEN ZULLEN GEZAAID LIGGEN OP DE AKKERS.”
Hierna gaf de Moeder Gods de kinderen elk een boodschap (geheim) die pas later mocht onthuld worden. Hier volgt nu een korte samenvatting:
Naast een waarschuwing aan onwaardige priesters en Prinsen der Kerk die zich meer bekommeren om geld ipv de zorg over de hun toevertrouwde kudde, voorspeld de Moeder Gods ook dat veel kloosters hun geloof zullen verliezen. De wanorde en de liefde voor het vleselijk genot zullen over de hele aarde verspreid zijn! De Geesten der duisternis zullen overal een algemene verflauwing verspreiden voor alles wat de dienst van God betreft.Daar het geloof in God vergeten zal zijn, zal God de mens aan zichzelf overlaten. De mens zal meer en meer egoïstisch worden tot het zo erg zal worden dat God zelf ten slotte zal tussenkomen….

Nu volgen nog enkele uittreksels uit de tekst(van het geheim) die werd gepubliceerd met het imprimatur van monseigneur Zola bisschop van Lecce (it.) geestelijk begeleider van Melanie:

Melanie, wat ik je nu ga zeggen zal niet altijd geheim blijven, ge kunt in 1858 publiek maken.”
Na een profetie over burgeroorlogen en een “algemene oorlog” zegt de MoederGods: Daarna zal er een soort schijnvrede in de wereld heersen (vanaf 1945?)Men zal nergens anders aan denken dan om zich te vermaken. De bozen zullen zich aan alle soorten zonden overgeven (pedofilie?)…”DE NATUUR ZAL OM WRAAK ROEPEN"... DE SEIZOENEN ZULLEN VERANDERD WORDEN en de aarde zal slechts bedorven vruchten voortbrengen…
Bij de eerste slag van Zijn bliksemend zwaard zullen de bergen sidderen van vrees daar de wanorde en de misdaden der mensen het gewelf der hemelen doorboren, maar HEEL HET VOLK ZAL MIJN HULP EN MIJN BEMIDDELING INROEPEN.Door het bloed, de tranen en de gebeden der rechtvaardigen zal God zich laten vermurwen…. Dan zal Jezus Christus door een daad van Zijn rechtvaardigheid en van Zijn grote liefde voor de rechtvaardigen aan Zijn engelen bevelen om al Zijn vijanden ter dood te brengen (bijna hetzelfde vinden we in 2é brief van paulus aan Tessalonicenzen hfdst1, vers8!) Maar eerst zullen water en vuur de aarde zuiveren en alle hoogmoed der mensen verslinden. Alles zal dan vernieuwd zijn en zal God gediend en verheerlijkt worden. Dan zal er vrede zijn, de verzoening van God met de mensen. De liefde zal overal bloeien en de mensen zullen leven in de vreze Gods….

DE MOEDER GODS RICHT OOK EEN DRINGENDE OPROEP TOT DE AARDE:

“IK ROEP Mijn kinderen, hen die zich aan Mij hebben geschonken,De Apostelen van de Laatste dagen die hebben geleefd in verachting van de wereld. Het is tijd dat ze uitgaan en de aarde komen verlichten. GAAT EN TOONT U ALS MIJN GELIEFDE KINDEREN. IK BEN MET U en in u mits HET GELOOF het LICHT is dat u verlicht in deze donkere dagen WERKT VOOR DE GLORIE EN DE EER VAN JEZUS CHRISTUS.Strijd kinderen van het LICHT.Gij klein in aantal die ziet want ziehier de tijd der tijden het EINDE van het EINDE…”En tot twee maal toe besluit de Moeder Gods haar verschijning met de woorden:
WELNU MIJN KINDEREN,GE ZULT DIT AAN HEEL MIJN VOLK BEKEND MAKEN…”Zie ook uitgebreide versie van het geheim in deze Blog: http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/het-geheim-van-la-salette.html...
BESLUIT:
De BOODSCHAP(geheim) VAN LA SALETTE is momenteel brandend aktueel vooral wat betreft de huidige situatie in de Kerk:"de onwaardige priesters" en "Prinsen der Kerk" (lees:Bisschoppen)ook voorspeld Maria een afschuwelijke crisis(zie geheim) in de Kerk,denk wel dat we die nu aan het meemaken zijn als je ziet wat er allemaal gebeurd (de leegloop van de kerken, de lauwheid van de geestelijkheid! met alle gevolg vandien... de kloosters die leeglopen...en/of sluiten.)
Alsook wat betreft de voorspelling ivm de NATUUR Maria zegt lettelijk de seizoenen zullen verandert worden! en zie maar wat er allemaal gebeurd, en ook de NATUUR zal om Wraak roepen....en wat zien we niet allemaal gebeuren de dag vandaag...!!!
Laat ons deze goddelijke boodschap, overhandigt door de H. Maagd, verwelkomen. Laten we ons BEKEREN en door ons gedrag, door ons voorbeeld, door onze woorden, BEKEREN WE DE WERELD. Laat ons niet ondankbaar zijn; laten we onze liefde en onze dankbaarheid aan Maria, onze Moeder, uitdrukken. Zij die in tranen in alle oprechtheid verscheen op de heilige berg van La Salette.

OPMERKING:Tijdens de ganse Boodschap spreekt MARIA in de IK-vorm, 1é pers. enkelvoud.ZE spreekt IN DE NAAM VAN GOD!!!AUTHENTICITEIT VAN DE BOODSCHAP VAN LA SALETTE:

Melito San Miguel (schrijver van het boek “DE LAATSTE ZEGELS”)die een ongelovige, onafhankelijke onderzoeker is en die een vergelijkende studie maakte van meer dan 250 diverse verschijningen en profetieën. Schrijft:”Geen enkel visioen of verschijning kan tippen aan die van La Salette: Hier is alles duidelijk, helder; alles werd perfect geregistreerd op een manier die toegankelijk is voor iedereen. Niets werd bijgewerkt achteraf;  er is geen enkele contradictie. Het unieke karakter van het voorval, de hoofdrolspelers, het kader en vooral de integrale publicatie van de boodschap; dit alles maakt de verschijning van la salette tot een gebeurtenis zonder weerga. Zonder me te willen uitspreken over de identiteit van de kosmische entiteiten waarvan sprake is in dit soort fenomenologie, beschouw ik deze verschijning als een authentiek feit.” DIE AUTHENCITEIT is belangrijk omdat we die BOODSCHAP  ERNSTIG moeten nemen.


Verbum novissimum van de Heilige Geest:In La Salette spreekt Maria als Bruid van de H. Geest,  de Geest van de Waarheid. Ze maakt ons een reeks gebeurtenissen bekend, dingen die komen gaan… Maria spreekt hier niet op eigen gezag: Ze spreekt in Naam van God (in de 1é persoon enkelvoud).Ze vertelt ons wat Ze hoort, ze brengt ons over wat ze vernomen heeft van God. Maria spreekt in La Salette werkelijk als de” KONINGIN VAN DE PROFETEN…. En is ook de vervulling van de profetie van Jeremia (Jer: 18-20):“Wie had zitting in de raad van Jahweh? Wie was erbij en hoorde wat Hij besloot? Wie vernam ze en bracht ze over?” Is het antwoord op deze vraag niet zeer toepasselijk op Maria in La Salette?

Uitgaande van het feit dat Maria de Bruid is van de H.Geest kunnen we volgende redenering maken:


Waar Maria is, is de H.Geest…

Waar Maria spreekt, spreekt de H.Geest…

Waar een Boodschap van Maria rondgaat, gaat de H.Geest rond.Een der eerste grote verdedigers van La Salette was de Franse schrijver Leon Bloy. In zijn boek “Zij die schreit” over de verschijning van de Moeder Gods te La Salette schrijft hij de volgende merkwaardige tekst:” Beseffen de mensen hier wel goed wat zich op deze plaats heeft voltrokken en is de allersterkste wel in staat om een woord, slechts één Woord te begrijpen van deze Toespraak die het Verbum novissimum” van de H.Geest schijnt te zijn?

Deze profetische figuur (hij werd geboren in het jaar van de verschijning: 1846) spreekt hier dus over het”verbum novissimum”(=het nieuwste Woord) van de H.Geest…!In de uitgebreide katholieke geloofsbelijdenis horen we de volgende beschrijving van de H.Geest:

Ik geloof in de H.Geest die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de PROFETEN.”De woorden van de Oude Profeten zijn woorden van de Geest evenzo zijn de woorden die de Koningin van de Profeten spreekt van de H.Geest. In deze context verstaan we dus Leon Bloy die spreekt over het nieuwste woord van de H.Geest.”

Laten we luisteren naar de woorden van Maria, die de woorden van de H.Geest zijn. Het is diezelfde H.Geest die Maria in het Magnificat doet uitjubelen:(luc1:47):”Vanaf heden zullen alle geslachten Mij zalig prijzen.” Laten we Haar woorden niet in de wind slaan, want zo zouden we beletten dat de H.Geest waait waar Hij wil!
Nemen we ook de waarschuwing in acht van de profeet Jesaja(63:10):”Maar zij waren opstandig en bedroefden Zijn heilige Geest. Zo werd hij hun tot vijand. Hij zelf streed tegen hen.”  En tenslotte waarschuwt ook Jezus Christus zelf ons (marcus3: 28-29):”Alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben, maar als iemand lastert tegen de heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis; hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde!" (het" verhaal van de verschijning" en het "geheim van la salette" is ook te lezen op deze BLOG!)

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/02/de-verschijning-van-maria-19-sept-1846.htmlGeen opmerkingen:

Een reactie posten