zondag 4 december 2016

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN MARIA:

(8 december)


Maria de Belichaming van de absolute zuiverheid

 

De Onbevlekte Ontvangenis van de Moeder Gods, die wij vandaag gedenken, is een Goddelijk Voorrecht dat na de erfzonde vanwege het eerste mensenpaar slechts één maal in de heilsgeschiedenis is verleend. Zij staat voor het unieke wonder van de absoluut volmaakte heiligheid van een mensenziel. In het unieke karakter van de Onbevlekte Ontvangenis herinnert God de zielen eraan, dat het hier om iets buitengewoons gaat. De zielen worden er tevens aan herinnerd dat God oorspronkelijk elke mensenziel als absoluut heilig had bedoeld, doch dat door de erfzonde, deze zonde van ongehoorzaamheid jegens God, door dewelke het heilig verbond tussen de mensenzielen en God door de zielen is gebroken, in alle eeuwen elke mensenziel van een litteken zou worden voorzien.
Dit litteken in onze ziel is meer dan een schoonheidsfoutje, het is zoals een lek dat het de ziel ten zeerste bemoeilijkt om de volheid van het Goddelijk Leven in zich vast te houden. Het is zoals een wissel op de spoorweg, die de trein geregeld laat afwijken van het spoor dat de ziel behoort te volgen om de heiligheid te bereiken: Het heeft in de ziel de neiging doen ontstaan om te zondigen, dit wil zeggen, om eerder de stem der bekoring te gehoorzamen dan de stem van Gods leiding. In een beeld zou het zo kunnen worden uitgedrukt: De erfzonde heeft in de ziel een voor getrokken, door dewelke het water van Goddelijk Leven, waarmee God de ziel bevloeit en dat is geladen met de kracht der heiliging, voortdurend uit de ziel neigt weg te vloeien, zodat de ziel de volheid van het Ware Leven niet in zich kan vasthouden. Om deze reden is het aardse leven van de mensenziel een onophoudelijke strijd voor de instandhouding van het ware, Goddelijk Leven, respectievelijk voor het recupereren van datgene wat de ziel voortdurend aan Goddelijk Leven verliest.
Maria zou de volheid van het Goddelijk Leven in Zich bewaren, en zou bovendien deze Goddelijke Gave kronen door een volmaakt zondeloos leven. De Onbevlekte Ontvangenis maakte Maria meteen tot een hoogheilig Tabernakel waarin Zij de Godheid van Christus kon bewaren, Hem lichamelijk kon voeden en Hem aan de wereld kon geven. De Onbevlekte Ontvangenis was als het ware het absoluut noodzakelijke vlekkeloze kader binnen hetwelk de Goddelijke Verlosser de wereld moest worden binnengedragen.
De Hemelse Koningin laat herinneren aan één van Haar uiteenzettingen met betrekking tot het verblijf van zielen in het vagevuur, waarin Zij aantoont dat een niet volkomen door het Vuur van de Liefde gelouterde ziel de intrede in de Hemel met de onbeperkte Tegenwoordigheid van de Eeuwige Liefde aldaar, helemaal niet zou kunnen verdragen. Welnu, zo ook zou een met de erfzonde beladen ziel in geen geval de onbelemmerde aanraking met de Godheid hebben kunnen verdragen: Slechts een Vrouw die van de volheid van de heiligheid doordrongen was en derhalve de vlekkeloze Liefde in haar absolute volheid in Zich droeg, kon Moeder van de Godmens worden.
Maria heeft de Onbevlekte Ontvangenis niet slechts gekregen, Zij is de Onbevlekte Ontvangenis, de Belichaming van de absolute zuiverheid, van de volkomen harmonie met de Wil van God, de allerhoogste heiligheid. Heiligheid betekent het vermogen, in alles en door alles Heil over de Schepping te verspreiden, zelfs door datgene wat men is, de innerlijke gesteldheden. Dit vermogen vertegenwoordigt de mate waarin een mensenleven vruchtbaar is voor de bevordering van de verwezenlijking van Gods Plannen en Werken. Dit betekent tevens dat Maria’s ziel Bron van de hoogst mogelijke vruchtbaarheid was, en dat geen ziel ooit Gods Werken en Plannen meer heeft gediend dan Zij.
In wezen vieren wij dus vandaag:
·                            Gods oneindige Liefde, die zich ertoe bereid toonde, ondanks de ontrouw van de mensenziel jegens Hem, de mensenzielen in zo verregaande mate opnieuw in ere te herstellen dat Hij één van hen met zoveel heiligheid bekleedde, dat Zij in staat was, Zijn Licht op vlekkeloze wijze tot in de afgronden der duisternis door te stralen. In deze ziel zou daardoor een zaadje rijpen dat – mits het door de vrije wil van de ziel zelf naar behoren wordt gevoed – deze ziel zou bekleden met een onbeperkte macht en een fabelachtig vermogen tot liefhebben. In Maria is het zaad uitgerijpt tot een bloemenparadijs, oneindig machtig op Gods Hart door de geur van een absoluut volmaakte Liefde.
·                            Deze onbeperkte vruchtbaarheid van een mensenziel die het allerhoogste eerbetoon en de allerhoogste dienst aan God vormt, omdat van vruchtbaarheid slechts sprake is in een leven dat volkomen vrijwillig in overeenstemming met Gods Wetten wordt gevoerd. In Maria heeft zich dit nauwelijks te verwezenlijken ideaal daadwerkelijk ten volle verwezenlijkt. God heeft het schijnbaar onmogelijke mogelijk gemaakt, en heeft dit gedaan doorheen een mensenziel. De Allerhoogste heeft derhalve in de Onbevlekte Ontvangenis op ondubbelzinnige wijze aangetoond hoeveel Hem eraan gelegen is, niets, zelfs niet eens het allerbelangrijkste, te volbrengen zonder de vrijwillige inzet vanwege de mensenziel.
Deze beide elementen samen vormen de belichaming van de volmaakte naleving en toepassing van het verbond tussen God en de mensenziel: God stort Zich in de mensenziel uit, en de mensenziel ontledigt zich volkomen voor God. Opmerkelijk is, dat deze wisselwerking tussen God en de mensenzielen hier zodanig is opgezet, dat alles via Maria loopt: In de Onbevlekte Ontvangenis vertegenwoordigt Maria de hele mensheid in haar relatie tot God. Maria als Brug en als Vertegenwoordigster tussen God en de zielen: het zou Haar eeuwige roeping zijn.
Laten wij deze dag ons hele wezen, ons hele leven en onze onderlinge verbondenheid op een bijzondere wijze aan Maria toewijden, opdat onze eigen ziel deel moge hebben aan de machtige effecten van Maria’s volmaakte zuiverheid, van de Mysteries van Haar unieke verhevenheid, want Zij is de Gouden Brug naar Gods Hart. In Haar is de mensenziel ten volle Gods beeld en gelijkenis. Omdat het nooit Gods bedoeling was, de effecten van dit wonder tot één enkele ziel te beperken, is het nu een wezenlijk bestanddeel van de opdracht van de Meesteres van alle zielen, de zielen om te vormen naar Haar beeld en gelijkenis, opdat zij “terug mogen kunnen keren naar de staat van genade die zij vóór de erfzonde bezaten” (woorden van de Meesteres als uitdrukking van Haar “Werkplan”). Wij kunnen aan de verwezenlijking van dit wonder slechts actief meewerken in de mate waarin wij ons in het dagelijks leven in volkomen, concreet beleefde toewijding weggeven. Dat is niet de vonk van één enkel ogenblik, doch een levenstaak.
BRON: uit de onderrichtingen van het Maria Domina Animarum Apostolaat: (zie onderrichtingen: sluier van goud)

Maria De Onbevlekte OntvangenisGeen opmerkingen:

Een reactie posten