dinsdag 29 mei 2012

BELANG VAN HET WOORD VAN GOD

“zwaard van het woord Gods”"WOORD VAN GOD"BELANG VAN HET WOORD VAN GOD:

Hebreeen 4: 12:
Want het Woord van God is levend en krachtig. Het snijdt scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot het punt waar ziel en geest, merg en been elkaar raken.”

Gods scherpe mes is de enige remedie die ons kan helpen. Gods scherpe mes dat gevolgd wordt door de zalvende olie van Zijn Liefde. Maar als je alleen de zalvende liefdeolie van Zijn liefde wil zal je altijd ziek en zondig blijven. Alleen als je het scherpe en het harde mes wilt (het zwaard van Gods woord) kun je verlost – genezen worden!

Het WOORD GODS is een ZWAARD.Het Zwaard dat de duisternis vaneenscheidt en het LICHT van GOD laat schijnen. Hij geeft het je. Gebruik het! Elke dag. Telkens wanneer je het nodig hebtZonder Gods wapen red je het niet in de geestelijke strijd. De duisternis probeert voortdurend Gods licht in jou te doven. Leer daarom het Zwaard te gebruiken. Oefen jezelf! Zodat je een dappere soldaat wordt! God heeft je Zijn waarheid. WOORDEN die zijn als een tweesnijdend zwaard en die de leugens van de duisternis doormidden klieven. Gods woorden zijn zo KRACHTIG, dat ze de meest doortrapte leugen kunnen ontmaskeren. Gods woorden laten licht schijnen in je leven! GODS WOORD is DE WAARHEID al de rest is blablabla…

“Uw woorden zijn deuren naar licht,
inzicht krijgt wie nog in het duister tast.”
(Psalm 119:130,131)


God openbaart zich op verschillende manieren. En één van de voornaamste daarvan is het WOORD GODS. Deze Woorden zijn terug te vinden in de BIJBEL. God heeft een plan met de wereld, en dat PLAN kunnen we in de Bijbel vinden.
Dat Woord van God geeft ons ook richtlijnen voor ons geestelijk maar ook voor ons dagelijks leven. Het WOORD is zo bijzonder het heeft namelijk KRACHT en is van levensbelang.

Mattheus 4:4:Er staat geschreven (zegt Jezus tegen satan)”Een mens leeft niet van brood alleen; hij leeft ook van elk woord dat God zegt.”
Zoals een mens zich dagelijks voedt met brood, zo moet  hij zich ook dagelijks voeden met Gods woord. Het woord Gods werkt genezend op je geest.
Zich te weinig voeden met het woord Gods kan leiden tot ondervoeding waaruit volgt dat men niet goed gaat begrijpen wat Gods bedoeling is met je leven. Zich helemaal NIET voeden kan leiden tot geestelijke dood!“In het begin was het WOORD
HET WOORD was bij GOD en het WOORD was GOD
Het was in het begin bij God
Door het Woord is alles ontstaan
En zonder het WOORD is niets ontstaan,
In het Woord was leven
En dat leven was het licht voor de mensen,
Het licht schijnt in de duisternis
En de duisternis heeft het niet kunnen doven.”
(Joh.1:1-5)


Jezus sprak:”Als u mijn woorden vasthoudt,
Bent u werkelijk volgelingen van mij:
U zult de waarheid kennen
En de waarheid zal u vrijmaken.” (Joh 8: 3)


“Draag de helm van de redding
en het zwaard van de Geest
Dat wil zeggen het (gesproken) woord van God.”
(efeziers 6:17)


“Voed jezelf met de woorden
Van het geloof en de goede leer.”
(1Timoteus4:6)

Gras verdort, bloemen verwelken,
maar de woorden van onze God
blijven van kracht, voor altijd
(Jesaja 42:8)

“Het woord van de Heer is zuiver,
Altijd blijft het gelden,
De uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar
Hun juistheid valt niet te betwisten.”
(Psalm119: 152)

Op wat de Heer zegt, kun je aan,
Zijn woorden zijn zuiver als zilver,
Als zilver in de oven gelouterd,
Tot zevenmaal toe..” (psalm12: 7)


“Regen en sneeuw komen uit de hemel en keren pas terug als zij de aarde doordrenkt hebben.
Dan komt er zaad voor de zaaier en brood om te eten.
Zo is het ook met het Woord dat Mijn mond verlaat.Het keert pas terug als het zijn doel heeft bereikt, mijn Wil heeft uitgevoerd, zijn taak heeft volbracht.
(Jesaja 55:10-11)

Van je eigen woorden pluk je de vruchten; je woorden beslissen over je geluk. Woorden hebben macht over leven en dood
(Spreuken 18:20-21)

Denk ook even na over JEZUS zelf: het”mensgeworden” WOORD van GOD. Lees en bemediteer hiervoor even het 1é hfdst  van het Johannes-evangelie!"zuivere olie... om voortdurend een lamp te laten branden",( Ex.27:20) Gods Woord is de lamp die ons leven verlicht. (met de nadruk op "zuivere olie"...)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten