woensdag 6 juni 2012

JEZUS TOT MIDDELPUNT VAN JE LEVEN MAKEN
JEZUS TOT MIDDELPUNT VAN JE LEVEN MAKEN:


In  deze maand juni toegewijd aan het “heilig hart van Jezus”,
wil ik het even hebben over onze”persoonlijke relatie” met Jezus welke heel belangrijk is dat deze tot stand komt en onderhouden wordt! In Haar Boodschap te  La Salette benadrukt Maria  het belang van het onderhouden en “respecteren” van de dag des Heren”- de dag aan GOD toegewijd (zondag) en dit door deze dag als rustdag te respecteren en ook een kerkdienst bij te wonen. (4é gebod: heilig steeds de dag des Heren). Maria doet er letterlijk Haar beklag:”De zondag gaan enkel nog enkele oudere vrouwen naar de mis! (La Salette in1846..Hoe is het bij ons gesteld in onze huidige tijd?) In de Eucharistie staat JEZUS gans CENTRAAL: tijdens de CONSECRATIE  waar het brood en de wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus en  waar het Mysterie van het onbloedig Kruisoffer telkens opnieuw gebeurt! En dan waar we een héél persoonlijke ontmoeting” hebben met JEZUS als we de H. Communie ontvangen als we Jezus dus ontvangen, als Jezus als het ware in ons komt, DAN is “het moment” bij uitstek om te bidden en te DANKEN tot JEZUS.
Wie soms in de mogelijkheid is om op andere dagen buiten de zondag ook een eucharistieviering bij te wonen, is dit een heel goede voedingsbodem naast het dagelijks gebed uiteraard en ook het regelmatig lezen van het WOORD van GOD (het evangelie) om je persoonlijke relatie met Jezus in stand te houden en te voeden..

Een mooi gebed tot Maria als voorbereiding om Jezus te ontvangen is het volgende:

O Barmhartig Moederhart van Maria dat vol Liefde is, schenk ons allen JEZUS, wees onze hulp, onze redding en onze troost, Amen.”
foto: consecratie tijdens de eucharistieviering

De instelling van de H.eucharistie gebeurde door Jezus zelf, tijdens het Laatste avondmaal op Witte donderdag.“Onze Verlosser heeft bij het laatste avondmaal, in de nacht, waarin Hij werd verraden, het eucharistisch Offer van Zijn Lichaam en Bloed ingesteld, om hierdoor het kruisoffer door de eeuwen heen voort te zetten tot aan Zijn komst en zo aan Zijn geliefde bruid, de Kerk, het gedachtenisteken van Zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen."   
DEVOTIE TOT HET HEILIG HART VAN JEZUS:


O Allerheiligste hart van JEZUS, Ontferm U over ons!
"Dat het Heilig Hart van Jezus aanbeden, gezegend en geheiligd wordt
door de hele wereld in de eeuwen der eeuwen  amen."Ontstaan en verbreiding van de HEILIG Hartdevotie:

De Bijbelse wortels van de H.Hartdevotie zijn te vinden in het Oude Testament waar de profeet Jesaja spreekt: “En gij zult vol vreugde water putten uit de bronnen van de redding.” (Jes.12: 3) Deze profetie wordt door Jezus bevestigd wanneer Jezus op de laatste dag van het loofhuttenfeest(Joh.7:37-38) zegt:”Heeft iemand dorst, laat hij dan naar mij toekomen en laat drinken wie in Mij gelooft! Zoals de Schrift zegt: “Uit zijn binnenste zullen stromen van levend water vloeien.” (Joh7: 37-38). Op Goede Vrijdag wordt het schriftwoord van Jezus vervuld. Het is dus uit het doorboorde hart van Jezus dat Hij ons Zijn redding schenkt.

Verder verschijnt Jezus zelf in Paray -le- monial (frankrijk) in de zeventiende eeuw (gedurende de jaren 1673-1675) aan de franse kloosterzuster Margaretha Maria Alaqoque (heilig verklaard in 1920) om er de verering van Zijn heilig hart te laten instellen.  
 De verering het Heilig Hart van Jezus werd in 1765 door Paus Clement XIII officieel erkend en goedgekeurd.


de twaalf beloften van Jezus aan de vereerders van Zijn Heilig Hart:


1.Ik zal hun al de gunsten schenken, die zij in hun levensstaat nodig hebben.
2. Ik zal vrede brengen in hun huisgezinnen.
3. Ik zal hen troosten in al hun moeilijkheden.
4. Ik zal hun veilige schuilplaats zijn in het leven en vooral bij het sterven.
5. Ik zal overvloedige zegen uitstorten over al hun ondernemingen.
6. De zondaren zullen in Mijn Hart de bron en de eindeloze oceaan van barmhartigheid vinden.
7. De lauwe zielen zullen vurig worden.
8. De vurige zielen zullen spoedig tot een hoge volmaaktheid komen.
9. Ik zal de plaatsen zegenen, waar de beeltenis van Mijn Hart tot verering zal worden uitgestald.
10. Aan de priesters zal ik de gave verlenen om de harten van de meest verstokte zondaars te treffen.
11. De naam van diegenen die deze devotie zullen verbreiden, zal in Mijn Hart geschreven staan en daar nooit uit weggewist worden.
12. De almachtige liefde van Mijn Hart zal aan allen, die op de eerste vrijdag van negen achtereenvolgende maanden te heilige communie gaan, de genade van de eindvolharding geven. Zij zullen niet in Mijn ongenade sterven. Evenmin zullen zij zonder heilige Sacramenten sterven.

Verschijning van Jezus aan Margaretha Maria Alaqoque

Geen opmerkingen:

Een reactie posten