vrijdag 14 december 2012

ADVENTSGEDACHTEADVENTSGEDACHTE:


Johannes de doper; de wegbereider van de Heer
Predikende Johannes de doper in de woestijn


Bij deze gedachte wil ik onze aandacht even vestigen op een heel bijzondere figuur uit het evangelie nl.Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer.hiervoor werpen we een blik op het 3é hfdst van het lucas-evangelie:


Optreden van Johannes de Doper-Lucas 3:


In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,  en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.  Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,  zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja:


Luid klinkt een stem in de woestijn:


“Maak de weg van de Heer gereed,


maak recht zijn paden!


 Iedere kloof zal worden gedicht,


elke berg en heuvel geslecht,


kromme wegen recht gemaakt,


hobbelige wegen geëffend;


 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”


 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?  Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!  Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’


 De mensen vroegen hem: ‘wat moeten we dan doen?’  Hij antwoordde: ‘wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’  Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘meester, wat moeten wij doen?’  Hij zei tegen hen: ‘vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’  Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘en wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’


 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was,  maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; Ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;  hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’


 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
Zijn ook onze paden geëffend en onze wegen recht…en is ons hart gezuiverd van alles wat een komst van de Heer in de weg kan staan, in ons hart of in ons leven?
Laten we in ons hart een kribbe klaarmaken waar er plaats is voor de komst van het kerstekind.


Laten we ons goed voorbereiden opdat KERST een echt CHRISTUS-feest wordt en geen commercieel ho-ho-ho gedoe want dit heeft niks te zien met het echte "kerstfeest"!!!KERSTDAG:  JEZUS  OF DE KERSTMAN???


Voor wie kiest u op kerstdag, iets dat blijvend is of iets dat tijdelijk is: JEZUS of de kerstman


De Kerstman is iets wat de mensen hebben uitgevonden, een fabeltje dus, het is vluchtig, een eendagsvlieg, niet blijvend. JEZUS is een WERKELIJKHEID. HIJ is GOD die mens is geworden en onder ons heeft gewoond. De woorden die Hij ons geleerd heeft is GODS WOORD en schenkt ons EEUWIG leven indien we in Hem geloven! HIJ is dus blijvend “Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer krijgen en wie in mij gelooft geen dorst meer.”zegt Jezus(joh6: 35-36)


De kerstman verzadigt geen geestelijke honger noch dorst!
Jammer genoeg zien we ook bij ons ( we gaan Amerikaanse toestanden achterna!!) het zo mooie”echte KERSTFEEST” degenereren tot een commercieel ho-ho-ho-gedoe…jammer!


"Maar, zoals de zon opkomt, zal er gerechtigheid komen voor jullie die ontzag voor mij hebben; genezende werking gaat ervan uit, zoals van de stralen van de zon."(Maleachi 3:20)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten