woensdag 24 april 2013

WAAROM MARIA?WAAROM MARIA?
( Volgens de H. Grignion  de Monfort. bron:BOEK”De ware godsvrucht”):
MARIA EN DE H.GRIGNION DE MONFORT


Blog ter gelegenheid van de feestdag van de heilige Louis-Marie Grignion de Montfort (28 april)
"MET MARIA OP WEG NAAR GOD EN DE MENSEN!"


* Door Maria is het heil der wereld begonnen; door Maria ook moet het worden voltooid. Maria is bijna niet op de voorgrond getreden bij Jezus Christus' eerste komst, uit vrees dat de mensen, nog maar weinig onderwezen en ingelicht over Haar Zoon, zich van hem zouden verwijderen door zich te zinnelijk aan Haar te hechten...   Maar bij Christus' tweede komst moet Maria gekend zijn en door de Heilige Geest geopenbaard worden, om Jezus Christus door Haar te doen kennen, beminnen en dienen... 
 * God wil dus Maria, het meesterstuk Zijner handen, in deze laatste tijden ontsluieren en openbaren:

  • Omdat Zij Zich hier op aarde verborgen en tot onder het stof vernederd heeft door Haar diepe nederigheid, en van God, van Zijn Apostelen en Evangelisten verkregen heeft, dat Zij niet werd bekend gemaakt. 
  • Omdat Zij het meesterwerk is van Gods handen, zowel hier op aarde door de genade als in de Hemel door de glorie, en Hij daarvoor door de levenden op aarde verheerlijkt en geprezen wil worden.
  • Omdat Zij de dageraad is, die de Zon der gerechtigheid, dit is Jezus Christus, voorafgaat en aankondigt, en Zij dus gekend en opgemerkt moet worden, opdat ook Jezus Christus het zij.
  • Omdat Zij de weg is waarlangs Jezus Christus de eerste maal tot ons kwam, en Zij het dus ook zal zijn bij Zijn tweede komst, hoewel niet op dezelfde wijze.
  •  Als we MARIA  toch DE WEG noemen, dan bedoelen we daarmee dat zij de KORTSTE, ZEKERSTE en VEILIGSTE WEG is om tot Christus te komen. In die spiritualiteit gelooft men dat Maria nog altijd de functie heeft om Jezus aan de mensheid te schenken, om Jezus in ons te vormen, zoals Hij gestalte aannam in haar schoot onder de werking van de heilige Geest Hierop gaf de engel haar ten antwoord: "De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God.”(Lucas1:35)
  •    De Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd Maria is noodzakelijk:
   Door de allerheiligste Maagd Maria is Jezus Christus in de wereld gekomen; Door Haar moet Hij ook in de wereld regeren.
  • Maria is de grote vorm van God, vervaardigd door de H. Geest. Geen enkele wezenstrek ontbreekt aan deze vorm: al wie erin geworpen wordt en zich bovendien bewerken laat, ontvangt er alle eigenschappen van Jezus Christus, waarlijk God. En dit geschiedt op een heel soepele manier, geheel aangepast aan de menselijke zwakheid, zonder veel strijd of inspanning. Ook is men bij deze werkwijze zeker van zijn taak en behoeft men niet bang te zijn voor zinsbegoocheling, want nooit heeft de duivel vat gehad op Maria en dat zal hij ook nooit hebben, want Zij is heilig en onbevlekt, zonder ook maar een zweem van de minste zondesmet!
  • Wanneer Maria eenmaal in een ziel heeft wortel geschoten, dan doet Zij er wonderen van genade zoals Zij alleen dat kan. Zij alleen immers is de vruchtbare maagd die haar gelijke nooit  heeft gehad noch ooit zal hebben in zuiverheid en in vruchtbaarheid.
  • Maria heeft met de Heilige Geest het Allerverhevenste aller tijden voortgebracht: een Godmens. Vanzelfsprekend zal Zij ook de meest verheven wonderen van de laatste tijden tot stand brengen!
  • Wanneer de Heilige geest, zijn Bruid, haar in een ziel aantreft dan vliegt hij er heen, treedt er zonder de minste terughoudendheid binnen en schenkt zich aan die ziel met overvloedige genaden. En wel in dezelfde mate waarin zo iemand in zijn hart plaats gemaakt heeft voor zijn bruid. DAT is één van de voornaamste redenen waarom de  heilige geest tegenwoordig niet meer zulke opvallende wonderen uitwerkt in de zielen : men leeft niet innig genoeg verenigd met Zijn trouwe en onafscheidelijke bruid: MARIA.
  • God de heilige Geest heeft Maria, Zijn trouwe bruid, Zijn onuitsprekelijke gaven meegedeeld. Hij koos Haar tot uitdeelster van al wat Hij bezit. Daardoor reikt Zij al Zijn gaven en Zijn genaden uit aan wie zijn wil, zoveel zij wil, zoals zij wil. En dus wordt de mensen geen enkele hemelse gave geschonken die niet door Haar maagdelijke handen gaat. Zo is nu eenmaal Gods wil, dat wij alles door Maria zouden ontvangen.
  • Indien de wereld dus eens, naar wij met zekerheid mogen aannemen, Jezus Christus VOLLEDIG zal kennen en Zijn heerschappij aanvaarden, dan zal dat een noodzakelijk gevolg zijn van het feit dat men de Allerheiligste maagd Maria heeft leren kennen en zich onderworpen heeft aan Haar heerschappij. Zij immers heeft hem de eerste maal ter wereld gebracht, Zij zal Hem met GLORIE doen verschijnen bij zijn tweede komst!
  • Na dit alles moeten wij met de Apostel uitroepen: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart heeft begrepen (1 Kor2: 9) wat de schoonheid, verhevenheid en uitmuntendheid van Maria uitmaakt, het grootste wonder in de orde van de genade, van de natuur en van de glorie. Wilt u de moeder doorgronden, zegt een heilige, doorgrondt dan de Zoon. Zij is immers een waardige Moeder van God. “Laat elke tong hier sprakeloos blijven!”
  • Wat een hoge eer bewijzen we dus aan God, als we ons, om Hem te behagen, afhankelijk maken van Maria, naar het voorbeeld van Jezus Christus, ons enig model.
  • Wanneer we er van uitgaan dat de zaken zoals ze zijn en zie dat God Zijn grootste werken heeft willen beginnen en voltooien door bemiddeling van de allerheiligste Maagd Maria, vanaf het ogenblik dat Hij haar geschapen had, dan mogen wij aannemen dat Hij in alle eeuwigheid niet van gedragslijn zal veranderen. Hij is immers God. Hij verandert niet van idee of van handelswijze (Psalm102: 26-28)
  • Monfort belicht vooral de GROTE ROL die MARIA zal vervullen bij de TWEEDE KOMST VAN Haar ZOON.Zijn grote principe:”Door Maria is Jezus tot ons gekomen, door Haar moeten wij tot Christus gaan.”Wie Maria vindt, vindt het leven: Jezus Christus, MAAR…om Maria te vinden zal men Haar eerst moeten zoeken, en dit veronderstelt dat men Haar KENT! Het is dus ABSOLUUT NODIG dat Maria meer dan ooit BEKENDHEID zal verwerven onder de mensen

        “MOGE HET RIJK VAN JEZUS CHRISTUS KOMEN DOOR HET RIJK VAN MARIA 


        (uitspraak van de H.grignion de montfort!)Dit zijn slechts enkele van de verschillende motieven die beschreven zijn in het boekde ware godsvrucht” van de heilige Grignion de Montfort! “DE WARE GODSVRUCHT” is echt een aanrader  voor iedereen die zich een juiste mariadevotie wil toe-eigenen! Avé MARIA.

De H.Paus Johannes Paulus II zei over dit boek:"De lezing van dit boek betekende een beslissend keerpunt in mijn leven. Al vlug stelde ik vast dat er onder de barokke vorm van het boek iets fundamenteels behandeld werd...Ik begreep dat de vrees als zou de Mariadevotie Christus in de schaduw stellen, totaal ongegrond is!Deze devotie is voor ons  noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden, Hem innig lief te hebben en trouw te dienen. De waarachtige kennis van Maria en de vertrouwvolle overgave in Haar handen groeit mee met onze kennis van Christus en met onze vertrouwvolle overgave aan zijn persoon. Wat meer is: deze volmaakte godsvrucht is onontbeerlijk voor wie zich onvoorwaardelijk aan Christus en het verlossingswerk wil geven. Montfort leert je intreden in het handelen van God, doet je geloof groeien en vruchtbaar maken. De overgave aan Maria in de geest van Montfort, lijkt het beste middel te zijn om met vrucht en werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en ze met anderen te delen."


Naar aanleiding van de 50 é verjaardag van de heiligverklaring van Montfort schrijft dezelfde paus over de Ware Godsvrucht van Montfort het volgende:"het is een schat die niet verborgen mag blijven...en die ter beschikking moet komen van zoveel mensen die op zoek zijn naar de zin van het leven en levenskunst."


De Franse bekeerling André Frossard schreef:” “Hoe meer mijn innerlijk leven geheel en al gericht werd op de werkelijkheid van de verlossing, des te meer leek de overgave aan Maria in de geest van de Heilige Grignion de Montfort het beste middel te zijn.


Een grondgegeven voor Montfort is hoe 'afhankelijk' God heeft willen zijn van het ja-woord van Maria en hoe deze 'afhankelijkheid' nog steeds voortduurt. Dus leer in de school van Maria dat je 'ja' tot God steeds meer en meer 'ja' wordt!Dagelijks Toewijdinggebed aan MARIA door de H.Grignion de Monfort:
O Maria, in tegenwoordigheid van alle engelen en heiligen, kies ik U heden, tot mijn Moeder en Koningin. Ik wijd mij aan U toe en geef U, vol liefde en overgave, mijn lichaam en mijn ziel, alles wat ik heb en wat ik ben. Ik bied U de verdiensten aan van mijn goede werken uit het verleden, in het heden en in de toekomst. Ik geef U het volkomen recht, om over mij te beschikken en over al wat mij toebehoort, zonder voorbehoud, naar Uw goedvinden, tot meerdere eer en glorie van God, in de tijd en in de eeuwigheid..AMEN.Zie ook: blog-bericht: H. grignion de monfort & La Salette:

http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/03/hgrignion-de-monfort-la-salette.html
Nog enkele dagen en dan begint de mei – maand, de maand toegewijd aan Maria: zie blog mei- maand – Maria - maand:
http://jezusmariagroep.blogspot.be/2012/05/mei-maand-maria-maand.html
GEVEN WE ONSZELF AAN MARIA!


Indien wij ijveren voor een degelijke godsvrucht tot de allerheiligste Maagd, is dit enkel en alleen … om Jezus Christus volmaakt te vinden, teder te beminnen en getrouw te dienen. Immers, wij behoren helemaal aan Jezus toe, die ons met zijn kostbaar bloed heeft gekocht. Zoals we slaaf waren van het kwaad, willen we nu helemaal aan Jezus toebehoren. Welnu, “datzelfde doet men door deze devotie tot Maria; wij verzaken aan de kwade, aan de wereld, aan de zonde en aan onszelf en wij geven ons geheel aan Jezus Christus door de handen van Maria” (uit de Ware Godsvrucht-De Montfort)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten